STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ."

Transkript

1 S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013

2 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í ZÁKLADNÍ INFORMACE INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Bez projektu S realizací projektu RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení podle množství vydaného CNG na plnicí stanici Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení POUŽITÁ LITERATURA

3 M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í Cílem předkládané studie je vyhodnotit vlivy modernizace veřejné městské hromadné dopravy na území města Karviná. Studie je zpracována jako odborný podklad k žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí Prioritní osy 2. Cílem projektu je nahrazení stávajících dieselových autobusů novými autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a zároveň vybudování potřebné infrastruktury pro jejich provoz, tj. plnicí stanice CNG. Tím by mělo dojít ke snížení imisní zátěže na území města Karviná. Za tímto účelem je uvažován nákup 12 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 12 stávajících dieselových autobusů, z nichž část splňuje emisní normu EURO 2 (7 vozidel), z části jde o autobusy úrovně EURO 0 (5 vozidel). Ve studii se u nových autobusů na CNG předpokládá stejný dopravní výkon jako u stávajících autobusů. Nově pořízené autobusy budou součástí veřejné městské hromadné dopravy města Karviná a budou provozovány společností BUS Karviná, a.s. formou závazku veřejné služby. Investiční náklady projektu jsou předběžně kalkulovány v celkové výši na ,- Kč bez DPH, z toho 73,2 mil. Kč tvoří nákup autobusů, 0,4 mil. Kč činí náklady na vybavení servisních prostor a garáží a 6,8 mil. Kč jsou náklady na vybudování plnicí stanice. Z výsledků hodnocení imisní zátěže území vyplývá, že současnou úroveň znečištění ovzduší v dotčeném území lze hodnotit jako zvýšenou. Podle map imisní zátěže, vydaných k tomuto účelu Státním fondem životního prostředí ČR, celé hodnocené území spadá do nejvyšší kategorie 25 bodů. Rovněž výsledky měření na místní stanici imisního monitoringu prokázaly překročení imisních limitů na území města. Následující tabulka pak uvádí výsledky emisních výpočtů porovnání produkce EPS ve stavech bez projektu a s projektem. Emise bez projektu 7 346,6 kg.rok -1 Emise s projektem 818,1 kg.rok -1 Rozdíl ,6 kg.rok -1 Relativní změna -88,9 % Následující tabulky pak obsahují určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR jednotlivě pro obě části projektu nákup autobusů CNG a výstavba plnicí stanice CNG. 3

4 A. Nákup autobusů CNG Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 73,6 mil. Kč bez DPH E.2.Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 57,0 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 16,6 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 6,529 t.rok -1 c) Výpočet: tis. Kč / 6,529 t.rok -1 = 2 542,5 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno a méně než tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 7,347 t.rok -1 b) Snížení emisí: 6,529 t.rok -1 c) Výpočet: 100 6,529/7,347 = 88,9 %, tj. více než 80 % 22,5 bodů 50 bodů 97,5 bodů B. Výstavba plnicí stanice CNG Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: tis. Kč bez DPH E.2. Měrná finanční náročnost na vydané množství CNG T.1. Množství vydaného CNG na stanici Celkem b) Množství vydaného CNG: 304,8 tis. Nm 3 c) Výpočet: tis. Kč / 304,8 tis. Nm 3 = 22,310 tis. Kč/ tis. Nm 3, tj. více než 20 a méně než 25 tis. Kč/tis. Nm 3 a) Spotřeba 1 autobusu: 50 m 3 /rok b) Průměrný pojezd autobusu: 50,8 vozokm/rok c) Výpočet: / 100 = Nm 3 /rok tj. více než 300 a méně než 450 tis. Nm 3 /rok 15 bodů 10 bodů 50 bodů 4

5 Následující tabulky pak obsahují určení celkového počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR pro skupinové projekty zahrnující nákup autobusů CNG a výstavbu plnicí stanice CNG. Výpočet je proveden váženým průměrem bodového ohodnocení jednotlivých částí projektu s ohledem na výši celkových způsobilých investičních nákladů. C. Skupinový projekt nákup autobusů CNG a výstavba plnicí stanice CNG Nákup autobusů CNG Výstavba plnicí stanice CNG Počet bodů 97,5 50 Celkové způsobilé investiční náklady bez DPH tis. Kč tis. Kč Výpočet (97, ) / = 93,4826 Výsledný počet bodů 93,5 bodů 5

6 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Název projektu: MHD Karviná Projekt pořízení autobusů CNG jako náhrada starých dieselových vozidel a současně výstavba plnicí stanice Žadatel: BUS Karviná, a.s. Důlní Karviná IČ: Místo realizace: Město Karviná Název kraje: Kraj Moravskoslezský Název místně příslušného stavebního úřadu: Magistrát města Karviná Odbor stavební a životního prostředí Obr. 1. Přehledná mapka 6

7 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ 2.1 Charakteristika zdrojů, jejichž emise znečišťujících látek mají být projektem sníženy, popis stávajícího stavu Projekt pořízení autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) v rámci veřejné městské hromadné dopravy a vybudování plnicí stanice na území města Karviná má za cíl částečně nahradit stávající vozový park autobusů MHD, který v současnosti tvoří 20 autobusů s dieselovým pohonem, a tím snížit emisní a imisní zátěž z provozu veřejné dopravy na území města. V rámci studie je posuzováno nahrazení celkem 12 dieselových autobusů, z nichž 7 splňuje emisní normu EURO 2, dalších 5 je na úrovni EURO 0. Vozidla budou nahrazena stejným počtem autobusů s pohonem na CNG, bude tedy pořízeno celkem 12 moderních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn. Stávající vozový park MHD Karviná se zvýrazněním nahrazovaných autobusů zobrazuje následující tabulka [2]: Tab. 1. Současný vozový park MHD Karviná - autobusy Model/typ Počet autobusů emisní norma Karosa B EURO 0 Karosa B 952E 7 EURO 2 SORCITY NB 8 EURO 5 Tučně jsou označeny autobusy, které jsou v projektu uvažovány k nahrazení novými autobusy CNG. Z tabulky je patrné, že nahrazení se týká všech městských autobusů s výjimkou vozidel splňujících normu EURO 5. Po realizaci projektu tedy budou v rámci MHD města Karviná provozovány pouze dieselové autobusy EURO 5 a vozidla CNG, čímž dojde k zásadnímu posunu v kvalitě vozového parku těchto autobusů. Průměrný pojezd autobusu po městě činí dle podkladů zadavatele 50,8 tis. km ročně. Součástí projektu je dále vybudování plnicí stanice CNG, která se na území města Karviná v současnosti nevyskytuje. Stanice bude vybudována v areálu žadatele a bude sloužit výhradně pro potřeby provozu MHD na území města. Předpokládaná kapacita stanice je cca 300 tis. m 3 /rok, což odpovídá potřebě zajištění dodávky CNG pro uvedených 12 nových autobusů. V případě nákupu dalších vozidel s pohonem na CNG bude možné kapacitu stanice navýšit. 7

