ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. CESTOVNÍ RUCH 65-42M/02

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZAMĚŘENÍ A VELIKOST ŠKOLY MATERIÁLNÍ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY STUDENTSKÁ RADA SPOLUPRÁCE S RODIČI SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY, PRAXE PROFIL ABSOLVENTA PROFESNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTA ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ORGANIZACE NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTECH UČEBNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEVODNÍ TABULKA RÁMCOVĚ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) ANGLICKÝ JAZYK (AJ) NĚMECKÝ JAZYK (NJ) ŠPANĚLSKÝ JAZYK (ŠJ) RUSKÝ JAZYK (RJ) ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD (ZSV)

3 7.7. MATEMATIKA (M) ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (ZPV) TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) OBCHODNÍ KORESPONDENCE (OBK) EKONOMIKA (EK) ÚČETNICTVÍ (ÚČ) MANAGEMENT A MARKETING (MM) ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU (ZCR) TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU (TSCR) DĚJINY KULTURY V SOUVISLOSTECH (DKS) PRAXE (PX) HOTELNICTVÍ (HOT) TURISMUS (TUR) AUTORSKÝ KOLEKTIV

4 1. Identifikační údaje (1) Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro SOŠS ARITA, spol. s r. o. Cestovní ruch M/02 čtyřleté denní s maturitou Adresa školy: V Úžlabině 320, Praha 10 Ředitelka školy: Mgr. Pavla Šarapatková Zástupce ředitele: Mgr. Aleš Nedelkov Koordinátor ŠVP: Bc. Tomáš Kordík Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy : Mgr. Pavla Šarapatková IČO: IZO: Platnost dokumentu: od (1. úprava 2013) ŠVP projednala školská rada dne: ŠVP byl schválen pedagogickou radou dne:... Mgr. Pavla Šarapatková ředitelka školy razítko školy 4

5 Preambule Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, tzv. Školský zákon, zavádějí do vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů, na který navazuje i Rámcový vzdělávací program pro obor. V programu je názorně zpracována koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období v oblasti hotelnictví a turismu, kterou inovovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce Cíle vzdělávání vymezené tímto vzdělávacím programem směřují do čtyř základních oblastí vývoje žáků: k rozvoji osobnosti k přípravě pro život v občanské společnosti k přípravě pro pracovní uplatnění ve službách cestovního ruchu k větší flexibilitě na trhu práce i v dalších oborech podnikání 5

6 2. Charakteristika školy 2.1. Zaměření a velikost školy Střední odborná škola ARITA spol. s r. o. je soukromou odbornou školou zaměřenou na přípravu žáků v oblasti služeb cestovního ruchu v segmentu středního managementu hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur a soustavy informačních center v ČR. V současnosti výuka probíhá formou denního studia v oborech M/006 Management turistických služeb. Od školního roku 2008/2009 je ve formě dálkového studia otevřen obor L/524 Podnikání. Škola sídlí v budově Střední průmyslové školy elektrotechnické, V Úžlabině 320, Praha 10, a její kapacita je 315 žáků, v denní i dálkové formě studia. Poloha školy umožňuje využití všech druhů Pražské Integrované Dopravy. Podrobnější informace, např. o zaměstnancích, zahraniční spolupráci, přijímacím řízení, rozvrhu či sociálních partnerech, jsou k dispozici na průběžně inovovaných internetových stránkách Materiální technické zabezpečení výuky Škola disponuje vedle kmenových tříd, vybavených novým nábytkem, i dvěma počítačovými a jednou jazykovou učebnou s možností velkoplošné projekce. Do výbavy školy dále patří připojení na internet, multimediální výukové programy, odborná učebna stolničení a hotelnictví. Větší počítačová učebna s 25 počítači je využívána pro výuku obchodní korespondence a odborných předmětů Technika služeb cestovního ruchu, Hotelnictví a Turismus. Druhá počítačová učebna se 14 počítači slouží pro výuku Informačních a komunikačních technologií. V obou učebnách probíhají také písemné i praktické maturitní zkoušky. Pro jednotlivé předměty se didaktickou a odbornou technikou postupně vybavují také další učebny. Většinu učeben lze zatemnit a využít zde přenosnou audiovizuální i výpočetní techniku s pevným nebo přenosným plátnem a dataprojektorem. Počítačovou a reprodukční technikou jsou vybaveny i všechny kabinety a sborovna školy. Školní knihovna je dle potřeby průběžně doplňována a má v současné době přes 1500 titulů. Knihovna je přístupná přes školní intranet a její součástí je též archiv DVD, video a audio nosičů. Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi. Na každém patře školy je k dispozici televizor s videem a zpětný projektor. Každý vyučující, který ve výuce využívá kazety či CD, má k dispozici CD přehrávač. Škola je dostatečně vybavena učebnicemi i učebními pomůckami (hlavně pro cizí jazyky a odborné předměty). Při výuce některých předmětů je využíván výukový software. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně doplňovány Personální zabezpečení výuky Koncepce školy vychází z priorit dlouhodobého záměru, profilace a rozvoje potřeb školy a poskytuje čtyřleté odborné vzdělání a nástavbové tříleté vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Cíle stanovené v koncepčních záměrech jsou realizovány vysokoškolsky kvalifikovanými učiteli, i když někteří 6

