Platnost od: Účinnost od: Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: Účinnost od: Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská Třebová, zařazené do Městského úřadu Moravská Třebová a zaměstnavatele město Moravská Třebová Zpracoval: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Dne: Podpis: Přezkoumal: JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: Podpis: Schválil: Rada města, číslo usnesení 1055/R/ Dne: Podpis: Aktualizuje předpis č.: -- Ruší předpis č: 3/2011

2 Město Moravská Třebová 2 Obsah: Článek Úvodní ustanovení...4 Článek Působnost úřadu...4 Článek Organizace úřadu...5 Článek Řízení úřadu...5 Článek Podepisování písemností...6 Článek Porady vedení a zásady spolupráce...7 Článek Starosta...8 Článek Místostarostové...8 Článek Tajemník úřadu...8 Článek Vedoucí odboru...10 Článek Vedoucí oddělení...12 Článek Řídící kontrola...12 Článek Péče o bezpečnost a zdraví při práci...12 Článek Zastupování zaměstnanců...13 Článek Předávání funkce...13 Článek Pověření...14 Článek Počty zaměstnanců...15 Článek Závěrečná ustanovení...15

3 Město Moravská Třebová 3 Přílohy: Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová...19 Náplně činností jednotlivých odborů Městského úřadu Moravská Třebová...20 Rozdělení kompetencí mezi místostarosty města...49 Zásady týmové spolupráce při realizaci projektů...50 Správní obvody města Moravská Třebová...54

4 Město Moravská Třebová 4 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) (dále jen úřad ) je vydáván na základě zvláštního předpisu 1). (2) Organizační řád úřadu upravuje organizaci úřadu včetně jeho organizační struktury, rozdělení pravomocí (kompetence odborů a oddělení) v úřadu a zásady činnosti a řízení úřadu a jeho jednotlivých organizačních jednotek (odbory a oddělení), jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a organizační složce, které zřídilo nebo založilo město. (3) Městský úřad Moravská Třebová je orgánem města Moravská Třebová (dále jen město ), přičemž ve své činnosti se řídí zvláštním předpisem 1) a dalšími souvisejícími právními předpisy, a v jejich mezích tímto organizačním řádem. Článek 2 Působnost úřadu (1) Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti podle zvláštního zákona 1). (2) V oblasti samostatné působnosti je úřad podřízen Radě města Moravská Třebová (dále jen rada ), pokud nejde o oblasti, které jsou vyhrazeny Zastupitelstvu města Moravská Třebová (dále jen zastupitelstvo ). V oblasti přenesené působnosti je úřad podřízen Krajskému úřadu Pardubického kraje, není-li stanoveno zákonem o obcích jinak. (3) V oblasti samostatné působnosti obce úřad a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada, b) pomáhá výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády těchto orgánů, c) provádí řízení o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech svěřených v samostatné působnosti k rozhodování městu, pokud není příslušný jiný orgán města. (4) V oblasti přenesené působnosti obce vykonává úřad státní správu a) v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města,

5 Město Moravská Třebová 5 b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. (5) Územní působnost města v oblasti přenesené působnosti je vymezena správními obvody, uvedenými v příloze č. 6. (6) Po odborné stránce úřad metodicky usměrňuje právnické osoby a organizační složku, které zřídilo nebo založilo město, pokud zvláštní zákon nebo rada nebo zastupitelstvo nestanoví jinak. (7) Úřad pomáhá komisím, zřízeným radou, výborům, zřízeným zastupitelstvem a zvláštním orgánům, zřízeným podle zvláštních zákonů, v jejich činnosti. Zabezpečuje činnost komisí a výborů po materiální stránce. (8) Vztahy úřadu k orgánům města upravuje zvláštní zákon 1). Článek 3 Organizace úřadu (1) Úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci města zařazení do úřadu. (2) Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti odbory úřadu (dále jen odbor ) a oddělení úřadu (dále jen oddělení ) - (dále jen organizační jednotky úřadu ), jejichž názvy, pravomoci a náplň činnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu. (3) Organizační struktura úřadu a jeho jednotlivých organizačních jednotek s vyznačením vazeb nadřízenosti a podřízenosti je přílohou č. 1 tohoto organizačního řádu. Rada stanoví počet zaměstnanců města, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová (dále jen zaměstnanci ) viz příloha č. 2 organizačního řádu. Článek 4 Řízení úřadu (1) V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. (2) Tajemník úřadu je zaměstnancem města a za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi. Tajemník řídí a kontroluje činnost

