OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY"

Transkript

1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Petrov è. 1/2011 ze dne 29. bøezna 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PETROVA

2 OBEC PETROV ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 30, Petrov u Prahy, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ Tel.: , fax: ; čj.: 00311/2011/OÚ V Petrově dne: 29. března 2011 Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o. tel , mobil Opatření obecné povahy č. 1/2011 ÚZEMNÍ PLÁN PETROVA *************************************************************** Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb. ), svým usnesení ze dne 29. března 2011 vydává územní plán Petrova (dále také jen územní plán ), zhotovený společností PRISVICH, s.r.o., IČ , projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA , ve formě opatření obecné povahy č. 1/2011. Územní plán stanovuje pro celé území obce Petrov urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy přestavby, plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů, jak je uvedeno v jeho textové a grafické části takto: 1. Textová část územního plánu obsahuje kapitoly A)vymezení zastavěného území; B)koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot; C)urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně; D)koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování; E)koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně; F)stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu; G)vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit; 1

3 H)vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo; I)vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování; J)vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách využití; K)údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 2. Zadání regulačního plánu RP1, lokality Na Hřebenech, v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 3. Grafická část územního plánu obsahuje výkresy a) č. 1 Základní členění území, 1 : 5000; b) č. 2 Hlavní výkres, 1 : 5000; c) č. 3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, 1 : 5000; d) č. 4 Technická infrastruktura, 1 : S vydáním územního plánu se ukončuje platnost předcházejících územně plánovacích dokumentací a ruší obecně závazné vyhlášky takto: 3. Dnem účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývají platnosti a) územní plán sídelního útvaru Petrov, schválený dne 20. října 1995; b) změna č. 1 územního plánu sídelních útvaru Petrov, schválená dne 11. června Dnem účinnosti tohoto opatření obecné povahy se ruší a) obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 2/1995 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Petrov; b) obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 2/1998, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Petrov č. 2/1995 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Petrov. I po vydání územního plánu nadále platí nařízení obce Petrov č. 1/2006, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra v rozvojových lokalitách obce Petrov, účinné od 20. prosince Při změnách a rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních předpisů účinných před 31. prosincem 2006 a při povolování výjimek z nich se postupuje podle stavebního zákona. Odůvodnění Odůvodnění územního plánu Petrova obsahuje textovou a grafickou část. 1. Textová část odůvodnění územního plánu zpracovaná projektantem v rozsahu části II odst. 1 písm. a) až e) přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako samostatná textová část odůvodnění územního plánu je nedílnou součástí tohoto odůvodnění. 2. Postup při pořízení územního plánu Pořízení územního plánu schválilo podle 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona Zastupitelstvo obce Petrov usnesením č. 2/2007 ze dne 12. června 2007 z vlastního podnětu podle 44 písm. a) stavebního zákona, který nahradí podle 188 odst. 1 stavebního zákona dosud platný územní plán sídelního útvaru Petrov (dále jen ÚPnSÚ Petrov ), ve znění jeho změny č. 1. Pořizovatelem územního plánu byl Obecní úřad Petrov, který zajistil v souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona uzavřením smlouvy právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČ , jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní 2

4 odborné způsobilosti v územním plánování č a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., na pořízení a zhotovení územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce Petrov usnesením č. 2/2007 ze dne 12. června 2007 podle 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. Dále Zastupitelstvo obce Petrov pověřilo usnesením č. 2/2007 ze dne 12. června 2007 starostku obce, Danu Wolfovou, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu ve smyslu 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona. Při pořizování a vydávání územního plánu se postupovalo podle 43 a násl. stavebního zákona a 188 odst. 2 stavebního zákona, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. platném do 2. června 2008, v etapách zadání a návrh. Zpracování konceptu územního plánu nebylo požadováno. Na základě usnesení č. 2/2007 Zastupitelstva obce Petrov ze dne 12. června 2007 oznámil Obecní úřad Petrov veřejnou vyhláškou čj. 731/07/ÚP ze dne 11. července 2007 občanům obce Petrov, fyzickým a právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům nebo stavbám na území obce Petrov a orgánům veřejné správy, možnost podávání návrhů na pořízení ÚP Petrova, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému ÚPnSÚ Petrov. Ve stanovené lhůtě, do 24. září 2007, bylo uplatněno celkem 79 návrhů, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo obce Petrov usnesením č. 4/2007 ze dne 6. prosince 2007 a schválilo zařadit do zadání územního plánu 27 návrhů na pořízení územního plánu, jimž bylo vyhověno nebo částečně vyhověno. K těmto návrhům byly doplněny vlastní podněty obce Petrov. Návrh zadání územního plánu Petrova byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 4. března 2008 do 2. dubna 2008, a současně jej pořizovatel zaslal subjektům uvedeným v 47 odst. 2 stavebního zákona. Na základě vyhodnocení uplatněných požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Danou Wolfovou, upravil návrh zadání územního plánu a předložil jej ke schválení Zastupitelstvu obce Petrov. Zadání územního plánu Petrov schválilo Zastupitelstvo obce Petrov svým usnesením č. 3/2008 ze dne 20. června 2008 podle 47 odst. 5 stavebního zákona. Návrh územního plánu zhotovila v dubnu 2009 společnost PRISVICH, s.r.o., IČ , projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA , na základě schváleného zadání a podle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, zejména pak vyhlášky č. 500/2006 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Společné jednání o návrhu územního plánu se podle 50 odst. 2 stavebního zákona uskutečnilo dne 2. července 2009 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrov, Hlavní 30. Návrh územního plánu byl podle 51 odst. 1 stavebního zákona, spolu se zprávou o projednání návrhu územního plánu, předložen pořizovatelem dne 8. ledna 2010 k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který ve stanovené lhůtě 30 dnů vydal souhlasné stanovisko čj /2010/KUSK ze dne 20. ledna 2010 se závěrem, že neshledal žádné rozpory, a proto je možné jej následně projednat ve smyslu ustanovení 52 až 54 stavebního zákona. Vyhodnocení společného jednání provedl pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Danou Wolfovou, a na základě závěrů uvedených ve Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Petrova zpracoval pořizovatel Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Petrova po společném jednání a předal je dne 8. ledna 2010 projektantovi, Ing. arch. Akad. arch. Petru Foglarovi, k provedení úpravy návrhu územního plánu před veřejným projednáním. Upravený návrh územního plánu po společném jednání byl projektantem zpracován v lednu 2010 na základě Pokynů pro úpravu návrhu územního plánu Petrova po společném jednání zpracovaných pořizovatelem po vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu. 3

5 Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu podle 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle 22 odst. 1 stavebního zákona na 8. dubna 2010 od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrov, Hlavní 30, Petrov. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný dotčený orgán. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Danou Wolfovou, vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu ÚP Petrova, ke kterému bylo do jeho skončení uplatněno celkem 15 námitek a 42 připomínek, a na základě zpracovaného návrhu konstatoval, že je třeba provést podstatné úpravy návrhu územního plánu a tyto opětovně veřejně projednat v souladu s 53 odst. 2 stavebního zákona. Na základě závěrů uvedených ve Vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu Petrova zpracoval pořizovatel Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Petrova pro opakované veřejné projednání a předložil je Zastupitelstvu obce Petrov ke schválení, což sice stavební zákon přímo neukládá, ale pořizovatel tak učinil k potvrzení správnosti svých závěrů a volby dalšího postupu. Zastupitelstvo obce Petrov schválilo pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Petrova pro opakované veřejné pojednání usnesením č. 3/2010 ze dne 22. června 2010 a pořizovatel je předal dne 28. června 2010 projektantovi, Ing. arch. Akad. arch. Petru Foglarovi, k provedení úpravy návrhu územního plánu před opakovaným veřejným projednáním. Upravený návrh územního plánu byl zpracován v červnu 2010 a podle 53 odst. 2 stavebního zákona, byl spolu s opakovanou zprávou o projednání návrhu územního plánu, předložen pořizovatelem dne 14. července 2010 k posouzení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, který ve stanovené lhůtě 30 dnů vydal souhlasné stanovisko čj /2010/KUSK ze dne 26. července 2010 se závěrem, že neshledal žádné rozpory, a proto je možné jej následně projednat ve smyslu ustanovení 52 až 54 stavebního zákona. Opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu podle 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle 22 odst. 1 stavebního zákona na 30. září 2010 ve hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrov, Hlavní 30, Petrov. Opakovaného veřejného projednání se nezúčastnil žádný dotčený orgán. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Danou Wolfovou, vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání a konstatoval, že do jeho skončení bylo uplatněno celkem 14 námitek dotčených osob ( 52 odst. 2 stavebního zákona) a žádná připomínka. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání a návrhu nebyly provedeny žádné úpravy návrhu územního plánu a pořizovatel podal dne 17. března 2011 návrh na vydání územního plánu Zastupitelstvu obce Petrov podle 54 odst. 1 stavebního zákona. 3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [ 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona] Území obce Petrov je součástí rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha vymezené správním obvodem obce s rozšířenou působností, města Černošice, dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července Pro úpravu územního plánu nevyplývají z PÚR ČR 2008 žádné požadavky. Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, nebyla dosud podle 41 stavebního zákona vydána, soulad s touto dokumentací proto nelze posoudit. Z nadřazené územně plánovací dokumentace je v současné době platný územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC) Pražského regionu (zpracovatel AURS, s.r.o.), schválený usnesením č /2006/ZK Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 18. prosince Při zpracování návrhu územního plánu bylo respektováno a zapracováno: vymezení přeložky silnice II/104 (obchvat centra sídla Petrov, v traverzu severně od centra obce veřejně prospěšná stavba D069 dle ÚP VÚC), 4

