5 Zásady péče o ozářené osoby při radiační nehodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Zásady péče o ozářené osoby při radiační nehodě"

Transkript

1 5 Zásady péče o ozářené osoby při radiační nehodě Opatření lékaře prvního kontaktu se omezují především na úkoly nezbytně nutné a jsou vedeny snahou přispět k podchycení všech podkladů umožňujících zhodnotit okolnosti a závažnost nehody a prognózu nadměrně ozářených osob. Prvořadým úkolem každého lékaře je posoudit zdravotní ohrožení osob při radiační nehodě a rozhodnout o vhodném postupu při jejich ošetření v rámci první pomoci a následného definitivního ošetření v nemocnici, popřípadě na specializovaném zdravotnickém pracovišti. Zdravotní ohrožení ozářených osob určí lékař na podkladě údajů o zdroji, který ozáření způsobil, a podle mechanizmu radiační nehody. Rozeznáváme tyto hlavní typy zdravotního ohrožení u nadměrně ozářených osob: poškození zevním ozářením celého těla nebo jeho větší části ionizujícím zářením; poškozením zevním lokálním ozářením kůže (očí, gonád); poškození povrchovou kontaminací kůže a sliznic radioaktivními látkami; poškození vnitřní kontaminací radionuklidy vdechnutím, požitím nebo porušenou kůží; tramata spojená se zevním ozářením nebo s kontaminací radionuklidy (kombinované poškození, radiační mixty). 5.1 Opatření a léčebná péče o osoby po zevním ozáření celého těla nebo jeho větší části γ záření, neutrony První pomoc: uklidnit pacienta, režim k prevenci šoku (ticho, teplo, klid), dle potřeby symptomatická léčba (antiemetika, analgetika); zabezpečit transport do zdravotnického zařízení Nemocniční péče: pacienta vždy hospitalizovat; upřesnit a zaznamenat okolnosti nehody (údaje o zdroji, mechanizmu nehody, časový průběh nehody a orientace těla vzhledem ke zdroji); pro odhad dávky neutronů zajistit proměření předmětů (ze zlata, mědi, síry, fosforu, vlny), které měl postižený v době ozáření při sobě, nebo biologické materiály (nehty,

2 vlasy) obsahující síru. Předměty uložit do sáčků a poznamenat jejich umístění na těle v době nehody; (Poznámka - množství radioaktivního sodíku aktivovaného neutrony v těle lze změřit celotělovým počítačem (celotělová spektrometrie), pro hodnocení dávek gama záření lze využít ozáření některých krystalických struktur s využitím principu luminiscence.) anamnesticky pátrat po časných příznacích akutní nemoci z ozáření (nauzea, zvracení, skleslost, cephalea); klinické vyšetření pacienta (zhodnotit a zaznamenat stav pacienta i z hlediska možnosti rozvoje postižení kůže (akutní radiační dermatitis), očí (konjuktivitida, stav čočky) a gonád (spermiogram); co nejdříve po nehodě zajistit odběr krve na vyšetření periferního krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem a se stanovením absolutního počtu leukocytů, trombocytů (v prvních 24 hodinách odběry opakovaně, v dalších dnech jednou denně); mezi hodinou po expozici zajistit odběr krve k cytogenetickému vyšetření chromozomálních aberací materiál k vyšetření se zasílá na Středisko speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách (dále v textu jen SSZP) oddělení lékařské genetiky Thomayerovy fakultní nemocnice s poliklinikou v Praze 4; zajistit sběr a uchování veškeré vyloučené moči pro případ dalšího vyšetřování a měření k upřesnění výše expozice; léčit podle potřeby symptomaticky (antiemetika, analgetika, hypnotika, na kůži sterilní obvaz nebo indiferentní mast, konjuktivitidu léčit ve spolupráci s oftalmologem); telefonicky konzultovat nehodu s pověřenými pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) v Praze ohledně zdravotní závažnosti postižení na základě dávek, které zjistili měřením v místě nehody; potvrdí-li se nadměrné celotělové ozáření dávkou do 1 Gy, pacienta přeložit na specializované pracoviště Kliniky nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2; potvrdí-li se nadměrné celotělové ozáření dávkou nad 1 Gy, pacienta přeložit na specializované pracoviště oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové, které je vybaveno pro terapii akutní nemoci z ozáření.

