Zpravodaj obce Velký Ořechov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Velký Ořechov"

Transkript

1 Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 7 Prosinec 2009 Počet výtisků: 230 Tel./Fax: WWW: Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Alena Maňásková, Miroslav Majíček Úprava: Ondřej Bílek Vážení občané, závěr roku 2009 se blíží a proto jste obdrželi Zpravodaj, který přináší stručný pohled na dění v naší obci. Na obecním úřadě došlo v polovině roku ke změně účetní a údržbáře. Místo paní Drahomíry Bílkové, která vykonávala účetní na obci, nastoupila paní Hana Halíková. Pana Vojtěcha Škácha, který pracoval jako údržbář obce, nahradil pan Zdeněk Medek. Zastupitelstvo pracovalo v nezměněné podobě. Orientace v dotačních titulech je dosti složitá. Z toho důvodu jsou prosazovány takové akce, kde je možné získat co největší podíl dotací. Akce se nedotýkají přímo zastavěné části obce, ale spíše jejího okolí, a to úpravy lesních cest v části Loštice a rekultivace bývalé skládky komunálních odpadů směrem k přehradě. Předpokladem je opravit v rámci těchto akcí i stav některých neutěšených míst v obci. Nadále probíhá příprava rekonstrukce kanalizace a výstavby čističky odpadních vod. To souvisí i s opravou horního průtahu. Pro čističku byla vybrána plocha na kelnickém katastru, jedná se o louku na pravé straně při výjezdu od hlavní cesty na myslivecký vagon. Pro vyřízení územního rozhodnutí bude nutné vyřídit asi 83 smluv s občany, kteří jsou pozemkově s opravami kanalizace na ořechovském katastru dotčeni. Na začátku roku 2010 bude svolána schůzka, kde se předpokládá hlavně účast osob dotčených stavbou a kde se s projektem blíže seznámíte. Dalšími připravovanými akcemi jsou oprava cesty ke hřbitovu z horní strany, úprava veřejných prostranství v okolí kostela a hřbitova, okolí sochy sv. Jana, prostranství v průtahu obce pod kostelem a opěrná zeď pod Chmelovým č. 56. V létě byla vyměněna okna na budově mateřské školy a to za přispění dotace ze Zlínského kraje. Prázdniny pro školku nekončily šťastně. Prasklá hadička od splachovadla v obecním bytě znamenala vytopení obou podlaží. Paní učitelky, uklizečky a další, kteří pomáhali, dělali vše proto, aby havárii co nejlépe zvládli, za to jim patří naše poděkování. Také se ukázala vhodnost pojištění pro případ prasklého vodovodního potrubí a mohly být zaplaceny z větší části poškozené věci. O rekonstrukci základní školy bylo několikrát vedeno jednání, nicméně projektant, který měl zpracovat záměr rekonstrukce, bez udání důvodu svůj úkol nesplnil. Nadále hledáme cesty, jak se vypořádat s tímto naším nelehkým úkolem. I když nám obyvatel v obci přibývá, žáků školy je stále málo. Věřme, že je to dočasný pokles, který se časem obrátí k lepšímu. Na závěr chci všem spolkům, sdružením a institucím v naší obci popřát hodně úspěchů při jejich činnosti. Vážení občané, Vám všem přeji krásně prožité chvíle v naší obci, radostné zakončení roku 2009 a co nejvíce zdraví, štěstí a rodinnou pohodu v roce Ing. Miroslav Majíček, starosta

2 -2- ZASTUPITELSTVO OBCE (ZO) Poděkování Děkujeme našim bývalým zaměstnancům obecního úřadu paní Drahomíře Bílkové a Vojtěchu Škáchovi, kteří ukončili svoji pracovní činnost odchodem do starobního důchodu. Přejeme jim zdraví, štěstí a spokojený rodinný život a aby si důchodu užili co nejdéle. Dále děkujeme našemu již bývalému kronikáři Mgr. Josefu Hubáčkovi za psaní kroniky obce od roku 1991 do roku 2008 a zároveň jeho ženě paní Marii Hubáčkové za správu a vedení obecní knihovny a její aktivní činnost v naší farnosti. Přejeme jim zdraví, štěstí a dlouhá léta společného žití. Novým kronikářem v naší obci je pan Ing. Stanislav Vlk, knihovnicí se stala paní Drahomíra Bílková. Děkujeme obcím Zlámanci a Částkovu za poskytnutí finančního příspěvku v částce 2 500,-- Kč od každé obce na nákup nového kompresoru pro zásahové vozidlo cisternu T 815. Poděkování obce patří panu Vlastimilu Boďovi za aktivní činnost při práci s mládeží, reprezentující naši obec při hasičských soutěžích. Dále děkujeme Mgr. Haně Miklové za vedení nejmenších dětí ke zpěvu v naší farnosti. Naše poděkování patří Zlínskému kraji za dotaci ve výši ,-- Kč a bezúročné půjčky ve výši ,-- Kč na výměnu oken v Mateřské škole. Dále za dotaci ,-- Kč na opravu hasičské cisterny T 815 a ,-- Kč na vybavení zásahové jednotky SDH. Tímto chceme i poděkovat našim hasičům Luďkovi a Jaromíru Chmelovým za aktivní činnost při opravě Tatry 815. Český červený kříž Český červený kříž uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. S potěšením Vám proto sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Jánského je i Váš spoluobčan pan Pavel Rachůnek, narozený Věříme, že najdete vhodnou příležitost, jak nejen morálně ocenit jeho hluboce lidský postoj a využijete jeho příkladu k další propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve. Obec Velký Ořechov se připojuje a děkuje Pavlovi za dárcovství krve, přejeme mu spokojenost a dobré zdraví. Výtah z usnesení Zastupitelstva obce v roce 2009 bere na vědomí: zprávu Ústřední inventarizační komise z průběhu inventarizace majetku obce k pracovnici na veřejně prospěšné práce v obci, a to paní Věru Lacinovou, Velký Ořechov 196, v rámci programu Vytvoření pracovních příležitostí podporované Úřadem práce ve Zlíně bere na vědomí: složení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v obci v roce 2009 v počtu 15 členů ne navýšení odměn neuvolněným členům ZO s vyplácením od , podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů akci do POV v roce 2009, a to výměnu oken a dveří v budově MŠ ve Velkém Ořechově č. p. 27 vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu: Výměna oken a dveří v budově MŠ ve výši ,--Kč uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Velký Ořechov a společností Telefonica O2 Czech Republic, a. s. na umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p. č. 88/7 a 88/29 ve vlast. a k. ú. Obce Velký Ořechov nová ulice v lokalitě Hájky, dle návrhu zaslaného obci dne 5. ledna 2009 pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci, a to pana Vladislava Zajíce, Velký Ořechov 58, v rámci programu Vytvoření pracovních příležitostí podporované Úřadem práce ve Zlíně podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období na typový projekt - Czech POINT upgrade Kontaktního místa. V rámci tohoto

