Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v dílčích povodích Horního a středního Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v dílčích povodích Horního a středního Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry"

Transkript

1 Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v dílčích povodích Horního a středního Labe a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry Duben, 2013

2 1 OBSAH 1. Úvod 2 2. Významné problémy nakládání s vodami v dílčím povodí Horního a středního Labe 3 3. Významné problémy nakládání s vodami v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 4 4. Látkové zatížení z bodových zdrojů znečištění 5 5. Látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění 7 6. Odběry a regulace hydrologického režimu Hydromorfologické úpravy a ochrana vodních ekosystémů Ochrana před extrémními účinky vod Ostatní významné problémy nakládání s vodami Zvláštní cíle 18 Příloha 20

3 2 1. ÚVOD Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami byl sestaven dle požadavků 25 vodního zákona. Hlavním účelem přehledu problémů nakládání s vodami je vytvoření podkladu pro priorizaci opatření na zlepšení stavu vodních útvarů a dosažení relevantních cílů specifikovaných ve vodním zákoně. Přehled významným problémů nakládání s vodami zároveň poslouží i jako platforma pro konzultaci s odbornou a širokou veřejností. Při sestavování jeho přehledu se vycházelo z původního dokumentu z prvního plánovacího období, který byl konzultován se členy Komisí pro plány dílčího povodí Horního a středního Labe a dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, a dále byl revidován pracovníky státního podniku Povodí Labe v kontextu dopadu již realizovaných opatření, které byly na řešení specifických problémů identifikovaných v roce 2007 zaměřeny. Do aktuálního přehledu významných problémů nakládání s vodami byly ještě zahrnuty výstupy předběžného vyhodnocení oblastí s potenciálním povodňovým rizikem a dopad již zrealizovaných opatření na prevenci proti povodním. Předkládaný přehled je živým dokumentem, který bude ještě do konzultace s veřejností revidován zejména na základě výsledků hodnocení stavu vodních útvarů.

4 3 2. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE Významné problémy nakládání s vodami v dílčím povodí Horního a středního Labe jsou prezentovány v následujícím členění (včetně příkladů nejčastěji identifikovaných problémů v pořadí dle četnosti výskytu): 1. Látkové zatížení z bodových zdrojů znečištění (pro útvary povrchových vod): Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod Nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod (včetně vypuštění důlních vod) Znečištění vod v důsledku intenzivního chovu ryb Nedostatečná úroveň čištění dešťových vod z intravilánu obcí Znečištění vod v důsledku rekreačního využití 2. Látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění (pro útvary povrchových i podzemních vod): Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin Eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek) Staré ekologické zátěže Nevhodné využívání území Plošné znečištění z atmosférické depozice 3. Odběry a regulace hydrologického režimu (pro útvary povrchových i podzemních vod): Odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků Realizace vrtů pro tepelná čerpadla Nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE Nevhodný hydrologický režim Umělé zasněžování 4. Hydromorfologie a ochrana vodních ekosystémů (pro útvary povrchových vod): Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech Prostupnost vodních toků Nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků Nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv Nevhodné využívání území v nivě 5. Ochrana před extrémními účinky vod (pro útvary povrchových vod): Nedostatečná ochrana zastavěných území Erozní účinky povrchově odtékající vody Snížená retenční schopnost v krajině Vlastnické vztahy při prosazování protipovodňové ochrany (platnost pro celé dílčí povodí) Účinný varovný systém (platnost pro celé dílčí povodí) Podmínky a limity ochrany přírody k řešení PPO 6. Ostatní problémy nakládání s vodami (pro útvary povrchových i podzemních vod): Konflikt mezi ochranou přírody a zajištěním VH služeb (problematika akceptovatelného zajištění VH služeb z hlediska zlepšování stavu VÚ) Erozní účinky povrchově odtékající vody Zajištění podmínek pro plavbu Kapacitně a technicky nevyhovující VH infrastruktura Vlastnické vztahy při prosazování protipovodňové ochrany (platnost pro celé dílčí povodí) Neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl Udržení sociálně přijatelné ceny vodného a stočného

5 4 3. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V DÍLČÍM POVODÍ LUŽICKÉ NISY A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ ODRY Významné problémy nakládání s vodami v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry jsou prezentovány v následujícím členění (včetně příkladů nejčastěji identifikovaných problémů v pořadí dle četnosti výskytu): 1. Látkové zatížení z bodových zdrojů znečištění (pro útvary povrchových vod): Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod Nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod (včetně vypuštění důlních vod) 2. Látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění (pro útvary povrchových i podzemních vod): Plošné znečištění z atmosférické depozice Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin Eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek) Nevhodné využívání území Eutrofizace 3. Hydromorfologie a ochrana vodních ekosystémů (pro útvary povrchových vod): Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech Prostupnost vodních toků Nevhodné využívání území v nivě Nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv 4. Ochrana před extrémními účinky vod (pro útvary povrchových vod): Nedostatečná ochrana zastavěných území Vlastnické vztahy při prosazování protipovodňové ochrany Bezpečnost nádrží ve vazbě na převedení extrémních průtoků Erozní účinky povrchově odtékající vody Snížená retenční schopnost v krajině Účinný varovný systém (platnost pro celé dílčí povodí) Podmínky a limity ochrany přírody k řešení PPO Nevhodná druhová skladba lesů a nevhodné hospodaření v lesích zejména v pramenných a horních částech oblasti povodí 5. Ostatní problémy nakládání s vodami (pro útvary povrchových i podzemních vod): Zajištění podílu obyvatel napojených na veřejné zásobování pitnou vodou a veřejnou kanalizaci

