Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

2 Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled zájmových kroužků b) Péče o talentované žáky, účast žáků v soutěžích a olympiádách c) Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování d) Účast žáků a pedagogických pracovníků na životě ve městě e) Informační systém školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků f) Činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek g) Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí h) Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání i) Zapojení školy do projektu Socrates - Comenius j) Zapojení školy do dalších projektů k) Činnost školy v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání l) Příprava školního vzdělávacího programu m) Další akce realizované v průběhu školního roku 2006/2007 n) Informace o činnosti sportovních klubů o) Informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Futurum VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí IX. Závěr X. Přílohy:. Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok Výroční zpráva za rok 2006 o poskytování informací podle zákona č. 06/999 Sb. 3. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok

3 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Blansko, Erbenova 3 Sídlo školy Erbenova Blansko Zřizovatel školy Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko Ředitel školy Mgr. Věra GOTTWALDOVÁ Základní škola Blansko, Erbenova 3 je úplnou základní školou, poskytuje základní vzdělávání žákům. až 9. ročníku. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům. až 5. ročníku. Součástí školy je školní jídelna. Telefon: (kancelář) (ředitelna) (školní jídelna) Fax: www stránky: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Resortní identifikátor ředitelství školy (REDIZO): Školní jídelna : IZO Školní družina : IZO Počty tříd a žáků k Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu I.stupeň ,8 II.stupeň ,70 Celkem ,38 Školská rada byla ustavena a má šest členů: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová (za zřizovatele) PaedDr. Zdeňka Kalová, Zdeňka Opluštilová (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Jaroslava Novotná, Mgr. Jitka Sieglová (za pedagogické pracovníky školy) Na svém jednání dne projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/2006 a schválila aktualizaci Školního řádu. 3

4 Na jednání dne byl projednán návrh školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, podle něhož začne škola vyučovat od v prvním a šestém ročníku. K návrhu nebylo připomínek. Část II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Základní vzdělávání (79-0-C/00) probíhalo ve školním roce 2006/2007 v. až 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. Prostřednictvím volitelných předmětů v 7. až 9. ročníku se škola snaží umožnit dětem rozvíjet jejich zájmy a vytvořit předpoklady pro jejich budoucí studium. Ve škole se vyučují dva cizí jazyky - angličtina a němčina. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala ve 3. až 9. ročníku, výuka němčiny jako druhého cizího jazyka byla realizována formou volitelného předmětu v 7. až 9. ročníku. V sedmém až devátém ročníku probíhala výuka volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce. Žáci měli možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi v průběhu pobytu v rakouské partnerské škole v Mürzzuschlagu v květnu 2007 a v rámci mezinárodního výchovně vzdělávacího projektu Socrates Comenius, do něhož byla škola zapojena společně s dalšími pěti evropskými školami. Zájemcům o výpočetní techniku jsme nabídli možnost navštěvovat volitelný předmět informatika, děti se zájmem o tělesnou výchovu navštěvovaly volitelný předmět sportovní hry. Školní družina poskytovala zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně, měla 3 oddělení s celkovým počtem 75 dětí. Zabezpečovala ranní a odpolední provoz ve třech samostatných místnostech, které jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a požadavky pedagogiky volného času. Náplň práce ŠD byla stanovena v ročním plánu práce a zahrnovala činnosti odpočinkové, rekreační, pracovnětechnické, přírodovědné, estetické, sportovní a sebevzdělávací. ŠD kromě svých místností využívala i další prostory školy (učebna výpočetní techniky, tělocvična, školní hřiště) a dětské dopravní hřiště. Ředitel: Mgr. Věra Gottwaldová Zástupci ředitele: Mgr. Jaroslava Novotná PhDr. Věra Skoupá Část III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4

5 Učitelé: PaedDr. Pavla Bojdová Mgr. Jaroslav Cinkl Mgr. Jarmila Chlupová Mgr. Světlana Jakubcová Mgr. Jitka Jelínková Iva Kadlecová PaedDr. Zdeňka Kalová Mgr. Jana Kopková Jiřina Koupá Mgr. Františka Kroupová Mgr. Petra Lakotová Helena Látalová Mgr. Alena Lysoňková PaedDr. Milena Machová Stanislava Matušková Mgr. Zdeňka Nejezchlebová Mgr. Marcela Nováková Simona Poláková Ing. Lubomír Raibl Mgr. Naděžda Rychnovská Mgr. Šárka Seďová Mgr. Jitka Sieglová Mgr. Alena Štěrbáčková Mgr. Kateřina Štoudková Mgr. Anežka Šupová Mgr. Naděžda Věžníková Mgr. Erika Vítová Mgr. Milan Vrána Vedoucí vychovatelka školní družiny: Dana Kolářová Vychovatelky školní družiny: Šárka Hasová Lenka Burgetová Samostatná referentka: Dana Matušková Údržbář a topič: Vladimír Barták Vedoucí školní jídelny: Libuše Zatloukalová Vedoucí kuchařka: Lenka Odehnalová 5

