ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. CESTOVNÍ RUCH 65-42M/02

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZAMĚŘENÍ A VELIKOST ŠKOLY MATERIÁLNÍ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY STUDENTSKÁ RADA SPOLUPRÁCE S RODIČI SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY, PRAXE PROFIL ABSOLVENTA PROFESNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTA ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ORGANIZACE NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTECH UČEBNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEVODNÍ TABULKA RÁMCOVĚ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) ANGLICKÝ JAZYK (AJ) NĚMECKÝ JAZYK (NJ) ŠPANĚLSKÝ JAZYK (ŠJ) RUSKÝ JAZYK (RJ) ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD (ZSV)

3 7.7. MATEMATIKA (M) ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (ZPV) TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) OBCHODNÍ KORESPONDENCE (OBK) EKONOMIKA (EK) ÚČETNICTVÍ (ÚČ) MANAGEMENT A MARKETING (MM) ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU (ZCR) TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU (TSCR) DĚJINY KULTURY V SOUVISLOSTECH (DKS) PRAXE (PX) HOTELNICTVÍ (HOT) TURISMUS (TUR) AUTORSKÝ KOLEKTIV

4 1. Identifikační údaje (1) Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro SOŠS ARITA, spol. s r. o. Cestovní ruch M/02 čtyřleté denní s maturitou Adresa školy: V Úžlabině 320, Praha 10 Ředitelka školy: Mgr. Pavla Šarapatková Zástupce ředitele: Mgr. Aleš Nedelkov Koordinátor ŠVP: Bc. Tomáš Kordík Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy : Mgr. Pavla Šarapatková IČO: IZO: Platnost dokumentu: od (1. úprava 2013) ŠVP projednala školská rada dne: ŠVP byl schválen pedagogickou radou dne:... Mgr. Pavla Šarapatková ředitelka školy razítko školy 4

5 Preambule Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, tzv. Školský zákon, zavádějí do vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů, na který navazuje i Rámcový vzdělávací program pro obor. V programu je názorně zpracována koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období v oblasti hotelnictví a turismu, kterou inovovalo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce Cíle vzdělávání vymezené tímto vzdělávacím programem směřují do čtyř základních oblastí vývoje žáků: k rozvoji osobnosti k přípravě pro život v občanské společnosti k přípravě pro pracovní uplatnění ve službách cestovního ruchu k větší flexibilitě na trhu práce i v dalších oborech podnikání 5

6 2. Charakteristika školy 2.1. Zaměření a velikost školy Střední odborná škola ARITA spol. s r. o. je soukromou odbornou školou zaměřenou na přípravu žáků v oblasti služeb cestovního ruchu v segmentu středního managementu hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur a soustavy informačních center v ČR. V současnosti výuka probíhá formou denního studia v oborech M/006 Management turistických služeb. Od školního roku 2008/2009 je ve formě dálkového studia otevřen obor L/524 Podnikání. Škola sídlí v budově Střední průmyslové školy elektrotechnické, V Úžlabině 320, Praha 10, a její kapacita je 315 žáků, v denní i dálkové formě studia. Poloha školy umožňuje využití všech druhů Pražské Integrované Dopravy. Podrobnější informace, např. o zaměstnancích, zahraniční spolupráci, přijímacím řízení, rozvrhu či sociálních partnerech, jsou k dispozici na průběžně inovovaných internetových stránkách Materiální technické zabezpečení výuky Škola disponuje vedle kmenových tříd, vybavených novým nábytkem, i dvěma počítačovými a jednou jazykovou učebnou s možností velkoplošné projekce. Do výbavy školy dále patří připojení na internet, multimediální výukové programy, odborná učebna stolničení a hotelnictví. Větší počítačová učebna s 25 počítači je využívána pro výuku obchodní korespondence a odborných předmětů Technika služeb cestovního ruchu, Hotelnictví a Turismus. Druhá počítačová učebna se 14 počítači slouží pro výuku Informačních a komunikačních technologií. V obou učebnách probíhají také písemné i praktické maturitní zkoušky. Pro jednotlivé předměty se didaktickou a odbornou technikou postupně vybavují také další učebny. Většinu učeben lze zatemnit a využít zde přenosnou audiovizuální i výpočetní techniku s pevným nebo přenosným plátnem a dataprojektorem. Počítačovou a reprodukční technikou jsou vybaveny i všechny kabinety a sborovna školy. Školní knihovna je dle potřeby průběžně doplňována a má v současné době přes 1500 titulů. Knihovna je přístupná přes školní intranet a její součástí je též archiv DVD, video a audio nosičů. Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi a židlemi. Na každém patře školy je k dispozici televizor s videem a zpětný projektor. Každý vyučující, který ve výuce využívá kazety či CD, má k dispozici CD přehrávač. Škola je dostatečně vybavena učebnicemi i učebními pomůckami (hlavně pro cizí jazyky a odborné předměty). Při výuce některých předmětů je využíván výukový software. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně doplňovány Personální zabezpečení výuky Koncepce školy vychází z priorit dlouhodobého záměru, profilace a rozvoje potřeb školy a poskytuje čtyřleté odborné vzdělání a nástavbové tříleté vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Cíle stanovené v koncepčních záměrech jsou realizovány vysokoškolsky kvalifikovanými učiteli, i když někteří 6