8 2.2 Stručná charakteristika úrovně znečištění ovzduší v lokalitě Zhodnocení dle kritéria E.1. Ekologická relevance Určení hodnoty kritéria Ekologická relevance je provedeno na podkladě map imisní zátěže vydaných Státním fondem životního prostředí ČR [1]. V těchto mapách je celé území České republiky rozděleno do čtverců 1 1 km a každému čtverci je přiřazena hodnota 5, 10, 15, 20 nebo 25 bodů v závislosti na úrovni imisní zátěže. Poloha hodnoceného města Karviná v rámci mapy imisní zátěže je uvedena na následujícím obrázku. Jak je patrné, celé hodnocené území spadá do kategorie 25 bodů, jedná se tedy o území s největší imisní zátěží. Obr. 2. Bodové ohodnocení území dle úrovně imisní zátěže dle SFŽP ČR [1] 8

9 2.2.2 Výsledky imisního monitoringu Současný stav kvality ovzduší v hodnocených oblastech je možné vyhodnotit na základě údajů ze stanice imisního monitoringu [3] v místě záměru. Stanice Karviná je pozaďová městská stanice v obytné zóně s automatizovaným měřicím programem. Stanice se nachází přímo v hodnocené oblasti. Následující tabulka uvádí výsledky měření na této stanici v roce 2012, a to pro látky, které mají v platné legislativě stanoven imisní limit nebo cílový imisní limit, jsou-li na stanici sledovány. Tab. 2. Výsledky měření na vybraných stanicích v roce 2012 Kód Název Provozovatel TKARA Karviná ČHMÚ Látka Doba průměrování Imisní limit Měřené koncentrace SO 2 NO 2 PM 10 µg.m -3 1 hod (25. nejv. h. * ) ,6 24 hod (4. nejv. h. * ) ,3 1 rok 12,6 1 hod (19. nejv. h. * ) ,5 1 rok 40 25,9 24 hod (max) 361,1 24 hod (36 nejv.h. * ) 50 91,8 1 rok 40 45,8 PM 2,5 1 rok 25 BZN 1 rok 5 ng.m -3 BaP 1 rok 1 As 1 rok 6 Cd 1 rok 5 Ni 1 rok 20 Pb 1 rok 500 Hodnoty překračující imisní nebo cílový imisní limit jsou uvedeny tučně * ) Poznámka: v případě PM 10 je legislativou tolerováno nejvýše 35 překročení denního limitu. Pro vyhodnocení se proto uvádí 36. nevyšší hodnota. Obdobně se u hodinových koncentrací NO 2 uvádí 19. nevyšší hodnota, u hodinových koncentrací SO 2 se uvádí 25. hodnota a u denních koncentrací SO 2 se uvádí 4. nejvyšší hodnota. Jak je zřejmé z výsledků imisního monitoringu, byly na sledované stanici v roce 2012 překročeny imisní limity pro roční a 24hodinové koncentrace PM 10. U ostatních látek nebylo překročení limitu zaznamenáno. 9

10 3. IDENTIFIKACE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 3.1 Bez projektu V posuzovaném stavu bez realizace projektu je nadále uvažováno s provozem stávajících dieselových autobusů. Údaje o produkci emisí z provozu těchto autobusů jsou uvedeny v kapitole 4.1. Vypočteny jsou vyprodukované roční emise EPS dieselových autobusů splňující emisní normu EURO 0 a EURO 2, které jsou ve stavu s realizací určeny k náhradě za nové autobusy s pohonem na CNG. 3.2 S realizací projektu Popis zvolené varianty Ve zvolené variantě řešení je uvažováno s nákupem nových autobusů s pohonem na CNG za účelem snížení imisní zátěže na území města Karviná a dále s vybudováním odpovídající infrastruktury, kterou představuje plnící stanice CNG. Zvolená varianta počítá s nákupem 12 autobusů s pohonem na CNG, které v plném rozsahu nahradí 12 starých dieselových autobusů, z nichž 7 splňuje emisní normu EURO 2, dalších 5 je na úrovni EURO 0. V posouzení je uvažováno se stejným ročním pojezdem kilometrů jako u stávajících autobusů, který ve městě Karviná činí dle podkladů zadavatele průměrně 50,8 tis. vozokilometrů za rok na jeden autobus. Posouzeny jsou celkové vyprodukované roční emise a jejich snížení oproti variantě se zachováním provozu stávajících autobusů, a to pouze u nahrazených a nových autobusů, ne pro celý vozový park provozovatele MHD. V případě plnicí stanice CNG je uvažováno s vybudováním menší stanice, určené pro obsluhu právě výše uvedených 12 nových autobusů. Předpokládaný výdej CNG na stanici činí cca 300 tis. m 3 ročně (viz kap. 4.2). Stanice bude realizována v areálu žadatele, čímž dojde k úspoře investičních nákladů. Stanice bude koncipována tak, aby bylo možné její kapacitu navýšit v případě nákupu dalších autobusů s pohonem na zemní plyn Zdůvodnění zvolené varianty Zvolené řešení umožní dosáhnout dostatečně účinného snížení emisí z veřejné dopravy na území města Karviná. Parametry řešení, tj. počet a typ nahrazených autobusů, stejně jako umístění a parametry plnicí stanice, jsou zvoleny s cílem dosažení maximálního účinku za přijatelných investičních a provozních nákladů. Kvantifikace účinku z hlediska snížení emisí znečišťujících látek je provedena v následující kapitole. 10

