CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní náměstí Opava tel.: , fax: , LISTOPAD 2004 AKTUALIZACE - LISTOPAD 2006

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV ŘEŠITEL EKOTOXA OPAVA S.R.O.: ING. EVA BRHELOVÁ ING. PAVEL KOTRLA, Ph.D. ING. PETR KOVÁŘ RNDR. RONALD RASZKA JAN AUSFICÍR SPOLUŘEŠITELÉ: AOPK ČR PRAHA, STŘEDISKO OSTRAVA: ING. VLADIMÍR MANA ÚHUL BRANDÝS N.L., POBOČKA FRÝDEK-MÍSTEK: ING. KLÁRA BUCHWALDKOVÁ MGR. HANA WEISSMANNOVÁ MGR. ŠÁRKA KALÍŠKOVÁ MGR. IVONA KNEBLOVÁ MGR. JAN KLEČKA ING. MIROSLAV ZAVADIL ING. ŠTĚPÁN KŘÍSTEK ING. JAROSLAV GABZDIL Koncepce je zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje v rubrice Životní prostředí koncepční materiály. Je možno zasílat připomínky pro její další aktualizaci a doplňování na adresu kontaktní osoby krajského úřadu MSK, odboru Životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství : Ing. Jaroslava Macurová: Koncepce byla zpracována s finanční podporou Státního fondu životního prostředí

3 OBSAH ÚVOD...1 ČÁST A : ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU...2 A.1. VYHODNOCENÍ STAVU PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ A EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY...2 A.1.1. VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...2 A.1.2. BIBLIOGRAFIE...4 A.1.3. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO PŘÍRODNÍHO STAVU...6 A VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH EKOLOGICKÝCH PROBLÉMŮ...6 A Lesní ekosystémy...6 A Zemědělské ekosystémy...89 A Vodní ekosystémy A Významné krajinné prvky (dále VKP) A Přírodní parky A Zvláště chráněná území, biotopové lokality, památné stromy A Výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin A Výskyt nepůvodních živočichů a rostlin A Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) A Přírodní biotopy podle metodiky NATURA A Záchranná centra pro handicapované živočichy A Zhodnocení území Ostravska a Karvinska A.2. ROZBOR VYUŽITÍ A ÚČINNOSTI STÁVAJÍCÍCH NÁSTROJŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŽÁDOUCÍHO STAVU PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH EKOSYSTÉMŮ A EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY A.2.1. OBECNÁ A ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA A Nástroje právní A Nástroje ekonomické A Environmentální vzdělávání a osvěta (dále EVVO) A Ochrana přírody v sektorových politikách kraje A.3. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A.3.1. POPIS SOUČASNÉ SITUACE V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A.4. SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI A.4.1. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI A.4.2. POPIS SOUČASNÉ SITUACE SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI A.5. SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI A. 6. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH NOREM V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY S OHLEDEM NA VSTUP DO EU A.6.1. ČESKÁ LEGISLATIVA A.6.2. EVROPSKÁ LEGISLATIVA A.6.3. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY...243

4 A.7. METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ KAPITOLY B, UPŘESŇUJÍCÍ NÁVRH STRUKTURY VÝSTUPŮ ČÁST B: STANOVENÍ CÍLŮ A PRIORIT OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY B.1. CÍLE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OKRUH 1: OBECNÁ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA OKRUH 2: ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA OKRUH 3. LESNICTVÍ OKRUH 4. ZEMĚDĚLSTVÍ B.2. PRIORITNÍ CÍLE V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY B.2.1. MAPA HOMOGENNÍCH OBLASTÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE B.2.2. NÁVRH PRIORIT CÍLŮ DLE JEDNOTLIVÝCH HOMOGENNÍCH OBLASTÍ MSK B.3. SPECIFIKACE OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ OKRUH 1: OBECNÁ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA OKRUH 2: ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA OKRUH 3: LESNICTVÍ OKRUH 4: ZEMĚDĚLSTVÍ B.4. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ SOUBORU OPATŘENÍ ČÁST C: MANAGEMENT OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY C.1. ŘÍZENÍ A ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE S ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY, VEŘEJNOSTÍ A POD C.2. NÁVRH ČINNOSTÍ ZABEZPEČUJÍCÍCH NAPLNĚNÍ CÍLŮ KONCEPCE C.3. DOPLŇOVÁNÍ KONCEPCE STRATEGIE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ZÁVĚR POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY...304