6 Kuchařky: Renata Bradáčová Anna Fialová Pavla Kohoutková Kamila Kocmanová Vedoucí uklízečka: Zdenka Raiblová Uklízečky: Eva Kameníková Hana Klímová Emílie Ptáčková Lenka Ošmerová Část IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Do. ročníku nastoupilo ve školním roce 2006/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu do. ročníku pro školní rok 2007/2008 se dostavilo 40 dětí, z toho 6 dětí, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky v minulém roce. Zákonným zástupcům 34 dětí, které byly u zápisu poprvé, bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pěti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Ve školním roce 2007/2008 zahájilo povinnou školní docházku ve dvou třídách. ročníku 38 žáků. Ročník Část V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň Celkem za školu

7 Všichni žáci 9. ročníků byli přijati ke studiu na středních školách. Na víceleté gymnázium odešlo 5 žáků 5. ročníku a 3 žáci 7. ročníku. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Školní rok 2006/07 Počty přijatých žáků Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání je prováděno vedením školy průběžně na základě zpracovaného plánu kontrol a hospitací. Hospitační činnost v hodinách byla zaměřena především na kontrolu obsahu učiva vzhledem k plnění osnov jednotlivých předmětů, efektivitu výuky, diferenciaci úkolů s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků, respektování psychohygienických zásad, práci s informačními zdroji, uplatnění motivace a vlastní aktivity dětí. Důležitým faktorem kontrolní činnosti bylo také hledisko rozvoje osobnosti žáků, tedy v jaké míře učitelé vytvářejí dostatečný prostor pro diskuzi a sdělování vlastních názorů dětí a jak podporují pozitivní rysy osobnosti žáků - pracovitost, tvořivost, samostatnost. V devátém ročníku proběhlo v listopadu 2006 testování obecných studijních předpokladů a předmětů český jazyk a matematika od společnosti Scio, v únoru 2007 bylo provedeno celorepublikové testování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Škola se rovněž zapojila do hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků, testování CERMAT se uskutečnilo v dubnu 2007 a zjišťovalo podobně jako u žáků 9. ročníku úroveň jejich obecných dovedností a výsledků v předmětech český jazyk a matematika. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální výslednou zprávu včetně grafů a textových informací s doporučeními pro následující studium. Rozbor výsledků testů poskytl vedení školy i jednotlivých učitelům řadu podnětů pro další zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Vyhodnocení testů bylo provedeno na poradách učitelů a individuálními pohovory s vyučujícími uvedených předmětů. Klasifikace žáků odpovídala výsledkům, které žáci dosáhli v testu. Lze konstatovat, že v hodnocení obecných studijních předpokladů i ve výsledcích jednotlivých předmětových testů žáků devátých tříd se již několik let výrazně negativně projevuje odchod absolventů pátého ročníku na osmiletá gymnázia. Novým prvkem v testování CERMAT bylo sebehodnocení žáků. Žáci se zařadili v dotazníku podle očekávaného výsledku do některé z pěti skupin. Reálný odhad obecných dovedností se projevil u žáků pátých ročníků, přecenění žáků bylo možné pozorovat u předmětových testů v pátém i devátém ročníku a obecných dovednostech v devátém ročníku. 7

8 Žáci devátých ročníků hodnotili testování jako dobrou přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Uvedli, že při výběru dalšího vzdělávání se většinou rozhodovali sami, důležitou roli hrála dobrá pověst vybrané střední školy, zájem o obor, jeho dobré uplatnění na trhu práce a finanční ohodnocení vybrané profese. Část VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vedení školy zpracovalo dlouhodobý plán personálního rozvoje s ohledem na priority školy do roku 2008, který je konkretizován na základě aktuálních potřeb. Pro postupné naplňování koncepčních záměrů vychází vedení školy ve své personální strategii z požadavku získávat tvořivé spolupracovníky, kteří budou aktivně přistupovat nejen k plnění pracovních úkolů, ale kteří svým osobním příkladem a zaujetím přispějí k profilaci školy v rámci města i regionu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno na základě plánu personálního rozvoje, který zahrnuje následující priority : příprava školního vzdělávacího programu funkční příprava a zvyšování profesních kompetencí řídících pracovníků další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výpočetní techniky vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci jejich aprobace a při rozšiřování jejich kvalifikace - vzdělávání učitelů v oblasti zdravého životního stylu a prevence negativních jevů u dětí a mládeže O velkém zájmu pracovníků školy o další vzdělávání svědčí vysoký počet navštívených seminářů, kurzů, exkurzí a dalších akcí. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi pro práci s výukovými programy, textovým editorem, internetem a elektronickou poštou. V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky absolvovalo celkem 2 pracovníků školení poučených uživatelů, které bylo zaměřeno na rozvoj kompetencí při samostatném využití ICT ve výuce jednotlivých předmětů včetně zpracování a prezentace výsledků ( úvodní modul, volitelné moduly). Financování těchto kurzů probíhalo v samostatném režimu. Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2006 včetně přehledu čerpání účelově vázaných prostředků na DVPP je součástí této výroční zprávy (příloha č.). 8

