Metodika Programu dlouhodobé primární prevence zaměřeného na rizikové chování a zdravý životní styl CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE SEMIRAMIS O.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika Programu dlouhodobé primární prevence zaměřeného na rizikové chování a zdravý životní styl CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE SEMIRAMIS O.S."

Transkript

1 SEMIRAMIS O.S. CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: Metodika Programu dlouhodobé primární prevence zaměřeného na rizikové chování a zdravý životní styl CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE SEMIRAMIS O.S. Tato metodika je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl Jedná se o dlouhodobé působení na žáky základních škol, které začíná v šestém ročníku a postupuje s nimi až do ročníku devátého. To znamená, že se s každou školní třídou pracuje návazně 4 roky. Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl (dále jen Program DPP) je určen vždy pro jednu školní třídu, se kterou se lektoři setkávají zpravidla jednou za školní pololetí tzn. dvě setkání za jeden školní rok (u některých škol se jedná o tři setkání za jeden školní rok). Program DPP je veden interaktivní formou, s využitím řady psychosociálních her, technik a zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se žákům snažíme předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování a v celém průběhu Programu DPP pracujeme s tématy jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi a např. i s úzkostí. Program DPP je úzce zaměřen na práci s kolektivem a budování pozitivních mezilidských vztahů zdravá interakce ve skupině, sebepojetí, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními. V průběhu celého programu je kladen důraz na posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu ( bio-psycho-sociální pohodě ). Obsahem jsou témata týkající se různých forem rizikového chování jako např. intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času apod. Cíle Programu DPP Cíle Programu DPP - dlouhodobé A/ Eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti. B/ Výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu. C/ Rozvoj osobnosti a pomoc v utváření žebříčku životních hodnot, který neobsahuje pozitivní postoje k návykovým látkám a ostatním formám rizikového chování. D/ Snižovat poptávku po návykových látkách a ostatních formách rizikového chování mezi dětmi a mládeží. Cíle Programu DPP - dílčí E/ Vyhledávání rizikových skupin ve školním prostředí, kde působí Program DPP. F/ Posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu a vzájemná společenská tolerance. G/ Vybudování a posílení schopnosti samostatného rozhodování a vědomí zodpovědnosti k vlastní osobě, ke svému životu a k celé společnosti. H/ Podávání objektivních informací. E/ Nácvik dovedností vedoucích k rozvoji zdravé osobnosti. Cílová skupina Primární cílová skupina Žáci základních škol. Třídní učitelé. Školní metodici prevence. Sekundární cílová skupina Ředitelé škol. Rodiče žáků. Odborná i laická veřejnost. 1

3 Metody práce Dlouhodobost: Program DPP začíná v 6. třídách ZŠ. Pracuje s jednou školní třídou po dobu 4 let, v každém ročníku od šesté do deváté třídy. Program probíhá ve dvou až třech pracovních blocích za jeden školní rok. Odbornost: Se třídou pracuje vždy dvojice vyškolených odborných lektorů. Odborní lektoři jsou metodicky vedeni a pracují pod supervizí. Práce probíhá vždy pouze s jednou školní třídou (slučování tříd je nepřípustné), za aktivní účasti třídního učitele. Třídní učitel je po celou dobu aktivně zapojován do programu a vzájemně si s odbornými lektory předává důležité informace o daném kolektivu a případná doporučení pro další práci s ním. Komplexnost: Program DPP se dotýká rizikového chování komplexně (intolerance, rasismus, agresivita, šikana, nevhodné sexuální chování, kriminalita apod.). Flexibilita: Tematické zaměření jednotlivých setkání je možné flexibilně měnit na základě požadavků a potřeb dané třídy. Ke změně tématu může dojít buď před konáním programu na základě informací od třídního učitele, školního metodika prevence nebo se tato změna odvíjí od aktuálních potřeb žáků přímo v jeho průběhu. Interaktivita: Program DPP je koncipován na aktivním zapojení cílové skupiny, s žáky se pracuje převážně v terapeutickém kruhu. Program DPP využívá vrstevnickou interakci, učí a trénuje základní komunikační dovednosti. V průběhu programu jsou využívány techniky primární prevence obsahující prvky zážitkové pedagogiky, sociální pedagogiky, artefiletiky, skupinové práce apod. Program DPP také využívá metodu volání dětí k zodpovědnosti za jeho podobu a průběh a zároveň podporuje jejich sebevědomí, asertivní projevy chování, zdravé sebepojetí, pozitivní lidské hodnoty apod. Jako prostředek využíváme také nácvik psychosociálních dovedností např. prostřednictvím modelových situací a diskuse. Návaznost: V případě výskytu problematické situace v životě dítěte, či problematické situace ve škole, kterou není Centrum primární prevence (dále jen Centrum PP) kompetentní řešit, předává vypracovanou sociální síť, odkazuje a spolupracuje se zařízeními, která jsou k tomuto řešení kompetentní. Návaznost je také vyjádřena přizpůsobením se prostředí dané školy, ve které Program DPP probíhá, kdy samotný program úzce navazuje na tzv. Úvodní zhodnocení prostředí. Struktura Programu DPP Za celkovou základní strukturu Programu DPP jsou považovány všechny níže uvedené, za sebou jdoucí body. V případě porušení této struktury, prohozením některých kroků, či jejich vynechání znamená neúplnost Programu DPP a bez těchto náležitostí neplní svůj účel a pozbývá efektivity jak pro Centrum PP, tak pro cílovou skupinu a školské zařízení. Základní struktura Programu DPP: Programy DPP jsou realizovány po dobu 4 školních let. Programy DPP jsou realizovány vždy od začátku 6. ročníku do konce 9. ročníku. Začátek realizace Programu DPP od jiného než 6. ročníku je výjimkou, která se uděluje ve výjimečných situacích na základě dohody s danou školou. Programy DPP jsou realizovány pro každou třídu zvlášť, slučování tříd není možné. Programy DPP jsou realizovány v prostorách základní školy. V každém školním roce probíhají zpravidla 2 setkání s každou školní třídou zařazenou do programu (každé pololetí jedno setkání). Dle zájmu dané školy je možné počet setkání navýšit. 2

4 Každé setkání má délku 3 vyučovací hodiny a je uskutečňováno vždy v době určené pro výuku. Přestávky jsou dodržovány. Výjimku tvoří základní školy praktické, ve kterých je délka jednoho setkání 2 vyučovací hodiny, setkání však probíhají 3 x za školní rok. Důvodem pro toto rozdělení je snížená schopnost koncentrace pozornosti těchto žáků. Struktura bloku Jedno přímé pracovní setkání se žáky v Programu DPP se nazývá blok. Základní podoba bloku je následující: 1 blok má zpravidla délku 3 vyučovací hodiny. Přestávky mezi jednotlivými hodinami bloku jsou dodržovány podle standardního školního plánu (možno i dle potřeby účastníků a programu). V případě nutnosti je možné pracovat přes přestávku (v rámci některých her a technik) a přestávka se poté stanoví individuální domluvou s žáky. Jeden pracovní blok má pevnou organizační strukturu, kde jsou zohledněna pravidla začátku, sladění se na program, hlavní téma a jeho zakončení. Organizační struktura bloku je plánována podle následujícího schématu: aktivita 1. hodina úvod 2. hodina hlavní téma 3. hodina - závěr čas 1. hodina úvod: Představení lektorů, představení Semiramis o.s. a podrobnější představení vybraného Programu (v případě, že se jedná o první setkání se třídou v 6. ročníku); vytvoření jmenovek a představení dětí; rekapitulace minulých setkání; vytvoření nebo zopakování základních pravidel; poskytnutí schránky na anonymní dotazy a vysvětlení její funkce; seznámení s tématem daného setkání; hra nebo technika sloužící ke sladění se na program, společnou práci, rozehřátí, nebo jako předstupeň k hlavnímu tématu. 2. hodina hlavní téma: Probírání hlavního tématu prostřednictvím nejrůznějších metod práce (hry, techniky, modelové situace, beseda, diskuse apod.). Převážně se jedná o jednu velkou/hlavní techniku nebo hru, která je zaměřena na příslušné téma. Je možné ji dle potřeby prokládat krátkými, uvolňujícími hrami zaměřenými na podporu následného soustředění. 3. hodina závěr: Dokončení hlavního tématu s vysvětlením důvodu, proč bylo realizováno a jaký by měl být výsledek/výstup. V případě potřeby a dostatečného časového prostoru možné zařadit závěrečnou kratší hru nebo techniku (důležité např. pro uvolnění situace po náročném hlavním tématu). Na závěr bloku je dle časového prostoru zařazena hra nebo technika orientovaná na ukončení setkání (závěrečná nebo hladící technika); vždy probíhá zpětná závěrečná reflexe účastníků bloku (žáků, lektorů, třídního učitele), žáci vyplňují zpětnovazebný dotazník, třídní učitel blok hodnotí písemně prostřednictvím Zápisu z bloku pro školu. Na úplný závěr každého bloku je vždy ponechán 3

5 prostor na zodpovídání dotazů (přímých nebo anonymních, položených prostřednictvím schránky na anonymní dotazy). Struktura rozdělení her a technik Hry a techniky, které používáme v Programu DPP, dělíme podle jejich významu a praktického využití, tzn. v jakých situacích a za jakým účelem je zařazujeme: Úvodní a představovací hry a techniky Používáme vždy na úvod jednotlivých setkání, k naladění na program a k vzájemnému představení všech účastníků bloku. Jsou nenáročné na čas, prostor i používaný materiál. Seznamovací hry a techniky Slouží k vzájemnému přiblížení jednotlivých účastníků bloku a získání nových informací o nich. Rovněž nenáročné na čas, prostor ani používaný materiál. Rozehřívačky a uvolňovačky Krátké hry a techniky používané v situacích, kdy se žáci přestávají soustředit a ztrácí pozornost. Používají se při tématech, která jsou náročná na koncentraci a prokládají se jimi. Ve většině případů nenáročné jako u předchozích, ojediněle nároky na prostor. Hry a techniky zaměřené na spolupráci Zaměřené na spolupráci dětí mezi sebou, s třídním učitelem, buď rozdělení do skupin nebo do dvojic. Náročné na čas, prostor i používaný materiál. Průměrně zabírají tak ½ hodiny. Hry a techniky zaměřené na spolupráci + předávání informací Tyto hry a techniky jsou zaměřené na spolupráci dětí, navíc děti touto formou dostávají informace o nejrůznějších tématech a jevech. Nejčastěji se používají jako hlavní techniky při stěžejních tématech. Jsou náročné na přípravu, trvání je u většiny cca 1 hodinu i déle a používaných materiálových prostředků je mnoho. Techniky zaměřené na vlastní osobu, hodnoty, postoje a názory Toto jsou techniky s vysokým prvkem zážitku. Jsou zaměřeny většinou na jedince a cílem je vyvolat v něm zamyšlení nad vlastními názory, postoji a hodnotami spojenými s probíraným tématem, které porovnává nebo konfrontuje s výkladem lektora příp. se svými spolužáky. Nejčastěji se používají jako hlavní techniky při stěžejních tématech. Časově jsou tyto techniky koncipované na cca 1 hodinu. Náročné na přípravu, na materiál být nemusí. Závěrečné hry a techniky Používají se k závěrečnému shrnutí společné práce, k uvolnění nejrůznějších pocitů a myšlenek, které si mohou děti z bloku odnášet. Hry a techniky, které slouží k zamyšlení nad tím, co v daném bloku děti absolvovaly a jaké informace či poznatky si odnášejí. Zároveň to mohou být i tzv. hladící techniky, které slouží k navození příjemných pocitů a zvyšování sebedůvěry prostřednictvím ocenění a pochvaly. Tematický koncept Programu DPP První část Programu DPP (6. a 7. ročník) má pevně stanovenou tematickou strukturu. Témata v druhé části Programu DPP (8. a 9. ročník) jsou již na volbě samotných žáků, třídního učitele, popř. školního metodika prevence. Tématické rozložení: 6. a 7. ročník Úvodní blok: Jedná se o první kontakt třídy s lektory, cílem bloku je tudíž navázat počáteční vztah vzájemné důvěry, který je nezbytným předpokladem pro zajištění efektivity programu. Lektoři si utvářejí první obraz o klimatu ve třídě a vztazích mezi žáky. V bloku dochází k předání základních informací o Semiramis o.s. a Programu DPP. Hry a techniky jsou orientovány na poznání třídy, mapování úrovně schopnosti spolupráce včetně jejího rozvíjení a v neposlední řadě mají za cíl seznámit žáky se stylem práce, který 4

6 je v rámci Programu DPP využíván (interaktivní techniky, diskuse, práce v komunitním kruhu atd.). Nedílnou součástí bloku je nastavení pravidel vzájemné spolupráce. Další bloky: Vztahy v kolektivu; prevence šikany Hlavním cílem bloků je prevence šikany ve školním prostředí. Za tímto účelem se s žáky pracuje na budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce. Jsou využívány interaktivní techniky, při kterých žáci pracují ve dvojicích, v menších skupinkách i v rámci celé školní třídy. Žáci se učí formulovat, přijímat konstruktivní kritiku a prostřednictvím zážitkových technik jsou seznámeni s pocity aktérů šikany. Důraz je kladen také na rozvoj schopnosti vzájemné komunikace, budování kolektivního vědomí a zodpovědnosti. 8. a 9. ročník výběrové bloky: Závislostní chování V bloku dochází k vysvětlení zásadních pojmů z oblasti závislostí. Vzhledem k šíři tématu je možné blok zaměřit na problematiku závislostí obecně, kdy je pozornost věnována především změnám v postojích a v hodnotovém žebříčku, které s sebou závislost přináší. Další možnou variantou je zaměření bloku konkrétněji např.: na jednotlivé druhy návykových látek, jejich rozdělení, účinky a rizika či na nelátkové závislosti, kam se řadí mimo jiné patologické hráčství a netolismus. Veškeré předávané informace jsou zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod souvisejících se závislostí. Sebepojetí, poruchy příjmu potravy, ideál krásy Tématem tohoto bloku je fenomén ideálu krásy, který je nastaven současnou společností, a jeho realistické zhodnocení. Není opomenut tlak ze strany médií a problematika poruch příjmu potravy. Důraz je kladen na formování zdravého sebepojetí a schopnosti sebeprezentace žáků. Předsudky V bloku jsou žákům předávány informace týkající se intolerance, rasismu, xenofobie, extremismu, subkultur apod. V rámci diskuse může každý projevit svůj postoj k danému tématu a konfrontovat jej s ostatními. Cílem tohoto bloku je uvědomění si předsudků, se kterými se v běžném životě setkáváme, jejich racionalizace a budování schopnosti tolerovat odlišnosti. Mezilidské vztahy (komunikace, řešení konfliktů) Interaktivní techniky využívané v tomto bloku jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností, jako jsou umění vzájemného naslouchání, schopnost argumentace a empatie. Dále je možné se v tomto bloku věnovat praktickému nácviku odmítání (umění říci ne ), konstruktivnímu řešení konfliktů a rozpoznávání komunikačních chyb. Lektoři apelují na asertivitu žáků a vše dosazují do kontextu sociálních situací, ve kterých mohou žáci osvojené dovednosti využít. Vztahy s rodiči Blok je zaměřen na rozvíjení komunikačních schopností a dovedností potřebných pro konstruktivní řešení konfliktů. Prostřednictvím interaktivních technik, diskusí a modelových situací je žákům zprostředkován náhled na jejich vlastní i rodičovskou zodpovědnost. Cílem bloku je dále rozvoj empatie, tolerance a schopnosti vzájemného naslouchání. Rizikové trávení volného času V bloku jsou reflektovány současné trendy trávení volného času žáků, s cílem vést je ke kritickému zhodnocení výběru jejich volnočasových aktivit. Blok je možné věnovat tzv. sociálním sítím (např. facebook), se zaměřením na možnosti jejich využití a poukázáním na existující rizika. Důraz je v tomto případě kladen zejména na schopnost bezpečného pohybu na těchto sítích a internetu celkově. Setkání je možné zaměřit také obecněji, a to na ostatní formy rizikového trávení volného času se 5

