Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období"

Transkript

1 Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti TV 3.1.1p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost TV zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení TV spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích TV uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při Činnosti ovlivňující zdraví: *význam pohybů pro zdraví pohybový režim žáků, relaxační cviky *příprava organismu příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěží *hygiena při Tv hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: *základy gymnastiky průpravná cvičení, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti *rytmické a kondiční formy cvičení pro děti vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance, rehabilitační cvičení *základy atletiky rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: *pohybové hry s různím zaměřením, netradiční pohybové hry *základy sportovních her manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti, spolupráce ve hře Činnosti ovlivňující zdraví: osobnostní a sociální výchova = psychohygiena 157

2 pohybových činnostech ve známých prostorech školy TV 3.1.4p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách;projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám;zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů TV Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci TV 3.1.5p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti ZTV Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy ZTV 3.1.1p Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech ZTV Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. ZTV 3.1.2p Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. *bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek Činnosti podporující pohybové učení: *komunikace v TV základní tělocvičné názvosloví osvojených činností, smluvené povely *zásady jednání a chování fair play, *pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží Zásady správného držení těla, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí do Tv, rehabilitační cvičení s pomůckami nebo bez Základní cvičební polohy, rehabilitační cvičení s pomůckami nebo bez 158

3 PŘEDMĚT: Tělesná výchova Ročník: 2. Výstup Doporučené učivo Související PT TV spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti TV 3.1.1p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost TV zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení TV spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích činnosti ovlivňující zdraví význam organismu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cviky zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační cvičení, rehabilitační cviky činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení základy gymnastiky rytmické a kondiční formy cvičení pro děti kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem základy atletiky rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem základy sportovních her manipulace s míčem, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry plavání (základní plavecká výuka) činnosti podporující pohybové učení zásady jednání a chování fair play 159

4 TV uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy TV 3.1.4p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách;projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám;zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů TV Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci TV 3.1.5p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti ZTV Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy ZTV 3.1.1p Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech ZTV Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. ZTV 3.1.2p Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností základy sportovních her manipulace s míčem, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů činnosti ovlivňující zdraví hygiena při TV hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV činnosti podporující pohybové učení komunikace v TV základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály organizace při TV základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí Zásady správného držení těla, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí do Tv, rehabilitační cvičení s pomůckami nebo bez Základní cvičební polohy, rehabilitační cvičení s pomůckami nebo bez 160

5 Předmět : Tělesná výchova Ročník : 3. Výstup Doporučené učivo Související PT TV spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti TV 3.1.1p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost TV uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy TV 3.1.4p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách;projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám;zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů TV zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení TV Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci TV 3.1.5p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti Činnosti ovlivňující zdraví význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu Činnosti ovlivňující zdraví bezpečnost při pohybových činnostech hygiena při TV hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností pohybové hry základy gymnastiky rytmické a koordinační formy cvičení pro děti, rehabilitační cvičení s podložkami nebo bez základy atletiky, základy sportovních her turistika a pobyt v přírodě(naplňováno během PD), plavání Činnosti podporující pohybové učení komunikace v TV základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály TV spolupracuje při jednoduchých týmových zásady jednání a chování 161

6 pohybových činnostech a soutěžích pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností ZTV Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých Zásady správného držení těla, pohybový polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní režim, vhodné oblečení a obutí do Tv, cvičební polohy rehabilitační cvičení s pomůckami nebo bez ZTV 3.1.1p Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech ZTV Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. ZTV 3.1.2p Zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením. Základní cvičební polohy, rehabilitační cvičení s pomůckami nebo bez 162