9 Vzdělávací akce realizované v průběhu školního roku 2006/2007 Název vzdělávací akce Počet zúčastněných pracovníků Vedení školní matriky v Bakalářích Kurz k RVP Jak nově a prakticky na klíčové 2 kompetence Písničky v hodinách německého jazyka Rozšiřující studium anglického jazyka Inspirace pro hravou tělesnou výchovu Český jazyk podle RVP pro. stupeň ZŠ Malá regionální konference o ekologické výchově Místo fyziky ve vzdělávacím procesu pokusy Hodnocení a klasifikace v hodinách anglického jazyka Nová právní úprava odměňování ve školství Jazykově metodický kurz anglického jazyka 3 pro. stupeň Poruchy chování Tvorba ŠVP zeměpis 2 Kurz RVP Jak nově a prakticky s průřezovými 2 tématy K osnovám chemie pro základní vzdělávání v ŠVP Vzdělávací program pro učitele. stupně 2 hudební výchova Kurzy anglického jazyka pro učitele Koordinátor ŠVP studium k výkonu specializovaných činností Kurz programů Bakaláři pro správce Vzdělávání školitelů anglického jazyka Příprava ŠVP školní družiny Pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve školství Základní techniky sebehodnocení školy a metody na podporu rozhodování (Q třídění) Zákoník práce ve školní praxi 2 Pedagogickopsychologické dovednosti učitele 2 Třída je můj tým Nácvik správné výslovnosti hlásek při výuce anglického jazyka Uzavírání kolektivní smlouvy 2 Nový zákoník práce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana Angličtina na. stupni ZŠ Nový zákoník práce a jeho specifika ve školství první praktické zkušenosti 9

10 Hospodaření s prostředky FKSP ve školách a školských zařízeních Výuka českého jazyka podle RVP 2 Školitel poskytovatel první pomoci 2 Didaktické hry v hodinách českého jazyka 2 Účetnictví příspěvkových organizací tvorba a čerpání fondů Problém zvaný šikana Člověk a společnost dějepisný seminář Výuka angličtiny na. stupni ZŠ 2 Kurz k rámcovému vzdělávacímu programu pro ZŠ Kurz výpočetní techniky metody elektronické komunikace Podíl učitele matematiky 2. stupně na tvorbě ŠVP 4 Vedení třídnických hodin Semináře pro školní metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností školní metodik prevence Část VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI a) Přehled zájmových kroužků Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Výtvarný kroužek 9 Zahrádkářský kroužek 0 Dyslektický kroužek 3 25 Filmový kroužek 7 Atletika 2 40 Florbal 3 48 Celkem 39 b) Péče o talentované žáky, účast v soutěžích a olympiádách Škola věnuje stálou pozornost podpoře zájmových aktivit a spolupráci s dalšími institucemi, které dětem nabízejí možnost využití volného času. Žáci mají možnost rozvíjet své nadání v zájmových kroužcích a při přípravě na soutěže a olympiády využívat také individuálních konzultací s vyučujícími. Mimořádných úspěchů dosáhli členové filmového kroužku, kteří se svou kolekcí filmů získali řadu ocenění na přehlídkách a festivalech. Vít Šaroun a Filip Kubík patří ke špičkovým představitelům amatérské filmové tvorby a jejich práce byla vysoce hodnocena jak odborníky z oblasti filmového umění, tak i diváckou porotou. 0

