Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka"

Transkript

1 Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka P?edm?t: Biologie P?idal(a): zdenapohankova Dýchací soustava?lov?ka - Dýchací soustava zajiš?uje vým?nu plyn? mezi krví a vn?jším prost?edím. - K dýchací soustav? pat?í dýchací cesty (nosní dutina, nosohltan, hrtan, pr?dušnice a pr?dušky) a plíce. - Dýchací soustava zajiš?uje sycení krve kyslíkem, vým?nu dýchacích plyn? mezi t?lem a okolím a odvádí z t?la oxid uhli?itý. - Dýchací cesty: Horní cesty dýchací tvo?í dutina nosní (cavum nasi) a nosohltan (nasopharynx). - Dutina nosní - úkolem nosní dutiny je p?edeh?ívání vdechovaného vzduchu a zachycení hrubých ne?istot ze vzduchu. - Nosohltan je horní?ást hltanu, která se otevírá do dutiny nosní. Po stranách sem ústí Eustachovy trubice. V blízkosti vyúst?ní Eustachovy trubice se nachází shluk lymfatických uzlin nosohltanová mandle. Dolní cesty dýchací tvo?í hrtan, pr?dušnice a pr?dušky. page 1 / 5

2 - Hrtan (larynx) je trubice tvo?ená pohybliv? spojenými chrupavkami. Nejv?tší z nich je churpavka štítná a pod ní je uložena chrupavka prsten?itá, ke které se zezadu p?ipojují hlasivkové chrupavky. Hrtan je od hltanu odd?len hrtanovou p?íklopkou (epiglottis). - Pr?dušnice (trachea) je trubice tvo?ená chrupavkami. Je vystlána?asinkovým epitelem a vstupuje do hrudníku, kde se d?lí na dv? v?tve pr?dušky. - Pr?dušky jsou chrupav?ité trubice zano?ující se do plic, jsou vystlané?asinkovým epitelem a v plicích se v?tví na pr?dušinky. Plíce - Plíce jsou párový orgán umíst?ný v dutin? hrudní. Pravá plíce má 3 laloky, levá pak vzhledem k srdci, 2 laloky. Povrch plic je kryt poplicnicí, která p?echází v pohrudnici. Prostor mezi ob?ma blanami nazýváme pohrudni?ní dutina. Je vypln?na malým množstvím tekutiny, která zajiš?uje hladké klouzání obou blan po sob? p?i dýchání. - Pr?dušky se v plicích v?tví na pr?dušinky ústící do vláse?nicemi protkaných, tenkost?nných plicních sklípk? alveol? (tvo?í houbovitou plicní tká?), v jejichž st?n? dochází k vým?n? dýchacích plyn? mezi plícemi a krví. V plicích je obrovské množství vláse?nic a v každém okamžiku tam probíhá vým?na plyn? asi v jednom litru krve. Vým?na plyn? probíhá vzduchem. Dýchací svaly Nejd?ležit?jším dýchacím svalem je bránice, která odd?luje dutinu b?išní a hrudní a p?i nádechu klesá a p?i výdechu stoupá. P?i jejím snížení se zv?tší dutina hrudníku a vzduch je do plic nasáván. Krom? bránice je objem hrudníku zv?tšován pohyby mezižeberních sval?, které zvedají žebra a zv?tšují tak objem hrudníku. Nádech je aktivní pohyb, výdech je pasivní. P?i klidném dýchání se vym?ní v plicních sklípcích jedním vdechem a výdechem asi 0,5 litru vzduchu. Vn?jší dýchání a vnit?ní dýchání: - Vn?jší dýchání zajiš?uje vým?nu dýchacích plyn? mezi plicními sklípky a krví - Vnit?ní dýchání je vým?na dýchacích plyn? (kyslíku a oxidu uhli?itého) mezi tkán?mi a krví Vitální kapacita plic je maximální množství vzduchu, které m?žeme vydechnout po nejv?tším možném page 2 / 5