7 zřetelem k budování pocitu zodpovědnosti za vlastní osobu, uvědomování si možných rizik, zhodnocení vlastních schopností při výběru způsobu trávení volného času. Partnerství Blok je orientován na téma mezilidských a partnerských vztahů. Interaktivní techniky využívané v tomto bloku jsou zaměřeny na rozvoj komunikace, empatie, umění vzájemného naslouchání a porozumění. Jedním z cílů tohoto bloku je uvědomění si odlišností mezi muži a ženami a rozvoj vzájemné tolerance a pochopení. Sexualita V tomto bloku je věnován prostor problematice partnerství a prevenci rizikového sexuálního chování. Dochází zde k vyjasnění pojmů z oblasti sexuality. Pozornost je věnována tématům jako jsou pohlavně přenosné choroby, homofobie, sexuální poruchy atp. Cílem je formování zdravých postojů žáků v oblasti partnerského a sexuálního života. Součástí posledního bloku v 9. ročníku je závěrečná reflexe celého Programu DPP. Koncepty jednotlivých bloků Programu DPP Lektorská dvojice má v každém z bloků na výběr z několika technik z dílčích skupin (viz Struktura rozdělení her a technik). Tímto je umožněno vytvoření programu, který respektuje potřeby dané školní třídy. Při prvním setkání se třídou si žáci vytváří pravidla společného fungování, mají také možnost si zvolit následek za jejich porušení. S těmito pravidly se pracuje i ve všech následujících blocích ve formě zpětné vazby k jejich plnění, případně neplnění. V úvodu každého bloku si žáci tvoří své jmenovky. K tvorbě jmenovek a připomínání si jednotlivých jmen je vždy přidán nějaký tematický dotaz či krátká technika, která žáky uvádí do daného tématu. V průběhu každého bloku mají žáci přístup k tzv. krabičce na anonymní dotazy, která slouží jako sběrna anonymních dotazů a případných připomínek ze strany žáků. Na konci každého bloku jsou tyto dotazy a připomínky zodpovídány. Součástí každého z níže uvedených bloků je také zopakování náplně předchozího setkání (na začátku bloku) a reflexe daného setkání (na jeho konci). Techniky využívané v Programu DPP jsou podrobně rozepsány v příloze A. TIPY VYUŽITELNÉ VE VŠECH BLOCÍCH Pokud se nějaká technika nedaří, např. děti ji nepochopí, nebát se zařadit jinou, ale okomentovat to, zeptat se, jaký měly pocit, jaké to pro ně je, když se jim něco nedaří, zda se s tím setkaly, opečovat je - stává se to, z různých důvodů, někdy se nám nechce, někdy chce a nejde to, je to v životě běžné, normální - ve všech závěrečných reflexích se i ptát, jak se to dařilo, pokud nedařilo - okomentovat to takhle, dovést je k tomu, že i neúspěch je součást života, dá se vydržet, je fajn se nesmát jeden druhému! Zároveň je třeba to zkoušet, snažit se, nevzdávat se. Je fajn, i když si zažijí pocit neúspěchu, budou se s ním setkávat. Závěrečné reflexe: lze využít i rychlé zopakování, pokud nezbývá na reflexi mnoho času, využijte rychlého sledu otázek vyplývajících z evaluace daného bloku: Kdo jsme, Odkud jsme, Co je to PP, RCH atd. Reflexe: Je dobré si napsat konkrétní otázky, aby měla reflexe hlavu a patu, i já si vše ujasním! Rychlé rozhýbání žáků: pokud je nutné žáky rychle zaktivizovat, není čas, nebo není vhodné zařadit rozehřívací techniku, je možné využít posouvání žáků na židličkách: mluvím a v tom žákům řeknu: 6

8 Posuňte se o jedno místo doprava, teď o dvě doleva, nebo zadat instrukci: vyskočte co nejvýš, oběhněte třikrát svou židličku Propojování technik - pokud je to možné, snažte se jednotlivé techniky, jdoucí po sobě, propojovat mezi sebou! Např.: Jmenovky + 3 věci o sobě a Papírovou válku s vlastnostmi: U jmenovek se dětí zeptat na to, co bude pak otázkou u papírové války a říct jim, ať se poslouchají, že se jim to ještě dnes bude hodit. Pak, když čtou papíry z papírové války, říct při reflexi - Co vám pomohlo v hádání ostatních? No a dneska jsme se o tom, jaké je oblíbené jídlo každého z vás bavili, pomohlo vám, že jste se poslouchali, kdybyste se poslouchali lépe, možná by se vám to snáz hádalo V programech všeobecné primární prevence rizikového chování by neměly být vypadávací techniky!!! Pokud dítě nevypadne proto, že si to může ovlivnit samo, má z toho plynout nějaké ponaučení!!! Pokud dítě zapáchá, má vši - pobavit se s TU, dát jí/mu tipy jak situaci probrat se třídou - citlivě - může se to stát, dítě za to nemůže - probrat, pokud dítě není ve škole, doporučit TU např. pozvat si rodiče, vysvětlit jim, jak dítě situace ve třídě stigmatizuje, co mu to způsobuje, že by bylo třeba, aby na toto mysleli, je třeba do toho šlápnout, nebát se toho, rodiče si to uvědomovat skutečně nemusí, nebo i pozvat rodiče a vysvětlit (pokud podezření na CAN - ihned kontaktovat OSPOD). Techniku Ruce lze použít i v případě, že se věnujeme jinému tématu a ve třídě se evidentně děje nějaký problém, třída není schopná pracovat na daném tématu. Je vhodné dát při závěrečné reflexi prostor TU, aby také oni žákům předali zpětnou vazbu ohledně dění na bloku. V tomto případě je třeba na to TU předem připravit - při úvodní výměně informací je poprosit, zda by blok na konci také neshrnuli, informovat je o tom, že je na konci bloku oslovíte, dáte jim prostor. 6. ročník I. blok: Úvodní setkání (vzájemné seznámení, pravidla spolupráce) Představení lektorů, Centra PP, občanského sdružení Semiramis Tip: Při představování Semiramis o.s. - o jiných Centrech než Centru PP - říct jen stručně, žádné podrobnosti, s kým vším pracujeme (lidé, kteří mají problémy s drogami.). Lze využít práci s tabulí, na tabuli namalovat domeček - Semiramis o.s., od něho šipky a bubliny - v nich napsány názvy jednotlivých center Semiramis o.s. Nesdělovat o stříkačkách, zasekáme si čas, je to pro ně atrakce, budou se pak ptát znovu, dokola - o stříkačkách a postupu při jejich nálezu mluvit jen když se sami zeptají, nebo dát letáček jen učitelce - kdyby žáci přišli sami. Tip: Nezapomínat zmiňovat roli třídního učitele v bloku, zápisy, které tvoříme, mluvit o spolupráci s TU - budeme si s ní/ním povídat, říct o čem - nelhat dětem, neříkat, že nebudou padat konkrétní jména, když vím, že budou padat, v tomto případě říct třeba jen - budeme se bavit o tom, jak nám to šlo. Seznámení s Programem DPP Seznámení s dnešním tématem Tip: Vždy žákům vysvětlit, že mimo jiné budeme hrát hry, bude zábava, ale někdy taky možná ne, budeme totiž pracovat, ale jinak než jsou třeba zvyklí, někdy nás to bude bavit, ale někdy taky ne, i to, co nás nebaví, ale má nějaký smysl. Komunitní kruh 7

9 Tip: Po úvodním povídání nezařazovat klasickou rozehřívací techniku, žáci ještě nevědí, jak pracujeme. Pokud vidíme, že ztrácejí pozornost, jsou unavení, je vhodné dát třeba jen: tak teď co nejvýš vyskočte, oběhněte si všichni jedno kolečko Jmenovky + 3 věci o sobě (jméno+gesto; jméno+vlastnost; jméno jako rébus - tuto techniku zařazovat, když je ve třídě málo dětí, jinak je příliš dlouhá) + Očekávání na papírek (viz sepsaná technika) je nutné průběžně s očekáváními pracovat, vozit je na další bloky, nebo si je napsat do zápisů a vracet se k nim, cílem je vést žáky k zodpovědnosti za to, co se děje, proto chceme znát jejich očekávání, je dobré jim vysvětlit, pokud se v očekáváních objeví: bude tu zábava - ano, ale někdy taky možná ne, budeme pracovat, ale jinak než jste třeba zvyklí, někdy nás to bude bavit, ale někdy taky ne, i to, co nás nebaví, ale má nějaký smysl - je dobré tohle zdůrazňovat vždy, i když to očekávání neděláme, např. při popisu Programu DPP, tématu co budeme dnes dělat!!! + Náladoměrka (je možné dát hned za jmenovky + pak znovu náladoměrku na konec bloku, ke zjištění, zda se nálada žáků nějak změnila). Tip: Jmenovky + 3 věci o sobě - osvědčilo se, dáme dětem najevo, že se o ně zajímáme - je dobré si ke každému dítěti napsat, co ho baví - s jasným popisem jak dítě poznáme - pak to využít - např. při dalším setkání se zeptat dětí, jak jim dopadly ty závody atp. - je to super hlavně u nevýrazných dětí - získáme si je, zprostředkujeme jim zážitek toho, že se o ně někdo zajímá, pamatuje si je. Tip: Propojování technik: Jmenovky + 3 věci o sobě a Papírovou válku s vlastnostmi lze propojit takto: U jmenovek se dětí zeptat na to, co bude pak otázkou u papírové války a říct jim, ať se poslouchají, že se jim to ještě dnes bude hodit. Pak, když čtou papíry z papírové války, říct při reflexi - Co vám pomohlo v hádání ostatních? No a dneska jsme se o tom, jaké je oblíbené jídlo každého z vás bavili, pomohlo vám, že jste se poslouchali, kdybyste se poslouchali lépe, možná by se vám to snáz hádalo K přezdívkám si napsat do interního zápisu i př. jméno - reflektovat, minule jsi byl Piškot, dnes už ne?? R: Papírové míče Tvorba pravidel skupinová práce nebo brainstorming celá třída viz příloha I) Práce s pravidly Tip: pokud zvolíme skupinovou práci, je nutné zeptat se žáků, jestli vůbec vědí, co to je skupinová práce - pracují všichni, co tenhle styl práce přináší? Budeme se muset nějak dohodnout, je možné, že nebudeme souhlasit, budeme se muset nějak dohodnout, někdo bude muset ustoupit, někdy prostě neprosadím svůj názor, pro blaho skupiny musím ustoupit - je nutné zdůraznit i důvody skupinové práce, k čemu je dobrá, vysvětlit, o co jde!!!! Každý může zastávat nějakou roli (zapisovatel, měřič času, každý přemýšlí). Vysvětlit nejen, co mají dělat obsahově, ale i technicky. Při reflexi se ptát i na skupinovou práci, jak jim to šlo, co se jim dařilo. Pokud uvidíme, že jim skupinová práce nejde - klidně je svolat, reflektovat, co se dělo, zjistit, co nefungovalo, zkusit přijít na to, co by nám pomohlo to zvládnout, je také možné začít pracovat jinak - zatím to uděláme brainstormingem. Klidně je ve skupinové práci můžeme nechat vykoupat, dělat si poznámky, koukat, co se jim nedaří - pak se ptát, co jim nešlo, šlo - psát to na papír - pak jim to nosit na program, při další skupinové práci to projet - posledně vám nešlo tohle, ale teď se vám to dařilo, tak to škrtneme, na čem je podle vás potřeba ještě pracovat??? Domlouvání následku ( co za to ) nepoužívat slovo trest, ale za tohle bude následovat tohle doptat se, jestli je to takhle v pohodě, souhlasí s tím. Pokud chcete používat slovo trest, musí VŽDY padnout, že je to přirozený následek - za tohle chování bude následovat tohle, my si svým chováním vybíráme, co bude následovat!!! Po vytvoření pravidel je dobré se žáků zeptat, zda si myslí, že pravidla zvládnou dodržovat. Pokud nevědí, říct: uvidíme, zda vám to dneska půjde, pokud ano, zvládneme to bez toho, aniž bychom si stanovovali nějaký následek, trest. Jak si 8

10 nastavíme práci s pravidly, tak ji musíme držet!!! Neskákat z jednoho systému na druhý, práce s pravidly musí být jasná, mít cíl! kdyby trest nechtěli, tak jim ho nenutit (dobře, zkusíme to bez něj, kdyby to nefungovalo, tak k němu přistoupíme) pokud nebude trest, při porušení pravidel vést diskusi (proč se to děje, rozumí pravidlům?, jak by to šlo jinak, co by potřebovali apod.) - diskusi vést i v případě, že si třída následek stanovila, pokud to bude nutné nespolupracující třída (pracovat s jejich vlastní zodpovědností, sociální kontrolou - ať si dodržování pravidel sami hlídají, neadresně vyzýváme ty, kteří porušili pravidla, k přijetí zodpovědnosti). Tip: Pokud někdo ve třídě použije slovo trest, naše možná reakce může znít: Ano, často se tomu tak říká, ale mi tomu tak neříkáme, protože po každém chování něco následuje, buď je to příjemné, nebo ne, ale my sami se můžeme rozhodnout, jak se budeme chovat a tudíž si vybrat následek. R: Upír; Ovo ovo; Pozdrav HT: Papírová válka s vlastnostmi - Tip: Je dobré říct dětem dopředu, že se s tím, co napíšou, bude dál pracovat, budeme potřebovat všechny koule, tak je cíleně neházejte nikam mimo, házejte koule nízko, zavřeme okna, když se nějaká nenajde - reflektovat pocity toho člověka, kterému se ztratila, co se dalo udělat jinak, a co tam asi mohl mít napsané - jaký je - lze provázat se jmenovkami a třemi věcmi o sobě (něco nám o sobě daný žák už řekl, vzpomene si někdo? Když hádají, lze také provázat: u jmenovek už některé věci padaly, poslouchali jste pokud ano, mohli byste vědět, kdo tohle psal ;Měsíce narození (nebo 4 skupiny podle ročních období); Zvěrokruh; Kolektivní empatie; Znáte se dobře; Bingo; Erb Tip: Na ZŠ praktických se žáci nezvládnou seřadit podle měsíců narození!!! ZT: Dopis do budoucnosti PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod tématu bloku např. dnešní téma je úvodní, jsme tu poprvé, budeme se vás ptát na vaše očekávání, budeme se seznamovat, abychom se naladili na společnou práci, abychom si vyjasnili, co a jak chceme a jaký styl práce nám vyhovuje. Podobným stylem jako dnes budeme pracovat i příště. Provázání se závěrem bloku - na začátku jsme řekli, co nás dnes čeká, co budeme dělat, jak dnešní blok bude vypadat, že se seznámíme, dozvíme něco nového, že utvoříme pravidla, stalo se to? Dozvěděli jste se něco nového, víte, jak budeme pracovat příště? Provázání s dalšími bloky především přes pravidla - s pravidly budeme pracovat i příště, budeme se ptát, která vám jdou, co se zlepšuje. - přes další práci na tom, aby jim bylo ve třídě společně dobře nastínit náplň dalšího bloku (komunitní kruh, techniky po nich povídání ) Jmenovky + 3 věci o sobě Provázání s úvodem bloku jak už jsme řekli, dnes se budeme mimo jiné poznávat, takže pro vás máme úkol už na úvod, jelikož vás neznáme jménem, nechceme vám říkat hej ty, napíšeme si jmenovky a k tomu nás bude zajímat 3 věci o sobě + vysvětlit proč (chceme se o vás něco dozvědět, zároveň vám chceme dát prostor, aby i vy jste se ještě lépe poznali, i vy se můžete dozvědět něco nového, nebo něco o někom, s kým se ne 9

11 úplně často bavíte, když se zaposloucháte, třeba zjistíte, že máte něco společného, o čem jste vůbec nevěděli). Provázaní s dalšími bloky - tahle to budeme dělat při každém našem setkání, abychom se rozmluvili, naladili na společnou práci a uvedli do tématu, které budeme mít. Pokud by se hrála papírová válka: Propojení zkuste vydržet poslouchat, protože pak si zahrajeme jednu hru, u které se vám to, co tu zazní, bude hodit! Jméno - gesto Provázání s tématem bloku - bylo to hodně o rozhýbání, ale nejen to. Jak jste se cítili? Chceme připravit půdu pro to, abychom se tu před sebou postupně vůbec nemuseli stydět. Někomu to mohlo být nepříjemné, proč? (Stud, obava z reakce ostatních budou se smát, bude to trapné tohle se postupně pokusíme společně odstraňovat). Když jsme u nepříjemných reakcí okolí na naše chování, napadlo by vás v souvislosti s gesty, neverbální komunikací, jestli na nás může být někdo nepříjemný, aniž by u toho mluvil? - nemusím nikomu nadávat, a přesto ho můžu urazit ksichtím se na něj. Je třeba dávat pozor i na tohle, nedělat to druhým. Provázání s následující technikou tvorbou pravidel - abychom si tu nedělali věci, které nám jsou nepříjemné, budeme si dnes tvořit společná pravidla Jméno - vlastnost - obdobné jako 3 věci o sobě ÚT Propojení všech ÚT s dalšími bloky - po ÚT vždy říct, že jsme si něco zahráli a teď si o tom popovídáme, tak to bude vždycky - propojení všech bloků. Náladoměrka Provázání s tématem bloku - chtěli bychom, aby nám tu bylo příjemně, ale je ráno a každý jste sem přišel s jinou náladou, někdo více vyspalý, někdo méně. Pojďme se teď každý za sebe zamyslet, jak se takhle po ránu cítím, jakou mám náladu a ukažte to i nám. Změříme ji teď a na konci programu a uvidíme, jestli se nám ji společnými silami podaří zlepšit do konce našeho bloku. Papírové míče Provázání s tématem bloku - v reflexi techniky zmínit: jediná možnost, jak hrát nějakou hru, aby měla smysl, je dodržení pravidel. Je to důležité nejen pro fair play, ale především proto, aby nám v tom bylo dobře, všichni jsme věděli, co máme dělat - propojit s Tvorbou pravidel (aby nám tu bylo dobře, budeme dnes tvořit pravidla ) Provázání s předchozí technikou Jmenovky - teď si jména procvičíme, vy je znáte, ale my ne Provázání s dalšími bloky - natrénujeme si oslovování tím, co máme napsané na jmenovkách, protože chceme, abychom si tak při našich setkáních říkali (nevíme, že Pomeranč je Michal). Tvorba pravidel - viz přílohu J Provázání s předchozí technikou Jméno + gesto, se Jmenovkami - vzpomínáte na gesto, povídání v kruhu musel mluvit každý? Někomu mohlo být trapně, mohl se stydět, ale my bychom tu chtěli atmosféru, kde nám bude příjemně, mluvili o nějakých pravidlech, zkuste na to při jejich tvorbě myslet, abychom je utvořili tak, aby nám tu spolu bylo hezky a nemuseli jsme se stydět. 10