6 5 4. LÁTKOVÉ ZATÍŽENÍ Z BODOVÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ Látkové zatížení pocházející z bodových zdrojů znečištění je nejčastěji zmiňovaným problémem ovlivňujícím stav útvarů povrchových vod. Vypouštění z komunálních zdrojů znečištění zatěžuje vodní ekosystémy zejména biogenními prvky (dusík, fosfor), zatímco vypouštění z průmyslu a z důlní činnosti jsou zdrojem zvlášť nebezpečných, nebezpečných a ostatních závadných látek. Dalšími zdroji látkového zatížení, spíše místního významu, jsou v dílčím povodí Horního a středního Labe intenzivní chov ryb a znečištění související s rekreačním využitím vod. V rámci prvního Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe se pozornost soustředila zejména na realizovaná opatření zaměřená na vypouštění z komunálních zdrojů znečištění (čistírny odpadních vod a kanalizace) a na znečištění související s rekreačním využitím vod. Ke konci roku 2012 bylo ukončeno 30 opatření týkajících se výstavby či rekonstrukce čistíren odpadních vod a výstavby kanalizací a 73 opatření bylo v realizaci. Specifická opatření zaměřená na vypouštění z průmyslových zdrojů znečištění a znečištění Mapka 1 - agregované VH problémy - látkové zatížení z bodových zdrojů znečištění v útvarech povrchových vod typu řeka (typu jezero)

7 6 z intenzivního chovu ryb nebyla v útvarech dotčených těmito vlivy v rámci prvního plánu navržena (Vypouštění z průmyslových zdrojů a zařízení na intenzivní chov ryb jsou regulována stávajícími povoleními k nakládání s vodami). Látkové zatížení z bodových zdrojů znečištění představuje v dílčím povodí Horního a středního Labe významný problém v 94 ze 197 útvarů povrchových vod typu řeka (48 %) a v 8 z 10 útvarů povrchových vod typu jezero. V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry je látkové zatížení z bodových zdrojů znečištění problémem ve 14 z 29 útvarů typu řeka. V dílčím povodí Horního a středního Labe nadále dominuje problém látkového zatížení nutrienty z komunálních zdrojů znečištění (v 84 ze 197 útvarů typu řeka a v 6 z 10 útvarů typu jezero). Látkové zatížení z průmyslových zdrojů znečištění bylo identifikováno jako problém ve 32 útvarech povrchových vod ve 3 útvarech vod typu jezero. Látkové zatížení z intenzivního chovu ryb je problémem hlavně v útvarech vod typu jezero, konkrétně v nádržích Hvězda, Hamry, Vrchlice, a v Žehuňském rybníku. Ve 4 z 8 útvarů typu jezero je stav ovlivněn rekreačním využitím nádrží. Mezi útvary s nejvyšší četností problémů nakládání s vodami, týkajícími se látkového zatížení z bodových zdrojů patří Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice a nádrže Les Království, Rozkoš a Seč. V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry rovněž dominuje problém látkového zatížení z komunálních zdrojů znečištění, který se vyskytuje ve 14 z 29 útvarů typu řeka. Látkové zatížení z průmyslových zdrojů znečištění bylo jako problém identifikováno v 7 útvarech typu řeka.

8 7 5. LÁTKOVÉ ZATÍŽENÍ Z PLOŠNÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ Látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění je nejčastěji spojeno s hospodařením na zemědělské půdě a chovem dobytka. Dalšími plošnými zdroji znečištění jsou eroze, nevhodné využívání území a také staré ekologické zátěže, ovlivňující stav především útvarů podzemních vod. Z plošných zdrojů znečištění se do vodních ekosystémů mohou dostat jak nutrienty (např. nevhodnou aplikací hnojiv, erozí a z atmosférické depozice), tak i zvlášť nebezpečné, nebezpečné a ostatní závadné látky (např. aplikací biocidních prostředků v zemědělství, nebo ze starých ekologických zátěží). Plošné zdroje znečištění ze zemědělství jsou ve zranitelných oblastech regulovány prostřednictvím požadavků Nitrátové směrnice. Pro hospodaření mimo zranitelné oblasti bylo v rámci prvního Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe navrženo několik obecných opatření, bez lokalizace na konkrétní vodní útvary, které mohou sloužit jako doručení k udržení půdy v dobrém Mapka 2 - VH problémy - látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění, identifikované v útvarech povrchových vod typu řeka (typu jezero)

9 8 environmentálním stavu. Vhodným řešením pro realizaci opatření v rámci druhého plánu oblasti povodí je provázání tzv. kontrol podmíněnosti 1 (cross-compliance) s požadavky na stav vodních útvarů. Ke konci roku 2012 bylo ukončeno 15 opatření zaměřených na sanaci starých ekologických zátěží a 25 opatření bylo v realizaci. V dílčím povodí Horního a středního Labe představuje látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění významný problém ve 132 ze 197 útvarů povrchových vod typu řeka (67 %) a v 9 z 10 útvarů povrchových vod typu jezero. V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry jsou plošné zdroje znečištění problémem ve 31 % útvarů typu řeka. Mapka 3 - VH problémy - látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění, identifikované v útvarech podzemních vod základní vrstvy (svrchní vrstvy) 1 Od je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací zemědělcům "podmíněno" mimo jiné plněním standardů udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu a dodržováním povinných požadavků v oblasti životního prostředí.

