Výstupní analytická zpráva o systému DPV v ČR

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupní analytická zpráva o systému DPV v ČR"

Transkript

1 Výstupní analytická zpráva o systému DPV v ČR Příloha 11 Právní analýza kompetencí aktérů na poli dalšího vzdělávání Výstupní analytická zpráva projektu KOOPERACE (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti; reg. č. projektu: CZ.1.04/2.2.00/ ) Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Fond dalšího vzdělávání, 2015

2 Následující analýza, věnovaná kompetencím aktérů na poli dalšího vzdělávání, je přílohou Výstupní analytické zpráva o systému DPV v ČR. Analýzu si nechal vypracovat Fond dalšího vzdělávání od advokátní kanceláře Bělina & Partners s.r.o. v rámci projektu KOOPERACE (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti; reg. č. projektu: CZ.1.04/2.2.00/ ). Jeho realizátorem byl Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. 2

3 Obsah 1 Vymezení klíčových aktérů na poli dalšího vzdělávání Popis současného vymezení kompetencí klíčových aktérů MPSV MŠMT Úřad práce ČR Další klíčoví aktéři na poli DV Zhodnocení současného stavu a návrh možného vymezení kompetencí klíčových aktérů 9 4 Závěr

4 1 Vymezení klíčových aktérů na poli dalšího vzdělávání Shodně s analýzou nazvanou Klíčoví aktéři DV poskytnutou nám jako podklad pro vypracování tohoto úkolu lze za klíčové aktéry na poli dalšího vzdělávání (dále jen DV ), označit v prvé řadě Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ), Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) a jimi zřizované příspěvkové organizace. Vedle MPSV a MŠMT se na poli DV projevují i další resorty, do jejichž okruhu působnosti problematika dalšího vzdělávání rovněž nutně zasahuje. Mezi těmito lze zmínit zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, jakož např. i Ministerstvo kultury. Ačkoliv rovněž činnost zmíněných ministerstev může významně ovlivnit dění na poli DV, nejedná se dle našeho názoru o činnost, která by zbývající ministerstva stavěla do role klíčových aktérů na poli DV, když jejich účast lze označit spíše za zprostředkovanou s ohledem na přesah dalšího vzdělávání do jejich působnosti např. v rámci daní, regionální politiky či potřeb průmyslu a obchodu. V souvislosti s přesahem do působnosti jiných ministerstev je nutné vyzdvihnout rovněž roli vlády České republiky, která činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje 1 a jako taková je tedy rovněž jedním z klíčových aktérů na poli DV. Dalšími klíčovými aktéry na poli DV, jejichž kompetencemi se dále tato analýza zabývá, jsou: Úřad práce ČR, územní samosprávné celky, sociální partneři, vzdělávací instituce a samotní občané, resp. jejich zájmová či jiná sdružení. 2 Popis současného vymezení kompetencí klíčových aktérů 2.1 MPSV Kompetence MPSV, jakož i dalších ministerstev, jsou primárně stanoveny v zákoně České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen kompetenční zákon ). V případě MPSV se jedná zejména o 9 odst. 1 kompetenčního zákona, dle něhož je MPSV ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro zaměstnanost, rekvalifikaci a další otázky sociální politiky. V okruhu dané působnosti MPSV: (i) plní úkoly stanovené v zákonech a v 1 Viz 28 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož vláda, jako vrcholný orgán výkonné moci, řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev. Dle 22 citovaného zákona jsou vládě rovněž předkládány ministerstvy zpracované koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek. 4

