ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE"

Transkript

1 Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o Mariánské Lázně 569 Domov mládeže: U Krakonoše 569 PSČ: Mariánské Lázně IČO: Tel.: Fax: školy: Internetová adresa: Ředitelka: Mgr. Hana Zadinová Obor: 41-43M/02 koní a jezdecký sport 41-53H/02 Chovatelství se zaměřením na chov Jezdec, chovatel ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

2 Charakteristika DM Domov mládeže se nachází ve městě Mariánské Lázně. Je součástí uzavřeného komplexu jezdeckého areálu. Od města a budovy školy je vzdálený cca 5 km. Domov mládeže zajišťuje žákům a studentům celodenní, ubytování a stravování; činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), zejména pak ustanovením 117, ve znění pak pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Domov mládeže řídí ředitelka střední školy - Jezdecké akademie Mariánské Lázně s.r.o., která stanovuje pracovní úvazek a pracovní náplň DM. Společně s vedoucí vychovatelkou organizuje provoz DM vydává vnitřní řád, režim dne a zabezpečuje školení BOZ a PO pro žáky a pedagogické pracovníky. Plnění těchto úkolů zajišťuje vedoucí vychovatelka. K přenosu informací mezi ředitelkou školy a pedagogickými pracovníky, učiteli praxe a odborného výcviku a vedením DM slouží: - v závažných případech okamžité osobní jednání - pedagogické a provozní porady - jednání s pedagogy a učiteli OV. - jednání s rodiči /písemný, telefonický, osobní kontakt/ - pravidelné porady vedoucí vychovatelky s vychovatelkou a ředitelkou. Personální zajištění DM: Mgr. Hana Zadinová Jaroslava Rubanická Jana Zadinová Ondřej Nágr ředitelka školy a DM vychovatelka DM vedoucí vychovatelka DM jednatel školy a DM Pedagogická dokumentace: - přihláška žáků - měsíční plán práce - denní záznam - školní vzdělávací program - deník výchovné skupiny - ostatní písemná dokumentace spojená s prací vychovatelů - rámcový celoroční plán DM Školské služby: Domov mládeže poskytuje školské služby ubytování a stravování pro vlastní žáky. Součástí ubytování je výchova a vzdělání, které vedou k využívání volného času podporou volnočasových aktivit a zájmového vzdělání - jezdectví. Ubytování: Kapacita domova mládeže: 35 lůžek (chlapci i dívky) V domově mládeže je ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s vlastní koupelnou. Kapacita celkem 35 lůžek ve 2., 3., a 1. lůžkových pokojích

3 Organizace domova mládeže: Domov mládeže organizuje zejména přípravu na vyučování a jezdecký sport a nabízí žákům další volnočasové aktivity. Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchovná skupina. Skupinu vede jeden vychovatel. Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví. Žáci se zapojují do činností podle zájmu a přání. Vychovatelé budou svým působením rozvíjet osobnost žáků a dávat jim dostatek námětů pro samostatné a žádoucí naplňování volného času. Podle uvážení a přání zařadí i příležitostné akce jako např.: vycházky do okolí, besedy, jezdecké aktivity apod. 1. Kompetence k učení - příprava na vyučování a všestranný rozvoj osobnosti žáka - dbát na zkvalitňování přípravy na vyučování / motivace ke studiu, naučit se učit, získané vědomosti si dávat do souvislostí a následně je umět využít při dalším studiu, všímat si souvislostí/ - individuální přístup k problémovým žákům /stanovení si denních cílů, soustavná příprava, opakování a procvičování získaných vědomostí, dovedností, schopností a postojů - uvědomování si pokroků/ - odhalování příčin školní neúspěšnosti, naučit se s ní vyrovnávat - naučit se kultivovanému projevu, vystupování na veřejnosti - rozvíjení kladného vztahu k budoucímu povolání - zvyšování efektivity samostudia / navození kladného postoje k učení, zhodnocení dosavadních výsledků a jejich využití i v praktických situacích/. Denně celoročně, hlavně v době studijního klidu, motivační a nenásilnou formou. Cíl: Plánovaná snaha a podpora školní úspěšnosti vzdělávacího procesu, snaha o získání všeobecného a odborného vzdělání. 2. Kompetence k trávení volného času - podporovat veškerou aktivitu, týkající se smysluplného trávení volného času /účastnit se aktivně denního života v DM, začlenit se do chodu jezdeckého areálu a umožnit žákům účast na zájmových aktivitách ve městě divadelní a filmová představení, koncerty, přednášky, výlety apod./ - umět si vybrat zájmovou činnost dle svých dispozic - rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech - rozvíjet schopnosti aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací - relaxace, jóga, bazén, stolní tenis, kopaná, cvičení, zumba v DM. - motivovat se k estetickému cítění - úprava pokojů, svého osobního zevnějšku apod. - využívat všechny prostředky ke zdravému životnímu stylu /využití haly, hřiště a okolní přírody/ Celoročně, formou zajímavých nabídek tvůrčí práce k využití volného času. Cíl: Nenásilnou formou vést žáky k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času, k pochopení estetických hodnot.