5 Úvod Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny (KOP MSK) patří mezi základní strategické dokumenty Moravskoslezského kraje. Postihuje období let Práce na díle probíhaly v letech Zpracovatelem byla firma EKOTOXA OPAVA s.r.o., spoluřešiteli Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Ostrava a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, středisko Frýdek-Místek. Koncepce ochrany přírody a krajiny byla schválena Zastupitelstvem MSK dne pod usnesením č. 5/298/1. Časové období koncepce je dlouhodobé ( ), v části B Cíle jsou jednotlivé cíle a opatření v ochraně přírody a krajiny členěny do kratších časových úseků. Hlavní části koncepce jsou: Část A Analytická část Část B Cíle a opatření ochrany přírody a krajiny Část C Management ochrany přírody a krajiny Cíl koncepce Cílem koncepce je stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu přírody a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. Koncepce je určena pro: - orgány státní správy - orgány samosprávy - odbornou veřejnost - ekologickou výchovu Výstupem zpracované koncepce v roce 2004 byly také projekty v geografickém informačním systému ArcExplorer 2, obsahující vytříděná a zpracovaná data z analytické části (aktuálnost dat konec roku 2002) a aplikaci doporučených opatření. Jedná se o koncepční materiály s přesností mapových podkladů 1: Na této úrovni byla postavena analytická a návrhová část. Aktualizace koncepce-listopad 2006 Jelikož od doby odevzdání uplynuly již 2 roky a na poli ochrany přírody proběhla řada významných změn (vymezení ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, změny v dotačních titulech, legislativě apod.), přistoupil krajský úřad k zadání aktualizace KOP MSK. Jedná se o aktualizaci vybraných informací a digitálních dat. Aktualizované kapitoly: Úvod, A.1.1.(Vymezení zájmového území), A1.3.6.(Zvláště chráněná území, biotopové lokality, památné stromy), A (Přírodní lokality podle metodiky NATURA 2000), A (Nástroje ekonomické), A (Ochrana přírody v sektorových politikách kraje), A.6.1. (Česká legislativa), B.4. (Ekonomické vyhodnocení souboru opatření), Závěr. Aktualizovaná digitální data: Výstupem Aktualizace KOP MSK 2006 je doplnění a upřesnění základních mapových podkaldů v oblasti ochrany přírody v digitální podobě u vybraných dat maloplošná zvláště chráněná území, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, památné stromy, významné krajinné prvky, biotopové lokality Česká Natura. 1

6 Část A : Analýza stávajícího stavu A.1. Vyhodnocení stavu přírodního prostředí a ekologické stability krajiny A.1.1. Vymezení zájmového území Moravskoslezský kraj tvoří jednu z nejokrajovějších částí na severovýchodě České republiky. Na své severní straně hraničí s Polskem, na východě se Slovenskem. Z jižní strany je vymezen Zlínským krajem, z jihozápadu krajem Olomouckým. Dle zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů, ve znění pozdějších předpisů, se změnilo vymezení území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje takto: území obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun přešla k z území Moravskoslezského kraje do území Olomouckého kraje. V MSK tak ubyly 3 obce. Rozloha MSK je nyní km 2, což představuje 7,0 % území ČR a řadí se tak na šesté místo mezi všemi kraji. Počet obyvatel činí (k ). Hustota obyvatelstva je 230 osob/km2, největší je na Ostravsku osob/km2, nejnižší na Bruntálsku 63 osob/km2. Zemědělská půda tvoří 51,5 % rozlohy kraje, orná půda 33,2 % celkové rozlohy kraje a lesní půda a pozemky zabírá 35,4 % - to je mírně více než celorepublikový průměr. Přírodní podmínky na území kraje jsou značně nehomogenní Geograficky je území kraje ze západu ohraničeno horským masívem Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou a současně i nejvyšším bodem kraje Pradědem (výška m n m). Na území Hrubého Jeseníku se nachází CHKO Jeseníky, oblast je intenzívně turisticky navštěvována v zimním i letním období a má významnou rekreační funkci. Jsou zde pásma přirozené akumulace vod, lesy jsou převážně ochranné, v nižších polohách hospodářské. Na východě je kraj geograficky vymezen pohořím Moravskoslezských Beskyd, zde se nachází stejnojmenná CHKO, i zde plní lesy důležitou funkci vodohospodářskou, ale je třeba vyzdvihnout i jejich funkci půdoochrannou na jílovitých půdách flyše. Terénní výškové rozdíly směrem ke středu a severu postupně klesají až k rovinatému reliéfu v okolí horního toku Opavy a dolního toku Odry pod Ostravou s nejnižším bodem v nivě Odry u polských hranic 195 m. K Polsku je území kraje otevřeno Slezskou nížinou, směrem na jih přechází v rovinu Hané. 2