5 jiných obecně závazných právních předpisech a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou republiku závazné; 2 (ii) zkoumá společenskou problematiku, analyzuje dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek; 3 (iii) připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů; 4 (iv) dbá o zachovávání zákonnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. 5 Konkrétní úkoly MPSV promítající se do DV jsou dále zakotveny zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZamZ ), který v 2 odst. 2 stanoví, že státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v ČR vykonává MPSV a Úřad práce České republiky (dále jen ÚP ). Státní politika zaměstnanosti v ČR přitom dle odst. 1 téhož paragrafu zahrnuje mimo jiné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro pracovní uplatnění fyzických osob; a dále uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje dle 104 odst. 1 MPSV a ÚP; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. Problematiky DV se z nástrojů aktivní politiky dotýká zejména rekvalifikace, jíž se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování, a to pro účely uplatnění na trhu práce, a dále investiční pobídky pro účely rekvalifikací a školení zaměstnanců. Dle 6 odst. 1 ZamZ při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti MPSV usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti; přitom rovněž zabezpečuje zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce; přijímá opatření k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v České republice; zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dle 7 odst. 2 a 8 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZUDV ), spolupracuje MPSV na přípravě návrhu kvalifikačního standardu nebo jeho změny, jakož i na přípravě návrhu hodnotícího standardu nebo jeho změny, které poté schvaluje MŠMT. Dle 25 odst. 5 ZUDV dále spolupracuje MPSV s MŠMT při stanovení podrobnosti obsahu, struktury a způsobu vedení Národní soustavy kvalifikací, včetně podmínek a lhůt pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací. 2 Viz 20 kompetenčního zákona. 3 Viz 22 kompetenčního zákona. 4 Viz 24 kompetenčního zákona. 5 Viz 24 kompetenčního zákona. 5

6 V souladu s 24 odst. 3 písm. a) ZUDV by mělo být MPSV oprávněno navrhovat členy Národní rady pro kvalifikace, která je poradním orgánem MŠMT pro oblast kvalifikací. Příspěvkovou organizací MPSV je Fond dalšího vzdělávání (dále jen FDV ), který realizuje aktivity spadající do oblasti dalšího vzdělávání jednotlivců včetně stáží; tvorby a rozvoje regulačních nástrojů dalšího vzdělávání - zejména tvorby a aktualizace Národní soustavy povolání; a poradenství v oblasti dalšího vzdělávání včetně šíření informací, propagace a osvěty. 2.2 MŠMT Působnost MŠMT je předně vymezena v 7 odst. 1 kompetenčního zákona, dle něhož je MŠMT ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. Dle odst. 2 téhož paragrafu koordinuje MŠMT činnost ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního zákona 6 a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu 7. V okruhu své působnosti plní MŠMT úkoly zakotvené zejména v 20 až 25 kompetenčního zákona, jak jsou některé z nich výslovně zmíněny výše u MPSV pod body (i) až (iv). Konkrétní úkoly MŠMT promítající se do DV jsou zakotveny zejména v 23 ZUDV, dle něhož MŠMT koordinuje činnost ústředních správních úřadů vykonávanou podle ZUDV. Dle 4 odst. 3 a 5 odst. 1 ZUDV v souladu s 23 písm. b) ZUDV MŠMT schvaluje, mění a zrušuje seznam úplných profesních kvalifikací a seznam profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky a zveřejňuje je v Národní soustavě kvalifikací. V případě seznamu profesních kvalifikací tak přitom činí s ohledem na potřeby trhu práce. 8 Dle 7 odst. 1 ZUDV shodně s 23 písm. c) ZUDV MŠMT v dohodě s příslušným autorizujícím orgánem schvaluje, mění, popřípadě zrušuje kvalifikační standardy, jakož i od nich odvozené hodnotící standardy (viz 8 odst. 2 ZUDV). MŠMT dále materiálně a finančně zabezpečuje činnost Národní rady pro kvalifikace a vyčleňuje a poskytuje finanční prostředky ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se zkouškami dle 23 písm. e) a f) ZUDV. Jak již bylo zmíněno v souvislosti s kompetencemi MPSV, vykonává MŠMT činnosti významné pro DV rovněž na poli rekvalifikací, kdy MŠMT uděluje akreditaci vzdělávacím 6 Kdy odkaz poznámky pod čarou směřuje na zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. 7 Kdy odkaz poznámky pod čarou směřuje na ZUDV. 8 Viz 5 odst. 1 ZUDV. 6

