Návod na obsluhu COR 1 WJ 401 EM 04/2009. Technické zm ny vyhrazeny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu COR 1 WJ 401 EM 04/2009. Technické zm ny vyhrazeny"

Transkript

1 Návodnaobsluhu COR 1 WJ 401 EM 04/2009 Technickézmnyvyhrazeny

2 1. Všeobecnéinformace TentonávodjedodávánkerpacímuzaízenífirmyWILOPrahas.r.o.Jehonedílnousouástí jsousamostatnénávodynaerpadlatypu WJ aídícískín SIRIO.Pedjakoukoliv manipulacísezaízenímjenutnénejprveseseznámitsobsahemvšechtínávodadálese jimibezpodmínenídit. 1.1Úelpoužití AutomatickádomácívodárnaCOR1WJ401EMjeurenakzásobovánívodoudomácností, technologickýchcelk,kzávlahámavšudetam,kdejepotebaconejmenšíhovýkyvutlaku vody.jakoerpadlojevyužitsamonasávacítypwj401,kterýsehodíproerpánízastudní, retenníchnádržínebopírodníchzdrojvody.nejastjivmístech,kdecelkováztráta vsacímpotrubí(souetgeodetickéhorozdíluhladinyvodykumístníerpadlaaztrát vpotrubí)jemenšínež7m. 1.2 Charakteristikavýrobku WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 2

3 Technickádata: Max.erpacívýkon Qmax 5 m3/h Max.výtlanávýška Hmax 50 m Max.teplotavody tmax 35 C Max.sacívýška 7 m Max.píkon P W Max.jmenovitýproud In 5,8 A Druhkrytí IP44 Tídaizolace B Napájecínaptí U 1x230V/50Hz * Pipojovacíprmr Rp1 RozmryzaízeníSIRIO (dxšxl) 254x147x143 mm Celkováhmotnost m 10,5 kg *Pozorpoužitýmotorjena3x230V (zapojeníd) Pípustnáerpanámédia:dlenávodunaerpadlaadyWJjdeoistouvodubezobsahu pevných/sedimentaníchlátek,voduužitkovou,studenou,chladícíadešovou. Použitémateriály: obžnékolo tlesoerpadla hídelmotoru nerezocel nerezocel nerezocel Bezpenostnípokyny Samostatnénávodynaerpadloaregulanízaízení SIRIO obsahujízákladnípokyny,které jenutnododržovatbheminstalaceaprovozuzaízení.protojenutné,abyosobaprovádjící tytoinnosti,prostudovalavšechnytytonávodyještpedjejichzahájením 3. Dopravaaskladování Vnávaznostinajednotlivénávody,musíbýtsesestavouzacházenojakoskehkýmzbožím. Nesmíbýtvystavovánateplotámpod0anad40 Caninadmrnémumechanickému namáhání.spínacískísiriojakoelektrickézaízenínesmíbýtvystavovánovlhkosti. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 3

4 4. Popiszaízení AutomatickádomácívodárnaCOR1WJ401EMvyužívávýhodsamonasávacícherpadel WILOadyWJ(provenákonstrukceadlouháživotnosterpadla,vysokývýkon, samonasávacíschopnostaždo7m,nízkáhlunostatd.)vkombinacismodernímídícím zaízením SIRIO,kteráumožujeplynulemnitotákyerpadlavzávislostinapedem nastavenémvýstupnímtlaku.bhemprovozujsousledoványpotebnétechnicképarametry atypakvyhodnocenyvídícískíni.dojdelinapíkladkrealizacíástenéhoodbru(otevení kohoutku),vodárnasezaneplynulerozjíždtaudržujepotebnývýstupnítlaknahodnot, kterousiuživatelpedemnastavil(viz.charakteristikaerpadla).dojdelikzvtšeníodbru, výkonerpadlasetaképlynulezvýší,vpípadzastaveníodbruseerpadloodstaví.tento modernísystémumožujesnížitspotebuenergiejennamomentálnnutnoumez,snižuje hlunost,odstraujevodnírázyiproudovénárazydoelektrickésítímžnejenšetíuvedené technologie,alezároveprodlužuježivotnostsamotnévodárny.zabudovanéochranypak automatickyzastavíerpadlovpípadjehodlouhodobéhopetížení,nebovsituaci,kdy dojdekvyerpáníveškerévodyahrozilbyprovoznasucho. Samonasávacíerpadlojevýhodnépoužíttam,kdemžetezajistitsuchéanezamrzající prostedíprojehoumístní.kdebžnýprovozníhlukokolo50db(a)nebudeobtžovatokolía kdebudetenatotozaízenímítmísto.limitujícípodmínkouvšakje,abysouet hydrostatickýchvýšekhladinyerpáníaumístníerpadlavsoutuscelkovýmiztrátami nepevýšil7mvodníhosloupce. Stanicejenapájenasítí1x230V(vsouladusmístnímipedpisydoporuujemepoužít oddlenouzásuvkusjištním).upozorujeme,žemotorjepropojenna3x230vanení možnohopoužítsamostatnbezídícískín SIRIO. 4.1Rozsahdodávky Zkompletovanávodárnajezabalenádokartonovékrabice.SouástíbaleníjeerpadloWJ 401navýtlakuosazenéídícískíkou SIRIO.Zaízeníjeelektrickypropojenovetn1,5m kabelusvidlicídozásuvky1x230v.piloženyjsouprovozníamontážnínávodyproerpadlo iídícískí. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 4

5 5. Instalace a montá 5.1 ontá Mo samonasávacího erpadla se musí ídit návodem na toto erpadlo a návodem na ídící skí SIRIO. Sestava je dodávána elektricky i hydraulicky propojená. Mezi erpadlem a skíní nesmí být dná odboka ani pojistný tlakový Do výtlaného potrubí za celé zaízení se doporuuje osadit minimáln1 m pruné hadice, který zastavení erpadla pi uzavení odbr vody únicích vody z výtlaného potrubí. V pípadúnik ve výtlaném potrubí, nebo malého odbru v nkterých technologických zaízeních doporuujeme osadit výtlané potrubí malou tlakovou nádobou 2 19 litr z dvodu zamezení vysoké etnos start erpadla. Max. etnost sepn erpadla je 50 x za hodinu. 5.2 Elektrické zapojení Základní zapojení je provedeno z výroby. Ostatní propojování a pípadné opravy smí provádt jen osoba k tomu oprávnná. je teba dbát na to, e jde o zaízení s nebezpeím úrazu elektrickým proudem. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 5

6 6. Uvedenídoprovozu: Pedprvnímuvedenímdoprovozu,musíbýterpadlozalitovodouamusíbýtprovedeny všechnyúkonyjmenovanévmontážnímaprovoznímnávodu. Pedprvnímuvedenímdoprovozu,musíbýterpadlopropojenopohydraulickéielektrické stráncesídícískíkou SIRIO amusíbýtprovedenyvšechnyúkonyjmenované vmontážnímaprovoznímnávodu. PopekontrolovánístavuvodyzapojímenapájecíkabelspínacískínSIRIOdozásuvky (kontrolanaptí).soustavaleddiodvásbudeinformovatoprovoznímstavu.zmáknutím prostedníhotlaítkaseuvedezaízenídoprovozu. Zvýrobyjenastavenvýstupnítlaknahodnotu3bar.Vpípadjehopožadovanézmny postupujemedlenávodunasirio.(tlaítky + a sinastavítepožadovanýtlak). Veškeréostatníochranyjsounastavenyzvýrobníhozávodu.Pekontrolovatzadané hodnotymžetepohybemvmenupomocítlaíteksdvojitýmišipkami. Zaízenínesmínikdypracovatnasucho. 7. Údržba Pedzapoetímpípadnýchúdržbáskýchneboopravárenskýchpracíjenutnozaízeníodpojit odzdrojeelektrickéhonaptí.neprovádjteúdržbuaopravyzaprovozustroje. 8. Závrenáustanovení 8.1 Zárunílistazárunípodmínky WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 6