7 nesplňují podmínky odborné kvalifikace vzhledem k vyučovanému předmětu. Převážně se ale jedná o zkušené učitele na odborné výši, kteří nepředstavují riziko pro kvalitu výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle průběžně kontrolovaného plánu. Pedagogičtí pracovníci se v rámci celoživotního vzdělávání účastní různých seminářů a edukačních akcí pořádaných NÚOV, AHR i vysokými školami i dalšími certifikovanými vzdělávacími institucemi a zahraničními školami Studentská rada Studentská rada je samosprávný orgán žáků školy. Do rady jsou voleni dva zástupci z každé třídy, volby do rady probíhají vždy v dvouletém cyklu. Žáci se tak mohou spolupodílet na řízení školy. Prostřednictvím rady dávají podněty a připomínky k výuce a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty, například v oblasti kultury a sportu. S výchovnou poradkyní a vedením školy se rada schází pravidelně, minimálně dvakrát za pololetí Spolupráce s rodiči Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně pomocí informačního systému Bakalář, na třídních schůzkách nebo konzultacích s jednotlivými vyučujícími i pomocí ové komunikace. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Zástupci rodičů mají také možnost ovlivňovat obsah školního vzdělávacího programu i další činnost školy prostřednictvím Školské rady. Pro rodiče budoucích žáků a veřejnost jsou každoročně pořádány dny otevřených dveří (cca 4 x za rok). Důležité informace se mohou rodiče dozvědět prostřednictvím webových stránek. Školská rada Školská rada byla zřízena v souladu s platnou legislativou, viz 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon). Rada plní úkoly podle svého plánu činnosti a podílí se na plánování i chodu školy. Je pro vedení školy aktivním partnerem Spolupráce se sociálními partnery, praxe Velmi podstatnou pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je spolupráce nejen s rodiči, ale i s dalšími sociálními partnery z řad hotelů, informačních center, cestovních kanceláří a agentur, zejména tam, kde žáci školy vykonávají odbornou praxi. Škola je členem Asociace hotelů a restaurací, a tak má možnost využívat i konzultací a různých seminářů o současných i budoucích trendech v širokém oboru služeb cestovního ruchu. V souladu s 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné, souvislé i průběžné praxe. Souvislá praxe probíhá od druhého ročníku. Pro žáky prvního ročníku umožňují sociální partneři exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky. Významná je zpětná vazba, kterou partneři poskytují škole prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se zvláště na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své 7

8 další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. Aby se vyučovaná teorie doplnila skutečnou praxí, jsou s vedoucími jednotlivých pracovišť, ve kterých žáci praktikují, konzultovány prostřednictvím učitelů otázky odborné přípravy a profesní terminologie. Škola dále spolupracuje i s Hospodářskou komorou ČR, se Svazem obchodu a cestovního ruchu a s Úřady práce. 8

9 3. Profil absolventa Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola ARITA, V Úžlabině 320, Praha 10 Zřizovatel: Mgr. Pavla Šarapatková Název ŠVP: Cestovní ruch Kód a název oboru vzdělání: 4leté, denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Platnost od: Profesní uplatnění absolventa Absolvent ŠVP oboru Cestovní ruch 65-42M/002 je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, který umí uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v široké oblasti služeb cestovního ruchu. Profesní uplatnění absolventa je možné především v oblasti funkcí středního managementu v různých subjektech cestovního ruchu v hotelích, cestovních kancelářích, cestovních agenturách, turistických informačních centrech i jako samostatně působící podnikatelé ve službách cestovního ruchu na : činnosti řídící činnosti marketingové činnosti odborně provozní činnosti obchodně podnikatelské Možnosti uplatnění absolventa v praxi: v oblasti hotelového průmyslu (střední manažerský pracovník na úseku výrobním, odbytovém a ubytovacím, příp. podnikatel v oblasti stravování a ubytování) v oblasti cestovního ruchu (pracovník cestovní kanceláře, cestovní agentury, průvodce, pracovník informačního centra) v kulturních, lázeňských a sportovně rekreačních zařízeních, v dopravních podnicích (např. ČSA) a v oblasti propagace cestovního ruchu jazykové a odborné ekonomické znalosti umožňují absolventům též uplatnění u tuzemských i zahraničních firem jako budoucí podnikatel v široké oblasti základních i doplňkových služeb CR 9

