Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

2 Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled zájmových kroužků b) Péče o talentované žáky, účast žáků v soutěžích a olympiádách c) Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování d) Účast žáků a pedagogických pracovníků na životě ve městě e) Informační systém školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků f) Činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek g) Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí h) Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání i) Zapojení školy do projektu Socrates - Comenius j) Zapojení školy do dalších projektů k) Činnost školy v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání l) Příprava školního vzdělávacího programu m) Další akce realizované v průběhu školního roku 2006/2007 n) Informace o činnosti sportovních klubů o) Informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Futurum VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí IX. Závěr X. Přílohy:. Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok Výroční zpráva za rok 2006 o poskytování informací podle zákona č. 06/999 Sb. 3. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok

3 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Blansko, Erbenova 3 Sídlo školy Erbenova Blansko Zřizovatel školy Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko Ředitel školy Mgr. Věra GOTTWALDOVÁ Základní škola Blansko, Erbenova 3 je úplnou základní školou, poskytuje základní vzdělávání žákům. až 9. ročníku. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům. až 5. ročníku. Součástí školy je školní jídelna. Telefon: (kancelář) (ředitelna) (školní jídelna) Fax: www stránky: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Resortní identifikátor ředitelství školy (REDIZO): Školní jídelna : IZO Školní družina : IZO Počty tříd a žáků k Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu I.stupeň ,8 II.stupeň ,70 Celkem ,38 Školská rada byla ustavena a má šest členů: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová (za zřizovatele) PaedDr. Zdeňka Kalová, Zdeňka Opluštilová (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Jaroslava Novotná, Mgr. Jitka Sieglová (za pedagogické pracovníky školy) Na svém jednání dne projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/2006 a schválila aktualizaci Školního řádu. 3

4 Na jednání dne byl projednán návrh školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, podle něhož začne škola vyučovat od v prvním a šestém ročníku. K návrhu nebylo připomínek. Část II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Základní vzdělávání (79-0-C/00) probíhalo ve školním roce 2006/2007 v. až 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. Prostřednictvím volitelných předmětů v 7. až 9. ročníku se škola snaží umožnit dětem rozvíjet jejich zájmy a vytvořit předpoklady pro jejich budoucí studium. Ve škole se vyučují dva cizí jazyky - angličtina a němčina. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala ve 3. až 9. ročníku, výuka němčiny jako druhého cizího jazyka byla realizována formou volitelného předmětu v 7. až 9. ročníku. V sedmém až devátém ročníku probíhala výuka volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce. Žáci měli možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi v průběhu pobytu v rakouské partnerské škole v Mürzzuschlagu v květnu 2007 a v rámci mezinárodního výchovně vzdělávacího projektu Socrates Comenius, do něhož byla škola zapojena společně s dalšími pěti evropskými školami. Zájemcům o výpočetní techniku jsme nabídli možnost navštěvovat volitelný předmět informatika, děti se zájmem o tělesnou výchovu navštěvovaly volitelný předmět sportovní hry. Školní družina poskytovala zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně, měla 3 oddělení s celkovým počtem 75 dětí. Zabezpečovala ranní a odpolední provoz ve třech samostatných místnostech, které jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a požadavky pedagogiky volného času. Náplň práce ŠD byla stanovena v ročním plánu práce a zahrnovala činnosti odpočinkové, rekreační, pracovnětechnické, přírodovědné, estetické, sportovní a sebevzdělávací. ŠD kromě svých místností využívala i další prostory školy (učebna výpočetní techniky, tělocvična, školní hřiště) a dětské dopravní hřiště. Ředitel: Mgr. Věra Gottwaldová Zástupci ředitele: Mgr. Jaroslava Novotná PhDr. Věra Skoupá Část III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4

5 Učitelé: PaedDr. Pavla Bojdová Mgr. Jaroslav Cinkl Mgr. Jarmila Chlupová Mgr. Světlana Jakubcová Mgr. Jitka Jelínková Iva Kadlecová PaedDr. Zdeňka Kalová Mgr. Jana Kopková Jiřina Koupá Mgr. Františka Kroupová Mgr. Petra Lakotová Helena Látalová Mgr. Alena Lysoňková PaedDr. Milena Machová Stanislava Matušková Mgr. Zdeňka Nejezchlebová Mgr. Marcela Nováková Simona Poláková Ing. Lubomír Raibl Mgr. Naděžda Rychnovská Mgr. Šárka Seďová Mgr. Jitka Sieglová Mgr. Alena Štěrbáčková Mgr. Kateřina Štoudková Mgr. Anežka Šupová Mgr. Naděžda Věžníková Mgr. Erika Vítová Mgr. Milan Vrána Vedoucí vychovatelka školní družiny: Dana Kolářová Vychovatelky školní družiny: Šárka Hasová Lenka Burgetová Samostatná referentka: Dana Matušková Údržbář a topič: Vladimír Barták Vedoucí školní jídelny: Libuše Zatloukalová Vedoucí kuchařka: Lenka Odehnalová 5