4 3.Komunikativní kompetence - vyhledávání témat k rozhovoru /žáci X vychovatel ovládání výrazových a dorozumívacích prostředků, jasně formulovat věty, myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, vzájemná a kultivovaná komunikace mezi žáky/ - komunikace individuální, skupinová / na pokojích, v prostředí celé výchovné skupiny, v prostorách DM/ - vyjadřování pocitů nejen řečí, ale i gesty a jinými prostředky /udělám radost svým spolubydlícím, vychovatelům/ Průběžně po celý školní rok formou rozhovorů, besed, návštěvami kulturních a společ. akcí. Cíl: Rozvíjet a ovládat schopnosti žáků samostatně a úspěšně komunikovat, posilovat sebedůvěru. 4. Sociální a interpersonální kompetence - využití každé vhodné příležitosti ke konverzaci o mezilidských vztazích/ vztahy na pokoji, ve výchovné skupině, při veškerém dění v DM/ - vést žáky k samostatnému rozhodování, k uvědomění si zodpovědnosti svého vhodného či nevhodného chování, umět rozpoznat agresivitu, šikanu a dokázat se jim bránit - snaha o spolupráci ve výchovné skupině / dokázat se prosadit i podřídit, přijmout kompromis, respektovat druhé, být tolerantní k odlišnostem jiných/ - uvědomit si, že v různých životních situacích nebývá pouze jedno řešení - dokázat si stanovit žebříček hodnot V aktuálních situacích po celý školní rok, formou diskusí, rozhovorů při řešení problémových a jiných situací. Cíl: Vést žáky k vytváření zdravých sociálních vazeb v rámci výchovné skupiny, řešit vzniklé situace, navodit příjemné prostředí k tvorbě kladných citů, učit se žít společně s ostatními. 5. Občanské činnosti a pracovní kompetence - učit se odpovědnosti k sobě samému i k druhým /ke stanoveným a plánovaným úkolům přistupovat zodpovědně, odhadovat rizika svých nápadů/ - chránit životní prostředí i zdraví ostatních, chovat se zodpovědně s ohledem na zdraví a bezpečnost svoji i zvířat ( práce ve stáji, ošetřování koní, ježdění ). - uvědomovat si svá práva a práva druhých / nebýt sobecký, zahleděný do sebe, umět prosadit sebe i ostatní, umět pomoci druhému / Systematicky po celý školní rok, formou rozhovorů, diskusí, připomínek ze stran žáků i vychovatelů. Cíl: Uvědomit si důležitost svých rozhodnutí v návaznosti na ochranu životního prostředí, vytvářet optimální a zdravou atmosféru pro pobyt v DM.

5 Strategie výchovné práce v DM: Základním prostředkem činnosti je zážitek účastníků, který obohacuje jejich sebepoznávání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času., rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Důležité je i pozitivní klima, kultura a atmosféra domova mládeže. Požadavky pedagogiky volného času: - požadavek pedagogického ovlivňování volného času - požadavek vyzdvihování kladných rysů osobnosti - požadavek zajímavosti a zájmovosti - požadavek dobrovolnosti - požadavek přiměřenosti - požadavek aktivity - požadavek citlivosti a citovosti - požadavek prostoru k seberealizaci Materiální a ekonomické podmínky DM: Ubytování pro žáky je zajištěno ve 2., 3,. a 1., lůžkových pokojích s vlastní koupelnou. Na každém pokoji DM je zavedeno připojení k internetu. K dispozici na DM je vybavení celého komplexu jezdeckého areálu tj.: klubovna, malá posilovna, hala se stolním tenisem, kulečník, stáje, jezdecká hala, jezdecké prostory ( parkur, opracoviště, kolotoč, pastviny ), umožňuje vyjížďky na koních do okolní přírody, a na pozemky, které jsou v majetku jezdeckého aréalu ML. Studentům je umožněno pravidelné využití bazénu, solné jeskyně, balneocentra v hotelu Krakonoš, který je v těsné blízkosti DM, procházky do krásné okolní přírody, využití lanovky a v zimním období využití lyžařského areálu. Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s veškerým zařízením. EEko EEEEEuuiiEkonomické podmínky DM: D Poplatky za ubytování, stejně jako odpočty z plateb, jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č.108/2005 Sb., na 2000,- Kč měsíčně za ubytování / včetně víkendů/ a 100,- Kč denně za stravování,/ 20 Kč snídaně, 50 Kč oběd, 30 Kč večeře/. Stravování žáků probíhá formou snídaně, oběd, večeře dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování, 2, odstavec 3 a Vnitřního řádu DM ve školní jídelně. Platba za stravování probíhá bezhotovostně na číslo účtu /0300 na základě zaslané faktury. V případě, že se žák nebude stravovat z důvodu onemocnění nebo nepřítomnosti, stravné mu není započítáváno. placení ubytobezhotovostně bankovním převodem na číslo účtu: / 0300 Bezpečnost a ochrana zdraví: Vychovatelé i další pedagogičtí pracovníci a učitelé praxe a OV seznamují žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost (podmínky pro hygienické a bezpečné působení, ochrana žáků před úrazy, režim dne, podmínky pohybové výchovy a chování v bazénu ) Všechny další podmínky jsou zachyceny v několika dalších dokumentech ( vnitřní řád domova mládeže, provozní řád a školní řád ).