11 Úspěchy F. Kubíka: - cena na 5. mezinárodním festivalu dětské a studentské filmové tvorby Ostravský koníček v kategorii hraných filmů autorů od 2 do 5 let - Český lvíček cena v kategorii školních filmů ZŠ na 54. ročníku celostátní neprofesionální tvorby v Ústí nad Orlicí - cena v krajském kole soutěže Český lvíček cena v kategorii tvůrců do 6 let na Dětské filmové zahradě v Praze - cena odborné poroty a cena divácké poroty na 4. ročníku soutěže Juniorfilm - cena na mezinárodním soutěžním festivalu Brněnská šestnáctka v kategorii dětské filmové tvorby - cena v kategorii hrané tvorby na soutěži Rychnovská osmička Úspěchy V. Šarouna: - 3. cena na mezinárodním soutěžním festivalu Brněnská šestnáctka v kategorii dětské filmové tvorby - Cena mladého diváka na celostátní filmové soutěži s mezinárodní účastí Humor v amatérském filmu - cena odborné poroty a cena diváků v kategorii hrané tvorby na soutěži Rychnovská osmička Vynikajících umístění v okresním kole Dějepisné olympiády dosáhli žáci 9. ročníku Vít Šaroun (. místo a postup do krajského kola) a Leona Chlupová (5. místo). Velmi úspěšnými reprezentanty školy byli rovněž chlapci a dívky z 8. a 9. ročníku, kteří obsadili 3. místo v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. Na tradiční úspěchy žáků školy v soutěži Mladý zahrádkář navázala druhým místem v okresním kole Martina Musilová ze 7. ročníku. Ve výtvarné soutěži k Olympiádě dětí a mládeže Blansko 2007 získal Ondřej Šváb z 9. ročníku. místo. Žáci školy se dále zapojili do řady dalších soutěží, olympiád a přehlídek (Olympiáda v anglickém jazyce, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Olympiáda v českém jazyce, Zeměpisná olympiáda, recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko, Listopadové zpívání, výtvarná a literární soutěž Jsme rádi spolu a další). Účast a umístění žáků ve sportovních soutěžích: Vánoční laťka školní soutěž ve skoku vysokém, účast 25 závodníků Okresní soutěže: Sálová kopaná 3. místo Atletický čtyřboj ASŠK starší žáci 3. místo, starší žákyně 6. místo Přespolní běh Lysice starší žáci 3. místo Plavání starší žáci. místo Florbal starší žáci 3. místo, mladší žáci 3. místo Odbíjená starší žáci 5. místo Atletický čtyřboj ASPV. místo Pohár rozhlasu v atletice Olympiáda dětí a mládeže čtyři. místa v jednotlivcích Krajské soutěže: Florbal ASPV chlapci 2. místo, dívky 3. místo Plavání starší žáci 3. místo Florbal starší žáci 5. místo

12 Účast na dalších sportovních akcích: Mítink ve skoku vysokém High jump Brno Střelecký kros Coca Cola školský pohár v kopané Běh Černou Horou Nejúspěšnější sportovci : Kateřina Klementová, Tereza Kriklová, Kateřina Kopřivová, Barbora Kučerová, Daniel Pavlíček, Leoš Petržela, Svatopluk Kocourek, Tomáš Drahonský, Jiří Elisek, Jan Vencel Škola byla organizátorem okresního kola Poháru rozhlasu v atletice. c) Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování Zvláštní pozornost je věnována žákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování, a to zejména těmito formami: - individuální péče o tyto žáky ve vyučovacích hodinách - spolupráce s rodiči, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odbornými pracovišti - dyslektické kroužky - poskytování učebních materiálů a využití počítačových programů pro kompenzaci vývojových poruch učení Při zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností jsou voleny především takové formy a druhy prověřování a zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Klade se důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony, na vyjádření pozitivních stránek výkonu, rozbor příčin neúspěchu, návod, jak nedostatky překonat. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou vývojových poruch pravidelně seznamováni na poradách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Velká pozornost je této problematice věnována každoročně také na poradě učitelů k přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. d) Účast žáků a pedagogických pracovníků na životě ve městě Se zřizovatelem, kterým je město Blansko, spolupracuje vedení školy průběžně, formou porad ředitelů škol, písemně (výroční zprávy, rozpočet) a informacemi o akcích školy. Dva zástupci zřizovatele jsou členy školské rady. Škola se snaží hrát pozitivní roli ve společenském, kulturním a sportovním životě města (pronájmy tělocvičny, vymezení hodin pro veřejnost na školním hřišti, účast žáků a pracovníků školy na akcích pořádaných městem a jeho institucemi). S velkým ohlasem veřejnosti, bývalých žáků a pracovníků se setkal Den otevřených dveří, který byl uspořádán v září 2006 u příležitosti 50. výročí zahájení provozu ve školní budově. Pracovníci školy se významně podíleli na úspěšném průběhu Olympiády dětí a mládeže Blansko 2007, organizovali slavnostní zahájení a ukončení, společenský večer a několik sportovních soutěží. 2

