Návod na obsluhu COR 1 WJ 401 EM 04/2009. Technické zm ny vyhrazeny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu COR 1 WJ 401 EM 04/2009. Technické zm ny vyhrazeny"

Transkript

1 Návodnaobsluhu COR 1 WJ 401 EM 04/2009 Technickézmnyvyhrazeny

2 1. Všeobecnéinformace TentonávodjedodávánkerpacímuzaízenífirmyWILOPrahas.r.o.Jehonedílnousouástí jsousamostatnénávodynaerpadlatypu WJ aídícískín SIRIO.Pedjakoukoliv manipulacísezaízenímjenutnénejprveseseznámitsobsahemvšechtínávodadálese jimibezpodmínenídit. 1.1Úelpoužití AutomatickádomácívodárnaCOR1WJ401EMjeurenakzásobovánívodoudomácností, technologickýchcelk,kzávlahámavšudetam,kdejepotebaconejmenšíhovýkyvutlaku vody.jakoerpadlojevyužitsamonasávacítypwj401,kterýsehodíproerpánízastudní, retenníchnádržínebopírodníchzdrojvody.nejastjivmístech,kdecelkováztráta vsacímpotrubí(souetgeodetickéhorozdíluhladinyvodykumístníerpadlaaztrát vpotrubí)jemenšínež7m. 1.2 Charakteristikavýrobku WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 2

3 Technickádata: Max.erpacívýkon Qmax 5 m3/h Max.výtlanávýška Hmax 50 m Max.teplotavody tmax 35 C Max.sacívýška 7 m Max.píkon P W Max.jmenovitýproud In 5,8 A Druhkrytí IP44 Tídaizolace B Napájecínaptí U 1x230V/50Hz * Pipojovacíprmr Rp1 RozmryzaízeníSIRIO (dxšxl) 254x147x143 mm Celkováhmotnost m 10,5 kg *Pozorpoužitýmotorjena3x230V (zapojeníd) Pípustnáerpanámédia:dlenávodunaerpadlaadyWJjdeoistouvodubezobsahu pevných/sedimentaníchlátek,voduužitkovou,studenou,chladícíadešovou. Použitémateriály: obžnékolo tlesoerpadla hídelmotoru nerezocel nerezocel nerezocel Bezpenostnípokyny Samostatnénávodynaerpadloaregulanízaízení SIRIO obsahujízákladnípokyny,které jenutnododržovatbheminstalaceaprovozuzaízení.protojenutné,abyosobaprovádjící tytoinnosti,prostudovalavšechnytytonávodyještpedjejichzahájením 3. Dopravaaskladování Vnávaznostinajednotlivénávody,musíbýtsesestavouzacházenojakoskehkýmzbožím. Nesmíbýtvystavovánateplotámpod0anad40 Caninadmrnémumechanickému namáhání.spínacískísiriojakoelektrickézaízenínesmíbýtvystavovánovlhkosti. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 3

4 4. Popiszaízení AutomatickádomácívodárnaCOR1WJ401EMvyužívávýhodsamonasávacícherpadel WILOadyWJ(provenákonstrukceadlouháživotnosterpadla,vysokývýkon, samonasávacíschopnostaždo7m,nízkáhlunostatd.)vkombinacismodernímídícím zaízením SIRIO,kteráumožujeplynulemnitotákyerpadlavzávislostinapedem nastavenémvýstupnímtlaku.bhemprovozujsousledoványpotebnétechnicképarametry atypakvyhodnocenyvídícískíni.dojdelinapíkladkrealizacíástenéhoodbru(otevení kohoutku),vodárnasezaneplynulerozjíždtaudržujepotebnývýstupnítlaknahodnot, kterousiuživatelpedemnastavil(viz.charakteristikaerpadla).dojdelikzvtšeníodbru, výkonerpadlasetaképlynulezvýší,vpípadzastaveníodbruseerpadloodstaví.tento modernísystémumožujesnížitspotebuenergiejennamomentálnnutnoumez,snižuje hlunost,odstraujevodnírázyiproudovénárazydoelektrickésítímžnejenšetíuvedené technologie,alezároveprodlužuježivotnostsamotnévodárny.zabudovanéochranypak automatickyzastavíerpadlovpípadjehodlouhodobéhopetížení,nebovsituaci,kdy dojdekvyerpáníveškerévodyahrozilbyprovoznasucho. Samonasávacíerpadlojevýhodnépoužíttam,kdemžetezajistitsuchéanezamrzající prostedíprojehoumístní.kdebžnýprovozníhlukokolo50db(a)nebudeobtžovatokolía kdebudetenatotozaízenímítmísto.limitujícípodmínkouvšakje,abysouet hydrostatickýchvýšekhladinyerpáníaumístníerpadlavsoutuscelkovýmiztrátami nepevýšil7mvodníhosloupce. Stanicejenapájenasítí1x230V(vsouladusmístnímipedpisydoporuujemepoužít oddlenouzásuvkusjištním).upozorujeme,žemotorjepropojenna3x230vanení možnohopoužítsamostatnbezídícískín SIRIO. 4.1Rozsahdodávky Zkompletovanávodárnajezabalenádokartonovékrabice.SouástíbaleníjeerpadloWJ 401navýtlakuosazenéídícískíkou SIRIO.Zaízeníjeelektrickypropojenovetn1,5m kabelusvidlicídozásuvky1x230v.piloženyjsouprovozníamontážnínávodyproerpadlo iídícískí. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 4