7 nesplňují podmínky odborné kvalifikace vzhledem k vyučovanému předmětu. Převážně se ale jedná o zkušené učitele na odborné výši, kteří nepředstavují riziko pro kvalitu výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle průběžně kontrolovaného plánu. Pedagogičtí pracovníci se v rámci celoživotního vzdělávání účastní různých seminářů a edukačních akcí pořádaných NÚOV, AHR i vysokými školami i dalšími certifikovanými vzdělávacími institucemi a zahraničními školami Studentská rada Studentská rada je samosprávný orgán žáků školy. Do rady jsou voleni dva zástupci z každé třídy, volby do rady probíhají vždy v dvouletém cyklu. Žáci se tak mohou spolupodílet na řízení školy. Prostřednictvím rady dávají podněty a připomínky k výuce a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty, například v oblasti kultury a sportu. S výchovnou poradkyní a vedením školy se rada schází pravidelně, minimálně dvakrát za pololetí Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně pomocí informačního systému Bakalář, na třídních schůzkách nebo konzultacích s jednotlivými vyučujícími i pomocí ové komunikace. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Zástupci rodičů mají také možnost ovlivňovat obsah školního vzdělávacího programu i další činnost školy prostřednictvím Školské rady. Pro rodiče budoucích žáků a veřejnost jsou každoročně pořádány dny otevřených dveří (cca 4 x za rok). Důležité informace se mohou rodiče dozvědět prostřednictvím webových stránek. Školská rada Školská rada byla zřízena v souladu s platnou legislativou, viz 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon). Rada plní úkoly podle svého plánu činnosti a podílí se na plánování i chodu školy. Je pro vedení školy aktivním partnerem Spolupráce se sociálními partnery, praxe Velmi podstatnou pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je spolupráce nejen s rodiči, ale i s dalšími sociálními partnery z řad hotelů, informačních center, cestovních kanceláří a agentur, zejména tam, kde žáci školy vykonávají odbornou praxi. Škola je členem Asociace hotelů a restaurací, a tak má možnost využívat i konzultací a různých seminářů o současných i budoucích trendech v širokém oboru služeb cestovního ruchu. V souladu s 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné, souvislé i průběžné praxe. Souvislá praxe probíhá od druhého ročníku. Pro žáky prvního ročníku umožňují sociální partneři exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky. Významná je zpětná vazba, kterou partneři poskytují škole prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se zvláště na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své 7