13 Žáci naší školy patří již několik let k nejaktivnějším účastníkům akcí pořádaných Městskou knihovnou v Blansku (literární exkurze, veřejná čtení, besedy, recitační přehlídky). Pedagogičtí pracovníci prvního i druhého stupně využívali v průběhu roku se svými žáky předplatní vstupenky k návštěvě expozic Muzea Blansko. Město Blansko významně podporuje mezinárodní aktivity školy a poskytlo finanční příspěvek na pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu v Rakousku. Z iniciativy žáků VIII.C se ve škole uskutečnila sbírka hraček pro děti, které jsou z různých důvodů vyslýchány na Policii ČR v Blansku. V závěru školního roku byli vybraní žáci devátých ročníků přijati představiteli města na slavnostním setkání. e) Informační systém školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků Přenos informací uvnitř školy se uskutečňuje na pedagogických radách, pracovních poradách, zveřejňováním plánů práce, vnitřní telefonní soustavou a školní intranetovou počítačovou sítí. Na základě plánu probíhají schůzky metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí druhého stupně. Pravidelně jsou také realizovány provozní porady školní jídelny a správního úseku. Informovanost dětí probíhá zejména prostřednictvím třídních učitelů a jednáním vedení školy se žákovskou samosprávou, žáci rovněž využívají možnosti školního intranetu. Pravidla života školy určuje školní řád, s nímž byli žáci, jejich zákonní zástupci i pracovníci školy seznámeni a který je aktualizován v souvislosti s potřebami školy nebo legislativními změnami. Veřejnost je informována o práci školy příspěvky v městském, okresním a regionálním tisku (Blanenský zpravodaj, Týden u nás, Rovnost) a kabelové televizi. Aktuální dění ve škole je možno sledovat také prostřednictvím internetových stránek Ve škole pracuje jedna odborová organizace (Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství), jejímž prostřednictvím jsou zaměstnanci informováni v intencích zákoníku práce o prognózách rozvoje školy, organizačních změnách apod. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se uskutečňuje formou třídních schůzek, konzultačních dnů, besídek, dnů otevřených dveří, schůzek pro zákonné zástupce žáků., 6. a 9. ročníků. Vedení školy organizuje každoročně také schůzku se zákonnými zástupci žáků budoucích prvních ročníků. Zákonní zástupci jsou pravidelně seznamováni s prospěchem a chováním žáků. V případě potřeby organizuje vedení školy operativně jednání se zákonnými zástupci žáků. Snahou je podchytit a řešit výchovné a prospěchové problémy již při prvních signálech. Za účasti vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce, školního metodika prevence a zákonných zástupců žáků jsou svolávány výchovné komise, jejichž cílem je informovat zákonné zástupce a spolu s nimi hledat řešení. Tato forma spolupráce se jeví jako velmi účinná. 3

14 V souvislosti s přípravou školního vzdělávacího programu a ve snaze o zkvalitňování práce školy se vedení školy obrátilo na rodiče žáků s žádostí o vyplnění anonymního dotazníku, ve kterém se mohli vyjádřit k různým aspektům práce školy (náročnost výuky, informovanost o výsledcích dětí, vyjádření k práci třídních učitelů, materiálně technické vybavení školy, sociální klima ve škole a ve třídě, úroveň školního stravování a další). Zajímavé poznatky přinesl rozbor očekávání, která mají rodiče vzhledem ke vzdělávání jejich dětí ve škole. Na předních místech uvedli všeobecný přehled, děti by měly umět uplatňovat svá práva a plnit povinnosti, mít chuť dál se vzdělávat a měly by umět spolupracovat v týmu. Velmi potěšitelným faktem je skutečnost, že 95% rodičů by doporučilo školu svým známým. f) Činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Program primární prevence byl zaměřen především na rizika vyplývající ze zneužívání legálních drog, zvláště na prevenci kouření. Témata z oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu, s hlavním důrazem na prevenci kouření, byla začleněna do výuky na prvním i druhém stupni, především v předmětech prvouka, přírodověda, rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis. Na podnět rodičů a třídních učitelů se ve spolupráci s okresním metodikem prevence uskutečnil v 6. a 7. ročníku interaktivní program zaměřený na ohrožení žáků ilegálními drogami. Žáci 9. ročníku byli na besedě seznámeni s riziky sexuálně přenosných nemocí a brzkých těhotenství. Součástí preventivního programu byly také aktivity zaměřené na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídách, atmosféry důvěry dětí k pedagogům, posilování právního vědomí mladých lidí a nenásilného zvládání konfliktních situací v žákovském kolektivu. Tyto činnosti probíhaly ve spolupráci školního metodika prevence a výchovného poradce. Pedagogičtí pracovníci byli s problematikou prevence pravidelně seznamováni na poradách, rodiče byli informováni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách. Pro žáky školy se osvědčila schránka důvěry včetně možnosti kontaktovat výchovného poradce prostřednictvím školního intranetu. Aktivity školy v rámci preventivní činnosti: - pravidelně aktualizovaný seznam institucí a organizací, na které se lze obrátit v případě problémů s návykovými látkami - kontaktní telefony a adresy - nástěnky, informace o krizové telefonní lince - konzultační hodiny školního metodika prevence pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky - návštěva programů připravených ZUŠ a SZUŠ Blansko (komponované pořady, divadelní představení) - videoprogramy a besedy ve vyučovacích hodinách (rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis) 4