5 5. Instalace a montá 5.1 ontá Mo samonasávacího erpadla se musí ídit návodem na toto erpadlo a návodem na ídící skí SIRIO. Sestava je dodávána elektricky i hydraulicky propojená. Mezi erpadlem a skíní nesmí být dná odboka ani pojistný tlakový Do výtlaného potrubí za celé zaízení se doporuuje osadit minimáln1 m pruné hadice, který zastavení erpadla pi uzavení odbr vody únicích vody z výtlaného potrubí. V pípadúnik ve výtlaném potrubí, nebo malého odbru v nkterých technologických zaízeních doporuujeme osadit výtlané potrubí malou tlakovou nádobou 2 19 litr z dvodu zamezení vysoké etnos start erpadla. Max. etnost sepn erpadla je 50 x za hodinu. 5.2 Elektrické zapojení Základní zapojení je provedeno z výroby. Ostatní propojování a pípadné opravy smí provádt jen osoba k tomu oprávnná. je teba dbát na to, e jde o zaízení s nebezpeím úrazu elektrickým proudem. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 5

6 6. Uvedenídoprovozu: Pedprvnímuvedenímdoprovozu,musíbýterpadlozalitovodouamusíbýtprovedeny všechnyúkonyjmenovanévmontážnímaprovoznímnávodu. Pedprvnímuvedenímdoprovozu,musíbýterpadlopropojenopohydraulickéielektrické stráncesídícískíkou SIRIO amusíbýtprovedenyvšechnyúkonyjmenované vmontážnímaprovoznímnávodu. PopekontrolovánístavuvodyzapojímenapájecíkabelspínacískínSIRIOdozásuvky (kontrolanaptí).soustavaleddiodvásbudeinformovatoprovoznímstavu.zmáknutím prostedníhotlaítkaseuvedezaízenídoprovozu. Zvýrobyjenastavenvýstupnítlaknahodnotu3bar.Vpípadjehopožadovanézmny postupujemedlenávodunasirio.(tlaítky + a sinastavítepožadovanýtlak). Veškeréostatníochranyjsounastavenyzvýrobníhozávodu.Pekontrolovatzadané hodnotymžetepohybemvmenupomocítlaíteksdvojitýmišipkami. Zaízenínesmínikdypracovatnasucho. 7. Údržba Pedzapoetímpípadnýchúdržbáskýchneboopravárenskýchpracíjenutnozaízeníodpojit odzdrojeelektrickéhonaptí.neprovádjteúdržbuaopravyzaprovozustroje. 8. Závrenáustanovení 8.1 Zárunílistazárunípodmínky WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 6

7 Návodnaobsluhu Frekvenční měnič SIRIO WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 7

8 SIRIO návod k montáži a obsluze POZOR: PED INSTALACÍ, NEBO SPUŠTNÍM PETTE POZORN TENTO NÁVOD K OBSLUZE. Výrobní podnik poskytuje záruku na výrobek po období 24 msíc od data prodeje.; pístroj musí být vrácen spolen s tímto návodem k obsluze s uvedením datumu instalace na poslední stran spolen s hodnotami naprogramovaných parametr, nebo platným daovým dokladem s datem nákupu. Záruka zaniká v pípad, kdy pístroj je poškozen, demontován, nebo poškozen nesprávným použitím a nebo nevhodnou instalací, použitím k úelm ke kterým nebyl uren, nebo byl instalován v nevhodném prostedí a k el. zaízení, které se nesluuje s platnými normami. Výrobní podnik odmítá jakoukoliv odpovdnost za škody na vcech, nebo osobách zpsobené neuskutennou instalací nezbytných el. ochranných mechanizm pístroje, nebo z dvodu neodborné instalace. Instalace a údržba tohoto pístroje musí být provedena odborným personálem, schopným pln pochopit všechny ilustrace v tomto návodu k obsluze. Všechny operace, které se provádjí po odstranní krytu zaízení, musí být uskutenny pi vypnutém el. napájení ze sít. Jelikož neexistují konkrétní dvody, kvli kterým by mlo být vyžadováno odstranní elektronické desky, zstávají nkteré ásti pod naptím ješt po nkolik minut po vypojení jednotky z el. sít. Výrobní podnik nepijímá odpovdnost za škody na vcech a nebo osobách pocházející z neodborného zákroku vnitních ástí zaízení, s výjimkou výmny tohoto pístroje v dob záruky. OBSAH VELIKOST ROZMRY...3 POPIS TECHNICKÉ ÚDAJE....3 FUNKNOST OCHRANY HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ...4 EL. PIPOJENÍ UVEDENÍ DO CHODU PROPOJENÍ POPIS TLAÍTEK STRUKTURA MENU POPIS PARAMETR ALARMY.. 9 ANOMÁLIE ÚDRŽBA WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 8

9 SIRIO návod k montáži a obsluze VELIKOST A ZÁKLADNÍ ROZMRY POPIS Sirio je elektronické zaízení, které ídí a reguluje provoz erpadla a udržuje konstantní nastavený výstupní tlak. Díky této technologii je schopno ídit otáky motoru erpadla v závislosti na požadavku potebného množství vody. Tímto zpsobem vychází z erpadla tlak vždy ve stálé hodnot a spoteba motoru je stále proporcionální vzhledem ke skutenému požadavku zaízení s velkou energetickou úsporou. TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení sít:.. 230V ±10% - 50/60Hz Napájení motoru:. 3 x 220V~ Max. Výkon motoru:. 2200W 3Hp Maximální proud fáze motoru: 9.7A Jištní pívodu: 16A, 230V~ Maximální pípustný tlak: KPa (8 bar) Maximální teplota kapaliny:.. 50 C Maximální teoretický prtok: 150 l/min 9m 3 /h 9000 l/h Rozsah seízení provozního tlaku: 1,5 7 bar Rozsah seízení tlaku pi startu 1 6,7 bar Hydraulické pipojení 1 ¼ Rozsah kmitotu: Hz (30-60Hz na požádání) Stupe ochrany:....ip X5 Váha.. 1,6 Kg Rozmry...254x147x143 mm FUNKNOST Konstantní výstupní tlak díky ízení otáek erpadla frekvenním mniem Energetická úspora díky menší spoteb erpadla Plynulé spuštní a zastavení erpadla, které snižují vodní nárazy Ochrana proti chodu na sucho v pípad nedostatku vody v sání Automatický reset v pípad zastavení erpadla pi chodu na sucho. Kontrola opakovaných start v pípad únik z netsností. Digitální zobrazení tlaku na displeji Ohlášení provozních stav prostednictvím svtelných ukazatel a hlášek na displeji Pomocný kontakt pro dálkovou kontrolu, seriové pipojení, nebo dvojí set-point Zmna smru otáek prostednictvím softwaru (nevyžaduje zákroky do kabeláže) Vyjímatelné elektrické svorky pro usnadnní kabeláže WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 9

