5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň"

Transkript

1 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Pohybové vzdělávání se zaměřuje na rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, na prevenci a odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekci v povinné tělesné výchově. Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na 3 tématické okruhy: Činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků - příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení - zdravotně zaměřené činnosti - rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu - hygiena při TV - bezpečnost při pohybových činnostech Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry s různým zaměřením, pohybová tvořivost - základy gymnastiky akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí - rytmické a kondiční formy cvičení pro děti základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem - průpravné úpoly přetahy a přetlaky - základy atletiky běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem základy sportovních her - turistika a pobyt v přírodě přesun do terénu, chůze v terénu, ochrana přírody - plavání základní plavecká výuka - bruslení základní techniky pohybu na bruslích - další pohybové činnosti Činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály - organizace při TV - zásady jednání a chování fair play, olympijské ideály a symboly - pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - měření a posuzování pohybových dovedností měření výkonů, základní pohybové testy - zdroje informací o pohybových činnostech Předmět Tělesná výchova je realizován v ročníku jako samostatný předmět. V každém ročníku je časová dotace 2 vyučovací hodiny týdně. Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, v plaveckém bazénu nebo na zimním stadionu. V úvodu hodiny žáci absolvují nástup a rozcvičku. V hlavní části hodiny se věnují danému typu pohybové činnosti. Na závěr dochází ke zklidnění relaxaci a zhodnocení uplynulé

2 hodiny. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. Ve 3. ročníku zahrnuje tělesná výchova 1 hodinu výuky v tělocvičně a 1 hodinu plaveckého výcviku. Žáci dochází do bazénu na ZŠ Labská, kde výuku zajišťuje trenér této školy Průřezová témata: V předmětu Tělesná výchova jsou realizována průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací činnosti, Hodnoty, postoje, praktická etika Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - klade důraz na pozitivní motivaci žáka - vede žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví - vybízí žáky k vyhledávání informací o sportovních akcích a aktivitách - vytváří podmínky pro sebehodnocení žáků - vede žáky k osvojení si základních dovedností pro měření a porovnávání jednotlivých pohybových výkonů Kompetence k řešení problémů: - vede žáky k samostatnému řešení problémů, spojených s bezpečným chováním během sportovních aktivit - vede žáky k vhodné reakci při úrazu spolužáka - klade důraz na řešení problémů souvisejících s nesportovním chováním - vede žáky k zodpovědnosti za své jednání Kompetence komunikativní: - vede žáky ke spolupráci při skupinových pohybových činnostech a soutěžích - vybízí žáky k obhajování vlastního názoru a toleranci názorů druhých - zadává žákům úkoly vyžadující organizaci jednoduchých pohybových aktivit - vytváří podmínky pro adekvátní komunikaci - vede žáky ke správné reakci na základní povely Kompetence sociální a personální: - vede žáky ke sportovnímu chování - vybízí žáky ke spolupráci ve skupině a vytváření pravidel skupinové činnosti - vybízí žáky k utváření příjemné atmosféry při sportovních činnostech

3 - vede žáky k pochopení efektivně spolupracovat při skupinových činnostech - umožňuje každému žákovi zažít pocit uspokojení a úspěchu - vyžaduje respektování opačného pohlaví a odlišného pohybového nadání spolužáků Kompetence občanská: - vybízí žáky k empatii - vede žáky k vytváření postojů odsuzujících fyzické a psychické násilí - vede žáky k zodpovědnosti v krizových situacích a situacích ohrožujících život a zdraví - vede žáky k pochopení souvislosti mezi pohybem a zdravím Kompetence pracovní: - klade důraz na bezpečné používání sportovního náčiní - vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném život

4 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - uvědomuje si význam pohybové aktivity pro zdraví - projevuje radost z pohybu - ovládá správné dýchání - dbá na správné držení těla - provádí základní estetický pohyb těla a jeho částí Cvičení během dne. Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Základy estetického pohybu chůze, běh, poskoky, obraty, základy tanečních kroků Cvičení dechová, kompenzační, korektivní, psychomotorická, cvičení pro správné držení těla Hv roč. Prv - 3. roč. ČJ roč. OSV - psychohygiena - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení - zvládá protahovací, napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění - zvládá základy míčových her - zvládá základy plaveckých stylů, základy bruslení Gymnastika: - zvládá kotoul vpřed i vzad, stoj na lopatkách, stoj na rukou s dopomocí, cvičení s náčiním a na nářadí dle věku dítěte Atletika: - zvládá techniky rychlého a vytrvalostního běhu, zvládá techniku skoku do dálky, ovládá techniku hodu kriketovým míčkem Příprava organismu ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené činnosti. Základy atletiky průpravná běžecká cvičení, pohybové hry pro rozvoj běžecké rychlosti a startovní reakce, rychlý a vytrvalostního běh, skok do dálky, hod kriketovým míčkem. Základy gymnastiky průpravná gymnastická cvičení, úpoly, cvičení na nářadí a s náčiním. Plavání, bruslení OSV - rozvoj schopností poznávání Čj - 3. roč. Vv - 2. roč.

