DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)"

Transkript

1 DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku rakoviny dýchacích cest chápe význam sportu pro zdravé okysliování tla Dýchání (respirace) není pouze jedním ze znak života. V dýchání má svj základ napíklad kašlání, vnímání rzných zápach, vní, e i zpv. Nkteré profese lidské innosti jsou závislé na intenzivním dýchání foukai skla, zpváci nebo hrái na dechové nástroje. Zásadní význam dýchací soustavy však spoívá v tom, že zabezpeuje našemu tlu kyslík, který odebírá z ovzduší a pedává do krve. Z krve zárove odstrauje nepotebné látky (oxid uhliitý, voda), které vrací zpt do ovzduší. Kyslík potebují naše buky k životu. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DUTINA NOSNÍ V dutin nosní se ohívá vzduch, chloupky zachycují jemný prach a neistoty, které se spojují s hlenem a vytváejí charakteristický materiál, který je vysmrkán do kapesník. Je místem zachytávání pach a vní na ichové sliznici. NOSOHLTAN Místo, kde se spojuje dutina nosní s dutinou ústní a kde se nachází velké množství mízních uzlin (mandle), se nazývá nosohltan. HRTAN základem hrtanu jsou chrupavky, z nichž nejvtší je chrupavka štítná- ohryzek. V hrtanu jsou uložené hlasivky. Vydechováním vzduchu se hlasivky rozechvívají a lovk vydává rzné zvuky, které pomocí rt, zub nebo jazyka artikuluje v e. Hrtan je od jícnu oddlen hrtanovou píklopkou. Ta oddluje pohyb vzduchu do plic nebo pohyb potravy do jícnu. V nkterých pípadech je žravost rychlejší než reflexy a potrava nabere smr do plic. PRDUŠNICE Prdušnice je trubice, která navazuje na hrtan. Základem stavby její stny jsou chrupavky podkovovitého tvaru, které udržují stálý tvar prdušnice. PRDUŠKY Prdušky navazují na prdušnici, jsou dv a mají stejnou stavbu jako prdušnice. Vstupují do plic, kde se vtví na drobné prdušinky na jejichž koncích jsou tzv. plicní sklípky. Stny tchto trubic jsou pokryté vlhkou asinkovitou sliznicí. PLÍCE Plíce jsou párovitý orgán, který vypluje dutinu hrudní a je chránn hrudním košem. Pravá plíce je rozdlená na ti laloky, levá plíce pouze na dva. Do plic pivádí odkyslienou krev plicní tepna (pravá a levá). Okyslienou krev odvádí do srdce plicní žíly. Hmotu plic tvoí prdušinky, cévy, nervy, vazivo a plicní váky. PLICNÍ VÁKY Plicní váky jsou místem, kde dochází k výmn dýchacích plyn. Skládají se z plicních sklípk (obr.. 3).

2 KTERÉ SVALY SE PODÍLEJÍ NA DÝCHÁNÍ Asi 80% veškerého dýchání zajišuje plochý sval, který oddluje dutinu bišní od dutiny hrudní. Ve chvíli vdechu se pohybuje smrem dol, v dob výdechu se pohybuje nahoru. Jmenuje se bránice. Dalšími dýchacími svaly jsou napíklad svaly mezižeberní. Doba, po kterou nedýcháme, se nazývá apnoická pauza a je velice lehké si ji ve skupin zmit. TROCHU ÍSEL Pi klidném dýchání vdechne lovk asi ml vzduchu. Poet vdech v klidu za minutu je Z vdechnutého vzduchu spotebuje tlo v klidu asi 5% kyslíku. Maximální množství vzduchu, které mžeme vdechnout, se nazývá vitální kapacita plic a lze ji mit. U rzných lidí se však liší v závislosti na velikost i trénovanosti plic. Nejvtší kapacitu plic mají veslai, plavci, foukai skla, zpváci i hrái na dechové nástroje. Vitální kapacita plic je asi 5 6 l. NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY Nemocí dýchací soustavy je velice mnoho. Mezi nejbžnjší patí choroby penášené vykašlanými mikroskopickými kapikami slin a hlenu, ve kterých jsou zárodky nemoci. Tento zpsob infekce se nazývá kapénková infekce. Nemocní by proto mli odkašlávat a kýchat do kapesník. Jednou z takto penášených chorob je rýma nebo chipka. Mnohem závažnjšími nemocemi jsou zánty plic, které mohou být zpsobené bakteriemi nebo viry, nebo astma, které vyvolává alergická reakce na cizí látky v dýchacích cestách. Velice závažnými chorobami dýchací soustavy jsou tuberkulóza plic a rakovina plic, kterou onemocní vtšina kuák cigaret.

