CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY"

Transkript

1 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní náměstí Opava tel.: , fax: , LISTOPAD 2004 AKTUALIZACE - LISTOPAD 2006

2 AUTORSKÝ KOLEKTIV ŘEŠITEL EKOTOXA OPAVA S.R.O.: ING. EVA BRHELOVÁ ING. PAVEL KOTRLA, Ph.D. ING. PETR KOVÁŘ RNDR. RONALD RASZKA JAN AUSFICÍR SPOLUŘEŠITELÉ: AOPK ČR PRAHA, STŘEDISKO OSTRAVA: ING. VLADIMÍR MANA ÚHUL BRANDÝS N.L., POBOČKA FRÝDEK-MÍSTEK: ING. KLÁRA BUCHWALDKOVÁ MGR. HANA WEISSMANNOVÁ MGR. ŠÁRKA KALÍŠKOVÁ MGR. IVONA KNEBLOVÁ MGR. JAN KLEČKA ING. MIROSLAV ZAVADIL ING. ŠTĚPÁN KŘÍSTEK ING. JAROSLAV GABZDIL Koncepce je zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje v rubrice Životní prostředí koncepční materiály. Je možno zasílat připomínky pro její další aktualizaci a doplňování na adresu kontaktní osoby krajského úřadu MSK, odboru Životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství : Ing. Jaroslava Macurová: Koncepce byla zpracována s finanční podporou Státního fondu životního prostředí

3 OBSAH ÚVOD...1 ČÁST A : ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU...2 A.1. VYHODNOCENÍ STAVU PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ A EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY...2 A.1.1. VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...2 A.1.2. BIBLIOGRAFIE...4 A.1.3. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO PŘÍRODNÍHO STAVU...6 A VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH EKOLOGICKÝCH PROBLÉMŮ...6 A Lesní ekosystémy...6 A Zemědělské ekosystémy...89 A Vodní ekosystémy A Významné krajinné prvky (dále VKP) A Přírodní parky A Zvláště chráněná území, biotopové lokality, památné stromy A Výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin A Výskyt nepůvodních živočichů a rostlin A Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) A Přírodní biotopy podle metodiky NATURA A Záchranná centra pro handicapované živočichy A Zhodnocení území Ostravska a Karvinska A.2. ROZBOR VYUŽITÍ A ÚČINNOSTI STÁVAJÍCÍCH NÁSTROJŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ ŽÁDOUCÍHO STAVU PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH EKOSYSTÉMŮ A EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY A.2.1. OBECNÁ A ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA A Nástroje právní A Nástroje ekonomické A Environmentální vzdělávání a osvěta (dále EVVO) A Ochrana přírody v sektorových politikách kraje A.3. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A.3.1. POPIS SOUČASNÉ SITUACE V OBLASTI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A.4. SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI A.4.1. MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI A.4.2. POPIS SOUČASNÉ SITUACE SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI A.5. SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI A. 6. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH NOREM V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY S OHLEDEM NA VSTUP DO EU A.6.1. ČESKÁ LEGISLATIVA A.6.2. EVROPSKÁ LEGISLATIVA A.6.3. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY...243

4 A.7. METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ KAPITOLY B, UPŘESŇUJÍCÍ NÁVRH STRUKTURY VÝSTUPŮ ČÁST B: STANOVENÍ CÍLŮ A PRIORIT OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY B.1. CÍLE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OKRUH 1: OBECNÁ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA OKRUH 2: ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA OKRUH 3. LESNICTVÍ OKRUH 4. ZEMĚDĚLSTVÍ B.2. PRIORITNÍ CÍLE V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY B.2.1. MAPA HOMOGENNÍCH OBLASTÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE B.2.2. NÁVRH PRIORIT CÍLŮ DLE JEDNOTLIVÝCH HOMOGENNÍCH OBLASTÍ MSK B.3. SPECIFIKACE OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ OKRUH 1: OBECNÁ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA OKRUH 2: ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ A DRUHOVÁ OCHRANA OKRUH 3: LESNICTVÍ OKRUH 4: ZEMĚDĚLSTVÍ B.4. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ SOUBORU OPATŘENÍ ČÁST C: MANAGEMENT OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY C.1. ŘÍZENÍ A ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE S ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY, VEŘEJNOSTÍ A POD C.2. NÁVRH ČINNOSTÍ ZABEZPEČUJÍCÍCH NAPLNĚNÍ CÍLŮ KONCEPCE C.3. DOPLŇOVÁNÍ KONCEPCE STRATEGIE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ZÁVĚR POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY...304