3 nádechu. B?žná hodnota se pohybuje kolem 4 litr? a závisí na v?ku a celkové trénovanosti a stavu organismu. P?enos kyslíku krví je zajiš?ován prost?ednictvím krevního barviva (hemoglobinu), které obsahuje molekuly železa, na které se kyslík váže a vytvo?í oxyhemoglobin. Vazba kyslíku na hemoglobin je slabá a velmi snadno se ve tkáních uvol?uje. Oxid uhli?itý je z tkání odvád?n žilní krví. Vým?na dýchacích plyn? mezi plicními sklípky a krví a mezi krví a tkán?mi probíhá prostou difúzí p?es bun??né st?ny. Onemocn?ní dýchací soustavy: P?enášení - kapénkami (drobou?ké kapi?ky hlen? a slin, které prudce vydechujeme).? ch?ipka akutní infek?ní nemoc virového p?vodu (n?kolik typ? vir?),?asto provázená hore?kou, suchým kašlem, bolestmi hlavy? angína prudký zán?t kr?ních mandlí, vyvolaný nej?ast?ji streptokoky nebo stafylokoky; provázená hore?kou, bolestmi v krku, zdu?ením kr?ních mandlí? zápal plic p?vodci viry i bakterie, postihuje plicní sklípky, které se plní zán?tlivou tekutinou a jsou vy?azeny z procesu dýchání,?asto jako komplikace jiných chorob? tuberkulóza = TBC bakteriální onemocn?ní, p?vodcem Mycobacterium tuberculosis, vede k rozpadu plicní tkán? a p?ípadn? ke smrti? rakovina plic nádorové onemocn?ní?asto spjaté s kou?ením (karcinogenní ú?inky dehtových látek)? astma záchvaty dušnosti zp?sobené zúžením pr?dušek (k?e?ovité stahy pr?dušek) a zvýšenou produkcí hlenu, m?že být zp?sobeno alergeny (cizorodé l. vyvolávající u citlivých zvýšené imunitní reakce), infekcí, fyzickou nebo psychickou zát?ží? nebezpe?í navázání CO CO s hemoglobinem karbonylhemoglobin - vytvo?í pevn?jší vazbu než s O 2, m?že dojít až ke smrti z nedostatku kyslíku? pneumotorax stav, kdy se poran?ním hrudníku dostane do pohrudni?ní dutiny vzduch, podtlak zde se poruší a plíce se smrští page 3 / 5

4 Živo?ichové dýchání - slouží k vým?n? dýchacích plyn? mezi vn?jším prost?edím a bu?kami tkání, vn?jším prost?edím m?že být vzduch nebo voda - rozlišujeme 2 typy dýchání: - vn?jší vým?na dýchacích plyn? mezi vn?jším prost?edím a t?lem - vnit?ní vým?na dýchacích plyn? uvnit? tkání živo?icha 1) kožní dýchání významné pro bezobratlé (obojživelníci), dopl?kov? i u obratlovc? 2) st?evní dýchání = rektální (nap?íklad ostnokožci a další mo?ští bezobratlí) 3) žábry u ryb (p?vodn? pro dýchání plyn. m?chý?, druhotn? hydrostatická fce pono?. a stoupání) 4) plicní vaky plži, pavoukovci 5) vzdušnice = tracheje u hmyzu; zásobují p?ímo orgány (ne p?es krev), (stigmata otvory vzdušnic na povrchu t?la) 6) pseudotracheje nepravé vzdušnice (nejprve p?es tekutinu a pak teprve kyslík do orgán?), u korýš? 7) plíce Dýchací soustava bezobratlých: mohou dýchat: 1) celým povrchem t?la (nap?. žahavci, plošt?nci, málošt?tinatci, drobní?lenovci) 2) žábry zvrásn?né vychlípeniny pokožky, nap?. mnohošt?tinatci, n?kte?í m?kkýši, vodní korýši 3) plicní vaky dýchací orgány na zade?ku vzniklé vchlípením pokožky, nap?. pavouci a ští?i 4) pláš?ová dutina bohat? prokrvená (podobná plicním vak?m), nap?. suchozemští plži 5) vzdušnice (tracheje) soustava trubic vyztužených chitinovou spirálou, která prochází celým t?lem a ústí navenek?adou otvor? (stigmat), nap?. hmyz, n?kte?í pavoukovci larvy hmyzu žijícího ve vod? (jepice, vážky )mají tzv. vzdušnicové žábry tvarem odpovídají žábrám, ale jsou prostoupeny sítí vzdušnic page 4 / 5

