PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat"

Transkript

1 SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam smyslové soustavy pro život lovka uvede píklady onemocnní smyslové soustavy ídící soustava je vysoce výkonným a pesným mechanismem, který nám umožuje pežít. Aby mohl tento mechanismus dokonale a správn pracovat, musí dostávat dostatek kvalitních informací jak z vnjšího okolí našeho tla (nap. informace o teple, chladu, tlaku, bolesti, svtle atd.), tak i z vnitního (nap. informace o množství kyslíku v krvi, o naptí ve svalech a šlachách atd.). Tyto dležité informace zprostedkuje ídící soustav soustava smyslová pomocí svých smyslových orgán. Úkolem smyslových orgán je zaznamenat informaci z prostedí, pevést ji na elektrický impuls a doruit mozku, který tuto informaci podrobí analýze a vytvoí uritý smyslový vjem. Pestože všichni lidé mají stejné smyslové orgány, vnímají rzné podnty rzn. Nkdo má lepší ich, nkdo má dokonalejší chu, nkdo zase lépe slyší. PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM OKO UCHO NOS JAZYK KŽE zrak sluch, rovnováha ich chu hmat ZRAK V rzné literatue se dotete, že pomocí zraku vnímá lovk asi 80% veškerých informací, které potebuje k životu. Smyslový orgán, který má za úkol zachytit svtlo odražené od pozorovaného objektu, je oko. Oi jsou párové oní koule, které jsou uložené v oních jamkách lebky, jež se nazývají onice. ÚKOL: Vezmi do ruky psací potebu, která má sundavací vršek. Dej ruky za záda. V jedné ruce je vršek, ve druhé je zbytek. Zavi jedno oko a pokus se rychle ped sebou nasadit vršek na zbytek psací poteby. Jaký byl výsledek tvého pokusu? Pro máme oi umístné v pední ásti lebky blízko sebe, jaké vidní umožují takto posazené oní koule? vnjší stavba oka vnitní stavba oka

2 Blima Rohovka Cévnatka asnaté tleso Duhovka oka Sítnice Zrakový nerv Sklivec Okohybné svaly vnjší vrstva oka, má bílou barvu vypouklá a prsvitná pední ást oka vrstva protkaná cévami, vyživuje oko svalový útvar uvnit oka, na který se napojuje oka, svými pohyby zpsobuje zmny tvaru oky, ímž dochází k zaostování pední ást asnatého tlesa, stahováním a roztahováním reaguje na svtlo picházejícího do oka, pi nedostatku svtla se roztáhne, je-li ho nadbytek, stáhne se, dále obsahuje barvivo pigment, které udává duhovce charakteristickou barvu vnitní prsvitná ást oka, úkolem oky je zaostit dopadající svtlo na sítnici pevádí dopadající svtlo na elektrický impuls, zachytává všechny barvy spektra pevádí elektrické impulsy do mozkové kry ke zpracování prsvitná hmoty vyplující vnitek oní koule zajišují pohyby oních koulí K anatomické stavb oka patí horní víka, dolní víka a slzné kanálky. Víka jsou k oní kouli pipojena tenkou blankou spojivkou. Jejím úkolem je zachycovat prach a neistoty. Slzné žlázy produkují slzy, které zvlhují rohovku a chrání ji ped vyschnutím, bakteriální infekcí a mechanickým poškozením prachovými ásticemi. V pípad, že je oko podráždno prachem nebo jinými látkami, vyluují slzné kanálky vtší množství slz. INNOST OKA Svtlo, které se odráží od pozorovaných objekt, projde rohovkou, zornicí (otvor v duhovce), okou, sklivcem a dopadne na vrstvu sítnice. Sítnice se skládá z bunk, které jsou schopné zachytávat svtelný paprsek a mnit ho na elektrický impuls. Sítnici tvoí nkolik zajímavých druh bunk. Tyinky - potebují ke své innosti dostatek svtla a odpovídají za barevné vidní, ípky rozlišují odstíny šedi. Nejosteji vidíme objekty, jejichž odraz svtla dopadne na tzv. žlutou skvrnu. Pokud dopadne odraz svtla do místa, kde vychází z oka zrakový nerv slepá skvrna, pozorovaný objekt nevidíme. POKUS na slepou skvrnu. ÚKOL: Namalujte si do sešitu podobný obrázek, který vidíte na následujícím obrázku.