10 SIRIO návod k montáži a obsluze Možnost propojení dvou zaízení uvnit sestav vyrovnání tlaku OCHRANY Chod na sucho Podptí napájení (intervence cca do 200 Volt) Peptí (intervence cca 260 Volt) Krátké spojení na výstupních terminálech Kontrola odbrného proudu motoru Pehátí vnitní ásti mnie Úniky spoívající nepetržitými starty erpadla Vnitní pojistka pro ochranu ídící logiky POZOR: tato pojistka chrání pouze ást obvodu s velmi nízkým naptím! HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ: Frekvenní mni SIRIO musí být instalován na výtlaku z erpadla v horizontální, nebo vertikální pozici a souasn musí dodržovat smr uvedeného toku šipkou na krytu. Voda pi výstupu erpadla pechází pes zaízení k dalšímu využití. Voda na vstupu musí být zbavena neistot a nebo jiných substancí, které by mohly zamezit pohybu pojistného ventilu, nacházející se uvnit. Ke snížení tohoto problému na minimum je nutné namontovat píslušné filtry do sání erpadla. Doporuuje se instalace malé expanzní nádoby (1-2 litry) potom SIRIO zamezí nepetržitým startm zpsobeých malými úniky, jejíchž pítomnost je obvyklá u velké ásti zaízení. Hodnota tlaku v expansní nádob musí být adekvátní k nastaveným hodnotám tlaku. Tato obezetnost mimo jiné pomáhá vylepšit stabilitu funknosti v pípad poteby vody ze zaízení (p. praky, splachovae WC, atd.). Je absolutn nezbytné ne instalovat pojistný ventil mezi SIRIO a erpadlo, nýbrž mezi samotné zaízení a spotebie, jinak by byl ohrožen provoz pístroje. Avšak lze zasunout zptnou klapku do sací hadice erpadla a zamezit vyprázdnní v okamžiku zastavení. Doporuuje se instalovat pístroj dovnit objektu, nebo do prostoru, kde lze vylouit silnou kondenzaci. POZOR: pi zastavení erpadla je potrubí zejm pod tlakem, pesto ped jakýmkoliv zákrokem bude nutné vyprázdnit zaízení otevením ventilu. ELEKTRICKÉ PIPOJENÍ: Zasute elektrické kabely do píslušných kabelových vývodek a ádn dodržujte postup montáže všech komponent. Dostaten upevnte závitové matice a nepetáhnte je a nepetote kabely z venkovní strany. Rezervní kabelová vývodka je zaslepená: pokud potebujete zasunout kabel k dálkovému ovládání je vhodné promáknout plastikovou matici prostednictvím šroubováku až po odstranní matice z vývodky. PIPOJENÍ K ERPADLU Zaízení SIRIO mže být instalováno na tífázovém erpadle s napájením 220Vac, tudíž konfigurace je trojúhelníková. Proto je nezbytné v okamžiku elektrického pipojení zkontrolovat svorky uvnit elektrické krabice motoru, zda jsou pipojeny dle následující obrázku: UZEMN MOTOR 3X220Vac WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 10

11 SIRIO návod k montáži a obsluze Pi provádní elektrického spojení vyjmte típolovou zelenou svorku oznaenou nápisem MOTOR a spojte ti vodie napájející motor erpadla; znovu zasute svorku do lžka a uzemnte kabel do jednoho z dvojitých konc kontakt faston. Zapojení terminál faston musí být provedeno odborným personálem pi použití vhodných kleští. Toto zaízení je schopno pracovat s erpadly s nominální maximální frekvencí 50Hz (60Hz na požádání) a výkonem až do 2200 Watt. Pístroj je opaten ochranou ped zkratem. Prez žil kabel je doporuen 1,5mm 2 délka kabel do 30 metr; pro délky od 30 do 70 metr se doporuuje použití kabelu o prezu 2,5mm 2. Druh elektrického kabelu musí odpovídat podmínkám použití dle píslušných SN (použití v domácích podmínkách, suché, nebo mokré, umístní uvnit nebo venku). PIPOJENÍ VEDENÍ UZEMN Napájení zaízení je jednofázové 230 Volt 50/60Hz. Elektrické zaízení ke kterému bude pístroj pipojen, musí být v souladu s platnými bezpenostními normami a tudíž musí být opaten: - magnetotepelným automatickým jistiem s vysokým výkonem vypínání a proporcionálním zásahovým proudem k výkonu PROUD instalovaného erpadla (viz následující tabulka) 230V~ - 50/60 Hz -ochranou ped nebezpeným dotykem podle SN Pokud bude pístroj použit v bazénech, nebo fontánách, nebo zahradních jezírkách je nutné nainstalovat proudový chráni s reakním proudem In=30mA Systém sestrojený z erpadla a zaízení SIRIO je teba považovat za kompaktní; tudíž je nutné zamezit odpojení z obvodu napájení, ke kterému bylo pvodn pipojen a nepipojovat jej ke zdroji bez nutných elektrických ochran. erpadlo nesmí být pipojeno pímo na elektrorozvodnou sí, provoz erpadla je možný pouze pi napájení ze zaízení SIRIO. Pokud není pístroj vybaven napájecím kabelem a zástrkou, nainstalujte jiný pívod, který zajistí pipojení do sít vícepolov s rozvorem kontakt alespo 3mm. VÝKON INSTALOVA NÉHO ERPADLA (KW) MAGNETICKO TEPELNÁ OCHRANA (A) 0.37 (0.5Hp) (1Hp) (2Hp) (3Hp) 16 Pro elektrické pipojení vyjmte dvoupólovou zelenou svorku oznaenou nápisem SÍ a spojte dva napájecí vodie zaízení; znovu zasute svorku do lžka a spojte kabel s uzemnním k jednomu ze dvou konc zemnících faston. Zapojení terminál faston musí být provedena odborným personálem použitím píslušných kleští. Prez žil kabel se doporuuje 1,5mm 2, sluitelný s erpadly až do 1,1kW. Pro výkony nad 1.1 kw až do 2.2 kw je vhodnjší použít kabel o prezu žil 2.5mm 2. V pípad dlouhé napájecí sít pesahující 5-10 metr, je lepší použít kabel s prezem 2,5mm 2 ke snížení úbytk naptí a snížení možnosti zákroku ochrany pi podptí. Druh elektrického kabelu musí souhlasit s podmínkami použití dle píslušných SN (použití v domácnosti, suchých, nebo mokrých, pro umístní vnitní, nebo venkovní). Dodržujte omezení pi instalaci uvedené výrobcem erpadla ke kterému bude zaízení SIRIO pipojeno. POZOR: - všechna elektrická spojení musí být provedena odborným personálem - nesprávné pipojení elektrického motoru mže zpsobit poškození zaízení a motoru erpadla. - nedodržení uvedeného v tomto odstavci mže zpsobit vážná poškození na vcech a nebo osobách za které není výrobní podnik odpovdný. - v pípad kdy napájecí kabel, nebo kabel mezi Sirio a erpadlem je poškozen, musí být jeho výmna provedena odborným servisem výrobce pístroje, nebo povenou osobou stejn kvalifikovanou, zpsobem pedcházejícím rizikm vcem, nebo osobám. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 11