7 Návodnaobsluhu Frekvenční měnič SIRIO WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 7

8 SIRIO návod k montáži a obsluze POZOR: PED INSTALACÍ, NEBO SPUŠTNÍM PETTE POZORN TENTO NÁVOD K OBSLUZE. Výrobní podnik poskytuje záruku na výrobek po období 24 msíc od data prodeje.; pístroj musí být vrácen spolen s tímto návodem k obsluze s uvedením datumu instalace na poslední stran spolen s hodnotami naprogramovaných parametr, nebo platným daovým dokladem s datem nákupu. Záruka zaniká v pípad, kdy pístroj je poškozen, demontován, nebo poškozen nesprávným použitím a nebo nevhodnou instalací, použitím k úelm ke kterým nebyl uren, nebo byl instalován v nevhodném prostedí a k el. zaízení, které se nesluuje s platnými normami. Výrobní podnik odmítá jakoukoliv odpovdnost za škody na vcech, nebo osobách zpsobené neuskutennou instalací nezbytných el. ochranných mechanizm pístroje, nebo z dvodu neodborné instalace. Instalace a údržba tohoto pístroje musí být provedena odborným personálem, schopným pln pochopit všechny ilustrace v tomto návodu k obsluze. Všechny operace, které se provádjí po odstranní krytu zaízení, musí být uskutenny pi vypnutém el. napájení ze sít. Jelikož neexistují konkrétní dvody, kvli kterým by mlo být vyžadováno odstranní elektronické desky, zstávají nkteré ásti pod naptím ješt po nkolik minut po vypojení jednotky z el. sít. Výrobní podnik nepijímá odpovdnost za škody na vcech a nebo osobách pocházející z neodborného zákroku vnitních ástí zaízení, s výjimkou výmny tohoto pístroje v dob záruky. OBSAH VELIKOST ROZMRY...3 POPIS TECHNICKÉ ÚDAJE....3 FUNKNOST OCHRANY HYDRAULICKÉ PIPOJENÍ...4 EL. PIPOJENÍ UVEDENÍ DO CHODU PROPOJENÍ POPIS TLAÍTEK STRUKTURA MENU POPIS PARAMETR ALARMY.. 9 ANOMÁLIE ÚDRŽBA WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 8

9 SIRIO návod k montáži a obsluze VELIKOST A ZÁKLADNÍ ROZMRY POPIS Sirio je elektronické zaízení, které ídí a reguluje provoz erpadla a udržuje konstantní nastavený výstupní tlak. Díky této technologii je schopno ídit otáky motoru erpadla v závislosti na požadavku potebného množství vody. Tímto zpsobem vychází z erpadla tlak vždy ve stálé hodnot a spoteba motoru je stále proporcionální vzhledem ke skutenému požadavku zaízení s velkou energetickou úsporou. TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení sít:.. 230V ±10% - 50/60Hz Napájení motoru:. 3 x 220V~ Max. Výkon motoru:. 2200W 3Hp Maximální proud fáze motoru: 9.7A Jištní pívodu: 16A, 230V~ Maximální pípustný tlak: KPa (8 bar) Maximální teplota kapaliny:.. 50 C Maximální teoretický prtok: 150 l/min 9m 3 /h 9000 l/h Rozsah seízení provozního tlaku: 1,5 7 bar Rozsah seízení tlaku pi startu 1 6,7 bar Hydraulické pipojení 1 ¼ Rozsah kmitotu: Hz (30-60Hz na požádání) Stupe ochrany:....ip X5 Váha.. 1,6 Kg Rozmry...254x147x143 mm FUNKNOST Konstantní výstupní tlak díky ízení otáek erpadla frekvenním mniem Energetická úspora díky menší spoteb erpadla Plynulé spuštní a zastavení erpadla, které snižují vodní nárazy Ochrana proti chodu na sucho v pípad nedostatku vody v sání Automatický reset v pípad zastavení erpadla pi chodu na sucho. Kontrola opakovaných start v pípad únik z netsností. Digitální zobrazení tlaku na displeji Ohlášení provozních stav prostednictvím svtelných ukazatel a hlášek na displeji Pomocný kontakt pro dálkovou kontrolu, seriové pipojení, nebo dvojí set-point Zmna smru otáek prostednictvím softwaru (nevyžaduje zákroky do kabeláže) Vyjímatelné elektrické svorky pro usnadnní kabeláže WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 9

10 SIRIO návod k montáži a obsluze Možnost propojení dvou zaízení uvnit sestav vyrovnání tlaku OCHRANY Chod na sucho Podptí napájení (intervence cca do 200 Volt) Peptí (intervence cca 260 Volt) Krátké spojení na výstupních terminálech Kontrola odbrného proudu motoru Pehátí vnitní ásti mnie Úniky spoívající nepetržitými starty erpadla Vnitní pojistka pro ochranu ídící logiky POZOR: tato pojistka chrání pouze ást obvodu s velmi nízkým naptím! HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ: Frekvenní mni SIRIO musí být instalován na výtlaku z erpadla v horizontální, nebo vertikální pozici a souasn musí dodržovat smr uvedeného toku šipkou na krytu. Voda pi výstupu erpadla pechází pes zaízení k dalšímu využití. Voda na vstupu musí být zbavena neistot a nebo jiných substancí, které by mohly zamezit pohybu pojistného ventilu, nacházející se uvnit. Ke snížení tohoto problému na minimum je nutné namontovat píslušné filtry do sání erpadla. Doporuuje se instalace malé expanzní nádoby (1-2 litry) potom SIRIO zamezí nepetržitým startm zpsobeých malými úniky, jejíchž pítomnost je obvyklá u velké ásti zaízení. Hodnota tlaku v expansní nádob musí být adekvátní k nastaveným hodnotám tlaku. Tato obezetnost mimo jiné pomáhá vylepšit stabilitu funknosti v pípad poteby vody ze zaízení (p. praky, splachovae WC, atd.). Je absolutn nezbytné ne instalovat pojistný ventil mezi SIRIO a erpadlo, nýbrž mezi samotné zaízení a spotebie, jinak by byl ohrožen provoz pístroje. Avšak lze zasunout zptnou klapku do sací hadice erpadla a zamezit vyprázdnní v okamžiku zastavení. Doporuuje se instalovat pístroj dovnit objektu, nebo do prostoru, kde lze vylouit silnou kondenzaci. POZOR: pi zastavení erpadla je potrubí zejm pod tlakem, pesto ped jakýmkoliv zákrokem bude nutné vyprázdnit zaízení otevením ventilu. ELEKTRICKÉ PIPOJENÍ: Zasute elektrické kabely do píslušných kabelových vývodek a ádn dodržujte postup montáže všech komponent. Dostaten upevnte závitové matice a nepetáhnte je a nepetote kabely z venkovní strany. Rezervní kabelová vývodka je zaslepená: pokud potebujete zasunout kabel k dálkovému ovládání je vhodné promáknout plastikovou matici prostednictvím šroubováku až po odstranní matice z vývodky. PIPOJENÍ K ERPADLU Zaízení SIRIO mže být instalováno na tífázovém erpadle s napájením 220Vac, tudíž konfigurace je trojúhelníková. Proto je nezbytné v okamžiku elektrického pipojení zkontrolovat svorky uvnit elektrické krabice motoru, zda jsou pipojeny dle následující obrázku: UZEMN MOTOR 3X220Vac WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 10