6 Kuchařky: Renata Bradáčová Anna Fialová Pavla Kohoutková Kamila Kocmanová Vedoucí uklízečka: Zdenka Raiblová Uklízečky: Eva Kameníková Hana Klímová Emílie Ptáčková Lenka Ošmerová Část IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Do. ročníku nastoupilo ve školním roce 2006/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu do. ročníku pro školní rok 2007/2008 se dostavilo 40 dětí, z toho 6 dětí, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky v minulém roce. Zákonným zástupcům 34 dětí, které byly u zápisu poprvé, bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pěti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Ve školním roce 2007/2008 zahájilo povinnou školní docházku ve dvou třídách. ročníku 38 žáků. Ročník Část V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň Celkem za školu

7 Všichni žáci 9. ročníků byli přijati ke studiu na středních školách. Na víceleté gymnázium odešlo 5 žáků 5. ročníku a 3 žáci 7. ročníku. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Školní rok 2006/07 Počty přijatých žáků Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání je prováděno vedením školy průběžně na základě zpracovaného plánu kontrol a hospitací. Hospitační činnost v hodinách byla zaměřena především na kontrolu obsahu učiva vzhledem k plnění osnov jednotlivých předmětů, efektivitu výuky, diferenciaci úkolů s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků, respektování psychohygienických zásad, práci s informačními zdroji, uplatnění motivace a vlastní aktivity dětí. Důležitým faktorem kontrolní činnosti bylo také hledisko rozvoje osobnosti žáků, tedy v jaké míře učitelé vytvářejí dostatečný prostor pro diskuzi a sdělování vlastních názorů dětí a jak podporují pozitivní rysy osobnosti žáků - pracovitost, tvořivost, samostatnost. V devátém ročníku proběhlo v listopadu 2006 testování obecných studijních předpokladů a předmětů český jazyk a matematika od společnosti Scio, v únoru 2007 bylo provedeno celorepublikové testování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Škola se rovněž zapojila do hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků, testování CERMAT se uskutečnilo v dubnu 2007 a zjišťovalo podobně jako u žáků 9. ročníku úroveň jejich obecných dovedností a výsledků v předmětech český jazyk a matematika. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální výslednou zprávu včetně grafů a textových informací s doporučeními pro následující studium. Rozbor výsledků testů poskytl vedení školy i jednotlivých učitelům řadu podnětů pro další zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Vyhodnocení testů bylo provedeno na poradách učitelů a individuálními pohovory s vyučujícími uvedených předmětů. Klasifikace žáků odpovídala výsledkům, které žáci dosáhli v testu. Lze konstatovat, že v hodnocení obecných studijních předpokladů i ve výsledcích jednotlivých předmětových testů žáků devátých tříd se již několik let výrazně negativně projevuje odchod absolventů pátého ročníku na osmiletá gymnázia. Novým prvkem v testování CERMAT bylo sebehodnocení žáků. Žáci se zařadili v dotazníku podle očekávaného výsledku do některé z pěti skupin. Reálný odhad obecných dovedností se projevil u žáků pátých ročníků, přecenění žáků bylo možné pozorovat u předmětových testů v pátém i devátém ročníku a obecných dovednostech v devátém ročníku. 7

8 Žáci devátých ročníků hodnotili testování jako dobrou přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Uvedli, že při výběru dalšího vzdělávání se většinou rozhodovali sami, důležitou roli hrála dobrá pověst vybrané střední školy, zájem o obor, jeho dobré uplatnění na trhu práce a finanční ohodnocení vybrané profese. Část VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Vedení školy zpracovalo dlouhodobý plán personálního rozvoje s ohledem na priority školy do roku 2008, který je konkretizován na základě aktuálních potřeb. Pro postupné naplňování koncepčních záměrů vychází vedení školy ve své personální strategii z požadavku získávat tvořivé spolupracovníky, kteří budou aktivně přistupovat nejen k plnění pracovních úkolů, ale kteří svým osobním příkladem a zaujetím přispějí k profilaci školy v rámci města i regionu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno na základě plánu personálního rozvoje, který zahrnuje následující priority : příprava školního vzdělávacího programu funkční příprava a zvyšování profesních kompetencí řídících pracovníků další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výpočetní techniky vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci jejich aprobace a při rozšiřování jejich kvalifikace - vzdělávání učitelů v oblasti zdravého životního stylu a prevence negativních jevů u dětí a mládeže O velkém zájmu pracovníků školy o další vzdělávání svědčí vysoký počet navštívených seminářů, kurzů, exkurzí a dalších akcí. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi pro práci s výukovými programy, textovým editorem, internetem a elektronickou poštou. V rámci vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti státní informační politiky absolvovalo celkem 2 pracovníků školení poučených uživatelů, které bylo zaměřeno na rozvoj kompetencí při samostatném využití ICT ve výuce jednotlivých předmětů včetně zpracování a prezentace výsledků ( úvodní modul, volitelné moduly). Financování těchto kurzů probíhalo v samostatném režimu. Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2006 včetně přehledu čerpání účelově vázaných prostředků na DVPP je součástí této výroční zprávy (příloha č.). 8