5 Úvod Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny (KOP MSK) patří mezi základní strategické dokumenty Moravskoslezského kraje. Postihuje období let Práce na díle probíhaly v letech Zpracovatelem byla firma EKOTOXA OPAVA s.r.o., spoluřešiteli Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Ostrava a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, středisko Frýdek-Místek. Koncepce ochrany přírody a krajiny byla schválena Zastupitelstvem MSK dne pod usnesením č. 5/298/1. Časové období koncepce je dlouhodobé ( ), v části B Cíle jsou jednotlivé cíle a opatření v ochraně přírody a krajiny členěny do kratších časových úseků. Hlavní části koncepce jsou: Část A Analytická část Část B Cíle a opatření ochrany přírody a krajiny Část C Management ochrany přírody a krajiny Cíl koncepce Cílem koncepce je stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu přírody a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. Koncepce je určena pro: - orgány státní správy - orgány samosprávy - odbornou veřejnost - ekologickou výchovu Výstupem zpracované koncepce v roce 2004 byly také projekty v geografickém informačním systému ArcExplorer 2, obsahující vytříděná a zpracovaná data z analytické části (aktuálnost dat konec roku 2002) a aplikaci doporučených opatření. Jedná se o koncepční materiály s přesností mapových podkladů 1: Na této úrovni byla postavena analytická a návrhová část. Aktualizace koncepce-listopad 2006 Jelikož od doby odevzdání uplynuly již 2 roky a na poli ochrany přírody proběhla řada významných změn (vymezení ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, změny v dotačních titulech, legislativě apod.), přistoupil krajský úřad k zadání aktualizace KOP MSK. Jedná se o aktualizaci vybraných informací a digitálních dat. Aktualizované kapitoly: Úvod, A.1.1.(Vymezení zájmového území), A1.3.6.(Zvláště chráněná území, biotopové lokality, památné stromy), A (Přírodní lokality podle metodiky NATURA 2000), A (Nástroje ekonomické), A (Ochrana přírody v sektorových politikách kraje), A.6.1. (Česká legislativa), B.4. (Ekonomické vyhodnocení souboru opatření), Závěr. Aktualizovaná digitální data: Výstupem Aktualizace KOP MSK 2006 je doplnění a upřesnění základních mapových podkaldů v oblasti ochrany přírody v digitální podobě u vybraných dat maloplošná zvláště chráněná území, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, památné stromy, významné krajinné prvky, biotopové lokality Česká Natura. 1

6 Část A : Analýza stávajícího stavu A.1. Vyhodnocení stavu přírodního prostředí a ekologické stability krajiny A.1.1. Vymezení zájmového území Moravskoslezský kraj tvoří jednu z nejokrajovějších částí na severovýchodě České republiky. Na své severní straně hraničí s Polskem, na východě se Slovenskem. Z jižní strany je vymezen Zlínským krajem, z jihozápadu krajem Olomouckým. Dle zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů, ve znění pozdějších předpisů, se změnilo vymezení území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje takto: území obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun přešla k z území Moravskoslezského kraje do území Olomouckého kraje. V MSK tak ubyly 3 obce. Rozloha MSK je nyní km 2, což představuje 7,0 % území ČR a řadí se tak na šesté místo mezi všemi kraji. Počet obyvatel činí (k ). Hustota obyvatelstva je 230 osob/km2, největší je na Ostravsku osob/km2, nejnižší na Bruntálsku 63 osob/km2. Zemědělská půda tvoří 51,5 % rozlohy kraje, orná půda 33,2 % celkové rozlohy kraje a lesní půda a pozemky zabírá 35,4 % - to je mírně více než celorepublikový průměr. Přírodní podmínky na území kraje jsou značně nehomogenní Geograficky je území kraje ze západu ohraničeno horským masívem Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou a současně i nejvyšším bodem kraje Pradědem (výška m n m). Na území Hrubého Jeseníku se nachází CHKO Jeseníky, oblast je intenzívně turisticky navštěvována v zimním i letním období a má významnou rekreační funkci. Jsou zde pásma přirozené akumulace vod, lesy jsou převážně ochranné, v nižších polohách hospodářské. Na východě je kraj geograficky vymezen pohořím Moravskoslezských Beskyd, zde se nachází stejnojmenná CHKO, i zde plní lesy důležitou funkci vodohospodářskou, ale je třeba vyzdvihnout i jejich funkci půdoochrannou na jílovitých půdách flyše. Terénní výškové rozdíly směrem ke středu a severu postupně klesají až k rovinatému reliéfu v okolí horního toku Opavy a dolního toku Odry pod Ostravou s nejnižším bodem v nivě Odry u polských hranic 195 m. K Polsku je území kraje otevřeno Slezskou nížinou, směrem na jih přechází v rovinu Hané. 2

