Platnost od: Účinnost od: Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: Účinnost od: Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská Třebová, zařazené do Městského úřadu Moravská Třebová a zaměstnavatele město Moravská Třebová Zpracoval: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Dne: Podpis: Přezkoumal: JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: Podpis: Schválil: Rada města, číslo usnesení 1055/R/ Dne: Podpis: Aktualizuje předpis č.: -- Ruší předpis č: 3/2011

2 Město Moravská Třebová 2 Obsah: Článek Úvodní ustanovení...4 Článek Působnost úřadu...4 Článek Organizace úřadu...5 Článek Řízení úřadu...5 Článek Podepisování písemností...6 Článek Porady vedení a zásady spolupráce...7 Článek Starosta...8 Článek Místostarostové...8 Článek Tajemník úřadu...8 Článek Vedoucí odboru...10 Článek Vedoucí oddělení...12 Článek Řídící kontrola...12 Článek Péče o bezpečnost a zdraví při práci...12 Článek Zastupování zaměstnanců...13 Článek Předávání funkce...13 Článek Pověření...14 Článek Počty zaměstnanců...15 Článek Závěrečná ustanovení...15

3 Město Moravská Třebová 3 Přílohy: Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová...19 Náplně činností jednotlivých odborů Městského úřadu Moravská Třebová...20 Rozdělení kompetencí mezi místostarosty města...49 Zásady týmové spolupráce při realizaci projektů...50 Správní obvody města Moravská Třebová...54

4 Město Moravská Třebová 4 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) (dále jen úřad ) je vydáván na základě zvláštního předpisu 1). (2) Organizační řád úřadu upravuje organizaci úřadu včetně jeho organizační struktury, rozdělení pravomocí (kompetence odborů a oddělení) v úřadu a zásady činnosti a řízení úřadu a jeho jednotlivých organizačních jednotek (odbory a oddělení), jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a organizační složce, které zřídilo nebo založilo město. (3) Městský úřad Moravská Třebová je orgánem města Moravská Třebová (dále jen město ), přičemž ve své činnosti se řídí zvláštním předpisem 1) a dalšími souvisejícími právními předpisy, a v jejich mezích tímto organizačním řádem. Článek 2 Působnost úřadu (1) Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti podle zvláštního zákona 1). (2) V oblasti samostatné působnosti je úřad podřízen Radě města Moravská Třebová (dále jen rada ), pokud nejde o oblasti, které jsou vyhrazeny Zastupitelstvu města Moravská Třebová (dále jen zastupitelstvo ). V oblasti přenesené působnosti je úřad podřízen Krajskému úřadu Pardubického kraje, není-li stanoveno zákonem o obcích jinak. (3) V oblasti samostatné působnosti obce úřad a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada, b) pomáhá výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády těchto orgánů, c) provádí řízení o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech svěřených v samostatné působnosti k rozhodování městu, pokud není příslušný jiný orgán města. (4) V oblasti přenesené působnosti obce vykonává úřad státní správu a) v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města,

5 Město Moravská Třebová 5 b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. (5) Územní působnost města v oblasti přenesené působnosti je vymezena správními obvody, uvedenými v příloze č. 6. (6) Po odborné stránce úřad metodicky usměrňuje právnické osoby a organizační složku, které zřídilo nebo založilo město, pokud zvláštní zákon nebo rada nebo zastupitelstvo nestanoví jinak. (7) Úřad pomáhá komisím, zřízeným radou, výborům, zřízeným zastupitelstvem a zvláštním orgánům, zřízeným podle zvláštních zákonů, v jejich činnosti. Zabezpečuje činnost komisí a výborů po materiální stránce. (8) Vztahy úřadu k orgánům města upravuje zvláštní zákon 1). Článek 3 Organizace úřadu (1) Úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci města zařazení do úřadu. (2) Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti odbory úřadu (dále jen odbor ) a oddělení úřadu (dále jen oddělení ) - (dále jen organizační jednotky úřadu ), jejichž názvy, pravomoci a náplň činnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu. (3) Organizační struktura úřadu a jeho jednotlivých organizačních jednotek s vyznačením vazeb nadřízenosti a podřízenosti je přílohou č. 1 tohoto organizačního řádu. Rada stanoví počet zaměstnanců města, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová (dále jen zaměstnanci ) viz příloha č. 2 organizačního řádu. Článek 4 Řízení úřadu (1) V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. (2) Tajemník úřadu je zaměstnancem města a za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi. Tajemník řídí a kontroluje činnost

