5.17 Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové a organizační vymezení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.17 Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové a organizační vymezení:"

Transkript

1 5.17 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Tělesná výchova na našem gymnáziu vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova formulovaném v RVP ZV a RVP G. Tělesnou výchovu studují žáci jak ve čtyřletém, tak i osmiletém studiu. Vyučovací předmět Tělesná výchova je zaměřen na optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Žáci rozvíjí své pohybové schopnosti, osvojují nové pohybové dovednosti potřebné k využívání různého sportovního náčiní a nářadí, seznamují se s možnostmi jak korigovat jednostranné zatížení nebo zdravotní oslabení. Učí se využívat pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na různé sociální role vyžadující spolupráci a odpovědnost za vlastní zdraví i zdraví spolužáků. Žáci jsou vedeni k tomu, aby pochopili význam pohybových aktivit pro harmonický rozvoj vlastní osobnosti, vytvořili si kladný a dlouhodobý vztah k pohybovým činnostem jako významného činitele ovlivňující zdraví. Široká nabídka pohybových činností, prostřednictvím specifických emocionálních prožitků a sociálních situací vede žáky k orientaci při samostatné volbě konkrétních pohybových aktivit a jejich pravidelnému využívání s ohledem na vlastní potřeby a zájmy. Žák získává dovednosti a návyky, které mu umožní i v budoucnosti kladně ovlivňovat svoji tělesnou zdatnost, zvolit si takovou pohybovou aktivitu, která pro něj bude mít zdravotní, relaxační i prožitkovou hodnotu. V návaznosti na základní školu je v prvních ročnících čtyřletého i osmiletého studia kladen důraz na to, aby si žáci osvojili organizační, hygienické a bezpečnostní návyky ve vztahu k pohybovým činnostem v novém prostředí. Je kladen důraz na správné držení těla, základy pořadových cvičení, základní principy spolupráce, vzájemné pomoci a pravidla fair-play. Žáci jsou postupně zapojováni do školních sportovních soutěží a v návaznosti na ně do reprezentace gymnázia. V průběhu školního roku jsou organizovány celoškolní turnaje v košíkové, odbíjené, florbalu, malé kopané, badmintonu a pálkované. Na jejich přípravě, prezentaci a rozhodování se podílejí sami žáci ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy. Jednotlivé třídy do těchto turnajů vysílají svá reprezentační družstva, která získávají podle umístění body pro svoji třídu. Na konci roku pak soutěže vrcholí sportovním dnem ředitele školy, kdy družstva získávají dvojnásobné bodování. Nejlepší třída získává pohár ředitele gymnázia a ocenění nejlepší sportovní třídy. Součástí výuky je sportovní kurz pro žáky 3. ročníku čtyřletého studia a Septimy osmiletého studia. Jedná se o 5 denní pobyt v rekreační oblasti Hostýnských vrchů na Rusavě s dopravou do místa konání a zpět na vlastních kolech. Pobyt v přírodě je vyplněn aktivitami jako jsou cykloturistika, základy vodáckého výcviku, zdolávání lanových překážek, sportovní hry i hry v přírodě, procvičování základů první pomoci, poznávání regionu. Lyžařský výcvikový kurz je povinnou součástí výuky v Tercii a Kvintě osmiletého studia a 1. ročníků čtyřletého studia. Tento kurz organizujeme v zahraničí vzhledem k výborným lyžařským podmínkám. Ve 4. ročníku čtyřletého studia a v Oktávě osmiletého studia si již žáci v rámci tělesné výchovy volí sportovní aktivitu v závislosti na vlastním zájmu. Žáci si mohou zvolit plavání, spinning, posilování, squash, sportovní hry, relaxační cvičení. K těmto aktivitám využíváme jak vlastní sportovní vybavení, tak i areál Sportcentra v Holešově. Do vyučovacího předmětu tělesná výchova je v osmiletém i ve čtyřletém studiu integrován vzdělávací obsah tématů Ochrana člověka za mimořádných událostí a Zdravý způsob život a péče o zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. První téma je realizováno každoročně pro1.-3. ročník čtyřletého studia a pro Primu Septimu osmiletého studia formou celoškolského projektového dne. Druhé téma je realizováno v rámci sportovního kurzu. V průběhu studia Tělesné výchovy budou realizovány vybrané tematické okruhy z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova podle RVP ZV a RVP G.