7 Klimaticky lze území Moravskoslezského kraje charakterizovat následovně. Jádro Hrubého a Nízkého Jeseníku na západě a Moravskoslezských Beskyd na východě je možné dle Quittova členění zařadit k mírně chladným oblastem s 20 letními dny a 150 mrazovými dny ročně. Dále je pro tuto klimatickou oblast charakteristický počet dnů se sněhovou pokrývkou, který činí 120, a roční průměrnou teplotou nepřesahující 6 o C, dlouhodobý průměrný úhrn srážek činí mm. Směrem k Moravské bráně a k Ostravě dochází k postupnému oteplování podnebí, nížinné části území kraje patří do klimatické oblasti mírně teplé se 45 letními, 40 mrazovými a 60 dny se sněhovou pokrývkou za rok. Průměrná roční teplota charakteristická pro tuto oblast nepřesahuje 9 o C, dlouhodobý průměrný úhrn srážek nepřevyšuje 800 mm. Severní území Opavska leží ve srážkovém stínu a roční úhrny jsou zde nižší než na ostatním území patřícím do mírně teplé klimatické oblasti. Teplá oblast se na území Moravskoslezského kraje nevyskytuje. Většina území kraje patří do povodí Odry, řeka je napájena většími toky (Opava, Olše, Ostravice), odvádějícími povrchové vody z pásem přirozené akumulace vod ležících v obou zmíněných pohořích. Odra je zároveň největší řekou na území kraje, v její nivě leží důležitá CHKO Poodří. Pouze malá část území jižně od Rýmařova patří do povodí Moravy. Zdroje podzemních vod jsou v bližším okolí toků Opavy, Odry a jejích východních přítoků. V Moravskoslezském kraji jsou četné zdroje minerálních vod (např.ondrášov, Velká Štáhle), jsou zde také lázeňská centra Bílá, Karlova Studánka, Karviná Darkov, anebo v současné době neprovozované Jánské Koupele. Na území Moravskoslezského kraje leží rozsáhlá ložiska černého uhlí Ostravskokarvinský revír. Jsou zde ale také ložiska zemního plynu, vápence, žuly, mramoru, břidlice, sádrovce. Rozsáhlá jsou ložiska štěrkopísků a písků, poněkud menší, ale významné zastoupení mají ložiska cihlářských hlín a jílů. Z hlediska kvality ovzduší se vyskytují jak oblasti silně zatížené imisemi látek znečišťujících ovzduší Ostravsko, Karvinsko, tak i oblasti v nichž se koncentrace zmíněných škodlivin, např, SO 2 pohybují kolem 2 µg. kg -1, což je hodnota evropského pozadí Karlova Studánka. V současné době je však největším problémem historická zátěž půd, jejich kontaminace těžkými kovy a minerálními oleji. V horských oblastech došlo v minulých letech k silnému okyselení svrchních horizontů půd vlivem kyselé depozice síry a dusíku. Vážným problémem se jeví poddolování některých částí území těžbou uhlí. Vážné je rovněž znečištění povrchových i spodních vod v některých částech Moravskoslezského kraje a zanášení vodních nádrží vlivem půdní eroze. I přes zlepšující se stav životního prostředí a existenci relativně čistých oblastí z hlediska jeho kvality, patří v celorepublikovém měřítku Moravskoslezský kraj mezi oblasti s nejhorším životním prostředí v ČR. 3

