Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy / Střední průmyslová škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace Září

2 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Učitelský sbor Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / byla projednána na pedagogické poradě dne.., projednána a schválena školskou radou dne... Výroční zpráva o činnosti školy je předkládána v souladu se zákonem č / Sb., o ochraně osobních údajů... ředitel školy... předseda školské rady

3 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Obsah výroční zprávy: (dle 7 odst. vyhlášky č. / Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). Základní údaje o škole.. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje.. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy.. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek.. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. Základní údaje o hospodaření školy.. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. Optimalizace sítě středních škol v Moravskoslezském kraji.. Přílohy Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Učební plány Účast žáků školy v soutěžích Příprava a organizace soutěží Další aktivity školy Přehled držitelů certifikátu Autodesk Certificate of Completion Informační leták o specializaci oboru hutnictví

4 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace. října 9, 7 FrýdekMístek IČ: telefon:, internet: ředitel: zástupci ředitele: REDIZO: ředitel:, 7, Mgr. Martin Tobiáš Ing. Tamara Fajkusová, organizační záležitosti (zástupce statutárního orgánu) Ing. Čestmír Závodný, pedagogické záležitosti (oblast dalšího vzdělávání a praktické výuky) domov mládeže: PaedDr. Drahomír Šebesta výchovný poradce: Mgr. Libor Kmenta sekretariát: Jarmila Pobudová hospodářský úsek: Ing. Jarmila Guňková Monika Golová, Eva Oprštěná, Ing. Miroslav Hrůzek mzdová účtárna: Sylva Buzková školní jídelna: Zdeňka Garbová Sdružení rodičů a přátel školy: Ing. Pavel Halfar Předsedové předmětových komisí: PK společenskovědních předmětů: PK přírodovědných předmětů: PK tělesné výchovy: PK ekonomických a administrativních předmětů: PK ICT a základů mechatroniky PK strojírenství: PK hutnictví: PK technická zařízení budov: PK dílenské praxe: PhDr. Soňa Sehořová Mgr. Lenka Zárubová Mgr. Zdeněk Papřok Ing. Jarmila Guňková Ing. Ladislav Ulrich Ing. Drahomíra Šrubařová Ing. Milena Pavlicová Ing. Jana Jonasová Ing. Pavel Dudek

5 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Školská rada při Střední průmyslové škole FrýdekMístek Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. /9 ze dne. července, a ve smyslu ustanovení 7 odst.. zákona č. / Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla při Střední průmyslové škole ve FrýdkuMístku zřízena dnem. září školská rada. Členové školské rady: Zástupci zřizovatele: Ing. Zdeněk Chládek ekonom VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. předseda ŠR Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu Třinecké železárny a.s. Ing. Petr Jonas ředitel a předseda představenstva Distep a.s. Zástupci rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Jan Bazgier Ing. Pavel Halfar Ing. Jaroslav Zachurczok Zástupci pedagogů Střední průmyslové školy, FrýdekMístek: Ing. Jarmila Guňková místopředseda ŠR Ing. Tamara Fajkusová Mgr. Lenka Zárubová

6 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Charakteristika školy ve školním roce / Střední průmyslová škola ve FrýdkuMístku je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Jejím hlavním úkolem vymezeným ve zřizovací listině je příprava především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá čtyři roky, dálkové studium, škola v současné době nevyučuje. Na škole jsou v souladu se školskými právními předpisy vytvářeny podmínky pro celoživotní učení. Během více než padesátileté historie škola prošla různými stádii vývoje struktury studijních oborů technického směru od oborů ryze technologických hutnictví, strojírenství k oborům technickoadministrativním a ke vzdělávání lyceálnímu. V současné době škola nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou v širším spektru technických oborů vzdělání. Mezi hlavní oblasti profilující školu patří výuka CAD/CAM a CNC technologií v oblasti strojírenství, která je nově podpořena špičkovou měřící technikou z oblasti kontroly a měření. Výuka hutnictví (jediná průmyslová škola v České republice) byla rovněž v tomto školním roce aktualizována a to na základě potřeb zaměstnavatelů obor byl doplněn o specializaci koksárenství. Zavádění moderních prostředků výpočetní techniky do výuky i jiných než ryze technických oborů je na škole již po mnoho let samozřejmostí. Škola je nositelkou certifikátů, zejména v oblasti CAD/CAM technologií a ICT, dlouhodobě se daří zapojit studenty do celé řady soutěží. V tomto školním roce byla škola pořadatelkou mezinárodní soutěže Autodesk Academia Design a přivítala tak ve svých prostorách špičku tohoto oboru z řad studentů i pedagogů. Škola provozuje doplňkovou činnost a její součástí jsou školní jídelna a domov mládeže. V uplynulém školním roce / realizovala škola výuku v pěti čtyřletých oborech denního studia, od. 9. se výuka podle nových školních vzdělávacích programů posunula do. ročníků. Ve třídách denního studia bylo devět tříd oboru strojírenství (z toho jedna součástí víceoborové třídy), dvě třídy oboru strojírenská technická administrativa, dvě třídy oboru ekonomika a podnikání (z toho jedna součástí víceoborové třídy), čtyři třídy oboru technická zařízení budov (z toho dvě součástí víceoborové třídy), čtyři třídy oboru hutnictví (z toho dvě součástí víceoborové třídy) a čtyři třídy oboru technické lyceum. Na škole v současné době již neprobíhá výuka na dálkovém studiu. Aktivity podporující další vzdělávání jsou však na škole i nadále rozvíjeny. Realizace projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou (v rámci ESF) vytváří dostatečné podmínky pro vzdělávání dospělých, které je navíc odrazem aktivní spolupráce školy s Úřadem práce ve FrýdkuMístku a s partnerskými firmami. Střední průmyslová škola, FrýdekMístek byla realizátorem veřejné zakázky Realizátoři rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve Frýdku Místku a po podpisu rámcové smlouvy se stala se svými programy Strojírenský technik konstruktér a Strojírenský technik technolog výhradním dodavatelem rekvalifikačních kurzů pro oblast CAD/CAM a CNC. Letošní školní rok byl specifický výrazným zapojením školy do aktivit podporujících žádané odborné technické vzdělávání. Škola velmi aktivně vystupovala v rámci svého členství v Národním strojírenském klastru a sdružení Svět vzdělávání, dále byl rozvíjen účinný systém spolupráce školy s partnerskými firmami. SPŠ FM má ve svém záměru být školou, která je schopna zabezpečit takovou úroveň absolventů, kteří jsou přizpůsobiví na trhu práce a schopni se co nejlépe uplatnit

7 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / v průmyslové praxi, podnikání i při studiu na vysokých školách (viz statistika z Úřadu práce). Dosáhnout takových cílů umožňuje soustavná modernizace školy i vyučování (i když ne vždy je pro tento cíl dostatek prostředků). Nejvýznamnější akcí celého školního roku / byla realizace úspěšného projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve FrýdkuMístku. Dotace z fondů EU ve výši, mil. Kč (celkový rozpočet projektu 7 mil. Kč) umožnila vybavit čtyři laboratoře moderní měřící technikou, jejímž hlavním znakem je to, že se nejedná jed o učební pomůcky, ale skutečné profesionální přístroje, s nimiž se absolventi školy setkají u svých zaměstnavatelů resp. na vysokých školách. V loňském roce jsme v dalších učebnách výpočetní techniky inovovali hardware, podařilo se např. zcela revitalizovat další rýsovnu, v níž probíhá výuka konstruování pomocí počítačů. Zcela nově byla rekonstruována učebna D laboratoř CAD/CAM a CNC techniky. Škola je samozřejmě (prostřednictvím firmy MC NET FrýdekMístek) připojena optickou linkou k internetu s konektivitou Mb/s. Škola má vlastní telefonní ústřednu, výukových obráběcích CNC strojů, jejichž počet byl v roce rozšířen o profesionální CNC stroje, které umožňují pracovat v systému CAD/CAM/CNC. Aula s velkoplošným projekčním zařízením, multimediálním počítačem, interaktivním systémem SmartSYMPODIUM a zvukovou aparaturou, nabízí žákům i učitelům mnoho možností pro kvalitní prezentaci a projekci výukových materiálů. Součástí školy je školní knihovna se studovnou (9 svazků beletrie i odborné literatury, noviny a časopisy), sportovní aktivity studentů zcela jistě uspokojí travnaté hřiště, běžecká dráha s umělým povrchem, herna stolního tenisu. Pro výuku tělesné výchovy slouží velká sportovní hala pro míčové sporty a tenis, v níž byl v roce 9 za sponzorského přispění položen zcela nový umělohmotný povrch. V průběhu maturit vykonalo ve dvou turnusech studentů tříd. ročníku (, HUT, TZB, EPO) a studentů tříd. ročníku (, HUT, TZB, STA) řízenou čtrnáctidenní odbornou praxi. Ta se uskutečnila ve organizacích výrobních i službách, v organizacích státních, akciových společnostech, v podnikatelských subjektech. Z výrobních podniků je nejužší spolupráce s akciovými společnostmi Třinecké železárny a.s., VÚHŽ a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., ArcelorMittal FrýdekMístek a. s., Vítkovice a.s., Distep a.s., HK Konstrukce s.r.o., Hutní projekt FrýdekMístek a. s., NOVOGEAR, Ferrit s.r.o, Vodotop s.r.o. Kunčičky u Bašky a dalšími. Škola velmi úzce spolupracuje s dalšími průmyslovými školami v regionu a s SPŠ hutnickou v Košicích. Pedagogové i studenti obou škol se vzájemně navštěvují a vyměňují si zkušenosti. SPŠ FM spolupracuje s VŠB Technickou univerzitou, především fakultou strojní. V rámci členství školy v Národním strojírenském klastru došlo k prohloubení spolupráce se středními školami podobného zaměření. K velké proměně došlo v prostorách domova mládeže, kde pokračovala druhá etapa modernizace. Velká část pokojů i společných prostor (kuchyňky, společenské místnosti a studovny) je účelně vybavena novým nábytkem a bydlení mimo domov se v části domova mládeže stalo vysoce kulturním. Na škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů, který je pro výkon této funkce plně kvalifikován a v současné době zastupuje výchovnou poradkyni t.č. na rodičovské dovolené. Společně s preventistou domova mládeže byly realizací minimálního preventivního programu minimalizovány negativní jevy a podstatná část problémů byla odchycena a řešena v jejich počátku. Nutno konstatovat, že při počtu