15 g) Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí Na základě zájmu dětí a rodičů se škola zapojila do programu Školní mléko", v místnosti před jídelnou byl instalován automat na mléčné výrobky. Pitný režim je zajišťován také službami školního bufetu. Na prvním stupni pokračoval program Zdravé zuby". I přes omezené prostorové dispozice školy se pedagogičtí pracovníci snaží vytvářet podmínky pro pohybovou relaxaci dětí během přestávek. h) Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání Vzdělávací oblast výchova k volbě povolání byla realizována těmito formami :. Zařazení tematických okruhů výchovy k volbě povolání do učebních plánů předmětů občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti 2. Exkurze do středních škol pro žáky 8. a 9. ročníků 3. Setkání žáků s pracovníky Úřadu práce Blansko 4. Návštěva Burzy středních škol 5. Konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky i rodiče 6. Nástěnka s aktuálními informacemi o středních školách a přijímacím řízení i) Zapojení školy do projektu Socrates - Comenius Po ukončení úspěšného tříletého projektu Vítejte v Evropě v rámci programu Socrates-Comenius, který byl realizován ve spolupráci s dalšími sedmi evropskými školami (Německo, Rakousko, Belgie, Finsko, Polsko, Itálie, Litva), pokračují kontakty se zahraničními partnery s cílem uplatnit zkušenosti z mezinárodních aktivit při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu a při dalším rozvoji školy. Ve školním roce 2006/2007 probíhal třetí rok projektu rozvoje školy s názvem Potřebujeme novou školu v Evropě?, do něhož se zapojili partneři v Německu (Barssel), Polsku (Elblag), Nizozemí (Almelo), Finsku (Uurainen) a Švédsku (Mariestad). Projekt umožnil týmu učitelů a vedení škol vyměňovat si informace a zkušenosti v oblastech společně definovaných problémů a potřeb a zaměřil se na následující témata: - management škol, efektivní řízení - spolupráce s organizacemi mimo školu, zapojení rodičů a veřejnosti do dění ve škole - propojení školy a budoucích pracovních příležitostí - evropská dimenze a její začlenění do jednotlivých předmětů - efektivní využití informační a komunikační technologie v hodinách - vytváření stejných příležitostí pro chlapce i dívky - multikulturní vzdělávání - sebeevaluace školy 5

