ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE"

Transkript

1 ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

2 Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské unie práce směřující k sestavení plánů oblastí povodí v souladu s požadavky Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES (dále jen Rámcová směrnice ). Rámcová směrnice přináší nový systém ochrany vodních zdrojů a na vodě závislých ekosystémů. Jejím hlavním cílem je předcházení zhoršování stavu vod a dosažení (alespoň) dobrého stavu pro všechny vody do roku 2015 při uváženém a rozumném užívání vod. Hlavní náplní první etapy přípravy plánů oblastí povodí byl popis oblasti, pro kterou bude plán oblasti povodí připraven a realizován, popis a zhodnocení lidské činnosti, která ovlivňuje stav vod v dané oblasti a stanovení cílů k roku Hlavním účelem strukturovaného přístupu první etapy, která se v české legislativě nazývá Přípravné práce, byl návrh významných problémů nakládání s vodami (dále jen VH problémy ), které je třeba v rámci příslušného plánu oblasti povodí řešit. Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (dále jen Plán ) byly zahájeny v roce 2004 a ukončeny v roce 2007 a řídily se požadavky vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod (dále jen vyhláška o plánování). Mimo výše uvedené aktivity byl v rámci přípravných prací navržen a zahájen program provozního monitoringu povrchových vod oblasti povodí Horního a středního Labe, který bude sloužit mimo jiné jako nástroj kontroly plnění opatření navržených a realizovaných v Plánu. Dále byl zahájen proces posuzování vlivu Plánu na životní prostředí (proces SEA) a realizována řada aktivit směřujících k zapojení veřejnosti do procesu tvorby Plánu. Rovněž byly shromážděny podklady pro návrhy programů opatření týkající se lokalit vhodných k revitalizacím a protipovodňové ochraně. Vymezení oblasti povodí Horního a středního Labe Oblast povodí Horního a středního Labe byla vymezena jako administrativní oblast pro účely koordinovaného managementu povodí, vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 292/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb. Časový plán a program prací pro zpracování Plánu Pořizování a schvalování Plánu se řídí Časovým plánem a programem prací pro zpracování Plánu (dále jen Časový plán ), zpracovaným podnikem Povodí Labe, státní podnik a schváleným v prosinci 2006 krajskými úřady. Časový plán je k dispozici v tištěné podobě na krajských úřadech, obecních úřadech, Informačním místě pro plánování na Povodí Labe, státní podnik a elektronicky na v sekci plánování v oblasti vod. Základní milníky zpracování Plánu pro období Aktivita start konec Etapa 2 - Návrh Plánu oblasti povodí (návrh POP) Návrh katalogu opatření Zpracování kapitol POP Návrh environmentálních cílů - konečná definice dobrého stavu Aktualizace hodnocení dopadu a seznamu rizikových ÚPOV a ÚPOD Návrh programu opatření (včetně návrhu realizace, nákladů, zdrojů financování) Konečné vymezení silně modifikovaných vodních útvarů (HMWB) Návrh zvláštních cílů a jejich zdůvodnění Předložení návrhu POP ke schválení KÚ 2 (schválení do 60 dnů) Návrh POP k připomínkám veřejnosti 3 (po dobu 6 měsíců) Zpracování vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP (VŽP) Vyhodnocení připomínek k návrhu POP a úprava POP; zveřejnění zprávy Předložení upraveného návrhu POP ke stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a MMR (stanovisko do 30 dnů) 6 Úprava návrhu POP dle stanoviska ústředních vodoprávních úřadů a MMR Předložení upraveného návrhu POP ke schválení KÚ 7 (schválení do 30 dnů) Předání schváleného návrhu POP a vyhodnocení vlivů na ŽP MŽP 8 (stanovisko do 65 dnů) Etapa 3 - Konečný návrh POP Příprava konečného návrhu POP Předložení návrhu POP ke schválení zastupitelstvům krajů Zveřejnění schváleného POP Zkratky: KÚ Krajský úřad; ÚPOV vodní útvary povrchových vod; ÚPOD vodní útvary podzemních vod; ŽP životní prostředí; MZe Ministerstvo zemědělství; MŽP Ministerstvo životního prostředí; MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Poznámky: 1 dle přílohy 2, vyhlášky č. 142/2005 Sb.; 2 dle 12 odst. 1 vyhlášky č. 142/2005 Sb.; 3 dle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách; 4 dle 10e zákona č. 93/2004 Sb.; 5 12 odst. 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb.; 6 dle 12 odst. 7 vyhlášky č. 142/2005 Sb.; 7 dle 12 odst. 7 vyhlášky č. 142/2005 Sb.; 8 dle zákona o SEA k vydání stanoviska.