7 programů podle příslušných právních předpisů. Pro účely ZamZ se tak děje rozhodnutím v souladu s 108 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ZamZ, a to na základě potřeb trhu práce. Dle 126 odst. 5 ZamZ je poté MŠMT oprávněno kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v 108 odst. 2 písm. a) ZamZ realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací. Jak již bylo uvedeno výše, je MŠMT ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro základní školy, střední školy a vysoké školy, které se rovněž podílejí na dalším vzdělávání. Další vzdělávání ve školách upravuje ve svém 113 a násl. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dle 2 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poté uskutečňují vysoké školy vedle akreditovaných studijních programů rovněž programy celoživotního vzdělávání. Příspěvkovou organizací MŠMT je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen NÚV ), jehož součástí je Sekce pro analýzy trhu práce, rozvoj kvalifikací, dalšího vzdělávání a uznávání výsledků předchozího učení. Uvedená sekce se systematicky zabývá koncepcí dalšího vzdělávání v ČR; podílí se na tvorbě integrovaného systému kariérového poradenství v ČR; rozvíjí a spravuje Národní soustavu kvalifikací; řídí činnost oborových a odborných skupin a koordinuje spolupráci se sociálními partnery ve všech hlavních oblastech činnosti. Svou činnost přitom opírá o průběžné monitorování a analýzy požadavků trhu práce, vývoje vzdělávací nabídky počátečního vzdělávání, uplatnitelnosti absolventů škol, dále o monitorování dalšího vzdělávání a slaďování nabídky dalšího vzdělávání a trhu práce. 2.3 Úřad práce ČR ÚP byl zřízen zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jako správní úřad s celostátní působností, jehož nadřízeným správním úřadem je MPSV. Dle 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona plní ÚP úkoly v oblasti zaměstnanosti. ÚP vykonává společně s MPSV státní správu v oblasti politiky zaměstnanosti ČR, kdy ve vztahu k MPSV jej lze označit za hlavního realizátora politiky zaměstnanosti, jakož i za hlavního realizátora strategií zaměstnanosti. Generální ředitelství ÚP dle 8 ZamZ zejména: zajišťuje MPSV podklady ke zpracování koncepcí a programů státní politiky zaměstnanosti; soustavně sleduje a vyhodnocuje celkovou situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce; spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, státními orgány, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při 7

8 tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností; zajišťuje hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců v rámci investičních pobídek a zabezpečuje další související programy schválené vládou. Krajské pobočky ÚP poté dle 8a ZamZ zejména: zpracovávají koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém obvodu, statistiky, rozbory a výhledy; soustavně sledují a vyhodnocují situaci na trhu práce a přijímají opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce; stejně jako generální ředitelství spolupracují se správními úřady, územními samosprávnými celky, státními orgány, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností; zabezpečují a podporují projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce; poskytují fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů; zabezpečují uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti; poskytují příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu při rekvalifikaci; zabezpečují spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje lidských zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů. 2.4 Další klíčoví aktéři na poli DV Jak již bylo uvedeno výše, lze za další klíčové aktéry na poli DV považovat: územní samosprávné celky (dále jen ÚSC ), sociální partnery (tj. zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců), vzdělávací instituce a samostatné občany. Vymezení kompetencí uvedených klíčových aktérů je v příslušných právních předpisech obsaženo spíše obecně ve vztahu k celé potencionální množině těchto subjektů, a proto se uvedenými aktéry dále zabýváme společně. Dle 2 odst. 2 ZamZ se na státní politice zaměstnanosti podílejí vedle státu další subjekty činné na trhu práce, kterými jsou zejména (tj. nikoliv výhradně) zaměstnavatelé a odborové organizace. Při provádění státní politiky zaměstnanosti přitom stát dle téhož ustanovení spolupracuje s dalšími subjekty činnými na trhu práce, mezi nimiž jsou výslovně zmíněny ÚSC, profesní organizace, sdružení osob se zdravotním postižením a organizace zaměstnavatelů. V souladu s 6 odst. 1 písm. f) ZamZ spolupracuje MPSV při tvorbě a aktualizaci Národní soustavy povolání rovněž s ÚSC a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce. Dle 7 odst. 2 ZamZ vytváří ÚP k zabezpečení spolupráce na trhu práce podle potřeby poradní sbory složené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a ÚSC. Účelem poradních sborů je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v příslušném správním obvodu. Poradní sbory se vyjadřují zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, programům rekvalifikace, organizaci 8