6 Město Moravská Třebová 6 zaměstnanců města zařazených do úřadu a není-li dále stanoveno jinak, pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů. je (3) Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do jeho odboru a je jejich přímým nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá tajemníkovi úřadu za činnost odboru. (4) Vedoucí oddělení řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do jeho oddělení. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů vymezených v podrobnější náplni činností oddělení a dále opatření uložená vedoucím odboru, kterému je za plnění těchto úkolů odpovědný. (5) Jmenovanými funkcemi jsou: tajemník úřadu a vedoucí odborů a oddělení; osoby zastávající jmenované funkce jsou vedoucími zaměstnanci úřadu. (6) Při jmenování do jmenované funkce se provede předání a převzetí funkce, o čemž se vyhotoví písemný zápis (protokol o předání a převzetí funkce). Má-li předávání funkce návaznost na dohodu o odpovědnosti, provede se mimořádná inventarizace. Článek 5 Podepisování písemností (1) Písemnosti vyhotovené úřadem podepisuje v rámci své působnosti vedoucí odboru, pokud se nejedná o věc v kompetenci volených orgánů města. Ve věcech výkonu státní správy a samosprávy na svěřeném úseku může tajemník oprávnit podepisováním rozhodnutí a jiných opatření příslušného odboru písemným pověřením jiného zaměstnance. Podepisováním běžné korespondence může vedoucí odboru pověřit vedoucího oddělení či jiného zaměstnance. Písemnosti odesílané jménem tajemníka podepisuje tajemník, nerozhodne-li jinak. (2) Při podepisování písemností nesmí být zasahováno do působností zastupitelstva a rady. Musí být tedy respektována zejména: a) platná právní úprava, ze které vyplývá, že úřad je orgánem města bez právní subjektivity a zvláště na úseku samostatné působnosti plní úkoly uložené dalšími orgány města, b) platná usnesení rady a zastupitelstva, kterými jsou vymezeny úkoly úřadu (např. při zabezpečování hospodaření dle rozpočtu) a dále kompetence rady a zastupitelstva (např. při schvalování smluv), c) postavení starosty, zejména jeho právo zastupovat město navenek. Právní úkony za

7 Město Moravská Třebová 7 město v samostatné působnosti lze činit na základě písemného zmocnění starosty. Článek 6 Porady vedení a zásady spolupráce (1) Pravidelně každý týden se koná porada vedení města, které se účastní starosta, místostarostové, tajemník úřadu, vedoucí odboru finančního, odboru kancelář starosty a tajemníka a odboru rozvoje města. (2) Pravidelně jedenkrát měsíčně se koná porada vedení městského úřadu, které se účastní starosta, místostarostové, tajemník úřadu, vedoucí odborů úřadu, tisková mluvčí, vedoucí oddělení informačních technologií, ředitelé příspěvkových organizací, velitel městské policie a další přizvané osoby (např. ředitelé obchodních společností, kde je město jediným společníkem). (3) Pravidelně každý týden (mimo týdne, ve kterém se koná porada vedení městského úřadu) se koná porada vedoucích odborů úřadu, které se účastní tajemník úřadu, vedoucí odborů úřadu, vedoucí oddělení informačních technologií, tisková mluvčí, případně další pozvané osoby. (4) Organizační jednotky úřadu jsou povinny v rozsahu své působnosti a v souladu s právními předpisy vzájemně si poskytovat potřebné informace, stanoviska a vyjádření a projednávat společně záležitosti vyžadující součinnost více organizačních jednotek úřadu. Přiměřeně tyto zásady platí pro vztahy organizačních jednotek úřadu a úřadu jako celku k Městské policii Moravská Třebová, organizační složce města, příspěvkovým organizacím města a obchodní společnosti, kde je město jediným společníkem (dále jen městské organizace"). Informace lze poskytovat pouze, nebráníli jejich poskytnutí zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Přípravu závazných souhrnných stanovisek přesahujících rámec působnosti jednoho odboru koordinuje odbor určený tajemníkem. (5) Formu spolupráce zaměstnanců při řešení uložených úkolů prostřednictvím pracovních týmů upravuje příloha č. 5 tohoto organizačního řádu. (6) Spory vzniklé mezi odbory úřadu při zabezpečování pracovních úkolů řeší společně vedoucí příslušných odborů především dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník nebo jím pověřený zaměstnanec. Spory mezi odděleními a mezi zaměstnanci zařazenými v odboru řeší vedoucí odboru.