3 Pravou rukou si zakryjte levé oko, zadívejte se na ernou teku v levé stran obrázku a pomalu pibližujte obrázek k oku. V urité vzdálenosti od oka (asi 20 cm), pestane vaše oko vnímat erný trojúhelník. Jako kdyby na tom papíe nebyl. Poznámka: je poteba se neustále dívat na ernou teku. Povedlo se? Jak se na tomto zrakovém vjemu podílí slepá skvrna? ONÍ VADY Krátkozrakost je vada oka, pi kterém zaostený paprsek dopadá ped sítnici oka. Leí se okami rozptylkami. Dalekozrakost je vada oka, pi kterém paprsek svtla dopadne za sítnici oka. Léí se okami spojkami. Šedý zákal je nemoc oky, která se zakalí. Léí se transplantací umlé oky. Slepota je velice tžká porucha zraku, která mže být zpsoben poškozením sítnice, poškozením zrakového nervu nebo poškozením ástí mozku, které odpovídají za vidní. SLUCH A ROVNOVÁHA Orgánem, který zachytává zvukové vlny je ucho. Mimo této funkce slouží uritá ást ucha i jako rovnovážný orgán, který umožuje vnímat rovnováhu nebo pohyb našeho tla. Lépe slyšícím savcem než je lovk je napíklad pes, který vnímá zvuky o vyšších frekvencích, které naše ucho nezachytí. STAVBA UCHA (obrázek je upraven a pevzat z

4 VNJŠÍ UCHO Ušní boltec je chrupavitý orgán na který navazuje vnjší zvukovod. Ve stnách zvukovodu jsou mazové žlázy, které produkují ušní maz, který zachytávat prachové neistoty a promašovat bubínek. Bubínek oddluje vnjší ucho od stedního ucha. STEDNÍ UCHO Za bubínkem se nachází dutina, která se nazývá stední ucho. V této dutin se nachází ti nejmenší kosti v našem tle. Kladívko, které nasedá na bubínek. Kovadlinka, která nasedá na kladívko a tmínek, jenž nasedá na kovadlinku a tvoí rozhraní mezi stedním a vnitním uchem. Do stedního ucha ústí Eustachova trubice, která zaíná v nosohltanu. Tato trubice vyrovnává tlak ve vnitním uchu zalehlé ucho. Eustachovou trubicí se do stedního ucha mže dostat infekce z nosohltanu, která dokáže vyvolat nepíjemný a bolestivý zánt stedního ucha. VNITNÍ UCHO Za tmínkem se nachází vnitní ucho. Na rozdíl od stedního ucha jsou veškeré orgány vnitního ucha umístné v kapalin a patí k nim blanitý labyrint (rovnovážný orgán) a hlemýž (sluchový orgán). Z obou orgán vybíhají nervy do píslušných ástí mozku. INNOST SLUCHOVÉHO ORGÁNU Ušní boltec zachytává zvukovou vlnu. Zvukovodem je peveden na bubínek, který se rozkmitá. Rozkmitaný bubínek penese svoje kmity na kladívko, kovadlinku a tmínek. Tmínek rozkmitá kapalinu vnitního ucha, která rozkmitá v hlemýždi uložený sluchový orgán, jenž se nazývá Cortiho orgán. Cortiho orgán pevede kmity na elektrický impuls a sluchový nerv jej odvede do korových ástí mozku, kde dojde ke vzniku sluchového vjemu. INNOST ROVNOVÁŽNÉHO ORGÁNU V blanitém labyrintu se nacházejí váky vyplnné kapalinou. Zmna polohy hlavy nebo pohyb mní polohu vák v blanitém labyrintu, který se pevede na elektrický impuls, jenž je odveden do mozeku, který je hlavním koordinátorem rovnováhy, polohy a hybnosti tla. SLUCHOVÉ VADY Mezi nejzávažnjší sluchové vady patí nedoslýchavost a hluchota. Nkteré formy nedoslýchavosti se dají léit pomocí naslouchadel, které zesilují zvukovou vlnu a pomocí kostí lebky je penášejí do stedního ucha, kde se rozkmitá sluchový orgán. Nkterým pacientm, pokud mají v poádku ást mozku, která odpovídá za sluchové vjemy a sluchový nerv, se implantuje do vnitního ucha pístroj, který jim umožuje slyšet. CHU Chu je smyslový vjem, který zprostedkovávají chuové pohárky umístné na jazyku. Tato idla zaznamenávají chemické složení potravy a pevádjí je na elektrické impulsy. V mozku posléze vzniká celkový vjem o chuti a kvalit potravy. Pomocí jazyka dokážeme rozeznat celkem tyi chuové vjemy sladkost, slanost, hokost a kyselost viz obr.