11 SIRIO návod k montáži a obsluze Pi provádní elektrického spojení vyjmte típolovou zelenou svorku oznaenou nápisem MOTOR a spojte ti vodie napájející motor erpadla; znovu zasute svorku do lžka a uzemnte kabel do jednoho z dvojitých konc kontakt faston. Zapojení terminál faston musí být provedeno odborným personálem pi použití vhodných kleští. Toto zaízení je schopno pracovat s erpadly s nominální maximální frekvencí 50Hz (60Hz na požádání) a výkonem až do 2200 Watt. Pístroj je opaten ochranou ped zkratem. Prez žil kabel je doporuen 1,5mm 2 délka kabel do 30 metr; pro délky od 30 do 70 metr se doporuuje použití kabelu o prezu 2,5mm 2. Druh elektrického kabelu musí odpovídat podmínkám použití dle píslušných SN (použití v domácích podmínkách, suché, nebo mokré, umístní uvnit nebo venku). PIPOJENÍ VEDENÍ UZEMN Napájení zaízení je jednofázové 230 Volt 50/60Hz. Elektrické zaízení ke kterému bude pístroj pipojen, musí být v souladu s platnými bezpenostními normami a tudíž musí být opaten: - magnetotepelným automatickým jistiem s vysokým výkonem vypínání a proporcionálním zásahovým proudem k výkonu PROUD instalovaného erpadla (viz následující tabulka) 230V~ - 50/60 Hz -ochranou ped nebezpeným dotykem podle SN Pokud bude pístroj použit v bazénech, nebo fontánách, nebo zahradních jezírkách je nutné nainstalovat proudový chráni s reakním proudem In=30mA Systém sestrojený z erpadla a zaízení SIRIO je teba považovat za kompaktní; tudíž je nutné zamezit odpojení z obvodu napájení, ke kterému bylo pvodn pipojen a nepipojovat jej ke zdroji bez nutných elektrických ochran. erpadlo nesmí být pipojeno pímo na elektrorozvodnou sí, provoz erpadla je možný pouze pi napájení ze zaízení SIRIO. Pokud není pístroj vybaven napájecím kabelem a zástrkou, nainstalujte jiný pívod, který zajistí pipojení do sít vícepolov s rozvorem kontakt alespo 3mm. VÝKON INSTALOVA NÉHO ERPADLA (KW) MAGNETICKO TEPELNÁ OCHRANA (A) 0.37 (0.5Hp) (1Hp) (2Hp) (3Hp) 16 Pro elektrické pipojení vyjmte dvoupólovou zelenou svorku oznaenou nápisem SÍ a spojte dva napájecí vodie zaízení; znovu zasute svorku do lžka a spojte kabel s uzemnním k jednomu ze dvou konc zemnících faston. Zapojení terminál faston musí být provedena odborným personálem použitím píslušných kleští. Prez žil kabel se doporuuje 1,5mm 2, sluitelný s erpadly až do 1,1kW. Pro výkony nad 1.1 kw až do 2.2 kw je vhodnjší použít kabel o prezu žil 2.5mm 2. V pípad dlouhé napájecí sít pesahující 5-10 metr, je lepší použít kabel s prezem 2,5mm 2 ke snížení úbytk naptí a snížení možnosti zákroku ochrany pi podptí. Druh elektrického kabelu musí souhlasit s podmínkami použití dle píslušných SN (použití v domácnosti, suchých, nebo mokrých, pro umístní vnitní, nebo venkovní). Dodržujte omezení pi instalaci uvedené výrobcem erpadla ke kterému bude zaízení SIRIO pipojeno. POZOR: - všechna elektrická spojení musí být provedena odborným personálem - nesprávné pipojení elektrického motoru mže zpsobit poškození zaízení a motoru erpadla. - nedodržení uvedeného v tomto odstavci mže zpsobit vážná poškození na vcech a nebo osobách za které není výrobní podnik odpovdný. - v pípad kdy napájecí kabel, nebo kabel mezi Sirio a erpadlem je poškozen, musí být jeho výmna provedena odborným servisem výrobce pístroje, nebo povenou osobou stejn kvalifikovanou, zpsobem pedcházejícím rizikm vcem, nebo osobám. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 11

12 SIRIO návod k montáži a obsluze PIPOJENÍ POMOCNÉHO KONTAKTU POZOR: rezervní kontrolní konektor není odstranitelný! Zaízení SIRIO je opateno specielním konektorem prostednictvím kterého je pipojení pomocného kontaktu k využití pídavného provozu, mezitím co je zaízení propojeno s ostatními venkovními pístroji. KONEKTOR POMOCNÉHO KONTAKTU Provedená funkce pomocí pomocného kontaktu závisí na nastavení parametru Pomocný kontakt popsaném v odstavci týkající se programování. Dále budou popsány ti zpsoby konfigurace týkající se provozu a metod pipojení elektrického pipojení. NASTAVENÍ PARAMETRU POMOCNÝ KONTAKT = 1 - Funkce vnitní výmny soustav vyrovnávající tlak. S parametrem POMOCNÝ KONTAKT nastavený v 1, SIRIO je peduren pro autonomní provoz (samostatné zaízení) nebo pro komunikaci s jiným partnerským zaízením uvnit zdvojené skupiny vyrovnávající tlak, podle toho zda spojovací kabel je pítomen nebo ne. V pípad kdy zaízení pracuje samostatn, není nutné provést jakékoliv spojení. Pokud je naopak SIRIO pipojeno k jiné jednotce aby se vyrovnal tlak, postupujte dle elektrického schematu uvedeného na boku; další informace týkající se zpsobu provozu uvnit vyrovnávacích dvojích soustav si pette dodatek tohoto návodu MECHANIZMY VYROVNÁNÍ TLAKU. NASTAVENÍ PARAMETRU POMOCNÝ KONTAKT = 2 - Dálkový spoutcí a stop provoz S parametrem POMOCNÝ KONTAKT uloženým v 2, SIRIO je peduren dálkov ízený provoz (zapnuto/vypnuto) na základ požadavk zaízení. Tato funkce je užitená pi nastavení spuštní erpadla soucasn se spuštním jiných pístroj pipojených ke kontrolním jednotkám jako napíklad v zavlažovacích zaízeních, ve kterých je spuštno erpadlo, když centrála zavlažování aktivuje jeden z více elektroventil v zaízení. Provete pipojení dle uvedeného elektrického schematu na boku a pokud je venkovní kontakt otevený, SIRIO nespustí erpadlo ani když zaízení dosáhne hodnotu Pmin, zatímco když venkovní kontakt je zavený, pracuje mechanizmus pravideln dle nastavených hodnot. VENKOVNÍ KONTAKT NASTAVENÍ PARAMETRU POMOCNÝ KONTAKT = 3 - Funkce dle set-point (Pmax2) S parametrem POMOCNÝ KONTAKT,který je nastaven v 3, je Sirio pedem uren pro seízení otáek erpadla na základ nastavené hodnoty tlaku v parametru Pmax2. Tato funkce je užitená když zaízení pracuje doasn s odlišným tlakem od nastaveného v Pmax, napíklad v pípad použití spotebi, které vyžadují odlišný tlak. Provete spojení dle uvedeného v elektrickém schematu na okraji, pokud je venkovní kontakt otevený, Sirio seídí otáky erpadla na základ nastavené hodnoty tlaku v Pmax, zatímco je venkovní kontakt zavený, mechanizmus seídí rychlost erpadla na základ nastavené hodnoty v parametru Pmax2. VENKOVNÍ KONTAKT POZOR: nesprávné pipojení pomocného kontaktu mže zpsobit zkrat v obvodu pi nízkém naptí s následným poškozením pojistky! Vnujte maximální pozornost bhem pipojování. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 12