3 Obr.. 1

4 Obr.. 2

5 Obr.. 3

6 TABULKA: JMÉNO Poet vdech v klidu za 1 minutu Délka apnoické pauzy (po hlubokém vdechu) Délka apnoické pauzy (po hlubokém výdechu) Délka apnoické pauzy (po 30 depech a výdechu) PRMR

7 TEST DÝCHACÍ SOUSTAVA Uve ti lidské profese, pi kterých je poteba intenzivního dýchání a/ b/ c/ Je pravdivé tvrzení, že dýchací soustava zajišuje píjem kyslíku a jeho vstebání do krve? a/ ano b/ ne Napiš názvy ástí dýchací soustavy, které jsou na obrázku oznaené šipkou: Do pedcházejícího obrázku zakresli schématicky srdce Která z uvedených tepen pivádí odkyslienou krev do plic a/ krkavice b/ aorta c/ plicní žíla d/ plicní tepna Kterou ást dýchací soustavy popisuje následující vta? ohryzek je na krku u muž vidt zetelnji než u žen... Na vdechu se úastní velké množství sval. Nejvýznamnjší je však ten, který oddluje dutinu bišní od dutiny hrudní. Jak se tento plochý sval nazývá?

8 . Jaký je prmrný poet vdech zdravého lovka za 1 minutu v klidovém stavu? a/ 16 b/ 25 c/ 36 Kolik litr vzduchu vdechne lovk za 1 hodinu, když uvážíme, že pi jednom nádechu vdechne asi 500ml vzduchu?.. Dopl slovo do vty: množství vzduchu, které dokáže lovk maximáln nadechnout a vydechnout se nazývá kapacita plic. V lušovce je ukrytý cizí název zántu prdušnice, kterým vtšina z vás trpla. Projevuje se bolestmi hrudi pi kašlání. (Lušovka je vyluštna správn pouze v tom pípad, pokud jsou správn všechny odpovdi) ást ucha i hudební nástroj 2 ást úst 3 vnjší ást sluchového orgánu 4 místo umístní hlasivek 5 dýchací orgán 6 jeden ze smysl lovka 7 název bunk v krvi 8 typ zubu i ást nábytku 9 jeden ze smysl lovka 10 pohání krev lovka 11 céva, která odvádí okyslienou krev ze srdce

9 Nkteré choroby, které postihnou dýchací soustavu se penáší vzduchem v podob drobných kapiek hlenu a slin, ve kterých jsou choroboplodné zárodky. Jak se tento zpsob penosu infekce nazývá. Uve alespo 3 choroby, které postihují dýchací soustavu lovka a/ b/ c/ Jakým zpsobem zmíš apnoickou pauzu?

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2

základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2 Dýchací soustava (apparatus respiratorius) Základy dýchací soustavy základy plic vznikají již v 2.měsíci těhotenství a postupně se vyvíjejí. Během této doby zajišťuje dýchání placenta. základní funkce:

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da

Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da Neprodejné Obsah Slovo úvodem 3 První pomoc 5 Volání Zdravotnické záchranné služby 7 Masivní krvácení 9 Šok 11 Bezvdomí 13 Zotavovací poloha 15 Kardiopulmonální resuscitace dosplého 17 Kardiopulmonální

Více

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Martin Konhefr, GVN 8. ledna 2008 zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím. Vdechem je přijímán kyslík, výdechem je z organismu uvolňován oxid

Více

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm? Trávicí systém by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014 http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické

Více

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str. 3 2. Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 4

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PLÁN PRO EDUKÁTORY PACIENT PO TOTÁLNÍ LARYNGEKTOMII Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Edukaní proces str. 3 2. Edukaní lekce. 1 Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 9 3. Edukaní lekce. 2 Forma

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny

Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny by Biologie - St?eda, Prosinec 04, 2013 http://biologie-chemie.cz/cevni-a-obehova-soustava-telni-tekutiny/ Otázka: Cévní a ob?hová soustava, t?lní tekutiny P?edm?t:

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami.

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami. Vzdlávací program Cestování bez bariér 2. Zdravovda a specifické poteby osob postižených civilizaními chorobami Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Určeno pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP, 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny zkoušky) Zdravotník zotavovacích akcí Akreditovaný kurz MŠMT Č.j.: MSMT-41972/2013-1-936

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci dýchací soustavy Označení materiálu:

Více

Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu

Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 03 Chemie Vývoj neinvazivní diagnostiky asthma bronchiale - zmny hladin marker v denním biorytmu Autor: Jan Pech O8B Gymnázium Nad Štolou 1 Praha 7 ÚOT VŠCHT

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více