6 koridor dálnice D3, dotýkající se dle ÚP VÚC východní hranice obce (na hranici s územím města Jílové u Prahy, městská částí Luka pod Medníkem veřejně prospěšná stavba D013 dle ÚP VÚC), trasa nového el. vedení VVN v severovýchodním okraji obce u Zahořan (napojovací vedení rozvodny VVN 110 kv Jílové veřejně prospěšná stavba E09). Z dalších částí této nadřazené územně plánovací dokumentace, které nepozbyly platnosti ( 187 odst. 7 a 189 odst. 2 stavebního zákona) nevyplývají pro řešení územního plánu žádné jiné zvláštní požadavky. Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a v souladu s ÚP VÚC Pražského regionu. 4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona] Územní plán usiluje v řešeném území o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek území a osídlení při zachování a ochraně jeho hodnot, při zajištění podmínek rozvoje obce a usměrňování ostatních záměrů v území. Územní plán naplňuje cíle a úkoly územního plánování tak, jak je definuje 18 a 19 stavebního zákona, kdy zejména vychází z charakteru řešeného území a jeho kontextu, respektuje jedinečnou povahu obce a chrání a rozvíjí hodnoty zástavby a přírodního prostředí obce, a to zejména vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území s prioritou ochrany přírodních hodnot; zohledňuje a koordinuje veřejné i soukromé záměry v území; stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, prostorové uspořádání a ochrany krajinného rázu k zajištění ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, zejména pak architektonických a urbanistických hodnot; ukládá v plochách US1 až US4 prověření změn jejich využití územní studií a v ploše RP1 pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území; stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území; stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem na zachování a kontinuálním rozvíjení charakteru území. Zastavěné území je doplňováno 13 rozvojovými lokalitami zastavitelných ploch Z1, Z2 a Z4 až Z14 o celkové výměře 25,17 ha, které vycházejí z aktuálních potřeb rozvoje obce a rozšiřují zastavěné území sídel Petrov a Bohuliby, v katastrálních území Petrov u Prahy. K zajištění možnosti nového využití převážně opuštěných areálů zemědělské výroby jsou v zastavěném území vymezeny 4 lokality ploch přestavby P1 až P4 o celkové výměře 3,09 ha. Oproti platnému ÚPnSÚ Petrov dochází na základě zadání územního plánu, ke zmenšení zastavitelných ploch (převážně pro bydlení) celkem o 19,45 ha. Ochrana nezastavěného území byla řešena již při pořizování zadání územního plánu, které požadovalo vrátit do nezastavěného území celkem 25,45 ha zastavitelného území dle ÚPnSÚ Petrov a zvýšit tak jeho podíl na území obce, a podrobně pak při společném jednání o návrhu ÚP Petrova a jeho veřejném projednání, zejména na základě požadavků orgánů ochrany životního prostředí, námitek vlastníků dotčených pozemků a připomínek. Koncepce ochrany nezastavěného území spočívá v zachování současných produkčních funkcí (především zemědělství) za současného posílení funkcí ekologických a krajinotvorných. Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 5

7 5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů [ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona] Po schválení zadání ÚP Petrova dne 20. června 2008, zajistil pořizovatel zpracování návrhu územního plánu v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Při projednání a vydání návrhu bylo postupováno podle 50 a násl. stavebního zákona. Grafická část návrhu územního plánu a jeho odůvodnění skladbou výkresů odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Při členění řešeného území na plochy s rozdílným způsobem využití byla respektována vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a územní plán stanovil podmínky pro jejich využití s určením převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití, stanovil podmínky prostorového uspořádání těchto ploch, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Za podmínek a v souladu s 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je v ÚP Petrova použito jiného druhu plochy s rozdílným způsobem využití než stanovuje tato vyhláška, jedná se o plochy zeleně, které umožňují v územním plánu vymezit systém sídelní zeleně (viz požadavek přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.). Podmínky pro tyto plochy zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním. Plochy s rozdílným způsobem využití vyhlášky č. 501/2006 Sb. byly s ohledem na specifické podmínky a charakter území v některých případech dále členěny. Návrh územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů [ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona] Při pořizování návrhu územního plánu byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích, a to zejména při společném jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, starostkou obce Danou Wolfovou, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil závěry, které podle jejich charakteru promítl do Pokynů pro úpravu návrhu územního plánu Petrova po společném jednání. Podle těchto pokynů byl návrh územního plánu upraven a dán do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů a následně veřejně projednán podle 52 odst. 1 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu bylo v souladu s 53 odst. 2 stavebního zákona nařízeno jeho opakované veřejné projednání. Po vyhodnocení opakovaného veřejného projednání nedošlo již k žádné úpravě návrhu územního plánu a takto byl předložen Zastupitelstvu obce Petrov dne 4. října 2010 k vydání. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Petrova, Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Petrova po společném jednání, Vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu Petrova, Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Petrova pro opakované veřejné projednání a Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Petrova, které jsou součástí dokladů o pořizování a vydání územního plánu Petrova. Při pořizování návrhu územního plánu nebyly řešeny žádné rozpory postupem podle 136 odst. 6 správního řádu. Formou dohodovacích jednání pořizovatele s dotčeným orgánem byly řešeny nesouhlasy a připomínky vodoprávního úřadu, orgánu státní správy lesů a orgánu ochrany přírody a krajiny, uplatněné ke společnému jednání o návrhu územního plánu a uvedené ve stanovisku Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. ŽP/MEUC /2009/Sob ze dne 30. července Výsledkem byl protokol o dohodě čj. ŽP/MEUC /2009/Sob ze dne 9. září 2009 bez rozporu. Závěry dohodovacího jednání byly na základě Pokynů pro úpravu návrhu územního 6

8 plánu Davle po společném jednání zapracovány do upraveného návrhu územního plánu před veřejným projednáním, jak je uvedeno pod poř. č. 7b Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Petrova. Návrh je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 7. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona] Při projednávání návrhu zadání ÚP Petrova odbor životního prostředí a zemědělství, v koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, sekce správních agend, čj /2008/ /KUSK/OŽP/La ze dne 18. března 2008, jako příslušný dotčený orgán na úseku ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že v souladu s ust. 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně i ve spojení s jinými, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními předpisy a dále, že podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění nepožaduje zpracovaní vyhodnocení vlivů zadání návrhu z hlediska vlivů na životní prostředí. Na základě výše uvedeného nebylo vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území součástí návrhu územního plánu v souladu s 50 odst. 1 stavebního zákona, neboť zadání územního plánu podle 47 odst. 3 stavebního zákona nepožadovalo zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 8. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno [ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona] Vyhodnocení vlivů ÚP Petrova na životní prostředí, které je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoje území, nebylo podle přílohy ke stavebnímu zákonu zpracováno. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo součástí návrhu územního plánu, zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování. 9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona] Zastavěné území bylo vymezeno v rámci zpracování návrhu územního plánu a zachycuje stav ke dni 30. dubna V zastavěném území sídel Petrov a Bohuliby je dominantní obytná funkce, která je doplněna historicky vzniklými aktivitami v sektoru zemědělské výroby, ostatní funkce (zejména výrobní či skladové) se v návrhu územního plánu nepodporují, aby nedocházelo k narušování kvality životního prostředí a jejich potřeba ani nevznikla. Využití zastavěného území je sledováno zejména v dostavbě proluk a v plochách přestavby (plochy P1 až P4), jinak zůstává nedotčeno při respektování jeho urbanistických a architektonických hodnot. Potřeba vymezení zastavitelných ploch prakticky nenastala, protože naprostá většina zastavitelných ploch byla převzata ze stávajícího ÚPnSÚ Petrova (23,3 ha). Dle požadavků zadání ÚP Petrova na nové zastavitelné plochy přibylo pouze 0,8 ha. Na druhou stranu, oproti ÚPnSÚ Petrov bylo na základě požadavků zadání územního plánu vypuštěno 19,45 ha zastavitelných ploch (převážně pro bydlení) v nevhodných lokalitách. Potřeba nové zastavitelné plochy vznikla důsledkem vymezení trasy dálnice D3 (2,67 ha) implementované z nadřazené územně plánovací dokumentace ÚP VÚC Pražského regionu. Zastavitelné plochy vymezené návrhem ÚP Petrova doplňují stávající zástavbu a vytvářejí dostatečný prostor pro rozvoj obce i do budoucna, aniž by bylo nutné měnit územní plán a vymezovat nové zastavitelné plochy. V plochách přestavby P1 a P2 a v zastavitelných plochách Z2, Z8 a Z14 je územním plánem uloženo prověření změn jejich využití územní studií jako podklad pro rozhodování v území. V zastavitelné ploše Z6 je územním plánem uloženo pořízení a vydání regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování o změnách v území. Podmínky pro jeho pořízení a pro jeho vydání jsou uvedeny v zadání regulačního plánu, které je součástí územního plánu Petrova. 7