9 Vzdělávací akce realizované v průběhu školního roku 2006/2007 Název vzdělávací akce Počet zúčastněných pracovníků Vedení školní matriky v Bakalářích Kurz k RVP Jak nově a prakticky na klíčové 2 kompetence Písničky v hodinách německého jazyka Rozšiřující studium anglického jazyka Inspirace pro hravou tělesnou výchovu Český jazyk podle RVP pro. stupeň ZŠ Malá regionální konference o ekologické výchově Místo fyziky ve vzdělávacím procesu pokusy Hodnocení a klasifikace v hodinách anglického jazyka Nová právní úprava odměňování ve školství Jazykově metodický kurz anglického jazyka 3 pro. stupeň Poruchy chování Tvorba ŠVP zeměpis 2 Kurz RVP Jak nově a prakticky s průřezovými 2 tématy K osnovám chemie pro základní vzdělávání v ŠVP Vzdělávací program pro učitele. stupně 2 hudební výchova Kurzy anglického jazyka pro učitele Koordinátor ŠVP studium k výkonu specializovaných činností Kurz programů Bakaláři pro správce Vzdělávání školitelů anglického jazyka Příprava ŠVP školní družiny Pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve školství Základní techniky sebehodnocení školy a metody na podporu rozhodování (Q třídění) Zákoník práce ve školní praxi 2 Pedagogickopsychologické dovednosti učitele 2 Třída je můj tým Nácvik správné výslovnosti hlásek při výuce anglického jazyka Uzavírání kolektivní smlouvy 2 Nový zákoník práce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana Angličtina na. stupni ZŠ Nový zákoník práce a jeho specifika ve školství první praktické zkušenosti 9

10 Hospodaření s prostředky FKSP ve školách a školských zařízeních Výuka českého jazyka podle RVP 2 Školitel poskytovatel první pomoci 2 Didaktické hry v hodinách českého jazyka 2 Účetnictví příspěvkových organizací tvorba a čerpání fondů Problém zvaný šikana Člověk a společnost dějepisný seminář Výuka angličtiny na. stupni ZŠ 2 Kurz k rámcovému vzdělávacímu programu pro ZŠ Kurz výpočetní techniky metody elektronické komunikace Podíl učitele matematiky 2. stupně na tvorbě ŠVP 4 Vedení třídnických hodin Semináře pro školní metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností školní metodik prevence Část VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI a) Přehled zájmových kroužků Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Výtvarný kroužek 9 Zahrádkářský kroužek 0 Dyslektický kroužek 3 25 Filmový kroužek 7 Atletika 2 40 Florbal 3 48 Celkem 39 b) Péče o talentované žáky, účast v soutěžích a olympiádách Škola věnuje stálou pozornost podpoře zájmových aktivit a spolupráci s dalšími institucemi, které dětem nabízejí možnost využití volného času. Žáci mají možnost rozvíjet své nadání v zájmových kroužcích a při přípravě na soutěže a olympiády využívat také individuálních konzultací s vyučujícími. Mimořádných úspěchů dosáhli členové filmového kroužku, kteří se svou kolekcí filmů získali řadu ocenění na přehlídkách a festivalech. Vít Šaroun a Filip Kubík patří ke špičkovým představitelům amatérské filmové tvorby a jejich práce byla vysoce hodnocena jak odborníky z oblasti filmového umění, tak i diváckou porotou. 0