12 R Upír, Ovo-ovo, Pozdravy Propojení s Pravidly - je to o fair play, o dodržování pravidel, teď si vyzkoušíme, jestli je důležité pravidla dodržovat a jestli to zvládnete Propojení s dalšími bloky - při dalších setkáních budou další hry na fair-play, nemůžeme vás pořád kontrolovat a ani nechceme, je na vás, jak se k tomu postavíte, zda si z aktivit budete chtít něco odnést Propojení se Jmenovkami - respektujeme oslovení na jmenovce HT Papírová válka s vlastnostmi - propojit k začátku - Jmenovky + 3 věci o sobě, vlastnost (teď vyzkoušíme, jak jste se na začátku poslouchali ) Měsíce narození/zvěrokruh - provázat ke Jmenovkám, na začátku každý z nás mluvil o tom, co ho baví a jestli jste pozorně poslouchali je možné, že jste přišli na to, že máte některé koníčky s ostatními společné. Zkusíme se teď dostat ještě hlouběji a získat ještě více informací, co mám s někým tady ze třídy společné. Kolektivní empatie - dneska zatím hodně přemýšlíme každý sám o sobě nebo o ostatních jednotlivě, pojďme se zamyslet o celé třídě najednou, i tohle bychom měli umět, když chceme být kolektiv. Znáte se dobře, Bingo, Erb - spojit s dodržováním pravidel, s úvodem bloku ještě blíž se poznáme, mluvili jsme na začátku o tom, že se budeme hodně seznamovat, dozvěděli jste se něco nového? ZT Dopis do budoucnosti - říkali jsme si, že se budeme vídat až do 9. třídy, teď uděláme něco, co bude trvat stejně dlouho. Reflexe celého bloku - vrátit se k náladoměrce, kdo se co dozvěděl, kdo jsme, projet pravidla dokáže už po dnešním bloku říct, které vám šlo/nešlo, i příště s nimi budeme pracovat. Jste s nimi spokojení? Co je příště čeká. I příště budeme pracovat touhle formou, můžete připravit kolečko. II. blok - Vztahy v kolektivu; prevence šikany Jmenovky + co mi jde, v čem jsem dobrý, na co jsem hrdý Tip: Je nutné žáky dostatečně namotivovat! Vysvětlit jim, že být pyšný na něco, není totéž jako být pyšný, nafoukaný. Je potřeba, abychom se uměli pochválit. Zeptat se jich, proč by to každý člověk měl umět? (Až nám někdo bude tvrdit, že jsme k ničemu, budeme vědět, že to není pravda, něco nám jde, v něčem jsme dobří! Každý člověk je v něčem dobrý, něco mu jde, nebo má dobrou vlastnost.) Nechválíme se každý den, teď si to můžeme dovolit. Navíc ostatní nám často věci spíš vytýkají, než by nás chválili. Je to těžké, taky jsme se to (my lektoři) museli naučit, zvládneme to - podpořit je! ÚT: Jedno slovo o třídě - tip: není nutné hrát papírovou válku, neinstruovat děti, aby psaly jen pozitivní věci, není nutné, aby jedno slovo o třídě bylo pozitivní, je však nutné, aby se týkalo třídy jako kolektivu, nikoliv místnosti!; Kreslení 1 tužkou - neopomenout okomentovat přesah k Lodi třídy (viz sepsaná technika na wiki); Dům, pes, strom; Gordický uzel HT: Loď třídy - při reflexi je vhodné vrátit se ke Kreslení jednou tužkou - tam jsme zjistili, že aktivnější i pasivní lidé jsou ve společnosti, v kolektivu potřeba! Jak by to na lodi vypadalo, kdyby 11

13 byli všichni kapitáni? Nikam bychom nedopluli, na lodi by byl nepořádek, měli bychom hlad, kdybychom neměli kuchaře, všechny role na lodi jsou potřeba! Všichni ve třídě jsou důležití! R: Provazová lávka - tip: přizvěte TU, ať s vámi dohlíží na bezpečí žáků; Pružinky; Dotkni se toho, kdo - tip: lze zadat instrukci: můžete se dotýkat více lidí najednou, pokud se nedotknete, nevadí, je možné, že s někým do kina vážně jít nechcete. Je fajn, když hraje učitel, ale doporučte mu, ať se dívá - žáci mu dělají sociometrické mapy před očima!!! ZT: Pavučina PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod bloku zjistit, co si žáci pamatují z prvního bloku, zmínit, že už se trochu známe a budeme dál pracovat na tom, aby nám tu bylo společně dobře, a vrátíme se kvůli tomu taky k pravidlům, které jsme si stanovili. Zeptat se, jestli se jim je daří dodržovat, co jim dělá problémy zapojit i TU. O čem blok je budeme dělat něco náročného, budeme se ještě trochu poznávat a hlavně trénovat spolupráci. Jmenovky + v čem jsem dobrý - čím lepší kolektiv je, tím snadněji se pochválím, nestydím se před druhými reflektovat, jak jim to šlo, případně říct, že se budeme snažit, abychom se stali fajn kolektivem. Je dobré zkoušet hledat na sobě i druhých to pozitivní, když si u druhých všímám spíš toho pozitivního, budou mě lidé méně štvát, bude nám společně lépe. Pokud tedy chceme, aby nám ve třídě bylo fajn, zkusme si na spolužácích všímat toho pozitivního, protože každý v kolektivu je důležitý, ať je, jaký je a o tom se dnes přesvědčíme (Loď třídy). Chce to trénink, ale jde to. Teď jsme si povídali o každém z nás, každý jsme schopen se pochválit, ale to samotné ještě nezaručí, že nám tu spolu bude dobře, na tom je nutné pracovat a dneska si to budeme zkoušet (budeme s žáky vytvářet loď třídy). ÚT Jedno slovo o třídě - kolektiv nevzniká samovolně, je nutné na něm pracovat. I když jsme všichni sami o sobě šikovní, skvělí, tak to ještě neznamená, že budeme dobrý kolektiv - propojení ke Jmenovkám. Pokud chci pracovat na kolektivu, je nutné si pojmenovat, co na něm mám rád a co ne, co mi vadí a co se mi líbí, pak je teprve možné věc řešit. Dále je nutné si uvědomit, že vždy, pokud chci něco řešit, musím začít u sebe (nejprve si to uvědomím a pak to musím vhodnou formou sdělit a zároveň se tak k druhým i chovat)! - říkali jsme si to minule u Tvorby pravidel = propojení mezi bloky. Kreslení jednou tužkou/dům, pes, strom - propojení se Jmenovkami - každý je dobrý v něčem, tudíž každý je důležitý, opět se o tom přesvědčíme, s Lodí třídy - každý má svou roli (u Lodi třídy se vrátíme ke k těmto technikám a sdělíme, že i u nich jsme měli možnost se o tom přesvědčit). Gordický uzel - propojit s celým tématem bloku říkali jsme, že se budeme snažit, aby nám tu bylo dobře, ale proč vlastně? Jsme propojeni, kolektiv je o propojení lidí, to symbolizuje tenhle,,uzel, taky může symbolizovat občasné,,zamotané situace (neshody, hádky, rozepře, to se stane), něco nás při sobě ale pořád drží, proto se teď nesmíte pustit, to je to, co nás spojuje do,,uzlu. Napadá vás, co by to mohlo být? (společný cíl dojít do 9. třídy, vychodit ZŠ, nebo třeba jen povinnost být spolu musíme chodit do školy..) Ať už spolu chceme být, nebo musíme, proč si to dělat nepříjemné? Není lepší, když je nám dobře? Vše se dá rozmotat, když se snažíme, někdy to vyžaduje delší čas, ale jde to, dobrý kolektiv může vzniknout kdekoliv HT Loď třídy mluvíme dnes o kolektivu, co je vlastně kolektiv, co je to spolupráce, jak to vypadá? To si teď ukážeme. Necháme to na vás, je to vaše práce (v úvodním bloku jsme to zmínili, že budete často pracovat i sami Ovo-ovo). Propojení s předchozími technikami (Kreslení jednou tužkou, Dům, pes, 12

14 strom, Jmenovky + v čem jsem dobrý každý je v kolektivu důležitý, s Jedním slovem o třídě řekli jsme si, co máme rádi a co ne, že pokud chci něco změnit, musím začít u sebe, teď si můžeme vyzkoušet sebeovládání v praxi). Teď se pustíme do jedné techniky, kde budeme všichni potřební, protože půjde o práci celé vaší třídy. Role: často je nemohou vymyslet: zabývali jsme se každým z vás, pochválili jsme se, zkuste se zamyslet, zda jsou činnosti, které vás baví a děláte je, platné i tady ve třídě. Víme, že je to těžké, ale každý jste součástí třídy (propojení s ÚT). Může být více stejných rolí na lodi, stejně, jako i vás mohou bavit stejné věci (více z vás bavil fotbal, jak jste říkali u jmenovek) vracet se k tomu, co v bloku již padlo. R Provazová lávka - Propojení s lodí: zkoušeli jsme spolupráci, kde jsme hodně mluvili, teď si zkusíme jinou spolupráci. Navázání na loď: Někde jsme zastavili (kdy vaše loď zastavuje? prázdniny) a musíme se dostat z lodi na ostrov. Pružinky (zaměnit za vlnky, nebo jsou součástí motoru), Loď pojede, když loď rozhýbeme, přestal nám fungovat motor, musíme pružit. Dotkni se toho, kdo - každý nás může vnímat jinak a je důležité umět ocenit druhé. Propojení se jmenovkami: u jmenovek jsme chválili sebe a nyní bychom mohli pochválit někoho jiného, budeme trénovat, abyste si u druhých všímali toho dobrého, bavili jsme se o tom u jmenovek. Pamatuje si někdo, v čem by nám tenhle přístup mohl pomoci? ZT Pavučina - na začátku chválili sami sebe a teď pochválí i ostatní, proč je to důležité? Uvědomění si kolektivu každý jsme jeho součástí, když teď někdo pustí svou část, síť se nám rozpadne (u lodi už jsme to zjistili, tady to vidíme znovu, každý je důležitý). Navázání na loď možné využít symboliky s rybářskou sítí, záchrannou sítí na lodi (v úvodu třeba říct, že si teď vytvoříme záchrannou síť, záchranné sítě jsou i na lodi (případně rybářské abychom na lodi měli co jíst, přežili jsme), která nám bude pomáhat, abychom nezapomínali na to, že chceme být dobrý kolektiv bude nás držet pohromadě. A jak tu síť budeme tvořit? Budeme se chválit všímat si toho dobrého na druhých, protože to nám může pomoci, abychom se tu cítili dobře viz Jmenovky. Reflexe bloku - co je to spolupráce, že jsme si ji vyzkoušeli a že je nutné se ji učit a člověk se to učí celý život jsme pořád v jiných situacích a kolektivech, teď jsme v tomhle kolektivu, tak budeme pracovat na tomhle. Každý se nějak cítí, ale my na tom jako kolektiv můžeme pracovat všichni společně a stejně tak každý zvlášť, protože pokud chci něco změnit, musím začít u sebe! Rekapitulace, proč jsme tu byli, co jsme zkoušeli je vhodné psát to na tabuli Naplnila se očekávání, která jste na začátku bloku měli? 7. ročník III. blok - Vztahy v kolektivu; prevence šikany Jmenovky + co se nám jako třídě podařilo od minulého setkání - zdůrazňujte celé třídě, nejde o jednotlivce a jejich úspěchy! Spolupráce ve dvojici: Oslík; Prasopes; Tangram (Tangram a Prasopsa je možné dělat v návaznosti viz popis u Konceptů bloků na wiki) Spolupráce v menších skupinách: Molekuly; Slepý vláček 13

15 Spolupráce ve velkých skupinách: Tichá pošta na záda; Rybičky a rybáři; Stavění věže Celá třída: Ostrov želvy; Tři kruhy; Vesmírné moduly; Brod; Provazová lávka ZT: Strom třídy - tip: nedělat strom ve třídě, kde vím, že něco zásadně nefunguje, dozvěděla bych se jen to, co už vím. Nedělat ho, pokud se na něj necítím. Dítě, které na Strom napíše: nechci tady tohoto žáka, zasekne se, řekne: tohle je můj názor, stojím si za ním, je nutné, aby lektoři vyjádřili nesouhlas, každý je něčím přínosný, je náš problém, že to nevidíme, děkujeme ti za názor, ale my jsme s tím tak v nepohodě, že ten lísteček strhneme + info o respektu, je třeba respektovat odlišný názor, ale je nutné, abych ho uměl dobře formulovat, neubližoval jím nikomu; Semínko Tip: Pokud se nestíhá závěrečná technika, je možné zredukovat práci ve skupinkách - je možné vyrušit buď v menších nebo ve velkých skupinách (nechat jen dvojice, skupinky, celá třída) a radši stihnout Strom. PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod bloku - Minule jsme se plavili lodí a dneska se budeme plavit vesmírnou lodí (jestli bude vesmírná motivačka). Minule jsme pracovali jako celá třída a dneska budeme pracovat nejen jako celá třída, ale také více v různě velkých skupinkách. Jmenovky - Navázat na chválení jednotlivce v minulém bloku, nyní se budeme chválit třída jako celek. Proč je důležité se chválit. Díky čemu se to takhle daří/nedaří, čím to je? Navázat na pravidla. Dvojice Oslík - Umět si říct o pomoc (propojení s upírem mluvili jsme o pomoci, která je důležitá a pokud v kolektivu funguje, že si pomáháme, je to dobře v upírovi jsme pomáhali někoho zachránit před tím, aby ho upír zabil )pokud už tam je pár posledních dvojic. Důležitost vytrvalosti, i v komunikaci, někdy je to složité (hádky třeba u lodi, každý to chce jinak), ale když vydržíme, tak se dobereme cíli. Propojení s vesmírem vesmírní mimozemšťani. Připravíme se na situaci, že na naši vesmírnou loď dorazil mimozemšťan. Abychom s ním mohli začít mluvit, musíme přijít na to, na jaká gesta, výkřiky reaguje Prasopes - Připomenout, že každému jde něco jiného (zkoušeli jsme to i v předešlém bloku, Kreslení jednou tužkou) a každý to popisuje jinak. Malé skupiny Molekuly - Dělali jsme práci ve dvou skupinách a nyní budeme pracovat ve větších a větších skupinách. Slepý vláček - propojení s Lodí třídy, rolemi, každý se cítí lépe v jiné pozici, stejně jako každý je dobrý v něčem jiném - Jmenovky z minulého bloku, Malování jednou tužkou. Větší skupiny Tichá pošte na záda/ Rybičky a rybáři - neustálé zvětšování skupinek a aplikování obdobných pravidel, čím se tahle spolupráce lišila od té předchozí, co bylo shodné? Stavění věže - Role v týmu každého jednotlivce nejen aktivní/pasivní (jako u Kreslení jednou tužkou). Role každého je jiná. Je nutné se dohodnout a pracovat na jednom cíli. Musí všichni stát za tím cílem na kterém se musí domluvit a společně spolupracovat na jeho dosažení 14

16 Celá třída Ostrov želvy, Tři kruhy, Vesmírné moduly, Brod, Lávka - Nastává to nejtěžší, práce v rámci celé třídy. Víc názorů, ale také těžší se domluvit..nutné dodržovat pravidla a vzpomenout si na předešlé techniky, co jsme si radili, aby třeba spolupráce šla lépe apod. Provázat reflexi technik větou Kde tady v té technice byla vidět (ptát se spíš takhle, aby si to uvědomili a uměli spojit s realitou, kterou právě prožili - jinak bychom v našich reflexích od nich slyšeli pořád to samé, kdybychom se ptali stylem, o co v téhle technice šlo (spolupráce, komunikace ), takhle musí zavzpomínat na předešlé techniky a těžit z nich. komunikace, spolupráce, co byl společný cíl (když vidím smysl, který mám společný, tak jsem schopen ho naplnit ZT Strom - Zkoušeli jsme spolupráci, komunikaci, zkuste se nad tím zamyslet, co šlo a nešlo a zkuste to přenést do reality, když tu nejsme, co se ve třídě daří, nedaří, zamyslete se, co ve třídě máte rádi a co byste tu naopak chtěli změnit (propojení s pravidly: mohou nám v tom pomoci i pravidla, která jsem si na prvním bloku stanovili) co nám jako třídě jde a co méně? Semínko - Proč se chválíme je důležité chválit sebe i ostatní. Kdy jsme se v předchozích blocích, nebo i dnes, chválili? Reflexe bloku - propojení s předchozím blokem: minule jsme tvořili loď, pracovali jsme jako celá skupina, máte pocit, že by vám to dneska šlo lépe, zaznamenaly jste nějaký rozdíl, pokrok? (zhodnotíme to i my!!!) pamatujete, jak jsme hráli ovo-ovo? Mluvili jsme o nějakém vývoji, což se nám tu ukazuje IV. blok - Vztahy v kolektivu; prevence šikany Tip pro blok: Pokud zvolíme techniku Ruce, je potřeba stihnout hladičku hned po nich! Je to náročná technika, pak až dát úvod do tématu RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Jmenovky + 2 vlastnosti, které by určitě měl mít můj kamarád a 1 vlastnost, kterou by určitě mít neměl ÚT: Kruhy - tip: je lepší vybrat jednoho dobrovolníka, abychom zvládli vše uhlídat, především v dravých třídách může být volba více dobrovolníků nebezpečná; Puntíky; Ignorace R: Smíchové pexeso; Besipka; Tučňáci a plameňáci; Vrah HT: Plakát proti šikaně; Ruce - tip: dát předem informaci, že některé věci možná nepřečteme, protože budou třeba špatně napsané, ale k adresátovi se ta informace dostane (lektoři ji žákovi předají o samotě), možná něco pozměníme, nebudeme to číst třeba přesně, jak je to napsané. Když čteme nepříjemné věci, zakazujeme žákům, aby je komentovali. Vysvětlíme, že jde o sdělení pro ně, někdo si to myslí a žák, o kterém někdo něco píše, nebo ostatní, s tím nemusí souhlasit. Motivujeme je k přemýšlení o tom, co slyší. Zdůrazníme, že budou mít prostor posléze, pokud budou stále chtít na danou věc reagovat. Při dalším bloku se zeptat, zda mají ve třídě ruce se závazkem, co by kdo sám u sebe změnil. Technika: Úvod do tématu RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ - nesmí chybět! 15