10 9 Látkové zatížení pocházející z nevhodné aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin bylo nejčastěji identifikovaným problémem nakládání s vodami v dílčím povodí Horního a středního Labe. Zatížení z dalších plošných zdrojů znečištění (eroze, nevhodné využití území a atmosférická depozice), bylo jako problém zaznamenáno s podstatně nižší četností (okolo 20 % útvarů povrchových vod typu řeka). Staré ekologické zátěže ovlivňující stav útvarů povrchových vod typu řeka, byly jako problém zaznamenány pouze v 8 vodních útvarech. Mezi útvary s nejvyšší četností problémů nakládání s vodami, týkajícími se látkového zatížení z plošných zdrojů znečištění patří Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice, vodní útvary na Metuji, Jizeře, Zlatý potok od toku Dědina po ústí do toku Dědina, Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice a nádrž Les Království. V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry jsou mezi plošnými zdroji znečištění zastoupeny s podobnou četností výskytu atmosférická depozice, nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin a nevhodné využívání území. V útvaru Šonovský potok od pramene po státní hranici byly identifikovány všechny výše uvedené typy plošných zdrojů. Látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění představuje významný problém u 76 % útvarů podzemních vod. Látkový vnos ze starých ekologických zátěží je nejčastějším zdrojem znečištění útvarů podzemních vod (v 54 % útvarů). Nevhodná aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin byla jako problém zaznamenána ve 35 % vodních útvarů. Atmosférická depozice byla identifikována jako problém ve 24 % útvarů, zejména křídových a kvartérních. 28 % převážně kvartérních útvarů je ovlivněno nevhodným využitím území, které je zdrojem látkového zatížení. Mezi vodní útvary s nejvyšší četností problémů nakládání s vodami patří kvartéry na Labi, kvartér Orlice, Labská křída a Kutnohorské krystalinikum.

11 10 6. ODBĚRY A REGULACE HYDROLOGICKÉHO REŽIMU V dílčím povodí Horního a středního Labe patří mezi největší odběratele vody sektor energetiky, zásobování vodou a zpracovatelský průmysl. Odběry mohou významně ovlivnit ekologický stav a ekologické funkce povrchových vod a kvantitativní stav útvarů podzemních vod. Nízké průtoky nebo jejich velká variabilita, nepříznivé podmínky pro vodní organismy, omezená schopnost vodních ekosystémů ředit znečištění, vysychání mokřadů a v extrémním případě i koryt a dlouhodobé snižování hladin podzemních vod, patří mezi nejzávažnější dopady nevhodně regulovaných odběrů. Mimo vlastních odběrů mohou hydrologické podmínky útvarů povrchových vod ovlivňovat ještě nedodržování manipulačních řádů pro malé vodní elektrárny, nevhodné hospodaření s dešťovou a závlahovou vodou, a využívání povrchových vod pro umělé zasněžování. Kvantitativní stav útvarů podzemních vod může být ovlivněn také realizací vrtů pro tepelná čerpadla. Mapka 4 - VH problémy - odběry a regulace hydrologického režimu, identifikované v útvarech podzemních vod základní vrstvy (svrchní vrstvy)

12 11 Odběry povrchových a podzemních vod jsou regulovány prostřednictvím povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, která mohou být zrušena nebo pozměněna, pokud dojde ke změně minimálního zůstatkového průtoku nebo minimální úrovně hladiny podzemní vody, případně je-li to nezbytné ke splnění cílů plánů. Provoz malých vodních elektráren je regulován prostřednictvím manipulačních řádů. Nad rámec výše zmíněných opatření, která vyplývají z požadavků vodního zákona, byla pro regulaci odběrů a ostatních činností ovlivňujících hydrologický režim vodních útvarů v plánu oblasti povodí Horního a středního Labe navrženo sedm obecných opatření, bez lokalizace na konkrétní vodní útvary, která mohou sloužit jako doručení a příklad nejlepší praxe. Odběry a regulace hydrologického režimu představuje významný problém ve 37 % útvarů podzemních vod. Mapka 5 - VH problémy - odběry a regulace hydrologického režimu, identifikované v útvarech povrchových vod typu řeka

13 12 V dílčím povodí Horního a středního Labe jsou nejčastěji identifikovaným problémem spojeným s množstvím podzemních vod odběry, které byly jako problém zaznamenány v 10 vodních útvarech (22 %). Realizace vrtů pro tepelná čerpadla bylo vnímáno jako problém v 7 útvarech. Odběry a regulace hydrologického režimu představuje významný problém v 9 % útvarů povrchových vod typu řeka. Problémy související s množstvím povrchových vod se v dílčím povodí Horního a středního Labe vyskytují v menším rozsahu než je tomu u problémů spojených s jakostí a ekologickým stavem útvarů povrchových vod. Nejčastěji (celkem u 18 z celkového počtu 197 vodních útvarů povrchových vod typu řeka), byl zaznamenán problém nevhodného hospodaření s dešťovou vodou a vodou určenou k závlahám. Problémy s nedodržováním manipulačních řádů malých vodních elektráren byly identifikovány ve 12 útvarech. Odběry vod pro potřeby umělého zasněžování jsou problémem ve 4 útvarech. Vlastní odběry v kontextu jejich dopadu na hydrologický režim jsou problémem pouze ve 2 útvarech na Dědině a Javorce. Mezi vodní útvary s nejvyšší četností problémů nakládání s vodami patří čtyři vodní útvary na Tiché Orlici.