12 SIRIO návod k montáži a obsluze PIPOJENÍ POMOCNÉHO KONTAKTU POZOR: rezervní kontrolní konektor není odstranitelný! Zaízení SIRIO je opateno specielním konektorem prostednictvím kterého je pipojení pomocného kontaktu k využití pídavného provozu, mezitím co je zaízení propojeno s ostatními venkovními pístroji. KONEKTOR POMOCNÉHO KONTAKTU Provedená funkce pomocí pomocného kontaktu závisí na nastavení parametru Pomocný kontakt popsaném v odstavci týkající se programování. Dále budou popsány ti zpsoby konfigurace týkající se provozu a metod pipojení elektrického pipojení. NASTAVENÍ PARAMETRU POMOCNÝ KONTAKT = 1 - Funkce vnitní výmny soustav vyrovnávající tlak. S parametrem POMOCNÝ KONTAKT nastavený v 1, SIRIO je peduren pro autonomní provoz (samostatné zaízení) nebo pro komunikaci s jiným partnerským zaízením uvnit zdvojené skupiny vyrovnávající tlak, podle toho zda spojovací kabel je pítomen nebo ne. V pípad kdy zaízení pracuje samostatn, není nutné provést jakékoliv spojení. Pokud je naopak SIRIO pipojeno k jiné jednotce aby se vyrovnal tlak, postupujte dle elektrického schematu uvedeného na boku; další informace týkající se zpsobu provozu uvnit vyrovnávacích dvojích soustav si pette dodatek tohoto návodu MECHANIZMY VYROVNÁNÍ TLAKU. NASTAVENÍ PARAMETRU POMOCNÝ KONTAKT = 2 - Dálkový spoutcí a stop provoz S parametrem POMOCNÝ KONTAKT uloženým v 2, SIRIO je peduren dálkov ízený provoz (zapnuto/vypnuto) na základ požadavk zaízení. Tato funkce je užitená pi nastavení spuštní erpadla soucasn se spuštním jiných pístroj pipojených ke kontrolním jednotkám jako napíklad v zavlažovacích zaízeních, ve kterých je spuštno erpadlo, když centrála zavlažování aktivuje jeden z více elektroventil v zaízení. Provete pipojení dle uvedeného elektrického schematu na boku a pokud je venkovní kontakt otevený, SIRIO nespustí erpadlo ani když zaízení dosáhne hodnotu Pmin, zatímco když venkovní kontakt je zavený, pracuje mechanizmus pravideln dle nastavených hodnot. VENKOVNÍ KONTAKT NASTAVENÍ PARAMETRU POMOCNÝ KONTAKT = 3 - Funkce dle set-point (Pmax2) S parametrem POMOCNÝ KONTAKT,který je nastaven v 3, je Sirio pedem uren pro seízení otáek erpadla na základ nastavené hodnoty tlaku v parametru Pmax2. Tato funkce je užitená když zaízení pracuje doasn s odlišným tlakem od nastaveného v Pmax, napíklad v pípad použití spotebi, které vyžadují odlišný tlak. Provete spojení dle uvedeného v elektrickém schematu na okraji, pokud je venkovní kontakt otevený, Sirio seídí otáky erpadla na základ nastavené hodnoty tlaku v Pmax, zatímco je venkovní kontakt zavený, mechanizmus seídí rychlost erpadla na základ nastavené hodnoty v parametru Pmax2. VENKOVNÍ KONTAKT POZOR: nesprávné pipojení pomocného kontaktu mže zpsobit zkrat v obvodu pi nízkém naptí s následným poškozením pojistky! Vnujte maximální pozornost bhem pipojování. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 12