11 4. RÁMCOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÉHO SCÉNÁŘE 4.1 Hodnocení podle dopadů na snížení množství znečišťujících látek Hodnocení snížení emisí vychází z výpočtu emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic (tzv. EPS) pro stav bez projektu a následně s navrženým projektem. Indikátor EPS je definován vzorcem: kde: EPS = ((1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) + (0,64 NH 3 )) EPS je emise primárních a prekurzorů sekundárních částic (kg/rok) TZL jsou tuhé znečišťující látky (kg/rok) NO x jsou oxidy dusíku (kg/rok) SO 2 je oxid siřičitý (kg/rok) NH 3 je amoniak (kg/rok) Emise amoniaku nebyly ve výpočtu EPS v rámci této studie uvažovány, neboť jsou zcela zanedbatelné a výslednou hodnotu EPS prakticky neovlivní Stávající dieselové autobusy 1. Nejprve jsou stanoveny emise stávajících autobusů, které jsou v návrhu projektu určeny k nahrazení. Jako vstupní hodnoty měrných emisních faktorů výše uvedených látek jsou použity hodnoty na úrovni emisního limitu, které daný autobus splňuje (tab. 3). Emisní limity jsou uvedeny u NO x a PM v gramech na kwh výkonu motoru, pro oxid siřičitý je emisní faktor stanoven na základě obsahu síry v palivu (10 mg/kg nafty) a vzhledem k minimálnímu příspěvku této znečišťující látky k celkové výši emisí je uvažován jednotně pro všechny emisní limity EURO. Tab. 3. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky dieselové autobusy Znečišťující látka EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 NO x (g/kwh) limit 14,4 8,0 7,0 5,0 3,5 2,0 0,46 PM (g/kwh) limit 0,5 0,36 0,2 0,16 0,03 0,03 0,01 SO 2 (g/kg nafty) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Tučně jsou označeny hodnoty vstupující do následného výpočtu měrných emisí autobusů splňující normu EURO 0 a 2. 11

12 2. Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus splňující emisní normu EURO 0 a 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise dieselové autobusy (g/km) H = výhřevnost motorové nafty (kwh/kg) ρ = hustota motorové nafty (kg/m 3 ) S = průměrná spotřeba motorové nafty (l/km) η = účinnost motoru (-) E = H ρ / 1000 S η EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dle příslušné emisní normy EURO dieselové autobusy (g/kwh) tab. 3 Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 0 a 2 je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = ρ / 1000 S EF EF = emisní faktor pro znečišťující látku dieselové autobusy (g/kg nafty) tab. 3 ostatní parametry mají stejný význam jako v předchozí rovnici Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v následující tabulce. Tab. 4. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí dieselové autobusy Parametr výhřevnost motorové nafty Hodnota parametru 11,8 kwh/kg hustota motorové nafty 832,5 kg/m 3 průměrná spotřeba nafty 40 l / 100 km účinnost motoru a přeměny energie 33,3 % Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus splňující emisní normu EURO 0 a 2 jsou uvedeny v tab. 5 a Dle podkladů zadavatele činí průměrný dopravní výkon autobusů MHD v Karviné 50,8 tis. vozokm/rok. Na základě tohoto údaje byly měrné emise přepočteny na celkové emise v kilogramech za rok na jeden autobus. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise pro nahrazované autobusy jsou uvedeny v následující tab. 5 a 6. 12

13 Tab. 5. Vypočtené emise stávajícího dieselového autobusu splňujícího limit EURO 0 Znečišťující látka Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 18, ,14 PM 0, ,27 SO 2 0,0067 0,34 Na základě ročních emisí jednotlivých znečišťujících látek (bez NH 3 ) byl proveden výpočet indikátoru EPS pro jeden dieselový autobus splňující emisní normu EURO 0: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 33,27) + (0,88 958,14) + (0,54 0,34) = 876,62 kg/rok Tab. 6. Vypočtené emise stávajícího dieselového autobusu splňujícího limit EURO 2 Znečišťující látka Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 9, ,76 PM 0, ,31 SO 2 0,0067 0,34 Indikátor EPS 423,36 Na základě ročních emisí jednotlivých znečišťujících látek (bez NH 3 ) byl proveden výpočet indikátoru EPS pro jeden dieselový autobus splňující emisní normu EURO 2: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 13,31) + (0,88 465,76) + (0,54 0,34) = 423,36 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden stávající dieselový autobus splňující emisní normu EURO 0 dosahuje hodnoty 876,62 kg/rok a pro autobus splňující emisní normu EURO 2 pak hodnoty 423,36 kg/rok Nové CNG autobusy 1. Obdobný postup je použit pro výpočet emisí z nových autobusů s pohonem na CNG s tím rozdílem, že vstupní hodnoty měrných emisí jsou odvozeny na základě informací dodavatelů autobusů. Pozn.: Výše emisí (zejména NO x ) u CNG autobusu silně závisí na nastavení motoru. Motor může pracovat v režimu tzv. chudé směsi, kdy má motor vyšší poměr vzduchu oproti palivu, nebo v režimu stechiometrického spalování, kdy je přiváděné množství vzduchu (resp. kyslíku) řízeno tak, aby bylo právě dostatečné ke spálení paliva. Vzhledem k tomu, že motory 13

14 v režimu chudé směsi mají vyšší emise NO x než dieselové motory, je uvažováno výhradně s nasazením autobusů s motory pracujícími v režimu stechiometrického spalování. Tato skutečnost bude zohledněna při volbě konkrétního dodavatele autobusu. Tab. 7. Měrné emisní faktory pro znečišťující látky CNG autobus Znečišťující látka CNG NO x (g/kwh) 1,18 PM (g/kwh) 0,01 SO 2 (g/m 3 zemního plynu) 0, Výpočet měrných emisí NO x a PM pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = měrná emise autobusy na CNG (g/km) E = EF RLE EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/kwh) tab. 7 RLE = průměrná spotřeba energie (Average road load energy) Výpočet měrných emisí SO 2 pro autobus na CNG je proveden dle následujícího vzorce: kde: E = EF S EF = emisní faktor pro znečišťující látku autobusy na CNG (g/m 3 zemního plynu) tab. 7 S = měrná spotřeba zemního plynu (m 3 /km) ostatní parametry mají stejný význam jako v předchozí rovnici Pro výpočet měrných emisí v gramech na 1 km ujeté trasy v městském režimu byly uvažovány vstupní parametry uvedené v tab. 8. V případě emisí SO 2 byl jedním ze vstupních parametrů průměrná spotřeba energie, která byla převzata ze studie [4] a pro autobus se stechiometrickým spalováním zemního plynu činí 1,28 kwh/km. Tab. 8. Hodnoty vstupních parametrů pro výpočet měrných emisí CNG autobusy Parametr průměrná spotřeba energie měrná spotřeba zemního plynu Hodnota parametru 1,28 kwh/km 56,5 m 3 / 100 km 14