14 13 7. HYDROMORFOLOGICKÉ ÚPRAVY A OCHRANA VODNÍCH EKOSYSTÉMŮ Morfologické úpravy způsobují odchylky od přirozeného stavu koryt vodních toků vzniklého přirozeným vývojem. Patří mezi ně v minulosti provedené úpravy směřující převážně ke stabilizaci tras koryt vodních toků, zvýšení jejich kapacity z hlediska provedení povodňových průtoků, zajištění funkcí vodních toků souvisejících se zásobováním vodou, výrobou elektrické energie a plavbou. Morfologické úpravy vedou ke zhoršení ekologického stavu, zrychlení průtoku povodňových vln, zasahují do morfologické rovnováhy toků a ovlivňují chod splavenin. Příčné stavby na tocích tvoří překážky pro migraci vodních živočichů a v řadě případů také v důsledku vzniku vzdutí vody, zamezují ekologické propustnosti vodních útvarů a tím značně ovlivňují jejich ekologický stav. V rámci prvního Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe bylo navrženo celkem 84 opatření zejména revitalizačních či zaměřených na zprůchodnění migračních překážek, z nichž 14 bylo ke konci Mapka 6 - VH problémy - hydromorfologické úpravy a ochrana vodních ekosystémů v útvarech povrchových vod typu řeka (typu jezero)

15 14 roku 2012 dokončeno a 70 v realizaci. Navíc bylo navrženo 13 opatření obecných, bez lokalizace na vodní útvar, které slouží jako podklad pro návrh specifických opatření, či příklad nejlepší praxe. V dílčím povodí Horního a středního Labe jsou hydromorfologické úpravy a ochrana vodních ekosystémů významným problémem ve 119 ze 197 útvarů typu řeka (60 %) a ve všech útvarech typu jezero. V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry jsou hydromorfologické úpravy významným problémem v 55 % útvarů typu řeka. V dílčím povodí Horního a středního Labe dominuje problém nevhodných morfologických úprav na tocích v intravilánech i extravilánech, zaznamenaný ve 106 ze 197 útvarů povrchových vod typu řeka a ve všech útvarech vod typu jezero. Dalším problémem s relativně významnou četností výskytu jsou migrační překážky na tocích, které byly identifikovány jako problém ve 24 % útvarů povrchových vod typu řeka. Ostatní problémy související s morfologií vodních útvarů, konkrétně např. nevhodné využívání území v nivě, nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků, nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv a další (viz Podrobný přehled VH problémů v příloze) se v dílčím povodí vyskytují s četností nepřesahující 10 % útvarů povrchových vod. Mezi vodní útvary s nejvyšší četností problémů nakládání s vodami patří 13 vodních útvarů typu řeka: čtyři na Tiché Orlici, dva na Metuji, po jednom na Divoké Orlici, Orlici, Úpě a Mratínském potoce a tři na Labi. Nevhodné morfologické úpravy na tocích jsou převažujícím problémem i v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry a dotýkají se 16 útvarů typu řeka. Další problémy (prostupnost, nevhodné užívání území v nivě a nevhodná skladba břehových porostů), se vyskytují spíše lokálně a s relativně nižší četností (detaily viz příloha).

16 15 8. OCHRANA PŘED EXTRÉMNÍMI ÚČINKY VOD V souvislosti s implementací směrnice o zvládání povodňových rizik, bylo v roce 2011 provedeno předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. Délka úseků toků v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem je v rámci územní působnosti státního podniku Povodí Labe celkem 1009, 5 km. V rámci prvního Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe bylo navrženo celkem 41 opatření na ochranu proti povodním. Ke konci roku 2012 z nich bylo 22 dokončeno a 5 opatření bylo v realizaci. V druhém plánovacím období budou pro vybrané oblasti zpracovány konkrétní plány pro zvládání povodňových rizik. Mapka 7 - VH problémy - nedostatečná ochrana zastavěných území v útvarech povrchových vod typu řeka

17 16 V dílčím povodí Horního a středního Labe byla nedostatečná ochrana zastavěných území identifikována jako významný problém ve 141 útvaru typu řeka (72 %). 65 % (19) útvarů typu řeka je dotčeno problémem nedostatečné ochrany zastavěných území v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Kromě oblastí s potenciálním povodňovým rizikem, zasahující do 82 útvarů typu řeka v dílčím povodí Horního a středního Labe, byly v rámci kategorie ochrany před extrémními účinky vod identifikovány další problémy nakládání s vodami. Některé, jako například účinný varovný systém a vlastnické vztahy bránící při prosazování protipovodňové ochrany představují problémy relevantní pro celé dílčí povodí. Jiné, kupříkladu problémy související s průtočností, kapacitou či stabilitou koryta, či problémy snížených retenčních schopností krajiny, byly identifikovány s četností nižší než 10 % a mohou tedy být významné pouze lokálně, případně je k jejich vyhodnocení v celém dílčím povodí potřeba více informací. Místní významnost má problém Podmínky a limity ochrany přírody k řešení protipovodňové ochrany ve čtyřech útvarech typu řeka, konkrétně na Třebovce od hráze nádrže Hvězda po ústí do Tiché Orlice, na Dědině po Brtevský potok, na Krounce od toku Kamenická voda po ústí do Novohradky a na Doubravě po ústí do Labe. V dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry zasahují oblasti s potenciálním povodňovým rizikem do celkem 10 útvarů typu řeka. Z ostatních problémů, jsou co do četnosti výskytu významné Problémy s vlastnickými vztahy při prosazování protipovodňové ochrany, identifikované ve 24 útvarech (83 %) a absence účinného varovného systému (relevance pro celé dílčí povodí).