11 Úspěchy F. Kubíka: - cena na 5. mezinárodním festivalu dětské a studentské filmové tvorby Ostravský koníček v kategorii hraných filmů autorů od 2 do 5 let - Český lvíček cena v kategorii školních filmů ZŠ na 54. ročníku celostátní neprofesionální tvorby v Ústí nad Orlicí - cena v krajském kole soutěže Český lvíček cena v kategorii tvůrců do 6 let na Dětské filmové zahradě v Praze - cena odborné poroty a cena divácké poroty na 4. ročníku soutěže Juniorfilm - cena na mezinárodním soutěžním festivalu Brněnská šestnáctka v kategorii dětské filmové tvorby - cena v kategorii hrané tvorby na soutěži Rychnovská osmička Úspěchy V. Šarouna: - 3. cena na mezinárodním soutěžním festivalu Brněnská šestnáctka v kategorii dětské filmové tvorby - Cena mladého diváka na celostátní filmové soutěži s mezinárodní účastí Humor v amatérském filmu - cena odborné poroty a cena diváků v kategorii hrané tvorby na soutěži Rychnovská osmička Vynikajících umístění v okresním kole Dějepisné olympiády dosáhli žáci 9. ročníku Vít Šaroun (. místo a postup do krajského kola) a Leona Chlupová (5. místo). Velmi úspěšnými reprezentanty školy byli rovněž chlapci a dívky z 8. a 9. ročníku, kteří obsadili 3. místo v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. Na tradiční úspěchy žáků školy v soutěži Mladý zahrádkář navázala druhým místem v okresním kole Martina Musilová ze 7. ročníku. Ve výtvarné soutěži k Olympiádě dětí a mládeže Blansko 2007 získal Ondřej Šváb z 9. ročníku. místo. Žáci školy se dále zapojili do řady dalších soutěží, olympiád a přehlídek (Olympiáda v anglickém jazyce, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Olympiáda v českém jazyce, Zeměpisná olympiáda, recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko, Listopadové zpívání, výtvarná a literární soutěž Jsme rádi spolu a další). Účast a umístění žáků ve sportovních soutěžích: Vánoční laťka školní soutěž ve skoku vysokém, účast 25 závodníků Okresní soutěže: Sálová kopaná 3. místo Atletický čtyřboj ASŠK starší žáci 3. místo, starší žákyně 6. místo Přespolní běh Lysice starší žáci 3. místo Plavání starší žáci. místo Florbal starší žáci 3. místo, mladší žáci 3. místo Odbíjená starší žáci 5. místo Atletický čtyřboj ASPV. místo Pohár rozhlasu v atletice Olympiáda dětí a mládeže čtyři. místa v jednotlivcích Krajské soutěže: Florbal ASPV chlapci 2. místo, dívky 3. místo Plavání starší žáci 3. místo Florbal starší žáci 5. místo

12 Účast na dalších sportovních akcích: Mítink ve skoku vysokém High jump Brno Střelecký kros Coca Cola školský pohár v kopané Běh Černou Horou Nejúspěšnější sportovci : Kateřina Klementová, Tereza Kriklová, Kateřina Kopřivová, Barbora Kučerová, Daniel Pavlíček, Leoš Petržela, Svatopluk Kocourek, Tomáš Drahonský, Jiří Elisek, Jan Vencel Škola byla organizátorem okresního kola Poháru rozhlasu v atletice. c) Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování Zvláštní pozornost je věnována žákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování, a to zejména těmito formami: - individuální péče o tyto žáky ve vyučovacích hodinách - spolupráce s rodiči, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odbornými pracovišti - dyslektické kroužky - poskytování učebních materiálů a využití počítačových programů pro kompenzaci vývojových poruch učení Při zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností jsou voleny především takové formy a druhy prověřování a zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Klade se důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony, na vyjádření pozitivních stránek výkonu, rozbor příčin neúspěchu, návod, jak nedostatky překonat. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou vývojových poruch pravidelně seznamováni na poradách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Velká pozornost je této problematice věnována každoročně také na poradě učitelů k přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. d) Účast žáků a pedagogických pracovníků na životě ve městě Se zřizovatelem, kterým je město Blansko, spolupracuje vedení školy průběžně, formou porad ředitelů škol, písemně (výroční zprávy, rozpočet) a informacemi o akcích školy. Dva zástupci zřizovatele jsou členy školské rady. Škola se snaží hrát pozitivní roli ve společenském, kulturním a sportovním životě města (pronájmy tělocvičny, vymezení hodin pro veřejnost na školním hřišti, účast žáků a pracovníků školy na akcích pořádaných městem a jeho institucemi). S velkým ohlasem veřejnosti, bývalých žáků a pracovníků se setkal Den otevřených dveří, který byl uspořádán v září 2006 u příležitosti 50. výročí zahájení provozu ve školní budově. Pracovníci školy se významně podíleli na úspěšném průběhu Olympiády dětí a mládeže Blansko 2007, organizovali slavnostní zahájení a ukončení, společenský večer a několik sportovních soutěží. 2