7 Klimaticky lze území Moravskoslezského kraje charakterizovat následovně. Jádro Hrubého a Nízkého Jeseníku na západě a Moravskoslezských Beskyd na východě je možné dle Quittova členění zařadit k mírně chladným oblastem s 20 letními dny a 150 mrazovými dny ročně. Dále je pro tuto klimatickou oblast charakteristický počet dnů se sněhovou pokrývkou, který činí 120, a roční průměrnou teplotou nepřesahující 6 o C, dlouhodobý průměrný úhrn srážek činí mm. Směrem k Moravské bráně a k Ostravě dochází k postupnému oteplování podnebí, nížinné části území kraje patří do klimatické oblasti mírně teplé se 45 letními, 40 mrazovými a 60 dny se sněhovou pokrývkou za rok. Průměrná roční teplota charakteristická pro tuto oblast nepřesahuje 9 o C, dlouhodobý průměrný úhrn srážek nepřevyšuje 800 mm. Severní území Opavska leží ve srážkovém stínu a roční úhrny jsou zde nižší než na ostatním území patřícím do mírně teplé klimatické oblasti. Teplá oblast se na území Moravskoslezského kraje nevyskytuje. Většina území kraje patří do povodí Odry, řeka je napájena většími toky (Opava, Olše, Ostravice), odvádějícími povrchové vody z pásem přirozené akumulace vod ležících v obou zmíněných pohořích. Odra je zároveň největší řekou na území kraje, v její nivě leží důležitá CHKO Poodří. Pouze malá část území jižně od Rýmařova patří do povodí Moravy. Zdroje podzemních vod jsou v bližším okolí toků Opavy, Odry a jejích východních přítoků. V Moravskoslezském kraji jsou četné zdroje minerálních vod (např.ondrášov, Velká Štáhle), jsou zde také lázeňská centra Bílá, Karlova Studánka, Karviná Darkov, anebo v současné době neprovozované Jánské Koupele. Na území Moravskoslezského kraje leží rozsáhlá ložiska černého uhlí Ostravskokarvinský revír. Jsou zde ale také ložiska zemního plynu, vápence, žuly, mramoru, břidlice, sádrovce. Rozsáhlá jsou ložiska štěrkopísků a písků, poněkud menší, ale významné zastoupení mají ložiska cihlářských hlín a jílů. Z hlediska kvality ovzduší se vyskytují jak oblasti silně zatížené imisemi látek znečišťujících ovzduší Ostravsko, Karvinsko, tak i oblasti v nichž se koncentrace zmíněných škodlivin, např, SO 2 pohybují kolem 2 µg. kg -1, což je hodnota evropského pozadí Karlova Studánka. V současné době je však největším problémem historická zátěž půd, jejich kontaminace těžkými kovy a minerálními oleji. V horských oblastech došlo v minulých letech k silnému okyselení svrchních horizontů půd vlivem kyselé depozice síry a dusíku. Vážným problémem se jeví poddolování některých částí území těžbou uhlí. Vážné je rovněž znečištění povrchových i spodních vod v některých částech Moravskoslezského kraje a zanášení vodních nádrží vlivem půdní eroze. I přes zlepšující se stav životního prostředí a existenci relativně čistých oblastí z hlediska jeho kvality, patří v celorepublikovém měřítku Moravskoslezský kraj mezi oblasti s nejhorším životním prostředí v ČR. 3

8 A.1.2. Bibliografie Bibliografie je zpracována jako přehled v prostředí Microsoft Excel. Obsahuje identifikační údaje k jednotlivým publikacím (autor, rok vydání, název), údaje o jaký typ publikace se jedná a geografické zařazení jednotlivých publikací. V přehledu je uvedeno celkově 1065 publikací, z toho 667 článků z časopisů, sborníků či různých konferencí, 70 studentských prací, 21 posudků, 131 zpráv, 15 studií a 161 publikací jiného typu (knihy, mapy, videofilm). Data vydání publikací se pohybují v rozmezí let Bibliografie se týká témat souvisejících s ochranou přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji, např. chráněných území, krajiny obecně, ohrožených druhů, problematiky vody, lesa, různých případů ohrožení přírody, osvěty související s ochranou přírody, nevládních organizací apod. Zpracovatelé: Mgr. Šárka Kalíšková (AOPK ČR, středisko Ostrava) Mgr. Jan Klečka (AOPK ČR, středisko Ostrava) Poslední údaje doplněny k datu:

9 Vzor přehledu bibliografie týkající se ochrany přírody v Moravskoslezském kraji autor 1 autor 2 autor 3 autor 4 rok vydání název publikace citace typ území-vchú územíokres územíostatní (baď) 1998 Ambros, Z. Michal, I. Janda, R V Poodří se uhnízdili kormoráni, ochranáři z toho nemají radost. Fytoindikace změn přírodních lesů Moravskoslezských Beskyd. Anonymus 1954 Odvaly. Soupis literatury. Anonymus 1955 Antonín, V. Bieberová, Z. Ašmera, J. Ryška, A. Lojkásek, B. Kantorek, J Babička, C Bakalová, A. 1992, P Odval hlušin. Soupis literatury Chráněné houby ČR. Studie ekologických faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Baška. Jeřábek lesní - mizející kur našich lesů. Možné způsoby využití krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou v dobývacím prostoru Dolu Lazy. Program IBA v CHKO Jeseníky. In: Mladá fronta Dnes. -- Praha Roč. 9, č. 209 ( ), s.3 In: Živa 4 In: KVŠT. č.5799, Praha In: Báňské projekty č.r-161, Ostrava MŽP ČR, AOPK, SMEK Brno, 88 str., 46 mapek, 20 foto, tab., obr. v textu In: Biologie, Ekologie, Sborník prací PřF OU 135 In: Myslivost, 43, č. 11, s. 11, 1 foto Diplomová práce VŠB In: Veronica. [Příl.] Jeseníky : Časopis ochránců přírody. -- Roč. VIII, č. 4 (1994), s. XVII-XVIII. článek článek článek článek kniha studie článek studentská práce článek Frýdek - Místek Karviná CHKO Beskydy CHKO Beskydy CHKO Jeseníky kraj 5

10 A.1.3. Charakteristika současného přírodního stavu a vyhodnocení hlavních ekologických problémů A Lesní ekosystémy Informační zdroje Jako základní zdroje informací pro analýzu stavu lesů v Moravskoslezském kraji byly použity Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL), lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy (LHP/O), souhrnný lesní hospodářský plán (SLHP) a numerická databáze Katastru nemovitostí (KN). Dále byla použita dílčí demografická data Českého statistického úřadu (ČSÚ) a údaje o těžbách z lesní hospodářské evidence (LHE). Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) vyhotovuje aktualizuje a poskytuje Ústav hospodářské úpravy lesů (ÚHÚL) pro jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO) s platností 20 let. Skládají se z textové části a digitálních tematických map. Obsahují informace o přírodních podmínkách a lesnické typologii, funkcích lesů, ochraně lesů a lesní dopravní síti. (Hranice jednotlivých přírodních lesních oblastí v Moravskoslezském kraji jsou zakresleny na mapě přírodních lesních oblastí a v digitální mapové vrstvě PLO.) Lesní hospodářské plány (LHP) byly vyhotovovány pro veškerý lesní půdní fond pro jednotlivé lesní hospodářské celky (LHC obvod bývalého lesního závodu státních lesů). Po transformaci lesního hospodářství jsou od roku 1998 vyhotovovány lesní hospodářské plány pro jednotlivé majetky s výměrou nad 50 ha. Pro ostatní majetky v LHC jsou vyhotovovány lesní hospodářské osnovy (LHO). LHP/O jsou obnovovány v desetiletých cyklech a obvody někdejších LHC tak +/- stále odpovídají období platnosti příslušných LHP/O. LHP/O obsahují detailní informace o stavu lesa a návrh hospodářských opatření včetně závazných ustanovení podle lesního zákona. V digitální podobě jsou data LHP/O shromažďována v datovém skladu (DS) Informačního a datového centra (IDC) ÚHÚL. Pro celé území Moravskoslezského kraje je k dispozici popisná (alfanumerická) databáze stavu lesních porostů z LHP/O uložená v DS IDC ÚHÚL. Mapové vrstvy jsou vyhotovovány v digitální podobě až od roku 1995, proto v DS IDC ÚHÚL zatím chybí digitální mapové vrstvy pro LHC Vítkov (bude doplněno po obnově LHP v průběhu roku 2003), Frenštát (2004) a Karlovice (2004). Nejsou k dispozici data LHP o lesích na území vojenských újezdů, které jsou ve správě státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS). Hranice LHC v Moravskoslezském kraji jsou zakresleny v digitální mapové vrstvě LHC. Přehled LHP/O platných k je uveden v tabulkové příloze. Informace o platných LHP/O zveřejňuje ÚHÚL na internetu na adrese Souhrnný lesní hospodářský plán (SLHP) vyhotovuje ÚHÚL na základě souvislé databáze LHP/O pro území celé České republiky, krajů, (bývalých) okresů a PLO. SLHP obsahuje sumární údaje o stavu lesa (např. věková a dřevinná skladba, údaje o zásobách atp.) Vybrané tabulky SLHP jsou k dispozici na internetu na adrese Katastr nemovitostí (KN) vede, spravuje a aktualizuje Český ústav zeměměřičský a katastrální (ČÚZaK) prostřednictvím jednotlivých katastrálních úřadů (KÚ). Databáze popisných údajů KN (alfanumerická databáze) je k dispozici pro státní správu zdarma a 6