3 Shromáždění závazných a dalších podkladů pro zpracování Plánu V souladu s požadavky vyhlášky o plánování byly v rámci přípravných prací shromážděny závazné podklady pro zpracování Plánu. Snahou pořizovatele bylo maximální využití existujících podkladů týkajících se ochrany povrchových a podzemních vod, využívání vodních zdrojů a ochrany před nepříznivými účinky vod. Jako období, pro které byly shromažďovány a používány požadované podkladové údaje, bylo zvoleno šestiletí V případě monitoringu se jedná o období , tak aby bylo možno využít dat pořízených v rámci monitorovacích programů dle požadavků Rámcové směrnice. Doubrava, Třemošnice Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik oblasti povodí Vymezení útvarů podzemních vod bylo založeno na hodnocení přírodních charakteristik, zejména pak systému proudění a hranicích hydrogeologických struktur. Základním podkladem pro vymezování útvarů podzemních vod v ČR byla hydrogeologická rajonizace, jež se v ČR používá již více než 40 let a pracuje s tzv. hydrogeologickými rajóny jako základními jednotkami pro bilanci množství podzemních vod. Útvary podzemních vod byly zpracovány do jednotlivých vrstev (svrchní, základní a hlubinné) ležících nad sebou a byla pro ně sestavena databáze jejich přírodních charakteristik. Dále byl hodnocen charakter nadložních vrstev a označeny útvary podzemních vod, jenž mohou potenciálně ovlivnit stav útvarů povrchových vod, případně suchozemské ekosystémy. Úpa, Maršov nad Úpou Vymezení vodních útvarů Vodní útvar (povrchové nebo podzemní vody) je základní jednotkou pro management oblasti povodí. Vodní útvary jsou charakterizovány ekologickým stavem či potenciálem, chemickým stavem a kvantitativním stavem a jsou pro ně stanoveny environmentální cíle. Ve vodních útvarech jsou pro dosažení environmentálních cílů přijímána opatření a je prováděna kontrola jejich plnění. V oblasti povodí Horního a středního Labe bylo vymezeno 46 útvarů podzemních vod, z čehož je 31 základních, 14 svrchních a 1 hlubinný, pokud jde o geologický typ, převládají útvary křídové a kvartérní. Útvary podzemních vod základní svrchní hlubinné Útvary povrchových vod Pro oblast povodí Horního a středního Labe bylo vymezeno 203 vodních útvarů tekoucích vod a 11 vodních útvarů stojatých vod. Útvary povrchových vod tekoucích byly klasifikovány do 28 typů a útvary vod stojatých do 9 typů vodních útvarů. Útvary podzemních vod rašeliniště, Labský důl

4 Návrh registru chráněných oblastí V rámci přípravných prací byl v oblasti povodí Horního a středního Labe sestaven Registr chráněných území. Jedná se o soubor území různého typu vyžadující specifickou ochranu. Převážná většina chráněných území registru představuje území vymezená podle starších směrnic Evropské unie upravujících ochranu vod nebo ochranu přírody a krajiny. Do registru byla zařazena území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu, území vyhrazená jako rekreační vody a vody ke koupání, území citlivá na živiny a území vyhrazená pro ochranu stanovišť a druhů (pro stanoviště a druhy s definovanou vazbou na vody). Příprava podkladů pro registr a jejich zpracování byly provedeny jednotným postupem pro celé území České republiky. Registr chráněných území byl sestaven v roce 2004 a aktualizován v roce Registr je k dispozici na Metuje, Adršpašské skály c) Pro území v registru chráněných území a zvláště chráněná území: dosažení cílů podle písmene a) pro povrchové vody a písmene b) pro podzemní vody pokud v těchto oblastech nejsou zvláštními právními předpisy stanoveny odlišné požadavky. Jizera, Malá skála Stanovení cílů ochrany vod pro vodní útvary a chráněné oblasti Obecný cíl ochrany vod lze formulovat jako dostatečné množství a přijatelná jakost vod pro ochranu vodních ekosystémů a pro zajištění podmínek pro užívání vod. V útvarech povrchových, podzemních vod či chráněných územích, ve kterých existuje riziko nesplnění výše uvedených cílů do roku 2015, budou v rámci Plánu navržena opatření. Pro posouzení rizika nedosažení cílů je potřeba definice dobrého stavu pomocí environmentálních standardů pro jednotlivé složky vodního prostředí (biologie, fyzikálně-chemické složky, morfologie a hydrologie). Při přípravných pracích se pracovalo s pracovní definicí dobrého stavu neboli Pracovními cíli. Přehodnocení rizikovosti, které bude provedeno v rámci přípravy návrhu Plánu v roce 2008, bude využívat aktualizovanou definici dobrého ekologického a chemického stavu vodních útvarů. Kromě cílů ochrany vod jako složky životního prostředí budou v rámci příprav Plánu navrženy ještě cíle trvale udržitelného užívání vod a cíle pro snížení vlivů extrémních průtokových stavů (povodně a sucha). Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí definuje vodní zákon: a) Pro povrchové vody: zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů povrchových vod a dosažení jejich dobrého stavu, zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu, snížení znečištění nebezpečnými látkami a zastavení nebo postupné odstraňování emisí, vypouštění a únik zvlášť nebezpečných látek. b) Pro podzemní vody: zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek do podzemních vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod, zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů podzemních vod a zajištění vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosažení jejich dobrého stavu, odvrácení jakéhokoli významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek jako důsledku dopadů lidské činnosti, za účelem účinného snížení znečištění podzemních vod. Labe, Labský důl