18 17 9. OSTATNÍ VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V rámci ostatních významných problémů nakládání s vodami, týkajících se zajištění vodohospodářských služeb byly identifikovány zejména místně významné problémy, jejichž vyřešení je podmínkou zajištění VH služeb. V dílčím povodí Horního a střední Labe patří zejména: Konflikt mezi ochranou přírody a zajištěním VH služeb (problematika akceptovatelného zajištění VH služeb z hlediska zlepšování stavu VÚ) v útvarech na Dědině, Divoké Orlici od Zdobnice po tok Bělá, na Dobroučce, Doubravě, Jizeře od toku Kamenice po tok Mohelka, Orlice od toku Dědina po ústí do Labe a Úpě od toku Ličná po ústí do Labe a v útvaru podzemních vod Podorlická křída v povodí Orlice. Nedostatek vodních zdrojů požadované jakosti a množství (problém kvality vody ve VN při nižších hladinách a v obdobích sucha) v útvarech Nádrž Hamry na toku Chrudimka a Židovka od státní hranice po ústí do Metuje a v křídových útvarech podzemních vod (Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje, Podorlická křída v povodí Orlice, Labská křída) Kapacitně a technicky nevyhovující VH infrastruktura v útvarech Popelka od pramene po ústí do toku Oleška, Trotina od pramene po ústí do Labe, Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice, Výmola od pramene po ústí do Labe, Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně Zajištění podílu obyvatel napojených na veřejné zásobování pitnou vodou a veřejnou kanalizaci bylo zaznamenáno jako problém v dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry ve dvou útvarech, Stěnava od státní hranice po státní hranici a Šonovský potok od pramene po státní hranici Zajištění návratnosti nákladů za vodohospodářské služby je problémem s celostátní relevancí a měl by být řešen centrálně. V rámci dílčího povodí Horního a středního Labe byly identifikován zejména problémy Neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl a Udržení sociálně přijatelné ceny vodného a stočného, které se návratnosti nákladů bezprostředně týkají.

19 ZVLÁŠTNÍ CÍLE Pro vybrané vodní útvary mohou být v plánech oblastí povodí určeny zvláštní cíle ochrany vod (neboli výjimky ), které spočívají v prodloužení lhůty pro splnění cílů (tj. splnění cílů do 2021 nebo 2027) nebo ve stanovení méně přísných požadavků. Prodloužené lhůty však nesmí přesáhnout délku 2 období pro aktualizaci plánů oblastí povodí. Zvláštní cíle umožňují postupnou priorizaci opatření k dosažení dobrého stavu všech útvarů v povodí během několika po sobě jdoucích plánovacích cyklů. Zvláštní cíle jsou také nástrojem pro ošetření vodních útvarů, u nichž je dosažení dobrého stavu technicky neproveditelné, nedosažitelné z důvodu přírodních podmínek, neúměrných nákladů či jiných veřejných zájmů. Zvláštní cíle ochrany vod musí být pro vybrané útvary povrchových a podzemních vod určeny tak, aby nebylo ohroženo plnění cílů ochrany vod ostatních útvarů povrchových a podzemních vod. Návrhu zvláštních cílů předchází hodnocení do jaké míry je technicky a ekonomicky proveditelné v daném termínu snížit dopad vlivu, který brání dosažení dobrého stavu při vynaložení ekonomicky přiměřených nákladů. Zvláštní cíle musí být vždy náležitě odůvodněny a v rámci aktualizací plánů revidovány. Zvláštní cíle je možné navrhnout na základě aktuálního hodnocení stavu vodních útvarů, znalosti míry dopadu jednotlivých vlivů a informací o efektivitě a ekonomické náročnosti navržených opatření. Znamená to tedy, že v současné době je možné pouze kvalitativně popsat typové případy-potenciální kandidáty pro aplikaci zvláštních cílů. U útvarů u nichž je nedosažení dobrého stavu ovlivněno plošným znečištěním a rozdíl mezi stávajícím a dobrým stavem pro relevantní ukazatele je značný, lze očekávat, že pro splnění limitů dobrého stavu bude třeba delšího období, než jaké odpovídá jednomu plánovacímu cyklu. Útvary s nevyhovujícím chemickým stavem (nebezpečné prioritní látky) a s nejasným zdrojem bude třeba delšího období, než jaké odpovídá jednomu plánovacímu cyklu. Útvary u nichž je pro dosažení dobrého stavu nutno zavést přísnější limity pro vypouštění z městských čistíren odpadních vod, mohou vyžadovat zvláštní cíle z důvodu nepřiměřených nákladů či technické proveditelnosti. Vodní útvary z oblastí s přirozeným geogenním pozadím některých kovů, mohou vyžadovat aplikaci méně přísných cílů. Vodní útvary, v nichž je hlavní příčinou nesplnění limitů dobrého stavu atmosférická depozice, mohou vyžadovat aplikaci méně přísných cílů. Opatření týkající se morfologických úprav nemusí přinést požadovaný efekt v daném termínu, zejména v důsledku komplexních vztahů mezi morfologií a ekologických stavem. U útvarů nedosahujících dobrého stavu v důsledku morfologických úprav by se mělo počítat s delším časem potřebným pro realizaci opatření vedoucí k postupnému zlepšování ekologického stavu. Lze tedy očekávat aplikaci prodloužených lhůt. V rámci prvního plánu byly pro některé útvary podzemních vod stanoveny zvláštní cíle, odůvodněné velkým rozsahem vlivů, které nedosažení dobrého stavu způsobují. Předpokládá se, že uvedené zvláštní cíle budou pro níže uvedené útvary platné i pro další plánovací období.

20 19 Konkrétně se jednalo o: Všechny útvary v kvartérních fluviálních sedimentech podél Labe navržené jako kandidáti na zvláštní cíle z hlediska dosažení dobrého kvantitativního stavu z důvodu dopadu těžby štěrkopísku na kolektor podzemní vody. Útvary kvartér Labe po Týnec a kvartér Labe po Vltavu navržené jako kandidáti na zvláštní cíle z hlediska dosažení dobrého chemického stavu, z důvodu rozsáhlé kontaminace vody a horninového prostředí chemickým průmyslem.