6 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, hygieny a požární prevence Povinnost domova mládeže zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků vyplývá zejména z ustanovení 29 školského zákona. V ŠVP domova mládeže je proto zakotvena povinnost vychovatelů domova mládeže prokazatelně poskytovat žákům informace k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a o požární ochraně. Žáci rovněž podpisem potvrdí, že informacím porozuměli. V domově mládeže, budeme vytvářet podmínky pro zdravý vývoj (fyzický i psychický), zdravý životní styl a pro předcházení vzniku rizikového chování žáků. Při vzdělávání a poskytování školských služeb budeme přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků. Důležitými dokumenty jsou: školský zákon, 29, odstavec 1, 2 a 3, vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / , Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j /2008-6, Minimální preventivní program školy na příslušný školní rok (zpracovává školní metodik prevence), Cílem výchovného a vzdělávacího pedagogického působení je žák odpovědný za své chování a způsob života v míře odpovídající a přiměřené jeho věku a schopnostem. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy: Součástí školního vzdělávacího programu je i ochrana žáků před sociálně patologickými jevy (drogová závislost, alkoholismus, kouření, kriminalita a delikvence, záškoláctví.) a před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, krádeže a šikany. Ochrana žáků je zajišťována vychovateli a celým pedagogickým sborem. Při přijetí žáka do DM jsou zákonní zástupci žáka informováni o skutečnosti, pokud by se jim dcera (syn) svěřila (svěřil) s jakýmkoliv druhem šikany, budou v zájmu jejich dítěte informovat neprodleně vedení DM. Každé šikanování se bude okamžitě řešit. Postup při zjištění negativního jevu: 1. Postup žáka Žák, který by se cítil nějakým způsobem poškozován nebo omezován, má právo požádat o pomoc: a) vedoucí vychovatelku b) vychovatelku c) ředitelku školy d) ostatní pedagogické pracovníky školy e) jednatele školy a DM 2. Postup pedagogického pracovníka při podezření užití alkoholických a jiných návykových látek Při podezření na negativní jev je vychovatel/ka/ DM povinen/na/ ihned informovat ředitelku DM. Společně rozhodnou o podání informací zákonným zástupcům a postupu dalšího řešení. a) zákonní zástupci budou okamžitě vyzváni k vyzvednutí nezletilého žáka z DM a bude s nimi projednán další postup, v případě zletilého žáka bude jednáno s ním