5 Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod Identifikace významných vlivů Cílem identifikace významných vlivů bylo nalézt a lokalizovat lidské aktivity, které významně ovlivňují stav povrchových a podzemních vod. Významné vlivy na útvary povrchových vod V oblasti povodí Horního a středního Labe byly hodnoceny bodové zdroje znečištění, plošné zdroje znečištění, odběry vody, regulace odtoku a morfologické úpravy jako významné z hlediska ovlivnění stavu útvarů povrchových vod. Mezi významné bodové zdroje znečištění byly zařazeny: komunální zdroje znečištění, průmyslové zdroje znečištění potravinářského průmyslu, průmyslové zdroje znečištění nebo komunální zdroje s výrazným podílem průmyslu a vypouštění odpadních vod s tepelnou zátěží. Hodnocení plošného znečištění se zaměřilo zejména na znečištění ze zemědělství (zdroj dusíku a pesticidů), atmosférickou depozici (zdroj dusíku a síry) a erozi jako zdroj nerozpuštěných látek a fosforu. přehrada Fojtka Hodnocení významných bodových zdrojů znečištění podzemních vod se zaměřilo zejména na staré ekologické zátěže jako zdroje relevantní z hlediska zvlášť nebezpečných a nebezpečných látek. Hodnocení plošných zdrojů znečištění se stejně jako v případě povrchových vod zaměřilo na atmosférickou depozici a aplikaci hnojiv a prostředků na ochranu rostlin. Pro hodnocení významných odběrů byla rozhodující celková suma odběrů podzemních vod na jednotlivé útvary podzemních vod. Dalším významným vlivem je těžba užitkových nerostů. Dominantním problémem střetu těžby a jímání podzemních vod je těžba štěrkopísku. přehrada Mšeno Za významné jsou považovány všechny odběry evidované ve vodohospodářské bilanci. Za významné regulace odtoku lze považovat významné akumulace povrchové vody (nádrže) a významné převody vody. Určení předpokládaných požadavků na užívání vod Plán navrhne opatření k zajištění cílů ve veřejném zájmu do roku Při návrhu opatření je třeba vycházet jednak z hodnocení rizikovosti vodních útvarů v současném stavu a dále přihlédnout k trendům vývoje významných aktivit ovlivňujících stav vod a požadavků na užívání vod do roku Mezi významné morfologické úpravy byly zařazeny: zakrytí nebo zatrubnění vodních toků, napřímení úseků vodních toků, zkrácení toků, zavzdutí úseků vodních toků, zpevnění břehů, technické úpravy průtočného profilu, podélné hráze, urbanizace a příčné překážky. Významné vlivy na útvary podzemních vod Bodové zdroje znečištění, plošné zdroje znečištění, odběry vody a specifické typy užívání území byly hodnoceny jako významné z hlediska ovlivnění stavu útvarů podzemních vod. nádrž Josefův Důl