13 Žáci naší školy patří již několik let k nejaktivnějším účastníkům akcí pořádaných Městskou knihovnou v Blansku (literární exkurze, veřejná čtení, besedy, recitační přehlídky). Pedagogičtí pracovníci prvního i druhého stupně využívali v průběhu roku se svými žáky předplatní vstupenky k návštěvě expozic Muzea Blansko. Město Blansko významně podporuje mezinárodní aktivity školy a poskytlo finanční příspěvek na pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu v Rakousku. Z iniciativy žáků VIII.C se ve škole uskutečnila sbírka hraček pro děti, které jsou z různých důvodů vyslýchány na Policii ČR v Blansku. V závěru školního roku byli vybraní žáci devátých ročníků přijati představiteli města na slavnostním setkání. e) Informační systém školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků Přenos informací uvnitř školy se uskutečňuje na pedagogických radách, pracovních poradách, zveřejňováním plánů práce, vnitřní telefonní soustavou a školní intranetovou počítačovou sítí. Na základě plánu probíhají schůzky metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí druhého stupně. Pravidelně jsou také realizovány provozní porady školní jídelny a správního úseku. Informovanost dětí probíhá zejména prostřednictvím třídních učitelů a jednáním vedení školy se žákovskou samosprávou, žáci rovněž využívají možnosti školního intranetu. Pravidla života školy určuje školní řád, s nímž byli žáci, jejich zákonní zástupci i pracovníci školy seznámeni a který je aktualizován v souvislosti s potřebami školy nebo legislativními změnami. Veřejnost je informována o práci školy příspěvky v městském, okresním a regionálním tisku (Blanenský zpravodaj, Týden u nás, Rovnost) a kabelové televizi. Aktuální dění ve škole je možno sledovat také prostřednictvím internetových stránek Ve škole pracuje jedna odborová organizace (Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství), jejímž prostřednictvím jsou zaměstnanci informováni v intencích zákoníku práce o prognózách rozvoje školy, organizačních změnách apod. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se uskutečňuje formou třídních schůzek, konzultačních dnů, besídek, dnů otevřených dveří, schůzek pro zákonné zástupce žáků., 6. a 9. ročníků. Vedení školy organizuje každoročně také schůzku se zákonnými zástupci žáků budoucích prvních ročníků. Zákonní zástupci jsou pravidelně seznamováni s prospěchem a chováním žáků. V případě potřeby organizuje vedení školy operativně jednání se zákonnými zástupci žáků. Snahou je podchytit a řešit výchovné a prospěchové problémy již při prvních signálech. Za účasti vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce, školního metodika prevence a zákonných zástupců žáků jsou svolávány výchovné komise, jejichž cílem je informovat zákonné zástupce a spolu s nimi hledat řešení. Tato forma spolupráce se jeví jako velmi účinná. 3

14 V souvislosti s přípravou školního vzdělávacího programu a ve snaze o zkvalitňování práce školy se vedení školy obrátilo na rodiče žáků s žádostí o vyplnění anonymního dotazníku, ve kterém se mohli vyjádřit k různým aspektům práce školy (náročnost výuky, informovanost o výsledcích dětí, vyjádření k práci třídních učitelů, materiálně technické vybavení školy, sociální klima ve škole a ve třídě, úroveň školního stravování a další). Zajímavé poznatky přinesl rozbor očekávání, která mají rodiče vzhledem ke vzdělávání jejich dětí ve škole. Na předních místech uvedli všeobecný přehled, děti by měly umět uplatňovat svá práva a plnit povinnosti, mít chuť dál se vzdělávat a měly by umět spolupracovat v týmu. Velmi potěšitelným faktem je skutečnost, že 95% rodičů by doporučilo školu svým známým. f) Činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek Program primární prevence byl zaměřen především na rizika vyplývající ze zneužívání legálních drog, zvláště na prevenci kouření. Témata z oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu, s hlavním důrazem na prevenci kouření, byla začleněna do výuky na prvním i druhém stupni, především v předmětech prvouka, přírodověda, rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis. Na podnět rodičů a třídních učitelů se ve spolupráci s okresním metodikem prevence uskutečnil v 6. a 7. ročníku interaktivní program zaměřený na ohrožení žáků ilegálními drogami. Žáci 9. ročníku byli na besedě seznámeni s riziky sexuálně přenosných nemocí a brzkých těhotenství. Součástí preventivního programu byly také aktivity zaměřené na vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídách, atmosféry důvěry dětí k pedagogům, posilování právního vědomí mladých lidí a nenásilného zvládání konfliktních situací v žákovském kolektivu. Tyto činnosti probíhaly ve spolupráci školního metodika prevence a výchovného poradce. Pedagogičtí pracovníci byli s problematikou prevence pravidelně seznamováni na poradách, rodiče byli informováni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách. Pro žáky školy se osvědčila schránka důvěry včetně možnosti kontaktovat výchovného poradce prostřednictvím školního intranetu. Aktivity školy v rámci preventivní činnosti: - pravidelně aktualizovaný seznam institucí a organizací, na které se lze obrátit v případě problémů s návykovými látkami - kontaktní telefony a adresy - nástěnky, informace o krizové telefonní lince - konzultační hodiny školního metodika prevence pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky - návštěva programů připravených ZUŠ a SZUŠ Blansko (komponované pořady, divadelní představení) - videoprogramy a besedy ve vyučovacích hodinách (rodinná výchova, občanská výchova, přírodopis) 4