7 2. období PŘEDMĚT:Tělesná výchova Ročník : 4. Výstup Doporučené učivo Související PT TV Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti TV 5.1.1p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se začleňovat pohyb do denního režimu TV Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením TV 5.1.2p Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením TV Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her TV 5.1.3p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností TV Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka TV 5.1.4p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti TV Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení Význam pohybu pro zdraví Pohybový režim, rozložení fyzických aktivit do běžného dne Zdravotně zaměřené činnosti sestavy cviků s pomůckami i bez, rehabilitační cvičení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností pohybové hry základy gymnastiky základy atletiky základy sportovních her turistika (plněno v rámci projektových dnů) netradiční sportovní hry a soutěže Hygiena při TV Bezpečnost při pohybových činnostech Činnosti podporující pohybové učení měření a posuzování pohybových dovedností Osobnostní a sociální výchova - kooperace a kompetice Osobnostní a sociální výchova - kooperace a kompetice 163

8 pohybové činnosti TV 5.1.5p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti TV 5.1. Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví TV 5.1.6p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play; zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla; zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy TV Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení TV Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy TV Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky TV Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace ZTV Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování ZTV 5.1.1p Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním Činnosti podporující pohybové učení: zásady chování a jednání, základní herní pravidla kolektivních her Činnosti podporující pohybové učení: komunikace v Tv- základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály Činnosti podporující pohybové učení: organizace při Tv, sportovní akce a soutěže v rámci sportovních projektových dnů Činnosti podporující pohybové učení: měření a posuzování pohybových dovedností základy atletiky Činnosti podporující pohybové učení: zdroje informací o pohybových činnostech akce Sestavy cviků s pomůckami(malé i velké míče, multifunkční podložky) i bez Prevence a korekce jednostranného zatížení Osobnostní a sociální výchova - kooperace a kompetice 164

9 oslabením v optimálním počtu opakování ZTV Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele. ZTV 5.1.2p Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele. Estetické a kondiční cvičení s hudbou Sestavy rehabilitačních cviků 165

10 Předmět : Tělesná výchova Ročník : 5. Výstup Doporučené učivo Související PT TV Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti TV 5.1.1p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se začleňovat pohyb do denního režimu TV Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením TV 5.1.2p Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením TV Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her TV 5.1.3p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností TV Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka TV 5.1.4p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti TV Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti TV 5.1.5p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti TV Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům Činnosti ovlivňující zdraví: význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků Činnosti ovlivňující zdraví: zdravotně zaměřené činnosti, sestavy rehabilitačních cviků s pomůckami i bez Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: pohybové hry základy gymnastiky průpravné úpoly základy atletiky základy sportovních her turistika (plněno v rámci PD) netradiční sportovní aktivity Činnosti ovlivňující zdraví: hygiena při Tv bezpečnost při pohybových činnostech Činnosti podporující pohybové učení: měření a posuzování pohybových dovedností, sportovní soutěže Činnosti podporující pohybové učení: zásady chování a jednání, povzbuzování osobnostní a sociální výchova - Psychohygiena 166

11 a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví TV 5.1.6p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play; zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla; zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy kolektivní hry a aktivity TV Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení TV Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy TV Změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky TV Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace ZTV Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování ZTV 5.1.1p Zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování ZTV Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele. ZTV 5.1.2p Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele. ZTV Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením. ZTV 5.1.3p Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením Činnosti podporující pohybové učení: komunikace v Tv, dodržování osvojené terminologie Činnosti podporující pohybové učení: organizace při Tv (rozcvička), společná organizace sportovních aktivit Činnosti podporující pohybové učení: měření a posuzování pohybových dovedností, sportovní soutěže, turnaje (plněno i v rámci PD) Činnosti podporující pohybové učení: zdroje informací o pohybových činnostech Sestavy cviků s pomůckami(malé i velké míče, multifunkční podložky) i bez Prevence a korekce jednostranného zatížení Estetické a kondiční cvičení s hudbou Sestavy rehabilitačních cviků Sestavy rehabilitačních cviků 167

12 Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: Tělesná výchova Ročník : 6. Výstup Doporučené učivo Související PT A hodina se zaměřením na základy atletiky, gymnastiky a kolektivní hry TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech TV 2.1p Zvládá v souladu s individuálními aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity Atletika Kolektivní hry TV 3.1 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu TV 3.1p Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka TV 3.2 Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu TV 3.4 Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora TV 3.4p Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka B hodina se zaměřením na rehabilitační cvičení TV 1.2 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program TV 1.2p Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových Komunikace v TV Nástup a vedení rozcvičky Pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží, atletika, gymnastika Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech Kolektivní pohybové hry, míčové hry a sportovní soutěže Soutěže Kolektivní hry Význam pohybu pro zdraví Prevence a korekce jednostranného zatížení MV Lidské vztahy OSV Rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí 168