9 10. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání konanému dne 8. dubna 2010 a jejich odůvodnění Pořizovatel veřejně projednal upravený a posouzený návrh územního plánu podle 52 odst. 1 stavebního zákona a obdržel nejpozději do skončení veřejného projednání dne 8. dubna 2010 v souladu s 52 odst. 3 stavebního zákona 16 námitek dotčených osob vymezených v 52 odst. 2 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce Petrov jako příslušný správní orgán podle 172 odst. 5 správního řádu rozhodlo svým usnesením ze dne 29. března 2011 o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu z ledna 2010 na podkladě návrhu a jejich odůvodnění zpracovaného pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostkou obce Danou Wolfovou, takto: údaje o podateli* ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) Námitky obce, pro kterou se územní plán pořizuje Obec Petrov, Hlavní 30, Petrov u Prahy (č. 5; D ; čj /2010/OÚ) Stanovisko a připomínky ÚP Petrov 1.Obora zemědělská výroba změnit na ZS. 2.Obora VZ změnit na BI. 3.V návrhu je špatně vymezená hranice přírodního parku Středních Čech (hranice jde skrz obec, v původním ÚPnSÚ je hranice vedena mimo zastavěné území obce, jedná se o posunutí). 4.Pozemek pod Ďáblem RI změnit na BI. 5.Pozemek u čp. 1 změnit na zeleň ZS. 6.Chaty u řeky z OS (sportovní plochy) změnit na RU. Podání bylo vyhodnoceno jako námitka. 1. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Plocha VZ zemědělská výroba-návrh v zastavitelné ploše Z13, lokalita Obora, bude změněna na ZS zeleň soukromá zahrady a sady-stav viz Pokyny (bod VP*20). 2. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Plocha VZ zemědělská výroba-stav v zastavěném území lokality Obora, bude změněna na BI bydlení v rodinných domech příměstské-stav viz Pokyny (bod VP*21). 3. Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Hranice přírodního parku Střed Čech je vyznačena v souladu s územně analytickými podklady Městského úřadu Černošice a územním plánem velkého územního celku Pražského regionu a při společném jednání nebyla zpochybněna. V ÚPnSÚ z roku 1995 nebyla proto hranice zakreslena správně, zřejmě z důvodu tehdy dostupných technologií. 4. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Navrhované využití pozemku parc. č. 515/6, k. ú. Petrov u Prahy, v zastavitelné ploše Z9 návrhu ÚP, bude ponecháno v ploše RI rekreace individuální (zóna B)-návrh, jak je uvedeno v návrhu ÚP, ale ostatní pozemky v zastavitelné ploše budou zařazeny do plochy BI bydlení v rodinných domech příměstskénávrh viz Pokyny (bod VP*11). 5. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Využití pozemku parc. č. 14/1, k. ú. Petrov u Prahy, uváděné v návrhu ÚP jako plocha SV plochy smíšené venkovské-stav budou změněny na plochu ZS zeleň soukromá zahrady a sady-stav viz Pokyny (bod VP*12). 6. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Zastavěné území v lokalitě Na Babách dle výkresu č. 1 Základní 8

10 údaje o podateli* ) Obec Petrov, Hlavní 30, Petrov u Prahy (č. 5; D ; čj /2010/OÚ) (POKRAČOVÁNÍ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) 7.Pozemek před Petrovem od Davle ornou půdu změnit za zeleň ZS. 8.Na základě protestů občanů zrušit lokalitu pro fotovoltaickou elektrárnu. 9.Přečerpávací stanici překreslit na druhou stranu komunikace. 10. V textové části přístupová komunikace k SV (ke kravínu pod Ďáblem) na šíři 6 m. 11. Výkres č. 4 technická infrastruktura není zakreslen vodovod Pijavky s přečerpávací stanicí na pozemku parc. č. 61/ Výkres č. 4 splašková kanalizace u Kratochvílů, na pozemku parc. č. 35/3, není gravitační překreslit na výtlak. 13. Textová část návrh opravit adresu členění území návrhu ÚP bude změněno z plochy OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení-stav na plochu RU rekreace individuální stavební uzávěra (zóna C)-stav viz Pokyny (bod VP*13). 7. Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Plocha sady, zahrady-návrh dle ÚPnSÚ byla zkonzumována při vyhovění námitce uvedené pod poř. č. 20a, 20b tohoto vyhodnocení, kdy se tato plocha stane součástí zastavitelné plochy Z8, která bude oproti návrhu ÚP zvětšena. 8. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Z návrhu ÚP bude vypuštěna zastavitelná plocha Z11 s využitím jako plocha specifická XF plocha pro fotovoltaickou elektrárnu-návrh, včetně plochy ZO zeleň ochranná a izolační-návrh po obvodu plochy Z11. V dotčeném území bude vrácen stav dle ÚPnSÚ s tím, že na celém pozemku parc. č. 58/2, k. ú. Petrov u Prahy, se vymezí plocha NZ plochy zemědělské orná půda-stav viz Pokyny (bod VP*1). 9. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Přečerpávací stanici splaškových vod, dle návrhu ÚP, vlevo od silnice II/104 při vjezdu do Petrova, bude přemístěna napravo k zastavitelné ploše Z8 viz Pokyny (bod VP*14). 10. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: V subkapitole D Místní a účelové komunikace textové části návrhu ÚP bude změněn text poslední věty Minimální požadovaná trvale průjezdná šířka komunikace je 3 metry. na Minimální šíře uličního prostoru místních komunikací a účelových veřejných komunikací je požadována 6 metrů. viz Pokyny (bod VP*15). 11. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Ve výkresu č. 4 Technická infrastruktura grafické části návrhu ÚP bude zakreslen vodovod Pijavky s přečerpávací stanicí na pozemku parc. č. 61/79, k. ú. Petrov u Prahy viz Pokyny (bod VP*16). 12. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Ve výkresu č. 4 Technická infrastruktura grafické části návrhu ÚP bude změněn zákres gravitační kanalizace na pozemku parc. č. 35/3, k. ú. Petrov u Prahy, v ulici před rodinným domem čp. 117, na výtlak viz Pokyny (bod VP*17). 13. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: V textové části návrhu ÚP a jeho odůvodnění bude opravena e-mai- 9

11 údaje o podateli* ) Obec Petrov, Hlavní 30, Petrov u Prahy (č. 5; D ; čj /2010/OÚ) (DOKONČENÍ) Námitky dotčených osob ( 52 odst. 2 stavebního zákona) Miloš Bárta, Pod Švabinami 931/36, Plzeň (č. 6; D ; čj /2010/OÚ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) 14. Textová část návrh ÚZ Petrova návrh opravit číslování stránek (1 23). 15. Textová část návrh str. bez čísla nové zastavitelné plochy Z1 opravit na 2 3 RD. 16. Textová část návrh nové zastavitelné plochy Z7 vysoký počet RD. 17. Textová část po společném jednání str. 8, druhý řádek minimální požadovaná šířka komunikace je 3 m. Jak je to myšleno, budou tam vybudovány samostatná stání mimo vozovku? Příloha: situační plánek k bodu 11 Jako vlastník lesního pozemku v katastrálním území Sázava u Petrova, parc. č. 152/10, 152/11, 152/12 nesouhlasím s novým návrhem ÚP Petrov z dubna 2009 ve vztahu k výše uvedeným parcelám z těchto důvodů: OÚ Petrov nesplnil dohody vyplývající z kupní smlouvy (smlouva trhová č. 87/41) ze dne , kde se v odstavci VII. uvádí: kupující souhlasí s oddělením z parcely 152/1 díl co nově utvořené pozemkové parcely 152/11 les a 152/12 les, které jsou určeny k vybudování nové veřejné cesty, vztažmo ulice. Kupující se zavazuje, že tyto nové vzniklé pozemkové parcely do veřejného statku odevzdá, dle podmínek správkyně veřejného statku. Odstavec VIII. smlouvy trhové obsahuje na předmětné pozemkové parcele označené v plánu písmenem k-l-m-n-o co nově vzniklá parcela 152/10, postaví kupující obytný dům. Po předání parcel 152/11 les a 152/12 les byly na těchto parcelách vybudovány přístupové a obslužné komunikace bez jakýchkoli problémů, avšak výstavba obytného domu, kvůli které byla koupě pozemku provedena byla ze strany OÚ Petrov okamžitě zablokována. Tento stav trvá do dnešního dne, přes opakované žádosti, podané vlastníkem pozemku parcely č. 152/10 na změnu územního plánu. Je nutné podotknout, že změny ÚP byly ze strany OÚ Petrov již několikrát provedeny, aniž by nás OÚ Petrov o této skutečnosti informoval, což se týká i současné lová adresa místo na viz Pokyny (bod VP*18). 14. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Číslování stránek textové části odůvodnění návrhu ÚP bude opraveno a rovněž tak i stránkování v obsahu viz Pokyny (bod VP*18). 15. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Počet nových rodinných domů (RD) u plochy Z1, uvedený v tabulce za stranou 11 textové části odůvodnění, bude snížen ze 4 RD na 2 až 3 RD viz Pokyny (bod VP*18). 16. Námitce se částečně vyhovuje. Odůvodnění: Budou prověřeny orientační počty nových RD v jednotlivých zastavitelných plochách, zejména plochy Z7, uvedené za stranou 11 textové části odůvodnění návrhu ÚP viz Pokyny (bod VP*18). 17. Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: V subkapitole D Místní a účelové komunikace textové části návrhu ÚP bude změněn text poslední věty Minimální požadovaná trvale průjezdná šířka komunikace je 3 metry. na Minimální šíře uličního prostoru místních komunikací a účelových veřejných komunikací je požadována 6 metrů. viz Pokyny (bod VP*15). Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Pozemky parc. č. PK 152/11 a PK 152/12, k. ú. Sázava u Petrova, jsou evidovány katastrem nemovitostí pouze jako parcely zjednodušené evidence a jejich druh pozemku není znám, stejně tak i jejich poloha v mapě katastru nemovitostí; pravděpodobně jsou vlastnicky součástí parcel 151/1 a 152/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, nejedná se tudíž o lesní pozemek, ale stávající pozemní komunikace, v režimu účelové veřejné komunikace, které jsou v působnosti silničního správního úřadu, Obecního úřadu Petrov, a do ÚP byly převzaty jako stav v souladu s údaji katastru nemovitostí, návrh ÚP je tudíž nevymezuje. Pozemek parc. č. 152/10, k. ú. Sázava u Petrova, je druhem pozemku lesní pozemek, požívající ochranu jako pozemek určený k plnění funkcí lesa podle 3 a násl. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako významný krajinný prvek podle 3 odst. 1 písm. b) a násl. zákona č. 114/11992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podle údajů katastru ne- 10