15 Výsledné hodnoty měrných emisí NO x, PM a SO 2 pro autobus na CNG jsou uvedeny v tab Celkové roční emise z jednoho autobusu byly poté vypočteny opět na základě hodnoty dopravního výkonu, který je uvažován stejný jako v předchozím případě, tedy 50,8 tis. vozokilometrů za rok. Celkové roční emise byly dále použity jako vstupní hodnoty do rovnice pro výpočet celkového indikátoru EPS. Vypočtené emisní faktory a celkové roční emise nových autobusů na CNG jsou spolu s výsledným indikátorem EPS uvedeny v následující tab. 9. Tab. 9. Vypočtené emise nového autobusu CNG Znečišťující látka Měrné emise (g/km) Roční emise (kg/rok) NO x 1, ,73 PM 0,0128 0,65 SO 2 2,3E-04 1,1E-02 Celkové roční emise byly dále použity jako vstupní hodnoty do rovnice pro výpočet celkového indikátoru EPS pro jeden autobus na CNG: EPS = (1 TZL) + (0,88 NO x ) + (0,54 SO 2 ) = (1 0,65) + (0,88 76,73) + (0,54 1,1E-02) = 68,17 kg/rok Vypočtený indikátor EPS pro jeden nový autobus s pohonem na CNG dosahuje hodnoty 68,17 kg/rok Vyhodnocení snížení emisí z náhrady autobusů ve městě Karviná Hodnocený projekt náhrady stávajících dieselových autobusů veřejné městské hromadné dopravy města Karviná předpokládá pořízení 12 autobusů s pohonem na CNG, které ve shodném rozsahu nahradí 7 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2 a 5 dieselových autobusů splňujících normu EURO 0. U obou typů se předpokládá stejný dopravní výkon v hodnotě 50,8 tis. km/rok na jeden autobus. Vyhodnocení snížení emisí v důsledku nahrazení starých dieselových autobusů je uvedeno v následující tab

16 Tab. 10. Vyhodnocení snížení emisí vlivem náhrady autobusů Výpočet pro 1 autobus EURO 0 Výpočet pro 1 autobus EURO 2 Výpočet pro 5 autobusů EURO 0 Výpočet pro 7 autobusů EURO 2 Výpočet pro celkový počet 12 autobusů Indikátor EPS (kg/rok) Bez projektu (Diesel) S projektem (CNG) Změna vlivem náhrady autobusů kg/rok % 876,62 68,17-808,45-92,2 423,36 68,17-355,19-83, ,10 340, ,25-92, ,52 477, ,33-83, ,64 818, ,58-88,9 Z porovnání situace bez projektu a s projektem vyplývá, že: hodnota vypočteného indikátoru EPS je silně závislá na emisních faktorech, resp. emisních limitech, které splňují nahrazované dieselové autobusy. V případě hodnoceného projektu, který předpokládá nahrazení 5 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 0 a 7 dieselových autobusů splňujících emisní normu EURO 2, dosahuje indikátor EPS ve stavu bez projektu celkové hodnoty 7 346,64 kg/rok, ve stavu s projektem potom hodnoty 818,05 kg/rok. celkové snížení EPS tak dosahuje hodnoty kg/rok, v relativním srovnání jde o snížení emisí o 89 %. 4.2 Hodnocení podle množství vydaného CNG na plnicí stanici Množství vydaného CNG na stanici lze odhadnout podle počtu a průměrné spotřeby CNG autobusů, pro jejichž obsluhu bude stanice určena. Jedná se celkem o 12 vozidel, jejichž průměrný pojezd bude dle podkladů zadavatele činit 50,8 tis. vozokilometrů za rok na jeden autobus. Předpokládaná spotřeba CNG v městském provozu činí dle šetření provedeného zadavatelem cca 50 m 3 na 100 km. Výsledná spotřeba tedy činí: / 100 = m 3 zemního plynu za rok. 16

17 4.3 Hodnocení podle investičních nákladů a nákladů na provoz a údržbu Způsobilé náklady investiční náklady na pořízení CNG autobusů V rozpočtu projektu se počítá s pořízením autobusů s pohonem na CNG, které plně nahradí stejný počet dieselových autobusů. Pořízeny budou autobusy podobné kategorie, které budou nahrazeny, bude se tedy jednat o autobus s krátkou karoserií do 12 m, avšak v nízkopodlažním provedení. Projekt počítá s pořízením autobusů, jehož předpokládaná pořizovací cena za jeden kus činí dle podkladů zadavatele cca ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Celková cena 12 autobusů tudíž činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Kupujícím bude žadatel o podporu společnost BUS Karviná, a.s., která provozuje veřejnou hromadnou městskou dopravu na území města Karviná. Mezi další způsobilé investiční náklady spojené s pořízením nových autobusů s pohonem na CNG lze zařadit náklady na vybavení servisních prostorů a garáží o nezbytné zařízení pro údržbu vozidel a vybavení prostor detektory úniku plynu a účinným odvětráváním. Předpokládaná cena tohoto vybavení se předpokládá v hodnotě cca ,- Kč bez DPH, tj ,- vč. DPH. Společnost nebude uplatňovat podporu na projektovou přípravu projektu. Celkové způsobilé investiční náklady projektu tedy činí celkem ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH. Bodové ohodnocení měrné finanční náročnosti se dle podkladů SFŽP ČR [1] neprovádí na základě celkových způsobilých investičních nákladů, ale pouze z rozdílu nákladů na pořízení CNG autobusů a nákladů na případné pořízení autobusů s dieselovým pohonem, přičemž pro dieselové autobusy se použijí ceny stanovené Ministerstvem dopravy ČR. Pro výpočet měrné finanční náročnosti je proto dále provedeno srovnání předpokládaných investičních nákladů projektu s investičními náklady na pořízení nových srovnatelných autobusů s dieselovým pohonem. Investiční náklady na pořízení nových srovnatelných autobusů s dieselovým pohonem vychází z cen autobusů pro rok 2013 určených Ministerstvem dopravy ČR na základě Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. [5]. 17