8 A.1.2. Bibliografie Bibliografie je zpracována jako přehled v prostředí Microsoft Excel. Obsahuje identifikační údaje k jednotlivým publikacím (autor, rok vydání, název), údaje o jaký typ publikace se jedná a geografické zařazení jednotlivých publikací. V přehledu je uvedeno celkově 1065 publikací, z toho 667 článků z časopisů, sborníků či různých konferencí, 70 studentských prací, 21 posudků, 131 zpráv, 15 studií a 161 publikací jiného typu (knihy, mapy, videofilm). Data vydání publikací se pohybují v rozmezí let Bibliografie se týká témat souvisejících s ochranou přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji, např. chráněných území, krajiny obecně, ohrožených druhů, problematiky vody, lesa, různých případů ohrožení přírody, osvěty související s ochranou přírody, nevládních organizací apod. Zpracovatelé: Mgr. Šárka Kalíšková (AOPK ČR, středisko Ostrava) Mgr. Jan Klečka (AOPK ČR, středisko Ostrava) Poslední údaje doplněny k datu:

9 Vzor přehledu bibliografie týkající se ochrany přírody v Moravskoslezském kraji autor 1 autor 2 autor 3 autor 4 rok vydání název publikace citace typ území-vchú územíokres územíostatní (baď) 1998 Ambros, Z. Michal, I. Janda, R V Poodří se uhnízdili kormoráni, ochranáři z toho nemají radost. Fytoindikace změn přírodních lesů Moravskoslezských Beskyd. Anonymus 1954 Odvaly. Soupis literatury. Anonymus 1955 Antonín, V. Bieberová, Z. Ašmera, J. Ryška, A. Lojkásek, B. Kantorek, J Babička, C Bakalová, A. 1992, P Odval hlušin. Soupis literatury Chráněné houby ČR. Studie ekologických faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Baška. Jeřábek lesní - mizející kur našich lesů. Možné způsoby využití krajiny ovlivněné hlubinnou těžbou v dobývacím prostoru Dolu Lazy. Program IBA v CHKO Jeseníky. In: Mladá fronta Dnes. -- Praha Roč. 9, č. 209 ( ), s.3 In: Živa 4 In: KVŠT. č.5799, Praha In: Báňské projekty č.r-161, Ostrava MŽP ČR, AOPK, SMEK Brno, 88 str., 46 mapek, 20 foto, tab., obr. v textu In: Biologie, Ekologie, Sborník prací PřF OU 135 In: Myslivost, 43, č. 11, s. 11, 1 foto Diplomová práce VŠB In: Veronica. [Příl.] Jeseníky : Časopis ochránců přírody. -- Roč. VIII, č. 4 (1994), s. XVII-XVIII. článek článek článek článek kniha studie článek studentská práce článek Frýdek - Místek Karviná CHKO Beskydy CHKO Beskydy CHKO Jeseníky kraj 5

10 A.1.3. Charakteristika současného přírodního stavu a vyhodnocení hlavních ekologických problémů A Lesní ekosystémy Informační zdroje Jako základní zdroje informací pro analýzu stavu lesů v Moravskoslezském kraji byly použity Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL), lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy (LHP/O), souhrnný lesní hospodářský plán (SLHP) a numerická databáze Katastru nemovitostí (KN). Dále byla použita dílčí demografická data Českého statistického úřadu (ČSÚ) a údaje o těžbách z lesní hospodářské evidence (LHE). Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) vyhotovuje aktualizuje a poskytuje Ústav hospodářské úpravy lesů (ÚHÚL) pro jednotlivé přírodní lesní oblasti (PLO) s platností 20 let. Skládají se z textové části a digitálních tematických map. Obsahují informace o přírodních podmínkách a lesnické typologii, funkcích lesů, ochraně lesů a lesní dopravní síti. (Hranice jednotlivých přírodních lesních oblastí v Moravskoslezském kraji jsou zakresleny na mapě přírodních lesních oblastí a v digitální mapové vrstvě PLO.) Lesní hospodářské plány (LHP) byly vyhotovovány pro veškerý lesní půdní fond pro jednotlivé lesní hospodářské celky (LHC obvod bývalého lesního závodu státních lesů). Po transformaci lesního hospodářství jsou od roku 1998 vyhotovovány lesní hospodářské plány pro jednotlivé majetky s výměrou nad 50 ha. Pro ostatní majetky v LHC jsou vyhotovovány lesní hospodářské osnovy (LHO). LHP/O jsou obnovovány v desetiletých cyklech a obvody někdejších LHC tak +/- stále odpovídají období platnosti příslušných LHP/O. LHP/O obsahují detailní informace o stavu lesa a návrh hospodářských opatření včetně závazných ustanovení podle lesního zákona. V digitální podobě jsou data LHP/O shromažďována v datovém skladu (DS) Informačního a datového centra (IDC) ÚHÚL. Pro celé území Moravskoslezského kraje je k dispozici popisná (alfanumerická) databáze stavu lesních porostů z LHP/O uložená v DS IDC ÚHÚL. Mapové vrstvy jsou vyhotovovány v digitální podobě až od roku 1995, proto v DS IDC ÚHÚL zatím chybí digitální mapové vrstvy pro LHC Vítkov (bude doplněno po obnově LHP v průběhu roku 2003), Frenštát (2004) a Karlovice (2004). Nejsou k dispozici data LHP o lesích na území vojenských újezdů, které jsou ve správě státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS). Hranice LHC v Moravskoslezském kraji jsou zakresleny v digitální mapové vrstvě LHC. Přehled LHP/O platných k je uveden v tabulkové příloze. Informace o platných LHP/O zveřejňuje ÚHÚL na internetu na adrese Souhrnný lesní hospodářský plán (SLHP) vyhotovuje ÚHÚL na základě souvislé databáze LHP/O pro území celé České republiky, krajů, (bývalých) okresů a PLO. SLHP obsahuje sumární údaje o stavu lesa (např. věková a dřevinná skladba, údaje o zásobách atp.) Vybrané tabulky SLHP jsou k dispozici na internetu na adrese Katastr nemovitostí (KN) vede, spravuje a aktualizuje Český ústav zeměměřičský a katastrální (ČÚZaK) prostřednictvím jednotlivých katastrálních úřadů (KÚ). Databáze popisných údajů KN (alfanumerická databáze) je k dispozici pro státní správu zdarma a 6

