Platnost od: Účinnost od: Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: Účinnost od: Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská Třebová, zařazené do Městského úřadu Moravská Třebová a zaměstnavatele město Moravská Třebová Zpracoval: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Dne: Podpis: Přezkoumal: JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: Podpis: Schválil: Rada města, číslo usnesení 1055/R/ Dne: Podpis: Aktualizuje předpis č.: -- Ruší předpis č: 3/2011

2 Město Moravská Třebová 2 Obsah: Článek Úvodní ustanovení...4 Článek Působnost úřadu...4 Článek Organizace úřadu...5 Článek Řízení úřadu...5 Článek Podepisování písemností...6 Článek Porady vedení a zásady spolupráce...7 Článek Starosta...8 Článek Místostarostové...8 Článek Tajemník úřadu...8 Článek Vedoucí odboru...10 Článek Vedoucí oddělení...12 Článek Řídící kontrola...12 Článek Péče o bezpečnost a zdraví při práci...12 Článek Zastupování zaměstnanců...13 Článek Předávání funkce...13 Článek Pověření...14 Článek Počty zaměstnanců...15 Článek Závěrečná ustanovení...15

3 Město Moravská Třebová 3 Přílohy: Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová...19 Náplně činností jednotlivých odborů Městského úřadu Moravská Třebová...20 Rozdělení kompetencí mezi místostarosty města...49 Zásady týmové spolupráce při realizaci projektů...50 Správní obvody města Moravská Třebová...54

4 Město Moravská Třebová 4 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) (dále jen úřad ) je vydáván na základě zvláštního předpisu 1). (2) Organizační řád úřadu upravuje organizaci úřadu včetně jeho organizační struktury, rozdělení pravomocí (kompetence odborů a oddělení) v úřadu a zásady činnosti a řízení úřadu a jeho jednotlivých organizačních jednotek (odbory a oddělení), jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a organizační složce, které zřídilo nebo založilo město. (3) Městský úřad Moravská Třebová je orgánem města Moravská Třebová (dále jen město ), přičemž ve své činnosti se řídí zvláštním předpisem 1) a dalšími souvisejícími právními předpisy, a v jejich mezích tímto organizačním řádem. Článek 2 Působnost úřadu (1) Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti podle zvláštního zákona 1). (2) V oblasti samostatné působnosti je úřad podřízen Radě města Moravská Třebová (dále jen rada ), pokud nejde o oblasti, které jsou vyhrazeny Zastupitelstvu města Moravská Třebová (dále jen zastupitelstvo ). V oblasti přenesené působnosti je úřad podřízen Krajskému úřadu Pardubického kraje, není-li stanoveno zákonem o obcích jinak. (3) V oblasti samostatné působnosti obce úřad a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada, b) pomáhá výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády těchto orgánů, c) provádí řízení o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve věcech svěřených v samostatné působnosti k rozhodování městu, pokud není příslušný jiný orgán města. (4) V oblasti přenesené působnosti obce vykonává úřad státní správu a) v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města,

5 Město Moravská Třebová 5 b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu, c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. (5) Územní působnost města v oblasti přenesené působnosti je vymezena správními obvody, uvedenými v příloze č. 6. (6) Po odborné stránce úřad metodicky usměrňuje právnické osoby a organizační složku, které zřídilo nebo založilo město, pokud zvláštní zákon nebo rada nebo zastupitelstvo nestanoví jinak. (7) Úřad pomáhá komisím, zřízeným radou, výborům, zřízeným zastupitelstvem a zvláštním orgánům, zřízeným podle zvláštních zákonů, v jejich činnosti. Zabezpečuje činnost komisí a výborů po materiální stránce. (8) Vztahy úřadu k orgánům města upravuje zvláštní zákon 1). Článek 3 Organizace úřadu (1) Úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci města zařazení do úřadu. (2) Rada zřídila pro jednotlivé úseky činnosti odbory úřadu (dále jen odbor ) a oddělení úřadu (dále jen oddělení ) - (dále jen organizační jednotky úřadu ), jejichž názvy, pravomoci a náplň činnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu. (3) Organizační struktura úřadu a jeho jednotlivých organizačních jednotek s vyznačením vazeb nadřízenosti a podřízenosti je přílohou č. 1 tohoto organizačního řádu. Rada stanoví počet zaměstnanců města, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová (dále jen zaměstnanci ) viz příloha č. 2 organizačního řádu. Článek 4 Řízení úřadu (1) V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. (2) Tajemník úřadu je zaměstnancem města a za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi. Tajemník řídí a kontroluje činnost

