P60 / P80 / Platinum 125

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P60 / P80 / Platinum 125"

Transkript

1 P60 / P80 / Platinum 125 P60 / P80 / Platinum 125

2 N e v i d i t e l n í n e p ø á t e l é Vìtšina lidí stráví až 90% svého èasu buï doma nebo pøi práci v uzavøených prostorech. Podle amerického úøadu pro ochranu životního prostøedí EPA mùže zneèištìní vzduchu ve vnitøních prostorech pøedstavovat až 100x silnìjší zatížení lidského organismu. Ke zneèištìní vzduchu v uzavøených prostorech mohou pøispívat následující faktory: - vysoká akumulace lidí v prostorech zvyšuje tvorbu hub, bakterií a virù jakož i køížové kontaminace, - nové druhy izolací budov snižují výmìnu vzduchu mezi prostory uvnitø a venku a tím také náklady na klima zaøízení, pøièemž se naproti tomu drasticky zvyšují kolonie plísní a bakterií, - vadné èištìní klima zaøízení, - koncentrace organických materiálù jako knih, kobercù, závìsù a záclon. Dobrá kvalita vzduchu je nutností pro ty, kteøí trpí nemocemi dýchacích cest a alergiemi. Kontaminovaný vzduch (houby, alergeny ve vzduchu, pyly a ozon) ve vnitøních prostorech mohou vyvolat následující obtíže: - astma, bronchitida, zánìt nosní sliznice a vedlejších dutin, - houbové infekce u pacientù s nabouraným imunitním systémem, - podráždìné oèi, krk a nos, - bolesti hlavy, slabosti, vznìtlivost, - kašel a obtíže s koncentrací. Pomìr mezi mikroorganismy a pøíslušnými onemocnìními. Inokulace (*) x Toxicita (**) lidská reakce (odolnost) (*) poèet mikroorganismù (**) agresivita mikroorganismù Èím vyšší poèet Inokulace a Toxicity a/nebo èím nižší lidská reakce (odolnost), tím vyšší je riziko kontaminace pro lidi. Podstatnou pøíèinou kontaminací jsou nìkolikeré druhy hub jako bakterie, viry, exkrementy a skelety domácích prachových roztoèù, které obsahují silné alergeny a škodlivé houby jakož i sezónní pyly. Mnoho tìchto cizích látek je již odolných vùèi silným chemikáliím a jedù. Airfree znièí bezpeènì a tiše takovéto alergeny.

3 O b l a s t i p o u ž i t í Zdravé klima s èerstvým, zdravým vzduchem. Tichá a efektivní technologie Airfree èistí konstantnì vzduch a odstraòuje rostoucí zneèištìní vzduchu v místnostech domù, kanceláøích, knihovnách, muzeích, veøejných budovách, školách, školkách, potravináøském prùmyslu, vojenských zaøízeních a všude tam, kde je èistý vzduch v prostorách nezbytný. Alergici a astmatici Díky drastické redukci alergenu ve vzduchu peèuje Airfree o èisté prostøedí pro alergiky. Redukuje plísnì, bakterie, výkaly a ostatky domácích roztoèù jakož i hodnoty ozonu na minimální míru. Dìti Studie potvrzují, že jsou malé dìti ménì náchylné astmatu, když jsou vystaveny menší míøe domácích roztoèù. Plísnì / hniloby Plísnì a hniloby zanechávají èástice ve vzduchu, které cirkulují celým domem a mohou zpùsobovat tìžké alergické reakce jako slzející oèi, kýchání, teèení a ucpání nosu a malátnost. Mimoto tující kolonie. Airfree nièí èástice plísní a hnilob ve vzduchu a pøispívá tak k zamezení nového výskytu zneèištìní. Pachy Organické pachy jsou díky Airfree drasticky redukovány nebo zcela odstranìny. Kuchynì a spižírny Redukce hub a èástic ve vzduchu chránìným Airfree zamezuje tvorbì plísní na sýrech, chlebu, ovoci a ostatních potravinách. Videa, filmy, diapozitivy, akustická a optická zaøízení Absence hub a èástic ve vzduchu èištìném Airfree vytváøí optimální prostøedí pro uložení kamer, videí, obrazového materiálu, diapozitivù, negativù a všech ostatních zaøízení, kterým mohou být houby nebezpeèné. Airfree chrání spolehlivì a tiše Vaše osobní pøedmìty a vzpomínky. Airfree odstraòuje spolehlivì èástice hub, plíseò, hnilobu, roztoèe, bakterie a silné zápachy - nìkteré typické problémy majitelù èlunù.