2 Výuka je organizována v oddělených skupinách chlapců a dívek. Třída se dělí na skupiny TV h - chlapci a TV d - dívky v ročníku čtyřletého studia a v Primě Septimě osmiletého studia. V rámci projektů může výuka probíhat koedukovaně (lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy). Ve 4. ročníku čtyřletého studia a Oktávě osmiletého studia si studenti vybírají sportovní aktivity podle svých zájmů - plavání, spinning, posilování, squash, sportovní hry, relaxační cvičení. Nabídka aktivit vychází z aktuálního zájmu žáků a personálního zabezpečení. Výuka zde může také probíhat v koedukovaných skupinách v závislosti na zájmu žáků a z toho vyplývajícího rozdělení do skupin. Výuka tělesné výchovy je realizována v areálu gymnázia. Využíváme 2 tělocvičny, posilovnu, venkovní hřiště s umělou trávou a atletický ovál v délce 169,75m (celkem 3 dráhy) doplněný sektorem pro skok do dálky a vrh koulí. V rámci volitelných aktivit ve 4. ročníku čtyřletého studia a Oktávě osmiletého studia je možné využívat sportovní zařízení Sportcentra Holešov (plavecký bazén, 2 kurty na squash, posilovna, atd.), vzdáleného 600m od areálu školy. Žáci mohou na základě svých zájmů navázat na školní tělesnou výchovu ve sportovních oddílech odbíjené a florbalu, které spolupracují s naší školou, využívají naše zařízení a vybírají sportovce i z řad našich žáků. Povinnou součástí výuky tělesné výchovy jsou projekty: - Lyžařský výcvikový kurz v Tercii a Kvintě 8- letého studia a 1. ročnících 4- letého studia (v zahraničí) - Sportovní kurz ve 3. ročníku čtyřletého studia a v Septimě 8- letého studia - Ochrana člověka za mimořádných událostí půldenní celoškolský projekt Výběrové projekty (podle zájmu): - Volitelný vodácký zájezd na českých řekách je pořádaný každý rok a studenti si jej mohou zvolit na základě vlastního výběru, pokud prošli základním výcvikem (3. ročník nebo Septima) nebo prokazatelně zvládají potřebné dovednosti. Zájezd je pořádán na základě dostatečného zájmu žáků. Sportovní kroužky - (mimo vyučovací hodinu) - v závislosti na personálním zabezpečení a zájmu žáků: - odbíjená - košíková - kondiční posilování - sálová kopaná - badminton - případně další sporty podle zájmu žáků Sportovní soutěže: 1) Celoroční sportovní soutěž tříd v jednotlivých sportech (košíková, odbíjená, florbal, malá kopaná, badminton, pálkovaná apod.) - soutěž si organizují, prezentují i řídí žáci ve spolupráci s vyučujícími TV - soutěží družstva jednotlivých tříd, výsledky tříd se sčítají a počítají do závěrečného Sportovního dne ředitele gymnázia - školní turnaje třídních družstev navazují vždy na konkrétní vyučované sportovní hry 2) Sportovní den ředitele gymnázia každoroční vyvrcholení sportovních soutěží v červnu o Pohár ředitele gymnázia

3 3) Každoroční pořadatelství okresní soutěže v odbíjené dívek Memoriálu R. Plajnera 3) Účast na okresních (krajských) sportovních soutěžích Práce ve sportovní radě školy - zástupci jednotlivých tříd ve spolupráci s učiteli TV pravidelně připravují program sportovních soutěží, podílí se na prezentaci výsledků soutěží a sportovních událostí. 2.Časové vymezení: Čtyřleté studium Výuka probíhá 4 roky (od 1. do 4. ročníku) Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Osmileté studium Výuka probíhá 8 let (od Primy do Oktávy) Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel realizuje společné postupy (metody a formy), které povedou ve vyučovacím předmětu tělesná výchova k utváření (na nižším gymnáziu) a rozvíjení (na vyšší gymnázium) klíčových kompetencí žáků. Kompetence k učení: Učitel vede žáky k samostatnému výběru vhodných kondičních, posilovacích nebo relaxačních cviků při rozcvičkách nebo zklidňujících cvičeních v závěru hodiny s ohledem na stupeň osvojení daných cviků důsledným dodržováním základních principů bezpečnosti, nutnosti přípravy pro danou pohybovou aktivitu (rozcvičení, průpravná cvičení), poskytováním záchrany a dopomoci vede žáky k pochopení nezbytnosti péče o vlastní zdraví jako prioritní životní hodnoty vhodnou nabídkou činností a jejich obtížností, vytvářením prostoru pro vlastní volbu činností a úrovně obtížnosti samotnými žáky, začleňováním žáků do týmových a soutěžních činností, vede žáky k poznání vlastních fyzických a pohybových možností vhodnou motivací představuje žákům tělesnou aktivitu jako prostředek kompenzace psychického zatížení a jako prostředek uspokojování jejich zájmů zařazováním prvků jógy a dalších vhodných sportovních aktivit posiluje u žáků sebekontrolu a sebeovládání vlastním vztahem ke sportovním aktivitám a jejich vhodnou propagací je žákům osobním příkladem na konci vyučovací hodiny zařazuje hodnocení průběhu a dosažených výsledků a podle možností vede žáky k sebehodnocení vhodnou motivací vede žáky k postupnému pohybovému sebezdokonalování a posiluje jejich sebevědomí a snahu o další zvyšování výkonů