6 Město Moravská Třebová 6 zaměstnanců města zařazených do úřadu a není-li dále stanoveno jinak, pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů. je (3) Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do jeho odboru a je jejich přímým nadřízeným. Vedoucí odboru odpovídá tajemníkovi úřadu za činnost odboru. (4) Vedoucí oddělení řídí a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do jeho oddělení. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů vymezených v podrobnější náplni činností oddělení a dále opatření uložená vedoucím odboru, kterému je za plnění těchto úkolů odpovědný. (5) Jmenovanými funkcemi jsou: tajemník úřadu a vedoucí odborů a oddělení; osoby zastávající jmenované funkce jsou vedoucími zaměstnanci úřadu. (6) Při jmenování do jmenované funkce se provede předání a převzetí funkce, o čemž se vyhotoví písemný zápis (protokol o předání a převzetí funkce). Má-li předávání funkce návaznost na dohodu o odpovědnosti, provede se mimořádná inventarizace. Článek 5 Podepisování písemností (1) Písemnosti vyhotovené úřadem podepisuje v rámci své působnosti vedoucí odboru, pokud se nejedná o věc v kompetenci volených orgánů města. Ve věcech výkonu státní správy a samosprávy na svěřeném úseku může tajemník oprávnit podepisováním rozhodnutí a jiných opatření příslušného odboru písemným pověřením jiného zaměstnance. Podepisováním běžné korespondence může vedoucí odboru pověřit vedoucího oddělení či jiného zaměstnance. Písemnosti odesílané jménem tajemníka podepisuje tajemník, nerozhodne-li jinak. (2) Při podepisování písemností nesmí být zasahováno do působností zastupitelstva a rady. Musí být tedy respektována zejména: a) platná právní úprava, ze které vyplývá, že úřad je orgánem města bez právní subjektivity a zvláště na úseku samostatné působnosti plní úkoly uložené dalšími orgány města, b) platná usnesení rady a zastupitelstva, kterými jsou vymezeny úkoly úřadu (např. při zabezpečování hospodaření dle rozpočtu) a dále kompetence rady a zastupitelstva (např. při schvalování smluv), c) postavení starosty, zejména jeho právo zastupovat město navenek. Právní úkony za

7 Město Moravská Třebová 7 město v samostatné působnosti lze činit na základě písemného zmocnění starosty. Článek 6 Porady vedení a zásady spolupráce (1) Pravidelně každý týden se koná porada vedení města, které se účastní starosta, místostarostové, tajemník úřadu, vedoucí odboru finančního, odboru kancelář starosty a tajemníka a odboru rozvoje města. (2) Pravidelně jedenkrát měsíčně se koná porada vedení městského úřadu, které se účastní starosta, místostarostové, tajemník úřadu, vedoucí odborů úřadu, tisková mluvčí, vedoucí oddělení informačních technologií, ředitelé příspěvkových organizací, velitel městské policie a další přizvané osoby (např. ředitelé obchodních společností, kde je město jediným společníkem). (3) Pravidelně každý týden (mimo týdne, ve kterém se koná porada vedení městského úřadu) se koná porada vedoucích odborů úřadu, které se účastní tajemník úřadu, vedoucí odborů úřadu, vedoucí oddělení informačních technologií, tisková mluvčí, případně další pozvané osoby. (4) Organizační jednotky úřadu jsou povinny v rozsahu své působnosti a v souladu s právními předpisy vzájemně si poskytovat potřebné informace, stanoviska a vyjádření a projednávat společně záležitosti vyžadující součinnost více organizačních jednotek úřadu. Přiměřeně tyto zásady platí pro vztahy organizačních jednotek úřadu a úřadu jako celku k Městské policii Moravská Třebová, organizační složce města, příspěvkovým organizacím města a obchodní společnosti, kde je město jediným společníkem (dále jen městské organizace"). Informace lze poskytovat pouze, nebráníli jejich poskytnutí zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Přípravu závazných souhrnných stanovisek přesahujících rámec působnosti jednoho odboru koordinuje odbor určený tajemníkem. (5) Formu spolupráce zaměstnanců při řešení uložených úkolů prostřednictvím pracovních týmů upravuje příloha č. 5 tohoto organizačního řádu. (6) Spory vzniklé mezi odbory úřadu při zabezpečování pracovních úkolů řeší společně vedoucí příslušných odborů především dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník nebo jím pověřený zaměstnanec. Spory mezi odděleními a mezi zaměstnanci zařazenými v odboru řeší vedoucí odboru.