6 Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí významné vlivy - varianty: pravděpodobná minimální maximální bodové zdroje znečištění - komunální zdroje - 7 % - 10 % - průmyslové zdroje - 5 % - 15 % plošné zdroje znečištění - dusík - 20 % - 35 % - fosfor -15 % - 30 % odběry vody - povrchové - 5 % - 15 % - podzemní + 2 % + 5 % regulace odtoku - akumulace vody - převody vody Hodnocení rizikovosti pro útvary povrchových vod Z celkového počtu 214 útvarů povrchových vod v oblasti povodí Horního a středního Labe bylo vyhodnoceno z hlediska ekologického stavu 68 vodních útvarů nejistých a 146 rizikových. Z hlediska chemického stavu bylo vyhodnoceno 163 vodních útvarů nejistých a 51 rizikových. Ekologický stav nejisté rizikové Chemický stav nejisté rizikové morfologické úpravy způsob užívání území Poznámka: snížení; stagnace; zvýšení. Analýza dopadů na stav povrchových a podzemních vod a určení rizikových vodních útvarů Hodnocení dopadů lidské činnosti na stav vod je klíčovou analýzou procesu přípravy Plánu. Toto hodnocení je předpokladem pro identifikaci těch vodních útvarů, u kterých existuje pravděpodobnost, že do roku 2015 nedosáhnou environmentálních cílů, zejména dobrého stavu vod. Na zlepšení stavu v těchto vodních útvarech budou zaměřeny programy opatření, jejichž sestavení musí proběhnout do roku Podstatou hodnocení rizika nesplnění environmentálních cílů v současnosti je porovnání potenciálního stavu vod k roku 2015 s limity dobrého stavu vod. Stav útvarů povrchových vod je charakterizován stavem chemickým a ekologickým, stav útvarů podzemních vod je určen stavem chemickým a kvantitativním. Hodnocení dopadů a rizikovosti je založeno na kombinaci informací z přímého hodnocení (pracujícího s daty z monitoringu vod v reprezentativních profilech sledování jakosti) a hodnocení nepřímého, založeného na informacích z analýzy vlivů (odběry, vypouštění, morfologické úpravy na toku, regulace odtoku, aj.). První výstupy hodnocení rizikovosti byly k dispozici z tzv. výchozí charakterizace, která byla zpracována v roce Rizikovost byla poté dále revidována v souvislosti s aktualizovanými metodickými přístupy a doplněnými daty. Hlavním účelem další charakterizace provedené v letech byla revize hodnocení rizikovosti zaměřená na zjištění stavu vodních útvarů, které byly ve výchozí charakterizaci klasifikované jako nejisté, dále pak na odhad příčin rizikovosti, tj. příčin nesplnění limitů dobrého stavu, který se stal základem pro návrh Předběžného přehledu VH problémů. Revize rizikovosti stavěla zejména na hodnocení nepřímém, tj. odhadu látkových odnosů do vodního prostředí. Cidlina, Vitiněves Hodnocení rizikovosti pro útvary podzemních vod Další charakterizace útvarů podzemních vod provedená v roce 2006 pracovala již s aktualizovaným vymezením vodních útvarů a zaměřila se jednak na přehodnocení rizikovosti pro aktualizované útvary podzemních vod a dále pak na využití aktuálních informací o sanacích starých ekologických zátěží v oblasti povodí a na revizi chemického a kvantitativního stavu na základě doplněných dat. Z celkového počtu 46 útvarů podzemních vod bylo v další charakterizaci 15 útvarů klasifikováno jako rizikových z hlediska kvantitativního stavu a 27 rizikových z hlediska chemického stavu. Celkově bylo 29 útvarů rizikových. Rizikovost útvarů podzemních vod Vlčí důl ostatní rizikové

7 V rámci revize předběžného vymezení bylo 89 útvarů povrchových vod klasifikováno jako silně ovlivněné s tím, že do skupiny a) bylo zařazeno 16 útvarů, do skupiny b) 33 útvarů a do skupiny c) 40 útvarů povrchových vod. Silně ovlivněné vodní útvary skupina a) skupina b) skupina c) Výchozí návrh zvláštních cílů ochrany vod Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech oblastí povodí určeny zvláštní cíle ochrany vod (neboli výjimky ), které spočívají v prodloužení lhůty pro splnění cílů (tj. rok 2015) nebo ve stanovení méně přísných požadavků. Lhůty mohou být prodlouženy pouze tehdy, je-li včasné dosažení cílů ochrany vod nemožné z důvodu technické neproveditelnosti, neúměrných nákladů nebo přírodních podmínek a je-li zároveň vyloučeno další zhoršování stavu vybraných vodních útvarů. Méně přísné požadavky mohou být stanoveny pouze tehdy, pokud cíle ochrany vod nemohou být dosaženy z důvodů technické neproveditelnosti, neúměrných nákladů, přírodních podmínek, popřípadě jiného veřejného zájmu. Výchozí vymezení silně ovlivněných vodních útvarů soutok Labe s Jizerou Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v důsledku fyzických (hydromorfologických) změn způsobených lidskou činností podstatně změněný charakter. Vodní útvar je vymezen jako silně ovlivněný, pokud: Změny hydromorfologických charakteristik, které by byly nutné k dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru, by výrazně nepříznivě ovlivnily užívání vody nebo širšího okolí v širším slova smyslu. Metodika pro návrh a odůvodnění výjimek (zvláštních cílů) byla připravena v závěru přípravných prací a bude využita až při zpracování návrhu Plánu. V rámci přípravných prací byly tedy pouze vytipovány vodní útvary, na něž by se výjimky mohly vztahovat. V případě výjimek pro útvary povrchových vod se bude pravděpodobně jednat o útvary z oblastí s přirozeným geogenním pozadím některých kovů, případně útvary, v nichž je hlavní příčinou nesplnění limitů dobrého stavu např. atmosférická depozice. U výjimek pro útvary podzemních vod pravděpodobně půjde o útvary, jejichž kvantitativní stav je výrazně ovlivněn těžbou štěrkopísku a dále útvary s rozsáhlou kontaminací vody a horninového prostředí, kterou nebude možno z důvodu technické neproveditelnosti sanovat do roku Užitečné funkce poskytované umělými nebo ovlivněnými charakteristikami vodního útvaru nemohly, z důvodu technické neproveditelnosti nebo pro neúměrné náklady, být rozumně dosaženy jinými prostředky, jež by byly přijatelnější z hlediska ochrany životního prostředí. V souvislosti s aktualizací vymezení útvarů povrchových vod byla provedena Revize předběžného vymezení. Dalším krokem bylo přehodnocení předběžně vymezených silně ovlivněných útvarů a jejich rozdělení do tří skupin podle míry jejich antropogenního ovlivnění: a) Vodní útvary s nenávratně změněným stavem bránícím dosažení dobrého ekologického stavu a s nenahraditelným užíváním vázaným na změny jejich stavu. b) Vodní útvary s vysokou pravděpodobností nedosažení dobrého ekologického stavu. c) Vodní útvary s rizikem nedosažení dobrého ekologického stavu, které však bude nutné posoudit po ustanovení referenčních podmínek. Cidlina, Vysoké Veselí