4 Kompetence k řešení problémů: Učitel navozuje problémové situace, které motivují žáky k týmové spolupráci, nutnosti stanovit taktiku - řešit herní situace a problémy (např. sestavováním družstev z rozdílně technicky a fyzicky výkonných žáků) umožňuje žákům aktivně se podílet na přípravě vlastních sportovních akcí - plánovat, realizovat a hodnotit tyto akce přidělením role rozhodčího cvičícím i necvičícím žákům učí je jednat přiměřeně ve vypjatých situacích, zvládat emocionální výbuchy a hájit své stanovisko, vyjádřit svůj názor přidělením role rozhodčího, organizátora vede žáky k přiměřenému jednání ve vypjatých situacích, učí je zvládat svoje emoce, vyjádřit svoje názory, hájit vlastní stanoviska Kompetence komunikativní: Učitel dbá na kulturní vyjadřování v hodinách tělesné výchovy učí žáky vyjadřovat se přesně, konkrétně, jednoznačně a srozumitelně používáním odborně správného názvosloví zařazováním mezitřídních i celoškolních soutěží a turnajů podporuje vzájemnou komunikaci mezi věkově rozdílnými žáky důrazem na dodržování pravidel při jednotlivých soutěžích vede žáky k jednání v duchu fair play účastí na turnajích pořádaných mimo školu vede žáky k příkladnému vystupování na veřejnosti, sebeovládání a umění podat optimální výkon podporuje společnými (např. vánočními) turnaji mezi učiteli a žáky partnerský přístup a jejich dobré vztahy Kompetence sociální a personální: Učitel podporuje sportovní činnosti ve skupinách, dvojicích nebo týmech, kde je nutná spolupráce a společný podíl celé skupiny na dosaženém výsledku (při většině činností v hodinách TV, lyžařských kurzech, sportovních stacionářích, turnajích a soutěžích) v hodinách TV zařazuje cviky, které vedou žáka k vzájemné pomoci - dopomoc a záchrana vyžaduje v hodinách dodržování školního řádu a pravidel bezpečnosti jako nutného předpokladu pro dobré soužití v kolektivu umožní žákům podílet se na vytváření některých pravidel chování při sportovních činnostech a tím je vede k respektování těchto pravidel podporuje možnost zapojení i neprůbojných a málo iniciativních žáků a rozvíjí jejich schopnost zastávat různé role (obměňováním vedoucích žáků v družstvech) Kompetence občanské: Učitel netoleruje ve vyučování sociálně patologické jevy (šikana apod.)

5 pokud možno velkou a pestrou nabídkou sportovně rekreačních činností mimo vyučování předchází soc. patologickým jevům důsledně dbá na dodržování pravidel chování vytvořených za spolupráce se žáky motivuje žáky k odpovědnosti za vlastní jednání tím, že při zjištěných přestupcích proti dohodnutým pravidlům chování vždy zjišťuje příčinu a zjednává nápravu uplatňuje pozitivní hodnocení a motivaci žáků tím, že vyzdvihuje jejich jednotlivá dílčí zlepšení ve sportovní výkonnosti učí žáky chování v krizových nebo zdraví a život ohrožujících situacích praktickými ukázkami a modelovými situacemi seznamuje žáky s technikou první pomoci Kompetence pracovní (pro nižší gymnázium, zpracováno podle RVP ZV: Učitel vyžadováním vhodné sportovní obuvi a oblečení učí žáky nutnosti zdravotně vhodného a bezpečného oblečení střídáním cvičebního náčiní a nářadí učí žáky připravit si prostředky potřebné pro danou pohybovou aktivitu (sportovní hry, gymnastika apod.) dohlíží na to, aby příprava cvičebního nářadí splňovala zásady bezpečnosti, a tím vede žáky k ochraně zdraví při práci Kompetence k podnikavosti podle RVP G: Učitel vyžaduje od žáků aktivní přístup, vlastní iniciativu, tvořivost při organizování školních sportovních soutěží podporuje u žáků úsilí o dosažení stanovených cílů, vlastní hodnocení dosažených výsledků a korekci vlastní činnosti vzhledem na stanovený cíl.