8 Město Moravská Třebová 8 Článek 7 Starosta (1) Starosta (STA) plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zvláštním předpisem 1). Starosta zastupuje město navenek. (2) Starosta dále a) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady a vnitřními předpisy, b) vydává pokyny tajemníkovi úřadu a vedoucím odborů k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady, c) svolává a řídí porady vedení města a vedení městského úřadu, d) věcně řídí činnost úseku sekretariát starosty, e) řídí Městskou policii Moravská Třebová a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči strážníkům Městské policie Moravská Třebová a zaměstnancům města, zařazeným do jeho organizační složky, není-li zastupitelstvem pověřen řízením jiný člen zastupitelstva, f) řídí činnosti při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádných situací, zodpovídá za provádění interního auditu. Článek 8 Místostarostové (1) Místostarostové (MSTA) zastupují v pořadí stanoveném zastupitelstvem starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta svou funkci; v těchto případech místostarosta jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Dále místostarostové plní úkoly v samostatné působnosti, které jim svěřilo zastupitelstvo viz příloha č. 4. (2) Místostarostové dále plní úkoly uložené jim jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady, vnitřními předpisy, případně uložené starostou. Článek 9 Tajemník úřadu (1) Tajemník úřadu (TAJ) plní úkoly stanovené zvláštním předpisem 1) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené

9 Město Moravská Třebová 9 úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům. (2) Tajemník úřadu dále a) zabezpečuje komplexní zajištění přeneseného výkonu státní správy města jako obce s rozšířenou působností, b) zajišťuje komplexní výkon dozoru nad zákonností právních a vnitřních předpisů města a jiných opatření orgánů města, c) koordinuje přípravu právních a vnitřních předpisů města, d) vydává vnitřní předpisy v souladu s vnitřním předpisem 4), e) předkládá radě návrhy na jmenování a odvolání vedoucích odborů úřadu, f) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města, usneseními zastupitelstva a rady a starostou, g) řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů úřadu, rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory, h) podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec, i) podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města, j) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a vyjadřuje je v jejich náplních práce, k) rozhoduje o vyloučení vedoucího odboru z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení, l) rozhoduje o stanovení platu a odměn zaměstnancům, m) určuje dobu čerpání dovolené a poskytuje pracovní volno vedoucím odborů, n) uděluje zaměstnancům souhlas se zvýšením kvalifikace, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele a uzavírá kvalifikační dohody, o) schvaluje návrhy na materiálně technické vybavení úřadu, p) svolává a řídí porady vedoucích odborů úřadu, q) odpovídá q. a. za plnění úkolů úřadu v přenesené působnosti vyplývajících ze zvláštních zákonů, instrukcí a směrnic ústředních orgánů, usnesení a opatření vlády a krajského úřadu, q. b. za koordinaci chodu vnitřní správy úřadu, q. c. za personální práci, odbornou přípravu zaměstnanců a sociální rozvoj, q. d. za zkvalitňování řídících, správních a ostatních činností úřadu,