13 SIRIO návod k montáži a obsluze SPUŠTNÍ: POZOR: pi prvním spuštní zamezte provozu mechanizmu po dlouhou dobu bez vody, které zpsobuje pehátí mnie a poškozuje mechanickou ucpávku erpadla! Naplte sací potrubí erpadla ped spuštním systému. Po provedení elektrických pipojení a jejich kontrole správnosti, uzavete kryt jednotky a zapnte naptí do zaízení. SIRIO se nachází ve stavu stand-by; z této kondice (erpadlo stojí) lze nastavit všechny rzné parametry (viz odstavec programování ) ped uvedením systému do provozu. Ke spuštní erpadla je dostaující stisknout stední tlaítko on-off : Sirio vystoupí z modality stand-by a motor se zaíná otáet. Pedem zkontrolujte správný smr otáek erpadla;v pípad, že není správný, lze jej zmnit softwerem (viz odstavec programování ), bez poteby znovu otevení krytu. Pro usnadnní naplnní erpadla, lze pidržet stisknuté tlaítko + v hlavním schematu, pro zvýšení otáek erpadla na maximum, bez ochranného zákroku chodu na sucho. Údaje o nastavení zaznamenejte do píslušného formuláe za úelem dohledání kvli záruce. PROGRAMOVÁNÍ: POPIS PROPOJENÍ 1. Display s digitálním ukazatelem tlaku, zobrazuje chyby, konfiguraní menu Tlaítka pro programování, spuštní a zastavení erpadla. 3. Zelená kontrolka signalizuje pítomnost sít (LINE) ervená kontrolka signalizuje chybu (FAILURE) 5. Žlutá kontrolka signalizuje erpadlo v provozu (PUMP ON) 3 2 POPIS TLAÍTEK Levá šipka: listuje ve stránkách menu zpt Pravá šipka: listuje ve stránkách menù vped On-Off/Reset: pepíná mechanizmus ze stand-by do funkce provozní a provádí reset v pípad alarm nebo chyb. Tlaítko + : stoupající hodnota parametru bžn zobrazováno na displeji;umožní nucený chod s maximální rychlostí Tlaítko - : sestupující hodnota parametru bžn zobrazovaná na displeji; na displeji zobrazuje okamžitou spotebu motoru. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 13

14 SIRIO návod k montáži a obsluze STRUKTURA MENU POPIS PARAMETR A CLON DLEŽITÉ PARAMETRY: Tyto parametry jsou bžn pístupné pokud je zaízení zapnuto. Základní clona: když SIRIO funguje pravideln, zobrazí se v první linii okamžit zjištný tlak v systému, v druhé linii je zobrazen árkový graf, který indikuje otáky motoru erpadla v procentech. Z této pozice lze zaít se tením rzných menu prostednictvím šipek, nebo pepínáním systému do stavu Stand-by stisknutím prostedního tlaítka on-off. Když se SIRIO nachází v stand-by, erpadlo se nespustí ani když sestoupí tlak pod nastavenou hodnotu Pmin. Pro výstup ze stand-by znovu stisknte prostední tlaítko. Pidržením tlaítka + se erpadlo pesune do režimu maximálních otáek a je ignorována ochrana chodu na sucho (použijte tuto funkci pi prvním spuštní erpadla). Stisknte tlaítko - pro zobrazení provozu motoru. Pmax: prostednictvím tohoto parametru lze nastavit hodnotu set-point v zaízení. Toto je stálá požadovaná hodnota tlaku v zaízení (maximální tlak). Bhem svého provozu SIRIO seizuje efektivn otáky erpadla vi požadavkm poteby. V pípad nastavení hodnot Pmax vyšších než bývá pevážn maximální možnost erpadla, je v každém pípad zarueno zastavení motoru a ventil potom co SIRIO vypne motor, když prtok vody sestoupí pod minimální hodnoty ( cca 2 l/min.), nezávisle na docíleném tlaku v zaízení. Použijte tlaítka + a pro upravení hodnot parametr. Pmax2: tato strana zobrazuje pouze parametr POMOCNÝ KONTAKT nastavený na hodnot 3 ( dvojí funkce set-point); prostednictvím tohoto parametru lze nastavit podružnou hodnotu set-point v zaízení. Když pomocný kontakt je zevn uzaven, nastavená hodnota tlaku v Pmax2 se stane novým set-point, na základ kterého SIRIO seídí otáky erpadla. Pmin: tato hodnota pedstavuje tlak pi znovu spuštní erpadla. Na zaátku jakéhokoliv použití se erpadlo nespustí, dokud tlak v zaízení nesestoupí pod hodnotu Pmin. Potom co motor byl spuštn, jeho otáecí režim je seizován udržením hodnot tlaku co nejbližších nastaveným v parametru Pmax. Minimální nastavitelný rozdíl mezi Pmax a Pmin je 0.3 Bar, doporuený je 0.5 Bar. Použijte tlaítka + a pro zmnu hodnoty parametru. Prodlení pi stop: prostednictvím tohoto parametru lze urit po kolika vteinách bude erpadlo zastaveno následn po uzavení všech spotebi. Pokud se zjistí nepetržitý nízký prtok pi spuštní a vypnutí erpadla, zvyšte prodlení pi vypnutí pro stejnorodost provozu. Toto zvýšení mže být užitené i k eliminaci astých zásah proti chodu za sucha, obzvlášt v ponoených erpadlech, nebo které se tžce samospouští. Nastavená hodnota z továrny je 10 vtein. Požijte tlaítka + a - pro zmnu hodnoty prodlení pi vypínání. Interval auto-reset: pokud bhem provozu erpadla se zjistí doasný nedostatek vody v sání, SIRIO vypne napájení do motoru, aby zamezil poškození erpadla. Tuto ochranu lze nastavit tak, že po nkolika minutách se aktivuje automatické znovuspuštní, aby ovila nová pípadná pítomnost vody v sání. Pokud bude pokus úspšný, SIRIO automaticky vystoupí z chyby a systém je znovu v provozu ; v opaném pípad další pokus bývá proveden po stejném asovém intervalu. Maximální nastavitelný interval je 300 minut (doporuená hodnota je 60 min.). Použijte tlaítka + a pro zmnu hodnot parametru. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 14