6 Předmět: Ročník: Tělesná výchova Prima Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby 1. Činnosti ovlivňující zdraví Postupně zlepšuje svou tělesnou zdatnost a výkonnost, pečuje o svoje zdraví pod vedením učitele se připraví na různou pohybovou činnost a využije kompenzační cvičení po jejím ukončení Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací případného zdravotního oslabení uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci těchto oslabení oslabení pod vedením učitele provede jednoduché otestování tělesné zdatnosti; porozumí, proč a jak se testy provádějí uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost na doporučení učitele upraví svoji pohybovou aktivitu v závislosti na klimatických podmínkách a čistotě prostředí zvolí správné oblečení a obuv a uplatňuje základní hygienické návyky poskytne záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích ovládá čísla tísňového volání, přivolá rychlou záchrannou službu význam pohybu pro zdraví -rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy a jednostranného zatížení cvičení podporující korekce zdravotních oslabení - průpravná a kompenzační cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti - cvičení pro správné držení těla cvičení pro přípravu organismu před pohybovou zátěží (zahřátí svalů, strečink) cvičení pro uklidnění organismu po skončení pohybové zátěže zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ) -testy běžecké rychlosti, vytrvalosti, obratnosti kondiční posilování hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady jednání a chování při různých pohybových činnostech základy záchrany a dopomoci úrazy při sportu - přivolání první pomoc Integrace: Výchova ke zdraví Tematický okruh: Ochrana člověka za mimořádných událostí Způsob realizace: Celoškolský projektový půlden: Ochrana člověka za mimořádných událostí

7 2. Pohybové dovednosti: v souladu s individuálními předpoklady provádí osvojované pohybové dovednosti s pomocí učitele rozpoznává nedostatky v provedení určité pohybové dovednosti a usiluje o pozitivní změnu přizpůsobí svoji pohybovou činnost výkonnosti, věku a pohlaví spolužáků pohybové hry různého zaměření (rychlost, obratnost, koordinace, spolupráce) atletika základní technika běhů, skoků, vrhů - běžecká abeceda nízký a vysoký start - běhy na dráze - rychlostní(60m) - vytrvalostní - hoši 1000m - dívky 500m - skok z místa, skok do dálky, skok do výšky (nácvik rozběhu a odrazu) - vrh koulí (3kg) 3. Činnosti podporující pohybové učení pod vedením učitele užívá správné tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče i diváka dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji projevuje radost ze hry a z dosaženého výsledku; respektuje porážku a přeje úspěch soupeři podílí se na reprezentaci třídy i školy ve školních podmínkách uplatňuje smysl pro fair-play, čestné soupeření, respekt sportovní hry, základní pravidla, zákl. herní činnosti jednotlivce a zjednodušená hra - košíková - dribling přihrávka, střelba - odbíjená - základy odbíjení vrchem a spodem - florbal držení hokejky, běh, vedení míčku, střelba - malá kopaná - zpracování míče, střelba - další hry - přehazovaná, pálkovaná, apod. gymnastika (koordinace pohybu) - akrobacie - kotouly, stoje, váha - hrazda - průvleky, pokus o výmyk - přeskok-roznožka, skrčka přes kozu - šplh na tyči s přírazem - správné držení těla a pořadová cvičení turistika a pobyt v přírodě příprava turistické akce, přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orientačního běhu, dokumentace z turistické akce; přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy a tepla Učivo realizováno v rámci Adaptačního kurzu (září)

8 k opačnému pohlaví (olympijské myšlenky vzájemná komunikace při pohybových činnostech - znalost základů názvosloví gymnastiky, atletiky a her - povely, signály - vzájemná komunikace při hrách pravidla osvojovaných pohybových činností -základní pravidla sportovních her, atletiky, gymnastiky apod.) historie a současnost sportu -významní sportovci a soutěže - olympismus v případě mimořádné události správně jedná při evakuaci školy zná čísla tísňového volání, přivolá pomoc projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí mimořádná událost čísla tísňového volání praktická evakuace školy pravidla silničního provozu rizika silniční a železniční dopravy

9 Ročník: Sekunda Očekávané školní výstupy 1. Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně s konkrétním účelem Postupně zlepšuje svou tělesnou zdatnost a výkonnost, pečuje o svoje zdraví Podle svých předpokladů a zájmů organizuje svůj pohybový režim (kroužky, soutěže a sportovní oddíly) pod vedením učitele se připraví na různou pohybovou činnost a využije kompenzační cvičení po jejím ukončení uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možnost nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací případného zdravotního oslabení uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci těchto oslabení pod vedením učitele provede jednoduché otestování tělesné zdatnosti; porozumí, proč se testy provádějí a jak posoudí vhodnost podmínek pro pohybovou aktivitu v různém prostředí a při různých činnostech na doporučení učitele upraví svoji pohybovou aktivitu v závislosti na klimatických podmínkách a čistotě prostředí zvolí správné oblečení a obuv a uplatňuje Učivo Význam pohybu pro zdraví -rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy a jednostranného zatížení cvičení podporující korekce zdravotních oslabení - průpravná a kompenzačními cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti - cvičení pro správné držení těla cvičení pro přípravu organismu před pohybovou zátěží (zahřátí svalů, strečink) cvičení pro uklidnění organismu po skončení pohybové zátěže zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ) - testy běžecké rychlosti, vytrvalosti, obratnosti kondiční posilování hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady jednání a chování při různých pohybových činnostech základy záchrany a dopomoci úrazy při sportu - přivolání první pomoci Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Integrace: Výchova ke zdraví Tematický okruh: Ochrana člověka za mimořádných událostí Způsob realizace: Celoškolský projektový půlden: Ochrana člověka za mimořádných událostí -