11 aktualizuje se nejméně jednou ročně. Pro výkon státní správy lesů jsou rovněž k dispozici katastrální mapy v podobě geokódovaných rastrů, které však nejsou aktuální. Lesní hospodářská evidence (LHE) byla v minulosti předávána formou povinných statistických hlášení a ÚHÚL tyto informace shromažďoval a sumarizoval. V současnosti mají vlastníci (resp. odborní lesní hospodáři) povinnost statistická hlášení každoročně předávat příslušnému orgánu státní správy lesů, u drobných vlastníků se však prakticky jedná jen o údaj o celkové těžbě a zalesněné ploše. Tato povinnost navíc není v praxi vynucována, protože její kontrola je obtížná. U velkých vlastníků zůstala zachována podrobná evidence vedená pro vlastní potřebu evidence, kontroly a řízení hospodaření, tato čísla jsou pro další využití však prakticky nedostupná. Orgány státní správy, u kterých se hlášení LHE shromažďovala navíc dosud neměly žádné nástroje pro její další zpracování a sumarizaci. Pro udržení kontinuity se ÚHÚL snaží o paralelní sběr dat LHE především od státního podniku Lesy České republiky a velkých vlastníků, příp. státní správy lesů. Získaná data jsou pak přepočítávána (dopočítávána) tak, aby dala alespoň aproximativní obraz za celou plochu. Toto vše je však závislé na iniciativě, možnostech a schopnostech jednotlivých pracovníků. Veškeré sumarizované údaje LHE po roce 1992 mají proto nutně sníženou vypovídací schopnost. Tabulka - Přehled LHP/O platných k Kód LHC Název Platnost OD Platnost DO Vítkov Frenštát pod Radhoštěm Karlovice Ostravice Jeseník OkÚ Frýdek- Místek, LHO 2 - Šenov Městské lesy Opava Zpracovatel ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek- Místek ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek- Místek ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek- Místek ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc Lesnická projekce, a.s SILVATAX Šenov OKD Brušperk Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Schvalující orgán ÚO MŽP ČR ostravská oblast ÚO MŽP ČR ostravská oblast ÚO MŽP ČR ostravská oblast MZe ČR, územní odbor Olomouc Okresní úřad Frýdek- Místek MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad KARVINÁ Okresní úřad Frýdek- Místek Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 7

12 Kód LHC Název Obecní lesy Dobroslavice Obecní lesy Dolní Lhota Ostravské městské lesy Platnost OD Platnost DO Zpracovatel Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA OL Třanovice Petr Urbanec OÚ Velká Polom Vratimov Obecní lesy Vřesina Hradiště Jan Volný ing. Karel Ryšavý OkÚ Frýdek- Místek, LHO1- Šenov LHO Karviná LHO - okres Nový Jičín Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s TAXONIA a.s LHO Opava LHO Ostrava OkÚ Frýdek- Místek, LHO 3 - Šenov LS města Krnova Opava Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s Horní Životice LESOPROJEKT s.r.o. Schvalující orgán Okresní úřad OPAVA Okresní úřad OPAVA MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad OPAVA Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad KARVINÁ Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad OPAVA Okresní úřad OSTRAVA - město (magistrát) Okresní úřad Frýdek- Místek MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad BRUNTÁL Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 8