12 údaje o podateli* ) Miloš Bárta, Pod Švabinami 931/36, Plzeň (č. 6; D ; čj /2010/OÚ) (POKRAČOVÁNÍ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) změny ÚP. Naše žádosti jsou ignorovány. Tento stav potvrzuje i skutečnost, že na naší žádost ohledně změny ÚP ze dne , sděluje stavební úřad v Jílovém u Prahy, že s tímto požadavkem, jako pořizovatel ÚPD, nesouhlasí z důvodu platné stavební uzávěry, vydané Okresním úřadem Praha-západ, na výstavbu nových objektů, dopisem ze dne čj. 578/97 J. Tato vyjádření stav. úřadu Jílové u Prahy se však později ukázala jako nepravdivá a zavádějící. O tomto jsme se přesvědčili při osobním jednání v srpnu 2009 na OÚ Petrov, kde nám starostkou obce byl předložen nový ÚP, kde veškeré přilehlé pozemky měly být zastavěny a pole i lesní parcely byly změněny na stavební parcely a přístupové komunikace. Znovu nás starostka obce ujišťovala, že opětovně došlo ke stavební uzávěře. Přes tato tvrzení však přibližně v období došlo k výstavbě minimálně třech rodinných domků na přilehlém poli k naší parcele. Z důvodu negace našich požadavků ze strany OÚ Petrov došlo a stále dochází k devastaci naší parcely obyvateli okolní zástavby, kteří parcelu 152/10 využívají jako veřejnou skládku komunálního odpadu, zeminy a ostatního materiálu. Tuto devastaci svým jednáním podpořil ve značné míře i sám OÚ Petrov, kdy na naší parcelu umístil několik kontejnerů v roce 1997 a na stromy vyvěsil vyhlášku o jejich užívání za OÚ Petrov Jaroslav Staněk starosta obce Petrov. Tímto postupem byla skládka v podstatě legalizována. Kontejnery jsou na parcele stále. Benevolencí OÚ Petrov tak došlo k vybudování parkoviště aut na naší parcele, které vzniklo rozšířením komunikace na parcele 152/12 návozem stavební suti a zeminy majiteli okolních parcel. Jedná se o plochu cca 21 7m, která je ohraničena železničními pražci. Z obou stran parkoviště dochází postupně k zavážení naší parcely zeminou, staveb. materiálem a zahradním odpadem. Vznikly tak dvě deponie uvnitř parcely, jedna o rozměru 20 6 m a druhá cca 9 7 m o výšce 160 cm. Tato skutečnost je i potvrzena ve znaleckém posudku č /2000, zpracovaném Ing. Milanem Henikem dne Z výše uvedeného vyplývá, že parcela 152/10 nesloužila a neslouží k plnění funkce lesa, ale jako skládka pro široké okolí, což všem vyhovuje. Parcela byla a je logickým prodloužením již zastavěných parcel, porostlá v době koupě křovinami a náletem listnatých stromů a koupena tak, jak bylo přislíbeno z důvodu výstavby rodin. domu nebo rekreačního objektu, stejně tak, jak se postupovalo na dnes již zastavěných okolních parcelách, v souladu s tržní (kupní) smlouvou. Dále bych chtěl OÚ Petrov upozornit na to, že po orientačním zaměření parcely 152/10 pravděpodobně prochází po našem pozemku veřejná cesta, souběžně s polem bývalého JZD parcel. č. 86/1 a 87/1, spojující parcely č. 152/11 a 152/12. V této cestě je, dle informace místního obyvatele, umístěn vodovodní řad pro okolní nemovitosti. Je zarážející, že o této skutečnosti nás nikdo neinformoval, minimálně jako účastníka řízení (možná však maji- movitostí se tudíž nejedná o pozemek, který by nesloužil či neslouží k plnění funkcí lesa, a to nezpochybnily při společném jednání ani dotčené orgány, zejména pak orgán státní správy lesů, Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí. Pozemek parc. č. 152/10 nebyl nikdy v ÚPnSÚ vymezen jako zastavitelné území, nemohl být proto pod stavební uzávěrou, a na změnu tohoto stavu nebyl ve schváleném zadání ÚP uplatněn žádný požadavek. Ze strany vlastníka pozemku nebyla ke zveřejněnému návrhu zadání ÚP uplatněna žádná připomínka. Řešení současného stavu a využívání pozemku parc. č. 152/10 není předmětem ÚP, ale jeho vlastníka. Pořizování ÚP probíhá v souladu se stavebním zákonem a správní řádem a jedná se o postupy, které nejsou správním řízením, proto nejsou účastníci řízení, a oznámení o projednávání se všem doručuje veřejnou vyhláškou, pokud stavební zákon nestanoví jinak (dotčené orgány aj.). 11

13 údaje o podateli* ) Miloš Bárta, Pod Švabinami 931/36, Plzeň (č. 6; D ; čj /2010/OÚ) (DOKONČENÍ) Miloš Bárta, Pod Švabinami 931/36, Plzeň (č. 7; čj /2010/OÚ) Mgr. Dan Dvořák, Tulešická 458/2, Praha 5 (č. 8; D ; čj /2010/OÚ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) tele pozemku). Tato cesta není zakreslena v žádné katastrální mapě a je zde předpoklad, že vznikla nelegálně na cizím pozemku. Na základě výše uvedených skutečností a neochoty OÚ Petrov přistoupit na změnu ÚP parcely 152/10 se domníváme, že Obecnímu úřadu tento stav vyhovuje a očividně ho podporuje. Žádám Vás tímto o zajištění uvedení parcely do původního stavu a zabránění další devastaci. Změna ÚP by k tomuto přispěla a vyřešila tak další možné komplikace. Opakovaně Vás tímto žádám o změnu ÚPnSÚ Petrov lesní pozemek p. č. 152/10 k. ú. Sázava II. Veškerá naše tvrzení je možné doložit fotodokumentací. V opačném případě jsme nuceni podat trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci poškozování cizího majetku a o této věci informovat odbor životního prostředí Praha-západ a stavební úřad Praha-západ. Jako majitel parc. č. 152/10, 152/11, 152/12 žádám o zahrnutí pozemku 152/10 do ÚP Petrova. Tento požadavek není v rozporu se stanoviskem stavebního úřadu v Jílovém u Prahy ze dne , ve kterém umožňuje na parcele zástavbu po vyčlenění parcely z lesní kultury. Les neslouží k hospodářským účelům a produkci dřeva. Parcela 152/10 byla uznána v r jako stavební pozemek a stavební poplatky zaplaceny OÚ v Petrově. Námitka podaná dne platí v plném rozsahu. Vlastník parcely č. 238/2, k. ú. Petrov u Prahy, a nemovitosti čp. 11 na stavební parcele č. 42, k. ú. Petrov u Prahy, číslo LV 75. Námitka k řešení dopravní obslužnosti v historickém centru osady Bohuliby: Citát z textu návrhu ÚP Bohulib B.2.2) Kulturní hodnoty: Kulturní hodnoty jsou v Petrově reprezentovány historickým jádrem Petrova a Bohulib, kde je nutno při výstavbě, přestavbě a jiných úpravách nutno ve zvýšené míře dbát na zachování charakteru místa V Bohuli- Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Pozemek parc. č. 152/10, k. ú. Sázava u Petrova, je druhem pozemku lesní pozemek, požívající ochranu jako pozemek určený k plnění funkcí lesa podle 3 a násl. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako významný krajinný prvek podle 3 odst. 1 písm. b) a násl. zákona č. 114/11992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podle údajů katastru nemovitostí se tudíž nejedná o pozemek, který by nesloužil či neslouží k plnění funkcí lesa, a to nezpochybnily při společném jednání ani dotčené orgány, zejména pak orgán státní správy lesů, Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí. Pozemek parc. č. 152/10 nebyl nikdy v ÚPnSÚ vymezen jako zastavitelné území a na změnu tohoto stavu nebyl ve schváleném zadání ÚP uplatněn žádný požadavek. Ze strany vlastníka pozemku nebyla ke zveřejněnému návrhu zadání ÚP uplatněna žádná připomínka. Pokud byl předmětný pozemek již v roce 1942 uznán jako stavební pozemek, mělo být toto řešeno vlastníkem při pořizování ÚPnSÚ, schváleném v roce 1995, popř. v jeho změně č. 1, schválené v roce K námitce nebyly přiloženy žádné relevantní listiny. Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: V Bohulibech, části obce Petrov, je jedinou změnou koncepce dopravy nové silniční napojení východní části Bohulib v souvislosti s výstavbou dálnice D3, vymezené v návrhu ÚP jako veřejně prospěšná stavba WD3, které zajistí napojení na silnici III/1044 pomocí nové místní komunikace přes katastrální území Luka pod Medníkem (v trase lesní cesty ze sedla u Kozí Hůrky) v souladu s podklady investora stavby, Ředi- 12