10 3.2. Popis očekávaných výsledků vzdělávání absolventa Obecné a osobnostní kompetence Absolvent oboru: se umí chovat společensky a vystupuje profesionálně řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na pracovišti a pracuje podle stanovených technologických postupů, aktivně se účastní diskuzí, umí formulovat a obhajovat své názory a postoje, umí respektovat názory druhých srozumitelně a souvisle formuluje své myšlenky, umí prezentovat své názory umí pracovat v týmu, adekvátně jedná s lidmi, upevňuje interpersonální vztahy sleduje vývojové trendy v jednotlivých oborech cestovního ruchu v rámci celoživotního vzdělávání chápe důležité společenské normy a dodržuje je, umí jednat s lidmi pohotově a kultivovaně se vyjadřuje v mateřském a minimálně v jednom cizím jazyce je schopen být loajálním zaměstnancem i samostatným podnikatelem zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků dále se vzdělává, pečuje o své fyzické i duševní zdraví ovládá a dodržuje zásady a standardy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci hygieny práce a požární prevence umí poskytovat první pomoc při možných úrazech v rámci pracovních i mimopracovních činností umí uplatňovat morální principy, demokratické hodnoty a zásady kritického myšlení orientuje se v měnícím se tržním prostředí flexibilně se orientuje a akceptuje požadavky na trhu práce Odborné kompetence Absolvent oboru ovládá techniku poskytování služeb CR pro různé segmenty zákazníků na úseku služeb : dopravních ubytovacích stravovacích informačních dalších služeb cestovního ruchu 10

11 Absolvent umí uplatňovat: principy středního managementu marketingu zásady podnikatelské etiky základy účetnictví a jeho úlohu v činnosti firmy základy logistiky zeměpisné znalosti jak o České republice a jejích regionech, tak o světě připravovat produkty cestovního ruchu Další výsledky vzdělání Absolvent: zpracovává jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii uplatňuje při řešení problémů různé metody řešení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné ke splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve umí pracovat s počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií umí pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky on-line a off-line komunikace vyhledává informace na Internetu pracuje s prezentačními programy pracuje s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií pro řešení úkolů umí zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používá vhodné algoritmy využívá a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata) reálných situací a používá je pro řešení jednotlivých úkolů 11

12 Specifické výsledky vzdělání orientace na hotelnictví Absolvent: ovládá a aktivně užívá pravidla společenského chování, osvojil si psychologické zásady jednání se zákazníky a personálem ve vypjatých situacích zná strukturu poskytovaných služeb rozlišuje různé typy organizačních struktur v závislosti na velikosti hotelu, charakterizuje jednotlivé úseky z hlediska náplně práce a podílu na tržbách zná náplň práce jednotlivých pracovníků úseků zásobovacího, stravovacího, ubytovacího, provozního, technického určí počet a pracovní zařazení pracovníků v závislosti na čase a rozsahu poskytovaných služeb zná základní rozdělení surovin a hygienické normy pro jejich skladování dokáže uplatňovat gastronomická pravidla a dietní pravidla při sestavování menu, ovládá zásady výběru nápojů a základy práce somaliéra v běžném provozu i při pořádání gastronomických akcí ovládá řízení a pravidla výběru materiálně technického vybavení ubytovacího zařízení je seznámen se způsoby uplatnění jednotlivých částí systémů Mefisto, Gastro-Easy a Mikros Fidelio v jednotlivých úsecích provozu Specifické výsledky vzdělání orientace na turismus Absolvent: byl veden k samostatné přípravě, organizování, k finančnímu i technickému zajišťování zájezdů a průvodcovské činnosti orientuje se v produktech cestovního ruchu, v různé segmentaci trhu cestovního ruchu, ovládá přípravu produktů cestovního ruchu a jejich propagaci orientuje se v marketingu cestovního ruchu má znalosti zeměpisu cestovního ruchu České republiky a celého světa a dokáže se pružně seznámit se specifiky oblasti, na kterou je daná cestovní kancelář zaměřená orientuje se v organizačním uspořádání cestovního ruchu v ČR, EU a významných destinací světa zná práci orgánů státní správy, samosprávy, podniků v cestovním ruchu orientuje se ve formách spolupráce v rámci principu partnerství na místní a regionální úrovni při vytváření nabídky služeb cestovního ruchu má dobré znalosti zájmových činností (vysokohorská turistika, cykloturistika a další outdoorové aktivity) 12