21 20 PŘÍLOHA Významné problémy nakládání s vodami v dílčím povodí Horního a středního Labe a dílčím povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry - souhrnné informace Kategorie ID ID2 Název VH problému HSL řeka LNO řeka HSL jezera Podzemní Látkové zatížení z plošných zdrojů znečištění Látkové zatížení z bodových zdrojů znečištění Odběry a regulace hydrologického režimu ID 6 Eutrofizace ID 7 Nevhodná aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin ID 8 Eroze (jako zdroj fosforu a nerozpuštěných látek) ID 9 Staré ekologické zátěže ID 10 Nevhodné využívání území ID 14 Chemická zimní údržba silnic ID 15 Plošné znečištění z atmosférické depozice ID 1 Nedostatečné odkanalizování a čištění komunálních odpadních vod ID 2 Nedostatečné čištění průmyslových odpadních vod (včetně vypuštění důlních vod) ID 3 Nedostatečná úroveň čištění dešťových vod z intravilánu obcí (zejména v oddílných kanalizacích) ID 4 Znečištění vod v důsledku intenzivního chovu ryb ID 5 Znečištění vod v důsledku rekreačního využití ID 11 Odběry a vypouštění za podmínek nízkých průtoků/nepříznivý poměr mezi odběry a základním odtokem ID 12 Realizace vrtů pro tepelná čerpadla ID 13 Umělé zasněžování (odběry z málo vodných toků a přidávání chemických příměsí) ID ID 19 Nevhodný hydrologický režim (nedostatčené hospodaření s děšťovou vodou, nedosatek vsakovacích ploch, nedostatek vodních ploch v krajině, špatné hospodaření se závlahovu vodou) Nedostatečný dohled nad dodržováním manipulačních řádů MVE (vodoprávní povoleních a dohled nad jejich dodržováním)

22 21 Hydromorfologie a ochrana vodních ekosystémů Ochana před extrémními účinky vod ID 16 Nevhodné morfologické úpravy na tocích v intravilánech i extravilánech (neprůtočná ramena, napřímení toku, technické úpravy, potamalizace, zahloubení koryta aj.) ID 17 Prostupnost vodních toků (zprůchodnění toků a zamezení vnikání ryb do vodních elektráren) ID 20 Těžba nánosů ID 21 Nedostatek rybích úkrytů a jiných stanovišť v korytech vodních toků ID 22 Hospodaření v rybářských revírech ID 23 Nevhodné využívání území v nivě ID 24 Nevyhovující skladba břehových porostů a porostů údolních niv ID ID 26 Ochrana vodních a na vodě závislých ekosystémů (NATURA 2000, MZCHÚ, i ochrana ekosystémů a druhů z pohledu odchrany před invazními druhy, aj.) Nedostatečné využívání diferencovaného přístupu k úpravám vodních toků v zastavěných územích a ve volné krajině ID 27 Nedostatečná kapacita koryt (diferencovaný přístup pro intravilán a extravilán) ID 28 Snížená průtočnost koryta ID 29 Nestabilizované koryto způsobující povodňové nebezpečí ID 30 Nevhodné morfologické úpravy v extravilánu ID 31 Omezení v záplavových území (porušování omezení ve vyhlášených ZÚ, nerespektování ZÚ, vymahatelnost omezení v ZÚ) ID 32 Nedostatečná ochrana zastavěných území ID 33 Bezpečnost nádrží ve vazbě na převedení extrémních průtoků ID 34 Snížená retenční schopnost v krajině ID 35 Plošné odvodnění pramenných a horních částí oblasti povodí a kanalizování drobných vodních toků ID 36 Nevhodná druhová skladba lesů a nevhodné hospodaření v lesích zejména v pramenných a horních částech oblasti povodí ID 37 Problémy s vlastnickými vztahy při prosazování protipovodňové ochrany ID 38 Podmínky a limity ochrany přírody k řešení PPO ID 39 Erozní účinky povrchově odtékající vody ID 40 Nedostatečné využívání diferencovaného přístupu k úpravám vodních toků v zastavěných územích a ve volné krajině ID 41 Účinný varovný systém

23 22 zajištění VH služeb Zajištění návratnosti nákladů za VH služby ID ID 43 Nedostatek vodních zdrojů požadované jakosti a množství (problém kvality vody ve VN při nižších hladinách a v obdobích sucha) Nedostatečná jakost podzemních vod pro individuální zásobování a zásobování malých obcí (ovlivnění individuálního zásobování vodou nově realizovanými vrty) ID 44 Kapacitně a technicky nevyhovující infrastruktura ID 45 Vysoké ztráty vody v rozvodných systémech ID 46 Chybějící infrastruktura (např.čov v aglomeracích nad 2000, nutnost aktualizace evidence a legalizace stávajících kanalizací, absence centrálního čištění v obcích bez recipientů) ID 47 Zajištění podílu obyvatel napojených na veřejné zásobování pitnou vodou a veřejnou kanalizaci ID 48 Ovlivění oprávněného nakládání s vodami v obdobích extrémních hydrologických situací ID 49 Hospodaření na vodních dílech, v povodích a řízení vodohospodářských soustav pro zajištění vodohospodářských služeb ID 50 Zabezpečení péče o drobné vodní toky ID 51 Zajištění podmínek pro plavbu ID 52 Zajištění podmínek pro energetické využití vody ID 53 Konflikt mezi ochranou přírody a zajištěním VH služeb (problematika akceptovatelného zajištění VH služeb z hlediska zlepšování stavu VÚ) ID 54 Nedostatečná návratnost nákladů za VH služby ID 55 Udržení sociálně přijatelné ceny vodného a stočného ID 56 Strategie financování programů opatření a synergie zdrojů financování ID 57 Nedostatek opatření neinvestičního charakteru ID 58 Ekonomická efektivnost navrhovaných opatření vs. realizace ekonomicky nevýhodných projektů (opatření) ID 59 Pokrytí nákladů na odvádění a čištění dešťových vod ID 60 Neúčast provozovatelů MVE na úhradě nákladů za údržbu vodních děl Legenda: HSL řeka počet vodních útvarů typu řeka v rámci dílčího povodí Horního a středního Labe s identifikovaným VH problémem LNO řeka počet vodních útvarů typu řeka v rámci dílčího povodí Lužické Nisy a dalších přítoků Odry s identifikovaným VH problémem HSL jezera počet vodních útvarů typu jezero v rámci dílčího povodí Horního a středního Labe s identifikovaným VH problémem Podzemní počet podzemních vodních útvarů v rámci dílčího povodí Horního a středního Labe a dílčího povodí Lužické Nisy a dalších přítoků Odry s identifikovaným VH problémem Detailní přehled významných problémů nakládání s vodami v dílčím povodí Horního a středního Labe a dílčím povodí Lužické Nisy a dalších přítoků Odry je v souboru VH_problemy_HSL_LNO_final.xls.