8 Ekonomická analýza užívání vody Ekonomická analýza užívání vody má v procesu plánování nezastupitelné místo. Za podmínek omezených přírodních i finančních zdrojů je ekonomická analýza nezbytná při rozhodování o konkrétních opatřeních pro dosažení cílů v oblasti vod. Důležitými výstupy jsou zhodnocení socioekonomického významu užívány vody v oblasti povodí Horního a středního Labe a zhodnocení návratnosti nákladů za vodohospodářské služby. Největšími odběrateli vody v oblasti povodí Horního a středního Labe jsou sektory energetiky, vodovodů a kanalizací a průmyslu. Z hlediska vypouštění je nejvýznamnější sektor kanalizací a sektor průmyslu. Z hlediska hrubé produkce je nejvýznamnější zpracovatelský průmysl a energetika. Průmysl zajišťuje třetinový podíl na zaměstnanosti v oblasti povodí, energetika je v tomto směru nevýznamná. Významná je rovněž zemědělská produkce včetně jeho podílu na celkové zaměstnanosti v oblasti povodí. Tichá Orlice, Choceň Programy zjišťování a hodnocení stavu vod Povodí Labe, státní podnik v roce 2006 sestavil a uvedl do provozu Program provozního monitoringu povrchových vod v oblasti povodí Horního a středního Labe. Jde o víceúčelový program, jehož cílem je poskytnout informace pro: hodnocení stavu povrchových vod, upřesnění stanovení rizikovosti vodních útvarů, identifikaci a sledování vlivů způsobujících rizikovost vodních útvarů, stanovení stavu útvarů vod identifikovaných zejména jako rizikové, určení změny stavu těchto útvarů způsobené aplikací programů opatření a tím umožnit zhodnocení účinnosti těchto opatření, dosažení a vyhovění cílům a požadavkům pro chráněná území, identifikaci jakéhokoliv významného a trvalého vzestupného trendu koncentrací znečišťujících látek. Program provozního monitoringu povrchových vod je platný pro období monitoring jakosti vody na nádržích Monitorovací síť programu provozního monitoringu zahrnuje: měřicí stanice jakosti vody na Labi, Obříství Profily provozního monitoringu správce povodí Profily provozního monitoringu ZVHS Profily monitoringu území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu Profily monitoringu rekreačních vod a oblastí vymezených jako vody ke koupání Profily monitoringu zranitelných oblastí Lokality monitoringu oblastí vymezených pro ochranu stanovišť a druhů Mezinárodní program měření Labe a profily významné pro přeshraniční spolupráci Profily provozního monitoringu stojatých vod správce povodí