14 údaje o podateli* ) Mgr. Dan Dvořák, Tulešická 458/2, Praha 5 (č. 8; D ; čj /2010/OÚ) (POKRAČOVÁNÍ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) bech je několik staveb prohlášeno za nemovité kulturní památky: Památky zapsané do státního seznamu Číslo rejstříku Část obce Čp. popis pozn / Bohuliby čp. 3 Venkovská usedlost, bez stodoly 10093/ Bohuliby čp. 10 Venkovská usedlost Stavby a objekty navržené k prohlášení kulturní památkou Číslo rejstříku Část obce Čp. popis pozn. Bohuliby čp. 11 Rodinný dům hornický Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat např. realizací nových objektů drobné architektury, kvalitní úpravou veřejných prostranství a zvýšenou péčí o ztvárnění novostaveb a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty přírodní i kulturní. V tomto ohledu je třeba dbát především na přechod mezi různými typy ploch a na čitelné ztvárnění hranic veřejného prostoru a s ním komunikujících staveb. Citát z textu: ÚP Petrova text odůvodnění: US3 Lokalita Bohuliby. Návrh krajinných úprav a uspořádání veřejných prostranství, jež přispějí k obnově původního historického uspořádání Bohulib (hornická obec, unikátně dochovaná do dnešních dnů). Řešena bude problematika harmonického začlenění současné zástavby do krajiny. Nedílnou součástí územní studie bude řešení dopravy této místní části. Řešení dopravy v místní části Bohuliby přináší v současné době značné obtíže a jejich řešení vyžaduje podrobnost, která je nezachytitelná v měřítku územního plánu. Námitka Podle grafického znázornění na ÚP Petrova a dotčených osad se v souvislosti s přípravou výstavby dálnice D3 počítá s dopravním propojením Východních a Západních Bohulib, mimo jiné, pro pasanty, kterým bude dálnicí D3 odříznuta cesta ke komunikaci III/1044 Jílové Luka pod Medníkem. Má být vybudována účelová komunikace úbočím Kozí Hůrky pro spojení Východních Bohulib s obcí Luka pod Medníkem. Veškerou dopravu z osady Na Dolích, Východních Bohulib směrem na Petrov a Jílové, jakož i tranzitní dopravu pasantů z Luk pod Medníkem, kteří by si tudy zkracovali cestu do Petrova a do Davle, směřuje ÚP přes velmi úzkou a nevyhovující komunikaci vedoucí skrze samotné historické centrum osady Bohuliby. Komunikace by vedla v těsné blízkosti památkově chráněných objektů čp. 10 a objektu navrženého k prohlášení za kulturní památku čp. 11 a procházela by cca 1 m od rohu objektu čp. 11 a půl metru od historického starého sklepa v tomto objektu. Komunikace, která dříve fungovala jako formanská cesta pro koňské povozy, byla koncem 80. let minulého století tehdejším JZD vyasfaltována a později počátkem 90. let bez povolení protažena do Východní části Bohulib přes pozemek soukromého vlastníka, který k průjezdu přes svůj pozemek nedal nikdy souhlas. Plné zprovoznění této komunikace by přineslo zcela fatální důsledky pro historické centrum Bohulib a celkově pro Západní Bohuliby. Došlo by k extrémnímu navýšení prašnosti, hlučnosti, emisí výfukových plynů, rizik propadlin. Otřesy způsobené průjezdy moto- telství silnic a dálnic ČR, v ostatním koncepce veřejné dopravní infrastruktury návrhu ÚP neřeší v Bohulibech žádnou zásadní změnu a odráží současný stav. Koncepce dopravy návrhu ÚP nepředpokládá žádný nárůst dopravy v souvislosti s novým napojením na silnici III/1044 a nic nenasvědčuje tomu, že to přinesen zcela fatální důsledky pro historické centrum Bohulib a celkově pro Západní Bohuliby, může dojít pouze k zesílení cílové dopravy do Bohulib v případě využití proluk a zastavitelných ploch. V případě podrobnějšího řešení, mohou stanovit příslušné silniční správní úřady, Obecní úřad Petrov a Městský úřad Jílové u Prahy, individuální dopravní režim, znemožňující případnou tranzitní dopravu. 13

15 údaje o podateli* ) Mgr. Dan Dvořák, Tulešická 458/2, Praha 5 (č. 8; D ; čj /2010/OÚ) (DOKONČENÍ) Zuzana Holá, V Zátiší 198, Petrov Davle (č. 9; D ; čj /2010/OÚ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) rových vozidel by mohly vést k narušení statiky přilehlých památkově chráněných objektů, až k jejich zřícení. Komunikaci by jistě využívala i nákladní doprava, což by znamenalo znásobení negativních účinků a urychlení destruktivního působení na okolní stavby. V řádu měsíců by došlo k totální devastaci historického jádra Bohulib!!!!! Rekreační a oddychový charakter osady by pro většinu trvalých i přechodných obyvatel vzal za své. Tento návrh je zcela kontraproduktivní se snahou v ÚP zachovat cituji: Kulturní hodnoty jsou v Petrově reprezentovány historickým jádrem Petrova a Bohulib, kde je nutno při výstavbě, přestavbě a jiných úpravách nutno ve zvýšené míře dbát na zachování charakteru místa. Proto nesouhlasím s navrženým dopravním řešením v osadě Bohuliby, žádám o trvalé zamezení průjezdu automobilové dopravy historickým centrem Západních Bohulib a navrhuji toto alternativní řešení: Automobilovou dopravu z osady Na Dolích, Východních Bohulib, z osady Nad Bohuliby a potažmo tranzitní dopravu z Luk pod Medníkem do Petrova a Davle přes účelovou komunikaci úbočím Kozí Hůrky směřovat po místní komunikaci podél lokality V Kamínku a poté doleva po Plavecké cestě s vyústěním nad Západními Bohuliby a poté po stávající komunikaci s vyústěním na silnici č. II/104. Tato varianta se zcela vyhýbá místní zástavbě, resp. profil komunikace je v dostatečné vzdálenosti od několika obytných či rekreačních objektů a nepředstavuje zátěž pro životní prostředí, ať se již týká prašnosti, hluku či otřesů. Tento obchvat bude jistě vyžadovat investici, kterou by měl v rámci přeložek místních komunikací v souvislosti s výstavbou D3 hradit její investor. Toto řešení považuji za jediné možné a přijatelné a nebude-li do ÚP zapracováno, budu se proti původnímu návrhu bránit všemi legálně dostupnými prostředky. Příloha: výpis z KN Návrh ÚP nepřesně pracuje s Návrhem na pořízení ÚP Petrova, který úřad obdržel dne 3. září 2007 pod čj. 936/07. V přehledu lokalit záborů PUPFL neodpovídá příslušnému záboru pod označením L3 ani tvar, ani plocha, které byly požadovány výše specifikovaným návrhem. Toto žádám uvést do souladu s původním návrhem, neboť zaměření záboru přesně kopíruje současnou hranici lesa na ploše, které se žádost týká, les minimálně 50 let není. Každé jiné zakreslení a plocha (výměra) jsou z pohledu skutečného stavu nelogické a nesprávné. Přílohy: 1.Kopie detailu z mapy záboru PUPFL příslušné části L3 2.Kopie tabulky E.2.1) Přehled lokalit záborů PUPFL (str. 17) 3.Kopie první strany Návrhu na pořízení ÚP Petrova OÚ Petrov obdržel pod čj. 936/07 4.Kopie vyjádření Obecního úřadu Petrov z čj. 936/07 Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Vymezení záboru pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) označeného jako L3 ve výkresu OD-3 Předpokládané zábory půdního fondu bude uveden do souladu s návrhem na pořízení ÚP Petrova evidovaného pod poř. č. 15 (čj. 936/07 ze dne 3. září 2007), a ve stejném rozsahu bude upravena velikost plochy SR plochy smíšené obytné rekreační (zóna A)-stav na části lesního pozemku parc. č. 140/10, k. ú. Sázava u Petrova viz Pokyny (bod VP*8). 14