8 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / studentů (více než ) a ubytovaných na domově mládeže () je drtivá většina problémů řešena na úrovni školy a rodičů a nedošlo ani v tomto školním roce k velkému počtu závažných negativním jevů.. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení Denní studium (čtyřleté): M/ hutnictví M/ strojírenství schváleno č.j. /977 s platností od schváleno č.j. 777/97 s platností od M/ strojírenská technická administrativa schváleno č.j. 9/9 s platností od M/ technická zařízení budov 7M/ technické lyceum schváleno.. č.j. 97/ s platností od. 9. schváleno č.j. 99/99 s platností od S účinností od započala (počínaje. ročníkem) výuka ve všech oborech vzdělání podle nových školních vzdělávacích programů v návaznosti na vydání příslušných rámcových vzdělávacích programů. O této skutečnosti bylo formou oznámení informováno MŠMT ČR (č.j.: SPŠ// ze dne.. a č.j.: SPŠ/9/9 ze dne.. 9) a následně aktualizován zápis ve školském rejstříku (č.j.: 7/ ze dne.. a č.j.: 9/9 ze dne.. 9). Kód M/ M/ M/ M/ Název strojírenství hutnictví RVP vydán MŠMT.. 7, č. j. 9/7. vlna.. 9, č. j. 9/9. vlna Od. 9. počínaje. ročníkem vyučováno v souladu se vzdělávacím programem M/ hutnictví se specializací koksárenství. Specializace byla vyžádána významnými zaměstnavateli regionu (viz Příloha č. ) 9.. čj. 97/. vlna technická zařízení budov. vlna.. 7, č. j. 9/7 ekonomika a podnikání (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství) 7M/ technické lyceum. vlna.. 7, č. j. 9/7 Několik vět k jednotlivým oborům: Převahu tříd denního studia tvoří studenti oboru strojírenství. Střední průmyslová škola je od roku oprávněna udělovat certifikát Autodesk Certificate of Completion (seznam všech nositelů certifikátu je obsahem Přílohy č. ). Od školního roku / dosud jsou stále ve výuce strojírenského oboru uplatňovány závěry projektu Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy, škola se výrazně prezentovala aktivní účastí při tvorbě a po úspěšném schválení i realizaci projektu Výuka v tradičních oborech moderní cestou. Ale teprve v tomto školním roce / byl realizací projektu Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve FrýdkuMístku uzavřen tzv. životní cyklus strojní součásti. Dosavadní profilaci oboru směrem CAD/CAM a CNC se 7

9 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / podařilo uzavřít vytvořením materiálních podmínek pro oblast kontroly a měření na skutečně špičkové úrovni. Důležité je sepjetí teoretické a praktické složky výuky žádaných technických oborů. Studenti oboru strojírenství navštěvují v rámci mimořádných i řádných praxí a exkurzí podniky v regionu HK Konstrukce, VÚHŽ, FERRIT, NOVOGEAR, Vítkovice, Strojírny Třinec a mnoho dalších. Problematickým se v reálných podmínkách ekonomické recese a nepříznivého demografického vývoje stalo udržení oboru hutnictví, který se v podobě oboru s maturitní zkouškou studuje na Střední průmyslové škole ve FrýdkuMístku jako na jediné průmyslové škole v republice. Jak je popsáno dále v této zprávě, podnikla škola mnoho kroků směrem k partnerským společnostem tak, aby obor zůstal zachován. Aktivitou společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a OKK Koksovny a.s. byl stávající obor hutnictví doplněn o specializaci směrem ke koksárenství. Velmi intenzivně se rozvíjela spolupráce se společnostmi ArcelorMital Ostrava a.s. a ArcelorMittal FrýdekMístek a.s., které přispěly významnou finanční částkou na rozvoj oboru. Obor technická zařízení budov, který se tradičně těšil velkému zájmu z řad uchazečů o studium, je již na škole ve vyšších ročnících studia stabilizován po stránce personální i materiálnětechnického vybavení. Ve školním roce / jsme však zaznamenali menší zájem uchazečů o obor a rovněž přijímací řízení pro školní rok / potvrdilo menší zájem o tento obor. Obor technické lyceum se ve školním roce / posunul již do pátého běhu maturitních zkoušek. Obor považujeme za velmi přínosný, zejména posílením přírodovědné a všeobecné složky vzdělávání s jasným cílem připravit studenty k úspěšnému vysokoškolskému studiu. Mezi specifické znaky maturit na technickém lyceu patří písemná maturitní zkouška z matematiky a zejména praktická zkouška z odborných předmětů formou dlouhodobé maturitní práce. Všichni maturanti technického lycea zpracovávali během celého čtvrtého ročníku práci na zadané téma, kterou pak formou prezentace obhajovali před maturitní komisí. Tato forma maturitní zkoušky se ukazuje jako velice přínosná. Pevně stanovená pravidla organizace a hodnocení udržovaly studenty v neustálé aktivitě během celého období, kdy řešili zadaný úkol, mnozí z nich uplatnili skutečně tvůrčí přístup, jeden student však maturitní práci neobhájil a to ani v podzimním období maturitních zkoušek. Studenti technického lycea se velmi aktivně zapojují i do ryze technických stránek studia. V tomto školním roce byla část studentů, kteří získali certifikát Autodesk Certificate of Completion právě z technického lycea. Lyceisté se velmi aktivně a úspěšně zapojili i do soutěže Středoškolská odborná činnost, kdy dva ze studentů po vítězství v okresním kole obsadili ve svých kategoriích v kole krajském. místo. Studenti technického lycea skládali maturitní zkoušku v rozsahu nejvyššího naplnění. Matematika volitelně s anglickým jazykem ve společné části, matematika povinná pro všechny v profilové části (včetně písemné části zkoušky) a nadto maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (forma dřívější dlouhodobé maturitní práce) a v profilové části odborné vzdělávání na technickém lyceu. Obor strojírenská technická administrativa má již na škole dlouholetou tradici, absolventi jsou připravováni v oboru strojírenství i ekonomie. Protože studenty uvedeného oboru jsou především dívky, má existence strojírenské technické administrativy velký význam na SPŠ FM i z hlediska výchovného (studenti ostatních oborů jsou v drtivé většině chlapci). V rámci

10 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / kurikulární reformy byl tento obor sloučen s technickoekonomickými a manažerskými obory a od školního roku 9/ jej škola nabízela pod názvem ekonomika a podnikání (zaměřeno na technickou administrativu ve strojírenství). Vzhledem k nutné optimalizaci nabídky oborů vzdělání s maturitní zkouškou v Moravskoslezském kraji, ale rovněž vzhledem ke skutečnosti, že se absolventi oboru vyskytují (byť v malém počtu) v evidenci úřadu práce, nebyl již ve školním roce / nebyl nabízen v přijímacím řízení. Podle stavu k. únoru studovalo na Střední průmyslové škole ve FrýdkuMístku: ve třídách denního studia čtyřletého dle jednotlivých oborů žáků celkem z toho dívek hutnictví strojírenství 7 technická zařízení budov 7 strojírenská technická administrativa 9 ekonomika a podnikání technické lyceum 9 Celkem 9 7 Učební plány jednotlivých oborů vzdělání jsou obsahem Přílohy č... Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci školy splňují ve školním roce / podmínku odborné kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti dle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících s využitím výjimek daných tímto právním předpisem. Učitelé školy jsou podle své odbornosti a aprobací zařazeni do následujících předmětových komisí, z nichž každá je řízena předsedou předmětové komise. PK společenskovědní PK strojírenství PK ekonomiky PK přírodovědná PK hutnictví PK praxe PK tělovýchovná PK technická zařízení budov PK ICT a základů mechatroniky Každá z předmětových komisí je metodicky vedena svým předsedou, který je garantem požadované úrovně výuky, na základě svého hodnotícího systému poskytuje vedení školy podklady pro hodnocení učitelů a podává návrhy na účast v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 9