3 -3- programu Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve výši ,- Kč smlouvu o dílo o provedení restaurátorských prací při obnově sochy sv. Josefa a pískovcového podstavce, které jsou umístěny na pozemku p. č ost. pl. jiná plocha ve vlast. a k. ú. Obce Velký Ořechov, s Gabrhelem Pavlem, ak. sochařem, Starý Hrozenkov 259, odpovědným restaurátorem a paní Hradilovou Pavlou, Zálešná VI/1207, Zlín restaurátorkou na základě výběrového řízení projektovou firmu Ing. Petra Vyorala, V-Projekt, nám. T.G.M. 2433, Zlín, dodavatelem projekčních prací pro územní řízení a s tím spojenou inženýrskou činností, související s vydáním územního rozhodnutí, na akci: Velký Ořechov-ČOV a kanalizace a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo podání žádosti o dotaci na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci: Velký Ořechov-ČOV a kanalizace a zároveň schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši ,--Kč účetní závěrky v MŠ a ZŠ Obce Velký Ořechov za rok 2008 a dále schvaluje přerozdělení kladného hospodářského výsledku v MŠ 2 519,89 Kč do fondu odměn a v ZŠ ,32 Kč do fondu rezerv a ,-- Kč do fondu odměn finanční příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2009 ve výši ,--Kč přípravu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci lesních cest a pověřuje starostu obce a zastupitele obce pana Ing. Josefa Mikla jejím vyřízením přípravu k podání žádosti o dotaci na sanaci skládky komunálního odpadu a pověřuje starostu obce a zastupitele obce pana Ing. Josefa Mikla jejím vyřízením zakoupení zařízení na měření rychlosti v částce do ,-- Kč od firmy NWK TECHNOLOGY s. r. o. Zlín a instalaci tohoto zařízení na příjezdu od obce Doubravy zakoupení dopravní značky Pozor děti a její umístění dle projektu vypracovaného projektovou kanceláří A-S nám. T. G. Masaryka 588, Zlín bere na vědomí: informaci ředitelky ZŠ paní Mgr. Elišky Flekačové o záměru naplněnosti tříd a informaci o návštěvnosti žáků ZŠ z obce Bohuslavice u Zlína a obce Hřivínův. Újezd přijetí neinvestiční dotace ze Zlínského kraje ve výši ,-- Kč do rozpočtu obce na výchovu lesních porostů do 40 let věku a přibližování dříví na základě poptávky nabídku na vypracování projektové dokumentace spojené s vydáním územního rozhodnutí na akci: Rekultivace skládky TKO Velký Ořechov, od firmy CZECH PRO s. r. o., Jaroslavice 219, Zlín a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Ořechově na nákup materiálu souvisejícího s budováním rozběhové dráhy a na podporu činnosti družstev smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-- Kč TJ Sokolu Velký Ořechov na nákup materiálu a služeb souvisejících s činností organizace proplacení finančního příspěvku ve výši 2 500,-- Kč, rodičům žáků budoucí páté třídy z obce Bohuslavice u Zlína, kteří přihlásí své dítě na Základní školu ve Velkém Ořechově ve školním roce 2009/2010 na základě poptávky novou nabídku na vypracování Analýzy rizika od firmy EnviCom s. r. o., Oskol 3192/42, Kroměříž, na akci: Rekultivace skládky TKO Velký Ořechov a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo strategii rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí na období let včetně strategických plánů Leader. Zároveň potvrzuje, že správní území obce Velký Ořechov je součástí mikroregionu Luhačovské Zálesí a dále Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem schvalovacího protokolu a k zastupování v MAS akci: Oprava přístupové cesty ke hřbitovu do programu Leader a pověřuje starostu zajištěním technické dokumentace a vydáním stavebního povolení na základě výběrového řízení firmu RI-Okna a. s., Úkolky 1055, Bzenec dodavatelem akce: Výměna oken a dveří v mateřské škole a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na základě výběrového řízení firmu SPS-VKP s. r.

4 -4- o., Tovární 123, Slatiňany dodavatelem akce: Oprava nadstavby hasičské T 815 CAS 32 a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na základě poptávky firmu Impromat cz, tř. 3. května 1118, Zlín Malenovice, dodavatelem akce: Upgrade Czechpointu a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo bere na vědomí: odstoupení pana Martina Mikla, Kelníky 58 od koupi pozemku parcela č. 88/19 orná půda o výměře m2 a dále odstoupení pana Tomáše Gregora, Velký Ořechov 194 a paní Pavlíny Miklové, Doubravy 161 od koupi pozemku parcela č. 88/15 orná půda o výměře m 2, oba pozemky v k. ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov prodej pozemku v lokalitě Hájky, určeného k výstavbě rodinného domu, v ceně 350,-- Kč/m 2, a to pozemku parcela č. 88/19 orná půda o výměře m 2 v k. ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov, manželům Jakubovi Ondrůškovi, Velký Ořechov 111 a Evě Ondrůškové,Velký Ořechov 199 prodej pozemku v lokalitě Hájky, určeného k výstavbě rodinného domu, v ceně ,-- Kč, a to pozemku parcela č. 88/25 orná půda o výměře m 2 v k. ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov, manželům Tomášovi a Markétě Pučalíkovým, Leoše Janáčka 299, Luhačovice- Pozlovice. Jedná se o krajní pozemek zatížený inženýrskými sítěmi. ne záměr prodeje budovy s místním názvem Sýpka, na pozemku č. st. 195 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a vlastnictví obce Velký Ořechov společnost Moravská vodárenská a. s., Tovární 41, Olomouc, provozovatelem vodovodu a atmosferické stanice v lokalitě Hájky, pověřuje starostu obce přípravou dokumentů k předání. Návrh smlouvy o nájmu a provozování vodovodu a atmosferické stanice projedná Zastupitelstvo obce. v souladu s ust. 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zadání ke změně č.3 územního plánu obce Velký Ořechov prodej pozemku v lokalitě Hájky, určeného k výstavbě rodinného domu, v ceně ,-- Kč, a to pozemku parcela č. 88/15 orná půda o výměře m2 v k. ú. a ve vlastnictví obce Velký Ořechov, manželům Ondřejovi Bartončíkovi, Dobrkovice 80, Velký Ořechov a Martině Bartončíkové, Slezská 4768, Zlín Jedná se o krajní pozemek zatížený inženýrskými sítěmi. závěrečný účet obce za rok 2008 a dále zprávu o výsledcích hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad, podle písmena c) 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Velký Ořechov a Lesy České republiky, s. p., v souvislosti s akcí Strž Velký Ořechov km 0,000 0,600, a to pozemku parcela PK p. č trvalý travní porost a parcela PK p. č. 324/2 trvalý travní porost ve vlastnictví a k. ú. Obce Velký Ořechov pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci, a to pana Zdeňka Medka, Velký Ořechov 206, v rámci programu Vytvoření pracovních příležitostí podporované Úřadem práce ve Zlíně přijetí neinvestiční dotace ve výši ,-- Kč na hospodaření v lesích plán financování obnovy kanalizace na dobu 10 let přijetí dotace do rozpočtu obce ve výši ,-- Kč od Zlínského kraje na opravu hasičské cisterny T-815 CAS 32 akci do Programu obnovy venkova v roce 2010, a to opravu opěrné zdi a chodníku na návsi směrem k nákupnímu středisku bere na vědomí: žádost od firmy SolarGlobal a. s. ze dne týkající se výstavby fotovoltaické elektrárny v místě plánované průmyslové zóny (naproti ZD) v k. ú. Velký Ořechov přijetí dotace do rozpočtu obce ve výši ,-- Kč a návratné finanční výpomoci ve výši ,- -Kč od Zlínského kraje, v rámci Programu obnovy venkova, na výměnu oken a dveří v mateřské škole přijetí dotace do rozpočtu obce ve výši ,-- Kč od Zlínského kraje na hospodaření v lesích přijetí dotace do rozpočtu obce ve výši ,-- Kč od Zlínského kraje na vybavení jednotky SDH přijetí nadačního příspěvku do rozpočtu obce ve výši ,-- Kč od Nadace Děti-Kultura-Sport na podporu dechové hudby Ořechovjané návrh na nové umístění sochy sv. Josefa, socha bude prezentována v interiéru objektu zámečektvrz Velký Ořechov č. p. 49 na pozemku st. p. č. 1/1 ve vlast. a k. ú. Obce Velký Ořechov a zároveň

5 -5- pověřuje starostu obce jednáním ve věci přemístění části kulturní památky s rejstř. č / v ÚSKP ČR, a to vlastní sochy sv. Josefa z pozemku p. č ve vlast. a k. ú. Velký Ořechov, do objektu zámeček-tvrz kulturní památky rejstříkové číslo 12016/ v ÚSKP ČR, číslo popisné objektu 49 na pozemku st. parcelní číslo 1/1 ve vlast. a k. ú. Obce Velký Ořechov výjimku v počtu dětí Mateřské škole Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvkové organizaci, dle 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon), 2 odst. 2, vyhl. č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání na dobu neurčitou, a to vyšší počet dětí v první třídě z 24 na 28 a druhé třídě z 24 na 28 zřizovací listinu Mateřské školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zřizovací listinu Základní školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 178 a 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vykoupení části pozemku PK p. č. 506 v k. ú. Velký Ořechov od paní Martiny Manové, Velký Ořechov 61, v souvislosti s opravou lesních cest v lokalitě Loštice vykoupení pozemku p. č. 453 v k. ú. Velký Ořechov od pana Františka Mikla, Velký Ořechov 173, v souvislosti s vyústěním lesní cesty v lokalitě Loštice, a to v horní části kelnických pasek bere na vědomí: informace ředitelky ZŠ o připravovaných projektech a chodu organizace od počátku šk. roku přijetí dotace do rozpočtu obce ve výši ,-- Kč z ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky sochu sv. Josefa finanční příspěvek ve výši 1 500,-- Kč pro Policii ČR obvodní oddělení Luhačovice na zakoupení digitálního analyzátoru alkoholu v dechu obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2009, kterou se stanovuje cena stočného na rok 2010 ne výstavbu fotovoltaické elektrárny v k. ú. Obce Velký Ořechov v místě plánované průmyslové zóny projednalo: návrh rozpočtu obce na rok 2010 obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů smlouvu o vytvoření projektové dokumentace a zajištění výběrového řízení na projekt: Oprava přístupové komunikace ke hřbitovu smlouvu o vytvoření projektové dokumentace a zajištění výběrového řízení na projekt: Oprava lesních cest v k. ú. Velký Ořechov přípravu projektových prací na úpravu veřejné zeleně v obci od firmy FLORSTYL s. r. o. Havlíčkova 1, Uh. Hradiště a pověřuje starostu jednáním o smlouvě o dílo přijetí dotace do rozpočtu obce ve výši ,-- Kč z nadace Děti-kultura-sport Uh. Hradiště pro dechovou hudbu Ořechovjané