3 5.2 Opatření a léčebná péče o osoby po zevním lokálním ozáření (kůže, oči, gonády) První pomoc: uklidnit pacienta a pátrat po prchavém kožním erytému v lokalitě, která byla při nehodě nadměrně ozářená; do 24 hodin odeslat pacienta k dalšímu lékařskému vyšetření a k observaci v nemocničním zařízení Nemocniční péče: upřesnit a zaznamenat okolnosti nehody (údaje o zdroji, mechanizmu nehody, časový průběh nehody a orientace těla vzhledem ke zdroji); pacienta observovat při hospitalizaci alespoň 1-2 dny; klinické vyšetření pacienta (po erytémové dávce přibližně 3 Gy se časný přechodný erytém může objevit do 24 až 48 hodin po nehodě); léčit podle potřeby symptomaticky (sterilní krytí kůže, lokální kortikoidy); telefonicky konzultovat nehodu s pověřenými pracovníky SÚJB a SÚRO v Praze ohledně zdravotní závažnosti postižení na základě dávek, které zjistili měřením v místě nehody; pacienta poučit o nutnosti ochrany kůže proti dráždivým vlivům chemickým i mechanickým, vyřadit z profesionální expozice ionizujícímu záření; podle stanovených dávek a předpokládané závažnosti postižení pozvat pacienta ke kontrolnímu ambulantnímu vyšetření za 1-3 týdny po ozáření, kdy se objeví vlastní projevy poškození (zarudnutí kůže, epilace apod.); jakmile se projeví zřetelná kožní reakce, odeslat pacienta na specializované pracoviště Kliniky popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 10, kde bude pacient léčen konzervativně nebo chirurgicky podle závažnosti onemocnění; po zevním lokálním ozáření oka jednorázovou dávkou 1,5 2 Gy zajistit oční vyšetření k posouzení současného stavu čočky a konjuktivitidu léčit ve spolupráci s ophtalmologem; kontrolní vyšetření oční čočky opakovat za 6 měsíců a pacienta dlouhodobě dispenzarizovat z hlediska pozdního rozvoje radiační katarakty; po zevním ozáření gonád zabezpečit vyšetření spermiogramu a vyšetření v sexuologické poradně (u mužů dočasná sterilita po jednorázové dávce 0,1 Gy, trvalá sterilita po dávce 2-6 Gy u žen trvalá sterilita po ozáření vaječníků dávkou 3 Gy); při ozáření větší plochy kůže zajistit odběr krve na vyšetření periferního krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem a do 24 hodin po expozici odběr krve k cytogenetickému vyšetření chromozomálních aberací.

4 5.3 Opatření a léčebná péče o osoby s povrchovou kontaminací kůže radioaktivními látkami První pomoc: soustředění všech postižených osob na vhodném místě; proměření povrchu těla pomocí dozimetrických přístrojů pro měření β - γ a α - β kontaminace; odstranit kontaminovaný oděv (zamořený pracovník po navlečení gumových rukavic odloží kontaminovaný oděv do připravených polyetylénových pytlů, které se řádně označí jménem, datem a hodinou pro další dozimetrické měření); proměřit povrch těla po svlečení (pátrat po horkých místech ), k vyloučení vnitřní kontaminace proměřit i okolí nosu, úst, očí, uší, kde se radioaktivní látky snadno zachytí. Zahájit dekontaminaci povrchu těla: teplou vodou nejdříve opláchnout nejvíce zamořené části těla (ruce, předloktí) a následně omývat tyto části za použití tamponů běžnými detergenty (Jar, šampon nebo kyselé dekontaminační mýdlo); použité tampóny uchovat v polyetylenových sáčcích pro dozimetrickou kontrolu; před celotělovým osprchováním zajistit odběr vzorku hlenu z nosu (vysmrkáním) a vodu po výplachu úst pro dozimetrické měření; obličej opláchnout velkým množstvím vody při zavřených očích a ústech; zamořené části těla omývat teplou vodou, běžnými detergenty po dobu 2-3 minut (nesmí být porušena celistvost kůže); osušit kůži papírovými ručníky nebo fénem a znovu proměřit povrch (podle potřeby se postup několikrát opakuje); dekontaminace se přeruší, bylo-li zamoření sníženo pod mez citlivosti měřící metody nebo hrozí-li porušení celistvosti kůže a nevedou-li opakované dekontaminační postupy k snižování kontaminace; po ukončení dekontaminace aplikovat na kůži ochranou mast nebo pleťový krém a zajistit čistý oděv; zabezpečit transport pacienta na specializované pracoviště Kliniky nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2.

