Národní soustava povolání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní soustava povolání"

Transkript

1 OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů ESF 1 Obsah Východiska projektu Řešení Cíle Cílové skupiny Realizátor Cíle realizátorů 2 Sektorové rady Hlavní role SR Úkoly SR v rámci VZ Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK) Východiska a návaznosti NSP NSP a NSK Výstupy NSP Cíle projektu NSP II Východiskem pro realizaci projektu byla potřeba zajištění většího souladu mezi vzděláním potenciálních zaměstnanců (absolventů všech stupňů škol) a požadavky zaměstnavatelů, tj. aby znalosti a dovednosti absolventů škol odpovídaly potřebám zaměstnavatelů, tj. 3 4 snaha získat ucelené a objektivních informace potřebné pro vytvoření standardizovaného rámce a utřídění světa práce do využitelného, srozumitelného a logického přehledu povolání existujících na trhu práce. Přehled by měl poskytnout zásadní informace pro zaměstnavatele i vzdělavatele při zjišťování aktuálního stavu a trendů TP. Vytvoření prostoru pro systémový přístup jak naplňovat potřeby zaměstnavatelů v oblasti lidských zdrojů, jak nabídnout státu, resp. zaměstnavateli garantované informace o tom, která povolání a jaké kvalifikace potřebuje, které oblasti vzdělávání potřebují investiční podporu z veřejných prostředků a kde tato pomoc naopak není efektivní. 5 6

2 Řešením stanovení, co by se mělo ve vzdělávání změnit, co by měl absolvent znát a umět. Tím, kdo by to měl říci, zaměstnavatelé. Nástroj, který jim to měl umožnit, sektorové rady, které by se staly reprezentativním zástupcem daného sektoru a plnoprávným partnerem pro státní správu i vzdělávací instituce. Hlavním cílem veřejné zakázky naplnění cílů systémového projektu Rozvoj Národní soustavy povolání jako základní podmínky rozvoje Národní soustavy kvalifikací (NSK) a dalšího profesního vzdělávání prostřednictvím rozvoje systému monitorování požadavků trhu práce a podporou tvorby kvalifikací, tj. 7 8 nastavení základních podmínek pro budování a rozvoj Národní soustavy kvalifikací, a tím také podmínek k rozvoji dalšího profesního vzdělávání prostřednictvím monitorování požadavků trhu práce, k propojení počátečního a dalšího profesního vzdělávání, k vytvoření systémového rámce pro oblast dalšího profesního vzdělávání a uznávání výsledků učení, k zapojení odborníků z řad sociálních partnerů do zpracování informací o kvalifikačních potřebách trhu práce vytvořením sektorových rad (SR) 9 10 Cílové skupiny projektu (VZ) zástupci zaměstnavatelů, sociální partneři představitelé trhu práce MPSV a další orgány státní správy, vzdělávací instituce, lektoři, konzultanti, představitelé sféry vzdělávání nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání, kraje, obce, svazky obcí, odborníci úřadů práce 11 12

3 Veřejná zakázka Národní soustava povolání realizována sdružením organizací TREXIMA, spol. s.r.o., Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Institut Svazu průmyslu ČR na základě vítězství ve veřejné soutěži realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Doba realizace od Cíle realizátorů posílit pozice zaměstnavatelů v procesech týkajících se rozvoje lidských zdrojů na národní a regionální úrovni ověřit model sektorových rad, připravit podmínky pro jejich další fungování ukázat efektivnost spolupráce střešních zaměstnavatelských subjektů Co je sektorová rada (1) SR dobrovolné profesní sdružení, složené z vybraných významných zástupců zaměstnavatelů, profesních organizací, odborů a dalších odborníků na LZ v daném sektoru či odvětví, nástroj zaměstnavatelů při prosazování zájmů sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a ke vzdělávacím institucím, 15 Co je sektorová rada (2) zvláště v souvislosti se zákonem o uznávání a ověřování výsledků dalšího vzděláváníč. 179/2006 Sb., model SR jako reprezentantů zaměstnavatelských organizací, orientovaných na prosazování odborných i ekonomicko-politických požadavků v oblasti rozvoje LZ je inspirován praktickými zkušenostmi Velké Británie 16 Co je sektorová rada (3) Podnětem pro testování možnosti přenesení modelu sektorových rad do ČR se stalo budování Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP). SR v podmínkách ČR mohou mít ovšem celou řadu dalších funkcí a jejich působení může zasahovat do mnoha oblastí. Hlavní role Sektorové rady (1) monitorování trhu práce a identifikování jeho vývojových trendů a změn, deklarování potřeb sektoru zejména ve sféře rozvoje LZ, aktivní podpora vzdělávání a rozvoje odborných dovedností v sektoru, 17 18