6 -6 smlouvu o dílo s firmou FVA, s. r. o., 8. května 450/8, Olomouc na vypracování zadávací dokumentace a organizaci veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s dokumenty OPŽP na realizaci akce: Rekultivace skládky TKO Velký Ořechov vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v Mateřské škole Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvkové organizaci od rozpočet obce Velký Ořechov na r podle písm. b, odst. 2, 84 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a současně: a/ pověřilo starostu obce provádět úpravu rozpočtu obce v průběhu r za podmínek zachování příjmů a výdajů b/ pověřilo finanční výbor sledováním plnění rozpočtu obce za r včetně případných změn v průběhu roku a přípravou rozpočtu na r pronájem pozemků ve vlastnictví obce k výkonu zemědělské činnosti, nájemci panu Josefu Svízelovi, Velký Ořechov 90. Jedná se o pozemky parcely PK 324/2, 324/3, 660/2, 751/0, 779/2, 880/1, 882/1, 1468/0, 1503/0, 1510/0 a o pozemky KN 1046/0, 1466/0,1509/0, 1548/3, 1548/4. Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy Jaroslava Kůru staršího, který ukončil činnost, Roberta Měrku, který požádal o roční pauzu v činnosti. Naproti tomu mužstvo omladilo novými hráči. Byli to mladí hráči Jaroslav Křižka, který se vrátil z hostování v Částkově, Jaroslav Kůra mladší, který ukončil hostování v Hřivinovém Újezdě a Michal Talaš, který přišel na hostování z Prakšic. Po ukončení činnosti trenéra Libora Kadlčíka bylo osloveno několik trenérů, ale nepodařilo se nikoho získat. Situace byla vyřešena až dohodou s hráčem Pavlem Koplem, který se funkce trenéra ujal. Vzhledem k jeho dlouhodobějším zdravotním problémům, které mu znemožňovaly hrát, se tím mohl připojit k mužstvu alespoň jako trenér. Ukázalo se to jako velmi dobré řešení. Podzimní sezóna se vyvíjí vcelku dobře. Mužstvo ukončilo první polovinu sezony na 4. místě a je ve hře o postupovou pozici. Na vedoucí celek Spytihněv B ztrácí 8 bodů. K postupu je ale třeba, aby v jarní části mužstvo podalo stoprocentní výkon. Myslíme, že to je v jeho silách. TJ SOKOL VELKÝ OŘECHOV Sezóna nepatřila mezi příliš vydařené. Po skončení jarního kola sestoupil TJ Sokol Velký Ořechov ze 3.A. třídy do 4.třídy. To znamenalo nenaplnění cílů a zklamání pro fanoušky. Příčiny neúspěchu jsou však známé. Nezvládnutá zimní příprava, kdy nedopadla dobře účast na zimním turnaji v Uherském Brodě. Slabá účast hráčů A týmu způsobila, že turnaj nesplnil svůj účel a mužstvo nezahájilo dobře přípravu na boj o záchranu. Účast zachraňovali dorostenci, kteří ale nemohli nastoupit v jarní části, tudíž mužstvo nebylo dobře sehrané. To hrálo na jaře rozhodující roli. Mužstvo sestoupilo z posledního místa v tabulce s poměrně velkou ztrátou na pozici záchrany. Do nové sezony přišlo o některé hráče základní sestavy. Jednalo se o Petra Kročila, kterému skončilo hostování, Úspěchem loňské sezony je obnovení práce s mládeží. Zájem dětí o fotbal byl vyřešen ve spolupráci s FC Doubravy, kde nastoupilo na hostování 8 mladých hráčů TJ Sokol Velký Ořechov. Vzhledem k nižším počtům dětí těchto populačních ročníků se tato forma spolupráce více fotbalových oddílů ukazuje jako nezbytná, protože samostatný oddíl by ani jeden z klubů nenaplnil potřebným počtem hráčů. Oddíl se snaží touto formou zabezpečit hráče do budoucna. Ve společenské oblasti TJ Sokol uspořádal několik tradičních akcí. V červenci proběhl fotbalový turnaj mužstev, která postavili členové místních složek, doplněné o mužstvo dorostenců Prakšic. Celkem se turnaje zúčastnilo 6 mužstev. Turnaj zaštítil starosta obce Velký Ořechov, čímž proběhl vlastně první ročník turnaje o pohár starosty. Vítězem se stalo mužstvo myslivců. Sportovní úroveň turnaje byla vysoká a turnaj jistě přispěl i k lepší spolupráci mezi složkami. Turnaj byl zakončen společnou zábavou v areálu TJ Sokol. Věříme, že se podaří stejně dobře i další ročník. Úspěšně se podařilo zorganizovat i pouťovou zábavu se skupinou FOCUS. Účast byla velmi dobrá. Děkujeme všem občanům z okolí areálu za shovívavost a toleranci k hlasité hudbě v nočních hodinách. Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří pomáhají. Především hlavnímu sponzoru oddílu obci Velký Ořechov, firmě Profidach a firmě Petr Stavěla. Za dlouhodobou reprezentaci obce děkujeme Jaroslavu Kůrovi. Ten se

7 -7- rozhodl ukončit svoji bohatou činnost a předal svoji štafetu synovi. Je tak příkladem pro všechny hráče. Závěrečné poděkování patří všem věrným fanouškům. Těšíme se na jejich návštěvu na jarních zápasech, protože bez jejich podpory se bojovat o postup nedá. Josef Zbranek, předseda TJ Sokol Velký Ořechov SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Technika, požáry a výjezdy: Výjezd techniky a připravenost zásahové jednotky prověřil dubnový požár lesního porostu v Ludkovicích, dále to byl výjezd k požáru skládky odpadů nad Uherský Brod. Při tomto požáru vnikal oblak nebezpečných zplodin, proto museli i naši členové zasahovat v dýchací technice.v září jsme zasahovali dvakrát a to v Biskupcích, kde došlo k vznícení digestoře v rodinném domku a v Nedachlebicích u požáru suchého polního porostu. Při poruše vodovodu a z důvodu velkého sucha jsme zásobovali obce Kelníky a Zlámanec pitnou vodou. U této příležitosti musím vzpomenout generální opravu naší TATRY, kterou provedla fy. THZ Slatiňany, při které byla vyměněna děravá nádrž na vodu a kompletně zrekonstruovaná nástavba. Bohužel, v letošním roce jsme vyřadili nepojízdnou Š 1203, což nám komplikuje dopravu na soutěže. Soutěže: V roce 2009 náš sbor reprezentovalo 10 družstev, které se zúčastnily mnoha soutěží v celém kraji. Co nás těší, je vznik nových kolektivů mladších a starších žaček. Mužské A družstvo 27 soutěží, z toho tři 1. místa, šest 2. míst a dvě 3. místa. Konečné 4. místo ve Zlínské lize. B družstvo účast na 26 soutěžích, z kterých přivezli osm pohárů. Dále postoupili do krajského kola v požárním sportu, kde obsadili pěkné 5 místo. Část tohoto týmu se také aktivně účastnilo náročných soutěží TFA, v překladu nejtvrdší hasič přežije.