6 Město Moravská Třebová 6 zaměstnanců města zařazených do úřadu a není-li dále stanoveno jinak, pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů. je (3) Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do jeho odboru a je jejich přímým nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá tajemníkovi úřadu za činnost odboru. (4) Vedoucí oddělení řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do jeho oddělení. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů vymezených v podrobnější náplni činností oddělení a dále opatření uložená vedoucím odboru, kterému je za plnění těchto úkolů odpovědný. (5) Jmenovanými funkcemi jsou: tajemník úřadu a vedoucí odborů a oddělení; osoby zastávající jmenované funkce jsou vedoucími zaměstnanci úřadu. (6) Při jmenování do jmenované funkce se provede předání a převzetí funkce, o čemž se vyhotoví písemný zápis (protokol o předání a převzetí funkce). Má-li předávání funkce návaznost na dohodu o odpovědnosti, provede se mimořádná inventarizace. Článek 5 Podepisování písemností (1) Písemnosti vyhotovené úřadem podepisuje v rámci své působnosti vedoucí odboru, pokud se nejedná o věc v kompetenci volených orgánů města. Ve věcech výkonu státní správy a samosprávy na svěřeném úseku může tajemník oprávnit podepisováním rozhodnutí a jiných opatření příslušného odboru písemným pověřením jiného zaměstnance. Podepisováním běžné korespondence může vedoucí odboru pověřit vedoucího oddělení či jiného zaměstnance. Písemnosti odesílané jménem tajemníka podepisuje tajemník, nerozhodne-li jinak. (2) Při podepisování písemností nesmí být zasahováno do působností zastupitelstva a rady. Musí být tedy respektována zejména: a) platná právní úprava, ze které vyplývá, že úřad je orgánem města bez právní subjektivity a zvláště na úseku samostatné působnosti plní úkoly uložené dalšími orgány města, b) platná usnesení rady a zastupitelstva, kterými jsou vymezeny úkoly úřadu (např. při zabezpečování hospodaření dle rozpočtu) a dále kompetence rady a zastupitelstva (např. při schvalování smluv), c) postavení starosty, zejména jeho právo zastupovat město navenek. Právní úkony za

7 Město Moravská Třebová 7 město v samostatné působnosti lze činit na základě písemného zmocnění starosty. Článek 6 Porady vedení a zásady spolupráce (1) Pravidelně každý týden se koná porada vedení města, které se účastní starosta, místostarostové, tajemník úřadu, vedoucí odboru finančního, odboru kancelář starosty a tajemníka a odboru rozvoje města. (2) Pravidelně jedenkrát měsíčně se koná porada vedení městského úřadu, které se účastní starosta, místostarostové, tajemník úřadu, vedoucí odborů úřadu, tisková mluvčí, vedoucí oddělení informačních technologií, ředitelé příspěvkových organizací, velitel městské policie a další přizvané osoby (např. ředitelé obchodních společností, kde je město jediným společníkem). (3) Pravidelně každý týden (mimo týdne, ve kterém se koná porada vedení městského úřadu) se koná porada vedoucích odborů úřadu, které se účastní tajemník úřadu, vedoucí odborů úřadu, vedoucí oddělení informačních technologií, tisková mluvčí, případně další pozvané osoby. (4) Organizační jednotky úřadu jsou povinny v rozsahu své působnosti a v souladu s právními předpisy vzájemně si poskytovat potřebné informace, stanoviska a vyjádření a projednávat společně záležitosti vyžadující součinnost více organizačních jednotek úřadu. Přiměřeně tyto zásady platí pro vztahy organizačních jednotek úřadu a úřadu jako celku k Městské policii Moravská Třebová, organizační složce města, příspěvkovým organizacím města a obchodní společnosti, kde je město jediným společníkem (dále jen městské organizace"). Informace lze poskytovat pouze, nebráníli jejich poskytnutí zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Přípravu závazných souhrnných stanovisek přesahujících rámec působnosti jednoho odboru koordinuje odbor určený tajemníkem. (5) Formu spolupráce zaměstnanců při řešení uložených úkolů prostřednictvím pracovních týmů upravuje příloha č. 5 tohoto organizačního řádu. (6) Spory vzniklé mezi odbory úřadu při zabezpečování pracovních úkolů řeší společně vedoucí příslušných odborů především dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník nebo jím pověřený zaměstnanec. Spory mezi odděleními a mezi zaměstnanci zařazenými v odboru řeší vedoucí odboru.