10 základní hygienické návyky poskytne záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích ovládá čísla tísňového volání, přivolá rychlou záchrannou službu 2. Pohybové dovednosti: v souladu s individuálními předpoklady provádí osvojované pohybové dovednosti zaměřuje se na koordinaci pohybu při všech pohybových činnostech s pomocí učitele rozpoznává nedostatky v provedení určité pohybové dovednosti a usiluje o pozitivní změnu přizpůsobí svoji pohybovou činnost výkonnosti, věku a pohlaví spolužáků pohybové hry různého zaměření (rychlost, obratnost, koordinace, spolupráce) atletika základní technika běhů, skoků, vrhů - běžecká abeceda nízký a vysoký start - běhy na dráze - rychlostní(60m) - vytrvalostní - hoši 1000m - dívky 500m - skok z místa, skok do dálky, skok do výšky (nácvik rozběhu a odrazu) - hod kriketovým míčkem sportovní hry: základní pravidla, základní herní činnosti, jednotlivce a zjednodušená hra - košíková - dribling přihrávka, dvojtakt, střelba - odbíjená - základy odbíjení vrchem a spodem - florbal - malá kopaná - další hry - přehazovaná, pálkovaná, apod. gymnastika (koordinace pohybu) - akrobacie - kotouly, stoje, váha - hrazda - průvleky, vzpor, pokus o výmyk - přeskok-roznožka, skrčka přes kozu - kruhy houpání, svisy - šplh na tyči s přírazem - správné držení těla a pořadová cvičení estetické a kondiční cvičení s hudbou (dívky) - improvizovaný pohyb dle hudby

11 3. Činnosti podporující pohybové učení pod vedením učitele užívá správné tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče i diváka dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji projevuje radost ze hry a z dosaženého výsledku; respektuje porážku a přeje úspěch soupeři podílí se na reprezentaci třídy i školy ve školních podmínkách uplatňuje smysl pro fair-play, čestné soupeření, respekt k opačnému pohlaví (olympijské myšlenky) - koordinace pohybu vzájemná komunikace při pohybových činnostech -znalost základů názvosloví gymnastiky, atletiky a her - povely, signály - vzájemná komunikace při hrách pravidla osvojovaných pohybových činností -základní pravidla sportovních her, atletiky, gymnastiky apod.) historie a současnost sportu - významní sportovci a soutěže - olympismus v případě mimořádné události správně jedná při evakuaci školy zná čísla tísňového volání, přivolá pomoc projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí rizika silniční a železniční dopravy mimořádná událost postup v případě dopravní nehody čísla tísňového volání zajištění bezpečnosti praktická evakuace školy ukázky první pomoci

12 Ročník: Tercie Očekávané školní výstupy 1.Činnosti ovlivňující zdraví usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program aktivně vstupuje do organizace pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně s konkrétním účelem Podle svých předpokladů a zájmů organizuje svůj pohybový režim (kroužky, soutěže a sportovní oddíly) Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly (využije kompenzační cvičení po jejím ukončení) Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací případného zdravotního oslabení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci těchto oslabení pod vedením učitele provede jednoduché otestování tělesné zdatnosti; porozumí, proč se testy provádějí a jak posoudí vhodnost podmínek pro pohybovou aktivitu v různém prostředí a při různých činnostech na doporučení učitele upraví svoji pohybovou aktivitu v závislosti na klimatických podmínkách a čistotě prostředí Učivo Význam pohybu pro zdraví -rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy a jednostranného zatížení cvičení podporující korekce zdravotních oslabení - průpravná a kompenzačními cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti - cvičení pro správné držení těla cvičení pro přípravu organismu před pohybovou zátěží (zahřátí svalů, strečink) cvičení pro uklidnění organismu po skončení pohybové zátěže zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ) - testy běžecké rychlosti, vytrvalosti, obratnosti kondiční posilování hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady jednání a chování při různých pohybových činnostech základy záchrany a dopomoci základy první pomoci při lehčích úrazech Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Integrace: Výchova ke zdraví Tematický okruh: Ochrana člověka za mimořádných událostí Způsob realizace: Celoškolský projektový půlden: Ochrana člověka za mimořádných událostí Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Seberegulace a sebeorganizace Námět činnosti: (sebekontrola, sebeovládání, organizace vlastního času, stanovování osobních cílů) Způsob realizace: Lyžařský výcvikový kurz