11 aktualizuje se nejméně jednou ročně. Pro výkon státní správy lesů jsou rovněž k dispozici katastrální mapy v podobě geokódovaných rastrů, které však nejsou aktuální. Lesní hospodářská evidence (LHE) byla v minulosti předávána formou povinných statistických hlášení a ÚHÚL tyto informace shromažďoval a sumarizoval. V současnosti mají vlastníci (resp. odborní lesní hospodáři) povinnost statistická hlášení každoročně předávat příslušnému orgánu státní správy lesů, u drobných vlastníků se však prakticky jedná jen o údaj o celkové těžbě a zalesněné ploše. Tato povinnost navíc není v praxi vynucována, protože její kontrola je obtížná. U velkých vlastníků zůstala zachována podrobná evidence vedená pro vlastní potřebu evidence, kontroly a řízení hospodaření, tato čísla jsou pro další využití však prakticky nedostupná. Orgány státní správy, u kterých se hlášení LHE shromažďovala navíc dosud neměly žádné nástroje pro její další zpracování a sumarizaci. Pro udržení kontinuity se ÚHÚL snaží o paralelní sběr dat LHE především od státního podniku Lesy České republiky a velkých vlastníků, příp. státní správy lesů. Získaná data jsou pak přepočítávána (dopočítávána) tak, aby dala alespoň aproximativní obraz za celou plochu. Toto vše je však závislé na iniciativě, možnostech a schopnostech jednotlivých pracovníků. Veškeré sumarizované údaje LHE po roce 1992 mají proto nutně sníženou vypovídací schopnost. Tabulka - Přehled LHP/O platných k Kód LHC Název Platnost OD Platnost DO Vítkov Frenštát pod Radhoštěm Karlovice Ostravice Jeseník OkÚ Frýdek- Místek, LHO 2 - Šenov Městské lesy Opava Zpracovatel ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek- Místek ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek- Místek ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Frýdek- Místek ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc Lesnická projekce, a.s SILVATAX Šenov OKD Brušperk Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Schvalující orgán ÚO MŽP ČR ostravská oblast ÚO MŽP ČR ostravská oblast ÚO MŽP ČR ostravská oblast MZe ČR, územní odbor Olomouc Okresní úřad Frýdek- Místek MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad KARVINÁ Okresní úřad Frýdek- Místek Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 7

12 Kód LHC Název Obecní lesy Dobroslavice Obecní lesy Dolní Lhota Ostravské městské lesy Platnost OD Platnost DO Zpracovatel Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA OL Třanovice Petr Urbanec OÚ Velká Polom Vratimov Obecní lesy Vřesina Hradiště Jan Volný ing. Karel Ryšavý OkÚ Frýdek- Místek, LHO1- Šenov LHO Karviná LHO - okres Nový Jičín Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s TAXONIA a.s LHO Opava LHO Ostrava OkÚ Frýdek- Místek, LHO 3 - Šenov LS města Krnova Opava Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s Horní Životice LESOPROJEKT s.r.o. Schvalující orgán Okresní úřad OPAVA Okresní úřad OPAVA MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad OPAVA Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad KARVINÁ Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad OPAVA Okresní úřad OSTRAVA - město (magistrát) Okresní úřad Frýdek- Místek MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad BRUNTÁL Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 8