8 další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. Aby se vyučovaná teorie doplnila skutečnou praxí, jsou s vedoucími jednotlivých pracovišť, ve kterých žáci praktikují, konzultovány prostřednictvím učitelů otázky odborné přípravy a profesní terminologie. Škola dále spolupracuje i s Hospodářskou komorou ČR, se Svazem obchodu a cestovního ruchu a s Úřady práce. 8

9 3. Profil absolventa Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola ARITA, V Úžlabině 320, Praha 10 Zřizovatel: Mgr. Pavla Šarapatková Název ŠVP: Cestovní ruch Kód a název oboru vzdělání: 4leté, denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Platnost od: Profesní uplatnění absolventa Absolvent ŠVP oboru Cestovní ruch 65-42M/002 je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, který umí uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v široké oblasti služeb cestovního ruchu. Profesní uplatnění absolventa je možné především v oblasti funkcí středního managementu v různých subjektech cestovního ruchu v hotelích, cestovních kancelářích, cestovních agenturách, turistických informačních centrech i jako samostatně působící podnikatelé ve službách cestovního ruchu na : činnosti řídící činnosti marketingové činnosti odborně provozní činnosti obchodně podnikatelské Možnosti uplatnění absolventa v praxi: v oblasti hotelového průmyslu (střední manažerský pracovník na úseku výrobním, odbytovém a ubytovacím, příp. podnikatel v oblasti stravování a ubytování) v oblasti cestovního ruchu (pracovník cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodce, pracovník informačního centra) v kulturních, lázeňských a sportovně rekreačních zařízeních, v dopravních podnicích (např. ČSA) a v oblasti propagace cestovního ruchu jazykové a odborné ekonomické znalosti umožňují absolventům též uplatnění u tuzemských i zahraničních firem jako budoucí podnikatel v široké oblasti základních i doplňkových služeb CR 9

10 3.2. Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Obecné a osobnostní kompetence Absolvent oboru: se umí chovat společensky a vystupuje profesionálně řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na pracovišti a pracuje podle stanovených technologických postupů, aktivně se účastní diskuzí, umí formulovat a obhajovat své názory a postoje, umí respektovat názory druhých srozumitelně a souvisle formuluje své myšlenky, umí prezentovat své názory umí pracovat v týmu, adekvátně jedná s lidmi, upevňuje interpersonální vztahy sleduje vývojové trendy v jednotlivých oborech cestovního ruchu v rámci celoživotního vzdělávání chápe důležité společenské normy a dodržuje je, umí jednat s lidmi pohotově a kultivovaně se vyjadřuje v mateřském a minimálně v jednom cizím jazyce je schopen být loajálním zaměstnancem i samostatným podnikatelem zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků dále se vzdělává, pečuje o své fyzické i duševní zdraví ovládá a dodržuje zásady a standardy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci hygieny práce a požární prevence umí poskytovat první pomoc při možných úrazech v rámci pracovních i mimopracovních činností umí uplatňovat morální principy, demokratické hodnoty a zásady kritického myšlení orientuje se v měnícím se tržním prostředí flexibilně se orientuje a akceptuje požadavky na trhu práce Odborné kompetence Absolvent oboru ovládá techniku poskytování služeb CR pro různé segmenty zákazníků na úseku služeb : dopravních ubytovacích stravovacích informačních dalších služeb cestovního ruchu 10

11 Absolvent umí uplatňovat: principy středního managementu marketingu zásady podnikatelské etiky základy účetnictví a jeho úlohu v činnosti firmy základy logistiky zeměpisné znalosti jak o České republice a jejích regionech, tak o světě připravovat produkty cestovního ruchu Další výsledky vzdělání Absolvent: zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii uplatňuje při řešení problémů různé metody řešení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné ke splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve umí pracovat s počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií umí pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky on-line a off-line komunikace vyhledává informace na Internetu pracuje s prezentačními programy pracuje s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií pro řešení úkolů umí zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používá vhodné algoritmy využívá a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata) reálných situací a používá je pro řešení jednotlivých úkolů 11