11 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Každému z nastupujících učitelů je přidělen tzv. zavádějící učitel, který kolegu s krátkou pedagogickou praxí vede zejména po metodické stránce. Všichni třídní učitelé využívají součinnosti s výchovnou poradkyní a metodikem prevence, jejíž cílem je včasné řešení a prevence případných problémů ve třídách prospěchových i výchovných. Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci dle zákona č. / Sb., o pedagogických pracovnících. Vzdělávání odpovídá rovněž pojmu prohlubování kvalifikace dle zákona č. / Sb., zákoník práce a dále ustanovením vyhlášky č. 7/ Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je realizováno na základě každoročního plánu, jehož hlavními prvky jsou: studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studium k prohlubování odborné kvalifikace samostudium Účast pedagogů na DVPP se rovněž řídí aktuálními potřebami vzhledem k profilaci školy, k aktuálním školským tématům a rovněž s ohledem na finanční možnosti školy. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jsou obsahem kapitoly 7. A. Pedagogičtí pracovníci (včetně důchodců) škola Kvalifikace: vzdělání Předměty VŠ ÚSO SO Z I. všeobecně vzdělávací společenskovědní přírodovědné 7 tělesná výchova II. odborné hutnictví strojírenství technická zařízení budov technická administrativa a ekonomika ICT elektrotechnika a automatizace praxe Celkem Poznámka: pedagogičtí pracovníciučitelé bez odborné způsobilosti: předměty společenskovědní (cizí jazyky) postup po jednom roce a po dvou letech 7 postup po třech letech 7 postup po čtyřech letech postup za pět let 7 Praxe: roků 7 Celkem 7 9

12 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / B. Pedagogičtí pracovníci domov mládeže Kvalifikace: vzdělání VŠ ÚSO SO Z Celkem 7 Praxe: roků 7 Celkem C. Ostatní pracovníci Kvalifikace: vzdělání ÚSO SO VŠ technickohospodářští pracovníci kuchyň a) technickohospodářští pracovníci b) dělníci dělníci SPŠ a DM Celkem Z. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí ke studiu Přijímací řízení bylo organizováno podle zákona č. / Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 7/ Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Přijímací řízení probíhalo dále v režimu správního řízení podle zákona č. / Sb., správní řád. Přijímací zkouška se konala pouze v. kole přijímacího řízení pro obor technické lyceum, formou písemného testu z matematiky. V ostatních oborech vzdělání se přijímací zkoušky nekonaly (, odst. uvedeného zákona). Uchazeči byli přijati na základě studijních výsledků na základních školách, kdy preferovány byly výsledky vzdělávání v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. Pro přijetí ke studiu ve školním roce / vyhlásil ředitel školy kola přijímacího řízení. Studijní obory hutnictví strojírenství technická zařízení budov technické lyceum Celkem celkem 9 Přihlášení dívky z 9. r. 9 odjinud* (přestup) Odevzdali zápisový lístek celkem dívky z 9.r. odjinud* (přestup) * Počet uchazečů o studium do. ročníku šk. roku / byl doplněn do celkového počtu 9 studenty, kteří opakují ročník a dále studenty, kteří byli přijati ke studiu formou přestupu z jiné školy (tedy mimo přijímací řízení). V letošním přijímacím řízení byly otevřeny tyto třídy: třída oboru strojírenství, třída oboru technické lyceum, třída oboru hutnictví, víceoborová třída oborů strojírenství a technická zařízení budov. Ve školním roce / bude přímo s partnerskými firmami resp. prostřednictvím školské rady velmi intenzívně konzultována podpora oboru hutnictví, jehož absolventi budou po odeznění projevů recese pro zaměstnavatele (i pro celý region) zřejmě velmi potřební.

13 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Údaje o výsledcích vzdělávání, včetně výsledků maturitních zkoušek. Evidence absolventů školy na úřadu práce Výsledky vzdělávání žáků I. Na konci školního roku /: Denní studium čtyřleté studijní obor ročník na konci roku (.r. květen,..r. červen) žáků z toho celkem dívek Neklas. Neprospělo ze a více Hutnictví Strojírenství Ekonomika a podnikání Strojírenská technická administrativa stav po opravných zkouškách a doklasifikaci (srpen) jiný PV P Neprospělo dův. Neklas. průměr. opakuje max ze prospěch odchází ze školy ročník ,9,,, celkem 7,9.... celkem ,,,7,9, ,,7,,9 celkem 7,9

14 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Technická zařízení budov Technické lyceum Denní studium úhrnem.... celkem ,,9,9,7, ,,,,7 celkem 9 9, celkem 7 7,

15 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / II. Maturitní zkoušky Hutnictví Technická zařízení budov Technické lyceum S.B H. 7 7 Z. 7 L , 7, 9, 9, 9, OZ opravná zkouška, MZ maturitní zkouška, 9,7 7,, 9 7, 7, Úspěšnost žáků u MZ po termínech žáci postupujíci k MZ ve. termínu U MZ neprospěli prospěli celkem žáků oprávněných vykonat MZ v. a. termínu prospěli s vyznamenáním Úspěšnost žáků u MZ ve. termínu souhrn po. termínu k MZ se nedostavili neomluven. termín (září) U MZ neprospěli MATURITNÍ ZKOUŠKY prospěli S.A, MATURITNÍ ZKOUŠKY celkem žáků oprávněných vykonat MZ ve. termínu prospěli s vyznamenáním Žáci přihlášení k MZ prospěli u OZ z předmětů za. pololetí (srpen) Úspěšnost žáků u MZ v. termínu 7 A.S k MZ se nedostavili neomluveni celkem žáků oprávněných vykonat MZ v. termínu prospěli s vyznamenáním neprospěli popř. neklasifikováni žáci k vykonání OZ. termín (duben červen) U MZ neprospěli Strojírenství MATURITNÍ ZKOUŠKY prospěli Strojírenská technická administrativa třída stav na konci. ročníku (duben květen) z toho celkový počet žáků studijní obor Žáci přihlášení k MZ (listopad) Denní studium čtyřleté, 9,,, 9, 9,

16 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / III. Statistický přehled absolventů školy uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP Definice absolventa: Na základě dohody mezi MŠMT a MPSV je i nadále pro potřeby statistického sledování používaná definice absolventa jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na ÚP podle místa jeho trvalého bydliště k určitému datu (.. nebo.9. daného roku), u kterého doba od ukončení jeho studia nepřekročila roky. Tato definice je platná od... zdroj: Vysvětlivky: údaj údaj údaj údaj 7 Představuje počet absolventů, kteří ve sledovaném období úspěšně ukončili studium a byli právě k.9. v evidenci ÚP. Představuje kolik % absolventů, kteří ve sledovaném období úspěšně ukončili studium a byli právě k.9. v evidenci ÚP. Představuje počet absolventů, kteří v posledních měsících úspěšně ukončili studium a byli právě k datu.9. popř... v evidenci ÚP Představuje kolik % absolventů, kteří v posledních měsících úspěšně ukončili studium a byli právě k datu.. v evidenci ÚP Pololetní statistiky absolventů 7 ukončení školy v Počet ukončení školy v období ukončení školy v období ukončení školy v období období od KKOV název oboru absolvent od minulého výpočtu (7 od minulého výpočtu (7 od předminulého předminulého výpočtu ů měs.) měs.) v % výpočtu ( měs.) v % ( měs.) ABS Absolventi podle škol a oborů pololetní výkaz,. pololetí (...9.), Úřad práce ve FrýdkuMístku M/ Hutnictví, M/ Strojírenství, M/ Technická zařízení budov,7 Technická administrativa M/ strojírenství, 7M/ Technické lyceum 9,

17 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / ABS Absolventi podle škol a oborů pololetní výkaz,. pololetí (....), Moravskoslezský kraj M/ Hutnictví M/ Strojírenství M/ Technická zařízení budov Technická administrativa M/ strojírenství 7M/ Technické lyceum 7,7 7,9,7,, Co lze vyčíst z posledních tabulek o absolventech v roce příklad: Na oboru HUTNICTVÍ odmaturovalo absolventů, z nichž právě.9. byl v evidenci ÚP absolvent, tj.,% a.. byli v evidenci ÚP absolventi z roku tj. 7,7%. Poznámka: Počty ve sloupci by se odlišovaly od počtů ve sloupci v případě, že by někdo odmaturoval v době od a navíc by pak byl.9. v evidenci ÚP případ nenastal. Komentář: Zpracovaná statistika poskytuje informaci o počtu absolventů, kteří byli právě k datu.9. a.. příslušného roku v evidenci ÚP v době do jednoho roku po ukončení studia. Jejím smyslem tedy je ukázat, jak se absolventi s úspěšně vykonanou MZ jednotlivých studijních oborů od roku, vždy v době do jednoho roku po ukončení školy, byli schopni a ochotni uplatnit na trhu práce. zpracoval: Ing. Čestmír Závodný, ZŘ Ve Frýdku Místku dne.9. Mgr. Martin Tobiáš ředitel