5 ICH Pachy nebo vn zachytávají buky ichové sliznice, které jsou uložené v horní ásti nosní dutiny. ichové buky reagují na chemické látky vyskytující se ve vzduchu a podílí se i na celkovém vjemu z pojídané potravy. (Obrázek upraven a pevzat z HMAT Mezi velice dležité smyslové vjemy patí hmat, který nám umožuje rozpoznávat nap. tvar pedmtu nebo druh materiálu. Hmatová idla jsou uložená v kži a jejich pehled si mžete prohlédnout zde, zde nebo zde. V kži jsou také volná nervová zakonení, která reagují na bolestivé podnty úder, bodnutí, popálení atd.

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

Vylučovací soustava. Kůže bariéra před vnějším světem. Oprav chybný text:

Vylučovací soustava. Kůže bariéra před vnějším světem. Oprav chybný text: Oprav chybný text: Vylučovací soustava Hlavním vylučovacím orgánem jsou ledviny, které odstraňují z těla škodlivé látky, regulují objem krve a obsah solí v těle. Ledviny jsou nepárový orgán fazolovitého

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Ukázka práce. Fyzika lidského těla (fyzika smyslů) Jakub Schneider. 78-42-M/001 Technické lyceum. Studijní obor: Třída: 4.K Školní rok: 2006/2007

Ukázka práce. Fyzika lidského těla (fyzika smyslů) Jakub Schneider. 78-42-M/001 Technické lyceum. Studijní obor: Třída: 4.K Školní rok: 2006/2007 Fyzika lidského těla (fyzika smyslů) Studijní obor: Třída: 4.K Školní rok: 2006/2007 78-42-M/001 Technické lyceum Jakub Schneider Anotace Práce obsahuje teoretickou část, která se zabývá lidskými smysly

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013. Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. TEREZA DOUŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Prmyslový management Studijní obor:

Více

PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY

PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD ROZBORŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ U PRVOVÝROBCŮ A ZPRACOVATELŮ MLÉKA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009 Metoda Vizuální Penetraní Magnetická prášková Magnetická metoda rozptylových polí Víivé proudy Ultrazvuk Prozaovací Zkratka VT PT MT FT ET UT RT Charakteristika

Více

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm? Trávicí systém by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014 http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str. 3 2. Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 4

Více

Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny

Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny by Biologie - St?eda, Prosinec 04, 2013 http://biologie-chemie.cz/cevni-a-obehova-soustava-telni-tekutiny/ Otázka: Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny P?edm?t:

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce 2012 Karel KUBÍČEK Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Měření hluku hlukoměry

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů Učební texty z otologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů A. Pellant, J. Mejzlík, J. Škvrňáková, E. Hlaváčková, V. Blanař 2014 Zdravotnické studijní programy v inovaci Zdravotnické studijní

Více

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLO doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. studijní materiál ke kurzu Mezioborové dimenze vědy Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT NÁZEV PŘÍSPĚVKU A JAK TO VIDÍŚ TY? Kristýna Hralová, Laura Hralová, Ester Novotná, Anežka Šťastná Gymnázium Jana

Více

Martina Muknšnáblová. Péče o dítě s postižením sluchu

Martina Muknšnáblová. Péče o dítě s postižením sluchu Martina Muknšnáblová Péče o dítě s postižením sluchu Poděkování Tuto knihu bych chtěla věnovat vzpomínce na paní Ludmilu Hlavatou z Protivína a paní Marii Prokešovou z Hluboké nad Vltavou, které pro mě

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 4 CHEMIE VODY, OVZDUŠÍ A ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více