13 Kód LHC Název LHC Obec Uhlířov Platnost OD Platnost DO LHO Opava LHO Bruntál - LS Opava Jablunkov - stát Městské lesy Jablunkov Gírová Kozubová Úplaz LHO1 Jablunkov LHO 2 Jablunkov OkÚ Frýdek- Místek, LHO 3 - Jablunkov LHO 4 - Jablunkov OkÚ Frýdek- Místek, LHO 5 - Jablunkov OkÚ Frýdek- Místek, LHO 6 - Jablunkov Městské lesy Bílovec Město Odry Město Fulnek Špacek LHO1 Nový Jičín Zpracovatel Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesy Frýdek- Místek a.s., divize Frýdek-Místek Lesy Frýdek- Místek a.s., divize Frýdek-Místek Lesnická projekce, a.s ing.teska Schvalující orgán Okresní úřad OPAVA Okresní úřad OPAVA Okresní úřad BRUNTÁL MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad NOVÝ JICÍN MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad NOVÝ JICÍN Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 9

14 Kód LHC Název Platnost OD Platnost DO Zpracovatel LHO1 Opava ing.teska LHO Bruntál Majetek p. M. Kvítové Lichnov-Červený kámen Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Prof. Ing. Jaroslav SIMON RENSA - TAXACE Šternberk TAXONIA, a.s. Olomouc ML Vítkov TAXONIA a.s LHC Obecní lesy Bílov Lesy Frýdek- Místek a.s., divize Frýdek-Místek Obec Slatina FORESTING Dvorce TAXONIA a.s Lesy města Moravský Beroun TAXONIA a.s Janovice Lesprojekt Brno, a.s Tvrdkov TAXONIA a.s LESY MĚSTA UNIČOVA TAXONIA a.s Město Břidličná FORESTING Velká Štáhle FORESTING Obec Dolní Moravice FORESTING Obec Václavov FORESTING Obec Stará Ves FORESTING Obec Jiříkov FORESTING Schvalující orgán Okresní úřad OPAVA Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad NOVÝ JICÍN MZe ČR, územní odbor Olomouc Okresní úřad OPAVA Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Krajský úřad Ostravského kraje Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc 10

15 Kód LHC Název Obec Horní Město Městské lesy Rýmařov Lesy obce Světlá Hora zařizovací obvod Bruntál - jih Lesy obce Rudná pod Pradědem Platnost OD Platnost DO Zpracovatel FORESTING Frýdek-Místek Městské lesy Frýdek Obecní lesy Staříč Obecní lesy Janovice Salaš Godula Salaš Kotař Salaš Javorový LHC Lubomír Chlumský LHO1 Frýdek Místek LHO Frýdek- Místek, obvod Norberčany Dětřichov nad Bystřicí LHC Lesy města Olomouce Lesy obce Huzová Ing. Pavel VIAČKA Prof. Ing. Jaroslav SIMON Lesprojekt Brno, a.s. Prof. Ing. Jaroslav SIMON Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. Lesy Frýdek- Místek, a.s. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesy Frýdek- Místek Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. TAXONIA, a.s. Olomouc TAXONIA, a.s. Olomouc TAXONIA, a.s. Olomouc LESOPROJEKT s.r.o. Schvalující orgán Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Krajský úřad Ostravského kraje Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Krajský úřad Ostravského kraje Okresní úřad BRUNTÁL Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc 11

16 Kód LHC Název Majetek Mgr.Jany Kornelové Město Albrechtice Platnost OD Platnost DO Zpracovatel Lesprojekt Kroměříž s.r.o LHC Obec Janov LHC Obec Jindřichov LHC Lesy Města Albrechtice LHC Obec Petrovice Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Obec Bohušov Ing. Stanislav Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Rusín Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav LHC Obec Pavlík - Hošťálkovy FORESTING Ing. Stanislav LHC Obec Pavlík - Krasov FORESTING Ing. Stanislav Obec Dívčí Hrad Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Hlinka Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Liptáň Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Třemešná Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Brantice Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Zátor Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Čaková Pavlík - FORESTING Obec Osoblaha Obec Bykov Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Schvalující orgán Okresní úřad ZLÍN Krajský úřad Moravskoslezského kraje Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 12