8 Město Moravská Třebová 8 Článek 7 Starosta (1) Starosta (STA) plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zvláštním předpisem 1). Starosta zastupuje město navenek. (2) Starosta dále a) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady a vnitřními předpisy, b) vydává pokyny tajemníkovi úřadu a vedoucím odborů k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady, c) svolává a řídí porady vedení města a vedení městského úřadu, d) věcně řídí činnost úseku sekretariát starosty, e) řídí Městskou policii Moravská Třebová a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči strážníkům Městské policie Moravská Třebová a zaměstnancům města, zařazeným do jeho organizační složky, není-li zastupitelstvem pověřen řízením jiný člen zastupitelstva, f) řídí činnosti při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádných situací, zodpovídá za provádění interního auditu. Článek 8 Místostarostové (1) Místostarostové (MSTA) zastupují v pořadí stanoveném zastupitelstvem starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta svou funkci; v těchto případech místostarosta jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Dále místostarostové plní úkoly v samostatné působnosti, které jim svěřilo zastupitelstvo viz příloha č. 4. (2) Místostarostové dále plní úkoly uložené jim jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady, vnitřními předpisy, případně uložené starostou. Článek 9 Tajemník úřadu (1) Tajemník úřadu (TAJ) plní úkoly stanovené zvláštním předpisem 1) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené

9 Město Moravská Třebová 9 úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům. (2) Tajemník úřadu dále a) zabezpečuje komplexní zajištění přeneseného výkonu státní správy města jako obce s rozšířenou působností, b) zajišťuje komplexní výkon dozoru nad zákonností právních a vnitřních předpisů města a jiných opatření orgánů města, c) koordinuje přípravu právních a vnitřních předpisů města, d) vydává vnitřní předpisy v souladu s vnitřním předpisem 4), e) předkládá radě návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů úřadu, f) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady a starostou, g) řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů úřadu, rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory, h) podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec, i) podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města, j) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a vyjadřuje je v jejich náplních práce, k) rozhoduje o vyloučení vedoucího odboru z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení, l) rozhoduje o stanovení platu a odměn zaměstnancům, m) určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím odborů, n) uděluje zaměstnancům souhlas se zvýšením kvalifikace, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele a uzavírá kvalifikační dohody, o) schvaluje návrhy na materiálně technické vybavení úřadu, p) svolává a řídí porady vedoucích odborů úřadu, q) odpovídá q. a. za plnění úkolů úřadu v přenesené působnosti vyplývajících ze zvláštních zákonů, instrukcí a směrnic ústředních orgánů, usnesení a opatření vlády a krajského úřadu, q. b. za koordinaci chodu vnitřní správy úřadu, q. c. za personální práci, odbornou přípravu zaměstnanců a sociální rozvoj, q. d. za zkvalitňování řídících, správních a ostatních činností úřadu,

10 Město Moravská Třebová 10 q. e. za ochranu utajovaných skutečností a osobních údajů osob při plnění úkolů úřadu, q. f. za realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím v činnosti úřadu, q. g. za pořizování zápisů o průběhu zasedání zastupitelstva a rady včetně usnesení a jejich zpřístupňování pro veřejnost. Článek 10 Vedoucí odboru (1) Vedoucí odboru je ve své činnosti vázán zvláštním zákonem 1) a dalšími právními předpisy souvisejícími s výkonem kompetencí svěřených jeho odboru. (2) Vedoucí odboru a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z náplně práce odboru a úkolů uložených zastupitelstvem, radou, starostou, místostarosty a tajemníkem, b) v rozsahu své působnosti odborně metodicky usměrňuje právnické osoby a organizační složky, které zřizuje nebo zakládá město, c) je oprávněnou úřední osobou podle zvláštního předpisu 10),11), je tedy oprávněn provádět úkony ve správních řízeních včetně podepisování rozhodnutí při výkonu přenesené působnosti svěřené jeho odboru, není-li k tomu písemným pověřením tajemníka určena jiná oprávněná osoba z řad pracovníků odboru, nebo je-li taková osoba nepřítomna, d) podepisuje písemnosti vyhotovené odborem při plnění úkolů samostatné působnosti města, přičemž zavazovat město může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města, e) zodpovídá za dodržování právních a vnitřních předpisů města, usnesení zastupitelstva a rady při činnosti odboru, f) navrhuje radě a tajemníkovi vnitřní předpisy v souladu s vnitřním předpisem 4), g) spolupracuje při sestavování rozpočtů, jejich realizaci a kontrole; zodpovídá za nepřekročení a účelné využití rozpočtem stanovených finančních prostředků, h) zodpovídá za hospodárné využívání svěřených materiálně technických prostředků, zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce a protipožární ochrany na odboru a oddělení, i) provádí kontrolní činnost v rámci odboru, j) stanovuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců a vyjadřuje je v jejich náplních práce; u nově přijatých zaměstnanců předkládá náplň práce tajemníkovi ke schválení vždy nejpozději 1. den vzniku pracovního poměru, dále při každé její úpravě, k) podává tajemníkovi úřadu návrhy v personálních a platových záležitostech