10 Město Moravská Třebová 10 q. e. za ochranu utajovaných skutečností a osobních údajů osob při plnění úkolů úřadu, q. f. za realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím v činnosti úřadu, q. g. za pořizování zápisů o průběhu zasedání zastupitelstva a rady včetně usnesení a jejich zpřístupňování pro veřejnost. Článek 10 Vedoucí odboru (1) Vedoucí odboru je ve své činnosti vázán zvláštním zákonem 1) a dalšími právními předpisy souvisejícími s výkonem kompetencí svěřených jeho odboru. (2) Vedoucí odboru a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z náplně práce odboru a úkolů uložených zastupitelstvem, radou, starostou, místostarosty a tajemníkem, b) v rozsahu své působnosti odborně metodicky usměrňuje právnické osoby a organizační složky, které zřizuje nebo zakládá město, c) je oprávněnou úřední osobou podle zvláštního předpisu 10),11), je tedy oprávněn provádět úkony ve správních řízeních včetně podepisování rozhodnutí při výkonu přenesené působnosti svěřené jeho odboru, není-li k tomu písemným pověřením tajemníka určena jiná oprávněná osoba z řad pracovníků odboru, nebo je-li taková osoba nepřítomna, d) podepisuje písemnosti vyhotovené odborem při plnění úkolů samostatné působnosti města, přičemž zavazovat město může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města, e) zodpovídá za dodržování právních a vnitřních předpisů města, usnesení zastupitelstva a rady při činnosti odboru, f) navrhuje radě a tajemníkovi vnitřní předpisy v souladu s vnitřním předpisem 4), g) spolupracuje při sestavování rozpočtů, jejich realizaci a kontrole; zodpovídá za nepřekročení a účelné využití rozpočtem stanovených finančních prostředků, h) zodpovídá za hospodárné využívání svěřených materiálně technických prostředků, zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce a protipožární ochrany na odboru a oddělení, i) provádí kontrolní činnost v rámci odboru, j) stanovuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců a vyjadřuje je v jejich náplních práce; u nově přijatých zaměstnanců předkládá náplň práce tajemníkovi ke schválení vždy nejpozději 1. den vzniku pracovního poměru, dále při každé její úpravě, k) podává tajemníkovi úřadu návrhy v personálních a platových záležitostech

11 Město Moravská Třebová 11 zaměstnanců; vyhodnocuje ve spolupráci s tajemníkem úřadu zkušební dobu nových zaměstnanců, l) odpovídá za kontrolu a převzetí práce z uzavřené dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce pro potřeby odboru, m) v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva nebo schůzí rady a jejich orgánů, případně organizuje a zabezpečuje účast zaměstnanců na práci těchto orgánů, n) v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu předkládá, zpracovává nebo zajišťuje zpracování materiálů na jednání orgánů města, o) na základě usnesení orgánů města a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu připravuje a předkládá k podpisu schválené písemnosti, p) poskytuje bezodkladně starostovi, místostarostům a tajemníkovi úřadu informace o služebních záležitostech, které přesahují běžnou činnost odboru a mohou mít zásadní vliv na město a činnost jeho orgánů, q) koordinuje práci odboru s prací ostatních odborů a oddělení úřadu, úzce spolupracuje s jejich vedoucími, vyjadřuje se k návrhům ostatních odborů a oddělení, podává podněty a náměty, r) v souladu se zvláštním předpisem 5) v rámci vymezené věcné působnosti odboru zabezpečuje zveřejňování informací a vyřizuje a eviduje žádosti o informace a předkládá příslušnému odvolacímu orgánu k rozhodnutí případná odvolání proti rozhodnutí o odepření informace, s) v souladu s vnitřním předpisem 6) města vyřizuje stížnosti a podněty patřící do věcné působnosti odboru, t) odpovídá za vytváření a aktualizaci příslušných databází (agend) úřadu a jejich využívání ve stanoveném rozsahu, u) odpovídá za aktualizaci informací z působnosti odboru na webu města, v) odpovídá za včasné informování příslušného odboru, který vede evidenci majetku města, o změnách týkajících se majetku města svěřeného odboru, w) odpovídá za informování příslušné organizační jednotky úřadu o vzniku a změnách pohledávek města vznikajících při činnosti jeho odboru v samostatné i přenesené působnosti obce, x) odpovídá za soustavné prohlubování kvalifikace a odborné úrovně podřízených zaměstnanců, y) zabezpečuje určeným způsobem vedení evidence a kontrolu dodržování pracovní doby podřízených zaměstnanců, z) minimálně jedenkrát měsíčně organizuje porady zaměstnanců zařazených do