17 Kód LHC Název Platnost OD Platnost DO Obec Úvalno LHP Obec Holčovice Dokoupil LHC Ing. Vendolský Bruntál - sever LHO Opava - Město Albrechtice Bruntál - sever Zpracovatel Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Ing. Stanislav Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Pavlík - FORESTING Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s Bruntál TAXONIA a.s Široká Niva TAXONIA a.s LICHNOV TAXONIA a.s Horní Benešov TAXONIA a.s Obec Moravskoslezský Kočov TAXONIA a.s Mezina TAXONIA a.s Roudno TAXONIA a.s Lomnice TAXONIA a.s Obec Staré Město u Bruntálu Lesy města Bruntál Obec Starý Jičín Lesprojekt Kroměříž s.r.o. Prof. Ing. Jaroslav SIMON Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s LHC Bělunková Ing. Milan Dvořák Schvalující orgán Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad OPAVA Okresní úřad BRUNTÁL Krajský úřad Moravskoslezského kraje Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad NOVÝ JIČÍN Okresní úřad Frýdek- Místek Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 13

18 Kód LHC Název Platnost OD Platnost DO Zpracovatel Bělunek Ing. Milan Dvořák Krásná Ing. Milan Dvořák Krásná Ing. Milan Dvořák Schvalující orgán Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 14

19 A Lesní půda a lesnatost A Lesnatost Rozloha lesů l v Moravskoslezském kraji činí ,24 ha, což při celkové katastrální výměře Moravskoslezského kraje ,27 ha ll znamená lesnatost 35,44 %, která odpovídá průměrné lesnatosti České republiky (cca 33,4 %). Na jednoho obyvatele lll tak připadá 0,15 ha lesa (průměr za Českou republiku je 0,25 ha). Lesnatost v Moravskoslezském kraji je velmi nerovnoměrně rozložena (viz obr. 1). Obr. 1 Rozložení lesů v Moravskoslezském kraji Nejvyšší lesnatost je v horských oblastech Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd a v některých katastrech v oblasti Nízkého Jeseníku (okolí Kružberské přehradní nádrže, povodí Moravice, některé katastry na Opavsku). Ve 26 katastrech lv s nejvyšší lesnatostí (>75 %, průměrná lesnatost 85,7 %), které zaujímají cca 13 % rozlohy Moravskoslezského kraje, je soustředěna bezmála 1/3 lesů (31,9 % tj ,52 ha lesů) a v 74 katastrech s vysokou lesnatostí (50 75 %, průměrná lesnatost 61,8 %), které zaujímají cca 14 % rozlohy Moravskoslezského kraje, 1/4 lesů (49 257,38 ha). Katastry Žďárský potok (lesnatost 97,7 %) a Železná pod Pradědem (97,3 %) se řadí lesnatostí nad 97 % mezi nejlesnatější katastry v České republice. Naopak 21 katastrů hlavně v oblasti Slezské nížiny a v Ostravské pánve nemá ani 1 ha lesa, z toho je 9 katastrů ve městech nebo zemědělské krajině bez jediného lesního pozemku. 15

20 Obr. 2 Počet a rozloha katastrů podle lesnatosti Výměra [tis. ha] 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 105, ,255 73,163 78,097 73,587 77,638 62,730 48,257 44,814 19,904 25,707 19,585 16, ,466 > 75 % % % % % % < 10 % Počet KÚ velmi vysoká vysoká nadprůměrná průměrná podprůměrná nízká velmi nízká Lesnatost Obr. 3 Počty katastrů podle lesnatosti Obr. 4 Výměra katastrů podle lesnatosti 26,5% 4,2% 11,8% 18,4% 13,2% 6,7% 14,1% 12,5% 19,1% 8,1% 23,3% 15,0% 14,0% 13,2% Obr. 5 Výměra lesů v katastrech podle lesnatosti 8,2% 2,3% 13,1% 9,9% 31,9% Lesnatost: velmi vysoká > 75 % vysoká % nadprůměrná % průměrná % podprůměrná % nízká % velmi nízká < 10 % 10,1% 24,5% 16

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 201-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s. p. 201 2019 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI JAVORINA MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Úvod do lesnické typologie a fytocenologie

Úvod do lesnické typologie a fytocenologie 1 Úvod do lesnické typologie a fytocenologie 1) Typologie lesů České republiky 1.1) Historie V bývalé Československé republice se typologie lesů, jako disciplína zaměřená na lesnickou praxi, vyvinula zpočátku

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu I. Právní předpisy EUTR 2.1 Nařízení Evropského parlamentu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA 139/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Botanické průzkumy Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Více