13 SIRIO návod k montáži a obsluze SPUŠTNÍ: POZOR: pi prvním spuštní zamezte provozu mechanizmu po dlouhou dobu bez vody, které zpsobuje pehátí mnie a poškozuje mechanickou ucpávku erpadla! Naplte sací potrubí erpadla ped spuštním systému. Po provedení elektrických pipojení a jejich kontrole správnosti, uzavete kryt jednotky a zapnte naptí do zaízení. SIRIO se nachází ve stavu stand-by; z této kondice (erpadlo stojí) lze nastavit všechny rzné parametry (viz odstavec programování ) ped uvedením systému do provozu. Ke spuštní erpadla je dostaující stisknout stední tlaítko on-off : Sirio vystoupí z modality stand-by a motor se zaíná otáet. Pedem zkontrolujte správný smr otáek erpadla;v pípad, že není správný, lze jej zmnit softwerem (viz odstavec programování ), bez poteby znovu otevení krytu. Pro usnadnní naplnní erpadla, lze pidržet stisknuté tlaítko + v hlavním schematu, pro zvýšení otáek erpadla na maximum, bez ochranného zákroku chodu na sucho. Údaje o nastavení zaznamenejte do píslušného formuláe za úelem dohledání kvli záruce. PROGRAMOVÁNÍ: POPIS PROPOJENÍ 1. Display s digitálním ukazatelem tlaku, zobrazuje chyby, konfiguraní menu Tlaítka pro programování, spuštní a zastavení erpadla. 3. Zelená kontrolka signalizuje pítomnost sít (LINE) ervená kontrolka signalizuje chybu (FAILURE) 5. Žlutá kontrolka signalizuje erpadlo v provozu (PUMP ON) 3 2 POPIS TLAÍTEK Levá šipka: listuje ve stránkách menu zpt Pravá šipka: listuje ve stránkách menù vped On-Off/Reset: pepíná mechanizmus ze stand-by do funkce provozní a provádí reset v pípad alarm nebo chyb. Tlaítko + : stoupající hodnota parametru bžn zobrazováno na displeji;umožní nucený chod s maximální rychlostí Tlaítko - : sestupující hodnota parametru bžn zobrazovaná na displeji; na displeji zobrazuje okamžitou spotebu motoru. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 13

14 SIRIO návod k montáži a obsluze STRUKTURA MENU POPIS PARAMETR A CLON DLEŽITÉ PARAMETRY: Tyto parametry jsou bžn pístupné pokud je zaízení zapnuto. Základní clona: když SIRIO funguje pravideln, zobrazí se v první linii okamžit zjištný tlak v systému, v druhé linii je zobrazen árkový graf, který indikuje otáky motoru erpadla v procentech. Z této pozice lze zaít se tením rzných menu prostednictvím šipek, nebo pepínáním systému do stavu Stand-by stisknutím prostedního tlaítka on-off. Když se SIRIO nachází v stand-by, erpadlo se nespustí ani když sestoupí tlak pod nastavenou hodnotu Pmin. Pro výstup ze stand-by znovu stisknte prostední tlaítko. Pidržením tlaítka + se erpadlo pesune do režimu maximálních otáek a je ignorována ochrana chodu na sucho (použijte tuto funkci pi prvním spuštní erpadla). Stisknte tlaítko - pro zobrazení provozu motoru. Pmax: prostednictvím tohoto parametru lze nastavit hodnotu set-point v zaízení. Toto je stálá požadovaná hodnota tlaku v zaízení (maximální tlak). Bhem svého provozu SIRIO seizuje efektivn otáky erpadla vi požadavkm poteby. V pípad nastavení hodnot Pmax vyšších než bývá pevážn maximální možnost erpadla, je v každém pípad zarueno zastavení motoru a ventil potom co SIRIO vypne motor, když prtok vody sestoupí pod minimální hodnoty ( cca 2 l/min.), nezávisle na docíleném tlaku v zaízení. Použijte tlaítka + a pro upravení hodnot parametr. Pmax2: tato strana zobrazuje pouze parametr POMOCNÝ KONTAKT nastavený na hodnot 3 ( dvojí funkce set-point); prostednictvím tohoto parametru lze nastavit podružnou hodnotu set-point v zaízení. Když pomocný kontakt je zevn uzaven, nastavená hodnota tlaku v Pmax2 se stane novým set-point, na základ kterého SIRIO seídí otáky erpadla. Pmin: tato hodnota pedstavuje tlak pi znovu spuštní erpadla. Na zaátku jakéhokoliv použití se erpadlo nespustí, dokud tlak v zaízení nesestoupí pod hodnotu Pmin. Potom co motor byl spuštn, jeho otáecí režim je seizován udržením hodnot tlaku co nejbližších nastaveným v parametru Pmax. Minimální nastavitelný rozdíl mezi Pmax a Pmin je 0.3 Bar, doporuený je 0.5 Bar. Použijte tlaítka + a pro zmnu hodnoty parametru. Prodlení pi stop: prostednictvím tohoto parametru lze urit po kolika vteinách bude erpadlo zastaveno následn po uzavení všech spotebi. Pokud se zjistí nepetržitý nízký prtok pi spuštní a vypnutí erpadla, zvyšte prodlení pi vypnutí pro stejnorodost provozu. Toto zvýšení mže být užitené i k eliminaci astých zásah proti chodu za sucha, obzvlášt v ponoených erpadlech, nebo které se tžce samospouští. Nastavená hodnota z továrny je 10 vtein. Požijte tlaítka + a - pro zmnu hodnoty prodlení pi vypínání. Interval auto-reset: pokud bhem provozu erpadla se zjistí doasný nedostatek vody v sání, SIRIO vypne napájení do motoru, aby zamezil poškození erpadla. Tuto ochranu lze nastavit tak, že po nkolika minutách se aktivuje automatické znovuspuštní, aby ovila nová pípadná pítomnost vody v sání. Pokud bude pokus úspšný, SIRIO automaticky vystoupí z chyby a systém je znovu v provozu ; v opaném pípad další pokus bývá proveden po stejném asovém intervalu. Maximální nastavitelný interval je 300 minut (doporuená hodnota je 60 min.). Použijte tlaítka + a pro zmnu hodnot parametru. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 14