13 zvolí správné oblečení a obuv a uplatňuje základní hygienické návyky dodržuje sportovní etiku, dbá o své zdraví, odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etiketou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší poskytne záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích, předvídá možnost úrazu poskytne první pomoc lehčích poraněních 2. Pohybové dovednosti: zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži a rekreačních činnostech posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny zaměřuje se na koordinaci pohybu při všech pohybových činnostech posoudí provedení pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny přizpůsobí svoji pohybovou činnost výkonnosti, věku a pohlaví spolužáků pohybové hry různého zaměření (rychlost, obratnost, koordinace, spolupráce) atletika základní technika běhů, skoků, vrhů - běžecká abeceda nízký a vysoký start, štafetový běh - běhy na dráze rychlostní (60m) - vytrvalostní - hoši 1500m - dívky 800m - skok z místa, skok do dálky, skok do výšky - vrh koulí (3kg) sportovní hry, základní pravidla, základní herní činnosti jednotlivce, hra podle pravidel - košíková - dribling přihrávka, střelba, dvojtakt - odbíjená - základy odbíjení vrchem, spodem, podání - florbal - malá kopaná - další hry - pálkovaná, apod. gymnastika (koordinace pohybu) - akrobacie - kotouly, stoje, váha, přemet stranou, spojování prvků v jednoduché sestavy - hrazda - průvleky, výmyk, vzpor, přešvihy, podmet - kruhy - svisy, shyby, houpání - přeskok - roznožka, skrčka přes kozu - šplh na tyči s přírazem, šplh na laně s přírazem - správné držení těla a pořadová cvičení

14 - kladina (D) - cvičení rovnováhy, náskok, seskok 3. Činnosti podporující pohybové učení pod vedením učitele užívá správné tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče i diváka dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji projevuje radost ze hry a z dosaženého výsledku; respektuje porážku a přeje úspěch soupeři podílí se na reprezentaci třídy i školy ve školních podmínkách uplatňuje smysl pro fair-play, čestné soupeření, respekt k opačnému pohlaví (olympijské myšlenky) spolurozhoduje osvojované hry a soutěže podílí se na zpracování a prezentaci naměřených dat (ve spolupráce s učitelem a staršími spolužáky) uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostech v případě mimořádné události správně jedná při evakuaci školy zná čísla tísňového volání, přivolá pomoc poskytne první pomoc při lehčích poraněních estetické a kondiční cvičení s hudbou (D) - improvizovaný pohyb dle hudby - koordinace pohybu lyžování a snowboarding - sjezdové lyžování a snowboarding - běžecké lyžování (v závislosti na materiální zajištění žáků) vzájemná komunikace při pohybových činnostech -znalost základů názvosloví gymnastiky, atletiky a her - povely, signály - vzájemná komunikace při hrách pravidla osvojovaných pohybových činností -základní pravidla sportovních her, atletiky, gymnastiky apod.) historie a současnost sportu - významní sportovci a soutěže - olympismus měření výkonů a jejich prezentace rizika silniční a železniční dopravy mimořádná událost postup v případě dopravní nehody vztahy mezi účastníky silničního provozu čísla tísňového volání zajištění bezpečnosti praktická evakuace školy první pomoc při lehčích poraněních

15 Ročník: Kvarta Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby 1. Činnosti ovlivňující zdraví Postupně zlepšuje svou tělesnou zdatnost a výkonnost, pečuje o svoje zdraví aktivně vstupuje do organizace pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně s konkrétním účelem Podle svých předpokladů a zájmů organizuje svůj pohybový režim (kroužky, soutěže a sportovní oddíly) Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly (využije kompenzační cvičení po jejím ukončení) Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací případného zdravotního oslabení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci těchto oslabení vyvaruje se jednostrannému sportovnímu zatížení, zařazuje do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení pod vedením učitele provede jednoduché otestování tělesné zdatnosti; porozumí, proč se testy provádějí a jak posoudí vhodnost podmínek pro pohybovou aktivitu v různém prostředí a při různých Význam pohybu pro zdraví -rekreační a výkonnostní sport, sport chlapců a dívek cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy a jednostranného zatížení cvičení podporující korekce zdravotních oslabení - průpravná a kompenzačními cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti - cvičení pro správné držení těla cvičení pro přípravu organismu před pohybovou zátěží (zahřátí svalů, strečink) cvičení pro uklidnění organismu po skončení pohybové zátěže zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ) - testy běžecké rychlosti, vytrvalosti, obratnosti kondiční posilování hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech zásady jednání a chování při různých pohybových činnostech základy záchrany a dopomoci základy první pomoci při lehčích úrazech Integrace: Výchova ke zdraví Tematický okruh: Ochrana člověka za mimořádných událostí Způsob realizace: Celoškolský projektový půlden: Ochrana člověka za mimořádných událostí -