15 SIRIO návod k montáži a obsluze Poet zkoušek auto-reset: tento parametr uruje poet pokus, které SIRIO provádí pi hledání ešení pi zastavení pro chod na sucho. Pekroením tohoto limitu se systém zastaví a je nutný zákrok uživatele. Nastavením této hodnoty na nule je vylouen auto-reset. Maximální poet pokus se rovná 10. Použijte tlaítka + a pro zmnu hodnoty parametru. Maximální poet spuštní bhem hodiny: Touto clonou lze nastavit maximální poet spuštní bhem hodiny pedtím, než se spustí alarm Vážná ztráta. Budou spoteny jednotlivé krátkodobé spuštní kterým následuje oderpání minima vody cca 2,5 l/min. Pokud bude zjištn píliš astý zákrok, nebo neoprávnná chyba Vážné chyby, doporuuje se zvýšit parametr této strany stisknutím tlaítka +. Pokud je požadována deaktivace kontroly ztrát, stisknte tlaítko - dokud se nezobrazí nápis OFF na spodním ádku. Jazyk: je možné personifikovat jazyk menu a hlášky alarm. Použijte tlaítka + a ke zmn hodnoty parametru. INSTALANÍ PARAMETRY: Tyto parametry jsou obsaženy ve skrytých stránkách a obvykle by mli být upraveny pouze ve fázi instalace. Pro vstup na tyto stránky musí být zaízení v režimu Stand-by, na 5 vtein stisknte souasn tlaítka + a -. Po vstupu do skrytého menu použijte tlaítka s šipkou << a >> pro výbr clon a tlaítek + a - ke zmn parametr. Pro návrat do hlavní obrazovky stisknte prostední tlaítko. Smr otáení: Touto stranou lze zmnit smr otáek erpadla bez zmny kabel elektrického motoru. Pro zmnu smru otáení motoru, použijte tlaítka + a - ; uvedený smr šipky má hodnotu pouze indikativní a neodráží skutený smr otáek, který musí být v každém pípad zkontrolován instalaním technikem. Kontrola PID: Tento parametr uruje rychlost reakce systému na zmny tlaku (zrychlení a zpomalení). Nízké hodnoty PID urují pomalou reakci, ale pesnjší, (postupné spouštní a zastavení) zatímco vyšší hodnoty parametru pinášejí odpovídající rychlost vyšší. Když systém není stabilní (nepetržité kolísání tlaku s následnými zmnami rychlosti motoru) doporuuje se nastavit hodnoty PID nižší. Pokud ovšem zaízení reaguje píliš pomalu na zmny tlaku, doporuuje se zvýšit hodnota PID (max. 50). Nastavení z továrny je do 25. Použijte tlaítka + a - pro zmnu parametru PID. Minimální frekvence: Tento parametr umožuje nastavení minimální napájecí frekvenci erpadla (tudíž jeho minimální poet otáek) a je vyjáden v procentemch vi hodnot maximální frekvence. Nastavitelné hodnoty jsou 50, 60 nebo 70%. Pro povrchová erpadla se doporuuje minimální frekvence 50% jako nastavení z továrny, pro ponorná erpadla do hloubky 8-10 metr se doporuuje hodnota 60%, pro erpadla s ponorem do a více než 10 metr je vhodné nastavit parametr do 70%. V každém pípad je užitené tento parametr zvýšit když spuštní erpadla je píliš pomalé a zjistí se v této fázi citelné snížení tlaku v zaízení. Použijte tlaítka + a - pro zmnu hodnoty minimální frekvence. Imax: prostednictvím tohoto parametru lze nastavit maximální odbrný proud v obvyklých podmínkách,tak aby byl vypnut motor v pípad zvýšeného proudu. K zastavení dochází i pokud zobrazený proud bhem provozu je nižší než 0,5 A s následným perušením napájení erpadla. as zásahu ochrany vzhledem ke zvýšené spoteb je obrácen proporcionální k množstvím petížení v provozu, tudíž lehké petížení prodlužuje intervenní asy, zatímco intenzivní petížení zpsobuje perušení o mnoho rychlejší. Parametr je nastavitelný od 0,5 do 9,7 A. Pi zapojení zaízení, kdy je parametr Imax nastaven do 0,0 A (nastavení z továrny), se na displeji zobrazí automaticky strana nastavení maximálního proudu a žádná akce není povolená, pokud není pedem nastavená limitní hodnota jmenovitého proudu erpadla. Pomocný kontakt: tento parametr umožuje vybrat funkci spojující s pomocným kontaktem; nastavitelné hodnoty jsou následující: 1 <-> pomocný kontakt je používaný ke spojení dvou SIRIO uvnit paralelní skupiny vyrovnávající tlak (nastavení ztovárny) 2 <- pomocný kontakt je používán pro dálkové ovládání uvedení do chodu a zastavení erpadla 3 X2 pomocný kontakt je požívaný k ovládání jednu vteinu set-point tlaku (Pmax2). V sekci PIPOJENÍ POMOCNÉHO KONTAKTU jsou pístupné další informace pro pibližné elektrické propojení a ti rzné zpsoby provozu. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 15