15 g) Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí Na základě zájmu dětí a rodičů se škola zapojila do programu Školní mléko", v místnosti před jídelnou byl instalován automat na mléčné výrobky. Pitný režim je zajišťován také službami školního bufetu. Na prvním stupni pokračoval program Zdravé zuby". I přes omezené prostorové dispozice školy se pedagogičtí pracovníci snaží vytvářet podmínky pro pohybovou relaxaci dětí během přestávek. h) Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání Vzdělávací oblast výchova k volbě povolání byla realizována těmito formami :. Zařazení tematických okruhů výchovy k volbě povolání do učebních plánů předmětů občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti 2. Exkurze do středních škol pro žáky 8. a 9. ročníků 3. Setkání žáků s pracovníky Úřadu práce Blansko 4. Návštěva Burzy středních škol 5. Konzultační hodiny výchovného poradce pro žáky i rodiče 6. Nástěnka s aktuálními informacemi o středních školách a přijímacím řízení i) Zapojení školy do projektu Socrates - Comenius Po ukončení úspěšného tříletého projektu Vítejte v Evropě v rámci programu Socrates-Comenius, který byl realizován ve spolupráci s dalšími sedmi evropskými školami (Německo, Rakousko, Belgie, Finsko, Polsko, Itálie, Litva), pokračují kontakty se zahraničními partnery s cílem uplatnit zkušenosti z mezinárodních aktivit při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu a při dalším rozvoji školy. Ve školním roce 2006/2007 probíhal třetí rok projektu rozvoje školy s názvem Potřebujeme novou školu v Evropě?, do něhož se zapojili partneři v Německu (Barssel), Polsku (Elblag), Nizozemí (Almelo), Finsku (Uurainen) a Švédsku (Mariestad). Projekt umožnil týmu učitelů a vedení škol vyměňovat si informace a zkušenosti v oblastech společně definovaných problémů a potřeb a zaměřil se na následující témata: - management škol, efektivní řízení - spolupráce s organizacemi mimo školu, zapojení rodičů a veřejnosti do dění ve škole - propojení školy a budoucích pracovních příležitostí - evropská dimenze a její začlenění do jednotlivých předmětů - efektivní využití informační a komunikační technologie v hodinách - vytváření stejných příležitostí pro chlapce i dívky - multikulturní vzdělávání - sebeevaluace školy 5