5 - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích - zvládá přihrávku jednoruč, obouruč - dokáže soutěžit v družstvu - zná a dodržuje základní pravidla her, je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo Základy sportovních her míčové hry, pohybové hry, pohybová tvořivost, základní pravidla her a soutěží, zásady jednání a chování OSV- rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv - dodržuje základní pravidla bezpečnosti a hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti. - reaguje na smluvené povely, signály Bezpečnost při sportovních činnostech Prv - 3. roč. - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci - užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní - zná základní pojmy z pravidel soutěží a sportu Tělocvičné pojmy

6 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením - provádí samostatně přípravu organismu před pohybovou aktivitou, protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění - dbá na správné držení těla při různých činnostech - zvládá a provádí základní korektivní, kompenzační a relaxační cviky Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy příprava organismu ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené činnosti. Cvičení pro správné držení těla. Cvičení korektivní, kompenzační, relaxační, dechová, psychomotorická a jejich praktické využití. Hv - 4. roč. OSV psychohygiena - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka - zvládá pohybové a míčové hry odpovídající věku - zvládá základy bruslení Atletika - zvládá rychlý a vytrvalostní běh, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, základní techniku skoku do výšky, základy štafetového běhu. Gymnastika - zvládá cvičení s náčiním a nářadím dle věku dítěte, napojované kotouly a kotouly s různým zakončením - uplatňuje zásady hygieny při pohybové činnosti - používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv Atletika rychlý a vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem, skok do dálky, skok do výšky, štafetový běh. Gymnastika průpravná gymnastická cvičení, cvičení na nářadí a s náčiním, kotoul vpřed a vzad. Přihrávky, dribling, střelba na koš, střelba na branku. Utkání podle zjednodušených pravidel (miniházená, minifotbal, minibasketbal).bruslení. Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově a sportu. OSV- rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace,kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika Čj - 4. roč. Př - 5. roč.

7 - dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování - adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka Správné a vhodné chování v krizových situacích. - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky - přiměřeně k věku je schopen zhodnotit kvalitu pohybové činnosti spolužáka, vlastní pohybovou činnost realizuje na základě pokynů - dodržuje pravidla her a soutěží - označí zjevné přestupky proti pravidlům, adekvátně na ně reaguje - je si vědom důsledku porušení pravidel pro sebe a družstvo - respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - užívá základní tělocvičné pojmy názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní, základní pojmy z pravidel soutěží a sportu - pohybovou činnost provádí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení. - v rámci třídy zorganizuje jednoduché soutěže a základní pohybové aktivity - je schopen změřit základní pohybové výkony a objektivně je porovnat Základní způsoby kontroly a korekce jednotlivých cvičení. Adekvátní reakce na základní tělocvičné pojmy Pravidla her a soutěží, fair play chování. Rozdíly mezi tělesnou výchovou a sportem dívek a chlapců Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením Cvičení podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení Základní organizace soutěží a pohybových aktivit Měření a porovnávání výkonu, základní pohybové testy OSV - mezilidské vztahy OSV hodnoty, postoje, praktická etika Př - 5. roč. Vv - 5. roč. OSV kreativita M - 4. roč. M - 5. roč. Inf 5. roč. - orientuje se v informačních zdrojích a pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získává potřebné informace - vyhledá samostatně potřebné informace o školních i mimoškolních sportovních akcích Využití různých informačních zdrojů teletext, internet, periodika

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. 5.8.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.12 Učební osnovy: Tělesná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Tělesná výchova koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Nižší

Více

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a zdraví. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a zdraví HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a zdraví 2 Výchova

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Tělesná výchova jako vzdělávací obor je součástí komplexního vzdělávání žáků vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zdraví člověka je chápáno

Více