17 ZT: Lednice; Nástěnka Výběr témat: Před IV. blokem v 7. třídě říct třídnímu učiteli, že si třída bude na konci bloku vybírat téma dalšího setkání - ukázat mu seznam, nebo mu je sdělit ústně s tím, že jsou takto v Koncepci Programu DPP II. Na výběr mají 7 témat, cokoliv si mohou vybrat třeba 2 x, je také možné pokračovat v práci na vztazích v kolektivu - dát žákům na výběr i toto osmé téma v případě, že vztahy ve třídě nejsou dobré. Rozhodující slovo při volbě tématu má učitel eventuelně ŠMP, jelikož škola je objednavatelem programu. Pokud vám tedy sdělí, že třída aktuálně potřebuje určité téma, žákům s ohledem na tuto informaci téma vybrat nedáme. V situaci, kdy už ho mají vybrané (učitel se ozve např. em) a učitel trvá na aktuální potřebnosti daného tématu, poprosíme ho, aby žáky o změně tématu dopředu informoval, z důvodu předejití možnému negativnímu nastavení žáků. PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod- na začátku celé naší spolupráce jsme se bavili o tom, že budeme dělat prevenci rizikového chování, napadlo by vás, jakému rizikovému chování jsme se doteď snažili předcházet? Dnes se mu budeme znovu věnovat a od příště si budete moci vybírat témata na další typy rizikového chování - provázat s minibločkem. Dnes se budeme bavit o pojmu šikana, řekneme si, co je a není. Jmenovky + vlastnosti kamaráda - jak se dají tyto vlastnosti propojit s dnešním tématem? Proč jsou pro nás důležité? I když jsme zjistili, že máme některé postřehy podobné, chceme, aby měly naši kamarádi podobné vlastnosti, přesto neplatí, že bychom spolu všichni kamarádili úplně stejně - nejsme se všemi nejlepší kamarádi. Nikdo není úplně dokonalý, každý z nás má i nějaké špatné vlastnosti. Je nutné se vzájemně respektovat. Každý máme dobré i špatné vlastnosti a každý se může stát obětí šikany, nikdo si to ale nezaslouží. ÚT Kruhy, Puntíky - Vztáhnout k celkovému tématu, mohu se přihlásit a říct, že se mi něco nelíbí - vysvětlení pojmů šikana, jaké má typy, účastníky - navázat na celkové téma R Smíchové pexeso - odlehčíme atmosféru Tučňáci a plameňáci - ukázat stádia a šíření šikany Vrah - jaké jsou mé reakce na agresora? HT Plakát proti šikaně - teď jsme toho hodně zažili a vyzkoušeli jsme si nějaké pocity, pojďme se zamyslet, utřídit si a to vyrobit pomůcku pro další třídy, aby věděli, co dělat. Ruce - bavili jsem se o šikaně a v předešlých blocích jsme se bavili o kolektivu a spolupráci v něm, tak bychom se mohli zamyslet nad tím, jak zabránit tomu, aby se šikana do našeho kolektivu dostala a jak vztahy v kolektivu zlepšovat? ZT Lednice, Nástěnka - po těžkém tématu, které jste skvěle zvládli. U techniky Ruce jsme říkali, co nám vadí, tak teď bychom se zase měli umět pochválit, abychom blok uzavřeli hezky a šli jsme domů dobře naladění. 16

18 Reflexe bloku - jsem součástí kolektivu, ale jsem pořád individualita, takže se kriticky mohu rozhodnout, zda přijmu všechna pravidla skupiny + minibloček - Jaké ještě další rizikové chování znají? Budeme se tomu věnovat v dalších blocích. Dneska uzavřeme trochu téma vztahy v kolektivu, které jsme dělali od prvního setkání, ale zároveň práce bude pokračovat pořád stejně v dalších tématech, která si ode dneška budou volit. 8. ročník, 9. ročník Závislostní chování Jmenovky + na čem jsem závislý R: Potápěč ÚT: Brainstorming,,na čem může být člověk závislý rozdělení (co odlišuje drogy od zbytku poškození zdraví, co mají naopak všechny věci společného, ovlivnění závislostí ve třech oblastech zdravotní, sociální, psychická, zmínit nelátkové závislosti např. netolismus, gambling ) R: Dirigent; Bomba a štít HT: Čertův mariáš se slovem závislost; Cesta závisláka (feťáka) ZT: Hodnota do kapsy Pokud bude blok zaměřen na jedno konkrétnější téma (marihuana, AT apod.), tento blok bude změněn následovně: ÚT bude více zaměřena na drogy (stejně jako v Programu I., bloku č.ii.) následně bude změněna HT (možnost výběru HT z příslušného bloku č.ii., III., IV. Programu DPP I.). PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod bloku - Je závislost nebezpečná? Může být i bezpečná? Co to vlastně znamená "být závislý"? To se dneska dozvíme. Jmenovky - když se píší na tabuli, nebo na baličák, lze je propojit s brainstormingem s vysvětlením teorie (droga, závislost..) R Potápěč - provázat s brainstormingem - mohli jsme si zažít pocit abstinence ÚT Brainstorming na čem může být člověk závislý? - propojení se jmenovkami a potápěčem: ( u jmenovek by logicky neměly zaznít drogy pokud ano, ihned se tomu věnovat a upozornit na o. povinnost). Zkusili jsme si závislost na vzduchu a všichni jsme mluvili o tom, na čem jsme závislí, na čem všem mohou být lidé závislí? R 17

19 Dirigent - jaká může být souvislost s tématem? Bavili jsme se o tom, jak nás může ovlivnit skupina už někdy dříve? - vrátit se k bloku o šikaně.. Bomba a štít - hra s momentem překvapení jdeme se jen rozhýbat, abychom neseděli. HT Čertův mariáš - Bomba a štít: vrátit se k tomu, co je pro nás důležité, co je pro nás štít Proč jsi šel dál? Dirigent: Vzpomínáte na dirigenta? Je možné, že dav nás může takhle ovlivnit? ZT Hodnota do kapsy - bylo to náročné a možná jste přišli o nějaké hodnoty, tak si napište hodnoty, na kterých vám fakt záleží, tyhle vám žádná (droga/čert) nesebere. Co sami můžete udělat proto, abyste o ty svoje hodnoty už nikdy nepřišli, protože jste si zkusili, jaké by to mohlo být, kdybyste o ty hodnoty mohli přijít. Je to moment pro ně, k zamyšlení, seřazení priorit. Reflexe bloku - co jsme dělali, co si pamatujete? Co je závislost? Droga? Co si odnášíte informace, pocity? Sebepojetí, poruchy příjmu potravy, ideál krásy Jmenovky + co je na mě fyzicky krásného ÚT: Motýlci v břiše; Dobrovolníci; Balónky a kotvy R: Slepý sochař (nelze se přiblížit ideálu); Zabírání prostoru (v čem se cítili nejlépe někdo chce mít méně místa, někdo se chce roztáhnout apod.); Dirigent; Zrcadlo HT: Reklama na sebe - tip: dostatečně namotivovat, udělat techniku pro žáky veselou, zajímavou, lektor může vystupovat v roli moderátora jakési burzy, kde se představují jednotlivé reklamy; Za kým se otočíš; MIAS; Krása ZT: Růže co je na tobě hezkého; Jsem mám a umím PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod - zní to trochu jako holčičí téma, ale je také hodně zaměřené na sebevědomí, sebepojetí, schopnost se prezentovat před skupinou. Zeptat se: K čemu je sebevědomí, sebepojetí? Zkoušeli jsme si někdy dřív v našich blocích sebevědomí posilovat? (Ano, chválili jsme se). Může sebevědomí a rizikové chování nějak souviset? Jmenovky + co je na mě fyzicky krásné - dřív jsme se bavili hodně o psychických věcech, jak se cítíme, dneska se budeme bavit více o fyzické stránce. Je důležité si uvědomit, že jsme každý jiný. ÚT Motýlci v břiše - propojit s tématem, vnímání vlastního těla, může být nějak narušené? Mohu vnímat své tělo jinak, než jak doopravdy vypadá? Když mi tělo něco říká, je dobré ho poslouchat a pečovat o něj - přesah k NL Dobrovolníci - jak souvisí vzhled a sebevědomí? Musím být krásný, abych měl sebevědomí? Balónky a kotvy - pokud dojde k uvědomění, mohu měnit okolní věci - propojit s vlastním tělem, nemusí vždycky vypadat tak, jako vypadá teď. 18

20 R Slepý sochař - kdo určuje ideál krásy a že se mu nedá přiblížit i když se sochař sebevíc snaží, tak toho ideálu nikdy nemůžu úplně dosáhnout. Proč se lidé chtějí přiblížit ideálu? Zamyslet se nad změnami ideálu krásy v průběhu doby a i v mezikulturním porovnání. Propojení s jmenovkami více z vás řeklo, že se vám líbí vaše oči, ale když se zahledíte, tak je máte každý jiný. To, co považujeme za hezké je vždy individuální Musím znát vlastní možnosti i nedostatky, abych byl schopen se přibližovat ideálu krásy v mých očích to znamená, abych byl spokojen sám se sebou. Propojení s dobrovolníky: někdy se v důsledku předsazovaného ideálu krásy můžeme cítit nedostačiví. Dirigent, Zrcadlo - jaké to je, když někdo s námi manipuluje, musíme si to vždy uvědomovat? (ideály jsou v novinách, časopisech, seriálech ) jak s nimi mohou média manipulovat? Nemusí být příjemný, ani když někdo přebírá něco po mě (opičí se) ale jsou důvody, proč by to ten člověk mohl dělat? Propojení k ovlivnění skupinou - riziko NL, šikana..propojit s ostatními typy RCH HT Reklama na sebe - rekapitulace předchozích technik co jsme se dozvěděli, zkusíme si to nyní vyzkoušet trochu naostro mluvili jsme o médiích, jak nás ovlivňují a teď na jedno takové médium zahrajeme. Krása - propojení s předchozími technikami - krása znamená pro každého něco jiného, pojďme se nad tím chvilku zamyslet ZT Růž/ Jsem, mám, umím - zarámovat zpět k jmenovkám a celému bloku celou dobu jsme přemýšleli nad sebou, jak to máme my, co na nás působí, ale nežijeme ve vzduchoprázdnu a nyní je čas obrátit se i na ostatní abych slyšel něco, co je na mě krásného (psychicky i fyzicky) i od někoho jiného. Někdo si více všímá fyzické někdo více psychické stránky, důležité jsou obě roviny. Propojení s ostatními bloky - zatím jsme si vždycky zkoušeli někoho chválit a přemýšleli jsme, jaké to pro nás je, když nás někdo chválí. Dneska se zkusíme zamyslet obráceně - jaké to pro nás je, když máme někoho pochválit - sdělit už před technikou - může to nějak souviset se sebevědomím? Reflexe bloku - co všechno může naše sebevědomí ovlivňovat? Předsudky Jmenovky + moji přátelé jsou lidé, kteří..(dokončení od žáků zapisujeme na tabuli a vrátíme se k nim na konci bloku) ÚT: Empatický dotazník (reflexi zaměřit na předsudky); Puntíky na čelo; Kruhy; Pozdrav cizince; Oslík (zaměřen na předsudky) R: Nemocná zvířátka; Zrcadlo (napodobování ostatních); Kroucení palcem; Stejná strana cesty HT: Kdo jsem já; Hádej kdo dneska přijde na večeři - pozor na rodiče dětí, rodinné modely, které se mohou při scénce ukázat - nejít do konfliktu s rodiči, nepoužívat tohle je názor vašich rodičů, ALE říct: tohle je názor rodičů, já si myslím že je to takto, protože.nenegovat, nejít do 19

21 konfliktu, neoponovat jejich rodičům, nehodnotit je!!! ; Vlakem po Evropě; Kdo je kdo - tip: je možné nedat všem skupinám vše, technika se v početných třídách příliš prodlužuje. ZT: Návrat ke jmenovkám - na začátku jste uvedli, že vaši přátelé jsou lidé, kteří se nějak chovají, mají určité vlastnosti, nikdo neuvedl, že je pro něho rozhodující barva pleti atp PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod - Bylo by vhodné udělat očekávání co konkrétně je zajímá + vrátit se k tomu na konci. Jmenovky + moji přátelé jsou lidé, kteří - zamysleme se nad tím, kdo jsou pro nás kamarádi, ať se pokusí dokončit větu napsanou na tabuli. Na konci se k tomu vrátíme. ÚT: Empatický dotazník - na začátku jsme říkali, že se budeme bavit o předsudcích víte, co je předsudek? Některé informace tu už padly, uvidíte, jestli jste je postřehli. Puntíky na čelo - je nutné reflektovat pocity zúčastněných, co vám to může připomínat, jaké může mít člověk pocity, když je vyčleňovaný, je někdy v realitě někdo, kdo chce být jiný - mít jiný puntík (jaké skupiny znáte?) - napojit téma subkultur. Kruhy - opět propojit s tématem subkultur, někdo chce do nějaké skupiny, která ho nepřijímá. Pozdrav cizince - bát se cizího je normální Odlišit předsudek (Rom je zlej) a specifikum subkultury (skejťák poslouchá hip-hop ) R Nemocná zvířátka - dopředu nepropojovat. Tím, že jsme ochotni snažit se porozumět poznáváme odlišnosti a zbavujeme se strachu, který z nich můžeme mít, v podstatě léčíme naše vztahy! Zrcadlo/ Kroucení palcem - propojení s celkovým tématem, snažíme se připodobnit jiným kulturám, nejde nám to na 100%, můžeme si připadat divně. Stejná strana cesty - budeme vám dávat otázky, které se týkají dnešního tématu, budeme si tady dělat poznámky, abychom se k tomu mohly poté v diskusi vrátit. HT Kdo jsem já - bavili jsme se o předsudcích, subkulturách, zkusíme si to ještě prakticky,,víme, známe a teď se pokusíme vžít do některých skupin lidí, které známe a vůči kterým mohou tyhle předsudky často směřovat". Hádej kdo dnes přijde na večeři - nyní se bavíme obecně o tom, že existují nějaké předsudky, ale umíte si představit, že by taková situace mohla reálně nastat třeba v rodině? Mohli bychom se v modelové situaci nad tím zamyslet. Vlakem po Evropě - máme tu techniku, kde si sami na sobě zjistíme, jak na tom s předsudky jsme my samotní. Bavili jsme se o tom, že je nezbytné si předsudky uvědomit, abychom s nimi byli schopni nějak nakládat a nenechali se jimi ovládat. Kdo je kdo - mluvili jsme o subkulturách nejen o předsudcích vůči kulturním odlišnostem, nyní se podíváme na příklady nějakých subkultur jak vypadají, čím se vyznačují apod. ZT Návrat ke jmenovkám - dokážete vymyslet, proč jsme na začátku říkali právě tohle? Jaké může být propojení s dnešním tématem? Reflexe bloku - dnes jsem se bavili o předsudcích, rasismu, nikdo z vás neřekl, když jsme na začátku psali, kdo jsou mí přátelé, tak jste nikdo z vás nenapsal, jsou to bílí, černí. Psali jste vlastnosti, které na první pohled nejsou zřejmé a může je mít kdokoliv bílý, černý. Předsudky má každý a je dobré o nich vědět, pak s nimi můžeme pracovat. 20

22 Mezilidské vztahy (komunikace, řešení konfliktů) Info pro nás, lektory: Zásadní informace, která by v bloku měla zaznít = jedna a ta samá emoce u každého vypadá jinak. Tip: K teorii: jak se dá komunikovat, druhy, k čemu je komunikace? Jmenovky + pamatujete si, kdy jste museli říct někomu blízkému ne? Jak jste se u toho cítili? Stalo se vám někdy, že jste nedokázali někomu říct ne a pak jste toho litovali, měli jste pocit, že jste měli odmítnout? ÚT: Mluvící ruce; Tichá pošta emoce; Panorama citů; Oslík R: Kouzelník; Provazová lávka - v tomto bloku je vhodnější volit variantu, při které žáci mohou mluvit; Předávání ksichtů HT: Abigail; Vakcína; Řešení konfliktů; Odmítání; Desatero cest k maléru - volit ve vyšších ročnících, spíše 9. třída, technika je hodně náročná na pochopení, hodně abstraktní; Chyby v komunikaci ZT: Dárek PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod - ve všech předchozích blocích jsme komunikaci používali bavili jsme se, ale také jsme si zkoušeli komunikovat v některých blocích prostřednictvím neverbální komunikace Nekomunikovat v podstatě není možné i tím, že s někým nemluvím mu vysílám nějakou zprávu např. že s ním mluvit nechci, nemohu (i mlčením něco neverbálně sděluji) Ačkoliv komunikaci používáme běžně, je někdy velmi složité ji správně rozpoznat a porozumět ji verbální/neverbální komunikace a jejich soulad. Zároveň do komunikace zasahují různé bariéry (venkovní šum, odlišné vyjadřování emocí ) - vzpomenete si na nějaké konkrétní hry zaměřené na komunikaci? Dneska si a zkusíme dát nějaké tipy, které bychom mohli v NK využít, abychom předcházeli konfliktům, naučili se je řešit, dorozuměli se, protože i když se slyšíme, ještě to neznamená, že si úplně rozumíme. Jmenovky + kdy jsem musel říct ne - budeme se dnes hodně bavit o způsobech odmítání, o tom, jak jde poznat konflikt, jak ho lze řešit - propojení v reflexi s celým tématem ÚT Mluvící ruce/ Tichá pošta na emoce/ Panorama citů - tahle hra je těžká, stejně jako projevování a rozpoznávání emocí je velmi složitě rozpoznatelné, protože to každý máme trochu jinak. Pro lidi je hodně těžké popisovat, co cítí verbálně. Nyní si zkusíme rozpoznat emoce pouze prostřednictvím neverbální komunikace. R Kouzelník/ Provazová lávka/ Předávání ksichtů - něco jsme si o komunikaci již řekli, tak si teď vyzkoušíme takový ne zcela typický způsob - propojení s celkovým tématem 21

