Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341, tel: , IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341, tel: , IČO: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Charakteristika školy ZŠ a MŠ Třemešná je úplnou základní školou (jejíž součástí je i škola mateřská) se spojenými třídami na prvním stupni. Počet žáků školy se pohybuje pod hranicí 100, pedagogických pracovníků je v letošním školním roce 12. Základní škola se nachází v jedné samostatné budově, kde je kromě tříd umístěna i školní družina a tělocvična. Školní jídelna je v provozu v jiném místě v blízkosti školy. Volnočasové aktivity našich žáků probíhají jak v budově školy, tak i na hřišti TJ Třemešná, které je k těmto účelům k dispozici. Naše základní škola je venkovského typu, proto je možno řadit ji k méně rizikovému prostředí. Důvodem je malý počet žáků, rodinné prostředí, přirozená vzájemná spolupráce mezi dětmi všech věkových skupin. MPP je realizován školním preventivním týmem, který tvoří výchovný poradce Bc. Zuzana Fojtková, školní metodik prevence Mgr. Pavla Hlaváčková a ředitelka školy Mgr. Jana Brodová. MPP je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. V rámci MPP je kladen důraz na proměnu školy, komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. Minimální preventivní program je součástí plánu práce školy a je zahrnován nejen do školní výuky, ale i do celého života základní i mateřské školy.

2 Je určen dětem, žákům, učitelům, rodičům i ostatním, kteří se budou podílet na jeho realizaci. Základním předpokladem jeho účinnosti je aktivní zapojení všech výše uvedených. Má vést k pozitivní změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu. Na tvorbě a realizaci MPP se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. MPP je vypracováván vždy na příslušný školní rok. MPP je součástí výchovně vzdělávacího programu. Preventivní strategie MPP ve školním roce 2014/2015 spočívá zejména v těchto bodech: - Zdůrazňování nebezpečí kouření a požívání alkoholických nápojů - Podpora seberealizace - Zdůrazňování vzájemné úcty - Posilování sebeúcty, kritického myšlení - Vybudování základů asertivity - Podporování pozitivních návyků, znalostí, dovedností v oblasti relaxace, komunikace - Posilování zodpovědnosti za vlastní činy - Vypěstování schopnosti odmítání - Výchova k toleranci, snášenlivosti, proti projevům rasismu, antisemitismu, xenofobii - Budování zdravého životního stylu - Získávání pozitivních zdravotnických informací - Věnování se využití volného času pobytem venku (školní družina, hodiny TV) - Zvyšování fyzické odolnosti (otužování, větrání, vhodné oblékání) žáků - Upevňování hygienických návyků a správných stravovacích návyků - Posilování třídních kolektivů a důvěry ve třídě - Včasné odhalování specifických poruch učení nebo chování (především ne prvním stupni) REALIZACE A METODY PRÁCE: - Hledat nové cesty k řešení problémů a konfliktů - Vytvářet u dětí a žáků pocit důvěry a bezpečí, atmosféru klidu a pohody, beze strachu a nejistoty - Rozvíjet dovednosti, které vedou u dětí a mládeže k odmítání různých forem sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona - Posilovat sebevědomí, sebeúctu dětí a klást důraz na projevování vzájemné úcty mezi lidmi - Navozovat příznivé psychosociální klima ve třídách

3 - Prohlubovat komunikativní dovednosti mezi učitelem, žákem a rodiči - Nabízet možnosti smysluplného využívání volného času, bojovat proti nudě - Připomínat a dbát na morální hodnoty - Podporovat zdravý životní styl - Navozovat pozitivní a tolerantní postup k menšinám žijícím u nás Do tohoto programu budou opět zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří s ním budou seznámeni na pedagogické radě (úkoly, problémy průběžně na poradách), obzvláště důležitá bude práce třídních učitelů (prostředníci mezi žáky, učiteli a rodiči). MPP bude zasahovat do výchovy a vzdělávání v průběhu celého školního roku zejména v těchto oblastech: - Oblast zdravého životního stylu - Oblast společenskovědní - Oblast přírodovědná - Oblast občanské a rodinné výchovy Témata MPP se nejčastěji objeví v těchto předmětech: - Výchova k občanství - Výchova ke zdraví - Český jazyk - Chemie - Přírodopis a přírodověda - Zeměpis, vlastivěda a prvouka - Tělesná výchova - Výtvarná výchova a pracovní činnosti Do výuky budou zařazovány doplňující metody práce: - besedy a diskuse - sociální hry, hraní rolí, trénink způsobu odmítání, obhajoba názoru - párová, skupinová práce ve třídě i mezi třídami - audiovizuální pořady