12 Město Moravská Třebová 12 odboru. (3) Vedoucí odboru se aktivně zapojuje do realizace projektu Zdravé město a Místní agenda 21 a plní úkoly z projektu pro odbor vyplývající a je vstřícný vůči požadavkům koordinátora - koordinátorky projektu. Ke stejnému přístupu vede i své podřízené. (4) Vedoucí příslušného odboru dále plní úkoly, které jsou uloženy odboru v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu, nepatří-li daný úkol do pracovní náplně žádného zaměstnance. Článek 11 Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení a) řídí činnost zaměstnanců zařazených do oddělení, kontroluje a hodnotí jejich činnost a navrhuje vedoucímu odboru opatření ke zlepšení jejich práce, b) organizuje činnost oddělení při plnění úkolů vymezených v pracovní náplni oddělení a plnění opatření uložených vedoucím odboru. Článek 12 Řídící kontrola (1) Starosta, místostarostové, tajemník úřadu a vedoucí organizačních jednotek zajišťují řídící kontrolu na svých podřízených úsecích ve smyslu zvláštních předpisů 7),8). (2) Podrobnosti o provádění zvláštního zákona 7) v působnosti města upravuje zvláštní vnitřní předpis města. Článek 13 Péče o bezpečnost a zdraví při práci (1) Vedoucí zaměstnanci úřadu (tajemník úřadu, vedoucí odborů, vedoucí oddělení) zabezpečují na svých stupních řízení v rozsahu svých funkcí plnění úkolů města jako zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nezbytnost přijetí opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které není v jeho kompetenci, musí vedoucí odboru bezodkladně oznámit tajemníkovi úřadu. (2) Tajemník úřadu koordinuje zabezpečování plnění úkolů města jako

13 Město Moravská Třebová 13 zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyplývající ze zvláštního předpisu 15) a dalších souvisejících právních předpisů, které zabezpečují vedoucí zaměstnanci úřadu a personální úsek odboru kancelář starosty a tajemníka. (3) Podrobnosti o zabezpečování úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci upravuje vnitřní předpis města 9). Článek 14 Zastupování zaměstnanců (1) Tajemník úřadu se souhlasem starosty a vedoucí odborů úřadu se souhlasem tajemníka určují písemně svého zástupce a vymezují rozsah zastupovaných činností. Určení zástupce se písemně vyjadřuje vydáním nové pracovní náplně příslušnému zaměstnanci, která obsahuje i činnost zástupce. (2) O zastupování zaměstnanců zařazených v odboru rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. (3) K určení zástupce tajemníka, vedoucího odboru a oddělení je nutný souhlas zaměstnance pověřeného zastupováním. (4) Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce. (5) Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvláště důležitých otázkách, případně pozastavit opatření svého zástupce. (6) Při ukončení pracovního poměru zaměstnance úřadu, jeho přechodu na jinou funkci nebo na jiné pracoviště úřadu, nebo pokud zaměstnanec pro jiné překážky nemůže vykonávat svěřenou činnost, provede se předání funkce písemným zápisem. Byla-li s předávajícím zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti, provede se zároveň inventarizace svěřených hodnot. Článek 15 Předávání funkce (1) O předání funkcí v případě dlouhodobé nepřítomnosti vedoucích zaměstnanců (nepřítomnost nad 15 dnů) se provede písemný zápis, který bude uložen u vedoucího odboru úřadu. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace svěřeného majetku.