8 -8- Družstvo C objelo 22 soutěží, na stupních vítězů stáli celkem čtyřikrát a vždy obsadili 3 příčku. Na dvou soutěžích se prezentovali muži nad 35 let dvěma prvními místy. Ženy stály na stupních vítězů celkem 18 krát. Šest 1míst, pět 2 míst a 7 míst třetích. Ve zlínské lize obsadili celkové 2 místo. Dorostenci absolvovali 9 soutěží v kategorii dorostu a mužů, kde získávali potřebné zkušenosti do příštích let. Starší žáci absolvovali 5 soutěží, z toho stáli na stupínku nejvyšším čtyřikrát a to na okrsku v Doubravách, na dobrkovském Soptíku, na soutěži v Provodově a také Želechovských Pasekách. Druzí skončili v Bílovicích. Starší žačky si zasoutěžily na 6 soutěžích, z toho získali čtyřikrát 3 místo, jedenkrát 4 místo a jednou skončili na 6 místě. Také nově složené družstvo mladších žaček nám dělá svými výsledky radost. Na první soutěži v Bílovicích obsadili 5 místo, v Dobrkovicích a na okrskové soutěži v Doubravách 2 místa. Dočkali se i prvních míst a to v Ludkovicích a Želechovských Pasekách. Pro zajímavost, náš sbor se řadí jako třetí největší v okrese Zlín ze 106 členy, s věkovým průměrem 27 let. ovoce a povidlárny. Celkem bylo usušeno cca 10 q švestek (syrové), tj. 80 lések. Sušilo se ovoce jak pro členy ZO, tak pro místní občany. Sušení ovoce provedl D. Ristovský. Bylo také vaření švestkových povidel a zpracovány 4 q syrových švestek. Letos vařili jen dva zájemci. Ve zpracovně ovoce jsme ve dnech 14. a uvítali návštěvu žáků ZŠ Velký Ořechov žáky 5. třídy přivedla Mgr. Miroslava Balajková a žáky 2. a 4. ročníku Mgr. Alena Šturmová. Žáci si prohlédli sušárnu ovoce, zařízení k moštování ovoce hydraulický lis K-7, pec na sušení ovoce včetně 10 lések a 2 měděné kotle na vaření povidel. Instruktáž provedli J. Kaňová a D. Ristovský. Dětem jsme přinesli na ochutnání sušené švestky. Něco z kultury: V lednu se konal tradiční ples, v únoru florbalový turnaj. 20 června jsme na místním hřišti přivítali družstva, která postoupila do okresního kola v požárním sportu, kterého jsme se zhostili jako pořadatelé. Dále to byl dětský den a Fechtlcup, v červenci pohárová soutěž, které se zúčastnilo úctyhodných 62 družstev. Také jsme složili tým, který si zahrál na fotbalovém turnaji, který pořádala místní TJ. Na konci prázdnin se uskutečnil táborák s opékáním selete, na který jsou zváni všichni občané obce. Závěrem mi dovolte, abych Vás tímto pozval na tradiční hasičský ples, který se bude konat 23. ledna 2010 a bude nám hrát dechová hudba Túfaranka. Boďa Vlastimil, starosta SDH ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ Výroční členská schůze ZO ČZS proběhla 19. dubna v klubovně zahrádkářů a zvolila nový výbor ZO na období v tomto složení: předseda: D. Ristovský místopředseda: V. Jankůj st. jednatelka: J. Kaňová pokladník: O. Boďa předseda revizní komise: J. Švub. Vojtěchu Jankůjovi bylo předáno vyznamenání III. stupně ČZS k jeho 70. narozeninám od RR ČZS. Jubileum oslavil K čítá členská základna 19 členů. V letošním roce byl přijat nový člen pan Petr Stavěla oslaví 70. narozeniny p. Bohuslav Vavrys. Významná životní jubilea v roce 2010: 30. ledna Ignác Janča 70. narozeniny 5. srpna - Jan Švub 60. narozeniny. Dne 7. srpna uspořádala ZO jednodenní zájezd na zahrádkářskou výstavu Flória ve Věžkách. Odpoledne strávili účastníci zájezdu prohlídkou města Kroměříž. Z činnosti zpracovny ovoce ZO ČZS: Od 31. srpna do 17. září byl zahájen provoz sušárny Zájemcům zahrádkaření jsou k dispozici dvě volné parcely v zahrádkářské kolonii Vinohrady. Zájemci se mohou přihlásit u předsedy D. Ristovského nebo u pana O. Bodi. Rady pro zahrádkáře - v lednu nezapomeňte - přihnojujeme kompostem, případně průmyslovými hnojivy - starší jabloně a hrušně připravujeme zmlazovacím řezem k jarnímu přeroubování - v teplejších dnech (koncem ledna) odebíráme rouby z mladých stromů. Rouby zakládáme do sklepa a pravidelně vlhčíme, aby nevyschly - koncem měsíce ledna a začátkem února (do 15.2.) začínáme s řezem stromkových angreštů a rybízů - odrůdy jablek citlivé na vadnutí ukládáme do větších mikrotenových sáčků, v bednách pak alespoň přikryjeme polyetylénovou fólií

9 -9- Veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví, rodinného štěstí a osobních úspěchů v roce 2010 a zahrádkářům bohatou úrodu přeje Drahoš Ristovský, předseda ČZS MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VELKÝ OŘECHOV Základní údaje o činnosti mysliveckého sdružení, uvedené v minulém zpravodaji, se v právě končícím roce v zásadě neměnily. Za zmínku ale určitě stojí skutečnost, že po delším čase byli do sdružení přijati noví, mladí členové a další se připravují ke složení zkoušek a získání prvních loveckých lístků. Rád bych na tomto místě využil příležitost k zamyšlení nad obecným významem myslivosti v dnešní společnosti. odborných vědeckých výzkumů o přírodním prostředí a kromě nadšení a finančních prostředků mají takový prostor v tisku nebo televizi, jaký bychom jim mohli jenom závidět. Není vyloučeno, že konečným výsledkem jejich aktivit budou tak nízké stavy spárkaté zvěře, že budou myslivecky neobhospodařovatelné a například zajíc polní z našich honiteb zmizí na úkor přemnožených, ale přesto chráněných, dravců úplně! Myslivost je činnost, která se provádí v přírodě, ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást přírodního bohatství a jejím hlavním posláním je trvale udržitelné obhospodařování zvěře, jako obnovitelného přírodního zdroje a zachování všech druhů zvěře, včetně ohrožených. V souladu se středoevropským systémem myslivosti se klade důraz na udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součásti národního kulturního dědictví. České myslivecké tradice jsou rozsahem a hloubkou zcela jedinečné v porovnání s ostatním světem. Myslivost jako taková je součástí společného kulturního dědictví národa. Myslivecká témata se táhnou jako červená nit historií naší společnosti od nepaměti. Důkazem může být návštěva a prohlídka českých a moravských hradů a zámků, kde má laický návštěvník zpravidla vždy možnost seznámit se s artefakty dokazujícími, jak důležitý význam měla myslivost, zahrnující péči a lov zvěře, v životě našich předků. Myslivci, přírodou a zvěří se inspirovalo mnoho umělců, malířů, hudebních skladatelů, spisovatelů a básníků. Doba se pochopitelně změnila a my opravdu stojíme před problémem, jak udržet a obhájit náš význam a prospěšnost před neznalou veřejností, vyznávající naprosto jiné trendové hodnoty, i před tvůrci souvisejících zákonů, majících na naší činnost či dokonce existenci naprosto zásadní vliv. Musíme čelit protimysliveckému veřejnému mínění systematicky podporovanému sdělovacími prostředky a především tlaku ekologických aktivistů. Právě oni stojí ve velké míře za negativním náhledem veřejnosti a jednotlivců ve státní správě na myslivce a mysliveckou činnost. Ekologičtí aktivisté disponují výbornou argumentační schopností, neváhají využívat i zneužívat K mysliveckým tradicím především patří dovednosti a etika. Etika se v myslivosti projevuje především tam, kde přestává platit zákon či směrnice a rozhoduje cit. Ten, kdo hospodaří v přírodě, kdo rozhoduje o životě a smrti, musí stát mravně vysoko. Usmrcuje-li myslivec zvěř, nesmí ji trýznit, musí se k ní chovat s úctou, jaká náleží každému tvoru. Myslivec totiž nechová zvěř proto, aby ji mohl lovit, ale loví ji proto, aby ji mohl chovat. To je ten podstatný rozdíl mezi myslivcem a lovcem, který je tak těžko pochopitelný lidem, kteří snad o myslivosti někdy četli, možná ji viděli na obrázku, ale nikdy se s ní nesetkali. Veškerá činnost mysliveckého sdružení, především na úseku chovu zvěře, vyžaduje nemalé finanční prostředky a další druhy podpory, na kterých se spolupodílejí vedle samotných členů naši vážení sponzoři a svými rozpočtovými příspěvky také jednotlivé obce. Všem, kteří jakýmkoli způsobem myslivosti pomáhají a sympatizují, děkuji a také všem čtenářům přeji v novém roce všechno dobré. Petr Fojtách, jednatel MS OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI OBCE Ze zápisu kroniky obce Velký Ořechov z roku V našich podmínkách není zájem o způsob dřívějšího soukromého hospodaření a obdělávání půdy, jak