11 Město Moravská Třebová 11 zaměstnanců; vyhodnocuje ve spolupráci s tajemníkem úřadu zkušební dobu nových zaměstnanců, l) odpovídá za kontrolu a převzetí práce z uzavřené dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce pro potřeby odboru, m) v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva nebo schůzí rady a jejich orgánů, případně organizuje a zabezpečuje účast zaměstnanců na práci těchto orgánů, n) v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu předkládá, zpracovává nebo zajišťuje zpracování materiálů na jednání orgánů města, o) na základě usnesení orgánů města a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu připravuje a předkládá k podpisu schválené písemnosti, p) poskytuje bezodkladně starostovi, místostarostům a tajemníkovi úřadu informace o služebních záležitostech, které přesahují běžnou činnost odboru a mohou mít zásadní vliv na město a činnost jeho orgánů, q) koordinuje práci odboru s prací ostatních odborů a oddělení úřadu, úzce spolupracuje s jejich vedoucími, vyjadřuje se k návrhům ostatních odborů a oddělení, podává podněty a náměty, r) v souladu se zvláštním předpisem 5) v rámci vymezené věcné působnosti odboru zabezpečuje zveřejňování informací a vyřizuje a eviduje žádosti o informace a předkládá příslušnému odvolacímu orgánu k rozhodnutí případná odvolání proti rozhodnutí o odepření informace, s) v souladu s vnitřním předpisem 6) města vyřizuje stížnosti a podněty patřící do věcné působnosti odboru, t) odpovídá za vytváření a aktualizaci příslušných databází (agend) úřadu a jejich využívání ve stanoveném rozsahu, u) odpovídá za aktualizaci informací z působnosti odboru na webu města, v) odpovídá za včasné informování příslušného odboru, který vede evidenci majetku města, o změnách týkajících se majetku města svěřeného odboru, w) odpovídá za informování příslušné organizační jednotky úřadu o vzniku a změnách pohledávek města vznikajících při činnosti jeho odboru v samostatné i přenesené působnosti obce, x) odpovídá za soustavné prohlubování kvalifikace a odborné úrovně podřízených zaměstnanců, y) zabezpečuje určeným způsobem vedení evidence a kontrolu dodržování pracovní doby podřízených zaměstnanců, z) minimálně jedenkrát měsíčně organizuje porady zaměstnanců zařazených do