23 HT Abigail - lidské vztahy nejsou jednoduché, což si ukážeme na příběhu, ať pozorně poslouchají, aby vše slyšeli, a v určité části příběhu se zapojíte a budete na to reagovat. Nácvik odmítání - u jmenovek jsme si říkali, že odmítnout někoho blízkého může být těžké, tak si teď zkusíme nacvičit nějaké způsoby, jak by to mohlo jít Desatero cest k maléru/ Chyby v komunikaci - ukážeme si, jak je vhodné řešit konflikty - propojit se Jmenovkami - možná z vašeho odmítnutí vznikl nějaký konflikt ZT Dárek - mezilidské vztahy jsou pro nás nepostradatelné, nejsou jen o konfliktech a hádkách, naopak nám přináší i potěšení. Zkusíme se tu vzájemně potěšit. Technika vychází z toho, že se vzájemně známe a nějak se pokusíme si udělat radost. Kdy jsme se v jiných blocích chválili a dělali si radost? Reflexe bloku - abychom zabránili chybám v komunikaci, je nutné být naladěný na stejnou vlnu a zásadní je, abychom oba dva chtěli komunikovat. Naučme se sledovat emoce, které v nás komunikace vyvolává a říkat si, co konkrétně nás naštvalo jen takhle nám to druhý může objasnit a může se stát, že díky tomu zjistíme, že není důvod být naštvaný (šlo jen o nedorozumění). Vztahy s rodiči Před blokem je nutné se učitelů pomalu, opakovaně a konkrétně doptávat na rodinnou situaci, abychom předešli možným nedorozuměním, mohli citlivě přistupovat k jednotlivým žákům. Na začátku je vhodné uvést, že se budeme bavit o rodičích, ale rodina vypadá různě např.: Co máte po rodičích - vysvětlit a dodat, nebo po lidech, kteří vás vychovávají, se kterými vyrůstáte. Víc než kde jinde zdůrazňovat, že žáci mají právo stop, že půjde o citlivé téma. Je fajn, než dám dětem vybrat, zeptat se učitele, zda jim tohle téma vůbec dávat vybírat, jestli třeba ve třídě není dítě, u něhož došlo k úmrtí rodičů, téma by nemuselo zvládnout - půl rok je krátká doba, dítě s traumatem nebude vyrovnané. Jmenovky + co mám po rodičích (v čem se jim podobám) - je vhodné, pokud lektor řekne např. po mamce mám to a to a po babičce tohle, děti podpoří, pokud je ten rodinný model netradiční. ÚT: Jak mi říkají; Kruhy dětství a dospělosti; Radosti a starosti rodičů R: Novákovi; Vyhejbaná rodičům; Přesedávaná HT: Batoh; Scénky na vztahy s rodiči - tip: pokud zvolím tuto techniku, je vhodné u jmenovek zařadit druhou otázku - kvůli čemu se nejčastěji hádáte s rodiči? Důvody zapisovat na tabuli, tak získáme možné situace k hraní scének; Chyby v komunikaci; Koncert ZT: Balónek (vzkaz do života); Semínko 22

24 PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod - budeme se bavit o vztazích s rodiči a v rodině. Budeme se bavit o rodičích, což může být kdokoliv, kdo nás vychovává, jelikož není pravidlem, že každý má rodiče ve formě máma-táta. Je to téma složité a citlivé, což si uvědomujeme, takže to hodně necháme na vás, co vás bude zajímat. Jmenovky + co mám po rodičích - pokud mám adoptivní rodiče, stejně od nich něco pochytím, možná jim nemusím být fyzicky podobný, ale přebírám jejich znaky, ovlivňují mě tím, jak se chovají. I když s řadou věcí, co dělají, rodiče nesouhlasím, tak mě stejně ovlivňují, předávají mi, vychovávají mě. Řadu věcí od nich přebíráme, aniž bychom si to uvědomovali. Můžeme dát ještě otázku, kvůli čemu se s rodiči hádám psát na tabuli a pak na to sehrát scénky ÚT Kruhy dětství a dospělosti/ Radosti a starosti rodičů - jsme děti svých rodičů a tak to vždycky bude, pojďme se zkusit zamyslet nad tím, jak vnímáme my sami sebe - je dobré si tu ujasnit a jak nás vidí rodiče. Je to technika, kterou můžete doma probrat i s rodiči. Jak mi říkají - rodina je takový malý vlastní svět, kde se i specificky oslovujeme R Novákovi/ Vyhejbaná rodičům - když se bavíme o rodině, tak si nějaké rodinné situace zkusíme představit a zahrát si na ně. Přesedávaná - naše rodina se podobá ostatním, ale má vlastní specifika - propojit s Jak mi říkají. HT Batoh - jsou určité věci, které si od rodičů nesu - propojit se Jmenovkami, Kruhy dětství a dospělosti Scénky na vztahy s rodiči/ Chyby v komunikaci - propojit se Jmenovkami, kde mohou říkat, kvůli čemu se nejčastěji hádají. Koncert - kvůli aha-efektu raději před technikou moc neuvádět a nepropojovat - v reflexi je možné ji propojit s Kruhy dětství a dospělosti, Jmenovkami - nesu si po rodičích nějaké způsoby řešení situací, Starostmi a radostmi.. ZT Balónek - kromě rodiny jsou pro nás důležití i kamarádi, tak si dáme hladičky, kde se zamyslíme i nad nimi. Vrátíme se zase zpět, pořád ještě jsme ty děti, tak si to užijeme, jako když jsme byli úplně malí. Balónek nám také může pomoci nadnést batoh, pokud nás bude moc tížit i kamarádi nám mohou pomoci, pokud nastanou problémy v rodině. Semínko - do dospělosti musíme všichni vyrůst, každý procházíme několika fázemi a i v dospělosti, stejně jako teď je nutné o člověka pečovat a chválit, aby mu bylo příjemně, abychom kvetli a rostli a vyvíjeli se. Reflexe bloku - rodiče nás ovlivňují a nějaké vlastnosti a zvyky si z naší rodiny do budoucna neseme, ale můžeme s tím pracovat a měnit je, pokud chceme. Rizikové trávení volného času 1. varianta - zaměřeno na facebook, internet: 23

25 Jmenovky + 3 otázky: 1. co rádi děláte ve volném čase, 2. co děláte nejčastěji, 3. co děláte, abyste zahnali nudu? - vhodné položit všechny tři otázky zejména pokud následuje technika Koláč času ÚT: Profil na facebook1 R: Romeo a Julie (zaměřeno na sociální sítě nevíš, s kým se seznámíš) ; Hmota; Pendl (na rizikové sporty-adrenalin); Lovci HT: Černá kronika; Černá kronika ala černé historky; Koláč času; Profil na facebook 2 (reflexe) ZT: Vzkaz na facebook PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod - dnes se budeme bavit o trávení volného času, zajímalo by nás, jak volný čas trávíte. Dále také o pohybu na internetu trochu jinak, než jste zvyklí, jestli je nějak rizikový a k čemu nám také může být přínosný. Chtěli bychom se dostat k tomu, jak přemýšlíme o informacích, které na internetu dostáváme a které tam o sobě podáváme. Jmenovky + 3 otázky - Začneme tedy s tím, jak vůbec volný čas trávíme. Co to vlastně je volný čas (propojení s Kruhy času-zeptat se klidně až tam). Co s volným časem může často souviset? směřujeme k nudě, co pro ně nuda znamená? Nuda je pocit nespokojenosti, nepříjemný pocit, který se člověku nelíbí). Rozdíl - Nuda / odpočinek. ÚT Profil na FB1 - propojení se jmenovkami pokud odpoví, internetu tráví hodně času navázat na to - všichni jste v kolečku říkali, že trávíte hodně času u internetu Pokud to v kolečku neřeknou a mají jiné záliby, tak je pochválit, ale přesto se zeptat ještě jednou Jak často jste na netu a kdo z vás má facebook nebo jinou sociální síť? Co to vůbec sociální síť je? R Lovci/ Romeo a Julie/ Hmota/ Pendl - není potřeba dopředu uvádět, aha-efekt přijde v reflexi HT Černá kronika - Teď jsme si tu hráli a bavili jsme se obecně o internetu a sociálních sítích, abychom se nebavili jen obecně a jen si nehráli, přesuneme se do reality a představíme dětem nějaké skutečné příběhy. Propojení - Romeo a Julie že se seznamovali, že někoho neviděli a ukážeme si na skutečných příkladech, k čemu to může vést, jak to může dopadnout. Koláče času - propojení - u Jmenovek jsme se o volném času mluvili, nikdo se nad tím nepozastavil, ale zkusme ho nějak definovat, pozastavit se nad tím, co to znamená a jestli jej všichni vnímáme stejně. ZT Vzkaz na FB - internet není jen negativní, bavíme se na něm se svými přáteli, když je nemůžeme mít u sebe, proto i teď si dáme prostor pro to, se pochválit. Reflexe bloku - internet není jen rizikové místo, může nám i dobře posloužit, je třeba učit se s ním pracovat - podobné reflexi Profilu na FB 2 24

26 2. varianta - aby nebyl jen facebook, je možné místo profilu na facebook využít následující variantu bloku: Jmenovky + 3 otázky: 1. co rádi děláte ve volném čase, 2. co děláte nejčastěji, 3. co děláte, abyste zahnali nudu? - vhodné položit všechny tři otázky zejména pokud následuje technika Koláč času + co očekáváte od bloku? - uvést jejich očekávání na pravou míru, vyjasnit žákům cíl bloku na RTVČ = budování postoje rozmyslet, zda se vrhnu do něčeho riskantního. Je to jejich volba - předat jim info - adrenalin, různé rizikové formy trávení volného času jsou třeba super v tomhle, ale rizika jsou tady - vyber si, je to tvoje volba (riziko = nejde vystoupit, když zjistím, že se mi to nelíbí, roli hraje štěstí, dávám zodpovědnost za sebe do rukou někoho jiného ). Info pro nás, lektory: Blok na RTVČ byl zařazen proto, že děti baží po extrémních zážitcích, jelikož mají všechno nevědomě se snažíme tímhle v sobě vzbudit nějaké pocity, vracíme se k pocitům, které nám ten běžný život nějak nedává. ÚT: Koláč času; Upír útočí - klidně dát obě úvodní techniky, neopomenout v diskuzi, že přílišné trávení času na počítači není dobré, problém je např. v tom, že malé děti nejsou schopné oddělit hru a realitu, nevědí, že násilí může člověka zabít, člověk ve hře má x životů; ztrácíme kontakt s realitou, ostatním lidem můžeme začít připadat divní. Info pro nás, lektory: Co chceme žákům předat? Chceme jim ukázat, že osobní kontakty jsou důležité, ukázat ta pozitiva - musíme na ně jít přes emoce. Přílišné trávení volného času se může stát závislostí, i se závislostí se tady dá pracovat, pokud bude ve třídě problém se závislostí na PC - můžeme využít bloku Závislostní chování a zařadit tento blok. R: Romeo a Julie (zaměřeno na sociální sítě nevíš, s kým se seznámíš); Hmota; Pendl (na rizikové sporty-adrenalin); Ulička důvěry; Karty HT: Černá kronika; Černá kronika ala černé historky; Ďábelské casino; Alternativy k RTVČ ZT: Zažeň nudu PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod - zjistit očekávání, abychom si to vyjasnili. Zjistit trávení volného času, zda a kolik ho mají. Jmenovky + 3 otázky - Začneme tedy s tím, jak vůbec volný čas trávíme. Co to vlastně je volný čas (propojení s Kruhy času-zeptat se klidně až tam). Co s volným časem může často souviset? směřujeme k nudě, co pro ně nuda znamená? Nuda je pocit nespokojenosti, nepříjemný pocit, který se člověku nelíbí). Rozdíl - Nuda / odpočinek. ÚT Koláče času - propojení - u Jmenovek jsme se o volném času mluvili, nikdo se nad tím nepozastavil, ale zkusme ho nějak definovat, pozastavit se nad tím, co to znamená a jestli jej všichni vnímáme stejně. 25

27 Upír útočí - bavíme se o adrenalinu, tak si ho pojďme zkusit trochu zažít, ať víme, o čem mluvíme. R Romeo a Julie - Proč lidé jdou někam a neví kam, do čeho, zažili jste to někdy? Co se ve vás děje, k čemu v tuhle chvíli adrenalin je? - Spíš proto, aby nám signalizoval nějaké nebezpečí, aby nás chránil. Pozor: Kluci a PC hry - Měli by za těmi lidmi, s kterými hrají PC hry vidět skutečného člověka. Nebezpečí schůzek naslepo, na kterých nejsou vůbec chránění, nedochází jim, že by se jim mohlo něco stát. Hmota/ Pendl/ Ulička důvěry/ Karty - pojďme si zkusit zažít nějaký adrenalin ve skupině, jaké další pocity můžete zažívat? - navést na odpovědnost za ostatní, propojit s Upír útočí. HT Černá kronika - Teď jsme si tu hráli a bavili jsme se obecně o internetu a sociálních sítích, abychom se nebavili jen obecně a jen si nehráli, přesuneme se do reality a představíme dětem nějaké skutečné příběhy. Propojení - Romeo a Julie že se seznamovali, že někoho neviděli a ukážeme si na skutečných příkladech, k čemu to může vést, jak to může dopadnout. Ďábelské kasino - lze propojit s blokem na závislosti, pokud ho měli. Slyšeli jste někdy, že risk je zisk? Je to tak vždy? Pojďme si to zkusit. Alternativy k RTVČ - měli jsme tu nějakou teorii, zkusíme to převést trochu do praxe. Bavili jsme se o tom, proč se lidé do těchto věcí pouštěj. Co by mohli dělat, aby dosáhli stejného cíle, ale nemuseli by se chovat tahle rizikově. ZT Zažeň nudu - propojení ke Jmenovkám, Koláčům času někdo třeba chce začít nějaký koníček dělat, zkuste mu doporučit, co by se vám na něj hodilo (kdyby třeba najednou musel přestat hrát fotbal). Reflexe bloku - nuda je volba, kterou si sami vybíráme tím, že nehledáme jiné alternativy trávení času. Adrenalinové sporty mají klady a zápory a je třeba je zvážit. Bloky Partnerství, Sexualita Jsou to neoddělitelná témata. Při výběru říct dětem, že je nutné nejprve absolvovat blok na partnerství a teprve potom si budou moci vybrat blok na sexualitu. Je také možné blok na sexualitu nejprve nezmiňovat vůbec a teprve potom, co si žáci vyberou partnerství, jim do výběru na další setkání zařadit i sexualitu a vysvětlit, proč nebyla na výběr minule (nejprve bylo nutné, abyste prošli blokem zaměřeným na partnerství, jelikož se jedná o neoddělitelná témata ). Partnerství Jmenovky + ideální/nejhorší představa rande + vlastnost, kterou by měl partner mít ÚT: Novákovi; Zvířátkovi; Nemocná zvířátka; Soustředné kruhy; Ťuťu ňuňu na vztahy R: Romeo a Julie; Gordický uzel; Přesedávaná - otázky zaměřit na partnerské vztahy HT: Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše (+ co si kluci a holky navzájem závidí); Abigail - reflexi vztáhnout na partnerství - rozchod - někdy není viník, je to otázka úhlů pohledu; Kodex cti; Chlapci a děvčata; Dům ideálního partnerského vztahu; Kdo má více předsudků 26

28 ZT: Lednice; Nástěnka PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod tématu bloku např. - napadne vás, proč máme bloky partnerství a sexualita rozdělené a proč začínáme tímhle? Abych mohl snadněji žít v partnerském vztahu, musíme nejprve poznat sami sebe - jaké jsme my, holky, a jací jsou kluci. Dnes bude prostor pro to, abychom se zamysleli, jací vlastně jsme a co potřebujeme od našeho partnera. Jmenovky + vlastnost/rande - každému partnerskému vztahu předchází randění, měli bychom vědět, co od svého partnera chceme, jakého partnera vlastně chceme, a proto na vás ke jmenovkám máme dvě otázky ÚT Novákovi/Nemocná zvířátka/ťuťu - ňuňu - nepropojovat dopředu, v reflexi technik dojde k propojení (Novákovi propojení k tématu bloku při uvedení techniky např.: Teď trochu předběhneme děj, po partnerství většinou přichází rodina, takže my si teď rychle najdeme partnery a založíme s nimi rodinu, ale nebojte se ničeho, jak to bude prakticky vypadat? Následují instrukce k technice. Po technice v reflexi zmínit: partnerství komunikace, hádky v partnerství, proč si muži a ženy v některých věcech nerozumí) Soustředné kruhy úvod techniky např.: teď vám umožníme zamyslet se nad partnerskými vztahy, nad tím, jaké postoje máte vy sami a jaké postoje mají druzí. R Romeo a Julie/Gordický uzel - zkusíme se teď jen tak rozhýbat - nepropojovat dopředu. Následná reflexe - hledání partnera nemusí být snadné. Přesedávaná - rozhýbeme se a přitom se trochu pobavíme o partnerském vztahu, dozvíme se, jaké postoje máme. Přemýšlejte o tom, co chcete a co nechcete sdělovat, případně proč. HT Muži jsou z Marsu úvod techniky např.: dnes se bavíme o partnerství. Narazili jsme na to, že každý z nás má jiné názory, postoje. Teď bychom chtěli, abychom se více zamysleli nad tím, v čem se liší názory, očekávání, postoje kluků a holek, jestli vůbec. Berte to jako prostor, kde si můžete vyjasnit vzájemná očekávání. Zároveň v podstatě budete od opačného pohlaví dostávat tipy na to, jak být dobrým partnerem Abigail úvod techniky např.: lidské, partnerské vztahy nejsou jednoduché, což si ukážeme na příběhu, pozorně poslouchejte, abyste vše slyšeli. V určité části příběhu se zapojíte a budete moci sdělovat své názory. Kodex cti úvod techniky např.: pojďme se zamyslet nad tím, jaká máme očekávání a zda jsou vůbec reálná. Chlapci a děvčata úvod techniky např.: pojďme se teď zamyslet nad tím, jak vlastně vnímáme sami sebe - propojit se Jmenovkami - je důležité uvědomit si, co chci a poznat sám sebe, abych mohl/a být v partnerství. Dům ideálního partnerského vztahu úvod techniky např.: bavíme se o partnerství, je nutné ho nějak stavět, budovat a udržovat, v podstatě podobně jako dům. Zamyslíme se nad tím, jak by měl ideální partnerský vztah vypadat. ZT Lednice/Nástěnka úvod techniky např.: s partnerem se ne vždy můžeme vidět a nejen v těchto chvílích si partneři píší nějaké vzkazy. Většinou jde o vzkazy, které nás potěší. Každého potěší, když si 27