16 SIRIO návod k montáži a obsluze ALARMy Chod na sucho: tato hláška se zobrazí když systém je zastaven s následným nedostatkem vody v sání erpadla. Pokud byla aktivovánatato funkce v automatickém režimu nutno ovit optovnou pítomnost vody sacím potrubí. Pro vymazání chyby stisknte stední tlaítko reset. Vážná ztráta: tato hláška se zobrazí když erpadlo bylo zastaveno pro opakované krátké znovuspouštní zpsobené možným únikem v zaízení. Pro obnovení systému po ovení píin alarmu stisknte prostední tlaítko reset. Pokud se hláška neustále opakuje a zamezuje normálnímu chodu erpadla, lze deaktivovat tuto kontrolu, po ubezpeení se, zda nezpsobuje poškození erpadla, nebo zaízení (viz sekce POPIS PARAMETR A CLON ). Chyba mnie: tento alarm se zobrazí když je mni zablokován po petížení, podptí, nebo pehátí s následným zastavením erpadla. Pestože systém bývá automaticky obnoven cca po 3 minutách od zmizení hlášky chyby, zstane hláška na obrazovce a signalizuje uživateli možné anomálie v hydraulickém nebo elektrickém zaízení. Po každém tomto alarmu na jednotce je lépe zkontrolovat systém odborným personálem k zamezení poškození elektrického charakteru. Pro vymazání hlášky stisknte prostední tlaítko na displeji reset. Krátké spojení: Tato hláška se zobrazí na displeji v pípad zjištní krátkého spojení pi výstupu mnie; toto se mže stát po nesprávném spojení elektrického motoru, nebo poškozenou elektrickou izolaci kabel spojujících erpadlo se zaízením, nebo poruchou na el. motoru erpadla. Když se zobrazí tato chyba je nutné co nejrychleji zkontrolovat elektrické zaízení odborným personálem. Chyba mže zmizet pouze odpojením pístroje od zdroje el. napájení a vyešením píiny poruchy. Pokus o znovu spuštní mnie pi krátkém spojení mže zpsobit vážná poškození na pístroji a mže být zdrojem nebezpeí pro uživatele. Peptí: tento alarm se zobrazí když spoteba erpadla pekroila maximální nastavenou hodnotu v Imax; toto se mže pihodit po extrémn vážném provozu erpadla s nepetržitým znovuspouštním po krátkých intervalech a pi problémech pevinutí motoru po nesprávném elektrickém pipojení tohoto motoru se zaízením SIRIO. Pokud se tento alarm objevuje astji, je nutné nechat zkontrolovat zaízení osobou, která provedla instalaci. MOŽNÉ ANOMÁLIE: Otevením jednoho z výtok se erpadlo nespustí, nebo spustí až po nkolika vteinách Nastavená hodnota Pmin je píliš nízká. Vyzkoušet zvýšit hodnotu startovacího Pmin. Pi uzavírání výtok se erpadlo sice zastaví, ale spustí se znovu po nkolika okamžicích bez únik v zaízení Rozdíl mezi hodnotami Pmin a Pmax je píliš nízký a pokles tlaku, který ovuje zastavení erpadla je dostaující pro znovuspuštní. Zvýšit hodnotu Pmax, nebo snížit Pmin erpadlo se nepetržit aktivuje e deaktivuje Zaízení hlásí úniky. Zkontrolujte rzná hydraulická pipojení. Prostednictvím displeje zkontrolujte pípadné poklesy tlaku pi zavených ventilech. Zkontrolujte možné neistoty ve zptných ventilech SIRIO, které zamezují ádné uzavení a pípadn jej oistte vzduchovým proudem. Zaízení hlásí astý chod na sucho Sací potrubí erpadla, se bhem období neinnosti systému vyprázdní a zabrauje sáníí erpadla pi následujícím startu. Zkontrolujte nepropustnost pípadného zptného ventilu v sacím koši. Zaízení hlásí astou chybu mnie Naptí napájení by mohlo být v nesouladu s požadavky ve specifikacích pístroje; nechejte provést kontrolu odborným personálem. Mni již není schopen se ochladit vodou, která prochází zaízením, nebo teplota erpané kapaliny je píliš vysoká. Zkontrolujte pítomnost cizích tles, které mohou blokovat prchod vody a pípadn nechejte zkontrolovat zaízení odborným servisem. Provoz erpadla je nepravidelný s velmi sníženým prtokem vody Prtok má píliš nízké hodnoty a vzhledem k tomu, že nemže být zjištn pístrojem, erpadlo se zastavuje. Nainstalujte malou expanzní nádobu (1-2 litry), aby byl systém pružnjší a snížil poet znovuspuštní. erpadlo se nezastavuje Zaízení má velké úniky, nebo zptný ventil se zablokoval z dvodu neistot; vyzkoušejte pohybovat zptným ventilem prsty a ovte, zda je pružina schopna zajistit uzavení. Sníma, který zjišuje pozici elektroventilu je poškozen, nechejte zkontrolovat pístroj odborným servisem. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 16

17 SIRIO návod k montáži a obsluze Vnitní ochranná pojistka se asto spálí V zaízení se vytvoila kondenzace ze vzdušné vlhkosti. Zaízení nechte zkontrolovat odborným servisem. erpadlo se toí na maximum, ale s malým výkonem erpadlo by se mohlo toit opan; vyzkoušejte zmnit smr otáení. erpalo je poškozené, nebo cizí tlesa blokují prchod vody. V pípad požadavku více vody ze zaízení se tlak snížuje Tento režim je normální a je zpsoben zaízením, které není schopen erpadlo násilím pinutit k výkonu nad maximální kivku. Následovalo by pi pekroení jmenovitého výkonu, tlak se pesto nezvýší i když se erpadlo ješt toí na maximum povolených otáek. V tchto pípadech by bylo nutné instalovat erpadlo o vyšším výkonu. Pi zobrazení tohoto nápisu Chyba inverteru na displeji po nkolika vteinách po spuštní erpadla Chyba mže být zpsobena neshodným napájecím naptím. Zmením naptí píslušným pístrojem na napájecích svorkách bhem provozu erpadla uríme, zda se jedná o problém podnaptí, nebo peptí. V pípad je to dsledek použití napájecího kabelu s nižším prezem a vzniklého úbytku naptí. Kontaktujte montážní firmu. ÚDRŽBA: Spolehlivý provoz zaízení SIRIO je podmínn dodržením níže uvedených ustanovení, tím zajistíte dlouhý a bezporuchový provoz zaízení. - Vymte vnitní pojistku pouze za stejný typ, který souhlasí s vnitními charakteristikami pístroje (rezervní pojistka je již uložena uvnit jednotky). -Zamezte aby zaízení nebylo vystaveno teplot nižší než 3 C; pokud toto není možné, ujistte se zda voda uvnit byla vypuštna, aby nezledovatla, jinak by mohla poškodit plastický korpus pístroje. - Pokud erpadlo je vybaveno sacími filtry, zajistte peroidické ištní. - Ujistte se, zda kryt je dostaten uzaven pro zamezení vstupu vody do zaízení z venku. - Odpojit naptí a vypustit vodu ze zaízení, když systém je neaktivní po dlouhou dobu. - Zamezte provozu erpadla, pokud není voda v sání: jinak se poškodí jak erpadlo tak SIRIO. - Ped použitím zaízení odlišnými kapalinami než je voda, dotazujte se u výrobního podniku. - Neprovádjte operace s oteveným zaízením. - Ped odstranním krytu zaízení vykejte 3 minuty pro vybití kondenzátor. POZOR: Zaízení neobsahuje žádný komponent, který by mohl být opraven, nebo vymnn zákazníkem. Proto se doporuuje neodstraovat ochranný kryt elektronické desky což zamezuje zániku záruky! Datum instalace././. Instalatér Zákazník Znaka-model erpadla. Série NASTAVENÉ HODNOTY PI INSTALACI Pmax Bar Pmax2 Bar Pmin Bar Prodlení stop Vteiny as auto-reset Minuty Test auto-reset Poet test Spuštní/hodina NE ANO ( max poet max Smr otáek PID Minimální 50% 60% 70% frekvence Imax A Pomocný kontakt Poznámky WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 17