15 SIRIO návod k montáži a obsluze Poet zkoušek auto-reset: tento parametr uruje poet pokus, které SIRIO provádí pi hledání ešení pi zastavení pro chod na sucho. Pekroením tohoto limitu se systém zastaví a je nutný zákrok uživatele. Nastavením této hodnoty na nule je vylouen auto-reset. Maximální poet pokus se rovná 10. Použijte tlaítka + a pro zmnu hodnoty parametru. Maximální poet spuštní bhem hodiny: Touto clonou lze nastavit maximální poet spuštní bhem hodiny pedtím, než se spustí alarm Vážná ztráta. Budou spoteny jednotlivé krátkodobé spuštní kterým následuje oderpání minima vody cca 2,5 l/min. Pokud bude zjištn píliš astý zákrok, nebo neoprávnná chyba Vážné chyby, doporuuje se zvýšit parametr této strany stisknutím tlaítka +. Pokud je požadována deaktivace kontroly ztrát, stisknte tlaítko - dokud se nezobrazí nápis OFF na spodním ádku. Jazyk: je možné personifikovat jazyk menu a hlášky alarm. Použijte tlaítka + a ke zmn hodnoty parametru. INSTALANÍ PARAMETRY: Tyto parametry jsou obsaženy ve skrytých stránkách a obvykle by mli být upraveny pouze ve fázi instalace. Pro vstup na tyto stránky musí být zaízení v režimu Stand-by, na 5 vtein stisknte souasn tlaítka + a -. Po vstupu do skrytého menu použijte tlaítka s šipkou << a >> pro výbr clon a tlaítek + a - ke zmn parametr. Pro návrat do hlavní obrazovky stisknte prostední tlaítko. Smr otáení: Touto stranou lze zmnit smr otáek erpadla bez zmny kabel elektrického motoru. Pro zmnu smru otáení motoru, použijte tlaítka + a - ; uvedený smr šipky má hodnotu pouze indikativní a neodráží skutený smr otáek, který musí být v každém pípad zkontrolován instalaním technikem. Kontrola PID: Tento parametr uruje rychlost reakce systému na zmny tlaku (zrychlení a zpomalení). Nízké hodnoty PID urují pomalou reakci, ale pesnjší, (postupné spouštní a zastavení) zatímco vyšší hodnoty parametru pinášejí odpovídající rychlost vyšší. Když systém není stabilní (nepetržité kolísání tlaku s následnými zmnami rychlosti motoru) doporuuje se nastavit hodnoty PID nižší. Pokud ovšem zaízení reaguje píliš pomalu na zmny tlaku, doporuuje se zvýšit hodnota PID (max. 50). Nastavení z továrny je do 25. Použijte tlaítka + a - pro zmnu parametru PID. Minimální frekvence: Tento parametr umožuje nastavení minimální napájecí frekvenci erpadla (tudíž jeho minimální poet otáek) a je vyjáden v procentemch vi hodnot maximální frekvence. Nastavitelné hodnoty jsou 50, 60 nebo 70%. Pro povrchová erpadla se doporuuje minimální frekvence 50% jako nastavení z továrny, pro ponorná erpadla do hloubky 8-10 metr se doporuuje hodnota 60%, pro erpadla s ponorem do a více než 10 metr je vhodné nastavit parametr do 70%. V každém pípad je užitené tento parametr zvýšit když spuštní erpadla je píliš pomalé a zjistí se v této fázi citelné snížení tlaku v zaízení. Použijte tlaítka + a - pro zmnu hodnoty minimální frekvence. Imax: prostednictvím tohoto parametru lze nastavit maximální odbrný proud v obvyklých podmínkách,tak aby byl vypnut motor v pípad zvýšeného proudu. K zastavení dochází i pokud zobrazený proud bhem provozu je nižší než 0,5 A s následným perušením napájení erpadla. as zásahu ochrany vzhledem ke zvýšené spoteb je obrácen proporcionální k množstvím petížení v provozu, tudíž lehké petížení prodlužuje intervenní asy, zatímco intenzivní petížení zpsobuje perušení o mnoho rychlejší. Parametr je nastavitelný od 0,5 do 9,7 A. Pi zapojení zaízení, kdy je parametr Imax nastaven do 0,0 A (nastavení z továrny), se na displeji zobrazí automaticky strana nastavení maximálního proudu a žádná akce není povolená, pokud není pedem nastavená limitní hodnota jmenovitého proudu erpadla. Pomocný kontakt: tento parametr umožuje vybrat funkci spojující s pomocným kontaktem; nastavitelné hodnoty jsou následující: 1 <-> pomocný kontakt je používaný ke spojení dvou SIRIO uvnit paralelní skupiny vyrovnávající tlak (nastavení ztovárny) 2 <- pomocný kontakt je používán pro dálkové ovládání uvedení do chodu a zastavení erpadla 3 X2 pomocný kontakt je požívaný k ovládání jednu vteinu set-point tlaku (Pmax2). V sekci PIPOJENÍ POMOCNÉHO KONTAKTU jsou pístupné další informace pro pibližné elektrické propojení a ti rzné zpsoby provozu. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 15