13 dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech Sestavy cviků s pomůckami(malé i velké míče, multifunkční podložky) i bez Estetické a kondiční cvičení s hudbou TV 3.1 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu TV 3.1p Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka TV 1.5 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. TV 1.5p Uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného TV1.5p Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti ZTV 1.1 Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení. Rozlišení cviků na zahřívací, posilovací, protahovací a relaxační Části těla ve vztahu ke cvičení Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Sestavy cviků s pomůckami i bez ZTV 1.2 Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. ZTV 1.3 Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení ZTV 1.3p vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení Sestavy cviků s pomůckami i bez Sestavy cviků s pomůckami i bez C volitelný předmět (kondiční cvičení x sportovní příprava) TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními Atletika a kolektivní hry nebo kondiční cvičení tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 169

14 TV 2.1p Zvládá v souladu s individuálními aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech TV 3.2 Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu TV 3.5 Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí TV 3.5p Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je. TV 1.4 Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší TV 1.4p Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem TV 1.4p Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity TPV 1.1 uplatňuje správné držení těla a dovednosti přirozeného pohybu nejen při výuce, ale i v běžném životě TPV 1.2 vnímá měnící se prostorové vztahy a aktivně vytváří partnerství mezi svým tělem a prostorem TPV 1.3 navazuje vzájemné vztahy a aktivně spoluvytváří společenství TPV 1.4 používá své tělo jako nástroj sebevyjádření TPV 1.5 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své vlastní zkušenosti a zážitky Sportovní soutěže nebo společné cvičení Atletika nebo kondiční cvičení Význam pohybu pro zdraví MV Lidské vztahy Projektové dny 170

15 PŘEDMĚT: Tělesná výchova Ročník : 7. Výstup Doporučené učivo Související PT A hodina se zaměřením na základy atletiky, gymnastiky a kolektivní hry TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech TV 2.1p Zvládá v souladu s individuálními aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity Atletika Kolektivní hry TV 3.1 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu TV 3.1p Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka TV 3.2 Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu TV 3.4 Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora TV 3.4p Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka B hodina se zaměřením na rehabilitační cvičení TV 1.2 Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program TV 1.2p Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními Komunikace v TV Nástup a vedení rozcvičky Pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží, atletika, gymnastika Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech Kolektivní pohybové hry, míčové hry a sportovní soutěže Soutěže Kolektivní hry Význam pohybu pro zdraví Prevence a korekce jednostranného zatížení Sestavy cviků s pomůckami(malé i velké míče, multifunkční podložky) i bez MV Lidské vztahy OSV Rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí 171

16 tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech TV 3.1 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu TV 3.1p Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka ZTV 1.1 Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení. Estetické a kondiční cvičení s hudbou Rozlišení cviků na zahřívací, posilovací, protahovací a relaxační Části těla ve vztahu ke cvičení Sestavy cviků s pomůckami i bez ZTV 1.2 Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. ZTV 1.3 Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení ZTV 1.3p vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení Sestavy cviků s pomůckami i bez Sestavy cviků s pomůckami i bez C volitelný předmět (kondiční cvičení x sportovní příprava) TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními Atletika a kolektivní hry nebo kondiční cvičení tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech TV 3.2 Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu Sportovní soutěže nebo společné cvičení MV Lidské vztahy TV 3.5 Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí TV 3.5p Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je TV 1.4 Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší Atletika nebo kondiční cvičení Význam pohybu pro zdraví Projektové dny 172

17 TV 1.4p Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem TV 1.4p Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity TPV 1.1 uplatňuje správné držení těla a dovednosti přirozeného pohybu nejen při výuce, ale i v běžném životě TPV 1.2 vnímá měnící se prostorové vztahy a aktivně vytváří partnerství mezi svým tělem a prostorem TPV 1.3 navazuje vzájemné vztahy a aktivně spoluvytváří společenství TPV 1.4 používá své tělo jako nástroj sebevyjádření TPV 1.5 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své vlastní zkušenosti a zážitky 173