12 Specifické výsledky vzdělání orientace na hotelnictví Absolvent: ovládá a aktivně užívá pravidla společenského chování, osvojil si psychologické zásady jednání se zákazníky a personálem ve vypjatých situacích zná strukturu poskytovaných služeb rozlišuje různé typy organizačních struktur v závislosti na velikosti hotelu, charakterizuje jednotlivé úseky z hlediska náplně práce a podílu na tržbách zná náplň práce jednotlivých pracovníků úseků zásobovacího, stravovacího, ubytovacího, provozního, technického určí počet a pracovní zařazení pracovníků v závislosti na čase a rozsahu poskytovaných služeb zná základní rozdělení surovin a hygienické normy pro jejich skladování dokáže uplatňovat gastronomická pravidla a dietní pravidla při sestavování menu, ovládá zásady výběru nápojů a základy práce somaliéra v běžném provozu i při pořádání gastronomických akcí ovládá řízení a pravidla výběru materiálně technického vybavení ubytovacího zařízení je seznámen se způsoby uplatnění jednotlivých částí systémů Mefisto, Gastro-Easy a Mikros Fidelio v jednotlivých úsecích provozu Specifické výsledky vzdělání orientace na turismus Absolvent: byl veden k samostatné přípravě, organizování, k finančnímu i technickému zajišťování zájezdů a průvodcovské činnosti orientuje se v produktech cestovního ruchu, v různé segmentaci trhu cestovního ruchu, ovládá přípravu produktů cestovního ruchu a jejich propagaci orientuje se v marketingu cestovního ruchu má znalosti zeměpisu cestovního ruchu České republiky a celého světa a dokáže se pružně seznámit se specifiky oblasti, na kterou je daná cestovní kancelář zaměřená orientuje se v organizačním uspořádání cestovního ruchu v ČR, EU a významných destinací světa zná práci orgánů státní správy, samosprávy, podniků v cestovním ruchu orientuje se ve formách spolupráce v rámci principu partnerství na místní a regionální úrovni při vytváření nabídky služeb cestovního ruchu má dobré znalosti zájmových činností (vysokohorská turistika, cykloturistika a další outdoorové aktivity) 12

13 3.3. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. 13

14 4. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1. Podmínky pro přijetí ke studiu Základní podmínkou pro přijetí žáka ke studiu je úspěšné ukončení základního vzdělání na ZŠ v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. - 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70. Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných vědomostí, schopností, zájmů; pro žáky, u kterých byly diagnostikovány dysporuchy, je přijímací řízení přizpůsobeno. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných jsou dále upraveny vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. Škola poskytuje v souladu se zákonem č.561 / 2004 Sb. 16 odst. 4 školského zákona i vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a zveřejněny na stránkách školy (www.arita.cz) Zdravotní způsobilost K přijetí škola vyžaduje potvrzenou přihlášku o zdravotní způsobilosti uchazeče od dorostového praktického lékaře. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání Organizace nové maturitní zkoušky Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitou. Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Povinné společné (státní) zkoušky: Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo Matematika Cizí jazyk u povinných zkoušek nabízí tyto jazyky: Anglický, Německý, Španělský, Francouzský a Ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. 14

15 Profilová část maturitní zkoušky Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se: ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, z možnosti konat 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou: písemnou, praktické zkoušky, ústní zkoušky před maturitní komisí, maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Jedna zkouška může být rovněž kombinací více uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky). Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 12 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Parametry profilové zkoušky vycházejí z RVP Cestovní ruch a jsou v kompetenci dané střední školy. Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na 2 opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Maturitní zkouška podle nového modelu proběhne dle CERMATU v řádném termínu v období duben až červen. Obsah zkoušek je společným průnikem obsahu osnov všech středoškolských oborů končících maturitní zkouškou a prověří to, co je v daném předmětu společné všem maturantům a v této základní úrovni obtížnosti je každá škola dle zákona povinna připravit své žáky na úspěšné složení v této základní úrovni obtížnosti. Úrovně obtížnosti zkoušky z cizího jazyka vycházejí z mezinárodní klasifikace jazykových dovedností (ERR) tak, že úroveň odpovídá úrovni B1. Maturitní zkouška má podle školského zákona dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitou, pokud úspěšně vykoná obě části. 15