9 Předběžný přehled VH problémů VH problémem je chápán problém, jehož řešení zajistí dosažení dobrého stavu vod a jeho nezhoršování, dosažení cílů ochrany před nežádoucími extrémními účinky vod (povodně a sucha) a cílů souvisejících se zajištěním vodohospodářských služeb specifikovaných v zákoně o vodách. Předběžný přehled VH problémů byl syntézou návrhů členů Komise pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe ( Komise ) a jejích pracovních skupin, výsledků hodnocení vlivů lidské činnosti na stav vod, dalších analýz provedených v rámci přípravých prací a připomínek a návrhů široké a odborné veřejnosti, zástupců významných uživatelů vody a stanovisek ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování. Přehled zahrnuje problémy lokalizované do konkrétního vodního útvaru, ale také problémy s obecnou platností buď pro celou oblast povodí nebo celou Českou republiku. Významné problémy nakládání s vodami zjištěné v oblasti povodí Horního a středního Labe jsou členěny do kategorií. Cidlina, Sány V kategorii Zajištění VH služeb byly jednotlivé problémy zaznamenány sice s nízkou četností, ale je třeba se jim v další fázi procesu plánování systematicky věnovat. Patří sem: nedostatek vodních zdrojů požadované jakosti a množství, nedostatečná jakost podzemních vod pro individuální zásobování a zásobování malých obcí, kapacitně a technicky nevyhovující infrastruktura, chybějící infrastruktura, zajištění podílu obyvatel napojených na veřejné zásobování vodou a veřejnou kanalizaci, zajištění podmínek pro plavbu, konflikt mezi zajištěním VH služeb a ochranou přírody. Chrudimka, Pardubice V kategorii Ochrana vod jako složky životního prostředí: nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod, nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod, eutrofizace, nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek), atmosférická depozice jako zdroj plošného znečištění, staré ekologické zátěže, nepříznivý poměr mezi odběry podzemních vod a základním odtokem, nevhodné využití území (zejména těžba a zemědělské využití území) a realizace vrtů pro tepelná čerpadla. V kategorii Ekonomika ve vodním hospodářství byly navrženy problémy s obecnou platností, související s uplatněním principu znečišťovatel či uživatel platí. Konkrétně se jednalo o problém pokrytí nákladů na odvádění a čištění dešťových vod, a dále problém související s neúčastí provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a jejich další požadavky na opravy. Dále byl zmíněn problém realizace ekonomicky neefektivních projektů a rovněž nutnost zachování sociálně přijatelné ceny vodného a stočného. V souvislosti se strategií financování programů opatření byl zaznamenán problém znevýhodnění malých obcí. V kategorii Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů: nevhodné morfologické úpravy na toku, prostupnost vodních toků, nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků, nevhodné využití území v nivě, nevhodná druhová skladba břehových porostů a porostů údolních niv. V kategorii Povodňová prevence: nedostatečná ochrana zastavěných území, snížená retenční schopnost v krajině, plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků, vlastnické vztahy při prosazování protipovodňové ochrany, erozní účinky povrchově odtékající vody, účinný varovný systém. Cidlina, Lipnice nad Cidlinou

10 Zpracování oznámení koncepce pro posouzení vlivů na životní prostředí Plán stejně jako ostatní strategické dokumenty a koncepce podléhá posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (dále proces SEA). Proces SEA má zajistit shromáždění relevantních informací o možných vlivech Plánu na životní prostředí, jejich zhodnocení a jejich veřejné projednání během zpracování Plánu. Proces SEA vyhodnotí významné dopady opatření navržených v Plánu na jednotlivé složky životního prostředí. V rámci přípravných prací bylo zpracováno a zveřejněno oznámení o koncepci. Dále proběhlo zjišťovací řízení, jehož závěry jsou k dispozici na prehled.php Revitalizace Další provedené práce podklady pro návrhy opatření Významným podkladem pro návrh programu opatření je Návrh revitalizačních opatření pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe, který v roce 2007 sestavilo Povodí Labe, státní podnik na základě vlastních návrhů, návrhů Zemědělské vodohospodářské správy, Lesů České republiky, s. p. a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V těchto návrzích byly mimo koryta vodních toků zahrnuty i příbřežní a nivní oblasti poříčních zón a návrhy rybích přechodů. Lokality byly navrhovány se zaměřením na vodní toky v silně ovlivněných vodních útvarech a ve zvlášť chráněných územích. Návrh zahrnuje opatření ve vytipovaných lokalitách, které byly rozděleny do kategorií podle výskytu navrhované lokality v rizikovém chráněném území (území definovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR) a dále na základě jejich realizovatelnosti v prvním cyklu plánování v oblasti vod. Protipovodňová opatření V rámci přípravných prací byla zpracována Hodnotící zpráva o stavu ochrany před povodněmi, kde byla určena nedostatečně chráněná území a prioritní lokality pro řešení protipovodňové ochrany. Návrhy protipovodňových opatření pro Plán budou vycházet z Koncepce protipovodňové ochrany krajů a plynule tak navážou na proces realizace protipovodňových opatření v rámci programu prevence před povodněmi I. etapa. V průběhu roku 2006 docházelo k dokončení akcí z I. etapy programu prevence před povodněmi, zatímco rok 2007 byl poldr na Dětřichovském potoce Toušické prahy ve znamení projektových příprav pro akce ucházející se o zařazení do II. etapy programu. V rámci II. etapy programu byly vyčleněny prostředky pro realizaci protipovodňových opatření navrhovaných nejen ze stran správců vodních toků, ale i dalších subjektů (obcí, měst a sdružení obcí či krajů). Jedním z podprogramů II. etapy je podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů. Stanovování záplavových území je jedním z nejdůležitějších preventivních protipovodňových opatřeních a významně se podílí na snižování povodňových škod. Záplavová území jsou také základním podkladem při vlastní povodňové situaci a při řízení záchranných prací. Záplavová území jsou na tocích povodí Labe stanovována od roku Do konce roku 2007 bylo vymezeno záplavové území celkem na 2117 km vodních toků, což představuje 55 % z jejich celkové délky ve správě Povodí Labe, státní podnik a do konce roku 2008 bude záplavové území vymezeno na cca 60 % délky vodních toků.