8 Město Moravská Třebová 8 Článek 7 Starosta (1) Starosta (STA) plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zvláštním předpisem 1). Starosta zastupuje město navenek. (2) Starosta dále a) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady a vnitřními předpisy, b) vydává pokyny tajemníkovi úřadu a vedoucím odborů k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady, c) svolává a řídí porady vedení města a vedení městského úřadu, d) věcně řídí činnost úseku sekretariát starosty, e) řídí Městskou policii Moravská Třebová a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči strážníkům Městské policie Moravská Třebová a zaměstnancům města, zařazeným do jeho organizační složky, není-li zastupitelstvem pověřen řízením jiný člen zastupitelstva, f) řídí činnosti při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádných situací, zodpovídá za provádění interního auditu. Článek 8 Místostarostové (1) Místostarostové (MSTA) zastupují v pořadí stanoveném zastupitelstvem starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta svou funkci; v těchto případech místostarosta jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Dále místostarostové plní úkoly v samostatné působnosti, které jim svěřilo zastupitelstvo viz příloha č. 4. (2) Místostarostové dále plní úkoly uložené jim jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady, vnitřními předpisy, případně uložené starostou. Článek 9 Tajemník úřadu (1) Tajemník úřadu (TAJ) plní úkoly stanovené zvláštním předpisem 1) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené

9 Město Moravská Třebová 9 úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům. (2) Tajemník úřadu dále a) zabezpečuje komplexní zajištění přeneseného výkonu státní správy města jako obce s rozšířenou působností, b) zajišťuje komplexní výkon dozoru nad zákonností právních a vnitřních předpisů města a jiných opatření orgánů města, c) koordinuje přípravu právních a vnitřních předpisů města, d) vydává vnitřní předpisy v souladu s vnitřním předpisem 4), e) předkládá radě návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů úřadu, f) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady a starostou, g) řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů úřadu, rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory, h) podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec, i) podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města, j) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a vyjadřuje je v jejich náplních práce, k) rozhoduje o vyloučení vedoucího odboru z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení, l) rozhoduje o stanovení platu a odměn zaměstnancům, m) určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím odborů, n) uděluje zaměstnancům souhlas se zvýšením kvalifikace, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele a uzavírá kvalifikační dohody, o) schvaluje návrhy na materiálně technické vybavení úřadu, p) svolává a řídí porady vedoucích odborů úřadu, q) odpovídá q. a. za plnění úkolů úřadu v přenesené působnosti vyplývajících ze zvláštních zákonů, instrukcí a směrnic ústředních orgánů, usnesení a opatření vlády a krajského úřadu, q. b. za koordinaci chodu vnitřní správy úřadu, q. c. za personální práci, odbornou přípravu zaměstnanců a sociální rozvoj, q. d. za zkvalitňování řídících, správních a ostatních činností úřadu,

10 Město Moravská Třebová 10 q. e. za ochranu utajovaných skutečností a osobních údajů osob při plnění úkolů úřadu, q. f. za realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím v činnosti úřadu, q. g. za pořizování zápisů o průběhu zasedání zastupitelstva a rady včetně usnesení a jejich zpřístupňování pro veřejnost. Článek 10 Vedoucí odboru (1) Vedoucí odboru je ve své činnosti vázán zvláštním zákonem 1) a dalšími právními předpisy souvisejícími s výkonem kompetencí svěřených jeho odboru. (2) Vedoucí odboru a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z náplně práce odboru a úkolů uložených zastupitelstvem, radou, starostou, místostarosty a tajemníkem, b) v rozsahu své působnosti odborně metodicky usměrňuje právnické osoby a organizační složky, které zřizuje nebo zakládá město, c) je oprávněnou úřední osobou podle zvláštního předpisu 10),11), je tedy oprávněn provádět úkony ve správních řízeních včetně podepisování rozhodnutí při výkonu přenesené působnosti svěřené jeho odboru, není-li k tomu písemným pověřením tajemníka určena jiná oprávněná osoba z řad pracovníků odboru, nebo je-li taková osoba nepřítomna, d) podepisuje písemnosti vyhotovené odborem při plnění úkolů samostatné působnosti města, přičemž zavazovat město může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města, e) zodpovídá za dodržování právních a vnitřních předpisů města, usnesení zastupitelstva a rady při činnosti odboru, f) navrhuje radě a tajemníkovi vnitřní předpisy v souladu s vnitřním předpisem 4), g) spolupracuje při sestavování rozpočtů, jejich realizaci a kontrole; zodpovídá za nepřekročení a účelné využití rozpočtem stanovených finančních prostředků, h) zodpovídá za hospodárné využívání svěřených materiálně technických prostředků, zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce a protipožární ochrany na odboru a oddělení, i) provádí kontrolní činnost v rámci odboru, j) stanovuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců a vyjadřuje je v jejich náplních práce; u nově přijatých zaměstnanců předkládá náplň práce tajemníkovi ke schválení vždy nejpozději 1. den vzniku pracovního poměru, dále při každé její úpravě, k) podává tajemníkovi úřadu návrhy v personálních a platových záležitostech