12 Město Moravská Třebová 12 odboru. (3) Vedoucí odboru se aktivně zapojuje do realizace projektu Zdravé město a Místní agenda 21 a plní úkoly z projektu pro odbor vyplývající a je vstřícný vůči požadavkům koordinátora - koordinátorky projektu. Ke stejnému přístupu vede i své podřízené. (4) Vedoucí příslušného odboru dále plní úkoly, které jsou uloženy odboru v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu, nepatří-li daný úkol do pracovní náplně žádného zaměstnance. Článek 11 Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení a) řídí činnost zaměstnanců zařazených do oddělení, kontroluje a hodnotí jejich činnost a navrhuje vedoucímu odboru opatření ke zlepšení jejich práce, b) organizuje činnost oddělení při plnění úkolů vymezených v pracovní náplni oddělení a plnění opatření uložených vedoucím odboru. Článek 12 Řídící kontrola (1) Starosta, místostarostové, tajemník úřadu a vedoucí organizačních jednotek zajišťují řídící kontrolu na svých podřízených úsecích ve smyslu zvláštních předpisů 7),8). (2) Podrobnosti o provádění zvláštního zákona 7) v působnosti města upravuje zvláštní vnitřní předpis města. Článek 13 Péče o bezpečnost a zdraví při práci (1) Vedoucí zaměstnanci úřadu (tajemník úřadu, vedoucí odborů, vedoucí oddělení) zabezpečují na svých stupních řízení v rozsahu svých funkcí plnění úkolů města jako zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nezbytnost přijetí opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které není v jeho kompetenci, musí vedoucí odboru bezodkladně oznámit tajemníkovi úřadu. (2) Tajemník úřadu koordinuje zabezpečování plnění úkolů města jako

13 Město Moravská Třebová 13 zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyplývající ze zvláštního předpisu 15) a dalších souvisejících právních předpisů, které zabezpečují vedoucí zaměstnanci úřadu a personální úsek odboru kancelář starosty a tajemníka. (3) Podrobnosti o zabezpečování úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci upravuje vnitřní předpis města 9). Článek 14 Zastupování zaměstnanců (1) Tajemník úřadu se souhlasem starosty a vedoucí odborů úřadu se souhlasem tajemníka určují písemně svého zástupce a vymezují rozsah zastupovaných činností. Určení zástupce se písemně vyjadřuje vydáním nové pracovní náplně příslušnému zaměstnanci, která obsahuje i činnost zástupce. (2) O zastupování zaměstnanců zařazených v odboru rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. (3) K určení zástupce tajemníka, vedoucího odboru a oddělení je nutný souhlas zaměstnance pověřeného zastupováním. (4) Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. (5) Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvláště důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce. (6) Při ukončení pracovního poměru zaměstnance úřadu, jeho přechodu na jinou funkci nebo na jiné pracoviště úřadu, nebo pokud zaměstnanec pro jiné překážky nemůže vykonávat svěřenou činnost, provede se předání funkce písemným zápisem. Byla-li s předávajícím zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti, provede se zároveň inventarizace svěřených hodnot. Článek 15 Předávání funkce (1) O předání funkcí v případě dlouhodobé nepřítomnosti vedoucích zaměstnanců (nepřítomnost nad 15 dnů) se provede písemný zápis, který bude uložen u vedoucího odboru úřadu. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace svěřeného majetku.

14 Město Moravská Třebová 14 (2) Obsahem písemného zápisu o předání funkce bude zejména: a) seznam přidělených úkolů a stav jejich rozpracovanosti b) seznam předávané dokumentace c) seznam předávaného inventáře. Článek 16 Pověření (1) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) : a) pověřuje odbor majetku města a komunálního hospodářství vydávat na základě žádosti nájemce za město jako pronajímatele písemný souhlas s podnájmem městského bytu nebo jeho části a s podnájmem nebytové prostory nebo její části, b) pověřuje odbor výstavby a územního plánování na základě žádosti vlastníka budovy rozhodovat o jejím přečíslování, c) pověřuje vedoucího odboru finančního podepisováním daňových přiznání města, mimo přiznání k dani z převodu nemovitostí, d) pověřuje vedoucího odboru majetku města a komunálního hospodářství podepisováním daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí, e) pověřuje vedoucí odboru finančního podepisováním písemností týkajících se finančního hospodaření příspěvkových organizací (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy k účetním uzávěrkám), předkládaných nadřízenému orgánu, f) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství k vydávání pokynů na vrácení přeplatků na nájmu vydání tzv. bezdůvodného obohacení dle zvláštního předpisu 12), g) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním nájemních smluv o pronájmu reklamních ploch umístěných na nemovitostech ve vlastnictví města, h) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním smluv na pronájem podia a konstrukce na zastřešení podia na dobu kratší než 30 dnů, i) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním smluv na krátkodobý pronájem objektu tržnice na ul. Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové na dobu kratší než 30 dnů. (2) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) schválením tohoto organizačního řádu svěřuje odboru kancelář starosty a tajemníka působnost ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle zvláštního předpisu 13).