18 PŘEDMĚT: Tělesná výchova Ročník : 8. Výstup Doporučené učivo Související PT A hodina se zaměřením na základy atletiky, gymnastiky a kolektivní hry TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity Atletika Kolektivní hry TV 3.1 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu TV 3.1p Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka TV 3.2 Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu Komunikace v TV Nástup a vedení rozcvičky Pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží, atletika, gymnastika Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech Kolektivní pohybové hry, míčové hry a sportovní soutěže MV Lidské vztahy TV 3.4 Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora TV 3.4p Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka TV 1.5 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. TV 1.5p Uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného TV1.5p Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti Soutěže Kolektivní hry Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 174

19 TV 1.1 Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem TV 3.6 Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže TV 3.6p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže TV 3.7 Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci Rozcvička, kolektivní hry, rekreační sporty Turnaje míčových her Sportovní soutěže Turnaje míčových her Sportovní soutěže 175

20 B hodina se zaměřením na rehabilitační cvičení TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech Sestavy cviků s pomůckami(malé i velké míče, multifunkční podložky) i bez Estetické a kondiční cvičení s hudbou TV 3.1 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu TV 3.1p Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka TV 1.5 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. TV 1.5p Uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného TV1.5p Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti TV 1.1 Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem ZTV 1.1 Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení. Rozlišení cviků na zahřívací, posilovací, protahovací a relaxační Části těla ve vztahu ke cvičení Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Rozcvička, kondiční cvičení Sestavy cviků s pomůckami i bez ZTV 1.2 Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. ZTV 1.3 Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení ZTV 1.3p vyhýbá se činnostem, které jsou Sestavy cviků s pomůckami i bez Sestavy cviků s pomůckami i bez kontraindikací zdravotního oslabení C volitelný předmět (kondiční cvičení x sportovní příprava) TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními Atletika a kolektivní hry nebo kondiční cvičení 176

21 tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech TV 3.2 Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu TV 3.5 Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí TV 3.5p Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je TV 1.1 Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem TV 1.4 Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší TV 1.4p Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem TV 1.4p Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity TPV 1.1 uplatňuje správné držení těla a dovednosti přirozeného pohybu nejen při výuce, ale i v běžném životě TPV 1.2 vnímá měnící se prostorové vztahy a aktivně vytváří partnerství mezi svým tělem a prostorem TPV 1.3 navazuje vzájemné vztahy a aktivně spoluvytváří společenství TPV 1.4 používá své tělo jako nástroj sebevyjádření TPV 1.5 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své vlastní zkušenosti a zážitky Sportovní soutěže nebo společné cvičení Atletika nebo kondiční cvičení Rozcvička, kondiční cvičení nebo kolektivní hry a individuální trénink Význam pohybu pro zdraví MV Lidské vztahy Projektové dny 177

22 PŘEDMĚT: Tělesná výchova Ročník : 9. Výstup Doporučené učivo Související PT A hodina se zaměřením na základy atletiky, gymnastiky a kolektivní hry TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech Pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity Atletika Kolektivní hry TV 3.1 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu TV 3.1p Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka TV 3.2 Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu Komunikace v TV Nástup a vedení rozcvičky Pravidla osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží, atletika, gymnastika Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech Kolektivní pohybové hry, míčové hry a sportovní soutěže MV Lidské vztahy TV 3.4 Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka a organizátora TV 3.4p Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka TV 1.5 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. TV 1.5p Uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného TV1.5p Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti TV 1.1 Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti Soutěže Kolektivní hry Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech Rozcvička, kolektivní hry, rekreační sporty 178