9 poradenské činnosti, opatřením na podporu rovného zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a k hromadnému propouštění. Jak generální ředitelství ÚP, tak krajské pobočky přitom spolupracují s ÚSC, zaměstnavateli a dalšími subjekty při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností. Ustanovení 8a odst. 1 písm. a) ZamZ dále předpokládá spolupráci krajských poboček ÚP a zaměstnavatelů co se týče záměrů zaměstnavatelů ve vývoji zaměstnanosti. Dle 104 odst. 1 ZamZ spolupracuje MPSV a ÚP s dalšími subjekty i při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti, a to podle situace na trhu práce. Účast dalších subjektů se předpokládá rovněž při plnění cílených programů dle 120 ZamZ. Dle 7 odst. 2 ZUDV a 8 odst. 3 ZUDV spolupracuje příspěvková organizace MŠMT (NÚV) při přípravě návrhu kvalifikačního a hodnotícího standardu rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol. V souladu s 24 odst. 3 písm. a) jsou členové Národní rady pro kvalifikace jmenováni MŠMT mimo jiné z osob navrhovaných profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a vysokými školami. 3 Zhodnocení současného stavu a návrh možného vymezení kompetencí klíčových aktérů Jak vyplývá ze shora uvedeného výčtu kompetencí jednotlivých klíčových aktérů na poli dalšího vzdělávání dle příslušných právních předpisů, nejsou tyto v některých případech dostatečně a jednoznačně vymezeny, kdy současně dochází i k jejich vzájemnému částečnému překrývání. Tento nedostatek lze dle našeho názoru spatřovat předně ve vymezení jednotlivých kompetencí na úrovni MPSV a MŠMT. Vedle toho jsou určité nejasnosti dány i v rozdělení kompetencí MPSV a ÚP. Ve zcela obecné rovině poté zůstává vymezení kompetencí dalších klíčových aktérů, tj. ÚSC, sociálních partnerů, vzdělávacích institucí, samostatných občanů či dalších subjektů na trhu práce. Uvedené nedostatky mohou v neprospěch efektivního fungování DV přinášet do této oblasti dle našeho názoru nepřehlednost, nejednotnost a neprovázanost jednotlivých institutů DV, a to nejen na úrovni klíčových aktérů, ale rovněž na úrovni jedinců, kterým má být DV určeno. 9