16 údaje o podateli* ) Zuzana Holá, V Zátiší 198, Petrov Davle (č. 9; D ; čj /2010/OÚ) (DOKONČENÍ) Ing. Milan Jindra, Gabčíkova 1225/6, Praha 8; Ing. Vlastimil Řezníček, Ke Kurtům 375/19, Praha 4; Karel Martinec, Laudova 1003/26, Praha 6; Jiří Papírník, Na Záhonech 1383/67, Praha 4; František Pavlis, Drozdov 36, Cerhovice; Mgr. Štěpánka Zaorálková, Počernická 353/71, Praha 10; Emil Zaorálek, Počernická 353/71, Praha 10; Ing. Jiří Seidel, Karlovo náměstí 557/30, Praha 2; Zdeněk Ševčík, V Lískách 1780/5, Praha 4; Eva Šrámková, U Libušiných Lázní 1032/3, Praha 4; Anna Šimáková, V Olšinách 878/8, Praha 10; Jiří Bureš, Na Ořechovce 484/41, Praha 6 (č. 10; D ; čj /2010/OÚ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) 5.Kopie zaměření a výměry navrhované změny shodná s návrhem, kterou OÚ Petrov obdržel pod čj. 936/07 Na území označeném v návrhu ÚP jako plocha Z11, tedy na ploše o výměře cca 2,18 ha mezi chatovou oblastí Chlomek, domy v oblasti Nových Chodů a naší osadou KON-TIKI čítající celkem 20 chat je navržena plocha pro umístění fotovoltaické ( sluneční ) elektrárny. V současné době je zde pole, které zůstalo prakticky již jako jediné v okolí naší osady. S umístěním této elektrárny na ploše Z11 jako majitelé pozemků v jejím bezprostředním okolí nesouhlasíme a podáváme tímto připomínku k návrhu ÚP z následujících důvodů: Plánované umístění fotovoltaické elektrárny je navrženo v hustě obydlené oblasti využívané zejména k rekreaci. Plocha Z11 v současné době odděluje chatovou oblast Chlomek od navrhované zástavby v Nových chodech a osad KON-TIKI a Dobrá voda zelenou plochou. Pole a les zde navazují na okolní krajinu a dávají tak prostor k procházkám v blízkém okolí naší osady. Její pokrytí fotovoltaickými panely je proto naprosto nepřijatelné pro sousední chatové osady a lidi, kteří sem jezdí odpočívat. Jedná se o relaxační zónu jak pro chataře, tak pro občany obce, kteří právě pro klid a množství zeleně vyhledávají tuto část Petrova pro vycházky, jízdu na kole atd. Jakákoliv zástavba plochy Z11 uzavře další možnou plochu pro migraci zvěře mezi lesními plochami mezi obcí Petrov a Chlomek na severu a lesními plochami severně od osad Dobrá voda a Pijavky a znemožní tak její přístup k Sázavě. Projekt podobného rozsahu a obsahu rozhodně nepatří do takto hustě osídlené a využívané krajiny. Obrovská plocha lesknoucích se panelů bude vidět i z dalekého okolí a razantně změní ráz krajiny, která je právě pro svůj charakter a blízkost k Praze tak cenná. Stavba tohoto typu a rozsahu znehodnotí klidovou zónu a v neposlední řadě tak sníží i cenu našich pozemků. Dříve umožňovalo okolí naší osady krásné procházky s výhledem na Medník a do údolí Sázavy a bylo klidovou zónou se spoustou zvěře a ptactva. V současné době jsou již plochy mezi osadou a obcí zastavěny a také na plochách severovýchodně od osady je plánována výstavba staveb pro bydlení (plocha BI.). Vítáme proto navrhované využití pozemku parc. č. 67/12 jako plochy plnící funkci lesa a rovněž potvrzení stávajícího využití severní části pozemku par. č. 58/2 jako plochy zemědělské s trvalým travním porostem. Žádáme proto také o ponechání využití zbývající jižní části tohoto pozemku (plochu označenou Z11 v návrhu ÚP) jako plochu zemědělskou, namísto jejího využití pro umístění fotovoltaické elektrárny. Připomínáme ještě pro úplnost podmínky našeho souhlasu se změnou ÚP obce Petrov na parc. č. 67/10 Námitce se částečně vyhovuje. Odůvodnění: Z návrhu ÚP bude vypuštěna zastavitelná plocha Z11 s využitím jako plocha specifická XF plocha pro fotovoltaickou elektrárnu-návrh, včetně plochy ZO zeleň ochranná a izolační-návrh po obvodu plochy Z11. V dotčeném území bude vrácen stav dle ÚPnSÚ s tím, že na celém pozemku parc. č. 58/2, k. ú. Petrov u Prahy, se vymezí plocha NZ plochy zemědělské orná půda-stav viz Pokyny (bod VP*1). Důvod k omezení jižní části zastavitelné plochy Z10 pásem zeleně o šířce až 18 m není v námitce odůvodněno, ve fázi ÚP není vyžadováno udělení souhlasu vlastníků sousedních pozemků chatové osady KON-TIKI a v případě, že nějaké důvody existují, nebo byly s vlastníky dotčených pozemků parc. č. 67/10 a 67/13, k. ú. Petrov u Prahy, již předjednány, mohou být uplatněny při umísťování staveb na předmětných pozemcích. Vymezením plochy zeleně by mohlo rovněž dojít k poklesu velikosti stavebního pozemku pod minimální velikost 800 m 2, a tím by byla zástavba znemožněna. Požadavek na vymezení pásu zeleně nebyl uplatněn při projednávání zadání ÚP a neuplatnily jej ani dotčené orgány při společném jednání. Zastavitelná plocha Z10 proto zůstane beze změn. 15

17 údaje o podateli* ) Ing. Milan Jindra; Ing. Vlastimil Řezníček; Karel Martinec; Jiří Papírník; František Pavlis; Mgr. Štěpánka Zaorálková; Emil Zaorálek; Ing. Jiří Seidel; Zdeněk Ševčík; Eva Šrámková; Anna Šimáková; Jiří Bureš (č. 10; D ; čj /2010/OÚ) (DOKONČENÍ) Miroslava Poličanská, Dubová 170/1, Říčany u Prahy; Pavel Sváček, Třešňová 1476, Praha 9 (č. 11; D ; čj /2010/OÚ) Pavel Růžička, Nové Bytovky 129, Petrov u Prahy; Josef Růžička, námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) a 67/13 k využití pro bydlení v rodinných domech (plocha označená v ÚP jako Z10), které vám byly předány již v roce 2007 (podmínka výsadby vzrostlé zeleně v jižní části parcel v pruhu šířky cca 18 m) viz příloha. Požadujeme její zahrnutí také do textové části připomínkovaného ÚP Petrova. Příloha: Souhlas se změnou ÚP Petrov u Prahy ze dne Jako spoluvlastníci pozemku parc. č. 134/1 o výměře m 2 pro katastrální území Petrov u Prahy, obec Petrov, zapsaného na listu vlastnictví číslo 1345 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha západ, vznášíme námitku proti návrhu ÚP dle 52 odstavce 2 a 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Pozemek jsme koupili v lednu 2004, s tím, že na něm vybudujeme rodinné domy a budeme v Petrově bydlet. V době našeho nákupu pozemku byl pozemek v ÚP určen k výstavbě RD, a proto jsme ho také koupily. Byly zahájeny přípravné práce na projektech, byly zrealizovány přípojky vody a kanalizace a proveden hrubý podklad komunikací. To vše samozřejmě s vědomím a souhlasem obce a na základě příslušných povolení. Než došlo k samotné výstavbě, můj spoluvlastník pan Poličanský zemřel, a to v červnu roku 2006, tudíž celý projekt se zastavil z důvodu dědického řízení, které skončilo až v květnu roku V tomto období nebylo možné další záměry realizovat. Část pozemku v dědictví připadla pozůstalé manželce a bylo možno učinit zásadní rozhodnutí, že v projektu budeme pokračovat. Bohužel mezi tím došlo k tomu, že na tuto lokalitu byla obcí vydána stavební uzávěra, která nám znemožnila další realizaci projektu a navíc jsme zjistili, že obec tvoří nový ÚP, ve kterém již s těmito plochami nepočítá pro zastavění, ale mění je na zeleň. S touto změnou zásadně nesouhlasíme, protože poškodí naše vlastnická práva, znehodnotí nám naše již vynaložené investice, a to jak do nákupu pozemku (kupní cena samozřejmě odpovídala pozemku stavebnímu), tak do již vybudované infrastruktury, kterou s ohledem na uvažované funkční využití v novém ÚP nebude možno pravděpodobně dále použít. V případě, že obec neustoupí od záměru změny využití výše uvedeného pozemku na zeleň, budeme se muset bránit soudní cestou a po obci budeme požadovat náhradu škody, která nám tímto postupem vznikne. Proto žádáme, aby v novém ÚP zůstalo, pro pozemek č. parc. 134/1, k. ú. Petrovu Prahy, zachováno původní funkční využití tj. čistě obytné. Jakožto spoluvlastníci pozemku parc. č. st. 560, parc. č. PK 110/1 pro kat. území Petrov u Prahy, podáváme ke shora uvedenému návrhu ve stanovené lhůtě 45 dnů od vyvěšení tyto námitky: Námitce se vyhovuje. Odůvodnění: Využití pozemku parc. č. 134/1, k. ú. Petrov u Prahy, označeného ve schváleném zadání ÚP jako lokalita A8 a v návrhu ÚP jako nezastavěné území NZT plochy zemědělské trvalé travní porostystav bude vráceno do stavu dle ÚPnSÚ s tím, že předmětné území bude zařazeno do zastavitelných ploch BI bydlení v rodinných domech příměstské-návrh. Z hlediska základního členění území bude tato zastavitelná plocha součástí jedné zastavitelné plochy, označené jako Z6 viz Pokyny (bod VP*3). 16