13 3.3. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. 13

14 4. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1. Podmínky pro přijetí ke studiu Základní podmínkou pro přijetí žáka ke studiu je úspěšné ukončení základního vzdělání na ZŠ v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. - 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70. Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných vědomostí, schopností, zájmů; pro žáky, u kterých byly diagnostikovány dysporuchy, je přijímací řízení přizpůsobeno. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných jsou dále upraveny vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. Škola poskytuje v souladu se zákonem č.561 / 2004 Sb. 16 odst. 4 školského zákona i vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a zveřejněny na stránkách školy (www.arita.cz) Zdravotní způsobilost K přijetí škola vyžaduje potvrzenou přihlášku o zdravotní způsobilosti uchazeče od dorostového praktického lékaře. Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání Organizace nové maturitní zkoušky Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitou. Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Povinné společné (státní) zkoušky: Český jazyk a literatura Cizí jazyk nebo Matematika Cizí jazyk u povinných zkoušek nabízí tyto jazyky: Anglický, Německý, Španělský, Francouzský a Ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. 14

15 Profilová část maturitní zkoušky Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se: ze 2 nebo 3 povinných zkoušek, z možnosti konat 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se mohou konat formou: písemnou, praktické zkoušky, ústní zkoušky před maturitní komisí, maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Jedna zkouška může být rovněž kombinací více uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky). Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 12 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Parametry profilové zkoušky vycházejí z RVP Cestovní ruch a jsou v kompetenci dané střední školy. Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na 2 opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Maturitní zkouška podle nového modelu proběhne dle CERMATU v řádném termínu v období duben až červen. Obsah zkoušek je společným průnikem obsahu osnov všech středoškolských oborů končících maturitní zkouškou a prověří to, co je v daném předmětu společné všem maturantům a v této základní úrovni obtížnosti je každá škola dle zákona povinna připravit své žáky na úspěšné složení v této základní úrovni obtížnosti. Úrovně obtížnosti zkoušky z cizího jazyka vycházejí z mezinárodní klasifikace jazykových dovedností (ERR) tak, že úroveň odpovídá úrovni B1. Maturitní zkouška má podle školského zákona dvě části: společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitou, pokud úspěšně vykoná obě části. 15

16 Český jazyk Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška Cizí jazyk Didaktický test Písemná práce ústní zkouška Matematika Didaktický test Společná část Profilová část Zpracování praktické maturitní práce a její obhajoba Ústní zkouška z odborných předmětů podle rozhodnutí ředitele školy Ústní zkouška z ekonomických předmětů podle rozhodnutí ředitele školy Písemné části maturitní zkoušku jsou neveřejné. Ostatní části zkoušky jsou veřejné. Obsah a podoba společné části maturitní zkoušky budou stanoveny dokumenty MŠMT ČR, CERMATu a ředitelem školy Koncepce vzdělávání V centru pozornosti SOŠS ARITA stojí především dobré budoucí flexibilní uplatnění absolventů na trhu práce. V tomto systému vystupují žáci a žákyně jako aktivní spolutvůrci s co nejširším podílem na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího programu. Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků/žákyň. Klíčovým principem uplatňovaným v rámci školy je princip trvalého zlepšování podmínek chodu školy, který provází všechny činnosti a aktivity v ŠVP. Pedagogická koncepce školy vychází z principu spoluodpovědnosti žáků, rodičů a dalších sociálních partnerů za rozvoj vzdělávání (podle 2 zákona 561/2004 Sb.), jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence potřebu pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost dalšího celoživotního vzdělávání v rychle se vyvíjející globalizované společnosti na prahu třetího tisíciletí. Vzdělávací strategie je dále založena na úzkém propojení školní výuky s praxí a s konkrétní praktickou zkušeností žáků. Od prvního ročníku studia jsou v období ústních maturitních zkoušek žáci ostatních ročníků na souvislých praxích, které v prvních ročnících mají spíše orientační charakter ve formě exkursí v pražských hotelích, cestovních kancelářích, infocentrech, galeriích a muzeích, kde jsou žáci seznamováni s podmínkami reálného provozu v různých oblastech cestovního ruchu s cílem vytvořit správné návyky na spokojenost zákazníků v různých oblastech CR. 16