16 SIRIO návod k montáži a obsluze ALARMy Chod na sucho: tato hláška se zobrazí když systém je zastaven s následným nedostatkem vody v sání erpadla. Pokud byla aktivovánatato funkce v automatickém režimu nutno ovit optovnou pítomnost vody sacím potrubí. Pro vymazání chyby stisknte stední tlaítko reset. Vážná ztráta: tato hláška se zobrazí když erpadlo bylo zastaveno pro opakované krátké znovuspouštní zpsobené možným únikem v zaízení. Pro obnovení systému po ovení píin alarmu stisknte prostední tlaítko reset. Pokud se hláška neustále opakuje a zamezuje normálnímu chodu erpadla, lze deaktivovat tuto kontrolu, po ubezpeení se, zda nezpsobuje poškození erpadla, nebo zaízení (viz sekce POPIS PARAMETR A CLON ). Chyba mnie: tento alarm se zobrazí když je mni zablokován po petížení, podptí, nebo pehátí s následným zastavením erpadla. Pestože systém bývá automaticky obnoven cca po 3 minutách od zmizení hlášky chyby, zstane hláška na obrazovce a signalizuje uživateli možné anomálie v hydraulickém nebo elektrickém zaízení. Po každém tomto alarmu na jednotce je lépe zkontrolovat systém odborným personálem k zamezení poškození elektrického charakteru. Pro vymazání hlášky stisknte prostední tlaítko na displeji reset. Krátké spojení: Tato hláška se zobrazí na displeji v pípad zjištní krátkého spojení pi výstupu mnie; toto se mže stát po nesprávném spojení elektrického motoru, nebo poškozenou elektrickou izolaci kabel spojujících erpadlo se zaízením, nebo poruchou na el. motoru erpadla. Když se zobrazí tato chyba je nutné co nejrychleji zkontrolovat elektrické zaízení odborným personálem. Chyba mže zmizet pouze odpojením pístroje od zdroje el. napájení a vyešením píiny poruchy. Pokus o znovu spuštní mnie pi krátkém spojení mže zpsobit vážná poškození na pístroji a mže být zdrojem nebezpeí pro uživatele. Peptí: tento alarm se zobrazí když spoteba erpadla pekroila maximální nastavenou hodnotu v Imax; toto se mže pihodit po extrémn vážném provozu erpadla s nepetržitým znovuspouštním po krátkých intervalech a pi problémech pevinutí motoru po nesprávném elektrickém pipojení tohoto motoru se zaízením SIRIO. Pokud se tento alarm objevuje astji, je nutné nechat zkontrolovat zaízení osobou, která provedla instalaci. MOŽNÉ ANOMÁLIE: Otevením jednoho z výtok se erpadlo nespustí, nebo spustí až po nkolika vteinách Nastavená hodnota Pmin je píliš nízká. Vyzkoušet zvýšit hodnotu startovacího Pmin. Pi uzavírání výtok se erpadlo sice zastaví, ale spustí se znovu po nkolika okamžicích bez únik v zaízení Rozdíl mezi hodnotami Pmin a Pmax je píliš nízký a pokles tlaku, který ovuje zastavení erpadla je dostaující pro znovuspuštní. Zvýšit hodnotu Pmax, nebo snížit Pmin erpadlo se nepetržit aktivuje e deaktivuje Zaízení hlásí úniky. Zkontrolujte rzná hydraulická pipojení. Prostednictvím displeje zkontrolujte pípadné poklesy tlaku pi zavených ventilech. Zkontrolujte možné neistoty ve zptných ventilech SIRIO, které zamezují ádné uzavení a pípadn jej oistte vzduchovým proudem. Zaízení hlásí astý chod na sucho Sací potrubí erpadla, se bhem období neinnosti systému vyprázdní a zabrauje sáníí erpadla pi následujícím startu. Zkontrolujte nepropustnost pípadného zptného ventilu v sacím koši. Zaízení hlásí astou chybu mnie Naptí napájení by mohlo být v nesouladu s požadavky ve specifikacích pístroje; nechejte provést kontrolu odborným personálem. Mni již není schopen se ochladit vodou, která prochází zaízením, nebo teplota erpané kapaliny je píliš vysoká. Zkontrolujte pítomnost cizích tles, které mohou blokovat prchod vody a pípadn nechejte zkontrolovat zaízení odborným servisem. Provoz erpadla je nepravidelný s velmi sníženým prtokem vody Prtok má píliš nízké hodnoty a vzhledem k tomu, že nemže být zjištn pístrojem, erpadlo se zastavuje. Nainstalujte malou expanzní nádobu (1-2 litry), aby byl systém pružnjší a snížil poet znovuspuštní. erpadlo se nezastavuje Zaízení má velké úniky, nebo zptný ventil se zablokoval z dvodu neistot; vyzkoušejte pohybovat zptným ventilem prsty a ovte, zda je pružina schopna zajistit uzavení. Sníma, který zjišuje pozici elektroventilu je poškozen, nechejte zkontrolovat pístroj odborným servisem. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 16

17 SIRIO návod k montáži a obsluze Vnitní ochranná pojistka se asto spálí V zaízení se vytvoila kondenzace ze vzdušné vlhkosti. Zaízení nechte zkontrolovat odborným servisem. erpadlo se toí na maximum, ale s malým výkonem erpadlo by se mohlo toit opan; vyzkoušejte zmnit smr otáení. erpalo je poškozené, nebo cizí tlesa blokují prchod vody. V pípad požadavku více vody ze zaízení se tlak snížuje Tento režim je normální a je zpsoben zaízením, které není schopen erpadlo násilím pinutit k výkonu nad maximální kivku. Následovalo by pi pekroení jmenovitého výkonu, tlak se pesto nezvýší i když se erpadlo ješt toí na maximum povolených otáek. V tchto pípadech by bylo nutné instalovat erpadlo o vyšším výkonu. Pi zobrazení tohoto nápisu Chyba inverteru na displeji po nkolika vteinách po spuštní erpadla Chyba mže být zpsobena neshodným napájecím naptím. Zmením naptí píslušným pístrojem na napájecích svorkách bhem provozu erpadla uríme, zda se jedná o problém podnaptí, nebo peptí. V pípad je to dsledek použití napájecího kabelu s nižším prezem a vzniklého úbytku naptí. Kontaktujte montážní firmu. ÚDRŽBA: Spolehlivý provoz zaízení SIRIO je podmínn dodržením níže uvedených ustanovení, tím zajistíte dlouhý a bezporuchový provoz zaízení. - Vymte vnitní pojistku pouze za stejný typ, který souhlasí s vnitními charakteristikami pístroje (rezervní pojistka je již uložena uvnit jednotky). -Zamezte aby zaízení nebylo vystaveno teplot nižší než 3 C; pokud toto není možné, ujistte se zda voda uvnit byla vypuštna, aby nezledovatla, jinak by mohla poškodit plastický korpus pístroje. - Pokud erpadlo je vybaveno sacími filtry, zajistte peroidické ištní. - Ujistte se, zda kryt je dostaten uzaven pro zamezení vstupu vody do zaízení z venku. - Odpojit naptí a vypustit vodu ze zaízení, když systém je neaktivní po dlouhou dobu. - Zamezte provozu erpadla, pokud není voda v sání: jinak se poškodí jak erpadlo tak SIRIO. - Ped použitím zaízení odlišnými kapalinami než je voda, dotazujte se u výrobního podniku. - Neprovádjte operace s oteveným zaízením. - Ped odstranním krytu zaízení vykejte 3 minuty pro vybití kondenzátor. POZOR: Zaízení neobsahuje žádný komponent, který by mohl být opraven, nebo vymnn zákazníkem. Proto se doporuuje neodstraovat ochranný kryt elektronické desky což zamezuje zániku záruky! Datum instalace././. Instalatér Zákazník Znaka-model erpadla. Série NASTAVENÉ HODNOTY PI INSTALACI Pmax Bar Pmax2 Bar Pmin Bar Prodlení stop Vteiny as auto-reset Minuty Test auto-reset Poet test Spuštní/hodina NE ANO ( max poet max Smr otáek PID Minimální 50% 60% 70% frekvence Imax A Pomocný kontakt Poznámky WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 17