10 Ve vztahu k vymezení kompetencí mezi MPSV a MŠMT na poli DV je nutné v prvé řadě upozornit na překrývání působnosti těchto aktérů s ohledem na jejich obecně vymezené kompetence dle kompetenčního zákona. Ačkoliv oblast DV nutně zasahuje jak do působnosti MŠMT, tak do působnosti MPSV, není působnost těchto ministerstev náležitě konkretizována ani v rámci zvláštních právních předpisů tak, aby byly stanoveny jasné hranice působnosti za současných podmínek nutné spolupráce. Ačkoliv lze mít s ohledem na stávající právní úpravu za to, že převážná část činnosti na poli DV náleží do působnosti MŠMT, neměla by se tato činnost MŠMT dle našeho názoru obejít bez nutné spoluúčasti MPSV. Za nedostatečnou lze dle našeho názoru označit úpravu působnosti MPSV na poli akreditací vzdělávacích programů pro účely rekvalifikace. Ačkoliv aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje MPSV, akreditace vzdělávacích programů pro účely rekvalifikace náleží MŠMT, které si v případě posouzení žádosti o akreditaci může vyžádat stanovisko MPSV k situaci na trhu práce. 9 Přestože tedy MŠMT má dle 108 odst. 2 písm. a) a odst. 3 ZamZ udělovat akreditaci vzdělávacím programů na základě potřeb trhu práce, není povinno si k situaci na trhu práce vyžádat stanovisko MPSV a není povinno z tohoto stanoviska vycházet. V souvislosti s tím lze navrhnout, aby spolupráce MŠMT s MPSV byla upravena striktněji v tom smyslu, že by MŠMT bylo povinno si od MPSV vyžádat stanovisko k situaci na trhu práce, z něhož by bylo povinno vycházet. Za nedostatečnou by bylo možné dále považovat roli MPSV v případě Národní soustavy kvalifikací. Ačkoliv MŠMT schvaluje, mění a zrušuje seznam profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky, s ohledem na potřeby trhu práce, nepředpokládá se výslovně, že by tak mělo činit na podkladě stanoviska MPSV, z něhož by případně bylo povinno vycházet. Legislativně by přitom takovým postupem mohla být zakotvena provázanost Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, když stanovisko MPSV by při návrhu kvalifikací vycházelo právě z Národní soustavy povolání, jejíž tvorbu zabezpečuje. I v tomto případě lze proto navrhnout, aby spolupráce MŠMT a MPSV při přípravě seznamu profesních kvalifikací, jakož i úplných profesních kvalifikací, byla výslovně upravena, alespoň jak uvedeno výše, a kompetence MPSV v této oblasti tak byly zakotveny v souladu s kompetencemi MPSV v rámci jeho zákonné působnosti. Nedostatečné a nejednoznačné vymezení kompetencí MŠMT a MPSV na poli DV se poté projevuje i na úrovni jimi zřizovaných příspěvkových organizací, kdy zejména činnosti NÚV a FDV na poli DV se dle našeho názoru v řadě případů překrývají bez absence vzájemné návaznosti (viz např. kariérové poradenství). 9 Viz 108 odst. 3 ZamZ. 10

11 Ačkoliv je kooperace zmiňovaných resortů na poli DV zásadní, a to rovněž pro činnost jimi zřizovaných příspěvkových organizací, není tato dle našeho názoru na úrovni zákonných předpisů náležitě upravena. Obecně lze k vymezení působnosti mezi MŠMT a MPSV shrnout, že ačkoliv problematika DV se významně dotýká situace na trhu práce, není role MPSV v této oblasti dostatečně jednoznačně vymezena v souladu s jeho působností jako ústředního orgánu státní správy pro zaměstnanost, rekvalifikaci a další otázky sociální politiky. Jedná-li se o vymezení kompetencí mezi MPSV a ÚP, lze mít shodně se Strategií politiky zaměstnanosti do roku 2020 za to, že by měly být mezi MPSV a ÚP obecně jasněji vymezeny kompetence v operativní a metodické oblasti. Pro nadřízenost MPSV by však případné nejasnosti ve vztahu ke kompetencím ÚP a MPSV nemusely být v praxi natolik problematickými, jako v případě na roveň postavených ministerstev. Jak již bylo uvedeno výše, jsou kompetence dalších klíčových aktérů na poli DV vymezeny spíše obecně s tím, že jednotlivá ustanovení právních předpisů předpokládají účast těchto dalších aktérů na poli DV, nicméně tuto účast nijak přímo nevynucují. Je tedy na těchto dalších klíčových aktérech, aby se s odkazem na příslušná ustanovení právních předpisů domáhali své účasti u příslušných správních orgánů. Případná doporučení lze v případě těchto dalších klíčových aktérů (snad s výjimkou ÚSC) směřovat ke snaze jejich vzájemné organizovanosti tak, aby zájmy jednotlivých skupin zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělávacích institucí, aj. byly prosazovány jednotně a systematicky. Kompetence zástupců jednotlivých skupin by poté bylo možné promítnout vedle sektorových dohod rovněž do podrobnějšího vymezení kompetencí v rámci strategií a akčních plánů Závěr Závěrem si dovolujeme upozornit, že shora uvedená analýza je právním názorem naší advokátní kanceláře. V této souvislosti tudíž nemůžeme vyloučit, že by soudy či správní orgány mohly v posuzovaných věcech zaujmout stanovisko odlišné. 10 Viz např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období či Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 schválený usnesením vlády č. 218/2015 (VV). 11