16 Český jazyk Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Cizí jazyk Didaktický test Písemná práce ústní zkouška Matematika Didaktický test Společná část Profilová část Zpracování praktické maturitní práce a její obhajoba Ústní zkouška z odborných předmětů podle rozhodnutí ředitele školy Ústní zkouška z ekonomických předmětů podle rozhodnutí ředitele školy Písemné části maturitní zkoušku jsou neveřejné. Ostatní části zkoušky jsou veřejné. Obsah a podoba společné části maturitní zkoušky budou stanoveny dokumenty MŠMT ČR, CERMATu a ředitelem školy Koncepce vzdělávání V centru pozornosti SOŠS ARITA stojí především dobré budoucí flexibilní uplatnění absolventů na trhu práce. V tomto systému vystupují žáci a žákyně jako aktivní spolutvůrci s co nejširším podílem na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího programu. Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků/žákyň. Klíčovým principem uplatňovaným v rámci školy je princip trvalého zlepšování podmínek chodu školy, který provází všechny činnosti a aktivity v ŠVP. Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků, rodičů a dalších sociálních partnerů za rozvoj vzdělávání (podle 2 zákona 561/2004 Sb.), jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost dalšího celoživotního vzdělávání v rychle se vyvíjející globalizované společnosti na prahu třetího tisíciletí. Vzdělávací strategie je dále založena na úzkém propojení školní výuky s praxí a s konkrétní praktickou zkušeností žáků. Od prvního ročníku studia jsou v období ústních maturitních zkoušek žáci ostatních ročníků na souvislých praxích, které v prvních ročnících mají spíše orientační charakter ve formě exkursí v pražských hotelích, cestovních kancelářích, infocentrech, galeriích a muzeích, kde jsou žáci seznamováni s podmínkami reálného provozu v různých oblastech cestovního ruchu s cílem vytvořit správné návyky na spokojenost zákazníků v různých oblastech CR. 16

17 Odborné schopnosti a dovednosti mohou žáci a žákyně zkvalitnit fakultativním výběrem řady nepovinných předmětů (řízení motorových vozidel, další světové jazyky) i možností získání státní zkoušky z průvodcovství, kurzů barmanských a sommeliérských i kurzů carvingu dekorativního vyřezávání zeleniny a ovoce, jejichž úspěšné absolvování je potvrzeno buď státní zkouškou nebo certifikátem MŠMT ČR. V rámci těchto kurzů jsou zájemci seznamováni s nejnovějšími trendy v různých oborech cestovního ruchu. Výuka předmětu praxe ve druhém ročníku probíhá především v prvotřídních hotelích a cestovních kancelářích v Praze. Prostředí těchto firem a jednotlivých provozů CR významně rozvíjí odborné, profesní kompetence i celkově formuje osobnost budoucích středních manažerů, vede je ke kulturnímu, společenskému vystupování a komunikaci prostřednictvím kultivovaného zevnějšku, jímž se při své práci prezentují na veřejnosti. Praxe je nedílnou součástí všech forem praktického vzdělávání. Žáci a žákyně mají možnost dále rozvíjet svoje kompetence na odborných akcích ve spolupráci s renomovanými sociálními partnery školy z řad předních pražských hotelů, CK a dalších subjektů CR. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce zlepšuje i absolvováním profesních tréninkových školení organizovaných ve spolupráci s AHR ČR, jejichž prostřednictvím jsou učitelé odborných předmětů vyškolováni předními personálními manažery hotelů apod. Učitelé pak mají možnost předepsané standardy využívat ve výuce budoucích absolventů a tak lépe reagovat na potřeby praxe. Odborné kompetence jsou průběžně rozšiřovány prostřednictvím prezentací firem a odborných exkurzí ve firmách (např. Česká národní banka, Burza cenných papírů i v exkurzích v Parlamentu ČR aj.) Praktická maturitní zkouška představuje obhajobu ročníkové odborné maturitní práce, zpracované na základě vylosovaných projektových témat z praxe v konkrétních firmách, kde se žáci a žákyně zabývají analýzou zvoleného problému z oblasti managementu, marketingu, produkce a dalších sfér činnosti hotelových i ostatních služeb cestovního ruchu. Hlavní důraz, vedle praktického odborného vzdělávání, klade škola na rozvoj vzdělávací strategie vzdělávání jazykového. Multikulturní kompetence rozvíjí škola ve spolupráci se zahraničními partnery, kde nejlepší žáci a žákyně vykonávají zahraniční odborné praxe a jazykové stáže, které mohou zletilí žáci a žákyně vykonávat ve vybraných destinacích Finska, Švýcarska, Německa a Španělska a jejich absolvování je potvrzeno mezinárodním certifikátem. Škola považuje takto získané odborné, jazykové i personální kompetence za velmi kvalitní a proto každoročně rozšiřuje tyto možnosti zahraničních praxí a jazykových stáží i zapojením do programu Leonardo da Vinci a do dalších projektů podporovaných z Evropské unie. Uplatnitelnost absolventů školy na mezinárodním trhu práce zvyšuje i dodatek k maturitnímu vysvědčení tzv. Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa především v rámci EU Klíčové kompetence Vyučovací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, rozvoji a upevnění následujících kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence 17