18 Tab. 11. Porovnání investičních nákladů na pořízení autobusů v rámci projektu a stanovených Ministerstvem dopravy ČR [5] Položka Nové CNG autobusy dle projektu Nové srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR Cena za 1 autobus (Kč) Cena za 12 autobusů (Kč) Náklady na vybavení dílen (Kč) Celkem (Kč) Rozdíl (Kč) Rozdíl investičních nákladů na pořízení nových CNG autobusů oproti pořízení nových srovnatelných dieselových autobusů byl vyčíslen na 16,6 mil. Kč bez DPH. Tato hodnota dále vstupuje do výpočtu měrné finanční náročnosti na snížení emisí Způsobilé náklady investiční náklady na výstavbu CNG stanice Cena za výstavbu plnicí stanice na CNG se určuje v závislosti na mnoha faktorech. Vzhledem k relativně omezenému počtu instalací je dosud výstavba každé stanice originálním řešením, jehož náklady závisejí nejen na kapacitě stanice, ale i na její vybavenosti, podmínkách připojení plynu, požadavcích na rychlost plnění vozidel atd. V konkrétním případě realizace plnicí stanice pro CNG autobusy v Karviné jsou tedy významné následující faktory: velikost plnicí stanice jedná se o relativně malé zařízení s předpokládanou kapacitou cca 300 tis. m 3 /rok umístění stanice stanice bude realizována v areálu žadatele BUS Karviná, a.s. V rámci investičních nákladů se tedy nepředpokládají výdaje na nákup pozemků apod., k určité úspoře (v porovnání se samostatně umístěnou stanicí) dojde i u nákladů na projektovou přípravu stavby, realizaci přípojek a další stavební úpravy apod. Uvažované náklady pak vychází částečně z technických dispozic místa výstavby (stavební náklady, projektová příprava), částečně z šetření u dodavatelů plnicích stanic (technologie). Přehled nákladů je uveden v následující tabulce: 18

19 Tab. 12. Investiční náklady na realizaci plnicí stanice CNG (bez DPH) Položka Náklady (Kč) Projektová příprava Stavební úpravy Přípojky plynu a silové elektřiny Technologie plnicí stanice CNG Celková bilance provozních nákladů Celkové investiční náklady na vybudování plnicí stanice jsou tedy uvažovány ve výši bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH Nezpůsobilé náklady provozní náklady a jejich úspora Kromě investičních nákladů jsou kalkulovány předpokládané náklady na běžný provoz a údržbu nových CNG autobusů, které ve stejném počtu a rozsahu nahradí stávající dieselové autobusy. Tyto náklady jsou nezpůsobilými náklady a budou plně hrazeny provozovatelem. Provozní náklady jsou kalkulovány na dobu 5 let provozu a obecně lze mezi ně zahrnout následující položky: spotřeba pohonných hmot servisní údržba a běžné opravy provoz plnicí stanice Stanovení provozních nákladů je provedeno v následujícím přehledu Spotřeba pohonných hmot a) Stávající dieselové autobusy Náklady na provoz stávajících dieselových autobusů jsou, na základě údajů poskytnutých provozovatelem, kalkulovány pro průměrnou spotřebu ve výši 40 l/100 km a pro cenu nafty 30 Kč/l bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (40 30)/100 = 12,0 Kč/km. Pro dopravní výkon v hodnotě 50,8 tis. km na jeden autobus za rok činí náklady na pohonné hmoty ,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, v případě uvažovaných 12 autobusů potom ,- Kč bez DPH. Při provozu těchto 12 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. 19

20 b) Nové CNG autobusy Předpokládaná spotřeba u nových autobusů s pohonem na CNG činí dle šetření provedeného zadavatelem 50 m 3 na 100 km jízdy. Průměrná cena CNG při používání vlastní plnicí stanice se předpokládá na úrovni cca 10 Kč/m 3 bez DPH. Náklady na ujetí 1 km lze tedy odhadnout ve výši: (50 10)/100 = 5,0 Kč/km. Celkový dopravní výkon nových autobusů na CNG bude stejný jako dopravní výkon nahrazených dieselových autobusů, tj. 50,8 tis. km na jeden autobus za rok. Celkové roční náklady tak činí ,- Kč bez DPH za rok na jeden autobus, pro 12 autobusů pak ,- Kč za rok bez DPH. Při provozu těchto 12 autobusů po dobu 5 let se tedy jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. Tab. 13. Přehled provozních nákladů z hlediska spotřeby pohonných hmot (bez DPH) Položka Stávající dieselové autobusy Nové CNG autobusy Náklady na ujetí 1 km (Kč) 12,0 5,0 Náklady na provoz 1 autobusu/1 rok (Kč) Celkové náklady 12 autobusů/5 let (Kč) Celková úspora 12 autobusů/5 let (Kč) Servisní údržba a běžné opravy Do této položky lze zařadit všechny běžné servisní úkony v rámci pravidelné údržby, která zahrnuje například výměny motorového oleje a jeho filtru, výměny vzduchového filtru, výměny plynového filtru a výměny ostatních hydraulických náplní. Vzhledem k tomu, že výrobci autobusů na CNG uvádějí pokyny pro údržbu srovnatelné s dieselovými autobusy, předpokládají se u nových CNG autobusů i přibližně stejné náklady na běžnou údržbu. Mezi další náklady u CNG autobusů patří revize tlakových nádrží, které se provádějí na základě doporučení výrobce daného autobusu. V rámci této studie je uvažováno s následujícími revizemi: 1 ročně kontrola úniku plynu 1 za 5 let tzv. velká kontrola zahrnující kontrolu celkového mechanického stavu nádrže a tlakové zkoušky Při uvažování charakteristického typu CNG autobusu, který obsahuje celkem 8 plynových nádrží umístěných na střeše, činí náklady na roční revize a jednu velkou kontrolu u jednoho autobusu celkem cca ,- Kč bez DPH za 5 let provozu. Pro předpokládaných 12 autobusů se tudíž jedná o celkové náklady v hodnotě ,- Kč bez DPH za 5 let provozu. 20