10 -10- tomu bylo před 40 až 50 léty do období násilné kolektivizace. Jen několik občanů chová hovězí dobytek na užitkovost mléka i do tahu, Chov prasat a mladého hovězího dobytka slouží ke zlepšení samozásobení domácností masem. Pro zajímavost uvádím přehled o chovu koní a tažných zvířat v obci ještě po roce Bylo chováno 16 párů koní u hospodářů: František Paleček č.5, František Kadlčík č.13, Augustin Talaš č.11, na faře č.9, Alois Lukašík č. 15, Josef Čechman č.16, Josef Zábojník č.19, Jan Mikel č.21, Josef Duda č.22, Karel Bílek č.40, Josef Jurák č.52, František Šůstek č.65, Vincenc Svízela č.75, Josef Svízela č.90, František Čechman č.91 a Vincenc Mikel č.101. Jednoho koně chovali: František Kalus č.18, František Gregor č.43, Bohumil Bača č.44, Josef Kadlček č.78, František Ondrůšek č.111. Hříbata produkovali: Alois Lukašík, Josef Zábojník, Jan Mikel, Josef Duda, František Čechman. Plemennou stanici hřebců původně obhospodařoval Alois Lukašík do roku 1936/37. V dalším období byla stanice přemístěna do Doubrav k Žákům. Počátkem šedesátých let chov koní zaniká v důsledku kolektivizace a likvidace soukromých hospodářství. Jednoho koně ještě krátce chovají Vincenc Mikel a František Kadlčík. Poslední dva páry v soukromém držení byly u Vincence Svízely a Františka Šůstka. V zemědělském družstvu dozníval chov koní zpočátku dvěma páry a následně jen jedním párem. Koně ošetřoval František Čechman. Jako kočí se střídal s Josefem Janotou č.14, Janem Miklem č.21 a Tomášem Rachůnkem č.12. V obci se dříve hojně používalo i tažné síly hovězího dobytka. Po páru volů vlastnili František Hasoň a František Kadlčík. Počátkem šedesátých let, s postupem likvidací soukromého hospodaření, pamatuji ještě kravské potahy, po jednom páru vlastnili a užívali: Augustin Šuranský č. 1, Jan Paleček č. 80, Josef Janota č. 14, Vojtěch Mikel č. 20, Josef Jurák č. 52, Jan Pánek č. 28, Jan Čevela č. 84, Josef Malaník č. 118, Vojtěch Malaník č. 23, Josef Gajdůšek č. 24, Bohumil Bača č. 44, Josef Janulík č. 101, František Ondrůšek č. 111 a František Chmela č. 46. Po jednom kusu chovali Miloš Fojtách č. 42, Alois Bílek č. 132, František Rachůnek č. 93, Alois Sedláček č. 116, František Gregor č. 10, Jaroslav Helísek č. 34, Alois Šůstek č. 87, Zdeněk Šůstek č. 154 a Jan Kolařík č. 45 (u sv. Jana) Koncem šedesátých let bylo v soukromém držení (na záhumence a okrajových pozemcích) chováno již jen několik krav na mléčné zásobení domácnosti. Na záhumence o maximální výměře 0,5 ha bylo velmi obtížné uchovat krávu. Lidé také ztratili zájem nákladně obdělávat půdu a zatěžovat se nerentabilním způsobem hospodaření. Mgr. Josef Hubáček SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE V letošním roce 2009 připravily nebo zajistily členky Sboru pro občanské záležitosti řadu slavnostních a jubilejních akcí. 20. září se uskutečnilo vítání nových občánků do života v naší obci. Přivítáni byli: Terezka Řezníčková, Robin Štach, Ondřej Malaník, Agátka Janoušková, Pavlík Vrána, Kateřinka Konečná, Anežka Svízelová, Lenička Chudárková, Ema Manová, Vendulka Gajdůšková a Patrik Mikel. Pěkné dárečky pro naše nejmenší zajistí vždy paní Dana Talášková. Krásné životní jubileum 60 let společného života, tedy diamantovou svatbu, oslavili v kruhu rodiny manželé Josef a Marie Úšelovi. Zlatou svatbu 50 let manželství letos dovršili manželé Miroslav a Marie Šubardovi. Oběma manželským párům poblahopřály i jménem obce členky SOZ Jarmila Kostelníková a Ludmila Malaníková. Dalším dvěma zlatým manželským párům, kterými jsou Zdeňka a František Vaškůjovi a Františka a Miloslav Miklovi, byl uspořádán slavnostní obřad. Prostřednictvím místního rozhlasu byly od příbuzných poslány hudební gratulace Josefu Kolaříkovi (60 let), Anežce Helískové (60), Anežce Palečkové (84), Marii Šiškové (50), Libuši a Romanu Chaloupkovým (50), Bohuslavu Vavrysovi (70). O hudební relace se starají paní Ludmila a Veronika Malaníkovy. Nejen příjemné chvilky provázejí náš pozemský život. Na přání rodiny zajišťuje SOZ díky ochotě paní Ludmily Malaníkové i smuteční projevy na pohřbu. Každoročně v období Vánoc navštěvujeme i naše spoluobčanky žijící v penzionech. Za paní Marií Čuníčkovou do Luhačovic a paní Emilií Postupovou do Uherského Brodu se vypravují Jarmila Kostelníková, Simona Dedíková, Dana Talášková a Alena Šturmová. Všechny výše jmenované členky SOZ se letos podílely také na zajištění už tradiční Mikulášské besídky pro naše seniory.