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Více

p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova

p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova p. č. Obor státní služby 9_Školství, mládež a tělovýchova Vzdělávání a vzdělávací soustava ČR 1. Vymezení druhů škol a jejich charakteristika vycházející z ustanovení zákona č., o předškolním, základním,

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová

Organizace veřejné správy II. Olga Pouperová Organizace veřejné správy II Olga Pouperová Organizace VS přehled: Státní správa vykonávána přímo subjektem stát Státní správa vykonávána nepřímo Samospráva subjektem veřejnoprávní korporace odlišné od

Více

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa

Organizace veřejné správy v ČR. Státní správa Organizace veřejné správy v ČR Státní správa Veřejná správa souhrn veřejně prospěšných činností, které sledují veřejný (státní, obecní) zájem (cíl) soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy),

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_238_VES_18 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: Z Á K O N ze dne.2018, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce (dále ČŠI ) ve školách a školských zařízeních zapsaných do

Více

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Výkon státního požárního dozoru (1) Státní požární dozor se vykonává a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Plné znění: 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl

Více

82/2017 RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ

82/2017 RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ RADA NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ 82/2017 Postupy při posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy Usnesení: Rada Národního akreditačního úřadu

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

STANDARDY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

STANDARDY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. STANDARDY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. STANDARDY A POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.02.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 9 Z Á K O N České národní

Více

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti

Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Modře podloženy předpisy nevydané MŠMT, avšak s úzkým vztahem k jeho působnosti Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.

Další vzdělávání 2015+ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt. Další vzdělávání 2015+ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Co JE Národní soustava kvalifikací? Je pružný nástroj,

Více

Konkrétní znění příslušných paragrafů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Konkrétní znění příslušných paragrafů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Podklad k diskusi Návrh Metodického pokynu č. j.:. ze dne. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (a Ministerstva financí) k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Družební 336/125, 725 26 Ostrava-Krásné Pole

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1 Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE úvodní informace + cvičení 1 19. září 2013 Základní informace vyučující: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. cvičící: Mgr. Pavlína Zrůstová, Mgr. Martin Erlebach přednáška:

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Podpora zaměstnávání OZP možnosti Úřadu práce ČR. Petr Vyhnánek, odborný garant projektu, MPSV

Podpora zaměstnávání OZP možnosti Úřadu práce ČR. Petr Vyhnánek, odborný garant projektu, MPSV Podpora zaměstnávání OZP možnosti Úřadu práce ČR Petr Vyhnánek, odborný garant projektu, MPSV Úvodní informace o Úřadu práce České republiky Úřad práce České republiky je správním úřadem s celostátní působností

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst. úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prostějov, 17. října 2012 Fond dalšího vzdělávání možnosti spolupráce s obcemi HLAVNÍ CÍLE FDV Realizovat, koordinovat a popularizovat aktivity v oblasti dalšího

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Úřad práce a celoživotní vzdělávání

Úřad práce a celoživotní vzdělávání Úřad práce a celoživotní vzdělávání Nezaměstnanost Česká republika Středočeský kraj Vývoj počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst Zaměstnanost ZAMĚSTNANOST Zprostředkování zaměstnání Evidence uchazečů

Více

Informace o činnosti České školní inspekce

Informace o činnosti České školní inspekce Informace o činnosti České školní inspekce PhDr. Jana Bartošová ředitelka Jihočeského inspektorátu České školní inspekce Setkání zástupců mateřských škol a základních škol z území ORP České Budějovice,