ZPRÁVA VII. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A HLAVNÍCH VÝSTUPECH PLÁNU

ZPRÁVA VII. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A HLAVNÍCH VÝSTUPECH PLÁNU ZPRÁVA VII. INFORMACE O PŘÍPRAVĚ A HLAVNÍCH VÝSTUPECH PLÁNU Informace o přípravě a hlavních výstupech Plánu Co je Plán oblasti povodí Plán oblasti povodí Horního a středního Labe (dále jen Plán) je koncepčním

Více

ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE Významné problémy nakládání s vodami (VH problémy) zjištěné v oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů Název kraje VÚ Název VÚ ID Název celé DP LNO202101 Opatření k aplikaci principu "Znečišťovatel platí", (LA100107) VI.1.2 celé DP LNO203101

Více

kraj Karlovarský kód kraje CZ041

kraj Karlovarský kód kraje CZ041 Nádrž Jesenice ID 113010660001 (14031000) kraj Karlovarský kód kraje CZ041 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru stojatý Typ vodního útvaru 421222 Příslušnost k ekoregionu Nadmořská

Více

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042

Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID kraj Ústecký kód kraje CZ042 Hrádecký potok po vzdutí nádrže Lenešický rybník ID 14355000 kraj Ústecký kód kraje CZ042 1.CHARAKTERISTIKA VODNÍHO ÚTVARU Kategorie vodního útvaru tekoucí Typ vodního útvaru 41214 Příslušnost k ekoregionu

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod STRUČNÝ SOUHRN NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ MORAVY A PŘÍTOKŮ VÁHU A NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE Tento stručný souhrn je komentovaným obsahem návrhů plánů dílčích povodí (PDP) a slouží pro lepší orientaci

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Programy opatření v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy Seminář Voda 2010 současný stav a opatření k ochraně vodního zdroje Želivka Ing. Jaroslav Beneš Povodí Vltavy, státní podnik Proces plánování v oblasti

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe V. jednání komise 23.5.2013 Povodí Labe, státní podnik Program jednání Komise 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. VYBRANÁ USTANOVENÍ DOTÝKAJÍCÍ SE PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 2 Vymezení pojmů (3) Vodním útvarem je

Více

PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI. zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí ODRY na území České republiky

PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI. zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí ODRY na území České republiky PŘEDBĚŽNÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí ODRY na území České republiky 1 Vážení spoluobčané, řeky, v jejichž povodích žijeme, od nepaměti formovaly

Více

Třebovka a Tichá Orlice

Třebovka a Tichá Orlice Konečné vymezení HMWB pilotní studie Třebovka a Tichá Orlice Popis postupu Březen 2005 Pilotní studie Třebovka a Tichá Orlice popis - 1 - Třebovka + Tichá Orlice Třebovka po vzdutí nádrže Hvězda 10360000

Více

Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR)

Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR) Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR) Královéhradecký kraj - seminář 26.3.2015 Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Program pracovního semináře 26.3.2014 Hradec

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ TEXT

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ TEXT PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: VI. Opatření k dosažení cílů... 1 VI.1.

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH DÍLČÍCH POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH DÍLČÍCH POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH DÍLČÍCH POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD STŘEDOČESKÉHO KRAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD KARLOVARSKÉHO KRAJE ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD KARLOVARSKÉHO KRAJE PLÁN OBLASTI POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZÁŘÍ 2009 Základní informace

Více

Posuzování návrhů plánů povodí v rámci Evropské unie

Posuzování návrhů plánů povodí v rámci Evropské unie Komise pro Plán dílčího povodí Horní Vltavy Komise pro Plán dílčího povodí Berounky Komise pro Plán dílčího povodí Dolní Vltavy Posuzování návrhů plánů povodí v rámci Evropské unie Společné zasedání komisí

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý, Ing. František Smrčka Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10.

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10. Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, 110 00 Praha Nové Město arc@arcnet.cz Kožlí, 2.10.2015 1 Pražská vodárenská soustava využívá tři hlavní zdroje surové vody

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ MORAVY A PŘÍTOKŮ VÁHU

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ MORAVY A PŘÍTOKŮ VÁHU PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ MORAVY A PŘÍTOKŮ VÁHU 1.7 Předběžné určení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (HMWB a AWB) (podle 14 vyhlášky) Pořizovatel: Zpracovatel: Číslo zakázky: Povodí

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ DOKLADOVÁ ČÁST KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRAJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE DOKLADOVÁ ČÁST LISTOPAD 2007 1 Identifikační list Akce: Koncepce ochrany před povodněmi na území Jihočeského kraje Objednatel:

Více

Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj. Objednatel

Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj. Objednatel KRAJ Územní studie vlivu zlepšení technických parametrů Labské vodní cesty ve Středočeském kraji na udržitelný rozvoj Objednatel Středočeský kraj, Zborovská 11, 111 50 Praha 5 Zhotovitel Atelier T-plan,