11 -11- Poděkovat za spolupráci při zařizování jednotlivých akcí však musíme i paní Zdence Chmelové, která našim obřadům připravuje vždycky pěkné květiny. Potom také dětem z MŠ a ZŠ, které si za vedení paní učitelek Libuše Chaloupkové, Aleny Maňáskové nebo Aleny Šturmové připravují kulturní pásma k obřadům vítání. Velmi pěkně také obřady vítání nebo svateb doplňovaly svým zpěvem, recitací a hrou na harmonium Lenka Gajdůšková, Michaela Dvořáková a Nikola Jurigová. A velké poděkování patří paní Romaně Majíčkové za krásné kresby a zápisy do pamětní knihy obce a Ondřeji Bílkovi, který je vždycky ochoten zajistit fotodokumentaci slavnostních obřadů. Pracovníci obce paní Věra Lacinová, pan Zdeněk Medek a Vladislav Zajíc se starají o úklid obřadní síně k obřadům. Je dobře, že vedení obce věnuje pozornost svým občanům, a že má skupinu ochotných dobrovolných spolupracovníků, kteří rádi na tomto společenském poli působí. Vážení spoluobčané, přejeme vám klidné a spokojené svátky vánoční a v novém roce 2010 dobré zdraví a veselou mysl. Mgr. Jarmila Kostelníková, Mgr. Alena Šturmová OBECNÍ KNIHOVNA Přehled činnosti Obecní knihovny ve Velkém Ořechově K 30. listopadu 2009 bylo v naší knihovně zapůjčeno 1286 knih a časopisů. Z toho 123 naučné literatury dospělým čtenářům 515 krásné literatury pro dospělé 148 naučné pro mládež 214 krásné pro mládež 286 časopisů (Vlasta, 100+1, Praktická žena, IN-časopis pro dívky, Méďa Pusík pro děti). Z prostředků obce bylo zakoupeno 27 nových knih. Veřejný internet navštívilo 104 občanů, většinou školní mládež a studující. Knihovna má svoje webové stránky, které navštívilo 5688 účastníků. Služby poskytované prostřednictvím webových stránek knihovny: na záložce Úvod. Prodlužování výpůjční lhůty. Rezervace vypůjčených titulů, popř. jejich zrušení. Možnost odesílání oznámení em: Krajská knihovna F. Bartoše nám ročně zapůjčuje soubor knih. V letošním roce nám bylo zapůjčeno celkem 229 knih. Z prostředků obce bylo zakoupeno 27 nových knih. Naši obecní knihovnu v letošním roce postihla kalamita - protečení vody stropy na knihy a regály. Veškerý nábytek a podlaha v obou místnostech musely být vyměněny, bylo nově vymalováno a spousta knih se musela vyřadit. V současné době je v knihovně pěkné prostředí, všechno zeje novotou. Knihovna ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti ve Velkém Ořechově uspořádala zdobení perníčků a zdobení adventních věnců. Ozdobenými perníčky byli obdarováni účastníci. Mikulášského posezení. Součástí odpoledne pro seniory byla také půjčovní výstavka knih Venkovský román spisovatelů 19. a první poloviny 20. století. Při této příležitosti získala knihovna nové čtenáře, hlavně z řad seniorů. Jelikož je knihovna umístěna v budově mateřské školy, velmi často ji navštěvují děti mateřské školy. Výhled do budoucna: službu občanům - na objednávku donášku zapůjčených knih starším občanům, výtvarné kurzy pro zájemce ručních prací, soutěž Poznáš ilustrátora knihy - pro děti. Očekáváme také návrhy a inspiraci od občanů a čtenářů. Jistě si každý z nás vzpomíná, že nejkrásnějším dárkem byla knížka. Snad bude milým dárkem v dnešní době pod stromečkem kniha. PŘEJEME VŠEM OBČANŮM DO ROKU 2010 PEVNÉ ZDRAVÍ A SPOKOJENOST. Marie Hubáčková, Drahomíra Bílková DECHOVÁ HUDBA OŘECHOVJANÉ Začátek roku 2009 byl směřován především na březnové účinkování na přehlídce dechových hudeb Valašské setkání ve Fryštáku. Zde jsme mimo hlavní přehlídkové části vystupovali i v jednom z bloků na večerní taneční zábavě. V souvislosti s touto akcí jsme navázali spolupráci s panem Mgr. Svetoslavem Točevem, profesionálním hudebníkem, mj. dirigentem Velkého dechového orchestru města Zlína, který nás po umělecké stránce na akci ve Fryštáku připravoval. S odstupem času lze jednoznačně konstatovat, že tato spolupráce spojená s intezívním zkoušením měla velmi pozitivní vliv i na další naše letošní vystoupení. FRYŠTÁK - Valašské setkání (březen 2009) Největší akcí uplynulého roku byla naše cesta do holandského města Naarden, která se uskutečnila ve dnech

12 Zájezd se uskutečnil na základě nabídky Ing. Ireny Koubové, jednatelky Spolku Uherský Brod Naarden, a to v rámci spolupráce mezi oběma partnerskými městy při příležitosti oslav Dne královny (KONINGINNEDAG). Tento nizozemský státní svátek slaví celé Holandsko 30. dubna. Je to den narození nizozemské královny Juliany z rodu oranžsko-nasavského. Ta vládla v letech Byla to jediná dcera královny Vilemíny, která se v roce 1980 vzdala trůnu ve pro spěch své nejstarší dcery Beatrix, současné holandské královny. Letošní oslavy byly o to velkolepější, neboť se slavilo 100. výročí narození. Naše dechovka zde účinkovala v rámci kulturního programu, který obsahoval dvě samostatná 40 min. koncertní vystoupení v historické části města. Společně s námi v Naardenu v rámci kulturního bloku účinkovala výborná Horňácká cimbálová muzika Jana Minkse z Velké nad Veličkou. Lidovou tvorbu v Naardenu pak v rámci Českého trhu představovali prodejci z oblastí Slovácka, Horňácka i Valašska. Jinak skvělá atmosféra oslav spojená s krásným počasím byla však v odpoledních hodinách poznamenána útokem a pokusem o atentát na královskou rodinu. Z následných reakcí holandských obyvatel jsme se mohli přesvědčit, jakou vážnost má v jejich zemi královská rodina. Byl to zvláštní kontrast k nastavení společnosti u nás doma V rámci volného času jsme v Holandsku absolvovali např. projížďku na lodích kolem pevnosti spojenou s ochutnávkou oranžově (pro Holandsko typické barvy) zabarvených tekutin, prohlídku muzea a hrobu J. A. Komenského. Dostalo se i na prohlídku větrného mlýnu, posezení ve vinotéce a venkovní barbecue u galerie De Lage Flank umístěné v prostorách opevnění, přátelské posezení s večeří na naardenské radnici za přítomnosti starosty města a jeho manžela. Na své si přišli i obdivovatelé květin a dekorací výletem do Keukenhofu - největšího květinového parku v Evropě. Krátce k městu Naarden [nárden]. Jedná se o historické město založené v roce V 17.století bylo přebudováno na vodní pevnost ve tvaru šesticípé hvězdy s širokým vodním příkopem, kasematy a šesti bastiony. Leží v severní části Holandska (Nizozemska) u velkého jezera IJsselmeer nedaleko hlavního města Amsterdamu, ve vzdálenosti zhruba 1300 km od Velkého Ořechova. Město má cca obyvatel. Skládá se z historické části tvořené pevností (viz. obrázek níže) a modernější části. Mezi historické památky patří opevnění a renesanční radnice. V roce 1670 zde byl pochován náš rodák pedagog a myslitel J.A. Komenský. Zajímavostí Naardenu je, že v roce 2005 se zde konala poslední královská svatba, kdy si holandský princ Floris bral zdejší rodačku Aimée. NAARDEN - letecký pohled na pevnost a okolí NAARDEN - koncertní vystoupení (duben 2009)

13 -13- Velká část hudební činnosti dechovky v roce 2009 byla při církevních obřadech. K těmto patřilo i hraní dětem ořechovské farnosti na 1. sv. přijímání. Na dnešní dobu výjimečné je i účinkování na dvou svatbách, konkrétně v Bílovicích (srpen) a následně v Březolupech (říjen). V měsíci červnu jsme se zúčastnili přehlídky dechových hudeb v Doubravách nesoucí název L2 tour Doubravy 2009 (pozn. k názvu L2 dva hlavní organizátoři mají křestní jméno Leoš). Od doubravského publika se nám dostalo velmi srdečného přijetí, což nás skutečně moc potěšilo. Součástí této přehlídky bylo i vystoupení ve Zlíně na Čepkově. Do nového roku přejeme všem našim spoluobčanům a příznivcům hudby hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Místním složkám pak hodně štěstí v jejich činnosti. Bc. David Gregor, kapelník DH Ořechovjané SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE ZA ROK 2009 Robátko maličké, naděje v našem světě z lásky ses zrodilo, my s láskou vítáme Tě. DOUBRAVY - přehlídka dechových hudeb (červen 2009) Dále jsme se v měsíci září již podruhé zúčastnili Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, kde jsme v rámci hlavního průvodu městem šli pod hlavičkou naší obce. Na této akci se s námi aktivně svou účastí podílel a krojovaný předvoj dechovky tvořil starosta naší obce pan Ing. Miroslav Majíček a vlajkonoš Adam Gregor. V říjnu to pak bylo tradičně účinkování na hodech na Svárově při obchůzkách s hodovou chasou po obci a na večerní hodové zábavě. Prosinec pak byl vyplněn jediným naším místním kulturním vystoupením na Mikulášském posezení pro seniory organizovaném zdejší obcí. Na Štědrý večer jsme pak zahráli vánoční koledy v našem farním kostele. Na základě námi vypracovaného projektu se nám v konkurenci velkého počtu žadatelů podařilo uspět a získat tak prostředky na činnost dechové hudby z NADACE Děti- Kultura-Sport z Uherského Hradiště. Přínos této Nadace pro regionální složky je skutečně neocenitelný. Taktéž chceme poděkovat i naší obci za podporu v naší činnosti, které se nám dostává. Pozitivní zprávou je doplnění naší dechové hudby o 4 nové mladé muzikanty. Na druhou stranu v dechovce ukončili svoji činnost dva z našich dlouholetých členů, a to pan Petr Rachůnek a pan Petr Sedláček. Za vše co pro naši dechovku udělali, jim patří naše uznání a velký dík. A jak vypadají naše plány na rok 2010? Od 1. ledna se uměleckým vedoucím dechovky stává pan Ing. Zdeněk Kučera, známý trumpetista a autor skladeb pro dechové orchestry. Chceme zvýšit pravidelnost a počet zkoušek, pokračovat v rozšiřování repertoáru a vhodném doplnění personálního obsazení dechovky. Z plánovaných akcí se pak jedná o účinkování na přehlídce dechových hudeb v Doubravách a při příležitosti oslav 650 let Obce Dobrkovice. Dále bychom chtěli připravit dle možností i program na vánoční koncerty. v roce 2009 se do naší obce narodilo 11 dětí : Kateřina Konečná (č. 186), Anežka Svízelová (č. 82), Tereza Řezníčková (č. 181), Robin Štach (č. 74), Ondřej Malaník (č. 166), Agáta Janoušková (č. 214), Pavel Vrána (č. 115), Alžběta Zábojníková (č. 177), Barbora Hořáková (č. 191), Tereza Ondrůšková (č. 199) a David Ševčík (č. 163). Co může být krásnějšího a kdo může být šťastnější než ten, kdo na svých rukou hýčká svoje děťátko a kdo je vychovává a vede životem tak, aby až jednou dospěje, se stalo platným členem naší společnosti. Ať máte, vážení rodiče, ze svých dětí hodně radosti. Usměj se, lásko, třeba slzami, když jméno vepsali jsme ke jménu. My dnes t o zlaté slunce nad námi vzali jsme do dvou našich prstenů. v létě tohoto roku se na společnou cestu životem vydali : Miroslava Bílková (č. 164) s Romanem Tuháčkem z Ostrožské Lhoty Martin Malaník (č. 172) s Pavlou Gregorovou z Hřivínova Újezda. Mějte k sobě vzájemnou úctu, vážení mladí manželé, a budujte svůj vlastní domov a rodinu společnými silami s láskou a důvěrou. Hodně štěstí. Kdo v srdcí ch žije - neumírá. a teď už jen ve vzpomínkách budou naši spoluobčané, kteří nás v letošním roce navždy opustili: Ludmila Bílková, František Gajdošík, Ludmila Valeriánová, Ludmila Miklová, Antonín Malaník, Ludmila Malaníková, Stanislav Šuranský, Františka Čevelová. V roce 2009 se do naší obce přistěhovalo 17 osob: František Gajdůšek s manželkou Ivetou a dětmi Martinem, Magdalenkou a Vendulkou (č. 224), Michal Hnilica (č. 22),