15 Město Moravská Třebová 15 (3) Bude-li nezbytné prokázat pověření podle odstavce 1, vystaví starosta příslušné osobě písemné pověření ve schváleném rozsahu. (4) Vyhradí-li si zastupitelstvo některou z kompetencí rady, která je uvedena v odstavci 1, nebo její část, pak příslušné pověření zaniká dnem rozhodnutí zastupitelstva o vyhrazení kompetence. Článek 17 Počty zaměstnanců (1) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) schvaluje usnesením celkový maximální počet zaměstnanců města zařazených do úřadu. V tomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci přijatí na dohody o provedení práce a dohody o činnosti. (2) Rada města zmocňuje tajemníka úřadu uzavírat dohody o provedení práce a dohody o činnosti se zaměstnanci města zařazenými do úřadu na výkon nezbytných činností nad rámec počtu stanoveného v odst. 1 článku 17 a to v rámci schválených finančních prostředků na příslušný kalendářní rok. (3) Maximální stanovený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do úřadu lze překročit při současném splnění těchto podmínek: a) dostatek rozpočtových prostředků určených na platy pro tyto zaměstnance, b) nezbytnost obsazení jednoho pracovního místa ve struktuře úřadu současně dvěma zaměstnanci z důvodu zapracování nového zaměstnance, c) současné obsazení jednoho pracovního místa dvěma zaměstnanci nebude trvat déle než 3 měsíce. (4) Nad maximální stanovený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do úřadu umožňuje rada města tajemníkovi úřadu uzavírat pracovní poměry na dobu určitou, a to v případech dle ustanovení zvláštního předpisu 14). Článek 18 Závěrečná ustanovení (1) V případě rozporu ustanovení tohoto organizačního řádu s právními předpisy, které vstoupí v účinnost po vydání tohoto organizačního řádu, má přednost příslušný právní předpis. Tajemník úřadu je povinen v takovém případě předložit radě návrh na změnu organizačního řádu.

16 Město Moravská Třebová 16 (2) Porušení jednotlivých ustanovení organizačního řádu bude posuzováno jako porušení povinností zaměstnancem, který jedná v rozporu se zájmy města jako zaměstnavatele, a bude pracovně-právně řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštního předpisu 15). 1) Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2) 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 3) 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 4) Vnitřní předpis č. 27/2009, Směrnice pro vydávání vnitřních předpisů města Moravská Třebová 5) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 6) Vnitřní předpis č. 1/2006, Směrnice rady města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 7) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 8) Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 9) Vnitřní předpis č. 4/2006, Směrnice pro organizaci, řízení a kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na Městském úřadě Moravská Třebová 10) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 11) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 12) 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 13) 58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 14) 10 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 15) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

17 Město Moravská Třebová 17 Řízení dokumentů Číslo předpisu a pořadí výtisku Médium (papír, databáze, audio kazeta.) Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 11/2011 elektronicky vedoucí OKST \\merkur\data\interni\vnitrni_predpisy_meu 11/2011 výtisk 1 papír vedoucí OKST registr vnitřních předpisů

18 Město Moravská Třebová 18 Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k Příloha č. 1 Starosta Uvolněný místostarosta Neuvolněný místostarosta Tajemník Odbor kancelář starosty a tajemníka vedoucí + 6 Odbor vnitřních věcí vedoucí + 2 Oddělení informačních technologií vedoucí + 1 Oddělení občanské informační centrum vedoucí + 4 Oddělení správní vedoucí + 4 Odbor finanční vedoucí + 7 Odbor výstavby a územního plánování vedoucí + 5 Odbor majetku města a komunálního hospodářství vedoucí + 5 Odbor životního prostředí vedoucí + 6 Odbor rozvoje města vedoucí + 5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí + 7 Odbor Obecní živnostenský úřad vedoucí + 3 Odbor dopravy vedoucí + 8