23 zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem TV 1.3 Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly TV 1.3p Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy TV 2.2 Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny TV 2.2p Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatku TV 3.3 Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji TV 3.6 Zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže TV 3.6p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže TV 3.7 Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci B hodina se zaměřením na rehabilitační cvičení TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech Atletické disciplíny Gymnastika Atletické technické disciplíny Kolektivní sporty Turnaje míčových her Sportovní soutěže Turnaje míčových her Sportovní soutěže Sestavy cviků s pomůckami(malé i velké míče, multifunkční podložky) i bez Estetické a kondiční cvičení s hudbou OSV Sebepoznání a sebepojetí MV Lidské vztahy MEDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení TV 3.1 Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu TV 3.1p Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka TV 1.5 Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. TV 1.5p Uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného Rozlišení cviků na zahřívací, posilovací, protahovací a relaxační Části těla ve vztahu ke cvičení Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 179

24 TV1.5p Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu chápe zásady zatěžování; jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti TV 1.1 Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem TV 1.3 Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly TV 1.3p Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy TV 2.2 Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny TV 2.2p Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatku ZTV 1.1 Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení. Rozcvička, kondiční cvičení Individuální cviky, sestavy cviků s nářadím, na nářadí Sestavy cviků s pomůckami i bez OSV Sebepoznání a sebepojetí ZTV 1.2 Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení. ZTV 1.3 Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení ZTV 1.3p vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení Sestavy cviků s pomůckami i bez Sestavy cviků s pomůckami i bez 180

25 C volitelný předmět (kondiční cvičení x sportovní příprava) TV 2.1 Zvládá v souladu s individuálními Atletika a kolektivní hry nebo kondiční cvičení tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech TV 3.2 Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu Sportovní soutěže nebo společné cvičení MV Lidské vztahy TV 3.5 Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí TV 3.5p Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je TV 1.1 Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem TV 2.2 Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny TV 2.2p Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatku TV 1.4 Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší TV 1.4p Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem TV 1.4p Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity TPV 1.1 uplatňuje správné držení těla a dovednosti přirozeného pohybu nejen při výuce, ale i v běžném životě TPV 1.2 vnímá měnící se prostorové vztahy a aktivně vytváří partnerství mezi svým tělem a prostorem TPV 1.3 navazuje vzájemné vztahy a aktivně Atletika nebo kondiční cvičení Rozcvička, kondiční cvičení nebo kolektivní hry a individuální trénink Sestavy cviků s i bez pomůcek nebo atletické technické disciplíny Význam pohybu pro zdraví Projektové dny 181

26 spoluvytváří společenství TPV 1.4 používá své tělo jako nástroj sebevyjádření TPV 1.5 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své vlastní zkušenosti a zážitky 182

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. 1. období PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT TV 3.1.1 spojuje pravidelnou každodenní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Období: 1. Oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Období: 1. Očekávané výstupy: Učivo Ročník Průřezová témata Spojuje každodenní

Více

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv.

Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. Učební osnovy Tělesná výchova Do osnov Tv jsou zapracovány výstupy zdravotní Tv. PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

6. ročník. Tělesná výchova

6. ročník. Tělesná výchova list 1 / 5 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 6. ročník (TV 9 1 01) (TV 9 1 01.1) (TV 9 1 01.2) (TV 9 1 02) (TV 9 1 03) aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové

Více

7. ročník. Tělesná výchova

7. ročník. Tělesná výchova list 1 / 5 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 7. ročník (TV 9 1 01) (TV 9 1 01.2) (TV 9 1 01.3) (TV 9 1 02) (TV 9 1 03) aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě.

Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě. 7.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 7.8.1 Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1.,4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku bylo použito po 0,5 disponibilní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Činnosti ovlivňující zdraví 5.2.3. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor (předmět): Tělesná výchova - ročník: PRIMA - SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Význam

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

9. ročník. Tělesná výchova

9. ročník. Tělesná výchova list 1 / 7 Tv časová dotace: 2 hod / týden Tělesná výchova 9. ročník TV 9 1 01 TV 9 1 01.1 TV 9 1 01.2 TV 9 1 01.3 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Vzdělávací předmět: Tělesná výchova. bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v

Vzdělávací předmět: Tělesná výchova. bezpečnost při pohybových činnostech organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v Dodatek č. 1, účinnost od 1. 9. 2017, tímto dodatkem se zrušuje učební osnova předmětu tělesná výchova 1. stupeň ze dne 1. 9. 2016 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Ročník: 1. 3. Výstupy spojuje pravidelnou