14 Město Moravská Třebová 14 (2) Obsahem písemného zápisu o předání funkce bude zejména: a) seznam přidělených úkolů a stav jejich rozpracovanosti b) seznam předávané dokumentace c) seznam předávaného inventáře. Článek 16 Pověření (1) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) : a) pověřuje odbor majetku města a komunálního hospodářství vydávat na základě žádosti nájemce za město jako pronajímatele písemný souhlas s podnájmem městského bytu nebo jeho části a s podnájmem nebytové prostory nebo její části, b) pověřuje odbor výstavby a územního plánování na základě žádosti vlastníka budovy rozhodovat o jejím přečíslování, c) pověřuje vedoucího odboru finančního podepisováním daňových přiznání města, mimo přiznání k dani z převodu nemovitostí, d) pověřuje vedoucího odboru majetku města a komunálního hospodářství podepisováním daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí, e) pověřuje vedoucí odboru finančního podepisováním písemností týkajících se finančního hospodaření příspěvkových organizací (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy k účetním uzávěrkám), předkládaných nadřízenému orgánu, f) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství k vydávání pokynů na vrácení přeplatků na nájmu vydání tzv. bezdůvodného obohacení dle zvláštního předpisu 12), g) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním nájemních smluv o pronájmu reklamních ploch umístěných na nemovitostech ve vlastnictví města, h) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním smluv na pronájem podia a konstrukce na zastřešení podia na dobu kratší než 30 dnů, i) pověřuje vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství uzavíráním smluv na krátkodobý pronájem objektu tržnice na ul. Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové na dobu kratší než 30 dnů. (2) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) schválením tohoto organizačního řádu svěřuje odboru kancelář starosty a tajemníka působnost ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle zvláštního předpisu 13).

15 Město Moravská Třebová 15 (3) Bude-li nezbytné prokázat pověření podle odstavce 1, vystaví starosta příslušné osobě písemné pověření ve schváleném rozsahu. (4) Vyhradí-li si zastupitelstvo některou z kompetencí rady, která je uvedena v odstavci 1, nebo její část, pak příslušné pověření zaniká dnem rozhodnutí zastupitelstva o vyhrazení kompetence. Článek 17 Počty zaměstnanců (1) Rada v souladu se zvláštním předpisem 1) schvaluje usnesením celkový maximální počet zaměstnanců města zařazených do úřadu. V tomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci přijatí na dohody o provedení práce a dohody o činnosti. (2) Rada města zmocňuje tajemníka úřadu uzavírat dohody o provedení práce a dohody o činnosti se zaměstnanci města zařazenými do úřadu na výkon nezbytných činností nad rámec počtu stanoveného v odst. 1 článku 17 a to v rámci schválených finančních prostředků na příslušný kalendářní rok. (3) Maximální stanovený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do úřadu lze překročit při současném splnění těchto podmínek: a) dostatek rozpočtových prostředků určených na platy pro tyto zaměstnance, b) nezbytnost obsazení jednoho pracovního místa ve struktuře úřadu současně dvěma zaměstnanci z důvodu zapracování nového zaměstnance, c) současné obsazení jednoho pracovního místa dvěma zaměstnanci nebude trvat déle než 3 měsíce. (4) Nad maximální stanovený počet zaměstnanců města v pracovním poměru zařazených do úřadu umožňuje rada města tajemníkovi úřadu uzavírat pracovní poměry na dobu určitou, a to v případech dle ustanovení zvláštního předpisu 14). Článek 18 Závěrečná ustanovení (1) V případě rozporu ustanovení tohoto organizačního řádu s právními předpisy, které vstoupí v účinnost po vydání tohoto organizačního řádu, má přednost příslušný právní předpis. Tajemník úřadu je povinen v takovém případě předložit radě návrh na změnu organizačního řádu.