16 Aktivity třetího roku projektu: Setkání koordinátorů projektu Almelo (Nizozemí), říjen evaluace druhého projektového roku, plán práce a termínový kalendář třetího roku, nizozemský školský systém Výtvarné práce žáků do kalendáře pro rok 2007 byla zveřejněna práce Leony Chlupové Setkání učitelů anglického jazyka Mariestad (Švédsko), březen 2007 prezentace a srovnání výuky cizích jazyků v zúčastněných zemích, diskuze o učebních plánech, materiálech a metodách výuky, srovnání závěrečných testů a zkoušek absolventů základního vzdělávání, návštěvy ve vyučovacích hodinách Návštěva koordinátorky projektu v partnerské škole ve Finsku Uurainen, květen 2007 finský školský systém, vlastní vzdělávací program, metody výuky cizích jazyků, návštěvy ve vyučovacích hodinách, spolupráce školy se zřizovatelem, nabídky volnočasových aktivit Závěrečné setkání v koordinátorské škole v Barsselu (Německo), červen 2007 evaluace celého tříletého projektu, příprava další spolupráce po skončení projektu program Longlife-learning Příspěvky žáků (fotodokumentace s anglickým textem) o aktuálním dění ve škole do časopisu European Newspaper Sborník žákovských prací What I like best at my school Příprava společné webové stránky partnerských škol Aktualizace výstavy dokumentující aktivity projektu Comenius na chodbách školy Webová stránka Comenius Návštěva koordinátora a žáků z partnerské školy v Polsku červen 2007 Kontakty se zahraničními partnery budou pokračovat prostřednictvím výměnných pobytů žáků a vzájemných konzultací pedagogů s cílem uplatnit zkušenosti z mezinárodních aktivit při dalším rozvoji školy. j) Zapojení školy do dalších projektů Pedagogičtí pracovníci se ve snaze zkvalitnit materiálně technické podmínky práce školy zapojili do rozvojových programů v oblasti výpočetní techniky. Schválené projekty Interaktivní výuka na I. stupni základní školy a Výuka přírodopisných předmětů na ZŠ s využitím videomikroskopu se realizovaly ve spolupráci se zřizovatelem. Na základě projektu byla jedna třída prvního stupně vybavena notebookem, projektorem s promítacím plátnem, tiskárnou, skenerem, laserovou bezdrátovou myší a připojením na internet. V jedné odborné učebně byl instalován unikátní videomikroskop propojený s dataprojektorem a výkonným počítačem, jejichž prostřednictvím je možné sledovat preparáty či videosekvence přímo na projekčním plátně. Vybavení školy výpočetní i prezentační technikou se výrazně zlepšilo, škola vlastní celkem 5 projektorů k velkoplošným prezentacím učiva, podařilo se kompletně obnovit vybavení jedné z učeben výpočetní techniky, čtyři učebny mají multimediální počítače s multifunkčními tiskárnami, žáci mají k dispozici 45 titulů výukových programů, každá stanice ve školní síti je připojena na vysokorychlostní internet. Vzhledem ke skutečnosti, že financování projektu pro I. stupeň bylo po první etapě ukončeno, bude snahou vedení školy získat prostředky na jeho dokončení, zejména nákup interaktivní tabule. 6

17 k) Činnost školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Probíhala na základě plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a zahrnula následující oblasti:. Začlenění do vyučovacích předmětů na prvním i druhém stupni s důrazem na interdisciplinární charakter této problematiky (prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) 2. Mimoškolní a volnočasové aktivity zaměřené k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (zájmové kroužky, exkurze, vycházky, soutěže) 3. Spolupráce s dalšími institucemi (odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko, Agentura ochrany přírody a další) 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Činnost školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Aktivity realizované ve školním roce 2006/2007 Zeměpisná exkurze Rudické propadání Výukové programy v ZOO Brno Exkurze Planetárium Brno Exkurze Moravský kras Regionální konference o ekologické výchově Exkurze Moravské zemské muzeum Brno Výukové programy ve středisku ekologické výchovy Jezírko Soběšice Úklid Moravského krasu Den Země Projekt Třídění odpadu, recyklace elektrospotřebičů Výukový program Zemní plyn Beseda Chráněné krajinné oblasti a jeskyně ČR Účast žáků ve výtvarných soutěžích - Máme rádi přírodu (Hnutí Brontosaurus), soutěž ke dni Země (Ponikva) Účast žáků v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář Řada třídních učitelů využila při přípravě školních výletů nabídek ekologicky zaměřených programů. l) Příprava školního vzdělávacího programu Při přípravě školního vzdělávacího programu navázali pedagogičtí pracovníci na oblasti, ve kterých se škola v minulosti úspěšně rozvíjela, a při jeho realizaci budou usilovat o to, aby výuka podle ŠVP poskytla žákům kvalitní všeobecné vzdělání, dobře je připravila na jejich další studium a budoucí povolání a umožnila jim v co nejširší míře rozvoj jejich zájmů a schopností. V podtitulu ŠVP Škola v pohybu se promítají tři základní směry, jimiž se chce škola profilovat:. Sportovní oblast vychází z dlouholeté tradice úspěchů žáků školy v různých tělovýchovných odvětvích a z iniciativy učitelů, kteří se věnují rozvoji sportovního talentu dětí nad rámec svých pracovních povinností (volitelný předmět sportovní hry, zájmové kroužky, spolupráce s tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby). 2. Cizí jazyky angličtina hravou formou od. ročníku a volitelný předmět ruský jazyk nebo německý jazyk od 6. ročníku, možnost uplatnit komunikativní dovednosti při tradičních výměnných pobytech v partnerském městě Mürzzuschlagu, pokračování spolupráce se zahraničními školami v rámci sítě evropských škol. 3. Aktivní trávení volného času vytváření podmínek pro podporu zájmové a mimoškolní činnosti. 7