14 -14- Ludmila Pravdíková s dcerou Silvií (č. 115), Martina, Terezka a Kristýnka Zlámalíkovy (č. 193), Lenička Chudárková (č. 22), Patriček Mikel (č. 207), Petr Fojtách, Anežka, Veronika a Viktor Fojtáchovi (č. 178). Z obce se odstěhovali 4 občané: Aleš Šuráň (č. 32), Dagmar a Adam Řezníčkovi (č. 23) a Milan Mahdal (č. 143). K je v obci 753 obyvatel, což představuje oproti minulému roku přírůstek 16 osob. Poslední přidělené číslo popisné novostavbě rodinného domu v naší obci je 227. Mgr. Alena Šturmová celou škodní událost v částce téměř 350 tisíc korun a vyplatila obci po odečtení spoluúčasti a amortizace částku 280 tisíc. Byly kompletně vyměněny promočené podlahy ve II. patře a koberce v obou třídách, pořízeny nové šatnové skřínky do obou tříd, vyměněn zničený nábytek ve třídách i v knihovně, na umyvárnách, byl zakoupen do knihovny nový počítač místo zaplaveného starého atd. Ještě před poutí mohlo být konečně i vymalováno a děti, které trávily pár týdnů ve společenské místnosti, se mohly vrátit do své zrekonstruované třídy. MATEŘSKÁ ŠKOLA Rok 2009 v mateřské škole. Mateřskou školu navštěvovalo v roce 2009 padesát šest dětí z Velkého Ořechova, Dobrkovic, Doubrav, Kelníků, Částkova a Kaňovic. Kapacita školy je naplněna do posledního místečka. V červenci byla provedena výměna oken a dveří na budově s využitím dotačního titulu Program rozvoje venkova Zlínského kraje. Po náročném úklidu veškerých prostor a těsně před zahájením srpnového provozu došlo k havárii potrubí v jednom z bytů v nástavbě MŠ a následkem toho k vyplavení celého druhého patra prostor MŠ a místní knihovny a částečnému vyplavení prostor v I. patře. Přiznávám, že nás po zjištění stavu budovy ovládlo zoufalství, protože jsme nevěřili, že budeme moci zahájit školní rok v těchto prostorách a přemýšleli jsme, kam provizorně umístíme třídy plné dětí. Třídu v prvním podlaží jsme uklidili a dala se s určitým omezením využít k pobytu dětí, druhá třída však byla nepoužitelná a děti musely být přestěhovány do společenské místnosti obce. Prostory MŠ po odstranění následků havárie Musím konstatovat, že bylo pro děti vytvořeno krásné prostředí a dát za pravdu přísloví, že všechno zlé je pro něco dobré. Po opravdu kritických chvílích se celá školka proměnila v moderní, funkční a estetické zařízení, které bude sloužit naší nejmladší generaci dalších mnoho let. Závěrem chci ještě jednou vyslovit srdečný dík všem, kteří se na zvládnutí nelehké situace podíleli. Mgr. Alena Maňásková, ředitelka MŠ Velký Ořechov Hrátky s myší První počítač pro děti Kidsmart obdržela naše mateřská škola sponzorsky od firmy IBM před pěti lety. Dnes již pomalu dosluhuje, protože počítače stárnou mnohem rychleji než my, lidé. Proto jsme využili možnosti ucházet se o příspěvek na nový počítač s příslušenstvím ve školském grantu Nadace Děti kultura sport Uherské Hradiště a uspěli jsme. Za poskytnutých 20 tisíc Kč jsme dětem pořídili počítač zbrusu nový se spoustou zábavných a poznávacích programů. Díky obrovskému nasazení pracovnic a pracovníka školy včetně jejich rodinných příslušníků, perfektní pomoci ze strany obce a taky díky pochopení a vstřícnosti rodičů, se nám dařilo následky ničivé havárie postupně odstraňovat. Přálo nám počasí, které umožňovalo trvalé větrání prostor, byly zajištěny vysoušeče zdiva z Útvaru krizového řízení Zlínského kraje a hlavně pojišťovna Kooperativa uznala

15 -15- Nejde o žádné agresívní hry, ale o herní aktivity jako je pexeso, loto, doplňování, dokreslování, výběr z několika variant řešení, her na principu vyhledávání drobných rozdílů v obrázcích, časové posloupnosti obrázků nebo třeba poznávání, co je správné a co špatné apod. Nyní mohou děti v obou třídách získávat dovednosti zejména v ovládání počítačové myši a zároveň rozvíjet své intelektuální schopnosti. Vždyť pro život ve 21. století je zvládnutí práce s počítačem nezbytností a naše děti mají díky Nadaci DKS možnost se s ním setkávat téměř denně. programy a projekty, které vypracovává v souladu se stanovenými cíli, záměrem a koncepcí školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ OŘECHOV Mott o: Školou bude dům, přičiníme - li se, aby se každý z domácích denně přiučoval něčemu užitečnému. J.A.Komenský Školní rok 2009/2010 jsme zahájili slavnostním pasováním našich nejmenších žáčků. Do třídy 16 prvňáčků jako první vstoupila velmistryně Řádu školního, která děti proměnila ve školáky ve jménu paní ředitelky a pana starosty. Uvítací list stejně prvňáčci obdrželi po statečném zvládnutí čtyř ročníků i páťáci. Tímto byli pasováni na rytíře žáky 5.tř. s přáním, aby se příchozím žákům z Hřivínova Újezdu a Bohuslavic v novém kolektivu líbilo. Veškeré dění 1.září sledovala kamera regionální televize RTA. Projektová výuka je realizována v rámci projektových dnů, týdnů a zpracovaných projektů, v mnohých případech každoročně podporovanými dotacemi Zlínského kraje, dotacemi z nadací a sponzorů ze strany firem i rodičovské veřejnosti, zřizovatelem i starosty okolních obcí. V průběhu letošního školního roku realizujeme projekt Partnerství pro rozvoj EVVO v Luhačovském Zálesí podporovaný Zlínským krajem, na který jsme získali ,-Kč, Míč je prima z Nadace Děti kultura sport s cílem rozvíjet tělovýchovnou a zájmovou činnost žáků s finanční podporou ,- Kč a Společně to dokážeme se zaměřením na protidrogovou prevenci, součástí byl i víkendový pobyt žáků na Tesáku, dotovaný finanční částkou ,- Kč. Rozhodující a hlavní podíl v přípravě a realizaci projektů mají učitelé školy, kteří svou iniciativou a přístupem vynakládají velké úsilí a čas, aby neotřelou a zajímavou formou byly žákům předávány nové informace v souladu s dalším uplatněním do praxe. Projektová činnost tak prohlubuje znalosti, vědomosti a dovednosti žáků ve všech ročnících a předmětech, zasahuje i oblast výchovnou, protidrogovou prevenci a požární ochranu. Žáci jsou v tomto školním roce vyučováni podle dvou vzdělávacích programů - v roč. a ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na ZŠ Velký Ořechov Růst člověka pro život ve 21. století aneb vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě. Ve roč. a v 9.roč. podle programu Základní škola, č.j /96 2. ŠVP školy plně koresponduje s rámcově vzdělávacím programem. Škola v něm soustřeďuje výuku a vzdělávání nejen na přímou vyučovací činnost, ale také na výukové Projekty Jablíčkový den, Egyptské odpoledne, Halloweenský karneval, Medové odpoledne byly uskutečněny v rámci činnosti školní družiny. Inovativní doplnění záměrů školy je i v oblasti mezinárodní spolupráce s partnerskými zahraničními