16 Aktivity třetího roku projektu: Setkání koordinátorů projektu Almelo (Nizozemí), říjen evaluace druhého projektového roku, plán práce a termínový kalendář třetího roku, nizozemský školský systém Výtvarné práce žáků do kalendáře pro rok 2007 byla zveřejněna práce Leony Chlupové Setkání učitelů anglického jazyka Mariestad (Švédsko), březen 2007 prezentace a srovnání výuky cizích jazyků v zúčastněných zemích, diskuze o učebních plánech, materiálech a metodách výuky, srovnání závěrečných testů a zkoušek absolventů základního vzdělávání, návštěvy ve vyučovacích hodinách Návštěva koordinátorky projektu v partnerské škole ve Finsku Uurainen, květen 2007 finský školský systém, vlastní vzdělávací program, metody výuky cizích jazyků, návštěvy ve vyučovacích hodinách, spolupráce školy se zřizovatelem, nabídky volnočasových aktivit Závěrečné setkání v koordinátorské škole v Barsselu (Německo), červen 2007 evaluace celého tříletého projektu, příprava další spolupráce po skončení projektu program Longlife-learning Příspěvky žáků (fotodokumentace s anglickým textem) o aktuálním dění ve škole do časopisu European Newspaper Sborník žákovských prací What I like best at my school Příprava společné webové stránky partnerských škol Aktualizace výstavy dokumentující aktivity projektu Comenius na chodbách školy Webová stránka Comenius Návštěva koordinátora a žáků z partnerské školy v Polsku červen 2007 Kontakty se zahraničními partnery budou pokračovat prostřednictvím výměnných pobytů žáků a vzájemných konzultací pedagogů s cílem uplatnit zkušenosti z mezinárodních aktivit při dalším rozvoji školy. j) Zapojení školy do dalších projektů Pedagogičtí pracovníci se ve snaze zkvalitnit materiálně technické podmínky práce školy zapojili do rozvojových programů v oblasti výpočetní techniky. Schválené projekty Interaktivní výuka na I. stupni základní školy a Výuka přírodopisných předmětů na ZŠ s využitím videomikroskopu se realizovaly ve spolupráci se zřizovatelem. Na základě projektu byla jedna třída prvního stupně vybavena notebookem, projektorem s promítacím plátnem, tiskárnou, skenerem, laserovou bezdrátovou myší a připojením na internet. V jedné odborné učebně byl instalován unikátní videomikroskop propojený s dataprojektorem a výkonným počítačem, jejichž prostřednictvím je možné sledovat preparáty či videosekvence přímo na projekčním plátně. Vybavení školy výpočetní i prezentační technikou se výrazně zlepšilo, škola vlastní celkem 5 projektorů k velkoplošným prezentacím učiva, podařilo se kompletně obnovit vybavení jedné z učeben výpočetní techniky, čtyři učebny mají multimediální počítače s multifunkčními tiskárnami, žáci mají k dispozici 45 titulů výukových programů, každá stanice ve školní síti je připojena na vysokorychlostní internet. Vzhledem ke skutečnosti, že financování projektu pro I. stupeň bylo po první etapě ukončeno, bude snahou vedení školy získat prostředky na jeho dokončení, zejména nákup interaktivní tabule. 6

17 k) Činnost školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Probíhala na základě plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a zahrnula následující oblasti:. Začlenění do vyučovacích předmětů na prvním i druhém stupni s důrazem na interdisciplinární charakter této problematiky (prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) 2. Mimoškolní a volnočasové aktivity zaměřené k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (zájmové kroužky, exkurze, vycházky, soutěže) 3. Spolupráce s dalšími institucemi (odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko, Agentura ochrany přírody a další) 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5. Činnost školního koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Aktivity realizované ve školním roce 2006/2007 Zeměpisná exkurze Rudické propadání Výukové programy v ZOO Brno Exkurze Planetárium Brno Exkurze Moravský kras Regionální konference o ekologické výchově Exkurze Moravské zemské muzeum Brno Výukové programy ve středisku ekologické výchovy Jezírko Soběšice Úklid Moravského krasu Den Země Projekt Třídění odpadu, recyklace elektrospotřebičů Výukový program Zemní plyn Beseda Chráněné krajinné oblasti a jeskyně ČR Účast žáků ve výtvarných soutěžích - Máme rádi přírodu (Hnutí Brontosaurus), soutěž ke dni Země (Ponikva) Účast žáků v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář Řada třídních učitelů využila při přípravě školních výletů nabídek ekologicky zaměřených programů. l) Příprava školního vzdělávacího programu Při přípravě školního vzdělávacího programu navázali pedagogičtí pracovníci na oblasti, ve kterých se škola v minulosti úspěšně rozvíjela, a při jeho realizaci budou usilovat o to, aby výuka podle ŠVP poskytla žákům kvalitní všeobecné vzdělání, dobře je připravila na jejich další studium a budoucí povolání a umožnila jim v co nejširší míře rozvoj jejich zájmů a schopností. V podtitulu ŠVP Škola v pohybu se promítají tři základní směry, jimiž se chce škola profilovat:. Sportovní oblast vychází z dlouholeté tradice úspěchů žáků školy v různých tělovýchovných odvětvích a z iniciativy učitelů, kteří se věnují rozvoji sportovního talentu dětí nad rámec svých pracovních povinností (volitelný předmět sportovní hry, zájmové kroužky, spolupráce s tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby). 2. Cizí jazyky angličtina hravou formou od. ročníku a volitelný předmět ruský jazyk nebo německý jazyk od 6. ročníku, možnost uplatnit komunikativní dovednosti při tradičních výměnných pobytech v partnerském městě Mürzzuschlagu, pokračování spolupráce se zahraničními školami v rámci sítě evropských škol. 3. Aktivní trávení volného času vytváření podmínek pro podporu zájmové a mimoškolní činnosti. 7