18 SIRIO návod k montáži a obsluze Instalace a pipojení do paralelní soustavy vyrovnání tlaku INSTALACE: každý mni SIRIO nainstalujte k pívodu píslušného erpadla. Pipojte výstupní konektor každého mnie, bez zptného ventilu. Zapojte sání erpadel ke spoleným sacím kolektorm zasunutím zptného ventilu na každé erpadlo, k zamezení vyprázdnní pi zastavení. Sirio mže být montován jak v pozici vertikální, tak i v horizontální. ZAPOJENÍ: pipojení mezi dvma mnii se provede prostednictvím nestínného kabelu 4x0,5 mm 2 viz schema na boku. Maximální délka je di 100 cm vetn sejmutí. Je pítomen spojovací pedmontovaný kabel s terminály a oíslovanými kabely (kód. SR-CBL4X05-100). Pokud žádný kabel nebude spojen, mechanizmus bude pracovat autonomn. STAV MASTER: pi zaízení MASTER, je citlivý na zmny tlaku zaízení, tudíž je schopen spustit a zastavit erpadlo a upravovat otáky na základ požadavku vody do zaízení. STAV SLAVE: pi zaízení SLAVE se zobrazí se dv písmena S ve spodním ádku displeje; v tomto režimu pokud je erpadlo v provozu je poet otáek stálý, zatímco se erpadlo zastaví a spuštní je zakázáno i v pípad otevených ventil. FUNKNOST: v okamžiku spuštní prvního zaízení, které je schopno se prosadit ped jiným, pijímá stav MASTER zatímco jiný se stane SLAVE. Otevení spotebi mechanizmu MASTER spustí erpadlo až do docílení maximálního režimu otáek s tlakem v zaízení nižším, než nastavená hodnota v Pmin, penechává kontrolu druhému mnii, který se stane novým MASTER, zatímco první se stává SLAVE a jeho režim otáení zstane pevný. S postupným zavením spotebi druhé zaízení zastaví erpadlo a znovu penechá kontrolu zaízení prvnímu mníi; tento zastaví vlastní erpadlo v okamžiku, kdy oderpání vody se vynuluje po kompletním uzavení každého spotebie. Po zastavení stavu MASTER je penechán další zaízení tak, aby pokraovala stále alternace erpadla, které bývá spuštno první. V pípad poškození, nebo chyby jednoho ze dvou mni, další automaticky pevezme stav master a zaíná pracovat nezávisle. Pro aktivaci funkce výmny není nutné nastavit jakýkoliv parametr v menu, protože autonomn zjišuje pítomnost druhého zaízení prostednictvím elektrického spojení. Naprogramované hodnoty Pmin a Pmax musí být stejné pro ob zaízení. WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 18

19 Návodnaobsluhu Samonasávací čerpadlo WILO-JET WJ WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 19

20 WILO Praha s. r. o., Obchodní 125, Čestlice, tel.: , 20

Návod na obsluhu COR 1 TWU 5 407 EM COR 1

Návod na obsluhu COR 1 TWU 5 407 EM COR 1 Návodnaobsluhu COR1TWU5 407EM COR 1 04/2009 1. Všeobecnéinformace TentonávodjedodávánkerpacímuzaízenífirmyWILOPrahas.r.o.Jehonedílnousouástí jsousamostatnénávodynaerpadlatypu TWU/TWI aídícískín SIRIO.Pedjakoukoliv

Více

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ Typ: WJ / HWJ Technické změny vyhrazeny! 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 17 WJ,HWJ / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice I ČO: 62579207 JAKO

Více

WILO SIRIO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

WILO SIRIO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Frekvenční měnič WILO SIRIO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice, tel: 231 098 711, e-mail: info@wilo.cz 1 POZOR: PŘED INSTALACÍ, NEBO SPUŠTĚNÍM PŘEČTĚTE POZORNĚ TENTO

Více

N kolikastup ové horizontální odst edivé erpadlo

N kolikastup ové horizontální odst edivé erpadlo N kolikastup ové horizontální odst edivé erpadlo Typová ada: MHI Technické zm ny vyhrazeny! 06/2006 PROHLÁŠENÍ O SHOD Podle Zákona 22/1997 Sb.. W 18 MHI / 98 PROHLÁŠENÍ O SHOD VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o.

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži 1. POPIS A TECHNICKÁ SPECIFIKACE AUTOMATICKÁ ŘÍDÍCÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA PRO PONORNÁ I POVRCHOVÁ ČERPADLA je automatickým elektronickým zařízením, určeným k ovládání (spínání a vypínání)

Více

Datum:

Datum: IVAR CS, spol s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II http://, email: info@ivarcs.cz Tel.: +420 315 785 211-2, Fax: +420 315 785 213-4 Sídlo: Vaníčkova 5, 160 17 Praha 6, IČO: 45276935, DIČ:

Více

Wilo-TWI 5. Wilo-TWI 5-SE D GB F NL E I

Wilo-TWI 5. Wilo-TWI 5-SE D GB F NL E I Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE D GB F NL E I Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G

Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Návod na instalaci a obsluhu ZAHRADNÍ ČERPADLA GARDENJET GARDEN - INOX GARDEN - COM NOVAGARDEN JETINOX- G Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Wilo-Jet Typ: WJ / HWJ 03/2008 Technické zm ny vyhrazeny! Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 CZ 1 Všeobecné informace................................... 21 2 Bezpečnost.............................................

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži

Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži Domácí vodárny DV Návod k obsluze a montáži technické parametry TYP U (V) P (kw) I (A) Průtok (m3/hod) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.2 EUROPUMPS DV (40, 50, 80) 230V 1.3 5.0 H (m)= 57 55

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

230 V~ ±10% 50/60Hz. 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz. Sirio. Entry 230. Návod k použití

230 V~ ±10% 50/60Hz. 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz. Sirio. Entry 230. Návod k použití 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod k použití Rel. 7.42 2 VAROVÁNÍ: PŘED INSTALACÍ NEBO SPUŠTĚNÍM ZAŘÍZENÍ SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU. Výrobce poskytuje na tento

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

Návod na instalaci a obsluhu Odstředivá horizontální čerpadla K KP KPA KPS K-INOX

Návod na instalaci a obsluhu Odstředivá horizontální čerpadla K KP KPA KPS K-INOX Návod na instalaci a obsluhu Odstředivá horizontální čerpadla K KP KPA KPS K-INOX Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................ 2 2. Popis a použití.................................................................................

Více

WILO-DrainLift Con. Návod k montáži a obsluze. 1 Wilo Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice Tel: 234 098 711 Fax: 234 098 710

WILO-DrainLift Con. Návod k montáži a obsluze. 1 Wilo Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice Tel: 234 098 711 Fax: 234 098 710 WILO-DrainLift Con Výr. č.: 251 27 72 / 0999 Technické změny vyhrazeny! 1 Wilo Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice Tel: 234 098 711 Fax: 234 098 710 2 Wilo Praha s.r.o. Obchodní 125 251 01 Čestlice

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Návod k instalaci, obsluze a provozu

Návod k instalaci, obsluze a provozu Návod k instalaci, obsluze a provozu Samonasávací odstředivé čerpadlo TPP LSJ-10 Distributor: TPtrade s.r.o. Obchodní společnost IČ: 29032431 DIČ: CZ29032431 vydáno: 3. 6. 2012 www.tppumpy.cz www.tptrade.cz

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Sirio. Návod k obsluze. Owner s manual. Manuel d instructions. Bedienungsanweisung. Instrucciones para el uso. Rel V~ ±10% 50-60Hz

Sirio. Návod k obsluze. Owner s manual. Manuel d instructions. Bedienungsanweisung. Instrucciones para el uso. Rel V~ ±10% 50-60Hz Sirio 230 V~ ±10% 50-60Hz 3x220 V~ 2200W max Rel. 1.3 Návod k obsluze Owner s manual Manuel d instructions Bedienungsanweisung Instrucciones para el uso CZ EN F DE E POZOR: PŘED INSTALACÍ, NEBO SPUŠTĚNÍM

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod na instalaci a obsluhu

Návod na instalaci a obsluhu Návod na instalaci a obsluhu Samonasávací a odstředivá čerpadla JET JETINOX AQUAJET AQUAJETINOX JETCOM EURO EUROINOX DP Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................