16 -16- školami s cílem prohlubování a upevňování znalostí cizích jazyků - Green Bay High School, Auckland, Nový Zéland, Instituto Comprensivo Tomasso Valenti, Trevi, Itálie a Copernicus High School, Lodz, Polsko a v rámci projektových dnů za již tradiční účasti rodilých mluvčí z mnoha zemí. V letošním školním roce přijal naše pozvání rodilý mluvčí z Austrálie, jehož beseda se setkala u žáků s obrovským ohlasem. Naší snahou je nejen prohloubení jazykových vědomostí, ale i poznání jednotlivých zemí, jejich kultury bez předsudků, mentality, způsobu života v porovnání s naším životním stylem. Z tohoto důvodu se naše škola rozhodla realizovat výukový projekt nazvaný Marco Polo 21. století aneb kulturním porozuměním proti předsudkům, který byl slavnostně zahájen prezentací Na plachetnici, kterou připravil pan Jan Habásko, účastník mezinárodní plavby na největších a nejstarších plachetnicích světa. Prezentace byla určena žákům 8. a 9.roč., rodičům, veřejnosti za přítomnosti významných osobností veřejného života, sponzorů a zástupců firem. Jsme velmi potěšeni, že naše pozvání přijala i první místopředsedkyně Senátu paní Dr. Alena Gajdůšková. Pokračování projektu za účasti hostů ze vzdálených kontinentů bude pokračovat na jaře roku Součástí výuky jsou i zajímavé besedy, exkurze a výukové programy na základě spolupráce s jednotlivými partnery školy. Vědomosti žáků jsou prověřovány řadou externích testů, zvláště pak Scio testů, kde můžeme porovnávat výsledky žáků se žáky škol celého kraje i celorepublikově. Vynikajících výsledků v testování dosáhli i žáci 6. ročníku. Stejně tak nás těší úspěšné umístění žáků v řadě soutěží a olympiádách, v letošním školním roce žáci vždy obsadili přední místa. V říjnu proběhla na škole hloubková školní inspekce. S výsledky byla seznámena Rada školy, Výbor sdružení rodičů i Zastupitelstvo obce Velký Ořechov. Výborné hodnocení školy, zvláště pak významné ohodnocení příkladu dobré praxe v oblasti protidrogové prevence, projektové činnosti, mezinárodní spolupráce se školami a výborné jazykové výuce nás velmi potěšilo. V lednu 2010 se uskuteční lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. ročníku na Kyčerce. Žáci 1. stupně se každé pondělí ráno setkávají u zapálení adventní svíčky, na 1. stupni proběhla vánoční dílna s výrobou vyšívaných přáníček. Ve školní družině zahájili vánoční atmosféru pozváním hostů do Křesla pro hosta pana V. Bernátka, který poutavou formou a prezentací žáky seznámil s výrobou medu, a pana faráře S. Matyáše, který bude hostem v pátek 18. prosince. Vánoční ladění ve školní družině pokračovalo Medovým odpolednem, kde se žáci pochlubili svými výrobky, zapojili se do řady soutěží, pracovních dílen a měli možnost zakoupení vánočně a medově laděných produktů. Velké poděkování a obdiv si zaslouží i rodiče, zvláště maminky, které poslaly na výstavku a do soutěže překrásně zdobené perníkové výrobky. Porota měla opravdu těžký úkol vybrat ten nej, protože všechny byly nádherné. Pěkným pásmem básní, zpěvu, hrou na hudební nástroje a tancem potěšily naše děti pod vedením paní učitelek i seniory obcí Velkého Ořechova, Doubrav a Dobrkovic. Vánoční atmosféru doplnil i Vánoční koncert ZUŠ Morava 17. prosince, kde vystoupili naši mladí hudebníci. A co naše děti ještě čeká? Vánoční badmintonový turnaj, vánoční besídky ve třídách, školní družině a celoškolní setkání žáků u vánočních stromečků 1. a 2. stupně s kulturním pásmem, společným zpěvem vánočních koled a dárečky pod stromečkem budou čekat na každého žáka. Chtěli bychom poděkovat za maximální podporu a příkladnou spolupráci našemu zřizovateli, zvláště panu starostovi Ing. M. Majíčkovi, starostům okolních obcí, rodičům, kteří velkou měrou podpořili naše akce, sponzorům a všem těm, kteří nám jakoukoliv formou pomáhají při naší náročné, ale krásné práci s dětmi. Veškeré informace o dění na škole můžete sledovat na našich webových stránkách zsvelkyorechov.webnode.cz. Za všechny naše žáky, učitele a zaměstnance školy přejeme všem krásné prožití Vánoc a do nového roku hodně zdraví, lásky, pohody a vzájemného porozumění. Mgr. Eliška Flekačová, ředitelka školy KULTURNÍ AKCE Plesy v Kulturním domě Hasičský ples: hraje Túfaranka Farní ples: hraje Staroměstská kapela Myslivecký ples: hraje Drietomanka V současné adventní době ve vyzdobené škole probíhají akce s příznačným názvem Vánoční ladění, které zahájil Mikuláš nadílkou.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum:

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: 27.04.2015 Zápis: Přítomni: Tomáš Mrštný, Hana Kubešová, Antonín Mrštný, Josef Herzán, Marian Krahulec, Miroslav Flašar, Tomáš Klika, Svatava Listíková

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 10/2016. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne v zasedací místnosti OÚ Věžky

Zápis č. 10/2016. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne v zasedací místnosti OÚ Věžky Zápis č. 10/2016 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 12.2.2016 v zasedací místnosti OÚ Věžky Zasedání začalo v 17:13 hodin a bylo ukončeno v 18:48 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne

20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 20. zasedání zastupitelstva obce Jamné Usnesení č. 20 ze dne 19.8.2010 Přítomni: Členové ZO: Pejcha Jiří ing., Weselý Aleš ing., Hrdinová Vladimíra, Seknička Pavel, Pavelka Stanislav, Záškoda Miroslav,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2009 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 21. 9. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 11 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Pištěk, Vajdák,

Více

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016 Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Oblast podpory Číslo oblasti podpory Dotační programy Maximální výše dotace v jednotlivém případě v Kč SPORT 1.1. Celoroční či systematická sportovní

Více

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko

Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko 1 Usnesení 36. schůze Rady obce Těrlicko konané dne 12. listopadu 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Těrlicku 915/36/08 Rada obce Těrlicko program 36. schůze Rady obce Těrlicko 1. Kontrola plnění

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015

Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 30.5.2016 Obsah : 1. Základní informace o obci 2. Zastupitelstvo

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne Přítomno: 8 členů zastupitelstva Omluven: Štefan Vojtek Program: 1/ Zahájení. 2/ Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu. 3/ Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016. 4/

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více