4 O b l a s t i p o u ž i t í Kanceláøe a veøejné budovy Místnosti, chodby a výtahy, v nichž se nachází èasto mnoho lidí, pøedstavují trvalé riziko nákazy pro zamìstnance a návštìvníky. Tato situace je ještì umocnìna škodlivými houbami a jinými mikroby, které se nacházejí ve vzduchu a které vstupují do klimatizace, jakož i ozonem, který vyrábí poèítaèe a kopírky. Takové prostøedí mùže ještì urychlit rozšíøení chorob, které jsou pøenášeny vzduchem. Airfree likviduje silnì zneèištìný vzduch viry, bakteriemi, houbami, ozonem a nesèetnými alergeny. Knihovny a muzea Èástice hub, z nichž vznikají plísnì a roztoèi, jsou všude. Pokud teplota v místnosti a vlhkost prostøedí podporují tvorbu zárodkù, èástice rostou a prospívají explosivnì. Tyto èástice mohou napadnout knihy, èásti odìvù, dokumenty a umìlecká díla. Airfree nièí plísnì a roztoèe a peèuje tím o zdravìjší prostøedí pro uživatele a zamìstnance. Školy a školky Nemoci, které jsou pøenášeny vzduchem, pøedstavují velkou zátìž pro školáky, rodièe, uèitelé a vedení školy. Zárodek chøipkového viru, zánìtu mozkových blan a zardìnek jakož i dalších nepøíjemných mikrobù se vznáší volnì ve vzduchu. Použití Airfree ve tøídách ukazuje, že zdravotní stav žákù a uèitelù je velkým pøáním vedení školy. Krom toho klesá riziko,ných státech, z dùvodu nemocí, které jsou zpùsobovány plísnìmi. Nemocnice,kliniky a laboratoøe Pro vìtšinu nemocnic je zneèištìní vzduchu velmi dùležité téma. S použitím Airfree je prostøedí nemocnice bezpeènìjší. Efektivním nièením virù, bakterií a hub ve vzduchu je Airfree nepostradatelným v èekárnách a ošetøovnách. Navíc redukuje Airfree hodnotu ozonu ve vzduchu, který mùže vést k újmì u pacientù s dýchacími potížemi. Laboratoøe již nemusí nechávat vzduch èistit chemicky a bìhem nìj pøerušovat veškerou jejich aktivitu. Díky této úspoøe èasu ušetøí týdnì celý jeden pracovní den. Restaurace Airfree sterilizuje soustavnì vzduch a nabízí tím zcela decentní dodateènou ochranu pro hosty. Všechny viry a bakterie, které prochází patentovaným sterilizaèním keramickým jádrem Airfree, jsou znièeny. Majitelùm restaurací je doporuèováno, aby nám pøedložili plán (pùdorys) k analýze, aby byla garantována plošná ochrana všech vnitøních prostor.

5 O b l a s t i p o u ž i t í Hotely a domy pro seniory Ve vìtšinì hotelù zùstávají okna normálnì zavøená.tyto prostory jsou trvale vystavovány virùm, bakteriím a plísním, které pocházejí jak od hostù (v prùmìry každé dva dny nový host) tak od personálu. Klimatizace pøispívá k permanentnímu zneèištìní vzduchu tím, že je chladnìjší vzduch pumpován do místnosti odtahovými otvory. Airfree nièí tiše a efektivnì všechny mikroorganismy ve vzduchu a chrání tím pøed vzdu-chem pøenosnými chorobami a alergickými reakcemi. Použití Airfree v pokoji pro hosty ukazuje, že zdravotní stav hostù stojí pro hotel na nejpøednìjším místì. Používání Airfree mùže pøispìt k vyšší obsazenosti a nabízí k tomu dobrý základ v pøípadì právního sporu. Úèinnost Airfree byla potvrzena nezávislými testy. Pyly Pyly nejsou žádnou výjimkou a jsou jako ostatní mikroorganismy pøi prùchodu patentovaným sterilizaèním jádrem nièeny. Po spálení jsou vzniklé neškodné èástice vráceny zpìt do vzduchu. Ozon Ozon je jedovatý plyn, který škodí plicní tkáni, vyvolává bolesti na prsou, dušnost a dráždìní v krku a mùže zpùsobit dokonce astma. Airfree redukuje jak dokázáno hodnoty ozonu v místnosti. Viry a bakterie Viry a bakterie jsou nièeny již pøi teplotách, které leží pod provozní teplotou Airfree keramického jádra asi 200 C. Též nejsmrtelnìjší a nejmenší mikroby, jako zárodky kožních a plicních zánìtù a spály, jsou odstranìny. Všechny tyto zdraví škodlivé organismy ve vzduchu jsou díky Airfree eliminovány. Domácí roztoèi Redukcí plísní ve vzduchu jsou též redukovány populace domácích roztoèù, protože tyto plísnì potøebují k životu. Airfree nièí krom toho výkaly a ostatky roztoèù. Tyto èásteèky jsou potencionálními iniciátory alergických reakcí a astmatických záchvatù.