11 Oblast povodí Horního a středního Labe Povodí Horního a středního Labe je jednou z osmi oblastí povodí v České republice. Celkem zaujímá plochu km 2 a leží mezi a severní šířky a a východní délky v nadmořské výši m n. m. Administrativně patří jeho území do Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Středočeského kraje, okrajové části povodí zasahují také do kraje Vysočina a na území Hlavního města Prahy. Hlavními toky v oblasti jsou Labe a jeho přítoky Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, Jizera a Lužická Nisa. Pro účely vodohospodářského plánování je povodí Horního a středního Labe rozděleno na 6 dílčích subpovodí, a to: Horní Labe, Orlice, Střední Labe 1, Střední Labe 2, Střední Labe 3 a Lužická Nisa. Oblast povodí Horního a středního Labe Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Praha Plzeň Olomouc České Budějovice Brno Ostrava Kontaktujte nás... Dotazy k přípravě Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe prosím adresujte na: Informační místo pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého Hradec Králové nebo na diskusní fórum, které je k dispozici na v sekci plánování v oblasti vod. Na stránkách sekce plánování v oblasti vod, jsou k nahlédnutí výstupy a informace o procesu přípravy Plánu oblasti povodí. Informace o Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe Vám poskytne Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL): IKSE/MKOL Sekretariat Fürstenwallstraße Magdeburg Labský vodopád

12 Plán oblasti povodí Horního a středního Labe pořizuje správce povodí ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady. Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, Hradec Králové tel , Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Kraj Vysočina Hlavní město Praha ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Vydalo v roce 2008 Povodí Labe, státní podnik jako účelový náklad Redakce: Ing. Petr Martínek, Ing. Martin Karafiát, Ing. Petra Ronen, PhD. Foto: Ing. Zlata Šámalová Technické zpracování, obálka a grafická úprava: ateliér Josef Tázler Tisk: GARAMON s.r.o. Hradec Králové

ZPRÁVA VII. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A HLAVNÍCH VÝSTUPECH PLÁNU

ZPRÁVA VII. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A HLAVNÍCH VÝSTUPECH PLÁNU ZPRÁVA VII. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A HLAVNÍCH VÝSTUPECH PLÁNU Informace o přípravě a hlavních výstupech Plánu Co je Plán oblasti povodí Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (dále jen Plán) je koncepčním

Více

ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE Významné problémy nakládání s vodami (VH problémy) zjištěné v oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNŮ OBLASTÍ POVODÍ VÝCHOZÍ VYMEZENÍ SILNĚ OVLIVNĚNÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNŮ OBLASTÍ POVODÍ VÝCHOZÍ VYMEZENÍ SILNĚ OVLIVNĚNÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNŮ OBLASTÍ POVODÍ VÝCHOZÍ VYMEZENÍ SILNĚ OVLIVNĚNÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY Povodí Vltavy, státní podnik útvar plánování v oblasti vod únor

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe V. jednání komise 23.5.2013 Povodí Labe, státní podnik Program jednání Komise 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod STRUČNÝ SOUHRN NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ MORAVY A PŘÍTOKŮ VÁHU A NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE Tento stručný souhrn je komentovaným obsahem návrhů plánů dílčích povodí (PDP) a slouží pro lepší orientaci

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042 Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID 14355000 kraj Ústecký kód kraje CZ042 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru tekoucí Typ vodního útvaru 41214 Příslušnost k ekoregionu

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů Název kraje VÚ Název VÚ ID Název celé DP LNO202101 Opatření k aplikaci principu "Znečišťovatel platí", (LA100107) VI.1.2 celé DP LNO203101

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, státní podnik Plán oblasti Horního a středního Labe, revize seznamu rizikových útvarů povrchových vod a předběžný návrh zvláštních cílů pro útvary povrchových vod Vodohospodářský rozvoj a

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Posuzování návrhů plánů povodí v rámci Evropské unie

Posuzování návrhů plánů povodí v rámci Evropské unie Komise pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy Komise pro Plán dílčího povodí Berounky Komise pro Plán dílčího povodí Dolní Vltavy Posuzování návrhů plánů povodí v rámci Evropské unie Společné zasedání komisí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR)

Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR) Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR) Královéhradecký kraj - seminář 26.3.2015 Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Program pracovního semináře 26.3.2014 Hradec

Více

subjekt datum č.j. ID Hlavní město Praha S-MHMP a/2008/OOP-II/Po LA_10_121

subjekt datum č.j. ID Hlavní město Praha S-MHMP a/2008/OOP-II/Po LA_10_121 subjekt datum č.j. ID Hlavní město Praha 18.12.2008 S-MHMP 269073a/2008/OOP-II/Po LA_10_121 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vypořádání připomínek: 1. ANO Bude vhodně upřesněno, aby byl zřejmý rozdíl mezi programy opatření