4 Pro děti žáky bude opět připraveno množství volnočasových aktivit: - oddělení školní družiny - zájmové útvary - společné odpolední akce různého druhu (viz. plán práce školy) - spolupráce s OS Sebastián v Třemešné Informace a aktivity pro rodiče: Rodiče žáků budou s MPP seznámení na třídních schůzkách. Informování budou rovněž o postupu školy v případě problémů zmiňovaných v MPP. Škola bude také spolupracovat s rodiči handicapovaných dětí, integrovaných do tříd naší školy a s rodiči žáků mimořádně nadaných. Aktuální informace mohou žáci a rodiče získávat také na webových stránkách školy (www.zstremesna.cz), nebo na specializované nástěnce (adresy, webové stránky, kontakty, tel. čísla organizací zaměřujících se na pomoc v nouzi). Jedním z hlavních cílů všech pedagogických pracovníků bude dosáhnout lepší spolupráce s rodiči, bez nichž by sebevětší snaha a aktivita školy ztrácela smysl. Řešení přestupků: Dojde-li k porušení ustanovení školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, bude toto klasifikováno jako hrubý přestupek a budou následovat příslušné sankce. Budou sledovány i další sociálně patologické jevy šikana, kyberšikana, vandalismus, agresivita, rasismus atd. při jejich zjištění budou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatření: 1. individuální pohovor se žákem 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise 3. doporučení kontaktu s odborníky 4. v případě nezájmu rodičů kontaktování sociálního odboru, oddělení péče o dítě 5. v případě dealerství oznámení policii Spolupráce s organizacemi: Organizace plnící ochranné, preventivní a sociální kompetence: - Policie ČR Krnov, Město Albrechtice, Kriminální policie - K-centrum - Státní správa sociálního zabezpečení

5 - Dětský lékař - Pedagogicko-psychologická poradna - Speciálně pedagogické centrum Žáci musí vědět, kam se obrátit se svými dotazy, kde získají potřebné informace. Mají možnost kdykoli probrat své problémy s metodikem prevence, výchovným poradcem, třídním učitelem. Aktivity a prostředky umožňující uplatňování MPP během školního roku 2014/2015: - Školní vzdělávací program - Projektové vyučování - Schránka důvěry (mailová adresa: hala školy) - Aktuální výzdoba na chodbách školy - Ankety, diskuse, besedy, dotazníky monitorování situace ve škole - Reakce na podněty rodičů a žáků - Zdravý životní styl duševní, tělesná hygiena, třídění odpadu, ochrana životního prostředí - Pitný režim, zdravá výživa, pohybové aktivity - Nástěnky, vývěsky - Konzultační hodiny učitelů - Distribuce odborného materiálu pro žáky a rodiče - Žákovská knihovna při ŠD - Soutěže a olympiády - Kulturní akce - Sportovní akce - Obecní úřad Ke zjišťování aktuálního stavu sociálně patologických jevů ve škole budou využívány různé metody (např. dotazníky, práce s třídním učitelem, metodikem prevence a výchovným poradcem a připomínky zástupců dětí ze školního parlamentu). Zvýšená pozornost bude věnována žákům s méně podnětným rodinným zázemím, žákům handicapovaným, žákům se špatným prospěchem, s problémovým chováním, jakož i žákům mimořádně nadaným. ZÁVĚR: Minimální preventivní program odráží specifika regionu, školy a vždy vychází z aktuální situace na škole a reflektuje evaluaci průběhu předchozího období školního roku. Tato podoba MPP pro školní rok 2014/2015 bude v průběhu roku dle potřeb dále aktualizována, doplňována, upřesňována a hodnocena. Smyslem naší práce bude nabídnout dětem, žákům potřebnou radu a pomoc, ukázat jim mantinely, ve kterých se mohou stávat čestnými, férovými partnery a kamarády, dát jim možnost smysluplného

6 využití volného času a jejich schopností, talentu, nadání, protože jen zdravé, spokojené, sebevědomé, tolerantní a informované děti mají šanci odolat negativním vlivům prostředí. V Třemešné, dne 30. září 2014 Mgr. Pavla Hlaváčková, ŠMP

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2009/2010 Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy Mgr. Marcela Bucharová metodik prevence ÚVOD: Zaměření minimálního

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76

Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Školní program prevence rizikového chování Základní školy Šternberk, Olomoucká 76 Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1.

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 I. Úvod ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2013-2015 Při tvorbě preventivní strategie vychází naše škola z celostátních dokumentů, tedy z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Škola: ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Školní rok: 2014/2015 Počet žáků ve škole: 143 Zaměření minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více