16 Město Moravská Třebová 16 (2) Porušení jednotlivých ustanovení organizačního řádu bude posuzováno jako porušení povinností zaměstnancem, který jedná v rozporu se zájmy města jako zaměstnavatele, a bude pracovně-právně řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zvláštního předpisu 15). 1) Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 2) 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 3) 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 4) Vnitřní předpis č. 27/2009, Směrnice pro vydávání vnitřních předpisů města Moravská Třebová 5) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 6) Vnitřní předpis č. 1/2006, Směrnice rady města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 7) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 8) Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 9) Vnitřní předpis č. 4/2006, Směrnice pro organizaci, řízení a kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na Městském úřadě Moravská Třebová 10) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 11) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 12) 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 13) 58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 14) 10 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 15) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

17 Město Moravská Třebová 17 Řízení dokumentů Číslo předpisu a pořadí výtisku Médium (papír, databáze, audio kazeta.) Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 11/2011 elektronicky vedoucí OKST \\merkur\data\interni\vnitrni_predpisy_meu 11/2011 výtisk 1 papír vedoucí OKST registr vnitřních předpisů

18 Město Moravská Třebová 18 Organizační struktura Městského úřadu Moravská Třebová k Příloha č. 1 Starosta Uvolněný místostarosta Neuvolněný místostarosta Tajemník Odbor kancelář starosty a tajemníka vedoucí + 6 Odbor vnitřních věcí vedoucí + 2 Oddělení informačních technologií vedoucí + 1 Oddělení občanské informační centrum vedoucí + 4 Oddělení správní vedoucí + 4 Odbor finanční vedoucí + 7 Odbor výstavby a územního plánování vedoucí + 5 Odbor majetku města a komunálního hospodářství vedoucí + 5 Odbor životního prostředí vedoucí + 6 Odbor rozvoje města vedoucí + 5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vedoucí + 7 Odbor Obecní živnostenský úřad vedoucí + 3 Odbor dopravy vedoucí + 8

19 Město Moravská Třebová 19 Příloha č. 2 Počet zaměstnanců města Moravská Třebová, struktury Městského úřadu Moravská Třebová zařazených do Organizační (1) Rada města schválila na své schůzi dne organizační změnu vrámci Městského úřadu Moravská Třebová, spočívající: a) Ve zřízení pracovního místa v rámci odboru kancelář starosty a tajemníka sekretářky na období (2) Rada města schválila na své schůzi dne organizační změny vrámci Městského úřadu Moravská Třebová od , spočívající: a) ve snížení počtu pracovních míst v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze stávajících 14 na 8, b) zrušení oddělení sociálně právní prevence a sociálně právní ochrany a oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. (3) Na základě výše schválených výše uvedených změn je celkový počet pracovních míst a pracovních úvazků, zařazených do Organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová, a vyplývající z výše uvedených usnesení rady města, stanoven od takto: Odbor Počet pracovních míst Počet pracovních úvazků Tajemník 1 1 Odbor kancelář starosty a tajemníka 9 9 Odbor finanční 8 8 Odbor obecní živnostenský úřad 4 4 Odbor vnitřních věcí Odbor majetku města a komunálního hospodářství 6 6 Odbor výstavby a územního plánování 6 6 Odbor rozvoje města 6 6 Odbor životního prostředí 7 6,5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 8 Odbor dopravy 9 9 Městský úřad celkem 77 76,5