13 Kód LHC Název LHC Obec Uhlířov Platnost OD Platnost DO LHO Opava LHO Bruntál - LS Opava Jablunkov - stát Městské lesy Jablunkov Gírová Kozubová Úplaz LHO1 Jablunkov LHO 2 Jablunkov OkÚ Frýdek- Místek, LHO 3 - Jablunkov LHO 4 - Jablunkov OkÚ Frýdek- Místek, LHO 5 - Jablunkov OkÚ Frýdek- Místek, LHO 6 - Jablunkov Městské lesy Bílovec Město Odry Město Fulnek Špacek LHO1 Nový Jičín Zpracovatel Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. Lesnická projekce, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesy Frýdek- Místek a.s., divize Frýdek-Místek Lesy Frýdek- Místek a.s., divize Frýdek-Místek Lesnická projekce, a.s ing.teska Schvalující orgán Okresní úřad OPAVA Okresní úřad OPAVA Okresní úřad BRUNTÁL MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad NOVÝ JICÍN MZe ČR, územní odbor Frýdek-Místek Okresní úřad NOVÝ JICÍN Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 9

14 Kód LHC Název Platnost OD Platnost DO Zpracovatel LHO1 Opava ing.teska LHO Bruntál Majetek p. M. Kvítové Lichnov-Červený kámen Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Prof. Ing. Jaroslav SIMON RENSA - TAXACE Šternberk TAXONIA, a.s. Olomouc ML Vítkov TAXONIA a.s LHC Obecní lesy Bílov Lesy Frýdek- Místek a.s., divize Frýdek-Místek Obec Slatina FORESTING Dvorce TAXONIA a.s Lesy města Moravský Beroun TAXONIA a.s Janovice Lesprojekt Brno, a.s Tvrdkov TAXONIA a.s LESY MĚSTA UNIČOVA TAXONIA a.s Město Břidličná FORESTING Velká Štáhle FORESTING Obec Dolní Moravice FORESTING Obec Václavov FORESTING Obec Stará Ves FORESTING Obec Jiříkov FORESTING Schvalující orgán Okresní úřad OPAVA Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad NOVÝ JICÍN MZe ČR, územní odbor Olomouc Okresní úřad OPAVA Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad NOVÝ JICÍN Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Krajský úřad Ostravského kraje Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc 10

15 Kód LHC Název Obec Horní Město Městské lesy Rýmařov Lesy obce Světlá Hora zařizovací obvod Bruntál - jih Lesy obce Rudná pod Pradědem Platnost OD Platnost DO Zpracovatel FORESTING Frýdek-Místek Městské lesy Frýdek Obecní lesy Staříč Obecní lesy Janovice Salaš Godula Salaš Kotař Salaš Javorový LHC Lubomír Chlumský LHO1 Frýdek Místek LHO Frýdek- Místek, obvod Norberčany Dětřichov nad Bystřicí LHC Lesy města Olomouce Lesy obce Huzová Ing. Pavel VIAČKA Prof. Ing. Jaroslav SIMON Lesprojekt Brno, a.s. Prof. Ing. Jaroslav SIMON Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s. Lesy Frýdek- Místek, a.s. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesotax Vsetín s.r.o. Lesy Frýdek- Místek Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce, a.s. TAXONIA, a.s. Olomouc TAXONIA, a.s. Olomouc TAXONIA, a.s. Olomouc LESOPROJEKT s.r.o. Schvalující orgán Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Krajský úřad Ostravského kraje Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Krajský úřad Ostravského kraje Okresní úřad BRUNTÁL Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc 11

16 Kód LHC Název Majetek Mgr.Jany Kornelové Město Albrechtice Platnost OD Platnost DO Zpracovatel Lesprojekt Kroměříž s.r.o LHC Obec Janov LHC Obec Jindřichov LHC Lesy Města Albrechtice LHC Obec Petrovice Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Ing. Pavel VIAČKA Obec Bohušov Ing. Stanislav Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Rusín Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav LHC Obec Pavlík - Hošťálkovy FORESTING Ing. Stanislav LHC Obec Pavlík - Krasov FORESTING Ing. Stanislav Obec Dívčí Hrad Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Hlinka Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Liptáň Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Třemešná Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Brantice Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Zátor Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Obec Čaková Pavlík - FORESTING Obec Osoblaha Obec Bykov Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Schvalující orgán Okresní úřad ZLÍN Krajský úřad Moravskoslezského kraje Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 12