19 Město Moravská Třebová 19 Příloha č. 2 Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, struktury Městského úřadu Moravská Třebová zařazených do Organizační (1) Rada města schválila na své schůzi dne organizační změnu vrámci Městského úřadu Moravská Třebová, spočívající: a) Ve zřízení pracovního místa v rámci odboru kancelář starosty a tajemníka sekretářky na období (2) Rada města schválila na své schůzi dne organizační změny vrámci Městského úřadu Moravská Třebová od , spočívající: a) ve snížení počtu pracovních míst v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze stávajících 14 na 8, b) zrušení oddělení sociálně právní prevence a sociálně právní ochrany a oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. (3) Na základě výše schválených výše uvedených změn je celkový počet pracovních míst a pracovních úvazků, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová, a vyplývající z výše uvedených usnesení rady města, stanoven od takto: Odbor Počet pracovních míst Počet pracovních úvazků Tajemník 1 1 Odbor kancelář starosty a tajemníka 9 9 Odbor finanční 8 8 Odbor obecní živnostenský úřad 4 4 Odbor vnitřních věcí Odbor majetku města a komunálního hospodářství 6 6 Odbor výstavby a územního plánování 6 6 Odbor rozvoje města 6 6 Odbor životního prostředí 7 6,5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 8 Odbor dopravy 9 9 Městský úřad celkem 77 76,5

20 Město Moravská Třebová 20 Příloha č. 3 Náplně činností jednotlivých odborů Městského úřadu Moravská Třebová Článek 1 Obecné úkoly odborů úřadu (1) Každý odbor plní následující úkoly: a) připravuje návrhy vnitřních předpisů města v oblasti své věcné působnosti, b) spolupracuje při přípravě návrhu rozpočtu města, c) v rámci své působnosti připravuje smlouvy, řídí proces jejich přípravy a schvalování, vede jejich evidenci (fyzicky a elektronicky v systému Lotus Notes) a zabezpečuje jejich kontrolu, d) sleduje, opatřuje, zpracovává, ukládá, využívá a poskytuje informace všeho druhu, pokud se týkají působnosti a činnosti organizační jednotky (normy, studijní materiály, spisová dokumentace, evidenční a plánovací údaje apod.), a to vždy v souladu s právními předpisy, e) zpracovává stanovené výkazy, hlášení, rozbory, zprávy nebo pro ně poskytuje podklady, f) spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami v rámci výkonu vlastní i jejich působnosti, g) vyjadřuje se k návrhům ostatních organizačních jednotek a podává vlastní návrhy, náměty apod., h) dle platného spisového a skartačního řádu eviduje, vyřizuje, ukládá a skartuje písemnosti všeho druhu, pokud na organizační jednotce vznikly nebo jí byly doručeny, přičemž využívá počítačový program evidence písemností (spisová služba), i) spolupracuje při provádění kontrol, případně provádí vlastní kontroly ve svěřeném okruhu působnosti, j) provozuje příruční pokladny s cílem umožnit občanům hotovostní platbu, k) zabezpečuje aktuálnost internetových stránek města v částech týkajících se věcné působnosti organizační jednotky úřadu. (2) Jednotlivé odbory úřadu dále plní úkoly a vykonávají svěřené pravomoci, které jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu a další úkoly vyplývající z platných právních předpisů a vnitřních předpisů města, z usnesení zastupitelstva či rady a nebo pokynů nadřízených. (3) Je-li úřadu jako pověřenému obecnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem.

Stránka 2 z 20. Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Stránka 2 z 20 Příloha č. 2, Organizačního řádu Městského úřadu Mimoň se ruší v celém znění a nahrazuje se novým textem. Činnosti odborů Správní odbor Právní předpisy, jimiž se odbor řídí Matrika - Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha 15 Rada MČ Praha 15 vydává podle 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tento Organizační řád Úřadu MČ.

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Funkční příslušnosti útvarů

Funkční příslušnosti útvarů Funkční příslušnosti útvarů Společné úkoly...2 Sekretariát starosty (SS, č. 01) 3 Oddělení marketingu a propagace (OMP, č. 16) 4 Kancelář úřadu (KÚ, č. 01).5 Finanční odbor (FO, č. 05)..8 Odbor obrany

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 1083/2014 Rady městské části Praha 8 ze dne 18. prosince 2014 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 18. prosince 2014 na návrh

Více

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015

USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 1. 2015 USNESENÍ Č. 80/2015 Připomínkování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2015 Rada města po projednání souhlasí s komplexním

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE Směrnice č.1 Obec...: Strunkovice nad Blanicí Adresa...: Strunkovice nad Blanicí 86 Katastrální území obce tvoří...: Protivec, Strunkovice nad Blanicí, Svojnice, Šipoun, Velký Bor,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B Y S T Ř I C E N A D P E R N Š T E J N E M Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 2003 Článek 1...Základní ustanovení Článek 2...Postavení a působnost úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více