4 Hlavní role Sektorové rady (2) komunikace se státními a vzdělávacími institucemi v zájmu prosazování potřeb sektoru servisníčinnosti pro oblast dalšího vzdělávání a celoživotního učení uvnitř i vně sektoru tj. silný nástroj pro implementaci zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Hlavní role Sektorové rady (3) V současnosti je jedním z předpokládaných prostorů pro další uplatnění modelu SR také oblast autorizací a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona 179/2006 Sb Úkoly SR v rámci VZ NSP a VZ NSK (1) popisovat aktuální situaci na trhu práce prostřednictvím popisu náplně povolání, typových pozic a menších jednotek práce pro Národní soustavu povolání zjišťovat a deklarovat kvalifikační potřeby v daném sektoru (v souvislosti s tvorbou standardů pro Národní soustavu kvalifikací) Úkoly SR v rámci VZ NSP a VZ NSK (2) revidovat strukturu a obsah povolání a pozic v daném sektoru v návaznosti na tvorbu NSP, spolupracovat na optimálním vyjádření, (formulování a aktualizace), kompetencí jednotlivých povolání a typových pozic a menších jednotek práce, (3) posuzovat a připomínkovat kvalifikační i hodnotící standardy úplných a dílčích kvalifikací a navrhovat dílčí kvalifikace pro NSK spolupracovat s autorizujícími orgány v rámci realizace zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, Východiska a návaznosti NSP: Integrovaný systém typových pozic (ISTP) Sektorové rady (SR) Národní soustava kvalifikací (NSK) Evropský rámec kvalifikací (EQF) 23 24

5 Integrovaný systém typových pozic (ISTP) budován od roku 1999 pod gescí MPSV rozsáhlá účast zaměstnavatelů volně dostupný na internetu (www.istp.cz) základem systému Kartotéka typových pozic (KTP) databáze aktualizovaných informací o povoláních a typových pozicích, dále poradenské nástroje 25 samoobslužný popis potenciálu zájemce vyhledávání vhodného uplatnění a propojení na jiné informační systémy dostupné informace o mzdách, vyučovaných oborech, kurzech, volných místech. 26 základním cílem je vytvořit soubor nástrojů, které umožní zaměstnavatelům lépe popsat své pracovní pozice a uchazečům reálně posoudit jejich vhodnost pro jednotlivé druhy práce 27 Sektorové rady (1) Inspirace z britského modelu: Sector Skills Councils (SSC s) Potřeba vzniku sektorových rad v ČR: získat komplexní informace pro sofistikovaný popis povolání a pozic na trhu práce identifikovat požadované odborné i obecné způsobilosti vykonavatelů těchto pozic 28 Sektorové rady (2) Informace lze v nejkvalitnější formě získat právě na společných jednáních expertů určitého odvětví národního hospodářství 29 Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava kvalifikací (NSK) (1) Národní soustava povolání - informační základnou pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací (projekt realizovaný MŠMT). SR musí z tohoto důvodu plnit i roli oponenta tvořících se dokumentů _ kvalifikačních a hodnotících standardů v NSK z pozice relevantního zástupce světa práce. 30

6 Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava kvalifikací (NSK) (2) NSP poskytuje NSK podrobné informace pro tvorbu kvalifikačních standardů odpovídajících požadavkům trhu práce NSP rozvine model sektorových rad, které se zapojí do tvorby a posuzování standardů NSK Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava kvalifikací (NSK) (3) NSP inspirace pro zaměstnavatele nástroj pro strategické řízení lidských zdrojů včetně využívání nástrojů NSP díky srozumitelným cílům zvýší motivaci občanů ochotu zapojit se do celoživotního učení včetně uznávání kvalifikace podle pravidel NSK Evropský kvalifikační rámec (EQF) a NSP: EQF definuje 8 kvalifikačních úrovní NSK využívá obdobné (8) úrovně povolání a typové pozice v ISTP byly členěny do 6 kvalifikačních úrovní V NSP je modifikována struktura tak, aby poskytovala srovnatelné podklady pro NSK zaměstnavatelé prostřednictvím sektorových rad Výstupy projektu (VZ) NSP: Hlavním cílem VZ bylo naplnění cílů systémového projektu Rozvoj Národní soustavy povolání jako základní podmínky rozvoje Národní soustavy kvalifikací (NSK) a dalšího profesního vzdělávání prostřednictvím rozvoje systému monitorování požadavků trhu práce a podporou kvalifikací 35 Realizátor VZ cílů dosáhl prostřednictvím různých metod a technik, tj. metodickou prací požadované analýzy a evaluace potřebných zdrojů, tj. stávající situace v oblasti mapování kvalifikačních požadavků TP (současné struktury informací o povoláních) a navržení změn s ohledem na budování NSK a principy EQF a vznik nezbytných metodických pravidel pro komplexní systém NSP 36