7 b) v případě nezájmu o spolupráci ze strany zákonných zástupců a při opakovaném podezření bude škola také informovat Polici ČR, odbor sociálně-právní ochrany dětí a mládeže c) při agresivním chování žáka způsobené návykovou látkou bude ihned kontaktována Policie ČR a informováni zákonní zástupci d) z jednání se vždy vyhotoví písemný záznam Pokud má ředitelka školy podezření, že záležitost nebyla objektivně posouzena a vyšetřena, může se obrátit na nadřízený orgán. Ve všech případech se adekvátně využívá výchovných opatření. Hodnocení činnosti na DM Hodnotící činnosti poskytují domovu mládeže zpětnou vazbu, umožňují ověřit, měřit, posoudit a hodnotit výsledky dosažené ve vymezených oblastech v daném časovém úseku. Zahrnují vnitřní a vnější výstupy hodnocení. Vnitřní výstupy zahrnují tyto hlavní oblasti: - podmínky výchovy a vzdělávání - průběh výchovně vzdělávacího procesu - spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů domova mládeže, žáků, rodičů a dalších osob na výchovně vzdělávacím procesu - řízení domova mládeže, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - úroveň výsledků práce domova mládeže Mezi vnější výstupy řadíme např.: inspekční zprávy, hodnocení ředitelky, revizní zprávy. Vychovatel/ka/ je iniciátorem a průvodcem žáků při volnočasových činnostech, které přímo nebo nepřímo řídí, navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí. Vychovatel/ka/ má formou nabídky probouzet zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť se dívat kolem sebe a vnímat podněty, které okolí poskytuje. Povinností vychovatele/ky/ je dále se vzdělávat v akreditovaných kurzech a také samostudiem. Hlavní výchovnou a vzdělávací strategií v domově mládeže je akceptování pedagogiky volného času. Důležitou výchovnou a vzdělávací strategií je, že vychovatelé/ky/ převezmou odpovědnost za úspěšné vytváření pozitivního klimatu v domově mládeže i ve výchovné skupině, za prevenci rizikových projevů chování žáků a za všestrannou podporu žáků v učení. Jako další důležitou strategií bude neustálé zlepšování podmínek vzdělávání ve výchově mimo vyučování a v domově mládeže. Důležitou strategií je také spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Spolupráce domova mládeže se zákonnými zástupci probíhá: osobními schůzkami, dny otevřených dveří školy, včetně domova mládeže, informační dopisy (při zahájení ubytování a stravování, informace o provozu domova mládeže), webové stránky školy domov mládeže, ové a telefonické kontakty, účast vychovatelů na třídních schůzkách školy.

8 Podmínky přijímání uchazečů do domova mládeže, průběh a ukončování vzdělávání Podmínky pro přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání v domově mládeže jsou legislativně dány vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Umísťování žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol je popsáno v 4, odstavci 1, 2, 3 a 4 této vyhlášky. Státní občané České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie mají rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Do Domova mládeže Jezdecké akademie- SOŠ Mariánské Lázně, s.r.o. jsou přijímáni žáci střední školy (chlapci i dívky) na základě podání přihlášky do domova mládeže, v termínu stanoveném ředitelkou školy. Termín je vždy zveřejněn na webových stránkách školy v sekci Domov mládeže. Pravidlem bývá termín odevzdání přihlášky pro nové uchazeče na příští školní rok 15.červen. Při umisťování žáků do domova mládeže (do výše kapacity domova mládeže) ředitelka školy přihlíží ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům. Ředitelka školy písemně, do patnácti dnů, vyrozumí formou sdělení zletilého žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova mládeže na dobu jednoho školního roku. Na ubytování v domově mládeže není právní nárok. Při umisťování žáků do jednotlivých pokojů je, dle možností, respektován výběr spolubydlících dle vlastního přání žáků nebo zákonných zástupců. Pro další školní rok podávají zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci již /ubytovaní/ novou přihlášku do domova mládeže v měsíci dubnu. V případě volné kapacity lze přijmout žáka k ubytování v domově mládeže i v průběhu školního roku. Žákovi bude ukončeno umístění v domově mládeže v průběhu školního roku pokud: o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, nejsou-li hrazeny opakovaně úplaty za školské služby, žák přestal být žákem střední školy, žák byl vyloučen z domova mládeže ( 31 školského zákona), žák se přestěhoval blíž k místu poskytovaného vzdělávání / akční rádius 35 km a dopravní obslužnost mu dovoluje denně dojíždět). Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ŠVP domova mládeže vytváří podmínky pro zpřístupňování vzdělávání nejen z hlediska srovnatelných možností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i z hlediska postupu, jak žáka motivovat a vtáhnout do aktivní účasti na vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ( 16, odstavec 2,3 a 4 školského zákona). Prováděcími vyhláškami ke školskému zákonu jsou: vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (řeší v 3, odstavci 3, počet žáků a studentů vyšších odborných škol se zdravotním postižením ve výchovné skupině v domově mládeže). Především školský zákon jednoznačně stanovuje princip práva na individuální přístup k žákům a ukládá brát ohled na vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Jsou to tedy povinné podmínky vzdělávání. Pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme ve smyslu školského zákona ( 16) žáky se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením První údaje o zdravotním postižení a popřípadě o sociálním znevýhodnění získáváme z přihlášky do domova mládeže. Výchova a vzdělávání žáků s určitými speciálními vzdělávacími potřebami ve výchově mimo vyučování, včetně domova mládeže probíhá formou individuální nebo skupinové integrace, což přispívá k jejich socializaci a připravenosti pro běžný občanský život a k lepšímu přístupu ostatních žáků k lidem se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Podmínky podpůrných opatření jsou pro žáky upravovány individuálně, podle charakteru zdravotního postižení znalost specifik jednotlivých druhů postižení, vhodné komunikace vychovatele se žáky, uplatňování individuálního přístupu k žákům. Do skupiny žáků se zdravotním postižením řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, žáky s vadami řeči, vývojovými poruchami učení a žáky postižené více těmito vadami.