17 Kód LHC Název Platnost OD Platnost DO Obec Úvalno LHP Obec Holčovice Dokoupil LHC Ing. Vendolský Bruntál - sever LHO Opava - Město Albrechtice Bruntál - sever Zpracovatel Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Ing. Stanislav Pavlík - FORESTING Ing. Stanislav Pavlík - FORESTING Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s. Ing. Pavel VIAČKA Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s Bruntál TAXONIA a.s Široká Niva TAXONIA a.s LICHNOV TAXONIA a.s Horní Benešov TAXONIA a.s Obec Moravskoslezský Kočov TAXONIA a.s Mezina TAXONIA a.s Roudno TAXONIA a.s Lomnice TAXONIA a.s Obec Staré Město u Bruntálu Lesy města Bruntál Obec Starý Jičín Lesprojekt Kroměříž s.r.o. Prof. Ing. Jaroslav SIMON Lesnická projekce Frýdek Místek, a.s LHC Bělunková Ing. Milan Dvořák Schvalující orgán Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad OPAVA Okresní úřad BRUNTÁL Krajský úřad Moravskoslezského kraje Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad BRUNTÁL Okresní úřad NOVÝ JIČÍN Okresní úřad Frýdek- Místek Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Olomouc ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Kroměříž ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 13

18 Kód LHC Název Platnost OD Platnost DO Zpracovatel Bělunek Ing. Milan Dvořák Krásná Ing. Milan Dvořák Krásná Ing. Milan Dvořák Schvalující orgán Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Okresní úřad Frýdek- Místek Datový sklad IDC ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek ÚHÚL - pobočka Frýdek-Místek 14

19 A Lesní půda a lesnatost A Lesnatost Rozloha lesů l v Moravskoslezském kraji činí ,24 ha, což při celkové katastrální výměře Moravskoslezského kraje ,27 ha ll znamená lesnatost 35,44 %, která odpovídá průměrné lesnatosti České republiky (cca 33,4 %). Na jednoho obyvatele lll tak připadá 0,15 ha lesa (průměr za Českou republiku je 0,25 ha). Lesnatost v Moravskoslezském kraji je velmi nerovnoměrně rozložena (viz obr. 1). Obr. 1 Rozložení lesů v Moravskoslezském kraji Nejvyšší lesnatost je v horských oblastech Hrubého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd a v některých katastrech v oblasti Nízkého Jeseníku (okolí Kružberské přehradní nádrže, povodí Moravice, některé katastry na Opavsku). Ve 26 katastrech lv s nejvyšší lesnatostí (>75 %, průměrná lesnatost 85,7 %), které zaujímají cca 13 % rozlohy Moravskoslezského kraje, je soustředěna bezmála 1/3 lesů (31,9 % tj ,52 ha lesů) a v 74 katastrech s vysokou lesnatostí (50 75 %, průměrná lesnatost 61,8 %), které zaujímají cca 14 % rozlohy Moravskoslezského kraje, 1/4 lesů (49 257,38 ha). Katastry Žďárský potok (lesnatost 97,7 %) a Železná pod Pradědem (97,3 %) se řadí lesnatostí nad 97 % mezi nejlesnatější katastry v České republice. Naopak 21 katastrů hlavně v oblasti Slezské nížiny a v Ostravské pánve nemá ani 1 ha lesa, z toho je 9 katastrů ve městech nebo zemědělské krajině bez jediného lesního pozemku. 15

20 Obr. 2 Počet a rozloha katastrů podle lesnatosti Výměra [tis. ha] 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 105, ,255 73,163 78,097 73,587 77,638 62,730 48,257 44,814 19,904 25,707 19,585 16, ,466 > 75 % % % % % % < 10 % Počet KÚ velmi vysoká vysoká nadprůměrná průměrná podprůměrná nízká velmi nízká Lesnatost Obr. 3 Počty katastrů podle lesnatosti Obr. 4 Výměra katastrů podle lesnatosti 26,5% 4,2% 11,8% 18,4% 13,2% 6,7% 14,1% 12,5% 19,1% 8,1% 23,3% 15,0% 14,0% 13,2% Obr. 5 Výměra lesů v katastrech podle lesnatosti 8,2% 2,3% 13,1% 9,9% 31,9% Lesnatost: velmi vysoká > 75 % vysoká % nadprůměrná % průměrná % podprůměrná % nízká % velmi nízká < 10 % 10,1% 24,5% 16