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

1 Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

1 Tělesná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 5. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ TV5101 TV5102 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV)

I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) I. 8 TV Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ vyučovací předmět - TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty,

Více

Školní výstupy. Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Očekávané výstupy. Žák: Žák:

Školní výstupy. Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Očekávané výstupy. Žák: Žák: TV1 1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné

Více

- Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu

- Správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní pohybová činnost, správné zapojení dechu Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin - Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

5.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova

5.5. Člověk a zdraví Tělesná výchova 5.5. Člověk a zdraví 5.5.1. Tělesná výchova Vzdělávání v předmětu Tělesná výchova směřuje: k vytvoření zdravého stylu života a k pochopení hodnoty zdraví, k získání potřebné míry zodpovědnosti za zdraví

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace nám. Míru 22, 666 25 Tišnov Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

DODATEK ZE DNE KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU. Cesta za poznáním

DODATEK ZE DNE KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU. Cesta za poznáním DODATEK ZE DNE 1.9.2017 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Cesta za poznáním Č.j.: ZSMS-243/2017 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOTIVAČNÍ

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 8. 9. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání zdraví jako nejdůležitější

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

Člověk a zdraví Sportovní výchova

Člověk a zdraví Sportovní výchova Časová dotace: 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání a jsou motivováni

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Časová dotace: 1. 5. ročník 2 vyuč. hodiny Vzdělávací obor Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků a směřuje nejen k poznávání vlastních pohybových možností,

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1 2 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 382 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3

Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3 Dodatek k ŠVP ZV Máš na to! č. 3 Ministryně školství vydala opatření č. j.: MŠMT-7019/2017, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 5.7 Vzdělávací oblast - 5.7.1 Tělesná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Tělesná výchova 2 2 2 2 Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP G. Integruje část obsahu oboru. Žáci jsou

Více

organizace a bezpečnost v tělocvičně i v méně známém prostředí

organizace a bezpečnost v tělocvičně i v méně známém prostředí Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Časová Učivo Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce Průřezová témata obor ročník ČINNOSTI KOMPETENCE K UČENÍ IX.-VI. Komunikace v TV - základní tělocvičné osvojovaných

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - názvosloví pohybových činností

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - názvosloví pohybových činností Vyučovací předmět: Tělesná výchova (Tv) Ročník ředmět ůřezová témata Mezipředmět. vazby 1 Tv 1 Tv Hv, 1 Tv Školní výstupy Učivo (pojmy) oznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Tělesná výchova Ročník: Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Tělesná výchova Ročník: 1. - 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Žák: - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. 9. ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně

Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Charakteristika vyučovacího předmětu : Časové vymezení: je realizována v 1. - 5. ročníku -- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: Obsahové vymezení: Organizační

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky ví, že pohyb je vhodný pro jeho zdraví umí reagovat

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání

Tělesná výchova. TÉMATA 1/3, 1/8 - sebepoznání Atletika Běhy atletická abeceda běžecká abeceda, sprinty vytrvalostní běhy cvičení na rozvoj výbušné síly obratnostní cvičení Skok daleký odrazová cvičení pro skok daleký Hod míčkem Gymnastika organizace

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jeho hlavním cílem je komplexní vzdělávání žáků v problematice

Více

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP... 4 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1.1 Zaměření školy... 4 2.1.2 Sportovní vybavení školy... 4 2.1.3 Žáci sportovních tříd... 4 2.1.4

Více

1. Aktualizace ŠVP Škola, cesta pro život - platná od

1. Aktualizace ŠVP Škola, cesta pro život - platná od 1. Aktualizace - platná od 1.9.2017 Aktualizace se týká těchto bodů: 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.2. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - k aktualizaci

Více

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.:

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ IČO tel.: 7. 1. I.stupeň Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou čp. 110 PSČ 517 93 IČO 70979723 tel.:494 664 109 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 7. 1. 8. Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace K Rybníku 800, Jesenice, PSČ 252 42; tel.: 241 004 200; skola@jesenickaskola.cz; www.jesenickaskola.cz Dodatek 1 Školní vzdělávací

Více

II 20 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV)

II 20 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) II 20 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové schopnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.14. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více