18 údaje o podateli* ) U Lípy 7, Davle; Hana Volešáková, Kamenný Přívoz 242, Kamenný Přívoz; na základě plné moci zastupuje: JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, advokát, Advokátní kancelář Praha 2, Jugoslávská 481/12 (č. 12; D ; čj /2010/OÚ) Lubomír Slabý, Kamenný Újezdec 180, Kamenný Přívoz; Josef Slabý, Klíčovská 789/3, Praha 9; na základě plné moci zastupuje: Mgr. Tomáš Uherek, advokát, námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) První námitka se týká našeho pozemku parc. č. st. 560 v kat. území Petrov u Prahy. Tento pozemek jsme získali směnou od Obce Petrov realizovanou na základě dohody z za původně náš pozemek parc. č. 109 v kat. území Petrov. S návrhem na směnu přišla sama obec, neboť parc. č. 109 byla vhodná z hlediska záměru obce vystavět čističku odpadních vod. Původní parc. č. 109 byla parcelou stavební a protože jsem od počátku měli v úmyslu na našem pozemku stavět, byl i směněný pozemek č. 560/4 (nyní 560) pochopitelně pozemkem stavebním. Návrhem nového ÚP by se naše původně stavební parcela měla stát plochou s rozdílným způsobem využití, tedy plochou nezastavitelnou typu trvalý travní porost (plocha zemědělská). Vzhledem k tomu, že tento náš současný pozemek, na němž hodláme realizovat stavbu dle původního záměru, by po změně využití realizované na základě návrhu ÚP neumožňoval zastavění, nesouhlasíme s navrhovanou změnou ÚP ohledně využití pozemku, resp. jeho zařazením mezi nezastavitelné plochy a požadujeme, aby pozemek byl svým využitím zařazen mezi plochy zastavitelné. V opačném případě by nezbylo, než jednání obce v návaznosti na uzavřenou směnnou smlouvu posoudit jako odporující dobrým mravům. Druhá námitka se týká pozemku parc. č. PK 110/1 vedeného ve zjednodušené evidenci. I tento pozemek původně určený jako pozemek stavební je v návrhu ÚP uveden jako plocha nezastavitelná. Vzhledem k tomu, že i na tomto pozemku máme v úmyslu stavět, nesouhlasíme proto s navrhovanou změnou a navrhujeme, aby i u tohoto pozemku byl ponechán původní způsob využití, tedy jako plocha zastavitelná. Příloha: 3 plná moc Klienti jsou vlastníky nemovitostí, které jsou předmětem Zadání, a to pozemku parc. č. 464/22, zapsaného na LV 1276, katastrální území Petrov u Prahy, který je v zadání označen jako lokalita A13 a pozemku parc. č. 93/1, doposud nezapsaného na LV, katastrální území Petrov u Prahy, který je v zadání označen jako lokalita A3 (dále společně jen Pozemky ). Z pozice vlastníka nemovitostí, které jsou předmětem Návrhu vznáší Klienti ve smyslu ust. 52 odst. 3 stavebního zákona v zákonné lhůtě následující námitky: První námitka byla zohledněna. Odůvodnění: Námitka je zmatečná v označení pozemku, kterého se týká, neboť na pozemku parc. č. st. 560, k. ú. Petrov u Prahy, o výměře 52 m 2 je postavená stavba pro rodinnou rekreaci če. 879, kdežto směněný pozemek má parc. č. 560/4, k. ú. Petrov u Prahy, a ten je předmětem námitky, protože u něj, jako součásti lokality A14, došlo na základě schváleného zadání ÚP k vypuštění ze zastavitelné plochy pro sport. Využití nezastavěného území, pozemku parc. č. 560/4, k. ú. Petrov u Prahy, v návrhu ÚP označeného jako NZT plochy zemědělské trvalé travní porosty-stav, bude změněno na zastavitelnou plochu s využitím jako OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení-návrh, tj. dojde k navrácení stavu dle ÚPnSÚ viz Pokyny (bod VP*2). Druhá námitka nebyla zohledněna. Odůvodnění: Pozemek parc. č. PK 110/1, k. ú. Petrov u Prahy, je evidován katastrem nemovitostí pouze jako parcela zjednodušené evidence a jeho druh pozemku není znám, stejně tak i jeho poloha v mapě katastru nemovitostí, mapového podkladu návrhu ÚP; pravděpodobně je vlastnicky součástí pozemku parc. č. 93/1, k. ú. Petrov u Prahy, druhem pozemku orná půda, požívající ochranu zejména jako zemědělský půdní fond podle 1 a násl. zákona č. 334/ /1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Ve schváleném zadání ÚP je pozemek parc. č. PK 110/1 součástí lokality A3, u níž byl uplatněn požadavek na její vypuštění ze zastavitelného území, vymezeného platným ÚPnSÚ, a to zejména z důvodu nemožnosti zajištění odpovídající veřejné infrastruktury, a ten byl do návrhu ÚP zapracován. V rámci uplatnění námitky nebyl předložen žádný relevantní důkaz o tom, že by od schválení ÚPnSÚ v roce 1995 byl předmětný pozemek pro zástavbu systematicky připravován. 17

19 údaje o podateli* ) Advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 208/8, Praha 9 (č. 13; D ; čj /2010/OÚ) (elektronické podání zapsáno dne pod čj /2010/OÚ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) 1.Klienti se domnívají, že změnou kvalifikace funkčního využití Pozemků ze stávajícího funkčního využití Bydlení na Orná půda, dochází k neúměrnému zásahu do jejich vlastnického práva, které je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Dle čl. 11 odst. 1 Listiny: Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo je kategorií právní a lze jej vymezit jako právem zakotvenou možnost vlastníka v mezích stanovených právním řádem držet, užívat a nakládat věcmi podle své úvahy a ve svém zájmu, a to mocí, která není závislá na existenci moci kohokoli jiného k téže věci, v téže době. Současně v sobě zahrnuje i právně zabezpečenou možnost vlastníka domáhat se od všech třetích osob zdržení se užívání věci vlastníka proti jeho vůli a zdržení se chování, které ruší vlastníka v jeho držbě, užívání a dispozicích s věcí. Pokud byly Pozemky navráceny Klientům v řádném restitučním řízení ve snaze zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989, pociťují Klienti nynější návrh na změnu kvalifikace funkčního využití Pozemků jako další majetkovou křivdu, kterou je opětovně zasahováno do jejich vlastnických práv. Je třeba poukázat na to, že navrhovanou změnou dojde k výraznému a dlouhodobému snížení hodnoty Pozemků. Tím je míněna ne toliko jejich tržní hodnota ocenitelná penězi, ale především omezení využitelnosti předmětu vlastnictví. Ve svém faktickém důsledku se změna kvalifikace funkčního využití Pozemků rovná fyzickému poškození věci samé. Nad rámec výše uvedeného je třeba zdůraznit, že změna funkčního využití Pozemků na Orná půda zcela přesahuje spravedlivou míru omezení vlastnického práva Klientů, kdy Pozemky jsou navrhovanou změnou jednoznačně dlouhodobě určeny k zemědělské výrobě, kterou se Klienti nezabývají, zabývat nemohou, ani nechtějí. Takovýmto postupem dojde k faktickému (a opětovnému) vyvlastnění předmětných pozemků. Spravedlivá míra omezení vlastnického práva je evidentně překročena rovněž tím, že změnami funkčního využití není dotčen pouze jeden pozemek Klientů, ale pozemky dva (všechny nemovitosti ve vlastnictví Klientů v předmětném katastrálním území), které se navíc nacházejí v různých částech katastrálního území obce Petrov. 2.Dále Klienti namítají, že zde není žádný podstatný důvod ke změně kvalifikace funkčního využití Pozemků. Nebyla zejména vypracována žádná studie, která by prokazovala nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch, které jsou v zadání ÚP označeny jako lokality A1 A18. Tato studie by rovněž měla doložit nutnost vymezení zastavitelných ploch nových, které jsou v zadání ÚP označeny jako lokality C1 C7, resp. lokality B1 16. Pro řešené území nebyl pořízeny územně analytické podklady ve smyslu 26 stavebního zákona. 1. Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Pozemky parc. č. 93/1 a 464/22, k. ú. Petrov u Prahy, jsou druhem pozemku orná půda, požívající ochranu zejména jako zemědělský půdní fond podle 1 a násl. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Ve schváleném zadání ÚP je pozemek parc. č. 93/1 součástí lokality A3 a pozemek parc. č. 464/22 je označen jako lokalita A13, u nichž byl uplatněn požadavek na jejich vypuštění ze zastavitelného území, vymezeného platným ÚPnSÚ, a to zejména z důvodu nemožnosti zajištění odpovídající veřejné infrastruktury, a tento požadavek byl do návrhu ÚP zapracován. V rámci uplatnění námitky nebyl předložen žádný relevantní důkaz o tom, že by od schválení ÚPnSÚ v roce 1995 byly předmětné pozemky pro zástavbu systematicky připravovány. Vymezování zastavitelných ploch jako ploch vhodných k zastavění či jejich vyjmutí je předmětem ÚP, který vydává zastupitelstvo obce především k zajištění ochrany zájmů obce a zájmů jejích občanů, výkonu vlastnických práv k dotčeným pozemkům se návrh ÚP nedotýká a pozemky je možno svobodně a bez omezení užívat k tomu účelu, kterému v současné době slouží, tj. jako orné půdy. K žádnému zásahu do vlastnických práv, zaručených Listinou základních práv a svobod, proto vyjmutím pozemků parc. č. 93/1 a 464/22 ze zastavitelných ploch nedošlo, zastavovat lze pouze pozemky, o kterých tak rozhodlo zastupitelstvo obce. 2. Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Po rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrov o pořízení nového ÚP dne byla veřejnou vyhláškou oznámena možnost podávání návrhů na pořízení ÚP podle 46 odst. 1 stavebního zákona, kterých bylo uplatněno celkem 79, k těmto návrhům uplatnil Obecní úřad Petrov své podněty. O uplatněných návrzích a podnětech bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Petrov dne dle 46 odst. 3 stavebního zákona, s tím, že bylo schváleno jejich prověření územním plánem. Ověření možností a podmínek změn 18