29 na něho partner, kamarádi, rodina vzpomenou. Proto i my se teď zamyslíme nad našimi kamarády a zkusíme je potěšit milým vzkazem. Reflexe bloku - co je podstatné pro partnerský život? (vyjasnění vlastních očekávání, požadavků, řešení konfliktů..) Sexualita Jmenovky + slova na sex a partnerství ÚT: Výroky na sex a partnerství - tip: lze spojit se Stejnou stranou cesty - pokud zvolím techniku Stejná strana cesty, můžu do ní zakomponovat i výroky z techniky Výroky na sex a partnerství; Kdy je to nejvhodnější; Stejná strana cesty; Nedokončené věty R: Nos na nos; Přesedávaná na sebe; Kompot; Bomba a štít HT: Poradna; Předsudky; Scénky na partnerství a sexualitu ZT: Po pravici; Jsem mám umím PROPOJOVÁNÍ TECHNIK Úvod - je to téma, které navazuje na blok partnerství, který jsme rozebírali minule. Partnerský vztah, každý jinak, se nějak vyvíjí a sexuální život bývá dalším krokem. Takže ačkoliv je dnešním tématem sexualita, i partnerství se dnes opět dotkneme, jelikož jde o témata, která jdou ruku v ruce. Získáváme různé informace, z různých zdrojů a my bychom se s vámi dnes rády pobavily o tom, jaké informace máte, případně je uvedly na pravou míru apod. Všechna témata, kterých se během našich setkání dotýkáme, se týkají rizikového chování. I tady se tedy rizikového chování dotkneme. Celé dnešní téma se na veřejnosti moc nerozebírá, protože je poměrně náročné, na to bychom vás hned zkraje chtěly upozornit. Budeme ho brát vážně, jak si zaslouží. Jmenovky + slovo na sex a partnerství úvod jmenovek např.: vyzkoušíme si teď společně mluvit o tématu sexuality otevřeně. ÚT Výroky na sex a partnerství - o sexualitě se dozvídáme spoustu informací, tak se teď společně nad některými zamyslíme - propojit se Jmenovkami - je pravděpodobné, že již u nich dojde k setkání s nějakým mýtem (např. už u jmenovek jsme zjistili, že jsou věci, ve kterých nemáme úplně jasno, tak si zkusíme vyjasnit některé další). Kdy je to nejvhodnější - bavíme se o sexu, tak se pojďme zamyslet nad tím, kdy je nejvhodnější se do něj pustit, případně, co mu předchází atd. Stejná strana cesty - zkusíme se teď společně zamyslet nad věcmi, nad kterými možná úplně běžně nepřemýšlíme. Nedokončené věty - je to technika, u které se můžeme zasmát, ale taky se můžeme zamyslet nad tím, jak to máme my a jak to mají ostatní, jak kdo přemýšlí. Dozvíme se něco o sobě. R Nos na nos/přesedávaná/kompot - se sexem hodně souvisí intimita, zkoušejte teď vnímat, co vám je a není příjemné, jaké máte pocity. 28

30 HT Poradna - získali jsme dnes možná nové, objektivní informace, pojďme si tedy zahrát na odborníky a poradit ostatním - propojit se Jmenovkami, Výroky, Kdy je to nejvhodnější.. Předsudky - propojit s technikou Stejná strana cesty, Výroky na sex a partnerství - setkali jsme se dnes s rozporuplnými názory. Sexualita může mít mnoho podob, existují určité hranice jedince i společnosti. Co je a co není normální je na společnosti a především na mě a na partnerovi, proto je důležité zjistit, jak to mám já a můj partner. Každý je na tom s tolerancí trochu jinak, společnost je ale nastavená a dává nám jisté hranice některé pojmy jsou v naší společnosti chápané jako normální a některé jsou zakázané, ale v jiných společnostech to může být zase trochu jinak. Zmínit zákonné hranice našeho státu (15let). Scénky na sexualitu a partnerství - říkali jsme, že komunikace je důležitá, ale není to vždy jednoduché, pojďme si ty složité věci teď zkusit nanečisto. Poté, co zahrajeme scénky, se o tom pobavíme a třeba získáte nějaké tipy, jak se o určitých věcech bavit, co v jakých situacích říkat, na co si dát pozor.. ZT Po pravici/jsem umím mám - bylo to dnes těžké téma, zvládli jste ho, pojďte se teď pochválit. 9. ročník ZT: Vzkazy na záda + návrat k očekáváním ze 6. třídy + reflexe celého programu + Dopis do budoucnosti + přechod na SŠ Reflexe celého programu: Tip: Již na začátku bloku žáky namotivovat, sdělit, že se bude dělat závěrečná reflexe, ať zkusí vzpomínat, co se dělo, které lektory poznali, seznámit je s tím, že se budeme ptát na to, co jim program dal, rozloučíme se. Tip: využít práci s časovou přímkou - co se ve kterých letech dělalo, co si odnesli z jednotlivých setkání. Tip: povídání o celém programu, jeho průběhu. Tip: Dopis do budoucnosti - lze jím zahájit reflexi celého Programu. Po rozdání Dopisů, při návratu k němu - reflektovat, kde jsou žáci teď osobně, pomohl k tomu nějak Program DPP, naše setkávání? Tip: dotazníček + ústní reflexe - ideálně stihnout oboje, nebo pokud bychom měli stihnout jen jedno, tak radši ústně zhodnotit. Postřeh: dbát na to, aby každý něco řekl, myslíte si, že vás něco z programu ovlivnilo, na něco z programu jste si v nějaké situaci v životě vzpomněli? co na vás zapůsobilo, co si pamatujete - zapisovat si to, pak do zápisu - pokud vás něco překvapí, zarazí, potěší - je dobré to vzít na poradu, ať z toho můžeme těžit. Vedení dokumentace k Programu DPP Zápis z bloku pro školu Tento zápis vyhotovují lektoři přímo ve škole. Kopie tohoto zápisu ihned po skončení programu zůstává základní škole, originál zápisu je uložen ve složce příslušné základní školy v kartotéce Centra PP. Hlavní důvodem tohoto zápisu je okamžitá zpětná vazba směrem k základní škole, týkající se pohledu na průběh daného bloku jak ze strany lektorské dvojice, tak ze strany zúčastněného třídního učitele, doporučení další práce se třídou a zhodnocení práce lektorské dvojice a třídního učitele. Zápis z bloku pro školu má pevně danou strukturu, které se lektoři Programu DPP musí držet. Pro každý tematický blok je vytvořen samostatný zápis. Výjimku tvoří pouze bloky č. II., III. a IV. Při těchto 29

31 blocích se využívá stejný zápis (Zápisy pro školu viz Příloha B). Zápis z bloku pro školu slouží jak pro potřeby Centra PP, tak pro potřeby základní školy. Účastníci Programu DPP jsou s tvorbou tohoto zápisu dopředu seznámeni. Interní zápis z bloku Po každém provedeném bloku Programu DPP, musí lektor zpracovat zápis z jeho realizace. Tento zápis musí být vložen na intranet Centra PP nejpozději do 5 dnů od realizace daného programu. Zápis je poté uložen ve složce příslušné základní školy v kartotéce Centra PP. Zápis se provádí ze 3 hlavních důvodů: Pro zkvalitnění práce s danou třídou - zamyšlení se nad průběhem, plánování dalších strategií, záznam významných, mimořádných událostí, reakcí jedinců nebo celé třídy, probíraných témat. Pro snadnější rekapitulaci práce s danou třídou na základě zápisů z bloků se tvoří závěrečné zprávy. Zároveň informují nového lektora programu, o situaci a klimatu v dané třídě, do kterého bude vstupovat (případ náhlého odchodu lektora, který s danou třídou pracoval od 6. ročníku a musel spolupráci ukončit před dosažením 9. ročníku této třídy). Z informačních a kontrolních důvodů Zápisy z bloků slouží jako informační záznam pro vedení Centra PP o reálně odvedené práci. Také slouží jako podklad hodnocení práce se třídou a lektorů ze strany vedení Centra CPP. Interní zápis z bloku má pevně danou strukturu (viz Příloha C), které se lektoři Programu DPP musí držet. Je vhodné, aby byl zápis z bloku zpracován bezprostředně po jeho absolvování a s přispěním obou lektorů z pracovní dvojice (více informací, zabránění jednostranného pohledu na třídu a odvedenou práci). Interní zápis z bloku slouží pouze pro interní potřeby Centra PP. Zápis z mimořádné události V případě výskytu mimořádné situace (situace ohrožující zdraví, života dítěte nebo situace rozkolu se zákonem) v průběhu Programu DPP na základní škole, jsou z ní lektoři povinni vypracovat Zápis z mimořádné události (viz Příloha D), který se pak stává součástí zápisu z bloku pro školu. Zápis příslušní lektoři sepisují ihned po skončení daných kroků přímo ve škole (poskytnutí poradenství, informování třídního učitele, školního metodika prevence, statutárního zástupce školy apod.), které v tomto případě musí podniknout. Kopie tohoto zápisu zůstává základní škole, originál zápisu je uložen ve složce příslušné základní školy v kartotéce Centra PP. Cílem tohoto zápisu je písemné zdokumentování dané události spolu s doporučením následného postupu a případným předáním potřebných kontaktů na služby návazné péče. Zápis z mimořádné události slouží jak pro potřeby Centra PP, tak pro potřeby základní školy. Závěrečná zpráva Na konci každého školního roku je pro každou základní školu, na které Centrum PP realizuje Program DPP, zpracována Závěrečná zpráva o realizaci programu. Tato zpráva slouží jako zhodnocení vzájemné spolupráce se základní školou. Závěrečná zpráva je zpracována vždy do konce srpna za uplynulý školní rok a má dvě vyhotovení. Jedno je základní škole doručeno doporučeně poštou (k rukám ředitele školy a školního metodika prevence), druhé se ukládá do složky příslušné základní školy, do kartotéky Centra PP. Závěrečná zpráva slouží jak pro potřeby Centra PP, tak pro potřeby základní školy. Hodnocení Programu DPP Kvalitativní hodnocení práce a efektivity ze strany Centra PP Toto hodnocení probíhá formou porad týmu, intervizí, supervizí a porad s odborným garantem. Hodnocení probíhá formou ústních zpětných vazeb supervize a odborného garanta, zpětných vazeb spolupracujících zařízení, zpětných vazeb externích spolupracovníků, sledováním spolupráce základních škol od prvního kontaktu po dokončení programu (např. Závěrečná zpráva). Kvalitativní hodnocení práce a efektivity ze strany zájemců a účastníků Programu DPP 30

32 Program DPP je hodnocen pomocí jednoduchých dotazníků, ze strany samotných účastníků programu - žáků (po ukončení jednotlivých bloků - viz Příloha E i po ukončení celého Programu DPP v 9. ročníku - viz Příloha F), tyto dotazníky jsou po každém bloku vyhodnocovány jako součást interního zápisu z bloku. Ze strany školních metodiků prevence je Program DPP opět hodnocen prostřednictvím dotazníku (viz Příloha G), který vyplňují po skončení každého školního roku (v rámci červnového setkáních školních metodiků prevence pořádaných Centrem PP nebo prostřednictvím u). Třídní učitel poskytuje zpětnou vazbu formou písemného zhodnocení programu na zápisu z bloku pro školu. Kvantitativní hodnocení Sběr a vyhodnocování následujících dat: - Počet škol, zapojených do Programu DPP. - Počet spolupracujících měst. - Počet spolupracujících žáků, třídních učitelů, školních metodiků prevence, ostatních pedagogů, rodičů. - Počet s nimi uskutečněných kontaktů. - Počet uskutečněných programů. - Počet hodin přímé práce. Data jsou zapisována do statistiky v Centru PP a 2x za kalendářní rok vyhodnocována (červenec, leden). Preventivní servis pro školy zapojené do Programu DPP Poradenství školám ohledně rizikového chování dětí a mládeže Centrum PP poskytuje a předává školám informace z oblasti rizikového chování dětí a mládeže (srozumitelný překlad zákonů a vyhlášek, aktuality, odkazy na návaznou odbornou pomoc, příklady postupů při řešení krizových situací apod.). Poradenství a asistence při tvorbě Minimálního preventivního programu školy Centrum PP pomáhá školním metodikům prevence či ostatním pedagogům při tvorbě konkrétního Minimálního preventivního programu (poskytnutí potřebných materiálů, mapování představ a možností daného školského zařízení, asistence při tvorbě teoretického základu apod.). Poradenství ohledně získávání finančních prostředků Školy jsou ze strany Centra PP informovány o možnostech získávání finančních prostředků na aktivity v rámci primární prevence (kde a jakým způsobem si mohou žádat o finanční prostředky apod.). Setkávání školních metodiků prevence Dvakrát za školní rok probíhá setkání školních metodiků prevence s vedoucím a pracovníky Centra PP. Během těchto setkání se probírají organizační záležitosti, nabídky vzdělávacích kurzů, nové informace z oblasti primární prevence rizikového chování, rozšíření spolupráce, krizové situace apod. Velký důraz je kladen na aktivitu a potřeby samotných školních metodiků prevence. Tvorba sociální sítě Centrum PP školám zmapuje příslušnou sociální síť a v písemné podobě předá výčet všech nejblíže dostupných zařízení a organizací návazné péče (Pedagogicko-psychologická poradna, K-centrum, Středisko výchovné péče apod.), na které se v případě potřeby mohou obracet. Vzdělávací semináře pro pedagogy Téma daného semináře si volí sama škola na základě svých aktuálních potřeb, vždy však v rozsahu témat rizikového chování (šikana, návykové látky, intolerance, rasismus, rizikové sexuální chování 31

33 apod.) a jejich primární prevence. Témata se také mohou úzce dotýkat legislativy v rámci primární prevence rizikového chování. Seminář je poskytován na vyžádání školy. 32

34 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - 6. ročník I. blok SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Úvodní setkání (vzájemné seznámení, pravidla spolupráce) Cílem bloku je navázat počáteční vztah vzájemné důvěry, utvořit si první obraz o klimatu ve třídě a nastavit pravidla vzájemné spolupráce. Jsou předány základní informace o Semiramis o.s. a Programu DPP. Zařazené hry a techniky jsou orientovány na poznání třídy, mapování úrovně schopnosti spolupráce včetně jejího rozvíjení a seznámení žáků se stylem práce, který je v rámci Programu DPP využíván. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: 1

35 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - 6. ročník II. blok, 7. ročník III. a IV. Blok SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Vztahy v kolektivu; prevence šikany Hlavním cílem bloků je prevence šikany ve školním prostředí. Za tímto účelem se s žáky pracuje na budování zdravých vztahů v kolektivu a rozvíjení schopnosti vzájemné spolupráce. Jsou využívány interaktivní techniky, při kterých žáci pracují ve dvojicích, v menších skupinkách nebo v rámci celé školní třídy. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti vzájemné komunikace, budování kolektivního vědomí a zodpovědnosti. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: II

36 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - téma bloku: Závislostní chování SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma boku: Závislostní chování V bloku dochází k vysvětlení zásadních pojmů z oblasti závislostí. Je možné se věnovat problematice obecně se zaměřením na postoje a hodnoty, nebo se zabývat konkrétně jednotlivými druhy návykových látek, či nelátkovými závislostmi. Veškeré předávané informace jsou zacíleny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod, které závislosti způsobují. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: III

37 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - téma bloku: Sebepojetí, poruchy příjmu potravy, ideál krásy SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Sebepojetí, poruchy příjmu potravy, ideál krásy Tématem tohoto bloku je fenomén ideálu krásy, který je nastaven současnou společností, a jeho realistické zhodnocení. Není opomenut tlak ze strany médií a problematika poruch příjmu potravy. Důraz je kladen na formování zdravého sebepojetí a schopnosti sebeprezentace žáků. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: IV

38 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - téma bloku: Partnerství SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Partnerství Blok je orientován na téma mezilidských a partnerských vztahů. Interaktivní techniky využívané v tomto bloku jsou zaměřeny na rozvoj komunikace, empatie, umění vzájemného naslouchání a porozumění. Jedním z cílů tohoto bloku je uvědomění si odlišností mezi muži a ženami a rozvoj vzájemné tolerance a pochopení. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: V

39 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - téma bloku: Sexualita SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Sexualita V tomto bloku je věnován prostor problematice partnerství a prevenci rizikového sexuálního chování. Dochází zde k vyjasnění pojmů z oblasti sexuality. Cílem je formování zdravých postojů žáků v oblasti partnerského a sexuálního života. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: VI

40 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - téma bloku: Předsudky SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Předsudky V bloku jsou žákům předávány informace týkající se intolerance, rasismu, xenofobie, extremismu, subkultur apod. V rámci diskuse může každý projevit svůj postoj k danému tématu a konfrontovat jej s ostatními. Cílem tohoto bloku je uvědomění si předsudků, se kterými se v běžném životě setkáváme, jejich racionalizace a budování schopnosti tolerovat odlišnosti. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: VII