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz

Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti. Otakar Schwarz Příspěvek lesů Krkonoš pro klima v budoucnosti Otakar Schwarz Význam lesů pro klima - Dendromasa je obnovitelným zdrojem energie a může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů (palivo, stavebnictví)

Více

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý

Nízký a střední les. alternativa budoucnosti. Jan Kadavý Nízký a střední les alternativa budoucnosti Jan Kadavý Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kapitola 0 - obsah Obsah prezentace

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko V Rámcových směrnicích péče o les pro I. a II. zónu CHKO Křivoklátsko jsou oproti OPRL pro PLO č. 8 Křivoklástko a Český kras

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011)

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Státní lesnická

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání PEDOSFÉRA Pedosféra půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání jejím studiem jako součástí fyzickogeografické a krajinné sféry

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz

Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter Jaromír Macků, macku@brno.uhul.cz Metodická východiska Hodnocení druhové skladby lesních porostů významně souvisí vedle jejich

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Tlející dřevo (m3/ha) SM 75, BK 14, BR 2, Ost. List.7, MD 1

Tlející dřevo (m3/ha) SM 75, BK 14, BR 2, Ost. List.7, MD 1 Typy vývoje lesa Plochy jsou převzaty z výstupů provozní inventarizace, bez generalizace hranic v rámci vytyčení jednotek prostorového rozdělení lesa. V přehledu jsou uvedeny skutečné druhové skladby ve

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady. na příkladu střední Evropy Vegetační stupně, trofické a hydrické řady na příkladu střední Evropy Sled orobiomů (veget. stupňů) dán: FG pásmem, (geobiomem) Teplotní a Srážkovou kontinentalitou / oceanitou Poloze pohoří v rámci FG

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Aplikace českých principů klasifikace lesních geobiocenóz ve Východních Karpatech na Ukrajině

Aplikace českých principů klasifikace lesních geobiocenóz ve Východních Karpatech na Ukrajině Aplikace českých principů klasifikace lesních geobiocenóz ve Východních Karpatech na Ukrajině Milan Žárník & Otakar Holuša Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Frýdek Místek Nástroje

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina 4.2. Lesnictví Lesnictví představuje jeden ze základních pilířů primárního sektoru. Využívá tradičních přírodních zdrojů, od některých dalších sektorů prvovýroby se však vyznačuje dlouhotrvajícím hospodařením.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Náležitosti lesního hospodářského plánu Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Obsah prezentace 1. Základní pojmy 2. Náležitosti plánu 3. Digitální plán 4. Informační standard LH 5. Databáze plánu Základní pojmy

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Mapa porostní [1:10 000, vždy] (Lesprojekt, 1956)

Mapa porostní [1:10 000, vždy] (Lesprojekt, 1956) Brno, 2014 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Přednáška č. 2 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica PĚSTEBNÍMI POSTUPY"

Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica PĚSTEBNÍMI POSTUPY Lesy České republiky, s.p. - lesní správa Janovice & Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica "ZVYŠOVÁNÍ PODÍLU JEDLE DLOUHODOBÝMI PĚSTEBNÍMI POSTUPY" průvodce exkurzními porosty čtvrtek

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Poznámky z přednášek HUL Aktualizace zadávání a schvalování LHP LHP jako nástroj vlastníka. Historický vývoj LHP a jeho využití do současnosti. Význam LHP pro vlastníky lesů. Legislativní rámec LHP, zákony

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY

5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY 5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii. Zpracovala: Konečná Denisa, email: deko.de@seznam.cz, prosinec

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek

Historie a současnost společnosti Rostislav Polášek Historie a současnost společnosti 1994-2014 Rostislav Polášek Vznik společnosti Od podzimu r. 1991 do konce r. 1993 správa lesů spadá do působnosti MěÚRožnov, hosp.odb., násl. odbor správy městských lesů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Lesní půdy Vztah lesní vegetace a lesních půd Vztah vegetace a půd je výrazně obousměrný, s řadou zpětných vazeb.

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Foresta SG, a.s. Vznik v roce 1992 Zaměření zejména na: Organizačně-ekonomické poradenství Analýzy/predikce lesního hospodaření Řízení a

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY NÁVRHY OPATŘENÍ NA LESNÍ PŮDĚ Kolektiv autorů OBSAH Opatření souhrn Vymezení zájmových území Přírodní poměry Mapa návrhů na lesní

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více