11 Město Moravská Třebová 11 zaměstnanců; vyhodnocuje ve spolupráci s tajemníkem úřadu zkušební dobu nových zaměstnanců, l) odpovídá za kontrolu a převzetí práce z uzavřené dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce pro potřeby odboru, m) v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva nebo schůzí rady a jejich orgánů, případně organizuje a zabezpečuje účast zaměstnanců na práci těchto orgánů, n) v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu předkládá, zpracovává nebo zajišťuje zpracování materiálů na jednání orgánů města, o) na základě usnesení orgánů města a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu připravuje a předkládá k podpisu schválené písemnosti, p) poskytuje bezodkladně starostovi, místostarostům a tajemníkovi úřadu informace o služebních záležitostech, které přesahují běžnou činnost odboru a mohou mít zásadní vliv na město a činnost jeho orgánů, q) koordinuje práci odboru s prací ostatních odborů a oddělení úřadu, úzce spolupracuje s jejich vedoucími, vyjadřuje se k návrhům ostatních odborů a oddělení, podává podněty a náměty, r) v souladu se zvláštním předpisem 5) v rámci vymezené věcné působnosti odboru zabezpečuje zveřejňování informací a vyřizuje a eviduje žádosti o informace a předkládá příslušnému odvolacímu orgánu k rozhodnutí případná odvolání proti rozhodnutí o odepření informace, s) v souladu s vnitřním předpisem 6) města vyřizuje stížnosti a podněty patřící do věcné působnosti odboru, t) odpovídá za vytváření a aktualizaci příslušných databází (agend) úřadu a jejich využívání ve stanoveném rozsahu, u) odpovídá za aktualizaci informací z působnosti odboru na webu města, v) odpovídá za včasné informování příslušného odboru, který vede evidenci majetku města, o změnách týkajících se majetku města svěřeného odboru, w) odpovídá za informování příslušné organizační jednotky úřadu o vzniku a změnách pohledávek města vznikajících při činnosti jeho odboru v samostatné i přenesené působnosti obce, x) odpovídá za soustavné prohlubování kvalifikace a odborné úrovně podřízených zaměstnanců, y) zabezpečuje určeným způsobem vedení evidence a kontrolu dodržování pracovní doby podřízených zaměstnanců, z) minimálně jedenkrát měsíčně organizuje porady zaměstnanců zařazených do

12 Město Moravská Třebová 12 odboru. (3) Vedoucí odboru se aktivně zapojuje do realizace projektu Zdravé město a Místní agenda 21 a plní úkoly z projektu pro odbor vyplývající a je vstřícný vůči požadavkům koordinátora - koordinátorky projektu. Ke stejnému přístupu vede i své podřízené. (4) Vedoucí příslušného odboru dále plní úkoly, které jsou uloženy odboru v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu, nepatří-li daný úkol do pracovní náplně žádného zaměstnance. Článek 11 Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení a) řídí činnost zaměstnanců zařazených do oddělení, kontroluje a hodnotí jejich činnost a navrhuje vedoucímu odboru opatření ke zlepšení jejich práce, b) organizuje činnost oddělení při plnění úkolů vymezených v pracovní náplni oddělení a plnění opatření uložených vedoucím odboru. Článek 12 Řídící kontrola (1) Starosta, místostarostové, tajemník úřadu a vedoucí organizačních jednotek zajišťují řídící kontrolu na svých podřízených úsecích ve smyslu zvláštních předpisů 7),8). (2) Podrobnosti o provádění zvláštního zákona 7) v působnosti města upravuje zvláštní vnitřní předpis města. Článek 13 Péče o bezpečnost a zdraví při práci (1) Vedoucí zaměstnanci úřadu (tajemník úřadu, vedoucí odborů, vedoucí oddělení) zabezpečují na svých stupních řízení v rozsahu svých funkcí plnění úkolů města jako zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nezbytnost přijetí opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které není v jeho kompetenci, musí vedoucí odboru bezodkladně oznámit tajemníkovi úřadu. (2) Tajemník úřadu koordinuje zabezpečování plnění úkolů města jako