Více

Ponorné čerpadlo GS-70

Ponorné čerpadlo GS-70 Vývoj, výroba, prodej a servis čerpací techniky, CNC obrábění kovů Slévárenství barevných kovů Na Brachlavě 20, Prostějov-Krasice 796 04, tel. 582 362 006, email: cerpol@seznam.cz www.cerpolpv.cz Návod

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Instalační a provozní instrukce

Instalační a provozní instrukce e.s.p. série Instalační a provozní instrukce 1 Obsah Bezpečnostní opatření..,2 1.Přehled... 3 2. Popis e.s.p. série... 3 3. Vlastnosti a zajištěné ochrany... 3 4.Instalace - nastavení... 3 4.1.Reset...

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Ponorná kalová čerpadla DAB Série: NOVA, FEKA. Návod na instalaci a provoz. Ponorná kalová čerpadla NOVA 180, 200, 300, 600 FEKA 600

Ponorná kalová čerpadla DAB Série: NOVA, FEKA.  Návod na instalaci a provoz. Ponorná kalová čerpadla NOVA 180, 200, 300, 600 FEKA 600 Návod na instalaci a provoz Ponorná kalová čerpadla NOVA 180, 200, 300, 600 FEKA 600 Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................ 2 2. Popis

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

MULTIDEEP 4 /7 MULTIDEEP 4 /8

MULTIDEEP 4 /7 MULTIDEEP 4 /8 MULTIDEEP 4 /7 MULTIDEEP 4 /8 Návod k obsluze a montáži verze 02.09082005 1. ÚVOD Před použitím Vašeho čerpadla je nejprve nutné seznámit se s následujícím návodem a montážními pokyny. Tento návod Vám

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY OPTIMA WINNER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ ČERPADLA OPTIMA WINNER - PREVA 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE OSOB A VĚCÍ Tento symbol udává spolu

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Návod k montáži a obsluze ATEX. Wilo-Drain TP TP40S/25 TS / TS / Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze ATEX. Wilo-Drain TP TP40S/25 TS / TS / Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze ATEX Wilo-Drain TP 65... TP40S/25 TS 50... / TS 65... 2 046788 / 0603 Technické změny vyhrazeny! TS 50/65, TP65, TP 40S/25 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI DROWN-DIVERTON Ponorné čerpadlo Drown pro využívání vody na zahradě Návod k obsluze a montáži DROWN DIVERTON Čerpadlo DROWN 1200 Obj. číslo: 202566 Čerpadlo DROWN 1200 pro plovoucí

Více

Ponorné čerpadlo. Typ: TWU. Návod k montáži a obsluze. Technické změny vyhrazeny!

Ponorné čerpadlo. Typ: TWU. Návod k montáži a obsluze. Technické změny vyhrazeny! Ponorné čerpadlo Typ: TWU Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1. Všeobecné informace 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1 Připojovací a výkonová data 2. Bezpečnost 2.1 Označování upozornění

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Domácí vodárny SAER M99/24 INOX, M99/35 PWB, M99/60 PWB

Domácí vodárny SAER M99/24 INOX, M99/35 PWB, M99/60 PWB Domácí vodárny SAER M99/24 INOX, M99/35 PWB, M99/60 PWB Návod k obsluze a montáži technické parametry TYP M99/24 INOX jmenovitý výkon motoru jmenovitý příkon (kw)* objem tlakové nádoby Průtok m3/h 0 0,6

Více

WILO. Montážní a provozní návod. Wilo-FilTec FBS. WILO Praha s.r.o. Obchodní Čestlice Tel.: Fax:

WILO. Montážní a provozní návod. Wilo-FilTec FBS. WILO Praha s.r.o. Obchodní Čestlice Tel.: Fax: Montážní a provozní návod Typ: Wilo-FilTec FBS WILO WILO OBSAH WILO 1 Všeobecně............................... 5 2 Bezpečnost............................... 5 3 Přeprava a skladování......................

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality

HAKL BDv. Elektrický zásobníkový ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality HAKL BDv Elektrický zásobníkový ohřívač vody Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické ohřívače vody HAKL BDv se řadí do produktové řady tvořené tlakovými zásobníky

Více

El. ohřev RTI-EZ titanový

El. ohřev RTI-EZ titanový El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze 06/2006 2 CZ 3 CZ 4 CZ 5 CZ 6 CZ 7 8 9 10 11 12 SMLUVNÍ AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ FIRMY ERPADEL WILO Firma PS Adresa Telefon Fax Mobil E-mail spec. Poznámka POLANECKÝ 153 00 Praha 5 - Radotín, Mat jovského

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list Automatické spínací zařízení Controlmatic E.2 Typový list Impressum Typový list Controlmatic E.2 KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu TPtrade s.r.o. www.tptrade.cz obchodní společnost info@tptrade.cz Obsah 1.Všeobecné informace...2 2.Symboly používané v Návodu...2 3.Bezpečnost...3

Více

Cirkulační čerpadla TUV

Cirkulační čerpadla TUV Návod Návod k montáži k montáži a obsluze a obsluze Cz D GB F I Cz Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze D Einbau- und Betriebsanleitung Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and

Více

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GFP 3500 D GB F DK CZ SK NL I NOR S Obj. č. 94615 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Návod na instalaci a obsluhu. Ponorná kalová čerpadla FEKA DRENAG 900

Návod na instalaci a obsluhu. Ponorná kalová čerpadla FEKA DRENAG 900 Návod na instalaci a obsluhu Ponorná kalová čerpadla FEKA 700-800-900 DRENAG 900 Obsah 1. Všeobecné instrukce............................................................................ 2 2. Popis a použití.................................................................................

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Cirkulační čerpadla TUV. Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6

Cirkulační čerpadla TUV. Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6 Cirkulační čerpadla TUV Typ: Star-Z 20/1, Z 25/2, Z 25/2 DM, Z 25/6 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 13 Z / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

MG, MG INOX. Návod k obsluze a montáži

MG, MG INOX. Návod k obsluze a montáži MG, MG INOX Návod k obsluze a montáži Technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak max. (m) l/min 20 40 60 80 100 m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000

Více

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.2552-0 E-Mail:

Více

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey cs Návod k montáži a obsluze 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Obr. 1: I ON 0 OFF Návod 1k Obecné montáži informace a obsluze 1.1 Informace o tomto dokumentu

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Bazénová čerpadla Návod k obsluze a montážní předpisy

Bazénová čerpadla Návod k obsluze a montážní předpisy Bazénová čerpadla Návod k obsluze a montážní předpisy 1) Bezpečnostní opatření Tento symbol spolu se slovem Upozornění nebo Nebezpečí značí úroveň rizika vyplývající z nedodržení předepsaných bezpečnostních

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY SAMONASÁVACÍ ČERPADLA PRO BAZÉNY PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ INSTALAČNÍ A ÚDRŽBOVÝ MANUÁL PRO ČERPADLO PREVA WINNER 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Tento symbol a slovo Upozornění nebo Nebezpečí naznačuje

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK 744 UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK 1 OBSAH Úvod... 3 Činnost systému... 4 Rozšíření spodního kanystru... 6 Displej... 7 Údrţba...... 8 2 ÚVOD Centrální vysávací systém Drainvac je patentově chráněn.

Více

HAKL BSv/h. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality

HAKL BSv/h. Návod k montáži a obsluze. Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev. Německý certifikát kvality HAKL BSv/h Elektrický zásobníkový ohřívač vody - suchý ohřev Návod k montáži a obsluze Z Německý certifikát kvality Z Popis výrobku: Elektrické zásobníkové ohřívače vody HAKL BS patří do produktové řady

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více