6 A i r f r e e a p l í s n ì Návod na intalaci Airfree v místnostech postižených plísnìmi 1 - instalujte Váš Airfree dle pokynù v návodu k obsluze 2 - nechte Vaše zaøízení minimálnì týden bìžet, aby došlo podstatnì k redukci èástic plísnì ve vzduchu 3 - oèistìte infikované pøedmìty a plochy, nebo ty jsou stálým zdrojem nových èástic Poukazujeme na to, že Airfree neznièí nebo neodstraní plíseò na infikovaných pøedmìtech nebo plochách. Tyto plochy musí být oèištìny manuálnì. Airfree znemožòuje rozšíøení èástic existujících kolonií plísní na další místa a brání zároveò narùstání existujících kolonií. Èástice plísní ve vzduchu v prùmìrném dìtském pokoji Bez Airfree ochrany S Airfree ochranou Ilustrace je založena na výsledcích nezávislých testù Airfree. Výsledky mohou být podle prostor a podmínek prostøedí rùzné.

7 V l a s t n o s t i A i r f r e e 1 - vrchní kryt s odvodem vzduchu a anti stresovým svìtlem 2 - boèní otvory 3 - LED signalizace zapnutí / vypnutí 4 - spodní èást 5 - štìrbiny pro nasávání vzduchu 6 - proudový kabel 7 - regulátor anti stresového svìtla Anti stresové svìtlo Airfree má estetický efekt a mùže mít i uklidòující úèinek. Intenzita svìtla mùže být regulována pomocí regulátoru na patce Airfree. Svìtlo neruší a funguje nezávisle na provozu patentovaného sterilizaèního jádra.

8 N e z á v i s l é v ý k o n n o s t n í t e s t y Airfree - výkonnostní testy nezávislých laboratoøí, institutù a universit následujících zemí: Laboratoø Technical Micronics Control Redukce Mìsto / stát mikroorganismù plísnì bakterie celkem Huntesville / USA 84% 84% SGS Natec Institut Hamburg / Nìmecko 98,5% Univ. Complutense de Madrid / mikrobiologická laboratoø Labor Campana / chemická laboratoø INETI / Torre do Tombo- Portugalský Národní archiv Madrid / Španìlsko 90% 62% Sao Paulo / Brazílie 100% 87% Lissabon / Portugalsko 80% 76% INETI / RTP Archiv Lissabon / Portugalsko 96% 96% INETI / Portugalská Národní knihovna Novináøská hala prostor restaurace Lissabon / Portugalsko 69% 83% Lissabon / Portugalsko 64% 83% INETI / poboèka Lissabon / Portugalsko 87% 72% Universita Nova, Lisabon Lissabon / Portugalsko 77% Na výše uvedené a další výsledky testù se mùžete podívat na našich webových stránkách

9

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

Domácí lékaø STARLIFE Obsah

Domácí lékaø STARLIFE Obsah Domácí lékaø Domácí lékaø STARLIFE Obsah Alergie 4 Akné 5 Angina pectoris 6 Ateroskleróza 7 Artritida 8 Artróza 9 Alzheimerova choroba 10 Astma 11 Borelióza 12 Bronchitida 13 Cirhóza jater 14 Crohnova

Více

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU:

ŠANCE PRO DIABETIKY Z OBSAHU: ÈÍSLO 2 / BØEZEN - DUBEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè ŠANCE PRO DIABETIKY Podívejme se nejprve na krátký pøehled onemocnìní cukrovkou. Zvýšení hladiny krevního cukru zpùsobují dvì zcela odlišná onemocnìní. Øíkáme

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU

7/8. Krátké zprávy. Glukavin. Èervený jetel proti nedostatku estrogenu. Nové orgány z tukových bunìk. Bylinami proti Alzheimerovi Z OBSAHU 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 26 Rizika z potravin 29 Nové výrobky 32 Legislativa 35 Konference a veletrhy 43 Glukavin Krátké zprávy Èervený jetel proti nedostatku estrogenu