41 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - téma bloku: Mezilidské vztahy (komunikace) SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Mezilidské vztahy (komunikace, řešení konfliktů) Interaktivní techniky využívané v tomto bloku jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností, jako jsou umění vzájemného naslouchání, schopnost argumentace a empatie. Dále je možné se v tomto bloku věnovat praktickému nácviku odmítání (umění říci ne ), konstruktivnímu řešení konfliktů a rozpoznávání komunikačních chyb. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: VIII

42 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu - téma bloku: Vztahy s rodiči SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Vztahy s rodiči Blok je zaměřen na rozvíjení komunikačních schopností a dovedností potřebných pro konstruktivní řešení konfliktů. Prostřednictvím interaktivních technik, diskusí a modelových situací je žákům zprostředkován náhled na jejich vlastní i rodičovskou zodpovědnost. Cílem bloku je dále rozvoj empatie, tolerance a schopnosti vzájemného naslouchání. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: IX

43 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu téma bloku: Rizikové trávení volného času SEMIRAMIS O.S. C entrum pri mární prev enc e Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: Počet žáků: Lektorská dvojice: Téma bloku: Rizikové trávení volného času V bloku jsou reflektovány současné trendy trávení volného času žáků, s cílem vést je ke kritickému zhodnocení výběru jejich volnočasových aktivit. Blok je možné konkrétně zaměřit na téma internet prostřednictvím tzv. sociálních sítí, nebo na ostatní formy rizikového trávení volného času. Cílem bloku je poukázat na rizika nevhodného způsobu trávení volného času se zřetelem k budování pocitu zodpovědnosti za vlastní osobu. SPOLUPRÁCE SE TŘÍDOU: SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍM UČITELEM: X

44 Příloha A: Zápisy z bloku pro školu druhá strana zápisu DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ PRÁCI SE TŘÍDOU: VYJÁDŘENÍ TŘÍDNÍHO UČITELE (přínos programu pro vlastní osobu, přínos programu pro žáky, zhodnocení reakcí a práce žáků, možnost návaznosti na program, vedení bloku lektory, vhodnost použitých technik): TÉMA PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ: Podpis třídního učitele: Podpis lektorů Programu DPP: Podpis zástupce školy: Razítko školy: XI

45 Příloha B: Interní zápis z bloku SEMIRAMIS O.S. Centrum pri mární p revence Ptácká 162, Mladá Boleslav Tel.: , mobil: FORMULÁŘ ZÁPIS Z PRACOVNÍHO BLOKU DATUM: POŘADÍ BLOKU: TŘÍDA: ŠKOLA: TÉMA BLOKU: Počet žáků: Lektorská dvojice: 1. Změna tématu 2. Použité metody a techniky práce 3. Celkový pohled na třídu 4. Rozbor jednotlivých technik + jejich reflexe 5. Dotazy, povídání, poradenství, mimořádná situace 6. Výrazné osoby 7. Jméno třídního učitele + spolupráce s třídním učitelem 8. Spolupráce se školou 9. Závěr a shrnutí od lektorů 10. Doporučení, která jsme dávali/y škole 11. Doporučení pro naši práci na příštím setkání 12. Téma dalšího setkání 13. Pravidla 14. Následek za porušení pravidel 15. Dopis do budoucnosti ANO/NE 16. Výsledky ústního zhodnocení XII

46 Příloha B: Interní zápis z bloku D O T A Z N Í Č E K Vyhodnocení Jak se ti líbil dnešní program? Počet zakroužkování Co ses dnes dozvěděl nového? (o sobě, o spolužácích, o tématu) Odpověď Počet Napadlo tě díky dnešnímu setkání něco, nad čím jsi dříve nepřemýšlel/a? Co to bylo? Odpověď Počet Vyzkoušel/a sis při dnešním setkání něco nového? Co to bylo? Odpověď Počet Jaká aktivita tě nejvíc bavila a proč? Název hry Počet Jaká aktivita tě nebavila a proč? Název hry Počet Co bys na dnešním setkání změnil/změnila? Odpověď Počet XIII

47 Příloha B: Interní zápis z bloku Napadá tě, co bys z dnešního setkání mohl/a využít v životě? Napiš, co konkrétně. Odpověď Počet (doplňte počet zakroužkování) Jakou známku bys dal/a lektorům? Komentáře ke známce Odpověď Počet (doplňte počet zakroužkování) Jakou známku bys dal/a sobě? Komentáře ke známce Odpověď Počet (doplňte počet zakroužkování) Jakou zn. bys dal/a paní učitelce/panu učiteli? Komentáře ke známce Odpověď Počet Chceš nám ještě něco napsat? Odpověď Počet XIV

48 Příloha B: Interní zápis z bloku ZÁVEREČNÝ D O T A Z N Í Č E K - Vyhodnocení Jak se ti celkově líbila všechna naše společná setkání? Počet zakroužkování Odpověď Co ti naše společná setkání přinesla, dala? Počet Odpověď Co se ti během všech setkání nejvíce líbilo? Počet Odpověď Co se ti na setkáních nelíbilo? Počet Odpověď Co by jsi na těchto setkáních změnil/a? Počet Odpověď Proč myslíš, že jsme k vám do třídy chodili? Počet Odpověď Chceš nám ještě něco napsat? Počet XV

49 Příloha B: Interní zápis z bloku Evaluace Programu DPP II. Název bloku I. blok 6. tř. Úvodní seznámení Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Zná zájmy, osobní a rodinné charakteristiky spolužáků Zná informace o programu (frekvence, délka setkávání, role lektora, role TU ) Zná společně stanovená pravidla a rozumí jim Zná pojmy empatie, respekt, tolerance, aktivní naslouchání a ví, jak je používat vhodným způsobem Ukazatel naplnění Pozorování, reflexe technik: Jmenovky, Erby, Měsíce narození, Papírová válka (Dozvěděli jste se něco nového?) Závěrečná reflexe, pozorování (Zapojení TU do bloku dětmi ) Pozorování, reflexe pravidel (Napomínali jsme je? Dělali trest?? Které pravidlo dělá potíže?) Reflexe: tvoření pravidel, závěrečná reflexe, Empatický dotazník, Kolektivní empatie Šikana, agrese Vzájemné seznámení (děti, TU, lektoři) a navázání vztahu důvěry. Seznámení s programem, s principy a metodami práce v Programu DPP. Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Umí vhodným způsobem navázat kontakt s ostatními spolužáky Umí navázat kontakt s TU (vhodná komunikace s TU, zapojení TU do bloku, diskuse, dotazování) Umí navázat kontakt s lektory Uplatňuje principy (interaktivita) a metody práce (skupin. práce) CPP Umí dodržovat pravidla stanovená v bloku Dokáže se vcítit do druhého (v rámci bloku a konkrétních technik). Pocity pojmenovat a přemýšlet nad nimi Dokáže respektovat a tolerovat ostatní (v rámci bloku a konkrétních technik) Pozorování, Papírová válka, Měsíce narození, Erby (skup. práce) Pozorování, diskuse s TU, Papírová válka, Měsíce narození, Erby. Pozorování, citlivá témata v anonym. dotazech, diskuse s TU Pozorování při technikách v bloku DPP Pozorování Pozorování, reflexe technik (pojmenování) Kolektivní empatie, Empatický dotazník. (Umí se pochválit, zastat se druhého, podpořit) Pozorování, pravidla Dokáže otevřeně komunikovat (ve třídě i mimo ni / ve vztahu k vrstevníkům) Dokáže aktivně naslouchat Chová se přiměřeně, slušně (vhodně reaguje ) P: Dokáže otevřeně komunikovat a aktivně naslouchat (ve vztahu k autoritě) P: Dokáže konstruktivně řešit problém (nahlédnout, svěřit se, vyhledat pomoc, řešit) Dokáže dodržovat stanovená pravidla i mimo bloky DPP Zvládne nesoudit ostatní na základě prvního dojmu P: Dokáže tolerovat, respektovat ostatní XVI

50 Příloha B: Interní zápis z bloku Název bloku II. blok 6. tř. Vztahy v kolektivu prevence šikany Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Ví, co je kolektiv Ví, co je individualita Ví, že nemusí být se všemi nejlepší kamarád, ale může s nimi spolupracovat Ví, co je spolupráce, zná její výhody. Ví, kdy, jak a proč je dobré ji použít, a že je třeba se ji učit Ví, proč je důležité znát silné stránky své i ostatních Ukazatel naplnění Reflexe: Provazová lávka, Loď třídy, závěrečná diskuse Reflexe: Kreslení jednou tužkou, Loď třídy (určování role ve třídě), Dotkni se toho, kdo Reflexe: Kreslení jednou tužkou, Loď třídy (určování role ve třídě), Dotkni se toho, kdo Reflexe: Loď třídy, Gordický uzel, závěrečná reflexe Reflexe: Jmenovky, Dotkni se toho, kdo Šikana, agrese Třída je kolektiv a patří k sobě, i když jsme každý jiný. Je důležité se naučit vhodně spolupracovat. Míra Ukazatel Míra naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence Umí respektovat názor ostatních Umí prezentovat svůj názor P: Umí spolupracovat i s těmi, s nimiž není kamarád Dokáže spolupracovat i pracovat individuálně Umí sebe a ostatní pochválit Pozorování, Loď třídy, Kreslení jednou tužkou Pozorování, Loď třídy, Kreslení jednou tužkou Pozorování, Loď třídy, Kreslení jednou tužkou, Gordický uzel, Provazová lávka Techniky bloku: Loď třídy, Gordický uzel, Kreslení jednou tužkou Jmenovky, Pavučina, Dokáže respektovat ostatní Je schopen vážit si sám sebe (mít se rád) Je schopen najít si v kolektivu své místo Dokáže aplikovat pravidla spolupráce ve vhodných situacích a s různými lidmi Dokáže pozitivně vnímat ostatní Slovní komentář Název bloku III. blok 7. tř. Vztahy v kolektivu, prevence šikany Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Ukazatel naplnění Šikana, agrese Naučit se spolupracovat v uměle vytvořených a různě početných skupinách. Míra Ukazatel Míra naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence Slovní komentář Zná zásady skupinové práce Ví, proč je důležité umět pracovat v náhodně vytvořených skupinách Zná různé druhy komunikace a uvědomuje si její důležitost (věnovat se souladu/nesouladu verbální/neverbální komunikace) Uvědomuje si sílu kolektivu a důležitost každého jedince Diskuse v rámci technik Diskuse v rámci technik: Prasopes, Oslík Diskuse v rámci technik: Tichá pošta, Oslík, Rybičky a rybáři, Brod, Moduly, Provazová lávka Brod, Ostrov, Tři kruhy, Rybičky a rybáři, Lávka Umí spolupracovat v náhodně vytvořených a různě početných skupinách v rámci bloku (tolerance) V rámci bloku umí vhodně komunikovat - verbálně i neverbálně Dokáže nahlédnout a prezentovat přednosti i nedostatky celé třídy Pozorování, techniky v rámci bloku Diskuse, pozorování, Rybičky a rybáři, Moduly, Tichá pošta, Oslík Reflexe, Strom třídy Je schopen spolupracovat s různými lidmi v různě početných skupinách Je způsobilý efektivně používat verbální i neverbální komunikaci Je schopen rozpoznat nesoulad verbální a neverbální komunikace Aktivně se podílí na tvorbě kolektivu XVII

51 Příloha B: Interní zápis z bloku Ví, že v kolektivu mohou vznikat problémy, které je třeba řešit Ví, že změna kolektivu může nastat až po změně na úrovni jednotlivce Strom třídy, Ostrov želvy, Lávka, Rybičky a rybáři Strom třídy, Provazová lávka (techniky, které mají v kompetenci sami) Název bloku IV. blok 7. tř. Vztahy v kolektivu, prevence šikany Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Ví, co je šikana, jak na ni vhodně reagovat a jak je možné ji řešit (kam se obrátit s žádostí o pomoc...) Ví, co je pro něho důležité v kamarádství Ukazatel naplnění Úvod, diskuse, např.: Ruce, Puntíky Jmenovky Šikana, agrese Získat objektivní informace a náhled na šikanu a její aktéry. Míra Ukazatel Míra naplnění Dovednosti naplnění naplnění Dokáže se vcítit do jednotlivých aktérů šikany a navrhnout řešení situace Dokáže vyhodnotit vlastnosti a způsoby chování důležité v kamarádství Plakát, Puntíky, Kruhy Jmenovky Kompetence Dokáže rozpoznat šikanu, vhodně na ni reagovat a tím přispět k jejímu řešení Dokáže se chovat přátelsky Slovní komentář Ví, jak se podílet na tom, aby třída fungovala jako zdravý kolektiv (otevřená komunikace, konstruktivní řešení problému) Ví, co potřebuje ve třídě změnit a jak svůj požadavek vhodně formulovat Ví, že vhodně formulovaná kritika může mít pozitivní dopad Ruce, Plakát proti šikaně, Puntíky Ruce, Plakát proti šikaně Ruce, Plakát proti šikaně. Závěrečná reflexe Dokáže vymyslet, co může udělat pro zlepšení vztahů v kolektivu Dokáže hovořit o svých pocitech (v rámci bloku) Umí formulovat a přijímat pozitivní kritiku Ruce, Puntíky, Plakát proti šikaně. Diskuse o šikaně Ignorace, Puntíky, Kruhy, Ruce. Závěrečná reflexe Ruce, Plakát proti šikaně (mělo by to tam zaznít také!) Zvládne přiměřeným způsobem a ve vhodných situacích hovořit o svých pocitech Je schopen formulovat a přijímat pozitivní kritiku Ví, co je rizikové chování Minibloček Uvědomuje si, v čem spočívá nebezpečí jednotlivých forem rizikového chování Diskuse u Minibločku Je schopen regulovat své chování XVIII

52 Příloha B: Interní zápis z bloku Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Zná pojem droga, závislost, životní hodnota Zná účinky a rizika závislostního chování (biopsycho-sociospirituální model) Zná možnosti pomoci (kam se obrátit) Ukazatel naplnění Brainstorming Brainstorming, Cesta závisláka, Čertův mariáš, Dirigent, Potápěč Brainstorming, Cesta závisláka, Čertův mariáš. Závěrečná reflexe Výběrové téma 8., 9. tř. Závislostní chování Závislostní chování Předání základních znalostí z oblasti adiktologie. Uvědomění si vlastních hodnot, postojů a zodpovědnosti za své rozhodnutí a chování ve vztahu k závislostnímu chování. Uvědomit si, že drogy k životu nepotřebujeme. (Informovaná volba.) Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Přemýšlí nad svými hodnotami a umí si stanovit jejich žebříček P: Umí respektovat hodnoty druhých (v rámci bloku) Umí vyhodnotit rizika závislosti (v rámci bloku) Umí vyhledat pomoc (ví, kam se podívat, na koho se obrátit) Čertův mariáš, Hodnota do kapsy Čertův mariáš Cesta závisláka, Čertův mariáš, Dirigent Anonymní dotazy, diskuse Dokáže žít v souladu se svými hodnotami Je schopen vhodně zareagovat při setkání s drogou Je schopen vyhodnotit rizika závislosti a podle toho se rozhodnout Uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí Dokáže vyhodnotit situaci, vybrat nejlepší pomoc a využít ji Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Zná možnosti využití internetu Ukazatel naplnění Diskuse, reflexe technik: Facebook2 Výběrové téma 8., 9. tř. RTVČ - se zaměřením na sociální sítě (facebook) Závislostní chování, týrání a zneužívání, záškoláctví, šikana, agrese Vhodně a bezpečně trávit svůj volný čas na internetu. Míra Ukazatel Míra naplnění Dovednosti naplnění naplnění Umí využít internet zdravě a dle svých potřeb Diskuse, Facebook2, Kompetence Dokáže si zdravě rozvrhnout svůj čas trávený na internetu Slovní komentář Uvědomuje si rizika pohybu na internetu Zná pravidla bezpečného pohybu na internetu (způsoby zabezpečení) Ví, co je sociální síť Ví, jak se bezpečně chovat na sociální síti Diskuse, reflexe, technika: Facebook2 Diskuse, Facebook 1, 2 Diskuse, facebook1 Diskuse, reflexe technika: Facebook2 Umí posoudit pozitiva i negativa užívání internetu Umí se pohybovat bezpečně na sociálních sítích Diskuse, Facebook2, Diskuse, reflexe, Romeo a Julie Řídí se pravidly bezpečného pohybu na internetu XIX