7 technickou prací rozvoj informačních systémů pro mapování potřeb TP včetně jednotlivých prvků a Centrální databáze kompetencí jako komunikačního nástroje mezi NSP a NSK pilotním testováním uvedení všech metodických věcí do praxe, tj. zakládání, řízení, vedení a proškolování Sektorových rad, řízení jejich práce V průběhu řešení NSP došlo k enormnímu zájmu o rozvoj modelu zapojení sociálních a dalších partnerů do mapování potřeb trhu práce, tzv. Sektorových rad, což byl jeden z nosných výstupů VZ NSP (celkem ustaveno 20 SR, ) Formou práce SR a expertních týmů (tam, kde se nepodařilo založit SR) bylo posouzeno přes 80% dílčích kvalifikací a garantováno cca 60% posic TP. Sektorové rady prokázaly za relativně krátkou dobu své existence, jak jsou prospěšné. V oblastech, ve kterých působí, popisují aktuální podobu povolání a typových pozic. Diskutují o kvalifikacích podle zákona č. 179/2006 Sb. a spolupracují na tvorbě kvalifikačních a hodnotících standardů. Vznikají tak nástroje, které na českém trhu práce nebyly doposud k dispozici V rámci OP LZZ, oblast podpory Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj je v současné době (začátek 02/2010) realizován projekt Rozvoj Národní soustavy povolání a Sektorových rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování RLZ v ČR (NSP II). Projekt ve fázi výběru dodavatele VZ. Projekt by měl navázat na výsledky projektu NSP, ve kterém byl metodicky popsán a v 20 SR pilotně ověřen model SR. Jejich prostřednictvím byla naplněna významnáčást NSP a SR se zapojily i do ovlivňování odborného vzdělávání prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací. Úspěšnost tohoto pilotního ověření potvrzuje široké zakotvení SR ve strategických materiálech národního významu

8 Cílem nového, navazujícího, projektu je rozvoj konceptu SR tak, aby se staly významným partnerem služeb zaměstnanosti v oblasti identifikace požadavků trhu práce na kvalifikovanou pracovní sílu, předvídání změn na trhu práce, ovlivňování počátečního a dalšího vzdělávání podle potřeb trhu práce. Předpokládá se vytvoření nových SR tak, aby pokrývaly všechny významné sektory NH, dále rozvinutí prezentace informací v IS NSP tak, aby se rozšířilo jejich využívání v nástrojích a službách poradenství, zprostředkování a odborného vzdělávání včetně rekvalifikací Síť SR bude pokračovat v naplňování NSP jako základního informačního východiska pro NSK a východiska pro zkvalitnění služeb poradenství, zprostředkování a rekvalifikací. Pilotně (nejméně v 6 sektorech) bude ověřen koncept Sektorových dohod (deklarovaná forma spolupráce SR a zaměstnavatelů s ostatními klíčovými partnery při zajišťování žádoucího rozvoje LZ). Ty se budou opírat o věrohodné analýzy a prognózy našeho trhu práce a budou využity k identifikaci očekávaného vývoje odvětví, k definování požadavků na kompetence a počty pracovníků. Plánované ukončení realizace VZ 10/ Děkuji za pozornost! Ing. Michaela Navrátilová Odbor implementace programů ESF MPSV ČR 47

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

DAIRY-EU. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU. Sborník podkladů

DAIRY-EU. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU. Sborník podkladů DAIRY-EU Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU Sborník podkladů Jaroslav Havlíček Milan Houška Roman Kvasnička Jan Bartoška Prague 2008 Identifikace a uznávání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách

Metodika implementace NSK ve firmách. Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách 1 Název: Průvodce praktickým využitím Národní soustavy kvalifikací ve firmách Vydání: první vydání Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více