5 5.3.2 Nemocniční péče: pokud předchozí dekontaminace nebyla úspěšná, pokračovat v dekontaminaci speciálními dekontaminačními roztoky (roztok jodidu draselného, 1% roztok DTPA o ph 3 5, 1% roztok kyseliny citrónové nebo jiné roztoky v závislosti od druhu kontaminantu) nebo speciálními suchými postupy (jemnou abrazí); observovat pacienta pro možnost vývoje radiační dermatitidy především u beta zářičů (stejný postup jako u lokálního zevního ozáření kůže). 5.4 Opatření a léčebná péče o osoby po vnitřní kontaminaci radionuklidy vdechnutím, požitím nebo porušenou kůži První pomoc: soustředění všech postižených osob na vhodném místě; při požití radionuklidu pokus o zvracení mechanickým podrážděním; podání antidota co nejdříve po nehodě (před nebo v průběhu zevní dekontaminace). Přehled antidot, dávky a způsob aplikace jsou uvedeny v tabulce 5.1. Před podáním antidota p.o. cestou výplach úst vodou; dále stejný postup jako při povrchové kontaminaci kůže; zajištění sběru biologického materiálu (moč, stolice, nosní sekret) a řádné označení vzorků jménem, datem a hodinou odběru; při vnitřní kontaminací porušenou kůži omezit vstřebání radionuklidu podporou krvácení a podvázáním končetiny, ránu vyplachovat vodou a sterilně přikrýt; když předběžným šetřením nelze vyloučit, že u postiženého nebyl překročen příjem radionuklidu dosahující 1 /10 nejvyššího přípustného příjmu pro pracovníky, zabezpečit transport pacienta na specializované pracoviště Kliniky nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2.

6 Tab Přehled látek bránících vstřebání nebo urychlujících eliminaci radionuklidů z organismu Radionuklid Antidotum Účinná látka Jód Kalium jodid kalii iodidum 0,13 g p.o. Cesium Plutonium, Americium, Lanthanidy, transurany Stroncium Tricium Uran Směs štěpných produktů Radiogardase-Cs Ditripentat Gasterin gel MgSO 4 tekutiny Urandyl fyziologický roztok s bikarbonátem sodným berlínská modř (hexacyanoferrat) Ca DTPA (calcium-trinatriumpentetat) aluminium fosfát magnesium sulphuricum chlortalidonum natrium hydrogencarbonicum Dávky a způsob aplikace 1g p.o., dále 3 x 1g/den 1g v pomalé infúzi 10 sáčků p.o. 1 lžíce p.o. p.o nebo i.v. diuretikum 3x týdně 100 mg 250 ml 1,4 % v infúzi Kalium jodid p.o. + Gasterin gel p.o., Ca-DTPA v infúzi, za 3 hodiny Radiogardase-Cs p.o Nemocniční péče: pokračovat v podávání specifických antidot nebo v podávání léků bránících vstřebávání radioaktivních látek nebo podporujících jejich vylučování; při neúspěšné zevní dekontaminaci v místě nehody pokračovat v dekontaminaci zamořených částí těla speciálními dekontaminačními roztoky či postupy; klinické vyšetření pacienta (zhodnotit a zaznamenat stav pacienta i z hlediska možnosti rozvoje postižení kůže); zajistit odběr krve na vyšetření periferního krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem, stanovení radionuklidů v krvi a k cytogenetickému vyšetření chromozomálních aberací; zajistit odběr krve a moči na základní biochemická vyšetření; zajistit sběr a odeslat dobře zabalený biologický materiál (moč, stolici, nosní sekret, cizí tělesa a výtěry z rány) do radiochemické laboratoře SÚRO k proměření aktivity; zajistit měření na celotělovém počítači v SÚRO; u ran kontaminovaných cizím tělesem pokusit se o jeho odstranění, výplach rány sterilním a antiseptickým roztokem nebo speciálním dekontaminačním roztokem, sterilní krytí rány;