18 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Následuje zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů, který od rovněž zastupuje výchovnou poradkyni t.č. na rodičovské dovolené.. pololetí / Září Třídní schůzky tříd. ročníků seznámení rodičů s výchovným poradce a metodikem prevence.. 9. Den, kdy svítí Světluškyhumanitární sbírka pro nevidomé, účast šesti studentů třídy E.S vybraná částka přes Kč Účast na. krajské konferenci k prevenci rizikového chování v Malenovicích. Spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou ve FrýdkuMístkuevidenční záležitosti týkající se minulého školního roku 9/ i nového školního roku /. (Mgr. Brandová oblastní metodik výchovného poradenství, Mgr. Zdeňka Neničková nový okresní metodik preventivních aktivit.) Aktualizace Školní preventivní strategie a tvorba minimální preventivní strategie na školní rok / Evidence žáků se závažnými problémy sociální, zdravotní, dyslexie, dotazník pro třídy. Říjen.. Spolupráce s Organizací slabozrakých a nevidomých ve FrýdkuMístku. Humanitární sbírka na podporu nevidomých a slabozrakých Bílá pastelka účast studentek E.S.. Okolo Frýdku cestička tradiční turistický pochod organizovaný školou nejen pro studenty... Setkání výchovných poradců a zástupců významných zaměstnavatelů na Úřadu práce ve FrýdkuMístku. Listopad Od listopadu začalo informování. ročníků ohledně studia na VŠ dotazník o zájmu na jednotlivé školy, nabídnuta možnost konzultace na úřadu práce k výběru VŠ... Gaudeamus v Brně nabídka studia VŠ a VOŠ... Den otevřených dveří SPŠ seznámení zájemců o studium na průmyslové škole s vybavením a zázemím školy... program,,droga a Já beseda s pracovníky Renarkonu pro třídy prvních ročníků... beseda k extremismu s policií ČR účast studentů. ročníků Prosinec.. Vztahy v kolektivu beseda pro studenty. ročníků s pracovníky Renarkonu... beseda se zástupcem AlcelorMittal Ostrava panem Thackerem Amitem, výkoným poradcem CEO, pro vybrané třídy... účast na okresní schůzce metodiků prevence upřesnění strategie prevence na školách... výchovný koncert s názvem Kudy kráčela hudba studenti.. ročníku Leden.. Den otevřených dveří SPŠ FrýdekMístek.. Třídní schůzky. ročníků informování o přihláškách na VŠ. Průběžně řešeny studentské a kázeňské problémy ve výchovné komisi. 7

19 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. pololetí /9 Únor.. beseda studentů. ročníků s proděkanem Fakulty strojní VŠB Technické univerzity Ostrava prof. P. Horylem.. zapojení školy do Systému včasné intervence projekt statutárního města FrýdekMístek. Návštěva školy vedoucí oddělení sociálního poradenství pro mládež Bc. Z. Kučné. Dále proběhly v tomto měsíci besedy k bezpečnosti internetu v rámci výuky výpočetní techniky. Březen. a.. přednáška o holocaustu za účasti pamětníka vybrané třídy... beseda s policií ČR pro učitele a výchovné poradce DM SPŠ drogová závislost v Moravskoslezském kraji. Objednávka Europassu dodatku k maturitnímu vysvědčení Řešení přihlášek na vysoké školy. Duben.. charitativní akce Srdíčkový den sbírka občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM, vybraná částka Kč... volba budoucího povolání studenti třídy L konzultovali s pracovníky PPP FM své studijní předpoklady a volbu svého budoucího povolání... třídní schůzky SRPŠ Řešení přihlášek na vysoké školy. Květen.. Humanitární sbírka Ligy proti rakovině Květinový den, sbírky se účastnily studentky ze třídy E. Studentky vybraly celkem Kč. 9.. Finance do škol přednáška jak správně psát projekty pro získání dotací na preventivní aktivity školy s Bc. Veličkou krajský metodik preventivních aktivit. Červen 9.. setkání školních metodiků prevence s okresním metodikem Mgr. Zdeňkou Neničkovou na PPP FM. Byla probírána činnost školních metodiků, dotace, závěrečná zpráva ŠMP, informace z kraje. Odevzdání přehledu činnosti výchovného poradce na Pedagogicko psychologickou poradnu Frýdek Místek V rámci předmětu Občanská výchova byla probíraná témata:. Sociálně patologické jevy ( použití videotechniky DVD Zpackané životy, Řekni drogám ne). Generace a mezigenerační vztahy ( řešení konfliktů). Migrace, emigrace, lidská tolerance s nesnášenlivost. Práce s psychotesty (Jak zanechat kouření, Hrozí vám nebezpečí závislost? Jste závislá osobnost? Jak se ubránit působení stresu, Jaká jsou pravidla asertivity, Máte sportovního ducha? Jak se správně učit? Jak zvládnout životní změny, jak jednat s autoritou? Apod.)

20 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / V průběhu školního roku bylo ve spolupráci s metodikem prevence, rodiči, třídními učiteli a vedením školy projednáno případů kázeňských přestupků a neprospěchu studentů. Všechny zápisy jsou uloženy u metodika prevence. neomluvené alkohol hodiny Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů Počet žáků Počet případů krádeže počet žáků agresivní formy chování vč. šikany hodin počet celkem ostatní návyk. látky stupeň kouření stupeň snížená známka z chování 9 7. Údaje o další vzdělávání pedagogických pracovníků / Další vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí se řídí zejména Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vydaným ředitelem školy a zpracovaným na základě potřeb jednotlivých předmětových komisí. Znakem DVPP ve školním roce / bylo v maximální míře obsáhnout oblast zavedení nové maturity a dále vzhledem k úspěch školy v rámci projektů ROP Moravskoslezsko byli učitelé odborných předmětů vyškoleno v dovednostech ovládání software Simufact.Forming, další školení byla uskutečněna v rámci modernizace výuky v odborných učebnách laboratoř metalografie, laboratoř kontroly a měření, technologické laboratoře CAD/CAM A CNC technologií. Na škole byl prokazatelně vyškolen počet pedagogických pracovníků dostatečný pro zdárný průběh společné části maturitní zkoušky. Vyškoleni byli rovněž ředitel školy a statutární zástupkyně ředitele. Přehled DVPP ve školním roce / Vzdělávací akce Termín Pořadatel, místo konání, akreditace Účastníci PK Akreditované vzdělávací akce pro učitele Perspektiva Metalografický kurzsummet Základní kurzinventor Instruktorský doškolovací kurz Školení Inventor Minikonference NEJMethodischer Eintopf...,.,9..a..,9.. Havířov Ing. L. Ulrich ICT 9... Praha Ing. T. Fajkusová Ing. M. Pavlicová HUT... Brno Ing. D. Sládková.7.. Velké Karlovice Mgr. P. Volník PŘ... Brno Ing. Č. Suchoň.. Ostrava PhDr. B. Šnytová SPV 9

21 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Jazykové vzdělávání pro učitele. rusistický seminář Minikonference NEJMethodischer Eintopf Prezenční školení hodnotitelů ANJ Prezenční školení hodnotitelů ANJ Ruština v podnikání Seminářk učebnici němčiny Direkt Neu... Zlenice PhDr. B. Šnytová SPV.. Ostrava PhDr. B. Šnytová SPV 7.. Ostrava Mgr. J. Hanzelková SPV 7.. Ostrava Mgr. J. Hanzelková SPV PaedDr. D. Górecká SPV Mgr. D. Polivčáková SPV ŘŠ ŘŠ ŘŠ ZŘ.... Ostrava Vzdělávací akce vedení školy Poradce autoevaluace Ředitelská dílna NIDV, Cesta ke kvalitě CDV Ostrava Mgr. M. Tobiáš Mgr. M. Tobiáš SeminářProblematika školského práva.. Ostrava Mgr. M. Tobiáš Ing. T. Fajkusová p. J. Pobudová.. Brno Mgr. M. Tobiáš ŘŠ / Ostravská univerzita Ing. T. Fajkusová ZŘ 7. a.. Temelín Mgr. M. Tobiáš Ing. T. Fajkusová Ing. Č. Závodný ŘŠ ZŘ ZŘ Cesta ke kvalitě Funkční studium II Právo Ekonomika Management Odborná exkurze JE Temelín v době odstávky reaktoru Sekretářk a ŘŠ Další vzdělávací akce Odborný seminářvoda pod kontrolou. 9. VŠBOstrava Ing. J. Štuknerová TZB Kvalita /. 9. Ostravská Universita Ing. T. Fajkusová Ing. M. Murínová ZŘ ICT Odborný seminář ROP.. SeminářProblematika obrábění SeminářSlužby informačních sítí SeminářZdravotní technika a konstrukční cvičení VeletrhGAUDEAMUS Perpektiva Odborný seminářnavrhování solárních soustav El. školičkaecdl 9.. Úřad Regionální radying. J. Guňková Ostrava Šumperk, firma Ing. P. Dudek Pramet p. Z. Pešat EKO.. Pardubice Mgr. L. Zárubová PŘ 7.. Fryčovice Hotel Ing. J. Jonasová Ing. J. Štuknerová TZB TZB Mgr. L. Kmenta PŘ Ing. L. Ulrich ICT.. Brno.,., 9.. A..,9.. Havířov 9.. Ostrava Ing. S. Marenčák Ing. J. Jonasová TZB.. Ostrava Ing. M. Murínová ICT