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

MĚSTO HRÁDEK

MĚSTO HRÁDEK MĚSTO HRÁDEK strana 1 OBSAH PREZENTACE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SPRÁVCI TOKŮ NÁVRHY OPATŘENÍ OCHRANA PŘÍRODY FINANCOVÁNÍ strana 2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Ř Ř strana 3 OBSAH PREZENTACE ŘEŠENÉ ÚZEMÍ SPRÁVCI TOKŮ NÁVRHY OPATŘENÍ

Více

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Obnova vodohospodářské infrastruktury zelená linka: OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 Obnova vodohospodářské infrastruktury 2017 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah OPŽP 2014 2020 Zhodnocení OPŽP 2007 2013 Podporovaná opatření

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí

Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Podzemní vody -možná rizika zanedbávání přírodních zákonitostí Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Praha 3.12.2014 Podzemní vody jsou cenným přírodním bohatstvím a právem jsou považovány za nejdůležitější zdroj

Více

OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Příloha č. 7 - Tabulka navržených opatření v územní působnosti Královéhradeckého kraje

OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Příloha č. 7 - Tabulka navržených opatření v územní působnosti Královéhradeckého kraje OPTŘENÍ K DOSŽENÍ CÍLŮ Příloha č. 7 Tabulka navržených v územní působnosti Královéhradeckého kraje Název kraje VÚ Název VÚ ID Název celé DP HSL HSL202101 Opatření k aplikaci principu "Znečišťovatel platí",

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích)

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Zvýšení absorpční kapacity OPŽP PO 1 a 6 Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

Využívání vodních toků k neplavebním účelům

Využívání vodních toků k neplavebním účelům Mořské a vodní právo Využívání vodních toků k neplavebním účelům Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 6 Neplavební způsoby užívání Odběry výroba pitné vody Zavlažování

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Oddělení vodohospodářské politiky Obsah prezentace Vývoj plánování v oblasti vod (od SVP po WFD) Legislativa I. plánovací cyklus

Více

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 155/2016-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011

ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 ANALYTIKA ODPADŮ Žďár nad Sázavou 30.11.-01.12.2011 Problematika říčních sedimentů - odběry, analýzy, hodnocení Ing. Jiří Medek Obsah přednášky kvantitativní aspekty kvalitativní aspekty - monitoring jakosti

Více

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí

Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Vsakovací prvky a opatření pro vsakování srážkových vod v urbanizovaném prostředí Ing. Miroslav Lubas Sweco Hydroprojekt a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

IV. CÍLE PRO POVRCHOVÉ VODY, PODZEMNÍ VODY A CHRÁNĚNÉ OBLASTI VÁZANÉ NA VODNÍ PROSTŘEDÍ TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období ( )

IV. CÍLE PRO POVRCHOVÉ VODY, PODZEMNÍ VODY A CHRÁNĚNÉ OBLASTI VÁZANÉ NA VODNÍ PROSTŘEDÍ TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období ( ) IV. CÍLE PRO POVRCHOVÉ VODY, PODZEMNÍ VODY A CHRÁNĚNÉ OBLASTI VÁZANÉ NA VODNÍ PROSTŘEDÍ TEXTOVÁ ČÁST II. plánovací období (2015-2021) Pořizovatel: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03

Více

Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce?

Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce? Libuše Opatřilová Vodní nádrže jako silně ovlivněné vodní útvary aneb co po nás Evropa vlastně chce? Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PLÁN OBLASTI POVODÍ

Více

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Únor, 2016 Stanislav Ryšavý CÍLE STUDIE Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit hlavní problémy

Více

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: VI. Opatření k dosažení cílů... 1 VI.1. Základní...

Více

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY. Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková

HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY. Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Libuše Opatřilová, Jindřich Duras, Kateřina Soukupová, Antonia Metelková HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY Vodní útvary v povodí Vltavy

Více

inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu

inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu A.Z.A.P. spol. s r.o., Tel. : +420 88 7 499 mob. : 606 6 337 e-mail : azapspol@seznam.cz A. Z. A. P. spol. s r.o. inženýrská a poradenská společnost pro veřejnou správu Mišákova 468/4, 779 00 Olomouc Povel,

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství

Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Stavební zákon - 2 odst.

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření -

DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O. 4. Aspekt zvládání pov. rizik Prevence Typ opatření - 1. Název opatření Pořízení nebo změna územně plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z důvodu ohrožení povodní) DYJ217A14_O1 3. Typ listu opatření O

Více

Odstranění zakrytí vodního toku

Odstranění zakrytí vodního toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 25 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Odstranění zakrytí vodního toku 1. POPIS PROBLÉMU Řada úseků menších vodních toků byla v minulosti v rámci rozvoje území převedena

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Novela vodního zákona - chronologicky

Novela vodního zákona - chronologicky Novela vodního zákona - chronologicky 26. 8. 2015 Návrh materiálu, v oblasti poplatků zohledňující usnesení Vlády ČR 620/2015 bod B. jako legislativní opatření pro boj se suchem, byl předložen do vnitřního

Více

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN

ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN ANALÝZA VÝZNAMNOSTI ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ V POVODÍ VODNÍ NÁDRŽE ROZKOŠ Z HLEDISKA PRODUKCE ŽIVIN Ing. Robin Hála, Ing. Klára Dušková, Nábřežní 4, 150 56 5 Partneři projektu Biologické centrum Akademie věd

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

VESELÍ NAD LUŽNICÍ. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

VESELÍ NAD LUŽNICÍ. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem VESELÍ NAD LUŽNICÍ BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace

Více

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí. zelená linka:

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí.  zelená linka: Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Vyhodnocení OPŽP 2007-2013 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Více