21 Provoz plnicí stanice Dalším provozním nákladem je samotný provoz plnicí stanice. Vzhledem k tomu, že stanice bude umístěna v areálu žadatele, předpokládá se pouze mírné navýšení provozních nákladů. Toto navýšení bude zahrnovat zejména personální náklady a výdaje za elektrickou energii. a) Personální náklady Pro provoz plnicí stanice se předpokládá s navýšením personálních výdajů o jeden plný pracovní úvazek. Tyto náklady jsou předpokládány ve výši cca 25 tis. Kč za měsíc včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Při uvažovaném provozu po dobu 5 let se jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč. b) Náklady na elektrickou energii Další provozní náklady zahrnují náklady za spotřebovanou elektrickou energii jednak v rámci běžného provozu (osvětlení, údržba) a jednak v rámci komprese a vysoušení zemního plynu. Náklady na el. energii v rámci běžného provozu jsou na předpokládané plnicí stanici odhadnuty ve výši 50 tis. Kč za rok bez DPH, tj. 250 tis. Kč bez DPH za 5 let provozu. Zemní plyn je pro potřeby plnění autobusů stlačován na tlak MPa, což při předpokládaném množství vydaného stlačeného zemního plynu v předpokládaném objemu cca 304,8 tis. m 3 za rok a nákladům na stlačení 1 m 3 CNG v hodnotě 1,0 Kč bez DPH, představuje celkové náklady na el. energii ve výši ,- Kč za rok bez DPH, při uvažovaném provozu po dobu 5 let se jedná o celkové náklady ve výši ,- Kč bez DPH. Celkové náklady na el. energii po dobu 5 let provozu tedy činí celkem ,- Kč bez DPH. V součtu s personálními náklady se pak jedná o ,- Kč. Souhrnný přehled vypočtených nákladů a úspor plynoucí z provozu 12 nových CNG autobusů a jedné plnicí stanice oproti stávajícímu provozu 5 dieselových autobusů po dobu 5 let je uveden v následující tabulce. 21

22 Tab. 14. Přehled provozních nákladů pro 5 let provozu (bez DPH) Položka Náklady celkem (Kč) Změna oproti stávajícímu stavu (Kč) Spotřeba pohonných hmot Servisní údržba a běžné opravy Provoz plnicí stanice Celkem * * ) nezpůsobilé náklady Na základě provedeného porovnání lze předpokládat, že provozní náklady 12 autobusů s pohonem na CNG a plnicí stanice budou pro období 5 let činit celkem cca 18,9 mil. Kč bez DPH, což oproti stávajícímu provozu dieselových autobusů činí úsporu cca 17,6 mil. Kč bez DPH. Z pohledu OP ŽP se jedná o nezpůsobilé náklady Výše podpory z Operačního programu životní prostředí Nákup CNG autobusů a výstavba CNG plnící stanice podléhají veřejné podpoře, neboť jsou kumulativně splněny všechny čtyři znaky veřejné podpory. Takovýto kombinovaný projekt může být podpořen v režimu tzv. Služby obecného hospodářského zájmu. Pověření k výkonu veřejné služby nemá jednoznačně stanovenou formu. Rozhodujícím požadavkem je jeho právní závaznost. Pověřovací akt tedy může mít podobu například zákona, vyhlášky či smlouvy, rozhodující je však jeho obsah. Pověření nemusí být nutně soustředěno pouze v jednom dokumentu. Pověřovací akt by měl specifikovat zejména následující skutečnosti: Povahu a délku trvání závazku veřejné služby Označení dotčeného podniku a území Povaha případných výhradních práv nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům Ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby Opatření směřující k vyloučení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby S ohledem na skutečnost, že společnost BUS Karviná, a.s. je svým zřizovatelem smluvně pověřena k výkonu veřejné služby, se všemi náležitostmi výše uvedenými, je zde předpoklad pro získání maximální % výše dotace, a to 90% ze způsobilých výdajů v rámci Operačního programu životní prostředí. 22

23 Tab. 15. Podpora projektu z Operačního programu životní prostředí Položka Náklady (Kč bez DPH) Celkové způsobilé investiční náklady projektu (autobusy+stanice) Celkové nezpůsobilé náklady (5letá úspora provozních nákladů) Celkové způsobilé náklady Dotace z OP ŽP (90 % celkových způsobilých nákladů) Vlastní zdroje žadatele

24 4.4 Shrnutí výpočtu bodového ohodnocení Bodové ohodnocení jednotlivých částí projektu Nákup autobusů CNG V následujícím shrnutí jsou uvedeny odkazy na vstupní data pro výpočet bodů dle jednotlivých hodnotících kritérií: E.1. Ekologická relevance mapa imisní zátěže kraje (počet bodů) kap E.2. Měrná finanční náročnost na snížení emisí rozdíl investičních nákladů na nové autobusy a nové srovnatelné autobusy dle MD ČR (Kč bez DPH) kap investiční náklady na pořízení autobusů v rámci projektu (Kč bez DPH) kap investiční náklady na pořízení nových srovnatelných autobusů s dieselovým pohonem, které vychází z cen autobusů pro rok 2013 stanovených MD ČR (Kč bez DPH) kap změna emisí vlivem náhrady autobusů (t/rok) kap indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap T.1. Snížení emisí v procentech změna emisí vlivem náhrady autobusů (%) kap indikátor EPS pro stav bez projektu (Diesel EURO 2) kap indikátor EPS pro stav s projektem (CNG) kap Výstavba plnící stanice CNG V následujícím shrnutí jsou uvedeny odkazy na vstupní data pro výpočet bodů dle jednotlivých hodnotících kritérií: E.1. Ekologická relevance mapa imisní zátěže kraje (počet bodů) kap E.2. Měrná finanční náročnost na vydané množství CNG investiční náklady (Kč bez DPH) kap množství vydaného CNG (Nm 3 ) kap