18 Velký důraz klademe rovněž na výuku informatiky, která byla zařazena jako povinný předmět od 4. do 6. ročníku. Na tvorbě ŠVP se v průběhu celého školního roku podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Ve spolupráci s koordinátorkou ŠVP vytvářeli v pracovních týmech podle svých odborností učební osnovy jednotlivých předmětů. Velkou pozornost věnovali výchovným a vzdělávacím strategiím, začlenění průřezových témat, problematice hodnocení žáků a evaluace školy. Vychovatelky školní družiny navázaly při tvorbě ŠVP školní družiny zejména na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, určenou pro první stupeň základního vzdělávání, a vycházely z požadavků pedagogiky volného času vytváření dostatečného prostoru pro seberealizaci dětí, zájmovou činnost a aktivní trávení volného času. m) Další akce realizované v průběhu školního roku 2006/2007 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků Výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníků Výcvik na dětském dopravním hřišti Dny otevřených dveří pro žáky mateřských škol (ul. Údolní, Rodkovského, MŠ Těchov) - prohlídka školy, návštěva ve vyučovacích hodinách v. třídách Spolupráce s malotřídní ZŠ Olomučany (vzájemné konzultace vedení obou škol a vyučujících, koordinace vzdělávacích plánů, příprava ŠVP, výuka cizích jazyků, účast vedení školy na schůzce s rodiči v Olomučanech) n) Informace o činnosti sportovních klubů Při škole pracují dva sportovní kluby SK Eden a klub ASŠK. Rozvíjejí svou činnost především v atletice, odbíjené, florbalu, košíkové a podílejí se na organizování sportovních soutěží dětí a mládeže. Navazují na výuku tělesné výchovy ve škole a umožňují talentovaným žákům uplatnit jejich nadání a schopnosti. Jejich členové patří k nejlepším reprezentantům školy ve sportovních soutěžích. o) Informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Futurum Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Futurum získává škola prostředky na vybavení školní družiny, nákup knih do žákovské knihovny, činnost sportovních klubů a podporu soutěží. Správní rada společnosti se pravidelně schází, rodiče žáků v ní mají své zastoupení. S příznivým ohlasem blanenské veřejnosti se setkal již osmý reprezentační ples, který společnost uspořádala ve spolupráci se školou a jehož výtěžek byl věnován na zlepšení materiálních podmínek výchovy a vzdělávání a na rozvoj zájmové činnosti dětí. Futurum, o.p.s. také pořádá dvakrát ročně sběr papíru. 8

19 Část VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2006/2007 nebyla provedena inspekce ze strany České školní inspekce. Část IX. ZÁVĚR Průběh školního roku 2006/2007 lze charakterizovat jako velmi náročný z hlediska časového i organizačního, zejména s ohledem na přípravu školního vzdělávacího programu a činnosti související se zajištěním Olympiády dětí a mládeže Blansko 2007 a závěrečného roku projektu rozvoje školy v rámci programu Socrates Comenius. K výrazným pozitivům patří aktivní přístup a iniciativa kolektivu pedagogických pracovníků, kterým se podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků jak při vzdělávací práci, tak také v mimoškolní činnosti a spolupráci se zahraničními partnery. Zvláštní pozornost bude stále třeba věnovat ve spolupráci se zřizovatelem zkvalitňování pracovního prostředí pro žáky i pracovníky, zejména v souvislosti s požadavky uvedenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Škola bude i nadále usilovat o to, aby žáci získali kvalitní základy všeobecného vzdělání a byli dobře připraveni na budoucí studium a profesní uplatnění. V oblasti výchovně vzdělávací bude vedení školy věnovat zvýšenou pozornost vytváření motivujícího prostředí a pozitivního sociálního klimatu v třídních kolektivech, prevenci negativních jevů, rozšiřování nabídky zájmových aktivit a možností využití volného času, rozvoji mezinárodních kontaktů a podmínkám pro další vzdělávání a odborný růst pedagogických pracovníků. V oblasti materiálně technické se v souvislosti s legislativními požadavky na vybavení škol podle vyhlášky č. 40/2005 Sb. a podmínkami stanovenými Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání jeví jako potřebné úpravy prostor pro pracovní činnosti (cvičná kuchyň, školní dílna a prostory před školní dílnou včetně odpovídajícího hygienického zázemí), dokončení výměny oken v budově školy, rekonstrukce šaten a vybavení prostor školy odpovídajícím nábytkem. Ve spolupráci se Školskou radou i širokou rodičovskou veřejností budeme i nadále usilovat o pozitivní a vstřícnou atmosféru, v níž budou moci žáci naší školy úspěšně rozvíjet své schopnosti a zájmy. V Blansku dne Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 9

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová. Identifikátor školy: 650 019 831 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová 199, 561 17 Dlouhá Třebová Identifikátor školy: 650 019 831 Termín konání

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více