18 personální a sociální kompetence k práci a spolupráci s ostatními občanské kompetence a kulturní povědomí kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám matematické kompetence kompetence využívat prostředky informačních komunikačních technologií kompetencí k aplikaci základních matematických postupů při řešení praktických úloh kompetencí k flexibilnímu pracovnímu uplatnění na trhu práce Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků a žákyň průběžně rozvíjejí: v procesu teoretického vyučování i v procesu praktického vyučování při mimovyučovacích a dobrovolných aktivitách v rámci VMV(Klub mladého diváka, hudebně-dramatický kroužek) při uplatňování mezipředmětových vztahů a vazeb při realizaci mezipředmětových týmových projektů žáků při všech formách implementace školního vzdělávacího programu Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu stěžejní výukové metody: autodidaktické metody vedoucí k osvojení technik samostatného učení a samostatné práce sociálně komunikativní metody učení metody činnostně zaměřeného vyučování především při výuce cizích jazyků metody motivační, podporující vlastní aktivitu a kreativitu podpora účasti v soutěžích odborných, jazykových a jiných metody projektového vyučování metody problémového vyučování metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků v konkrétní praktické situaci i uplatnění mezipředmětových vztahů metody komplexně využívající informační a komunikační technologie metody maximálně propojující školu s praxí metody umožňující samostatnou podnikatelskou činnost v oboru Celkový způsob života školy, všechny procesy, činnosti a aktivity školy, přístupy týmu vyučujících jsou založeny na principech demokratické občanské společnosti, na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje CR, na pravidlech pro profesní uplatnění v rámci moderního a dynamického trhu práce i na strategii všestranné aplikace informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech práce školy. 18