16 činnostech zvolí správné oblečení a obuv a uplatňuje základní hygienické návyky dodržuje sportovní etiku, dbá o své zdraví, odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etiketou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší poskytne záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích, předvídá možnost úrazu poskytne první pomoc při lehčích poraněních, přivolá RZS 2. Pohybové dovednosti: zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži a rekreačních činnostech posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny zaměřuje se na koordinaci pohybu při všech pohybových činnostech posoudí provedení pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny přizpůsobí svoji pohybovou činnost výkonnosti, věku a pohlaví spolužáků pohybové hry různého zaměření (rychlost, obratnost, koordinace, spolupráce) atletika základní technika běhů, skoků, vrhů - běžecká abeceda nízký a vysoký start, štafetový běh - běhy na dráze - rychlostní(60m) - vytrvalostní - hoši 1500m - dívky 800m - skok do dálky, skok do výšky (nácvik rozběhu a odrazu, vyměření odrazu technika skoku) - vrh koulí (3kg) sportovní hry: herní činnosti jednotlivce, hra podle pravidel - košíková - dribling, přihrávka, střelba, dvojtakt - odbíjená - základy odbíjení vrchem a spodem, podání - florbal, malá kopaná, další hry - pálkovaná, apod. gymnastika (koordinace pohybu) - akrobacie - kotouly, stoje, váha, přemet stranou, spojování prvků v jednoduché sestavy - hrazda-průvleky, výmyk, vzpor, přešvihy, podmet spád a vzepření v podkolení - kruhy - svisy, shyby, komíhání - přeskok-roznožka, skrčka - kladina (D) - cvičení rovnováhy, náskok, seskok - šplh na tyči s přírazem, šplh na laně - správné držení těla a pořadová cvičení estetické a kondiční cvičení s hudbou (dívky) - improvizovaný pohyb dle hudby - koordinace pohybu

17 3. Činnosti podporující pohybové učení užívá správné tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji projevuje radost ze hry a z dosaženého výsledku; respektuje porážku a přeje úspěch soupeři podílí se na reprezentaci třídy i školy ve školních podmínkách uplatňuje smysl pro fair-play, čestné soupeření, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu (základní olympijské myšlenky) sleduje sportovní dění a popularizuje sportovní dění ve škole (nástěnka, výroční zpráva) zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy spolurozhoduje osvojované hry a soutěže zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci vzájemná komunikace při pohybových činnostech -znalost základů názvosloví gymnastiky, atletiky a her - povely, signály - vzájemná komunikace při hrách pravidla osvojovaných pohybových činností -základní pravidla sportovních her, atletiky, gymnastiky apod.) historie a současnost sportu - významní sportovci a soutěže - olympismus měření výkonů a jejich prezentace uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostech v případě mimořádné události dokáže správně jednat při evakuaci školy zná čísla tísňového volání, přivolá pomoc poskytne první pomoc při lehčích poraněních klasifikace mimořádných událostí základní úkoly ochrany obyvatelstva činnost při mimořádné události prevence vzniku mimořádných událostí živelní pohromy, IZS varovné signály a jiné způsoby varování čísla tísňového volání praktická evakuace školy první pomoc při lehčích poraněních

18 Ročník: Kvinta Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby 1. Činnosti ovlivňující zdraví zlepšuje tělesnou zdatnost a pečuje o své zdraví změří srdeční frekvenci a je seznámen s využitím údaje pro úpravu pohybové zátěže zvládne základní jednoduché testy pro ověření ZOZ; porozumí, proč se testy provádějí a jak rozpoznává negativní důsledky jednostranného sportovního zatížení pod vedením učitele se připraví na různou pohybovou činnost a využije kompenzační cvičení po jejím ukončení posoudí vhodnost podmínek pro pohybovou aktivitu v různém prostředí a při různých činnostech (bezpečnost, možnost úrazu, nevhodné klimatické podmínky, správné oblečení a obuv, hygiena apod.) poskytne záchranu a dopomoc při jednoduchých cvicích, předvídá možnost úrazu poskytne první pomoc při lehčích poraněních, zná čísla pro tísňové volání a přivolá RZS zdravotně orientovaná zdatnost (ZOZ) a její složky, kondiční testy - testy běžecké rychlosti, vytrvalosti, obratnosti cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy - průpravná a kompenzačními cvičení - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti - cvičení pro správné držení těla cvičení pro přípravu organismu před pohybovou zátěží (zahřátí svalů, strečink) cvičení pro uklidnění organismu po skončení pohybové zátěže kondiční posilování hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí dopomoc a záchrana rizikové faktory ovlivňující bezpečnost pohybových činností; zásady jednání a chování v různém prostředí; úprava pohybových činností podle aktuálních podmínek první pomoc při lehčích poraněních v podmínkách sportovních činností Integrace: Výchova ke zdraví Tematický okruh: Ochrana člověka za mimořádných událostí Způsob realizace: Celoškolský projektový půlden: Ochrana člověka za mimořádných událostí Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Seberegulace, organizační dovednosti Námět činnosti: -péče o sebe sama, zvládání zátěžových situací, relaxace Způsob realizace: Lyžařský výcvikový kurz