20 údaje o podateli* ) Lubomír Slabý, Kamenný Újezdec 180, Kamenný Přívoz; Josef Slabý, Klíčovská 789/3, Praha 9; na základě plné moci zastupuje: Mgr. Tomáš Uherek, advokát, Advokátní kancelář STRÁNSKÝ & PARTNEŘI, Jandova 208/8, Praha 9 (č. 13; D ; čj /2010/OÚ) (elektronické podání zapsáno dne pod čj /2010/OÚ) (POKRAČOVÁNÍ) námitky (k veřejnému projednání dne 8. dubna 2010) 3.Dále Klienti odkazují na platnou ÚPD, a to ÚPnSÚ Petrov (dále jen jako ÚPnSÚ ), který byl za dobu své existence změněn pouze jednou. K této dokumentaci není přiložena žádná zpráva nebo dokument, který by poukazoval na její nedostatečnost, neaktuálnost či nemožnost reálného využití v souvislosti s moderním rozvojem společnosti. A pokud pořizovatel Zadání zdůvodňuje nutnost aktualizace ÚP v souvislosti s ÚPD kraje, je třeba upozornit, že Zásady územního rozvoje Středočeského kraje nebyly doposud vydány ve smyslu ustanovení 41 stavebního zákona. I kdyby Klienti připustili nutnost sladění stávající plánovací dokumentace se závaznou částí ÚP velkého územního celku Pražského regionu (ve smyslu obecně závazné vyhlášky Středočeského kraje č. 6/2006 ze dne ) (dále jen jako ÚP VÚC ), je nutno zdůraznit, že Pozemky Klientů (ani pozemky sousední) nejsou přímo dotčeny záměry ÚP VÚC a veřejným zájmem na budování nadregionální dopravní infrastruktury koridorem dálnice D3 (D013), přeložkou silnice II/104 (D069) a trasou nového el. vedení VVN (E09). Stávající funkční určení Pozemků není tedy v rozporu s platnou plánovací dokumentací. 4.Změna funkčního využití Pozemků je navíc v přímém rozporu s dokumentem Územní plán Petrova odůvodnění po společném jednání , textová část (dále jen jako Odůvodnění ). a. V čl. C.1) Odůvodnění je deklarován cíl ÚP jako zachování stávajících způsobů využití území s pouze mírným rozvojem. Tento cíl je v příkrém rozporu se zpracovanou dokumentací, která nejenže nahrazuje (zaměňuje) zastavitelné plochy pro bydlení dle ÚPnSÚ za nově určené, ale navíc vypouští 25,45 ha zastavitelných ploch dle ÚPnSÚ. Na druhé straně ÚP obsahuje návrh nové zastavitelné plochy (vynětí ze zemědělského půdního fon- v území územní studií, jako podkladu pro pořizování ÚP, nebylo diskutováno ani požadováno, a zcela postačujícím podkladem pro pořizování ÚP bylo jeho zadání s konkrétně vymezenými a popsanými požadavky, a to včetně podrobných grafických příloh, které bylo po vyhodnocení projednávání upraveno a schváleno Zastupitelstvem obce Petrov dne Uvádět v námitce, že nebyly pořízeny územně analytické podklady ve smyslu 26 stavebního zákona, lze považovat pouze za informaci podatele, neboť to konstatoval pořizovatel již ve schváleném zadání ÚP ( ). V souladu s 185 odst. 3 stavebního zákona zajistil pořizovatel zpracování průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícím územně analytickým podkladům, protože Městský úřad Černošice pořídil územně analytické podklady až k Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Pořízení nového ÚP bylo schváleno Zastupitelstvem obce Petrov dne , tedy ještě v době, kdy stavební zákon v 188 odst. 1 stanovil platnost ÚPnSÚ do (nyní platí do ). Obec tak postupovala v souladu s 5 odst. 6 stavebního zákona, kdy je povinna pořídit změnu ÚPD, v našem případě nový ÚP, pokud došlo ke změně podmínek, za kterých byl ÚPnSÚ schválen, a ke změně podmínek účinností nového stavebního zákona zcela určitě došlo. Není proto třeba zdůvodňovat proč se pořizuje nový ÚP. Závaznost nadřazené ÚPD pro pořizování ÚP byla uvedena v kapitole 2 zadání ÚP a je dána 187 odst. 7 a 189 odst. 2 stavebního zákona. Stanovení způsobu využití pozemků parc. č. 93/1 a 464/22, k. ú. Petrov u Prahy, není dotčeno nadřazenou ÚPD ani Politikou územního rozvoje ČR 2008 a je proto zcela v kompetenci o něm rozhodnout Zastupitelstvu obce Petrov. 4. Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění: Vyjmutí pozemků parc. č. 93/1 a 464/22, k. ú. Petrov u Prahy, je zcela v souladu s textovou částí odůvodnění návrhu ÚP, protože nový ÚP se vrací ke stávajícímu způsobu využití území, tj. k vymezení zastavěného území s jeho aktualizací oproti platnému ÚPnSÚ, a připouští se pouze mírný rozvoj, vymezení zastavitelných ploch, a to v souladu se schváleným zadáním, tj. projevem vůle Zastupitelstva obce Petrov, voleným orgánem spravující obec, odůvodněné zajiště- 19

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Kamen ic e è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 4 územního plánu obce Kamenice OBEC KAMENICE ZASTUPITELSTVO OBCE Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice, okres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva města Dobrovice. è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4. územního plánu města Dobrovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva města Dobrovice è. 1/2010 ze dne 11. kvìtna 2010 ZMĚNA Č. 4 územního plánu města Dobrovice MÃSTO DOBROVICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice;

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Petrov è. 1/2011 ze dne 29. bøezna 2011 ÚZEMNÍ PLÁN PETROVA OBEC PETROV ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 30, 250 81 Petrov u Prahy, okres Praha-západ, kraj Středočeský,

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastup it e ls t v a obce Dolní Břežan y è. 1/2 0 1 6 / O O P ZMĚNA č. 5 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÍ BŘEŽANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Řisuty è. 1/2013/OOP ze dne 3. øíjna 2013 ZMĚNA č. 1 územního plánu Řisuty OBEC ÿisuty ZASTUPITELSTVO OBCE Řisuty 84, 273 78 Řisuty, okres Kladno, kraj Středočeský,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Strážné è. 1/2011/OOP ze dne 1. listopadu 2011 ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÉHO OBEC STR én ZASTUPITELSTVO OBCE Strážné 129, 543 52 Strážné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký;

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE

OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC LIBEÿ ZASTUPITELSTVO OBCE Libeř 35, 252 41 Dolní Břežany, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241415 Tel.: 241 940 477, fax: 241 940 486; e-mail: podatelna@liber.cz; http://www.liber.cz čj.:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 1. Postup při pořízení změny O pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř rozhodlo na svém zasedání dne 28.12.2009 Zastupitelstvo

Více

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník Přezkum a odůvodnění návrhu změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Mělník podle 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Postup

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Textovou část odůvodnění Změny č.1 územního plánu obce Kounov

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015 1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Suchdol nad Lužnicí ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který vymezení zastavěného území vydal: Rada města Suchdol nad Lužnicí číslo jednací: RM 78/14/1422

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán Velká Dobrá odůvodnění

Územní plán Velká Dobrá odůvodnění Územní plán Velká Dobrá odůvodnění 149 Návrh rozhodnutí o námitce : I. 1. Námitce proti změně funkce pozemku č.802 - se vyhovuje. 4. Námitce na vedení místní komunikace přes pozemek - se vyhovuje. Celý

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více