9 Výhodou ŠVP je jeho operativnost, možnost inovace, možnost reagovat na možné změny vzdělávacích podmínek a možnost propojovat a přesouvat výchovné a vzdělávací aktivity během celého pobytu žáků v domově mládeže. Režim dne je uveden ve vnitřním řádu domova mládeže. Žák má v něm nárok na volný čas i vycházky. Rozvrh služeb vychovatelů je zpracováván vedoucí vychovatelkou vždy na jeden měsíc dopředu. Plán porad úseku výchovy mimo vyučování a plán kontrolní činnosti zpracovává vedoucí vychovatelka na příslušný školní rok. Kontrolní činnost, včetně hospitační na úseku výchovy mimo vyučování, včetně domova mládeže provádí ředitelka školy. Tento program nabývá účinnosti dnem Vedoucí vychovatelka vychovatelka DM Mgr. Hana Zadinová ředitelka školy a DM

10 PLÁNOVANÉ AKCE DOMOVA MLÁDEŽE Plánované akce Domova mládeže jsou obsaženy: 1. Rámcový celoroční plán DM. 2. Měsíční plány činnosti - deník výchovné skupiny. 3. Kalendář jezdeckých akcí České jezdecké federace ( ČJF ) a Fédération Equestre Internationale ( FEI ). 4. Akce pořádané Jezdeckým klubem Mariánské Lázně.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 FAX 554 625 946 e-mail: skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz DOMOV MLÁDEŽE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže při SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm Zpracovaný podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: Bc.Ludmila Kulišťáková zástupce ředitele pro výchovu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE pro mimoškolní vzdělávání a výchovu žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť Výchovně vzdělávací program vychází ze zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE. na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE na období školních roků 2014-2015 až 2017-2018 2014 1 Obsah Školního vzdělávacího programu domova mládeže a školní jídelny 1. Úvod 2. Identifikační údaje 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, České Budějovice, 370 04 telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program domova mládeže

Školní vzdělávací program domova mládeže INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01283/2012 Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov, p.o. Revoluční 92, 794 01 Krnov Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domova mládeže a úseku výchovy mimo vyučování při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Pražská 38b. s účinností od 1. září 2015 Zpracoval: Mgr.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, POLIČKA, ČS. ARMÁDY 485 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, POLIČKA, ČS. ARMÁDY 485 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, POLIČKA, ČS. ARMÁDY 485 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Oblast výchovně vzdělávacího procesu... 3 3. Základní

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Strana 1 1 ÚVOD Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je dle zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE

Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Organizační směrnice č. 38/2013/SŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÁTU A DOMOVA MLÁDEŽE Čj.: SŠNM/1248/2013 Zpracovala: Kamila Valterová, zástupkyně pro mimoškolní činnost kolektiv vychovatelů Schválila:

Více

Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE

Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE Identifikační údaje Název školy: Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Adresa školy: Pulická 695, Dobruška Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zapoj se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domova mládeže a Školní jídelny, zpracovaný podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zpracovala: PaedDr. Helena Pisarčiková, zástupkyně ředitele školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - -ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO : Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ. zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ. zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová PŘÍLOHA Č.3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ BOBROVÁ zpracovaný podle ŠVP ZŠ Bobrová Svět se otevírá připraveným Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace BOBROVÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 78344 Náměšť na Hané ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Motto: Čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra. Řekni mi a zapomenu,

Více

Výchovný program Domova mládeže

Výchovný program Domova mládeže Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Výchovný program Domova mládeže 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 3

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Hraj si, sportuj, vzdělávej se

Hraj si, sportuj, vzdělávej se Školní vzdělávací program střediska volného času Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Hraj si, sportuj, vzdělávej se - 1 - Školní vzdělávací program Hraj si, sportuj,vzdělávej

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM /zpracovaný podle zákona č. 561 /2005 Sb. v platném znění/ Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek příspěvková organizace Domov mládeže 28. října 1598, 738 01 Frýdek Místek -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 IČ: 70982031 tel.: 585 351 210 mobil: 736 539 006 e-mail: zs.mar.udoli@seznam.cz Školní vzdělávací

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program pro MŠ Autor:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více