Více

Časový plán a program prací

Časový plán a program prací PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD V ROCE 2005 OBLAST POVODÍ ODRY Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 155/2016-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Programy opatření v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy Seminář Voda 2010 současný stav a opatření k ochraně vodního zdroje Želivka Ing. Jaroslav Beneš Povodí Vltavy, státní podnik Proces plánování v oblasti

Více

ěžný stav prací v roce 2006

ěžný stav prací v roce 2006 Vymezení silně ovlivněných ných vodních útvarů zkušenosti zpracovatele průběž ěžný stav prací v roce 2006 Ing. Marek Maťa DHI Hydroinform a.s m.mata@dhi.cz Definice Silně ovlivněný vodní útvar (HMWB) Úvar

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Praha 3.12.2014 Podzemní vody jsou cenným přírodním bohatstvím a právem jsou považovány za nejdůležitější zdroj

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov Král Miroslav

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov Král Miroslav Vodohospodářské (vodoprávní) aktuality Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2012 Král Miroslav Obsah Vodohospodářská politika Plánování v oblasti vod (Mgr. Čurda) Preventivní protipovodňová opatření (Ing.

Více

Novela vodního zákona - chronologicky

Novela vodního zákona - chronologicky Novela vodního zákona - chronologicky 26. 8. 2015 Návrh materiálu, v oblasti poplatků zohledňující usnesení Vlády ČR 620/2015 bod B. jako legislativní opatření pro boj se suchem, byl předložen do vnitřního

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 Problematika říčních sedimentů - odběry, analýzy, hodnocení Ing. Jiří Medek Obsah přednášky kvantitativní aspekty kvalitativní aspekty - monitoring jakosti

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a

Více

Území, zahrnuté v posuzované koncepci

Území, zahrnuté v posuzované koncepci Území, zahrnuté v posuzované koncepci Příloha 2- Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 Monitorovací ukazatelé vlivu koncepce na ŽP a) b) c) d) e) f) g) h) 1. Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemnich

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Čistírny do kapacity 50 EO Hlavní změny ohlášení

Více

Obsah: Úvod... 3 A. Popis oblasti povodí... 5 B. Užívání vod a jeho vliv na stav vod... 11 C. Stav a ochrana vodních útvarů... 16 D. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny... 33 E. Odhad dopadů opatření

Více

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Praha prosinec 2014 SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ÚSEK VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OECD - Disponibilní zásoby vody v

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ TEXT

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ TEXT PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: VI. Opatření k dosažení cílů... 1 VI.1.

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

VERZE 3.0 červen 2012

VERZE 3.0 červen 2012 PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD MAKETA PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ VERZE 3.0 červen 2012 Povodí Labe, státní podnik Povodí Moravy, s.p. Povodí Odry, státní podnik Povodí Ohře, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe PROSINEC 2009 VII. jednání komise 8.4.2014 Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Program jednání komise 1) Zahájení 2)

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 24. 7. 2012 Č. j.: 63626/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH DÍLČÍCH POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH DÍLČÍCH POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH DÍLČÍCH POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD STŘEDOČESKÉHO KRAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ

Více

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Oddělení vodohospodářské politiky Obsah prezentace Vývoj plánování v oblasti vod (od SVP po WFD) Legislativa I. plánovací cyklus

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN Ing. Robin Hála, Ing. Klára Dušková, Nábřežní 4, 150 56 5 Partneři projektu Biologické centrum Akademie věd

Více

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření

Více

13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana vod. Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod

13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana vod. Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod 13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana vod Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod Ochrana vod strana 2 Úvod Voda je jednou ze základních součástí

Více

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a. Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření Ing. Martin Pytloun Ministerstvo životního prostředí Povodňová ochrana a prevence

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce?

Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce? Libuše Opatřilová Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce? Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace. Setkání s vodoprávními úřady

Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace. Setkání s vodoprávními úřady Plány pro zvládání povodňových rizik - aplikace Setkání s vodoprávními úřady 13. 15. 9. 2016 Obsah prezentace Proces plánování dle Povodňové směrnice a legislativní rámec Koordinace procesu implementace

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59388/ENV/15 V Praze dne 27. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 Souhrnná

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra tisková konference 13. srpna 2012 Ministerstvo zemědělství Katastrofální povodně

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 11705 Praha I tel. 22 I 81 I I I I Spisová zn. 14VH5399/2015-15120 Čj. Vyřizuje: Telefon: E-mail: V Praze dne NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství jako

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 44736/ENV/16 V Praze dne 18. října 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD KARLOVARSKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD KARLOVARSKÉHO KRAJE PLÁN OBLASTI POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZÁŘÍ 2009 Základní informace

Více

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková Reporting koupací vody Ing. Ivana Beděrková Legislativa Evropská Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS ( nová směrnice ). Národní

Více

Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření

Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření Katastrofické povodně v ČR regionální Morava, Olomouc 1997 Vltava, Praha 2002 Katastrofické povodně v ČR bleskové Jizera, Dvůr Králové 2000 Bělá, Deštná

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více