18 SIRIO návod k montáži a obsluze Instalace a pipojení do paralelní soustavy vyrovnání tlaku INSTALACE: každý mni SIRIO nainstalujte k pívodu píslušného erpadla. Pipojte výstupní konektor každého mnie, bez zptného ventilu. Zapojte sání erpadel ke spoleným sacím kolektorm zasunutím zptného ventilu na každé erpadlo, k zamezení vyprázdnní pi zastavení. Sirio mže být montován jak v pozici vertikální, tak i v horizontální. ZAPOJENÍ: pipojení mezi dvma mnii se provede prostednictvím nestínného kabelu 4x0,5 mm 2 viz schema na boku. Maximální délka je di 100 cm vetn sejmutí. Je pítomen spojovací pedmontovaný kabel s terminály a oíslovanými kabely (kód. SR-CBL4X05-100). Pokud žádný kabel nebude spojen, mechanizmus bude pracovat autonomn. STAV MASTER: pi zaízení MASTER, je citlivý na zmny tlaku zaízení, tudíž je schopen spustit a zastavit erpadlo a upravovat otáky na základ požadavku vody do zaízení. STAV SLAVE: pi zaízení SLAVE se zobrazí se dv písmena S ve spodním ádku displeje; v tomto režimu pokud je erpadlo v provozu je poet otáek stálý, zatímco se erpadlo zastaví a spuštní je zakázáno i v pípad otevených ventil. FUNKNOST: v okamžiku spuštní prvního zaízení, které je schopno se prosadit ped jiným, pijímá stav MASTER zatímco jiný se stane SLAVE. Otevení spotebi mechanizmu MASTER spustí erpadlo až do docílení maximálního režimu otáek s tlakem v zaízení nižším, než nastavená hodnota v Pmin, penechává kontrolu druhému mnii, který se stane novým MASTER, zatímco první se stává SLAVE a jeho režim otáení zstane pevný. S postupným zavením spotebi druhé zaízení zastaví erpadlo a znovu penechá kontrolu zaízení prvnímu mníi; tento zastaví vlastní erpadlo v okamžiku, kdy oderpání vody se vynuluje po kompletním uzavení každého spotebie. Po zastavení stavu MASTER je penechán další zaízení tak, aby pokraovala stále alternace erpadla, které bývá spuštno první. V pípad poškození, nebo chyby jednoho ze dvou mni, další automaticky pevezme stav master a zaíná pracovat nezávisle. Pro aktivaci funkce výmny není nutné nastavit jakýkoliv parametr v menu, protože autonomn zjišuje pítomnost druhého zaízení prostednictvím elektrického spojení. Naprogramované hodnoty Pmin a Pmax musí být stejné pro ob zaízení. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 18

19 Návodnaobsluhu Samonasávací čerpadlo WILO-JET WJ WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 19

20 WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 20

Cirkulační čerpadla TUV

Cirkulační čerpadla TUV Návod Návod k montáži k montáži a obsluze a obsluze Cz D GB F I Cz Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze D Einbau- und Betriebsanleitung Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and

Více

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Více

Wilo-Helix EXCEL 22-36-52. Návod k montáži a obsluze

Wilo-Helix EXCEL 22-36-52. Návod k montáži a obsluze Wilo-Helix EXCEL 22-36-52 cz Návod k montáži a obsluze 4152003-Ed.1-03/13 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. A1 1 Obr. A2 2 3 4 Obr. A3 3 2 4 Obr. A4 2 3 4 Obr. A5 Obr. A6 5 6 1. Obecné informace 1.1 Informace

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. MSS, MLD Multilift. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. MSS, MLD Multilift. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS MSS, MLD Multilift Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products MSS and MLD, to which this

Více

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR . BADU TEC Návod k montáži a pro provoz BETTAR 1 Návod k montáži a pro provoz plastových čerpadel BETTAR 1. Všeobecně Oblast použití: Čerpadlo pro plavecké bazény BETTAR je určeno výhradně pro přečerpávání

Více

ECORAIN Evolution & advanced

ECORAIN Evolution & advanced ECORAIN Evolution & advanced Návod k instalaci a obsluze Výrobek RWS (plováková verze ZAPNUTO/VYPNUTO, verze s elektronickým snímačem s hladinoměrem) splňuje požadavky následujících směrnic Rady týkajících

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Control MPC Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Control MPC, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP-A indoor absorpční vzduchové tepelné čerpadlo pro instalaci v technické místnosti napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revize: B Kód: D-LBR741 Tento

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY IT Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto, che potrà soddisfare le vostre esigenze ed aspettative. Questo progetto nasce da ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A. (Azienda certificata UNI EN ISO

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více