19 2. Pohybové dovednosti: v souladu s individuálními předpoklady provádí osvojované pohybové dovednosti s pomocí učitele rozpoznává nedostatky v provedení určité pohybové dovednosti a usiluje o pozitivní změnu přizpůsobí svoji pohybovou činnost výkonnosti, věku a pohlaví spolužáků (školní turnaje, turnaje smíšených družstev, stacionáře apod.) pohybové hry různého zaměření (rychlost, obratnost, koordinace, spolupráce) atletika základní technika běhů, skoků, vrhů - běžecká abeceda, štafetový běh - běhy na dráze rychlostní (60m) - běhy vytrvalostní - dívky - 800m - chlapci -1500m - nízký a vysoký start - skok do dálky (skok z místa) - skok do výšky - vrh koulí-hoši 5kg, dívky 3kg sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, nácvik základních herních kombinací, hra podle pravidel - košíková - dribling, dvojtakt, střelba, přihrávky - odbíjená - odbití vrchem, spodem, podání - florbal - malá kopaná - další hry pálkovaná, apod. gymnastika (koordinace pohybu) - jednotlivé cviky v akrobacii, na hrazdě, na kruzích, na kladině (dívky), přeskoky - správné držení těla a pořadová cvičení - šplh na tyči s přírazem, šplh na laně (H) kondiční a estetické formy cvičení s hudbou (dívky) průpravná, kondiční, koordinační cvičení lyžování a snowboarding - sjezdové lyžování a snowboarding - běžecké lyžování (v závislosti na materiálních podmínkách žáků)

20 3. Činnosti podporující pohybové učení používá správné základní tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče i diváka zvolí správnou výstroj a výzbroj pro danou pohybovou činnost spolupracuje s učitelem a žáky vyšších ročníků při přípravě turnaje či soutěže dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji podílí se na reprezentaci třídy i školy ve školních podmínkách uplatňuje smysl pro fair-play, čestné soupeření, respekt k opačnému pohlaví sleduje sportovní dění v regionu i ve světě reaguje správně na signály varování obyvatelstva, rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní události zná důležitá čísla tísňového volání a přivolá pomoc poskytne první pomoc při lehčích poraněních vzájemná komunikace při pohybových činnostech - znalost názvosloví gymnastiky, atletiky a her pravidla osvojovaných pohybových činností (pravidla sportovních her, atletiky, gymnastiky apod.) sportovní výstroj a výzbroj -funkčnost, bezpečnost, kvalita, dostupnost, trendy sportovní role olympismus v současném světě (škodlivost dopingu pro zdraví, spolupráce ve sportu a pomoc soupeři) úspěchy našeho sportu Vyhlášení hrozby a vzniku mimořádné události, IZS Druhy mimořádných událostí (MU), varovné signály, evakuace-činnost, praktická evakuace školy první pomoc sociální dovednosti potřebné při řešení MU (rozhodnost, pohotovost, obětavost, efektivní komunikace)

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Činnosti ovlivňující zdraví 5.2.3. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Význam

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Člověk a zdraví Sportovní výchova

Člověk a zdraví Sportovní výchova Časová dotace: 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání a jsou motivováni

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost organizace

Více

- Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu

- Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin - Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Tělesná výchova - Tercie

Tělesná výchova - Tercie - Tercie Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Dovede se orientovat ve IX. Zásady bezpečnosti

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 5.7 Vzdělávací oblast - 5.7.1 Tělesná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Tělesná výchova 2 2 2 2 Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G. Integruje část obsahu oboru. Žáci jsou

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 382 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Správné provedení. duševní zdraví. cvičební polohy

Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Správné provedení. duševní zdraví. cvičební polohy Předmět: Tělesná výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Činnosti ovlivňující zdraví Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

II 20 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV)

II 20 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) II 20 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové schopnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 6., 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu Tělesná výchova tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů)

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů) I. název vzdělávacího oboru: TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: 1. stupeň (1. 5. ročník) 2 hodiny / týden (1 hodina plavání + 1 hodina např. tělocvična, atletický

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů)

plavání (základní plavecká výuka) jízda na kole + dopravní výchova lyžování + lyžařský výcvik (5 dnů) I. název vzdělávacího oboru: TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: 1. stupeň (1. 5. ročník) 2 hodiny / týden (1 hodina plavání + 1 hodina např. tělocvična, atletický

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA - II.ST

TĚLESNÁ VÝCHOVA - II.ST TĚLESNÁ VÝCHOVA - II.ST Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená; gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika reaguje na povely učitele, snaží se o správné

Více

Předmět: T Ě L E S N Á V Ý C H O V A A S P O R T

Předmět: T Ě L E S N Á V Ý C H O V A A S P O R T Předmět: T Ě L E S N Á V Ý C H O V A A S P O R T 14-ŠVP-Tělesná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1.9.2014 Charakteristika předmětu: Tělesná výchova směřuje mj. ke kultivaci tělesného projevu, poznávání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 8. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 8. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více