Více

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU:

POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: POHROMA V ŠÁLKU Z OBSAHU: ZÁNÌT TLUSTÉHO STØEVA..4 ZDRAVÍ NENÍ VŠECHNO...4 DŽUSOVÝ PÙST...6 OPUŠTÌNÝ MUŽ...8 CO VÍTE O SPÁNKU?...10 ANDÌL POMALOSTI...11 SEBEÚCTA JAKO KLÍÈ...12 VÌDA O STVOØENÍ...14 TOMÁŠ...16

Více

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU:

PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: 2002 ROÈNÍK VIII / 22 Kè PÁR GRAMÙ PREVENCE Z OBSAHU: CUKROVKA A STRAVA...2 RAKOVINA VAJEÈNÍKÙ...4 CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...6 TÉMA: VITAMÍN B-12...8 DEPRESE V ÚZKÝCH...10 OPUSTÍ OTCE I MATKU...12 KAPESNÍ MONSTRUM...14

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU:

PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ÈERVENEC- SRPEN 2003 ROÈNÍK IX / 22 Kè PACIENTKY V NEVÌDOMOSTI Pøedstavte si, že jste doktor medicíny a že šest z každých deseti pacientù, kteøí k vám pøijdou, jsou ženy, pøedstavte si dále,

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 12 Zaøízení a technologie 12 Nové výrobky 23 Informace z domova i ze zahranièí 25 Legislativa 35 Akce 42 Nová spoleènost pro využití lnu Krátké

Více

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU:

Eva Veškrnová ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Z OBSAHU: ZDRAVÍ NENÍ NÁHODA Když jsem kvùli svému zdraví musela odejít z divadla, zùstaly mi jen vzpomínky, krásné recenze, dopisy od ctitelù a divákù, nìjaký ten videozáznam a nìkolik kilogramù situaèních fotografií.

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

EPIDEMIE Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly ZBYTEÈNÁ EPIDEMIE Když se v minulosti èlovìk od svého lékaøe dozvìdìl, že má cukrovku, bylo to v jistém smyslu nìco jako rozsudek doživotního vìzení. Tato nemoc ho pak provázela až do konce života a zpùsobila

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu

Krátké zprávy. Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím. Využití extraktu z naklíèených semen v kosmetickém prùmyslu 9 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 15 Rizika z potravin 18 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Konference a veletrhy 31 Extrakty z krabích krunýøù pro hojení ran a proti infekcím Krátké

Více

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské. aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 3 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Jakost potravin 16 Rizika z potravin 21 Nové výrobky 23 Legislativa 25 Potravináøské výstavy a veletrhy 33 Využití pohanky pro diabetiky Krátké zprávy Nahradí bramborový

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 9 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost 14 Rizika z potravin 18 Zaøízení a technologie 20 Podniky a trhy 24 Nové výrobky 31 Legislativa 33 Akce 42 Nové knihy 44 Zdraví prospešná karobová vláknina Karobové lusky,

Více

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku

Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Rizika pesticidù s endokrinními úèinky: srovnání pøístupù a øešení v Èeské republice a Nìmecku Vydalo Hnutí DUHA v lednu 2003 Textová èást: Martin Sucharda a Vojtìch Kotecký Zpracování a vydání této studie

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 3 Z OBSAHU 2002 Výživa 1 Jakost 14 Rizika 16 Analýza 20 Zaøízení 23 Podniky 31 Nové výrobky 33 Legislativa 35 Akce 44 Nové knihy 46 Je tøeba pøehodnotit dietetickou potøebu vitaminu C Kyselina L-askorbová

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 5 2001 zemìdìlské aktuality Z OBSAHU Krátké zprávy Zemìdìlská praxe Poznatky Lidská výživa Zahradnictví Poèet zemìdìlských ekologických podnikù v Evropské unii Krátké zprávy Úspìch nìmeckého agrárního

Více

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str.

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. OBSAH 1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2 2. Správnì si posvítit...str. 5 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. 8 2.3. Barva svìtla a barva pøedmìtù...str. 9 2.4. Rovnomìrnost

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA Zdravotnické organizace ve Spojených státech a na jiných místech (napøíklad Národní instituty zdraví, Americká spoleènost pro výzkum rakoviny, Americká asociace pro léèení srdeèních

Více