13 Město Moravská Třebová 13 zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyplývající ze zvláštního předpisu 15) a dalších souvisejících právních předpisů, které zabezpečují vedoucí zaměstnanci úřadu a personální úsek odboru kancelář starosty a tajemníka. (3) Podrobnosti o zabezpečování úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci upravuje vnitřní předpis města 9). Článek 14 Zastupování zaměstnanců (1) Tajemník úřadu se souhlasem starosty a vedoucí odborů úřadu se souhlasem tajemníka určují písemně svého zástupce a vymezují rozsah zastupovaných činností. Určení zástupce se písemně vyjadřuje vydáním nové pracovní náplně příslušnému zaměstnanci, která obsahuje i činnost zástupce. (2) O zastupování zaměstnanců zařazených v odboru rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. (3) K určení zástupce tajemníka, vedoucího odboru a oddělení je nutný souhlas zaměstnance pověřeného zastupováním. (4) Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. (5) Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvláště důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce. (6) Při ukončení pracovního poměru zaměstnance úřadu, jeho přechodu na jinou funkci nebo na jiné pracoviště úřadu, nebo pokud zaměstnanec pro jiné překážky nemůže vykonávat svěřenou činnost, provede se předání funkce písemným zápisem. Byla-li s předávajícím zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti, provede se zároveň inventarizace svěřených hodnot. Článek 15 Předávání funkce (1) O předání funkcí v případě dlouhodobé nepřítomnosti vedoucích zaměstnanců (nepřítomnost nad 15 dnů) se provede písemný zápis, který bude uložen u vedoucího odboru úřadu. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace svěřeného majetku.

14 Město Moravská Třebová 14 (2) Obsahem písemného zápisu o předání funkce bude zejména: a) seznam přidělených úkolů a stav jejich rozpracovanosti b) seznam předávané dokumentace c) seznam předávaného inventáře. Článek 16 Pověření (1) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) : a) pověřuje odbor majetku města a komunálního hospodářství vydávat na základě žádosti nájemce za město jako pronajímatele písemný souhlas s podnájmem městského bytu nebo jeho části a s podnájmem nebytové prostory nebo její části, b) pověřuje odbor výstavby a územního plánování na základě žádosti vlastníka budovy rozhodovat o jejím přečíslování, c) pověřuje vedoucího odboru finančního podepisováním daňových přiznání města, mimo přiznání k dani z převodu nemovitostí, d) pověřuje vedoucího odboru majetku města a komunálního hospodářství podepisováním daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí, e) pověřuje vedoucí odboru finančního podepisováním písemností týkajících se finančního hospodaření příspěvkových organizací (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy k účetním uzávěrkám), předkládaných nadřízenému orgánu, f) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství k vydávání pokynů na vrácení přeplatků na nájmu vydání tzv. bezdůvodného obohacení dle zvláštního předpisu 12), g) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním nájemních smluv o pronájmu reklamních ploch umístěných na nemovitostech ve vlastnictví města, h) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním smluv na pronájem podia a konstrukce na zastřešení podia na dobu kratší než 30 dnů, i) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním smluv na krátkodobý pronájem objektu tržnice na ul. Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové na dobu kratší než 30 dnů. (2) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) schválením tohoto organizačního řádu svěřuje odboru kancelář starosty a tajemníka působnost ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle zvláštního předpisu 13).