7 zajistit definitivní ošetření rány na specializovaném pracovišti Kliniky popálenin Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze Opatření a léčebná péče o osoby s polytraumatem spojeným se zevním ozářením nebo s kontaminací První pomoc a nemocniční péče: jsou-li ohroženy základní životní funkce pacienta, provádí se neodkladně všechny zákroky k jejich obnovení (zevní srdeční masáž, umělé dýchání, zástava krvácení) a to bez ohledu na to, zda je pacient zevně kontaminován; zajistit dle charakteru poranění (traumata mechanická, termická, chemická) co nejrychlejší odsun pacienta do nejbližšího zdravotnického zařízení, které může nejlépe konkrétní poranění léčit (SSZP Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze 10, SSZP oddělení klinické hematologie II. Interní kliniky FN v Hradci Králové, chirurgická nebo popáleninová JIP, ARO apod.);); v případě vnitřní kontaminace poskytne výše jmenovaným zdravotnickým zařízením SSZP Kliniky nemocí z povolání VFN v Praze 2 potřebnou konzultaci i antidota, která jsou zde deponována.

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

Požár vozidla za I. války v Perském zálivu 1991.

Požár vozidla za I. války v Perském zálivu 1991. 13 Popáleniny Burns Cílem kapitoly je porozumět epidemiologii a patofyziologii popáleninového úrazu, porozumět způsobu hodnocení hloubky a rozsahu popálení, pochopit priority léčby u popáleného, rozumět

Více

Příloha 10: Pokyny pro první předlékařskou pomoc pro vybrané chemické látky

Příloha 10: Pokyny pro první předlékařskou pomoc pro vybrané chemické látky Příloha 10: Pokyny pro první předlékařskou pomoc pro vybrané chemické látky Klinika nemocí z povolání VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha, tel. 02 / 2491 92 93, 2491 5402, fax 2491 4570, e-mail

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí fyzického vyčerpání I. Charakteristika

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 29. ČERVNA 2012 Cena: 59 Kč OBSAH: 1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Seminář Medicína katastrof

Seminář Medicína katastrof Seminář Medicína katastrof pořádaný pro účastníky ze zemí východní a jihovýchodní Evropy v Akademii pro krizové plánování a civilní ochranu 19. 28. března 2001 (Ahrweiler, SRN) (výtahy z přednášek) zpracovala:

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE. Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE Autor: Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. 2007 TENTO TITUL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1

Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1 Zdroj a překlad: Informační středisko MEKA, Úrazová nemocnice v Brně (v.neklapilova@unbr.cz) 1 Burgess JL, Kirk MK, Borron SW, Cisek J: Postupy oddělení urgentního příjmu při péči o pacienty kontaminované

Více

Vážená pacientko, vážený paciente,

Vážená pacientko, vážený paciente, Vážená pacientko, vážený paciente, do rukou se vám dostává souhrn informací, které se týkají léčby kolorektálního karcinomu a jejích nežádoucích účinků. Připravila je pro vás přední česká onkoložka paní

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

13. METODICKÉ DOPORUČENÍ. K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

13. METODICKÉ DOPORUČENÍ. K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení 13. METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotních studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotních studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotních studií Informovanost laické veřejnosti o transplantaci kostní dřeně Diana Křepelová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby)

Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby) 1 C. Busse, H.-P. Moecke Der Leitende Notarzt (Vedoucí lékař záchranné služby) Anaesthesist (1994) 43: 759-771 Úkolem záchranné služby je, aby i při současném výskytu většího počtu nemocných či raněných

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

Acta hygienica č. 1/2001

Acta hygienica č. 1/2001 Klinika nemocí z povolání VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha, tel. 02 / 2491 92 93, 2491 5402, fax 2491 4570, e-mail : tis@ cesnet.cz První pomoc při poškození chemickými látkami je nejdŧleţitější

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více