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka u ostnokožc? zajiš?uje dýchání tzv. ambulakrální soustava soustava chodeb uvnit? t?la, jimiž proudí mo?ská voda Dýchací soustava obratlovc?: v?tšina dýchá pomocí: žáber (branchiae) - útvary složené z dob?e prokrvených žaberních lupínk? vytvo?ených na žaberních obloucích jako vychlípeniny st?n žaberních otvor?, rozlišujeme vnit?ní žábry uložené v žaberní dutin? (ryby, paryby) a vn?jší žábry vy?nívající voln? do vodního prost?edí (nap?. pulci u obojživelník?) - u živo?ich? trvale žijících ve vodním prost?edí a p?ijímajících kyslík rozpušt?ný ve vod? - paryby nemají žaberní otvory kryté, ale ryby je mají kryté sk?elemi plic - hlavní dýchací org. u dosp?lých obojživelník? a vyšších obratlovc?, jsou párové, - obojživelníci vakovité plíce s nepatrn? z?asenou plicní st?nou, vzduch pouze polykají (nemají hrudní koš) - plazi v plicích záhyby a p?epážky (u had? zachována pouze 1 plíce) - ptáci plíce malé pevné, málo roztažitelné, pokra?ují v plicní vaky zasahující mezi vnit?ní orgány - savci nejdokonalejší plíce, bohat? prokrvená tká? složená z plicních sklípk?, dýchání umož?uje hrudní koš (mezižeberní svalstvo) a bránice pravá plíce bývá v?tší než levá, u had? je levá plíce zakrn?lá dýchací cesty vznikají u obojživelník?, plaz?, pták? a savc?. Tvo?í je nozdry, dutina nosní, hrtan, pr?dušnice, 2 pr?dušky, v plicích se d?lí na malé pr?dušinky, které kon?í v plicních sklípcích hlasové ústrojí je sou?ástí dýchací soustavy. U savc? je na za?átku hrtanu, u pták? v blízkosti místa v?tvení pr?dušnice na pr?dušky PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 5 / 5

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm? Trávicí systém by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014 http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické

Více

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Martin Konhefr, GVN 8. ledna 2008 zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím. Vdechem je přijímán kyslík, výdechem je z organismu uvolňován oxid

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D.

PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU. Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. PÍRUKA PRO PACIENTY PO ODSTRANNÍ HRTANU Mgr. Jana Kuerová, Ph.D. 2010 OBSAH 1. Vyrovnání se situací bhem a po léení nádorového onemocnní hrtanu str. 3 2. Anatomie a funkce hlasotvorného ústrojí str. 4

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Hormonální soustava (2)

Hormonální soustava (2) Hormonální soustava (2) by Biologie -?tvrtek, Prosinec 05, 2013 http://biologie-chemie.cz/hormonalni-soustava-2/ Otázka: Hormonální soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): Evca.celseznam.cz -?ízení organismu

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PAVLA ROVNANÍKOVÁ JITKA MALÁ PAVEL ROVNANÍK STAVEBNÍ CHEMIE MODUL 4 CHEMIE VODY, OVZDUŠÍ A ORGANICKÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁL STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI

POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Maturitní téma č.22 POHYB V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Pohyb je jedním z nejzákladnějších projevů činnosti živého organismu. Pohyb = lokomoce. Nejjednodušší formy pohybu: Fagocytóza schopnost pohlcení velké molekuly

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více