20 Město Moravská Třebová 20 Příloha č. 3 Náplně činností jednotlivých odborů Městského úřadu Moravská Třebová Článek 1 Obecné úkoly odborů úřadu (1) Každý odbor plní následující úkoly: a) připravuje návrhy vnitřních předpisů města v oblasti své věcné působnosti, b) spolupracuje při přípravě návrhu rozpočtu města, c) v rámci své působnosti připravuje smlouvy, řídí proces jejich přípravy a schvalování, vede jejich evidenci (fyzicky a elektronicky v systému Lotus Notes) a zabezpečuje jejich kontrolu, d) sleduje, opatřuje, zpracovává, ukládá, využívá a poskytuje informace všeho druhu, pokud se týkají působnosti a činnosti organizační jednotky (normy, studijní materiály, spisová dokumentace, evidenční a plánovací údaje apod.), a to vždy v souladu s právními předpisy, e) zpracovává stanovené výkazy, hlášení, rozbory, zprávy nebo pro ně poskytuje podklady, f) spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami v rámci výkonu vlastní i jejich působnosti, g) vyjadřuje se k návrhům ostatních organizačních jednotek a podává vlastní návrhy, náměty apod., h) dle platného spisového a skartačního řádu eviduje, vyřizuje, ukládá a skartuje písemnosti všeho druhu, pokud na organizační jednotce vznikly nebo jí byly doručeny, přičemž využívá počítačový program evidence písemností (spisová služba), i) spolupracuje při provádění kontrol, případně provádí vlastní kontroly ve svěřeném okruhu působnosti, j) provozuje příruční pokladny s cílem umožnit občanům hotovostní platbu, k) zabezpečuje aktuálnost internetových stránek města v částech týkajících se věcné působnosti organizační jednotky úřadu. (2) Jednotlivé odbory úřadu dále plní úkoly a vykonávají svěřené pravomoci, které jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu a další úkoly vyplývající z platných právních předpisů a vnitřních předpisů města, z usnesení zastupitelstva či rady a nebo pokynů nadřízených. (3) Je-li úřadu jako pověřenému obecnímu úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Statut činnosti komise Rady města Příbram

Statut činnosti komise Rady města Příbram Statut činnosti komise Rady města Příbram Rada města Příbram zřídila v souladu s ustanovením 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Komisi bezpečnostní a dopravní Čl. I Úvodní

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Organizační řád Městského úřadu Žamberk

Organizační řád Městského úřadu Žamberk ZÁKLADNÍ ŘÁD Název: Organizační řád Městského úřadu Žamberk Číslo dokumentu: ZR1101 Vydání č.: 20 Výtisk č.: 01 Platnost od: 15.09.2015 Účinnost od: 01.10.2015 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová

Více

Organizační řád Městského úřadu Napajedla

Organizační řád Městského úřadu Napajedla Organizační řád Městského úřadu Napajedla Schváleno RM dne 24.06.2015 usnesením č. 11/264/2015 Nabývá účinnosti dne 01.10.2015-1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU NAPAJEDLA Rada města Napajedla schválila

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II. Vnitřní předpis č. 018

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II. Vnitřní předpis č. 018 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II Rada městského obvodu Pardubice II Vnitřní předpis č. 018 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení

Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí Základní ustanovení Čl.1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí (dále jen MěÚ),dělbu práce mezi

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Účinnost od: 1. 1. 2010 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

O B E C D O B R Á. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá

O B E C D O B R Á. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá O B E C D O B R Á Organizační řád Obecního úřadu Dobrá Článek I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu (dále jen úřad), dělbu práce

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád

MĚSTO ROZTOKY Organizační řád MĚSTO ROZTOKY Organizační řád Druh předpisu: Vnitřní předpis Název předpisu: Organizační řád Číslo předpisu: Platnost od: 10. 4. 2013 Platnost do: Účinnost od: 20. 4. 2013 Účinnost do: Závaznost: Zaměstnanci

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení

MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC. SMĚRNICE č. 3/1999. Článek I. Úvodní ustanovení MĚSTO BZENEC náměstí Svobody 73 696 81 BZENEC SMĚRNICE č. 3/1999 k provedení zákona č. 1O6/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Článek I. Úvodní ustanovení 1. Město Bzenec je povinným subjektem

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 12. 12. 2013, usnesení č. 2086 Účinnost od: 1.1.2014 Účinnost

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 05.02.2015 s účinností ode dne 06.02.2015 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost městského

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Účinnost od: 1.1.2012 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více