22 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / PřednáškaKoksárenství.. Ostrava SeminářAQUATHERM Veletrh Gaudeamus Odborný seminářúčetní závěrka a změny v účetnictví PřednáškaKoksárenství Den otevřených dveří MFFKarlova Univerzita.... Praha Brno Ing. S. Cholevová Mgr. M. Tobiáš Ing. J. Jonasová Mgr. L. Kmenta.. Třinec Ing. J. Guňková EKO.. Ostrava Ing. S. Cholevová HUT.. Praha Mgr. L. Zárubová PŘ SeminářFKSP 7.. Ostrava Autodesk Academia.. Brno SeminářDaň z příjmu.. Frýdek Místek Ing. T. Fajkusová p. J. Pobudová Ing. Č. Suchoň Ing. J. Štuknerová Ing. J. Guňková HUT TZB PŘ ZŘ.. Fryčovice Mgr. M. Tobiáš Mgr. J. Bača Ing. J. Durčák Ing. P. Dudek Mgr. M. Jalůvka PhDr. B. Šnytová Ing. D. Šrubařová Ing. Č. Závodný Z. Žiška Seminář z matematiky Ekologická konference Podpora odborného vzdělávání.... OUOstrava SPŠChGOstrava Mgr. L. Zárubová Ing. Z. Bužková TZB EKO ŘŠ ZŘ PŘ.. Ostravice Ing. J. Durčák Konference Pasco.. Olomouc Roadshow Den Strojařů.... Ostrava OstravaVítkovice Seminář EVVO.. Ostrava.. Ostrava.. SPŠ FM Konference Strojírenství.. Ostrava Exkurze pro učitele.. MittalMinihuť.. VŠBTU Ostrava Ing. D. Šrubařová.. KVIC Ostrava PhDr. B. Šnytová SPV 9.. fa Alvit PhDr. B. Šnytová SPV Exkurze učitelů Borcard Konference, Kariéra pro SŠ Okresní kolo SOČ Přednáškananotechnologie Seminář pro výuku NEJdidaktická témata Pracovní jednání o praxi studentů v Lipsku Mgr.L. Zárubová SPV Mgr. L. Kmenta Ing. L. Ulrich ICT Ing. Č. Suchoň, student Ing. Z. Bužková, Ing. T.,HUT Fajkusová Ing. J. Durčák, vybrané třídy Ing. K. Urbančík Ing. Č. Suchoň, Ing.J. Durčák, Ing. Č. Závodný Ing. T. Fajkusová + HUT učitelé

23 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Seminář Stavitelství, Zdravotní technika, Konstrukční cvičení Seminářčtenářská gramotnost.. Ostrava Mariánské hory Ing. J. Štuknerová TZB.. Ostrava Mgr. L. Trbušková SPV Odborný seminář.. Ostrava Ing. M. Oborná, Ing. S. Marenčák TZB Seminářúčetnictví 7.. Ing. J. Guňková EKO SeminářOdpadní vody SeminářVoda a životní prostředí.. Ostrava Mariánské hory VŠB TU Ostrava Ing. J. Štuknerová TZB.. VŠB TU Ostrava Mgr.L. Kmenta PŘ Knižní veletrh 7.. Ostrava Seminář Lidská práva.. Praha Mgr. L. Trbušková PhDr. B. Šnytová Mgr. J. Bretová SPV SPV Exkurze tříd BVV návštěva.mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Třídy:S.B(), S.C(),S.A,S.B z celkového počtu Exkurze Praha S.B ( studentů) Exkurze Praha A.S ( studentů) Exkurze L.ES Pobytově poznávací a sportovní zájezd do Španělska a Itálie Exkurze Z. ( žáků) Exkurze Z. Exkurze S.. 9. Brnovýstaviště Ing. P. Dudek Ing. P. Čajka Ing. J. Durčák Ing. Z. Bužková Ing. J. Beňová Ing. Č. Závodný Mgr. M. Tobiáš Z. Pešat. 9. PRAHA Ing. J. Beňová ICT. 9. PRAHA Mgr. J. Bretová TEV.9.,.. Frýdek Místek Itálie (Kalábrie) Španělsko Mgr. D. Polivčáková Ing. J. Durčák Mgr. P. Volník Mgr. L. Zárubová Z. Žiška PaedDr. D. Górecká Mgr. R. Rajnoch Mgr. Z. Kološ Mgr. A. Ulichová Ing. J. Štuknerová SPV SPV SPV PRA TEV TEV.9. Vodní dílo Morávka. a.. EvrazVítkovice steel VŠBOstrava.. Prototypy automobilů ICT ZŘ Ř Vychovatel SPV TZB Ing. J. Štuknerová TZB Ing. D. Šrubařová ProjektVODA.. VŠBOstrava Ing. S. Bužková a studenti S.B, S.B Exkurze Z.z předmětu LAC. a.. Vítkovicezkušebny Ostrava Ing. J. Štuknerová TZB ExkurzeMuzeumL. 9.. Český Těšín Mgr. H. Ondřeková Mgr. R. Hanusková SPV ExkurzeVÚHŽDobrá H... Dobrá Ing. M. Pavlicová HUT

24 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Exkurze SŠ Dopravní Ostrava ExkurzeÚřad prácel.,z... OstravaVítkovice Ing. Z. Bužková Mgr. J. Bača.. FrýdekMístek Ing. E. Chvajová EKO Exkurze SPŠ Vídeň 7.. Vídeň Beseda RENARKON Exkurze TZUSZ. ExkurzeElektrárnaS.A SPŠ Ostrava PhDr. B. Šnytová Mgr. L. Zárubová Mgr. L. Kmenta Ing. J. Štuknerová SPV PŘ PŘ TZB.. Dětmarovice Ing. J. Beňová ICT.. OstravaČerná louka Ing. J. Jonasová Ing. J. Štuknerová Ing. S. Marenčák Ing. Z. Bužková Ing. J. Durčák Ing. K. Urbančík TZB TZB TZB.. Ostrava Ing. J. Janálová PaedDr. D. Górecká Mgr. R. Rajnoch Mgr. P. Volník Ing. Č. Závodný Ing. J. Beňová TEV TEV PŘ ICT Ing. M. Oborná TZB Infotherma Z.,Z.,Z.,Z.,S.A,S.B ExkurzeVítkovice S.A,A.S LVVZ studentů.ročníku HZ.,S.,L.,ES.... ExkurzeKatastr nemovitostíz... Exkurze Z.,S.A,S.B.. Exkurze ES.,S. 9.. PlanetáriumOstrava Exkurze Z. 7.. Měření průtoku Exkurze L.,S.A.. Dukovany Exkurze.. Dlouhé stráně, Papírny Velké Losiny Den Strojařů Exkurze H..... Ostrava Vítkovice Beskyd s.r.o. Exkurze S.C.. VŠB OU Exkurze L... TŽ, a.s.třinec Exkurze Z...a.. Měření průtoku Z... a 7.. Exkurze.ročníky.. Distep SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava Vodní dílo Morávka Lyžařský areálbílá Ostravakatastrální úřad Vodní dílo, Dlouhé stráně Ing. J. Durčák, Mgr. P. Volník Ing. J. Durčák, Mgr. L. Kmenta Ing. J. Štuknerová Ing. J. Durčák, Mgr. L. Kmenta, Mgr. L. Zárubová Ing. J. Durčák, Mgr. P. Volník, Ing. D. Sládková, Mgr. M. Jalůvka, Mgr. M. Tobiáš Ing. Č. Suchoň, student Ing. D. Sládková Ing. J. Durčák, Ing. P. Čajka Ing. S. Cholevová, Mgr. A. Ulichová Ing. J. Jonasová,SPV,SPV TZB,SPV SPV HUT TZB Ing. J. Štuknerová TZB Ing. Z. Bužková