25 T.1. Množství vydaného CNG na stanici spotřeba 1 autobusu (m 3 /rok) kap. 4.2 průměrný pojezd autobusu (vozokm/rok) kap počet autobusů kap. 2.1 Následující tabulky pak obsahují určení počtu bodů (celkem max. 100 bodů) na základě Hodnotících kritérií pro podoblast , stanovených SFŽP ČR jednotlivě pro obě části projektu nákup autobusů CNG a výstavba plnicí stanice CNG. Tab. 16. Bodové ohodnocení nákup autobusů CNG Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: CNG autobusy dle projektu včetně vybavení garáží: 73,6 mil. Kč bez DPH E.2.Měrná finanční náročnost na snížení emisí T.1. Snížení emisí v procentech Celkem srovnatelné dieselové autobusy dle MD ČR: 57,0 mil. Kč bez DPH rozdíl nákladů: 16,6 mil. Kč bez DPH b) Snížení emisí: 6,529 t.rok -1 c) Výpočet: tis. Kč / 6,529 t.rok -1 = 2 542,5 tis. Kč/(t.rok -1 ), tj. více nebo rovno a méně než tis. Kč/t a) Emise bez projektu: 7,347 t.rok -1 b) Snížení emisí: 6,529 t.rok -1 c) Výpočet: 100 6,529/7,347 = 88,9 %, tj. více než 80 % 22,5 bodů 50 bodů 97,5 bodů 25

26 Tab. 17. Bodové ohodnocení výstavba plnicí stanice CNG Kritérium Zdroj Hodnota E.1. Ekologická relevance Mapa imisní zátěže kraje 25 bodů a) Investiční náklady: tis. Kč bez DPH E.2. Měrná finanční náročnost na vydané množství CNG T.1. Množství vydaného CNG na stanici Celkem b) Množství vydaného CNG: 304,8 tis. Nm 3 c) Výpočet: tis. Kč / 304,8 tis. Nm 3 = 22,310 tis. Kč/ tis. Nm 3, tj. více než 20 a méně než 25 tis. Kč/tis. Nm 3 a) Spotřeba 1 autobusu: 50 m 3 /rok b) Průměrný pojezd autobusu: 50,8 vozokm/rok c) Výpočet: / 100 = Nm 3 /rok tj. více než 300 a méně než 450 tis. Nm 3 /rok 15 bodů 10 bodů 50 bodů Bodové ohodnocení skupinového projektu V případě projektu, který uvažuje jak s pořízením autobusů na CNG, tak i s vybudováním plnicí stanice CNG, se dle SFŽP ČR [1] vypočte bodové ohodnocení podle následujícího vzorce: kde: B = ((B BUS UIN BUS ) + (B STANICE UIN STANICE ) / UIN B je celkový počet bodů z technicko ekologického hodnocení UIN jsou celkové způsobilé investiční (realizační) náklady B BUS je celkový počet bodů z technicko ekologického hodnocení části připadající na pořízení autobusů UIN BUS jsou celkové způsobilé investiční (realizační) náklady připadající na pořízení autobusů B STANICE je celkový počet bodů z technicko ekologického hodnocení části připadající na vybudování plnící stanice UIN STANICE jsou celkové způsobilé investiční (realizační) náklady připadající na vybudování plnící stanice Výpočet je proveden v následující tabulce. 26

27 Tab. 18. Bodové ohodnocení skupinový projekt Nákup autobusů CNG Výstavba plnicí stanice CNG Počet bodů 97,5 50 Celkové způsobilé investiční náklady bez DPH tis. Kč tis. Kč Výpočet (97, ) / = 93,4826 Výsledný počet bodů 93,5 bodů 27

28 5. POUŽITÁ LITERATURA [1] SFŽP ČR: Operační program Životní prostředí Hodnotící kritéria pro podoblast 2.1.5, Praha, 2013 [2] ČSAD Karviná a.s.: MHD vozový park. [3] ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech tabelární ročenka [4] Pelkmans, L., De Keukeleere, D., Lenaers, G.: Emissions and fuel consumption of natural gas powered city buses versus diesel buses in realcity traffic, 2000 [5] Ministerstvo dopravy ČR: Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2013 pro výpočet přiměřeného zisku. 28

29 Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 2 Dotace pro zlepšování kvality ovzduší Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí České republiky Zelená linka

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY STARÉHO VOZOVÉHO PARKU MHD ZA AUTOBUSY CNG

ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY STARÉHO VOZOVÉHO PARKU MHD ZA AUTOBUSY CNG ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY STARÉHO VOZOVÉHO PARKU MHD ZA AUTOBUSY CNG Jan Karel ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Program Čistá mobilita Loučeň 6. 11. 2015 ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY OBMĚNY VOZOVÉHO

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Částka 66 Sbírka zákonů č. 173 / 2016 Strana 2843 173 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel Vláda nařizuje podle

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České republice a Evropské unii.

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

ZVEŘEJNĚNO DNE

ZVEŘEJNĚNO DNE Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 2, oblast podpory 2.1, podoblast podpory 2.1.5 ZVEŘEJNĚNO DNE 24. 1. 2014 Výběrová

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 53 PŘÍLOHA Č. 3 METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ PLATNOST

Více

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj

Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě. Liberecký kraj Stanovení minimální ceny dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě Liberecký kraj Zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje Řešitel: Fakulta dopravní ČVUT v Praze 26. února 214 Výzkumná zpráva

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 16.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě

Zelenáa čistá Ostrava 2025. Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Zelenáa čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D., listopad 2015 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2013 : 297 421 Rozloha:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+

Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Opatření ke zlepšování ovzduší Jihomoravského kraje - Identifikace typových regionálních projektů, PO 2, OPŽP 2014+ Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Brno, 19. 10. 2015 JIHOMORAVSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora Vzorový příklad Jádrový model přírůstkový Výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MODEL ZELENÁ LOUKA VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA ý příklad Model environmentálního vzdělávání (přírůstkový) trukce environmentálního

Více

Manuál k modelu odpadového hospodářství Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

Manuál k modelu odpadového hospodářství Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA VZOROVÝ PŘÍKLAD MODEL ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZELENÁ LOUKA VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU MECHANICKO-BIOLOGICKÉ ÚPRAVY KOMUNÁLNÍHO ODPADU PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

Charakterizace zátěžz. ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší

Charakterizace zátěžz. ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší Charakterizace zátěžz ěže obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší.vliv znečišťuj ujících ch látek l na zdraví.návrh postupů ke snížen ení úrovně zátěže B. Kotlík (1), H. Kazmarová (2) (1) SZÚ Praha,

Více

Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná

Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná 31. 5. 2015, KÚ Pardubický kraj Hodnocení životního prostředí v ČR Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve

Více

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy Manažerská zpráva Brno, srpen 2015 Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy

Více

ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290. Královéhradecký. ENVIprojekt s.r.o.

ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290. Královéhradecký. ENVIprojekt s.r.o. ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : Broumov Královéhradecký ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 904 / 2014 ZHOTOVITEL : OBJEDNATEL : ENVIprojekt s.r.o.

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14

Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14 Příloha č. 1B k č. j.: 4715/M/14, 66766/ENV/14 Doklady požadované k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a ke Smlouvě o poskytnutí podpory/dodatku ke Smlouvě o poskytnutí

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Využití vodíku v dopravě

Využití vodíku v dopravě Využití vodíku v dopravě Vodík - vlastnosti nejběžnější prvek ve vesmíru (90 % všech atomů a 75 % celkové hmotnosti) na Zemi hlavně ve formě sloučenin (hlavně voda H 2 O) hořlavý plyn lehčí než vzduch

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB Krajský úřad Ústeckého kraje a stakeholdeři únor 2013 1. Úvod SWOT analýza byla zpracována v rámci projektu TAB Take Breath! - Adaption actions to

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

NAP Čistá mobilita a CNG MSV Brno 2013 Které segmenty uplatnění zemního plynu vypadají nejslibněji?

NAP Čistá mobilita a CNG MSV Brno 2013 Které segmenty uplatnění zemního plynu vypadají nejslibněji? NAP Čistá mobilita a CNG MSV Brno 2013 Které segmenty uplatnění zemního plynu vypadají nejslibněji? Ing. Jan RUML Executive Director Czech Gas Association Proč zemní plyn v dopravě? Světové zásoby zemního

Více

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04. V Praze dne 10. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Podpora alternativní dopravy návrh na její začlenění do OPŽP

Podpora alternativní dopravy návrh na její začlenění do OPŽP Podpora alternativní dopravy návrh na její začlenění do OPŽP Ing. Petr Koleška odbor fondů EU, MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2030) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR - PZKO. Problematika ORP a karty projektů. Regionální řídící výbor 24.3.

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2030) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR - PZKO. Problematika ORP a karty projektů. Regionální řídící výbor 24.3. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2030) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR - PZKO Regionální řídící výbor Zóna Severovýchod 24.3.2014 Problematika ORP a karty projektů Problematika ORP Řešitel: Ekotoxa s.r.o.

Více

Odborný posudek č. 134/14

Odborný posudek č. 134/14 . Počet listů: 19 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 471 Odborný posudek č. 134/14 Zákazník: Josef Chmela Velký Ořechov 156 763 07 Název zdroje: Stavební úpravy a změna užívání zámečnické dílny na výrobnu laminátových

Více

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648

datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina telefon: 386 720 648 +LVDCY11GV6E:+! KUCBX00FU5D9 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 47433/2014/OZZL Sp.zn.: OZZL 42032/2014/kaper datum: 4. 8. 2014 vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

1) Stav k 31.12.2003 Statistická ročenka České republiky 2004 2) Brno je vyčleněno

1) Stav k 31.12.2003 Statistická ročenka České republiky 2004 2) Brno je vyčleněno Nadlimitní koncentrace znečišťujících látek v ovzduší se zaměřením na aglomerace České republiky Jan Sládeček Český hydrometeorologický ústav Ve Věstníku MŽP bylo v listopadu 2005 publikováno sdělení odboru

Více

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší.

KVALITA OVZDUŠÍ. V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz. ěže e obyvatel škodlivinami z ovzduší. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECHS VaV 740/4/01 Charakterizace zátěžz ěže e obyvatel malých sídel s škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), S. Kvasničková

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech 2014 IV. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1 Původce odpadu zařazování odpadů 1.1 Důvod předložení

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno KONEČNÁ VERZE ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2009 Statutární město Brno PROGRAMOVÝ DODATEK K INTEGROVANÉMU PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Název publikace Referenční číslo Programový dodatek k Integrovanému

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Zveřejněno dne

Zveřejněno dne Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci XV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Zveřejněno dne 17. 3. 2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Delší název dokumentu ve dvou řádcích

Více

Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu

Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Instrukce pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu Verze 1.2 Verze 1.2 Stránka 1 z 79 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Je nově uveden výčet možných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1.etapa Měření vnějšího ovzduší probíhalo od 29.1. do 7.2.2009. U oxidu uhelnatého byla průměrná hodnota za celou etapu 982 µg/m3(10%

Více

Grafické a tiskové služby

Grafické a tiskové služby Výzva k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky zakázky Grafické a tiskové služby Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k výše uvedené veřejné zakázce na služby

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování

Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování Jaromír Bittner 1, Jaroslav Ježek 2 Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování Klíčová slova: spalovací motor, emise škodlivých látek, vyhlášky UIC, směrnice EU Negativní vliv emisí

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY KOLOVÁ VÝZVA Č. 20 NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA DATUM

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Čerpací stanice komplexní služby a informace pro cestovní ruch pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší

ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ, odd. emisí a zdrojů machalek@chmi.cz 1. Úvod Sběr údajů o provozu zdrojů znečišťování ovzduší na centrální úrovni se

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem

Zemní plyn v dopravě. Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie. 15.9.2011, Den s fleetem Zemní plyn v dopravě Ing. Markéta Schauhuberová, Česká plynárenská unie 15.9.2011, Den s fleetem Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v České

Více

B1 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA. Praha - Životní prostředí 2012

B1 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ B1.1 METEOROLOGIE A KLIMA. Praha - Životní prostředí 2012 OVZDUŠÍ B.1 OVZDUŠÍ.1 METEOROLOGIE A KLIMA Vyhodnocení meteorologických prvků za rok 2012 z pražských stanic Rok 2012 byl teplotně silně nadnormální s průměrnou roční teplotou 9,1 C naměřenou na stanici

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy

Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy Dr. Blanka Veltrubská SFŽP ČR, KP České Budějovice Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 www.sfzp.cz www.opzp.cz

Více

PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA. EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich. VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr.

PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA. EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich. VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr. ZKUŠENOSTI SE ZPRACOVÁNÍM M MÍSTNM STNÍCH PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr. Jan Bitta ZPRACOVANÉ PROGRAMY

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 2 SPECIFICKÉHO CÍLE 2.4 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 2.4 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Sběr dat pro ekonomickou analýzu (aktivita 2.2) projektu MD 24/2006-430-OPI/3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. stetina@fme.vutbr.cz Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více