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy

Přechod k nepasečnému hospodaření. na lesním majetku hlavního města Prahy Česká lesnická společnost, pobočka Pro Silva Bohemica & Odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl.m. Prahy Přechod k nepasečnému hospodaření na lesním majetku hlavního města Prahy Průvodce exkurzní

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

č í s l o 140-3 / 2007

č í s l o 140-3 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 140-3 / 2007 o ceně pozemků a lesních porostů v katastrálním území Helvíkovice, obci Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, evidovaných na listu vlastnictví č. 51 Posudek

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 698 2/2012 O ceně nemovitosti: p.č. 1668 dle KN, LV č. 745, obec Doubravník, katastrální území Doubravník, okres Brno - venkov Objednavatel posudku: Dražební kancelář Dražbyprost, Mírové

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

Charakteristiky hlavních půdních jednotek Tab. č.: 16 Charakteristiky hlavních půdních jednotek 01 Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz

Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 25. 10. 2012, Praha Ing. Petr Vahalík Ústav geoinformačních technologií Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz 21. konference GIS Esri v ČR Lesní vegetační stupně

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

CZ.1.07/1.1.00/14.0143

CZ.1.07/1.1.00/14.0143 PŮDNÍ TYPY CZ.1.07/1.1.00/14.0143 TATO PREZENTACE SLOUŽÍPOUZE K PROMÍTNUTÍV HODINĚJAKO PODPORA VÝKLADU, NENÍ MOŽNÉ JI ZVEŘEJŇOVAT, ŠÍŘIT NEBO UPRAVOVAT. Mgr. Monika Hodinková KLASIFIKACE PŮDP půdní druhy

Více

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM JELENÍ PŘÍKLAD TVORBY ÚSES PŘI ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. 1, Ing. Tomáš MINX, Ph.D. 2, Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc. 2 Ústav lesnické botaniky, dendrologie

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Jan Hromek LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy Gorkého 2, 460 01 Liberec 1, tel. 485 110 027, e-mail jan.hromek@volny.cz

Jan Hromek LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy Gorkého 2, 460 01 Liberec 1, tel. 485 110 027, e-mail jan.hromek@volny.cz Jan Hromek LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy Gorkého 2, 460 01 Liberec 1, tel. 485 110 027, e-mail jan.hromek@volny.cz Akce: KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY LIBERECKÉHO KRAJE A Analytická část Pořizovatel:

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027

Přílohy návrhové části. plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Přílohy návrhové části plánu péče o CHKO Šumava 2012-2027 Příloha č. 1 - I. zóny: rámcové směrnice řízení vývoje pro I. zóny Označení Zóna CHKO Soubory lesních typů Kategorie 29 olšová stanoviště na podmáčených

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_02_Př4 Sada číslo 1 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Metuje (ř. km 0,0 79,1) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní rezervaci DUNY U SVÁRAVY na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava

Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Posouzení aktuální situace v oblasti Ptačího potoka v NP Šumava Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4 Zájmové území zabírá oddělení 44 a 45 v lesním hospodářském celku Modrava v centru

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje

Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje Atlas životního prostředí Moravskoslezského kraje Obsah Charakteristika Moravskoslezského kraje 2 Geomorfologie, Geologie 6 Příroda a krajina 16 Půda 28 Lesy a lesnictví 32 Myslivost 38 Rybářství 42 Odpady

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY

ODDÍL PRVNÍ LESNÍ POZEMKY 84/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o lesním hospodářském plánování Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 5 a 27 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků

Vývoj území na základě porovnání historických leteckých snímků Plán péče pro PR Meandry Smědé SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: Příloha č. 6: Příloha č. 7: Příloha č. 8: Příloha č. 9: Příloha č. 10: Příloha č. 11:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR

Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR Vybrané výstupy Národní inventarizace lesů v ČR cyklus NIL1 Kolektiv pracovníků ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 24. října 2014 dokument je součástí oficiálních výstupů projektu

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE B. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE OBSAH ELABORÁTU A. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKOTNICE A. TEXTOVÁ

Více