15 Město Moravská Třebová 15 (3) Bude-li nezbytné prokázat pověření podle odstavce 1, vystaví starosta příslušné osobě písemné pověření ve schváleném rozsahu. (4) Vyhradí-li si zastupitelstvo některou z kompetencí rady, která je uvedena v odstavci 1, nebo její část, pak příslušné pověření zaniká dnem rozhodnutí zastupitelstva o vyhrazení kompetence. Článek 17 Počty zaměstnanců (1) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) schvaluje usnesením celkový maximální počet zaměstnanců města zařazených do úřadu. V tomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci přijatí na dohody o provedení práce a dohody o činnosti. (2) Rada města zmocňuje tajemníka úřadu uzavírat dohody o provedení práce a dohody o činnosti se zaměstnanci města zařazenými do úřadu na výkon nezbytných činností nad rámec počtu stanoveného v odst. 1 článku 17 a to v rámci schválených finančních prostředků na příslušný kalendářní rok. (3) Maximální stanovený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do úřadu lze překročit při současném splnění těchto podmínek: a) dostatek rozpočtových prostředků určených na platy pro tyto zaměstnance, b) nezbytnost obsazení jednoho pracovního místa ve struktuře úřadu současně dvěma zaměstnanci z důvodu zapracování nového zaměstnance, c) současné obsazení jednoho pracovního místa dvěma zaměstnanci nebude trvat déle než 3 měsíce. (4) Nad maximální stanovený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do úřadu umožňuje rada města tajemníkovi úřadu uzavírat pracovní poměry na dobu určitou, a to v případech dle ustanovení zvláštního předpisu 14). Článek 18 Závěrečná ustanovení (1) V případě rozporu ustanovení tohoto organizačního řádu s právními předpisy, které vstoupí v účinnost po vydání tohoto organizačního řádu, má přednost příslušný právní předpis. Tajemník úřadu je povinen v takovém případě předložit radě návrh na změnu organizačního řádu.

16 Město Moravská Třebová 16 (2) Porušení jednotlivých ustanovení organizačního řádu bude posuzováno jako porušení povinností zaměstnancem, který jedná v rozporu se zájmy města jako zaměstnavatele, a bude pracovně-právně řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštního předpisu 15). 1) Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2) 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 3) 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 4) Vnitřní předpis č. 27/2009, Směrnice pro vydávání vnitřních předpisů města Moravská Třebová 5) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 6) Vnitřní předpis č. 1/2006, Směrnice rady města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 7) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 8) Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 9) Vnitřní předpis č. 4/2006, Směrnice pro organizaci, řízení a kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na Městském úřadě Moravská Třebová 10) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 11) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 12) 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 13) 58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 14) 10 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 15) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

17 Město Moravská Třebová 17 Řízení dokumentů Číslo předpisu a pořadí výtisku Médium (papír, databáze, audio kazeta.) Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 11/2011 elektronicky vedoucí OKST \\merkur\data\interni\vnitrni_predpisy_meu 11/2011 výtisk 1 papír vedoucí OKST registr vnitřních předpisů

18 Město Moravská Třebová 18 Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k Příloha č. 1 Starosta Uvolněný místostarosta Neuvolněný místostarosta Tajemník Odbor kancelář starosty a tajemníka vedoucí + 6 Odbor vnitřních věcí vedoucí + 2 Oddělení informačních technologií vedoucí + 1 Oddělení občanské informační centrum vedoucí + 4 Oddělení správní vedoucí + 4 Odbor finanční vedoucí + 7 Odbor výstavby a územního plánování vedoucí + 5 Odbor majetku města a komunálního hospodářství vedoucí + 5 Odbor životního prostředí vedoucí + 6 Odbor rozvoje města vedoucí + 5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí + 7 Odbor Obecní živnostenský úřad vedoucí + 3 Odbor dopravy vedoucí + 8

19 Město Moravská Třebová 19 Příloha č. 2 Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, struktury Městského úřadu Moravská Třebová zařazených do Organizační (1) Rada města schválila na své schůzi dne organizační změnu vrámci Městského úřadu Moravská Třebová, spočívající: a) Ve zřízení pracovního místa v rámci odboru kancelář starosty a tajemníka sekretářky na období (2) Rada města schválila na své schůzi dne organizační změny vrámci Městského úřadu Moravská Třebová od , spočívající: a) ve snížení počtu pracovních míst v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze stávajících 14 na 8, b) zrušení oddělení sociálně právní prevence a sociálně právní ochrany a oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. (3) Na základě výše schválených výše uvedených změn je celkový počet pracovních míst a pracovních úvazků, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová, a vyplývající z výše uvedených usnesení rady města, stanoven od takto: Odbor Počet pracovních míst Počet pracovních úvazků Tajemník 1 1 Odbor kancelář starosty a tajemníka 9 9 Odbor finanční 8 8 Odbor obecní živnostenský úřad 4 4 Odbor vnitřních věcí Odbor majetku města a komunálního hospodářství 6 6 Odbor výstavby a územního plánování 6 6 Odbor rozvoje města 6 6 Odbor životního prostředí 7 6,5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 8 Odbor dopravy 9 9 Městský úřad celkem 77 76,5