25 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Ing. M. Pavlicová Mgr. I. Nevludová Mgr. A. Ulichová Mgr. D. Polivčáková Mgr. L. Kmenta Mgr. M. Jalůvka, Ing. J. Durčák Ing. J. Janálová ExkurzeVítkoviceH.,H.,H... Ostrava ExkurzeVítkovice S.C Exkurzefa Vakar.... Exkurze.ročníky.. ExkurzeS.A.. ExkurzeS.A 9.. Ostrava VÚHŽ,a.s. Dobrá VŠB TUpraktické měření emisí Siemens s.r.o. Hayes Lemmerz Czech Ing. J. Janálová s.r.o. HUT SPV PŘ. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Z dosud uvedeného textu výroční zprávy jsou zřejmé hlavní oblasti aktivit školy ve školním roce /. Zde je shrneme a doplníme souhrnným přehledem (viz Přílohy č. ) konkrétních aktivit... Spolupráce s partnerskými subjekty I v uplynulém období se podařilo, i přes projevy ekonomické recese, udržet spolupráci s významnými firmami regionu se společným cílem podpora odborného technického vzdělávání v regionu. Mezi hlavní formy spolupráce a podpory směrem k naší škole patří podpora praktické výuky našich studentů samozřejmostí jsou odborné exkurze, souvislé odborné praxe i mimořádné stáže talentovaných studentů. Škola i nadále udržovala kontakt se sdružením Národní strojírenský klastr, nově se podařilo navázat spolupráci s agenturou Alvit, které s využitím programu Leonardo zprostředkovává stáže studentů v zahraničí. V tomto školním roce se pobytu v Německu zúčastnilo studentů školy, kteří se ve městě Lipsku seznámili s reálným chodem strojírenské firmy. Studenti zde uplatnili nejen své odborné znalosti a dovednosti v oblasti CNC obrábění, ale rovněž využili své jazykové znalosti. Mezi akce prezentující potřebu technicky vzdělaných středoškoláků patří dny otevřených dveří (dva za školní rok), účast na třídních schůzkách na většině ZŠ Frýdeckomístecka a Třinecka a účast na akcích typu Učeň, středoškolák, vysokoškolák apod. Škola je prezentována i v mezinárodním měřítku dlouholetá spolupráce se SPŠ hutnickou v Košicích, v rámci které se každoročně účastníme mezinárodní odborné konference Hutnícke dni. Zde je však nutno poznamenat významnou změnu partnerská škola byla v rámci optimalizace slovenské sítě škol sloučena se Střední průmyslovou školou strojnickou v Košicích, která se stala přejímající organizací. Na půdě spolupracující firmy Huisman Konstrukce již došlo ke kontaktu ředitelů škol a byl zde deklarován společný zájem pokračovat ve spolupráci a nacházet její nové formy... Úspěchy studentů v soutěžích jako forma prezentace školy Z Přílohy č. je zřejmé jak velký význam škola klade na přípravu a účast studentů v soutěžích od místních a regionálních až po celostátní a dokonce mezinárodní. Na škole se dlouhodobě daří zapojit studenty do Středoškolské odborné činnosti, kde dosahujeme již tradičně velmi dobrých výsledků. Škola již druhým rokem organizuje okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Zdrojem úspěchů studentů v soutěžích jsou nejen oblasti profilující školu (Autodesk Academia Design, Den strojaře, SOČ, Mladý strojař mezinárodní strojírenský veletrh) a

26 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / soutěže sportovní, úspěchů dosahujeme i v soutěžích společenskovědních a dokonce uměleckých... Škola jako viditelná součást regionu Frýdeckomístecko Vedle typicky školských akcí je škola ve svém regionu známá pořádáním soutěžních, sportovních (Okolo Frýdku cestička) a společenských (Ples SPŠ) akcí. Škola pokračovala v rámci realizace projektu Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje v intenzivním kontaktu směrem k žákům městských základních škol, pro které vedle tradičních dnů otevřených dveří pořádá již druhým okem zcela novou formu seznámení žáků ZŠ s prostředím technické střední školy. Během akce s názvem Den na škole, jejímž cílem je samozřejmě podpora odborného vzdělávání, plní žáci soutěživou formou konkrétní úkoly v prostředí odborných učeben pro výuku počítačové grafiky a ve školních dílnách. Jen v rámci Dnů na škole prošlo našimi učebnami ICT a školními dílnami 7 žáků. a 9. tříd základních škol. Souhrnný přehled akcí v rámci prezentace školy na veřejnosti je obsahem Přílohy č.. Na tomto místě je zřejmě vhodné zmínit akci, která vznikla na naší škole, proběhla již třikrát a má tak ambici stát se akcí tradiční. V lednu proběhl poprvé Den hutníka, jehož hlavním cílem bylo upozornit vrcholový a personální management významných zaměstnavatelů na pokles zájmu o technické vzdělávání a dále na hrozící demografický propad. Akce proběhla za účasti: ředitelů a personálních ředitelů regionálních firem zaměřených na hutnickou výrobu, vedení školy, učitelů odborných předmětů školy, studentů školy Cílem akce bylo: prezentovat současné možnosti školy a stav výuky odborných předmětů technických oborů, analyzovat příčiny menšího zájmu uchazečů z řad žáků ZŠ o studium technických oborů a zejména HUTNICTVÍ, prezentovat práci žáků školy tematicky zaměřené na oblast hutnictví, prezentovat záměry školy, které zřejmě povedou k vyšší atraktivitě studia oboru HUTNICTVÍ: projekt Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ FM možnost začlenit do výuky hutnických předmětů vysoce kvalitní softwarový nástroj Simufact.Forming program pro modelování v oblasti tváření kovů a nauky o materiálech zvážit možnost (nutnost) medializace potřeby technicky vzdělaných středoškoláků v oblasti hutnictví v budoucím období, zvážit další formy vzájemné spolupráce mezi střední odbornou školou a významnými firmami regionu s cílem podpořit technické vzdělávání v hutnických oborech. Den hutníka I splnil svůj účel v mnoha bodech. Škola byla tehdy přizvána do grantových programů společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a VÚHŽ a.s. a následně byly dva podané projekty Využití modelovacího software Simufact.Forming při výuce oboru hutnictví na SPŠ ve FrýdkuMístku a Moderní výuka fyziky na SPŠ FrýdekMístek základní a nepostradatelná disciplína techniky byly společnostmi doporučeny k realizaci a podpořeny významnými

27 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / finančními částkami. O celé akci a jejich výsledcích bylo referováno na stránkách regionálního tisku např. Naše Frýdeckomístecko HUTNICTVÍ MÁ STÁLE BUDOUCNOST a Místecká průmyslovka je brána k technické kariéře. Den hutníka II (A METALLURGIST S DAY) proběhl dne.. a jeho náplní bylo symbolické předání šeku v hodnotě Kč, kterým společnost ArcelorMittal podpořila výše uvedený projekt Simufact.Forming. Akce proběhla za účasti náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a generálních ředitelů společností Arcelor Mittal Ostrava (p. Augustine Kochuparampil) a ArcelorMittal FrýdekMístek (Ing. Tomáš Mischinger). Den hutníka III dne.. proběhl jako slavnostní otevření nově modernizovaných laboratoří praktické výuky. Svou pozornost akci věnovali představitelé partnerských firem, spolupracujících podobného zaměřením, zástupci statutárního města FrýdekMístek. Mezi nejvýznamnější hosty patřil náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner a ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Mgr. Jan Rafaj, MBA. V průběhu slavnostního otevření byla uzavřena rámcová smlouva o spolupráci mezi školou a společností ArcelorMittal. Akce byla prezentována v regionálním (Deník Frýdeckomístecko) i celostátním (Hospodářské noviny), reportáž natočila i ostravská redakce ČT. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Ve školním roce / nebyla Moravskoslezským inspektorátem. provedena kontrola Českou školní inspekcí,

28 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Základní údaje o hospodaření školy Pro hodnocení školního roku z ekonomického hlediska, je nezbytný rozbor dvou účetních období, tj. období roku a prvního pololetí roku. Pro srovnání vývoje hospodaření organizace jsou uvedeny i výsledky za rok 9, tak, aby zpráva obsahovala dvě úplná účetní období. Hodnocení zahrnuje v jednotlivých letech následující oblasti:. Závazné ukazatele organizace. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření hlavní činnosti. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření doplňkové činnosti. Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat. Přijaté finanční dary. Závazné ukazatele (v Kč) Závazný ukazatel (stav k..) 9 Příspěvek na provoz v tom: Příspěvky a dotace MŠMT Příspěvky a dotace od zřizovatele 7 79 Projekty neinvestiční Účelová investiční dotace do investičního fondu 7 Odvod do rozpočtu krajeodvod z IF Výsledek hospodaření za rok Přepočtený počet zaměstnanců 79, 9, 9, Vyhodnocení závazných ukazatelů a zúčtování dotací se státním rozpočtem a rozpočtem zřizovatele je prováděno k.. každého roku. V letech 9 a organizace zúčtovala poskytnuté účelové dotace s jednotlivými poskytovateli. Jediná vratka dotace ve výši Kč (ÚZ ) v roce byla provedena z toho důvodu, že maturitní generálky se nezúčastnili dva studenti, kteří opakovali ročník a vzhledem k termínu MAG byli zahrnuti v databázi i v roce /. Veškeré ostatní dotace byly plně vyčerpány na stanovený účel. 7

29 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření hlavní činnosti (stav k..) (v Kč) 9 Výnosy celkem Výnosy územních rozpočtů z transferů Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Výsledek hospodaření Výrazný rozdíl výsledků hospodaření mezi lety 9 a je dán změnou zařazení nájmů zřizovatelem. Do.. 9 byly nájmy dle zřizovací listiny hlavní činností. S účinností od.. provedl zřizovatel změnu a nájmy účetní jednotky jím zřízené vykazují jako doplňkovou činnost. Stejný vliv měla tato změna i na doplňkovou činnost.