53 Příloha B: Interní zápis z bloku Rozumí pojmu "volný čas" a ví o různých možnostech jeho trávení Ví, jak tráví svůj volný čas Jmenovky, Koláč času Koláč času Umí kriticky zhodnotit způsoby trávení svého volného času Koláč času, Jmenovky Dokáže si zdravě rozvrhnout svůj volný čas Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Zná možnosti trávení volného času Ví, co je adrenalin a adrenalinové sporty Zná rizika adrenalinových sportů Ví, jak reagovat v krizových situacích Ví, že je důležité seznámit se s pravidly adrenalinových sportů Je si vědom, že každý z nás má jiné limity (schopnosti) Ukazatel naplnění Jmenovky, Koláč času, Zažeň nudu Upír útočí Jmenovky, Černá kronika, Upír útočí, Pendl Černá kronika, Pendl Diskuse, Černá kronika, Pendl Pendl, Romeo a Julie, Ulička důvěry, Upír útočí, Kasino Výběrové téma 8., 9. tř. RTVČ - se zaměřením na adrenalinové sporty Závislostní chování, záškoláctví, šikana, agrese, rizikové sporty a doprava Umět zvážit rizika různých způsobů trávení volného času, konfrontovat je s vlastními schopnostmi a možnostmi a na základě působících okolností se rozhodnout. Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Umí si vyhledat Koláče času, Je schopen Jmenovky. smysluplně a možnosti trávení Alternativy k zdravě trávit volného času RTVČ, Zažeň svůj volný čas nudu Umí posoudit riziko RTVČ Umí vyhodnotit krizovou situaci a adekvátně na ni zareagovat (v rámci bloku) Umí dodržovat pravidla bezpečnosti - chová se ohleduplně ke svému okolí (nenastavují nohy v technikách) Umí respektovat rozhodnutí druhých (nepřesvědčuje je k RTVČ) Umí posoudit své limity a dokáže odmítnout Pendl, Černá kronika, Upír útočí Pozorování, Pendl, Hmota, Upír útočí Pozorování, Romeo a Julie, Pendl, Hmota Pozorování, Pendl, Romeo a Julie, upír útočí Diskuse, Pendl, Upír útočí Je schopen se v rizikové situaci správně rozhodnout Je schopen se v krizové situaci správně rozhodnout a adekvátně reagovat Je schopen dbát na bezpečí své i ostatních Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Zná základní pojmy z oblasti PPP (mentální anorexie, bulimie, obezita, dieta) Ukazatel naplnění Diskuse, Za kým se otočíš. Závěrečná reflexe Výběrové téma 8., 9. tř. PPP, sebepojetí, ideál krásy Poruchy příjmu potravy Předání základních informací o PPP. Racionalizace pojmu ideál krásy. Podpora zdravého sebepojetí žáků. Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Dokáže rozpoznat příznaky PPP Pozorování, diskuse, anonymní dotazy Dokáže vyhledat a odkázat na vhodnou pomoc, případně ji sám využít XX

54 Příloha B: Interní zápis z bloku Ví, co je ideál krásy (kdo jej určuje, odkud se bere, jak se mění, jak nás ovlivňuje) Ví, co je zdravé sebepojetí (mít se rád s klady i zápory) Jmenovky, Za kým se otočíš, Slepý sochař, Krása Jmenovky, Mias, Reklama na sebe, Dobrovolníci Uvědomuje si relativitu ideálu krásy Umí pochválit (ocenit) sebe i ostatní Je schopen zdravé sebeprezentace Slepý sochař, Za kým se otočí, Krása, Zrcadlo, Dirigent Jmenovky, Růže, Reklama na sebe Jmenovky, Reklama na sebe, Motýli v břiše Je schopen odolávat mediálnímu tlaku a tlaku svého okolí v oblasti ideálu krásy Dokáže přijmout své tělesné nedostatky jako součást své identity Dokáže pracovat na zdravém sebepojetí Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Rozumí pojmu předsudek Rozlišuje základní pojmy vztahující se k problematice předsudků (subkultura, intolerance, rasismus, xenofobie, extremismus, tolerance, handicap) Rozumí pojmům empatie a respekt Ukazatel naplnění Diskuse, reflexe technik: Kdo jsem já, Vlakem po Evropě, Hádej, kdo dnes přijde na večeři Reflexe k technikám v bloku, diskuse, Kdo je kdo, Vlakem po Evropě Empatický dotazník, Puntíky, Vlakem po Evropě, Kdo jsem já, Hádej, kdo dnes přijde na večeři Výběrové téma 8., 9. tř. Předsudky Rasismus, xenofobie, intolerance Uvědomění si předsudků svých i ostatních jako součástí každodenního života, co znamenají, jak ovlivňují naše chování a jak s nimi pozitivně pracovat. Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Uvědomuje si své předsudky Používá správně pojmy vztahující se k problematice předsudků Dokáže rozlišit, co je vhodné/nevhodné, bezpečné/nebezpečné (v rámci bloku) Umí se vcítit do ostatních spolužáků Umí spolupracovat se všemi spolužáky Vlakem po Evropě, Hádej, kdo dneska přijde na večeři, Kdo jsem já Pozorování, reflexe technik: Kdo jsem já Stejná strana cesty Empatický dotazník, Puntíky Pozorování, Puntíky, Pozdrav cizince, Vlakem po Evropě, Kdo jsem já Zvládne nesoudit ostatní na základě prvního dojmu a vzhledu Dokáže pracovat se svými předsudky (uvědomuje si je, neřídí se jimi, neprojevuje je ve svém chování vůči danému člověku) Dokáže se rozhodnout na základě kritického myšlení, přijmout rizika příslušnosti ke skupině, zachovat si vlastní identitu a přijmout identitu ostatních Je schopen tolerovat a přijmout odlišnosti XXI

55 Příloha B: Interní zápis z bloku Chápe, že není jednoduché žít s odlišnostmi a uvědomuje si důvody Nemocná zvířátka, reflexe hlavních technik Umí racionalizovat své předsudky (v rámci bloku) Moji přátelé jsou lidé, kteří, Vlakem po Evropě, diskuse o konkrétních skupinách, kdy hovoří o svých reálných zkušenostech Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Ukazatel naplnění Výběrové téma 8., 9. tř. Vztahy s rodiči Záškoláctví, týrání, zneužívání Uvědomit si, že mě rodina formuje. Nahlédnout rodičovskou roli a naučit se komunikovat a řešit problémy s rodiči. Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Chápe rozdíl mezi dětstvím a dospělostí (výhody/nevýhody obojího, role rodiče/dítěte, zná práva a povinnosti dítěte, rodičů) Chápe pojem rodičovská zodpovědnost Zná principy slušné komunikace a řešení problémů Ví, že ho rodina ovlivňuje, ví, že lze určité rodinné vzorce měnit Ví, kam se obrátit v případě problémů s rodiči (týrání, zneužívání) Kruhy dětství a dospělosti, Radosti a starosti rodičů, Koncert Kruhy dětství a dospělosti, Radosti a starosti rodičů, Koncert Scénky, Chyby v komunikaci, Novákovi Technika: Jmenovky, Koncert, Batoh Diskuse, Vyhejbaná rodičům, Scénky Uvědomuje si, že ho rodiče mohou vidět jinak než on sám sebe Umí se podívat na situace očima rodiče / dospělých Umí používat principy komunikace (naslouchání) Uvědomuje si, jak ho rodina ovlivňuje Dokáže rozpoznat nevhodné (rizikové, patologické) chování v rodině Kruhy dětství a dospělosti, Koncert, Radosti, starosti rodičů Radosti, starosti rodičů, Kruhy, Scénky, Koncert Novákovi, Vztahy s rodiči, Chyby v komunikaci Batoh, Jmenovky, Koncert, Scénky na vztahy s rodiči, Chyby v komunikaci Diskuse Je schopen přijmout svou roli dítěte, autoritu rodiče Dodržuje principy vhodné komunikace v rodině Má náhled na to, co si z vlastní rodiny odnáší, a dokáže určité zažité rodinné vzorce změnit Je schopen vyhledat pomoc v případě výskytu problémů v rodině XXII

56 Příloha B: Interní zápis z bloku Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Ví, že každý vyjadřuje své emoce odlišným způsobem Chápe, že nás emoce ovlivňují a jakou roli hrají při běžné komunikaci i řešení konfliktů Zná různé druhy komunikace (jejich výhody i nevýhody, rozdíly mezi VK/NK) a uvědomuje si důležitost komunikace v mezilidských vztazích Ví, jaké způsoby jednání mohou narušit komunikaci a způsobit případné nedorozumění Ví, že některým konfliktům je možné předejít Ukazatel naplnění Panorama citů, Mluvící ruce, Tichá pošta emoce Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů, Chyby v komunikaci Pozorování, Mluvící ruce, Tichá pošta emoce, Panorama citů, Oslík, Kouzelník, Provazová lávka, Předávání ksichtů, Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů Desatero cest k maléru, Chyby v komunikaci, Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů, Odmítání Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů, Desatero cest k maléru, Chyby v komunikaci, Vakcína, Odmítání Výběrové téma 8., 9. tř. Mezilidské vztahy (komunikace, řešení konfliktů) Šikana, agrese Uvědomit si důležitost komunikace. Osvojit si různé způsoby řešení konfliktů. Vědět o rozdílných projevech emocí a chápat jejich význam. Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Pozorování, Dokáže si sám Mluvící ruce, v sobě V rámci bloku umí Tichá pošta pojmenovat rozpoznat a emoce, své emoce a pojmenovat emoce Panorama snaží se o své i druhých citů, Řešení jejich konfliktů, rozpoznání i u Abigail, druhých Vakcína V rámci bloku umí rozpoznat, co v něm danou emoci vyvolává a zároveň umí tento poznatek dle potřeby použít V rámci bloku uplatňuje různé druhy komunikace (naslouchání) Umí rozpoznat a pojmenovat způsoby jednání narušující komunikaci (chyby v komunikaci) V rámci bloku umí konfliktům předejít Pozorování, Abigail, Řešení konfliktů, Desatero cest k maléru, Chyby v komunikaci, Vakcína Pozorování, Mluvící ruce, Tichá pošta emoce, Oslík, Kouzelník, Provazová lávka, Předávání ksichtů, Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů, Odmítání, Desatero cest k maléru, Chyby v komunikaci Pozorování, Provazová lávka, Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů, Odmítání, Desatero cest k maléru, Chyby v komunikaci Pozorování, Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů, Odmítání, Desatero cest k maléru, Chyby v komunikaci Dokáže vhodně pracovat se svými emocemi v oblasti mezilidských vztahů (umí je pojmenovat, říct, co se v něm děje, odložit řešení konfliktu...) V sociální interakci je schopen zvolit a uplatnit vhodný způsob komunikace (je schopen vyvarovat se chyb v komunikaci, rozeznat nesoulad VK,NK) Je schopen předejít možným konfliktům a při jejich vzniku je řešit (je schopen situaci nahlédnout i z XXIII

57 Příloha B: Interní zápis z bloku Zná různé způsoby řešení konfliktů. A zároveň si uvědomuje, že často neexistuje jediné správné řešení Pozorování, Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů, Odmítání Umí nahlédnout konflikt a jeho řešení z různých úhlů pohledu, a zároveň v dané situaci uplatňuje vhodný způsob komunikace při jeho řešení Pozorování, Abigail, Vakcína, Řešení konfliktů, Odmítání jiného úhlu pohledu) Ví, že má právo říct ne. Zároveň si uvědomuje možné následky způsobené (ne)odmítnutím Zná různé způsoby odmítání a vhodnost jejich využití Pozorování, Odmítání, Jmenovky Pozorování, Odmítání, Jmenovky Umí říct ne a využívá vhodných způsobů odmítání Pozorování, Odmítání, Jmenovky Dokáže vhodně odmítnout a nést odpovědnost za své rozhodnutí Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Zná základní pojmy (zdravý partnerský vztah, nevěra, rozchod, rande, zamilovanost, láska) Ví, že partneři mohou mít různá očekávání, představy Zná rozdíly mezi pohlavími Uvědomuje si potřebu zdravé komunikace v partnerském vztahu Ukazatel naplnění Jmenovky, reflexe technik: Ťuťu ňuňu, Soustředné kruhy, Dům ideálního partnerského vztahu, Abigail, Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše Reflexe technik: Jmenovky, Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, Abigail, Kodex cti Reflexe technik: Chlapci a děvčata, Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, Kdo má víc předsudků Reflexe technik: Nemocná zvířátka, Kdo má víc předsudků, Ťuťu ňuňu Výběrové téma 8., 9. tř. Partnerství Sexuálně rizikové chování Seznámit se se základními pojmy v oblasti partnerství. Uvědomit si specifika obou pohlaví. Uvědomit si svá očekávání v oblasti partnerství. Seznámit se s principy zdravé komunikace v partnerském vztahu (naslouchání, kompromis). Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Umí zdravě a otevřeně komunikovat o partnerství Umí vhodně prezentovat svá očekávání Dokáže komunikovat a spolupracovat s opačným pohlavím Reflexe technik Reflexe technik: Jmenovky, Muži z Marsu, Kodex cti Pozorování Umí nahlédnout a vyhodnotit partnerský vztah jako celek a přijmout odpovědnost za své chování P: Ovládá umění kompromisu / dohody a respektovat opačné pohlaví P: Umí s partnerem zdravě a otevřeně komunikovat XXIV

58 Příloha B: Interní zápis z bloku Název bloku Druh rizikového chování Cíl bloku Znalosti Rozumí často používaným pojmům z oblasti sexuality Zná antikoncepční prostředky a jejich použití + výhody/nevýhody Zná nejznámější pohlavně přenosné nemoci a způsoby, jak se jim bránit Zná hranice týkající se sexuálního chování (věková, souhlas obou partnerů, sex neubližuje ani jednomu z nich, normy společnosti - partneři nejsou příbuzní, sexuální deviace...) Chápe roli intimity (projevy náklonosti na veřejnosti; je nutné volit, s kým, kde a kdy otevřu téma sexuality, partnerství) Chápe důležitost schopnosti komunikace mezi partnery (téma: sexualita) Ukazatel naplnění Jmenovky, Předsudky, Poradna Jmenovky, Poradna Jmenovky, Poradna, Vakcína Diskuze, Kdy je to nejvhodnější, Jmenovky, Poradna, Výroky, Předsudky Diskuze, anonymní dotazy, Poradna, Kdy je to nejvhodnější Diskuze, Scénky, Poradna, Předsudky, Výroky Výběrové téma 9. tř. Sexualita Sexuálně-rizikové chování Rozumí pojmům z oblasti sexuality. Zná hranice intimity. Zná pravidla bezpečného sexuálního chování. Míra Ukazatel Míra Slovní naplnění Dovednosti naplnění naplnění Kompetence komentář Dokáže používat slušné výrazy při komunikaci o sexualitě Dokáže posoudit výhody/nevýhody a zvolit vhodnou formu antikoncepce Je schopen rozeznat rizikové sexuální chování a ví, kam se obrátit (v rámci bloku a jednotlivých technik) Dokáže zhodnotit vlastní potřeby a případně vhodným způsobem odmítnout aktivitu - "není mi to příjemné" Toleruje názor ostatních Dokáže otevřeně komunikovat, případně vhodně sdělit, že se nechce účastnit diskuze na téma sexualita Pozorování, techniky bloku Jmenovky, Poradna, Vakcína, Výroky, Kdy je to nejvhodnější, Bomba a štít Poradna, Pravidla (důvěra), Jmenovky, Kdy je to nejvhodnější, Bomba a štít, Výroky Nos na nos, Přesedávaná na sebe, Kompot Poradna, Předsudky, Výroky Jmenovky, Poradna, Nos na nos, Je schopen komunikovat o sexualitě vhodným způsobem (jak, kdy, o čem, s kým) Jedná dle zásad zdravého sexuálního chování (ochrana před pohlavně přenosnými chorobami, nechtěným otěhotněním ) Je schopen rozeznat rizikové sexuální chování a vyhledat pomoc Toleruje odlišnosti a nemá předsudky (případně si jich je vědom a umí s nimi pracovat) Je schopen komunikovat o sexualitě vhodným způsobem (jak, kdy, o čem, s kým) P: Umí s partnerem zdravě a otevřeně komunikovat XXV

59 Příloha C: Zápis z mimořádné události MIMOŘÁDNÁ SITUACE POPIS MIMOŘÁDNÉ SITUACE DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ SPOLUPRÁCI Podpis zúčastněných žáků: Podpis třídního učitele: Podpis lektorů Programu DPP: Podpis zástupce školy: Razítko školy: XXVI

60 Příloha D: Dotazník pro žáky D O T A Z N Í Č E K Jak se ti líbil dnešní program? (Zakroužkuj/vybarvi jednoho smajlíka) Co ses dnes dozvěděl/a nového? (o sobě, o spolužácích, o dnešním tématu). Napadlo tě díky dnešnímu setkání něco, nad čím jsi dříve nepřemýšlel/a? Co to bylo? Vyzkoušel/a sis při dnešním setkání něco nového? Co to bylo? Jaká aktivita tě nejvíce bavila a proč? Jaká aktivita tě nebavila a proč? Co bys na dnešním setkání změnil/a? Napadá tě, co bys z dnešního setkání mohl/a využít v životě? Napiš, co konkrétně. Jakou známku bys dal/a lektorům? Okomentuj vybranou známku... Jakou známku bys dal/a sama sobě? Okomentuj vybranou známku... Jakou známku bys dal/a paní učitelce/panu učiteli? Okomentuj vybranou známku... Chceš nám ještě něco napsat?.. Děkujeme za vyplnění XXVII

61 Příloha E: Závěrečný dotazník pro žáky (zhodnocení celého Programu DPP) ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK PRO VŠECHNA NAŠE SETKÁNÍ Jak se ti celkově líbila všechna naše společná setkání? (zakroužkuj jednoho smajlíka) Co ti naše společná setkání přinesla, dala? Co se ti během všech setkání nejvíce líbilo? Co se ti na setkáních nelíbilo? Co bys na těchto setkáních změnil/a? Proč myslíš, že jsme k vám do třídy chodili? Chceš nám ještě něco napsat? Děkujeme za vyplnění XXVIII

62 Příloha F: Hodnotící dotazník pro školní metodiky prevence Hodnotící dotazník pro školní metodiky prevence Základní škola:.. Školní rok:.. 1. Jak hodnotíte spolupráci s Centrem primární prevence Semiramis o.s.? (stupnice jako ve škole) komunikace s vedením komunikace s lektory domlouvání termínů poskytování informací a materiálů Slovní komentář: 2. Jak hodnotíte Dlouhodobý preventivní program, který je realizován na vaší škole? (stupnice jako ve škole) volba témat návaznost témat struktura a délka konkrétního preventivního programu přímá práce lektorů Slovní komentář: 3. Jaké byly reakce žáků na realizovaný Dlouhodobý program primární prevence, pokud jste nějaké zaznamenali? Slovní komentář: 4. Vaše rady, postřehy, názory, návrhy atd. Slovní komentář: Děkujeme za vyplnění. XXIX

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Cesta k odpovědnosti

Cesta k odpovědnosti Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Školní poradenské pracoviště Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více