19 Průřezová témata Průřezová témata jsou zařazována do většiny vyučovacích předmětů. Jejich zásady, principy a hodnoty si žáci a žákyně osvojují a průběžně je aktivně uplatňují při vědomí nutnosti stálých inovací v běžném každodenním životě školy i ve firmách, kde vykonávají průběžnou i souvislou odbornou praxi. Tyto aktivity jsou průběžně ve výuce jednotlivých předmětů součástí mezipředmětových vztahů v seminárních pracích i studentských projektech zařazených i do SVOČ. Z realizace průřezových témat vyplývá i osvojení základních kompetencí absolventa: občan v demokratické společnosti, vytvářet a upevňovat výchovu k demokratickému občanství člověk a životní prostředí, kompetence environmentální, k občanskému i profesnímu jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje CR člověk a svět práce, kompetence k flexibilnímu pracovnímu uplatnění informační a komunikační kompetence k práci s informacemi a ICT technologiemi Organizace výuky Vedle základní formy frontálního vyučování, problémové výuky, se kompetence žáků a žákyň (občanské, klíčové i odborné) rozvíjejí při odborných praxích. Odborná praxe se uskutečňuje ve třech formách souvislé praxe na pracovištích fyzických a právnických osob, průběžné praxe, zahraniční praxe a jazykové stáže. Zahraniční praxe může probíhat i v období hlavních prázdnin v souladu s 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku. Zletilým žákům je zprostředkována dvou až tříměsíční odborná praxe v zahraničí, která komplexně rozvine jejich multikulturní kompetence, zejména schopnost zapojit se do zahraničního týmu, překonat a vyřešit řadu problémových situací, potvrdit a upevnit si jazykové i odborné kompetence. Zájemci o zahraniční praxi se prezentují personalistům zahraničních destinací v osobních pohovorech. Vyučovací předmět praxe je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku na pracovištích smluvních partnerů školy, špičkových pražských hotelů, cestovních kanceláří a agentur, v Pražské informační službě a dalších subjektech cestovního ruchu. Žáci a žákyně, kteří se volbou volitelných předmětů zaměřují na problematiku zajišťování turistických služeb v cestovních kancelářích, agenturách i v turistických informačních centrech, vykonávají tomu odpovídající činnosti na úrovni středního managementu. V těchto případech škola dbá, aby praxe probíhala v co nejkvalitnějších zařízeních cestovního ruchu (hotelích, v cestovních kancelářích a agenturách, při průvodcovských a delegátských činnostech apod.). 19

20 Rozsah vyučovacího předmětu praxe je vyjádřen v učebním plánu počtem vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. Maximálně efektivního využití praktické výuky v prvotřídním prostředí hotelových a dalších pracovišť je dosaženo zařazením souvislé praxe, viz. předmět praxe Pravidla pro hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků V zájmu objektivní klasifikace žáků škola vydala Vnitřní klasifikační řád, který vychází ze Školského zákona č.561/2004 Sb. a z Vyhlášky MŠMT ČR č.13/2005., ve znění pozdějších předpisů, a č 48/2005 Sb. Klasifikační řád je samostatnou přílohou tohoto ŠVP. 1. Klasifikace je: průběžná která hodnotí dílčí výsledky žáka v jednotlivých předmětech; celková na konci 1. a 2.pololetí. 2. Hodnocení chování a výchovná opatření: Pravidla chování žáků jsou součástí školního řádu včetně výchovných opatření. Chování se klasifikuje stupni : velmi dobré žák se chová a jedná v souladu s platnými předpisy; uspokojivé žák porušuje školní řád řadou drobných přestupků (pozdní příchody do výuky, nenošení školních pomůcek, vyrušování při vyučování, neomluvená absence apod.) nebo závažnějším způsobem poruší školní řád. neuspokojivé žák závažným způsobem poruší nebo porušuje školní řád. Při opakovaném porušení školního řádu nebo při porušení školního řádu závažným způsobem může být žák podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze studia. 3. Hodnocení a klasifikace : Prospěch žáka v jednotlivých předmětech se klasifikuje těmito stupni : 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5- nedostatečný Stupeň prospěchu při průběžné i celkové klasifikaci stanovuje učitel dle platného klasifikačního řádu. V případě nedostatku klasifikačních podkladů, při nedostatečném a slabém prospěchu informuje učitel prokazatelným způsobem (i elektronicky) zákonného zástupce žáka. 20

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Komenského 156/III 290 60 Poděbrady Zřizovatel:

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus Hotelová škola Bosonožská 9, 625 00 Brno Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus od 1. 9. 2009 Úvodní identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 13/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-1-L/51 Gastronomie Dr. Beneše 13/II, 90 01 Poděbrady

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více