30 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření doplňková činnost (stav k..) (v Kč) 9 Výnosy celkem Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné ostatní výnosy Náklady celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Silniční daň, ostatní daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z odepsaných pohledávek Finanční náklady Jiné ostatní náklady Výsledek hospodaření Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat (stav k..) Mzdové prostředky organizace Přepočtený počet zaměstnanců za organizaci Průměrný plat (Kč/měsíc) celá organizace z toho: pedagogičtí zaměstnanci přepočtený počet průměrný plat pedagogů (Kč/měsíc) nepedagogičtí zaměstnanci přepočtený počet průměrný plat nepedagogičtí zaměstnanců 7 79,, 9 7,7,9 7,, Uvedené údaje uvádějí srovnání hlavní činnosti organizace (Výkaz P ) ,7, 7 97,9

31 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Přijaté finanční dary rok Dárce ArcelorMittal Ostrava, a.s. ArcelorMittal FrýdekMístek, a.s. VÚHŽ a.s., Dobrá SRPŠ při SPŠ FrýdekMístek DISTEP a.s. Mgr. Lenka Zárubová Mgr. Radim Rajnoch Zdeněk Žiška Mgr. Alena Ulichová Mgr. Petr Volník Mgr. Zdeněk Kološ PaedDr. Danuše Górecká Ing. Šárka Durčáková VAKAR Ing. Jindřich Rašner Třinecké železárny a.s. Třinecké železárny a.s. Ing. Pavel Halfar IPH Servis TEVOS,s.r.o. p. Muroň Účel použití Realizace projektu Využití modelovacího SW Simufact,Forming při výuce oboru hutnictví na SPŠ ve FrýdkuMístku Realizace projektu Využití modelovacího SW Simufact,Forming při výuce oboru hutnictví na SPŠ ve FrýdkuMístku Projek Moderní výuka fyziky Dovybavení učebny fyziky a učebny společenskovědních předmětů Výchovně vzdělávací aktivity obor Technická zařízení budov Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na akci "Okolo Frýdku cestička" Společenské a kulturní aktivity studentů. ročníku oboru Hutnictví Učební pomůcky studentů. ročníku oboru Hutnictví Dovybavení laboratoří praktické výuky školním nábytkem Vzdělávání studentů a jejich zájmové aktivity Neinvestiční Částka v Kč rok 9 Dárce DISTEP a.s. Ladislav Vrubel Ing. Karel Sehoř Otakar Choleva Ing. Jiřina Beňová Bc. Pavla Jandová Martin Bret VAKARIng. Jindřich Rašner VÚHŽ a.s., Dobrá DISTEP a.s. Třinecké železárna a.s. Třinecké železárna a.s. ANAJ Účel použití Na činnost studentské společnosti GrandeJoke Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na výchovně vzdělávací aktivity školy Na akci Okolo Frýdku cestička Vzdělávání žáků školy Rozvoj oboru TZB Společenské a sportovní aktivity studentů H. Školní pomůcky studentů H. Rekonstrukce podlahy sportovní haly Částka

32 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce / se škola zapojila do následujících rozvojových programů: KVALITA Testování žáků. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou V průběhu měsíce října se podrobilo testování 9 žáků. ročníků v třídách. Testování probíhalo elektronickou formou z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Se souhrnnou zprávou Testování žáků. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou byli seznámeni vyučující školy, testovaní studenti a jejich zákonní zástupci. KVALITA Testování žáků. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou V průběhu měsíce dubna se podrobilo testování žáků. ročníků v 7 třídách. Testování probíhalo elektronickou formou z předmětů: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady. Se souhrnnou zprávou Testování žáků. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou byli seznámeni vyučující školy, testovaní studenti a jejich zákonní zástupci. Cílem testování bylo podchytit přidanou hodnotu vzdělávacího procesu ve škole. Lze říct, že škola dosahuje velmi slušných výsledků. Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou VTOMC Ve školním roce / škola dovršila realizaci výše uvedeného projektu. Provozní fáze projektu představuje realizaci rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve FrýdkuMístku. O této aktivitě bude pojednáno dále v následující kapitole. Rozvoj dalšího vzdělávání nový úkol pro školy Projekt svým obsahem dále navazuje na realizované projekty VTOMC a Rozvoj dalšího vzdělávání na SŠ a VOŠ Moravskoslezského kraje tím, že ve šk. r. / jednak inovuje a rozšiřuje o další moduly vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC, vytváří pro jednotlivé moduly tohoto programu studijní opory a spolu s podpůrným vzdělávacím programem Matematicko fyzikální vzdělávání pro techniky bylo pilotně ověřeno jeho modulů na dalších cílových skupinách a sice zaměstnaní, ženy na mateřské dovolené a OSVČ v oboru strojírenství a příbuzném. Inovace obsahu a rozšíření programu se realizuje na základě připomínek absolventů programu a požadavků zaměstnavatelů.

33 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Střední průmyslová škola ve FrýdkuMístku vidí i nadále v realizaci celoživotního vzdělávání šanci, jak se v budoucnu vypořádat s nepříznivým demografickým vývojem v kategorii středoškolské mládeže. Vzdělávací programy pořádané jednak pro Úřad práce ve FrýdkuMístku a dále pro firmy jsou zřejmě další příležitostí, jak prohloubit vztahy s významnými partnery. Mezi hlavní formy realizace celoživotního vzdělávání na škole patří rekvalifikační kurzy a dále kurzy odborného rozvoje pro partnerské firmy. Ve druhé polovině roku vzniklo na škole Místní centrum celoživotního vzdělávání, jehož vznik je úzce spjat s investičním projektem ESF realizovaného v rámci SROPu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou. Provozní fáze projektu počítá s komplexní přípravou lidských zdrojů pro oblasti CAD, CAM a CNC systémů. Tato fáze konkrétně představuje jednak pořádání rekvalifikačních kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání v uvedených oblastech a také vytvoření nového pracovního místa ve výši, pracovního úvazku na pracovní smlouvu pro pozici lektor specialista ( místo vytvořeno od.. 7). Podstata komplexní přípravy spočívá v nasazení počítačových technologií od konstrukce přes přípravu výroby až po výrobu samotnou na CNC strojích. Jedná se o tzv. životní cyklus výrobku, který je v počítačové podobě reprezentován technologiemi CAD CAM CNC. Kurzy jsou určeny pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, pro zaměstnance, ženy na mateřské dovolené OSVČ, kteří mají SŠ, ukončenou výučním listem nebo maturitní zkouškou, VOŠ, VŠ nejlépe v oboru strojírenství, popř. oboru příbuzném. Cílem vzdělávání je u účastníků oživit a aktualizovat jejich znalosti získané v rámci předchozího vzdělávání a předchozího zaměstnání a získat nové kompetence, které odpovídají současným podmínkám a vývojovým trendům v technické přípravě strojírenské výroby. Ve spolupráci se zaměstnavateli Ferrit s.r.o. Frýdlant n/ostr., VÚHŽ a.s. Dobrá a Úřadem práce Frýdek Místek byly vytvořeny čtyři na sebe navazující moduly, které tvoří inovativní jádro odborného vzdělávání v oblasti přípravy strojírenské výroby na pracovní pozice strojírenský technik konstruktér a strojírenský technik technolog podle absolvovaných modulů: Modul č.: ( h) Kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD Modul č.: ( h) Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a AutoCAD Mechanicalu Modul č.: ( h) Modelování strojních součásti a tvorba D dokumentace s využitím programu Inventor Modul č.: ( h) Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM Výše uvedené moduly tvoří v souhrnu vzdělávací program Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC. Rekvalifikační kurzy: Od roku 9 až do roku se SPŠ Frýdek Místek stala na základě úspěšného výběrového řízení ve veřejné zakázce Realizátoři rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce ve FrýdkuMístku výhradním dodavatelem rekvalifikačních kurzů pro oblast CAD/CAM a CNC technologií, přičemž moduly č., a se vyučují v rámci vzdělávacího programu "Strojírenský technik konstruktér pracující v CA systémech" a navazující modul č. v rámci vzdělávacího programu "Strojírenský

34 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / technik technolog programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM". Počty kurzů a absolventů ve školním roce / CAD _/ CAD _/ INV _/ CNCCAM _9/ CAD _/ CAD _/ INV _/ CNCCAM _/ STK STT STK STT. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce / se škola podílela na realizaci tří projektů, v nichž vystupuje jako partner. Významnou aktivitou bylo předložení vlastního projektu spolufinancovaného z ROP Moravskoslezsko. Podpora odborného vzdělávání na středních školách v MSK Dotační zdroj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ..7/..7/. Předkladatel: RPIC ViP s.r.o. Partnerství: s finančním podílem na rozpočtu Podíl na nákladech: 9 Kč Ambice projektu: Zajistit vzdělávání pro konkurenceschopnost Klíčové aktivity projektu: Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech doplňkové motivační aktivity žáci ZŠ. O projektu bylo obsáhle informováno ve výroční zprávě za školní rok 9/ a jeho realizace byla v tomto školním roce ukončena. Rozvoj dalšího vzdělávání nový úkol pro školy Dotační zdroj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ..7/..7/. Předkladatel: Svět vzdělávání síť místních center celoživotního vzdělávání Partnerství školy: bez finančního podílu na rozpočtu Ambice projektu: Dále rozvíjet nabídku celoživotního vzdělávání na SŠ s cílem zvyšování kvalifikace a zaměstnatelnosti u širšího spektra cílových skupin. Obsahové zaměření: Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání na SŠ vytvářením nových či inovováním stávajících programů, rozvíjení profesních kompetencí tvůrců programů a lektorů v oblasti vzdělávání dospělých prostřednictvím jejich školení, spolupráce s významnými zaměstnavateli v regionu zejména ve fázi přípravy programů a ve fázi jejich hodnocení, pilotní ověření vybraných programů pro zajištění zpětné vazby pro jejich evaluaci. Klíčové aktivity projektu:

35 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Inovace vzdělávacího programu Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC. Inovace spočívá v rozšíření programu o nové moduly a úpravu obsahu modulů stávajících. Tvorba studijních opor pro moduly vzdělávacích programů Strojírenský technik ( opor) a Hutnictví ( opory). U podpůrného programu Matematicko fyzikální vzdělávání pro techniky tvorba prostředí pro elearningovou formu výuky ( opory). Pilotní ověřování vytvořených modulů, studijních opor a inovovaných vzdělávacích programů. Pilotně se bude ověřovat modulů vzdělávacího programu Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC a k nim vytvořených studijních opor a moduly vzdělávacího programu Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky a k nim vytvořené studijní opory. Pilotní ověřování programu Prohlubování vybraných profesních kompetencí lektorů dalšího vzdělávání. Škola vyšle své pracovníky do pilotního ověřování zpracovaného programu. Vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání. Zástupci školy se zúčastní seminářů na téma: Dosavadní zkušenosti místních center celoživotního vzdělávání se vzděláváním dospělých. Příprava programů DV budování pracovního týmu, koordinace prací na programech Zkušenosti s navazováním spolupráce se zaměstnavateli, osvědčené způsoby pro navázání spolupráce se zaměstnavateli. Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve FrýdkuMístku Dotační zdroj: ROP II Moravskoslezsko Předkladatel: Střední průmyslová škola, FrýdekMístek Číslo projektu: CZ../../.7 Oblast podpory: Infrastruktura veřejných služeb Podoblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Celkové náklady projektu: 7 7 Kč Maximální výše dotace:, Kč (9,% celkových způsobilých výdajů) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady podepsána dne... Ambice projektu: výraznou modernizací vybavení laboratoří zvýšit atraktivitu technického vzdělávání směrem k technické praxi a uplatnitelnosti absolventů školy. O cílech projektu bylo obsáhle informováno ve výroční zprávě za školní rok 9/, zde v této zprávě výše je popsána realizační fáze a uvedení laboratoří do provozu.

36 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Mechatronika Ve školním roce / byla školy zřizovatelem přizvána jako partner (celkem škol MSK) k projektu Mechatronika. Projekt svým zaměřením zcela zapadá do profilace školy, všechny obory vzdělání mají ve svém ŠVP Dotační zdroj: ROP II Moravskoslezsko Předkladatel: Moravskoslezský kraj Oblast podpory: Infrastruktura veřejných služeb Podoblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Celkové náklady projektu: 97,7 Kč Projekt Mechatronika reaguje na zjištěné a výše zmíněné potřeby současně. Řeší stavební úpravy nutné pro vybudování učeben pro odbornou výuku pneumatiky, elektropneumatiky a mechatroniky, které jsou jedny se stěžejních odborných předměty v oborech strojírenství a elektrotechniky jejichž znalost je nezbytnou podmínkou pro dobré uplatnění na trhu práce. Tyto učebny budou nově vybaveny potřebným materiálním vybavením k výuce těchto odborných předmětů včetně vybavení ICT a multimediální technikou. Systém Veškeré pořízené vybavení bude využíváno mimo primární výuku i pro další vzdělávání a volnočasové aktivity. Hlavním cílem stavebních úprav a pořízení nového vybavení je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku pneumatiky, elektropneumatiky a mechatroniky, které budou reálně simulovat pracovního prostředí. Cílem projektu je zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem. Realizací projektu se výuka odborných předmětů výrazně přiblíží praxi, vzroste uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v neposlední řadě dojde k naplnění cílů a obsahu vzdělávání, jak stanoví rámcové a školní vzdělávací programy. Výstupem projektu budou vybudované odborné učebny laboratoře umožňující: simulaci a návrh schémat s následnou praktickou realizací obvodů, realizaci variabilních manipulátorů pomocí pneumatických a elektrických prvků, programování programovatelných logických automatů (PLC) různých výrobců, projektování a modelování celků v CAD/CAM systémech.. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. Spolupráce s odborovou organizací Na Střední průmyslové škole, FrýdekMístek působí odborová organizace, která má členů z řad stálých pracovníků školy tj. 9,%. V odborové organizaci jsou zastoupeny všechny součásti školy ( pedagogů, vedoucí pracovník, 7 nepedagogů). Zaměstnavatel má s odborovou organizací uzavřenu standardní kolektivní smlouvu, dle vzoru uveřejněného na webových stránkách Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Součástí kolektivní smlouvy je i Vnitřní platový řád. Zaměstnavatel informuje výbor odborové organizace dle příslušných ustanovení právních předpisů. Předmětech každoročních jednání mezi zaměstnavatelem a výborem organizace je rovněž rozpočet FKSP, v němž je na nutné výdaje spojené s provozem odborové organizace (kopírování materiálů, telefony, ) vyčleněna částka

37 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy / Kč. Škola má předplacen týdeník Školství, který využívá jak výbor odborové organizace tak vedení školy. Výbor odborové organizace se podílí na organizování kulturních a společenských akcí s příspěvkem z FKSP, vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací je možné označit za vysoce korektní.. Ing. Jiřina Beňová, předsedkyně OS ČMOS PŠ.. Spolupráce se zaměstnavateli a sdruženími zaměstnavatelů Spolupráce s partnerskými subjekty je zde ve výroční zprávě zmíněna v konkrétní podobě na mnoha místech, rovněž byla zdůrazněna nutnost vzájemné spolupráce mezi školou a firmami a to takové, která je ku prospěchu obou subjektů. Níže shrnujeme nejdůležitější partnerské subjekty, s nimiž má škola navázán účinný systém spolupráce: Arcelor Mittal Ostrava a.s. Huisman konstrukce s.r.o. Třinecké železárny a.s. Feritt s.r.o. VÚHŽ a.s. Novogear s.r.o. Strojírny Třinec a.s. Vítkovice a.s. Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní Národní strojírenský klastr Úřad práce FrýdekMístek.. Účast školy v grantových programech partnerských firem Ve školním roce / se škola zapojila opět do grantových řízení partnerských společností. Grantový program ArcelorMittal Ostrava a.s. a ArcelorMittal FrýdekMístek a.s. Školní projektový tým vedený ředitelem školy zpracoval projekt Výuka profilových předmětů v oborech OJÍRENSTVÍ a HUTNICTVÍ na Střední průmyslové škole ve FrýdkuMístku podpořena výpočetní technikou. Projekt se zabývá využitím moderních didaktických prostředků a inovativních metod ve výuce odborných předmětů oborů vzdělání strojírenství a hutnictví, jejichž zvládnutí je nezbytné pro osvojení odborných kompetencí potřebných pro další uplatnění v technické praxi u zaměstnavatelů resp. při vysokoškolském studiu. Navrhovaným řešením, které směřuje k realizaci vytýčených cílů, je výrazná modernizace ICT vybavení a podpora výuky v profilových oborech součásti SPŠ FM. Realizace projektu zřejmě přispěje i ke zvýšení atraktivity studia žádaných technických oborů, významným prvkem je návaznost na v minulosti již realizovanou podporu ze strany významného zaměstnavatele ArcelorMittal Ostrava a.s. projekt Využití modelovacího software Simufact.Forming při výuce oboru HUTNICTVÍ na Střední průmyslové škole ve FrýdkuMístku a dále na projekt podpořený z prostředků EU Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve FrýdkuMístku. Rozpočet projektu byl sestaven na částku, Kč. Projekt je v současné době ve fázi schvalování grantovou komisí společnosti.

38 Střední průmyslová škola, FrýdekMístek. Výroční zpráva o činnosti školy /. Optimalizace sítě středních škol v Moravskoslezském kraji Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne.. svým usnesením č. /7 o sloučení organizací Střední průmyslová škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace, Obchodní akademie, FrýdekMístek, Palackého, příspěvková organizace a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, FrýdekMístek, příspěvková organizace s účinností od. 7.. Přejímající organizací se stane Střední průmyslová škola, FrýdekMístek, příspěvková organizace. A nová etapa historie školství města FrýdekMístek začíná.. Přílohy Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Příloha č. : Učební plány Účast žáků školy v soutěžích Příprava a organizace soutěží Další aktivity školy Přehled držitelů certifikátu Autodesk Certificate of Completion Informační leták o specializaci oboru hutnictví 7

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola, Frýdek Místek Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 Září 2009 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková

Více

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Učitelský sbor 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1217/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1217/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1217/10-T Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1820/13-T. Příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1820/13-T. Příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1820/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední průmyslová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o. Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016 358

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více