Více

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta

Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004-2006 Usnesením vlády č. 1130 ze dne 12. listopadu 2003 bylo uloženo ministru práce a sociálních věcí dopracovat a konkretizovat

Více

S t a t u t Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Část první. Úvodní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S t a t u t Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Část první. Úvodní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 10. června 2004 Č.j.: 2840/2004-11 S t a t u t Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Český úřad zeměměřický

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Normativní instrukce č. 2/2013. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013

Normativní instrukce č. 2/2013. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Normativní instrukce č. 2/2013 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2013 Určeno pro: Úřad práce České republiky Vypracoval: odbor 41 Počet stran: 6 Č.j.:

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 3 Ústřední státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Pojem ústřední správa Odvozen od rozsahu působnosti Opozitum pojmu územní V literatuře se objevuje

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015 č. j.: MSMT-9599/2015-2-ze

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3906 Sbírka zákonů č. 298 / 2015 Částka 126 298 ZÁKON ze dne 22. října 2015, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Čl. 1. Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1. Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora odborného vzdělávání v období 1. - 7. měsíc roku 2016 č. j.: MSMT- 44463/2015 ze dne 15. prosince 2015

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9 625 00 Brno Česká republika Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Telefon, fax 547 218 445, 547 218 053, 547 218 247 http://www.hotskolabrno.cz e-mail: info@hotskolabrno.cz PRAVIDLA SYSTÉMU

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

208/2007 Sb. VYHLÁŠKA

208/2007 Sb. VYHLÁŠKA 208/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. srpna 2007 o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 25 odst. 5 zákona

Více

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

VYHLÁŠKA. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy VYHLÁŠKA č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ze dne 27. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro zemědělství

SEKTOROVÁ DOHODA. pro zemědělství SEKTOROVÁ DOHODA pro zemědělství Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů Číslo projektu:

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

VÝNOS MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. 9/2015 A SLUŽEBNÍ PŘEDPIS

VÝNOS MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. 9/2015 A SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 10. prosince 2015 Č.j.: MSMT-30913/2015-2 VÝNOS MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. 9/2015 A SLUŽEBNÍ PŘEDPIS STÁTNÍHO TAJEMNÍKA V MINISTERSTVU

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

208/2007 Sb. VYHLÁŠKA

208/2007 Sb. VYHLÁŠKA 208/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. srpna 2007 o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Změna: 110/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

Projekt Predikce trhu práce (Kompas) reg. č. CZ /0.0/0.0/15_122/

Projekt Predikce trhu práce (Kompas) reg. č. CZ /0.0/0.0/15_122/ Projekt Predikce trhu práce (Kompas) Projekt Predikce trhu práce (Kompas) reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097 Predikce trhu práce predikce trhu práce vytvářené Ministerstvem práce a sociálních věcí

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Dobruška, Čs. odboje 670. Adresa: Čs. odboje 670, Dobruška

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Dobruška, Čs. odboje 670. Adresa: Čs. odboje 670, Dobruška Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola elektrotechnická, Dobruška, Čs. odboje 670 Adresa: Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 012 590

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina. Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina Informace o dosavadním průběhu projektu, základní pojmy OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina Informace o průběhu V roce 2015 proběhla diskusní setkání

Více

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne Organizační řád Směrnice číslo 1 organizace verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Předpis Organizační řád Forma nařízení Vnitřní směrnice Číslo 27 Verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Tato verze ruší předpis tentýž

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj

Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Workshop Projektu KAP Moravskoslezský kraj Intervence P-KAP NÚV Rozvoj škol jako center CŽU (dalšího profesního vzdělávání) Jana Bydžovská, PhDr. Ostrava 31. srpna 2016 Cíl prezentace Další vzdělávání

Více

Text vyhlášky v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. 208/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. srpna 2007

Text vyhlášky v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. 208/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. srpna 2007 Text vyhlášky v platném znění s vyznačením navrhovaných změn IV. 208/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. srpna 2007 o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání Ministerstvo

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I ZÁKON č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více