18 Velký důraz klademe rovněž na výuku informatiky, která byla zařazena jako povinný předmět od 4. do 6. ročníku. Na tvorbě ŠVP se v průběhu celého školního roku podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Ve spolupráci s koordinátorkou ŠVP vytvářeli v pracovních týmech podle svých odborností učební osnovy jednotlivých předmětů. Velkou pozornost věnovali výchovným a vzdělávacím strategiím, začlenění průřezových témat, problematice hodnocení žáků a evaluace školy. Vychovatelky školní družiny navázaly při tvorbě ŠVP školní družiny zejména na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, určenou pro první stupeň základního vzdělávání, a vycházely z požadavků pedagogiky volného času vytváření dostatečného prostoru pro seberealizaci dětí, zájmovou činnost a aktivní trávení volného času. m) Další akce realizované v průběhu školního roku 2006/2007 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků Výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníků Výcvik na dětském dopravním hřišti Dny otevřených dveří pro žáky mateřských škol (ul. Údolní, Rodkovského, MŠ Těchov) - prohlídka školy, návštěva ve vyučovacích hodinách v. třídách Spolupráce s malotřídní ZŠ Olomučany (vzájemné konzultace vedení obou škol a vyučujících, koordinace vzdělávacích plánů, příprava ŠVP, výuka cizích jazyků, účast vedení školy na schůzce s rodiči v Olomučanech) n) Informace o činnosti sportovních klubů Při škole pracují dva sportovní kluby SK Eden a klub ASŠK. Rozvíjejí svou činnost především v atletice, odbíjené, florbalu, košíkové a podílejí se na organizování sportovních soutěží dětí a mládeže. Navazují na výuku tělesné výchovy ve škole a umožňují talentovaným žákům uplatnit jejich nadání a schopnosti. Jejich členové patří k nejlepším reprezentantům školy ve sportovních soutěžích. o) Informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Futurum Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Futurum získává škola prostředky na vybavení školní družiny, nákup knih do žákovské knihovny, činnost sportovních klubů a podporu soutěží. Správní rada společnosti se pravidelně schází, rodiče žáků v ní mají své zastoupení. S příznivým ohlasem blanenské veřejnosti se setkal již osmý reprezentační ples, který společnost uspořádala ve spolupráci se školou a jehož výtěžek byl věnován na zlepšení materiálních podmínek výchovy a vzdělávání a na rozvoj zájmové činnosti dětí. Futurum, o.p.s. také pořádá dvakrát ročně sběr papíru. 8

19 Část VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2006/2007 nebyla provedena inspekce ze strany České školní inspekce. Část IX. ZÁVĚR Průběh školního roku 2006/2007 lze charakterizovat jako velmi náročný z hlediska časového i organizačního, zejména s ohledem na přípravu školního vzdělávacího programu a činnosti související se zajištěním Olympiády dětí a mládeže Blansko 2007 a závěrečného roku projektu rozvoje školy v rámci programu Socrates Comenius. K výrazným pozitivům patří aktivní přístup a iniciativa kolektivu pedagogických pracovníků, kterým se podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků jak při vzdělávací práci, tak také v mimoškolní činnosti a spolupráci se zahraničními partnery. Zvláštní pozornost bude stále třeba věnovat ve spolupráci se zřizovatelem zkvalitňování pracovního prostředí pro žáky i pracovníky, zejména v souvislosti s požadavky uvedenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Škola bude i nadále usilovat o to, aby žáci získali kvalitní základy všeobecného vzdělání a byli dobře připraveni na budoucí studium a profesní uplatnění. V oblasti výchovně vzdělávací bude vedení školy věnovat zvýšenou pozornost vytváření motivujícího prostředí a pozitivního sociálního klimatu v třídních kolektivech, prevenci negativních jevů, rozšiřování nabídky zájmových aktivit a možností využití volného času, rozvoji mezinárodních kontaktů a podmínkám pro další vzdělávání a odborný růst pedagogických pracovníků. V oblasti materiálně technické se v souvislosti s legislativními požadavky na vybavení škol podle vyhlášky č. 40/2005 Sb. a podmínkami stanovenými Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání jeví jako potřebné úpravy prostor pro pracovní činnosti (cvičná kuchyň, školní dílna a prostory před školní dílnou včetně odpovídajícího hygienického zázemí), dokončení výměny oken v budově školy, rekonstrukce šaten a vybavení prostor školy odpovídajícím nábytkem. Ve spolupráci se Školskou radou i širokou rodičovskou veřejností budeme i nadále usilovat o pozitivní a vstřícnou atmosféru, v níž budou moci žáci naší školy úspěšně rozvíjet své schopnosti a zájmy. V Blansku dne Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 9

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek. Identifikátor: 600 133 796 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 133 796 Termín konání inspekce: 18. 19.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více