20 Město Moravská Třebová 20 Příloha č. 3 Náplně činností jednotlivých odborů Městského úřadu Moravská Třebová Článek 1 Obecné úkoly odborů úřadu (1) Každý odbor plní následující úkoly: a) připravuje návrhy vnitřních předpisů města v oblasti své věcné působnosti, b) spolupracuje při přípravě návrhu rozpočtu města, c) v rámci své působnosti připravuje smlouvy, řídí proces jejich přípravy a schvalování, vede jejich evidenci (fyzicky a elektronicky v systému Lotus Notes) a zabezpečuje jejich kontrolu, d) sleduje, opatřuje, zpracovává, ukládá, využívá a poskytuje informace všeho druhu, pokud se týkají působnosti a činnosti organizační jednotky (normy, studijní materiály, spisová dokumentace, evidenční a plánovací údaje apod.), a to vždy v souladu s právními předpisy, e) zpracovává stanovené výkazy, hlášení, rozbory, zprávy nebo pro ně poskytuje podklady, f) spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami v rámci výkonu vlastní i jejich působnosti, g) vyjadřuje se k návrhům ostatních organizačních jednotek a podává vlastní návrhy, náměty apod., h) dle platného spisového a skartačního řádu eviduje, vyřizuje, ukládá a skartuje písemnosti všeho druhu, pokud na organizační jednotce vznikly nebo jí byly doručeny, přičemž využívá počítačový program evidence písemností (spisová služba), i) spolupracuje při provádění kontrol, případně provádí vlastní kontroly ve svěřeném okruhu působnosti, j) provozuje příruční pokladny s cílem umožnit občanům hotovostní platbu, k) zabezpečuje aktuálnost internetových stránek města v částech týkajících se věcné působnosti organizační jednotky úřadu. (2) Jednotlivé odbory úřadu dále plní úkoly a vykonávají svěřené pravomoci, které jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu a další úkoly vyplývající z platných právních předpisů a vnitřních předpisů města, z usnesení zastupitelstva či rady a nebo pokynů nadřízených. (3) Je-li úřadu jako pověřenému obecnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 13) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ŘÁD 01/11/Taj Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-018-13 ze dne 22.10.2013 Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 Rada městské části 1. schvaluje Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení

MĚSTO POLNÁ. Článek 1. Úvodní ustanovení MĚSTO POLNÁ Statut a jednací řád výborů Zastupitelstva města Polná Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Statut výborů Zastupitelstva města Polná (dále jen "výborů") stanovuje působnost výborů a zásady členství

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Schvalovatel RM 85.2 písm. q) 10.08.2010 Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního

Více

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016.

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016. Schválený Radou města Šluknov dne 28.11.2016, usnesením č. 31/62R/2016. OBSAH HLAVA I OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Základní ustanovení str. 3 HLAVA II MĚSTO ŠLUKNOV Čl. 2 Postavení a působnost města str. 3 Čl. 3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Organizační řád KDU-ČSL

Organizační řád KDU-ČSL Organizační řád KDU-ČSL 1. Základní ustanovení 1. Organizační řád se vydává dle Stanov KDU-ČSL 1. 2. Organizační řád schvaluje Celostátní konference KDU- ČSL 2. 3. Organizační řád se řídí platnými Stanovami

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

Město RALSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2008/04,

Město RALSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2008/04, Město RALSKO Obecně závazná vyhláška č. 2008/04, O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE RALSKO, STEJNOKROJI MĚSTSKÉ POLICIE RALSKO A JEHO NOŠENÍ Zastupitelstvo města Ralsko se na svém zasedání dne 17. 12. 2008 usnesením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Město Ralsko okr. Česká Lípa SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Výtisk č.: Strana 1 5 Vydání č.: 1 Účinnost od: 1.12.2009 ZPRACOVAL: PROJEDNAL PODEPSAL MÍSTOSTAROSTA RADA MĚSTA STAROSTA Václav

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více