Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno"

Transkript

1 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science Hodinová dotace Tělesná výchova Realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP ZV. Integruje část obsahu oboru Výchova ke zdraví. Vzhledem k malému množství žáků v jednotlivých ročnících může být výuka předmětu několika ročníků integrována do jednoho celku dle hygienických norem a organizačních možností. Uskutečňuje se převážně jako jednohodinová a probíhá převážně v tělocvičně, v případě povětrnostních podmínek také na hřiště, kluzišti, v bazén, volném terénu. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova prolíná celým studiem v celém rozsahu Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznávání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje ve skupině při společné činnosti vede k slušnému vyjadřování, k dodržování bezpečnosti, školního řádu, k přípravě a úklidu pomůcek, podpoře slabších žáků Environmentální výchova vede k vztahu k prostředí, upevňování zdravého životního způsobu Klíčové kompetence: Kompetence k učení - žák/yně poznává vlastní pohybové schopnosti a možnosti, rozvíjí je; prožívá souvislosti mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou; systematicky sleduje vývoj vlastní fyzické zdatnosti Kompetence k řešení problémů - žák/yně přemýšlí o problému při ovládnutí cviku či sportovního prvku a hledá tréninkové cesty k jeho odstranění; hledá vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech Kompetence komunikativní - žák/yně vyslechne a přijme pokyny vedoucího družstva; pořizuje si záznamy a obrazové materiály ze sportovních činností a prezentuje je Kompetence sociální a personální - žák/yně dodržuje pravidla fair play; prezentuje myšlenku olympijského hnutí a podporuje ji; spolupracuje v kolektivu sportovního družstva, rozděluje a přijímá úkoly v rámci něho Kompetence občanské organizování práce - žák/yně podporuje aktivní sportování, objasní potřebu dodržování hygieny při tělesných aktivitách a podá příklady této potřeby, umí poskytnou první pomoc při úrazech lehčího charakteru; zná hlavní informace o škodlivosti požívání drog, zná základní postupy k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech Kompetence pracovní - žák/yně na příkladech demonstruje nutnost dodržování pravidel nejen ve sportu, ale i v životě, dokáže vytipovat možná rizika při pohybových činnostech a hledá cesty jejich minimalizace 132

2 aktivně vstupuje do organizace svého pohybného režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovaným svaly odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelní se sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištěné ovzduší i v méně známém prostředí sportovišť, přírody silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost uplatňuje adekvátní způsoby a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí posoudí různé způsoby lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdatnosti, zvolí si vhodný programu zná pravidla první pomoci a dokáže je aplikovat v základní ovládá základní pravidla v přírodě a v silničním provozu pro chodce přizpůsobí své prostředí zná základní postupy k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech přizpůsobí své prostředí, zhodnotí situaci a zaujme odpovědný přístup Význam pohybu pro zdraví: Zdravotně orientovaná zdatnost, kondiční programy Prevence a korekce jednostranného zatížení a oslabení - kompenzační, vyrovnávací,relaxační posilovací, dechová aj. cvičení Tělesná a duševní hygiena a v případě ohrožení života: Základy první pomoci Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny Pravidla v krizových situacích Zdravý způsob života a péče o zdraví: Výživa a zdraví Tělesná a duševní hygiena, režim dne Bezpečné způsoby učivo a kompetence se objevují ve všech ročnících v různé Ve všech ročnících se v různé projevuje OSV a EV Dopravní výchova B Výchova ke zdraví 133

3 zdraví vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím projevuje odpovědný vztah k sobě samému a k pravidlům zdravého životního stylu užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence,rozhodčího, diváka a čtenáře novin a časopisů naplňuje základní olympijské myšlenky v podmínkách školy čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respektuj opačné pohlaví, chrání přírodu při sportu dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora sleduje určené prvky pohybové obhájí názor týkající se problematiky zdraví, opírá se o objektivní informace přizpůsobí své prostředí, zhodnotí situaci a zaujme odpovědný přístup využívá svých znalostí k regeneraci organismu a překonání stresových situací orientuje se a používá základní odborné názvosloví podílí se na organizaci jednoduchého turnaje či závodu sleduje průběh a vyhodnotí výsledky respektuje myšlenku fair play a řídí se jí respektuje jinakost pohlaví a handicapované spolužáky Hodnota a podpora zdraví: Podpora zdraví a její formy Osobnostní a sociální rozvoj: Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace činností a Psychohygiena Komunikace v TV: Názvosloví, gesta, signály, povely, značky, spolupráce, Organizace prostoru a pohybových činností výzbroj a výstroj, Výběr, ošetření Historie a současnost sportu olympijská myšlenka charta Významné soutěže a sportovci Český sport Pravidla osvojovaných sportovních činností, hry, závody, soutěže Zásady jednání a v různém prostředí a v různých činnostech Měření v výkonů a posuzování pohybových dovedností měření, ČJ, B Výchova ke zdraví (B) D 134

4 činnosti a výkony a vyhodnotí je organizuje samostatně i v týmu jednoduché závody, akce zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jednic možné příčiny uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost zdatnosti projevuje odpovědný vztah k sobě samému i k druhým a chrání své i jejich zdraví evidence, vyhodnocování Pohybové hry přípravné, kondiční, koordinační, soutěživé, štafetové, s netradičním náčiním Pohybové dovednosti tvary a přesuny, vytrvalostní, silové schopnosti Pohybové odlišnosti Atletika: Běh vytrvalostní, štafetový, překážkový, sprint Skoky do dálky, do výšky, odrazová cvičení Hod míčkem, granátem Vrh koulí Sportovní hry: Basketbal, florbal, kopaná, vybíjená, stolní tenis Herní činnost jednotlivce, Herní systémy Hry se zjednodušenými pravidly, Kondiční trénink Úpoly: Základy sebeobrany Přetahy, přetlaky Gymnastika Organizace a bezpečnost Dopomoc, názvosloví učivo a kompetence se objevují ve všech ročnících v různé zohledněno pohlaví cvičební skupiny 135

5 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost zdatnosti projevuje odpovědný vztah k sobě samém i k druhým a chrání své i jejich projevuje odpovědné v rizikových situacích silniční a železniční dopravy zná čísla tísňového volání Akrobacie kotouly, stoje, sestavy Přeskoky a skoky - skrčka, roznožka, skoky na malé trampolíně Hrazda náskok do vzporu, seskok, podmet, kotoul výmyk, přešvih Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem: Rytmická gymnastika chůze, skoky,poskoky, obraty, pohyby pažemi, pohyb s náčiním, krátká sestava Tanec základní taneční kroky Aerobik Kroky, pohyby pažemi, povely, názvosloví, sestava Zdravotní tělesná výchova: Základní druhy oslabení, jejich příčiny a důsledky Speciální cvičení Turistika - pobyt přírodě: Příprava akce, přesun, uplatnění pravidel bezpečnosti silničního provozu v roli chodce, dokumentace z turistické akce, chůze se zátěží Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla, Zařazení tématu a jeho hloubka závisí na přítomnosti zdravotně oslabených žáků Dopravní výchova Vycházky, pobyt v trénu 136

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova 2. stupeň Obsahové vymezení Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova,

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a zdraví Rodinná výchova, Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání je zaměřeno

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více