17 Odborné schopnosti a dovednosti mohou žáci a žákyně zkvalitnit fakultativním výběrem řady nepovinných předmětů (řízení motorových vozidel, další světové jazyky) i možností získání státní zkoušky z průvodcovství, kurzů barmanských a sommeliérských i kurzů carvingu dekorativního vyřezávání zeleniny a ovoce, jejichž úspěšné absolvování je potvrzeno buď státní zkouškou nebo certifikátem MŠMT ČR. V rámci těchto kurzů jsou zájemci seznamováni s nejnovějšími trendy v různých oborech cestovního ruchu. Výuka předmětu praxe ve druhém ročníku probíhá především v prvotřídních hotelích a cestovních kancelářích v Praze. Prostředí těchto firem a jednotlivých provozů CR významně rozvíjí odborné, profesní kompetence i celkově formuje osobnost budoucích středních manažerů, vede je ke kulturnímu, společenskému vystupování a komunikaci prostřednictvím kultivovaného zevnějšku, jímž se při své práci prezentují na veřejnosti. Praxe je nedílnou součástí všech forem praktického vzdělávání. Žáci a žákyně mají možnost dále rozvíjet svoje kompetence na odborných akcích ve spolupráci s renomovanými sociálními partnery školy z řad předních pražských hotelů, CK a dalších subjektů CR. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce zlepšuje i absolvováním profesních tréninkových školení organizovaných ve spolupráci s AHR ČR, jejichž prostřednictvím jsou učitelé odborných předmětů vyškolováni předními personálními manažery hotelů apod. Učitelé pak mají možnost předepsané standardy využívat ve výuce budoucích absolventů a tak lépe reagovat na potřeby praxe. Odborné kompetence jsou průběžně rozšiřovány prostřednictvím prezentací firem a odborných exkurzí ve firmách (např. Česká národní banka, Burza cenných papírů i v exkurzích v Parlamentu ČR aj.) Praktická maturitní zkouška představuje obhajobu ročníkové odborné maturitní práce, zpracované na základě vylosovaných projektových témat z praxe v konkrétních firmách, kde se žáci a žákyně zabývají analýzou zvoleného problému z oblasti managementu, marketingu, produkce a dalších sfér činnosti hotelových i ostatních služeb cestovního ruchu. Hlavní důraz, vedle praktického odborného vzdělávání, klade škola na rozvoj vzdělávací strategie vzdělávání jazykového. Multikulturní kompetence rozvíjí škola ve spolupráci se zahraničními partnery, kde nejlepší žáci a žákyně vykonávají zahraniční odborné praxe a jazykové stáže, které mohou zletilí žáci a žákyně vykonávat ve vybraných destinacích Finska, Švýcarska, Německa a Španělska a jejich absolvování je potvrzeno mezinárodním certifikátem. Škola považuje takto získané odborné, jazykové i personální kompetence za velmi kvalitní a proto každoročně rozšiřuje tyto možnosti zahraničních praxí a jazykových stáží i zapojením do programu Leonardo da Vinci a do dalších projektů podporovaných z Evropské unie. Uplatnitelnost absolventů školy na mezinárodním trhu práce zvyšuje i dodatek k maturitnímu vysvědčení tzv. Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa především v rámci EU Klíčové kompetence Vyučovací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, rozvoji a upevnění následujících kompetencí: kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence 17

18 personální a sociální kompetence k práci a spolupráci s ostatními občanské kompetence a kulturní povědomí kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám matematické kompetence kompetence využívat prostředky informačních komunikačních technologií kompetencí k aplikaci základních matematických postupů při řešení praktických úloh kompetencí k flexibilnímu pracovnímu uplatnění na trhu práce Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků a žákyň průběžně rozvíjejí: v procesu teoretického vyučování i v procesu praktického vyučování při mimovyučovacích a dobrovolných aktivitách v rámci VMV(Klub mladého diváka, hudebně-dramatický kroužek) při uplatňování mezipředmětových vztahů a vazeb při realizaci mezipředmětových týmových projektů žáků při všech formách implementace školního vzdělávacího programu Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu stěžejní výukové metody: autodidaktické metody vedoucí k osvojení technik samostatného učení a samostatné práce sociálně komunikativní metody učení metody činnostně zaměřeného vyučování především při výuce cizích jazyků metody motivační, podporující vlastní aktivitu a kreativitu podpora účasti v soutěžích odborných, jazykových a jiných metody projektového vyučování metody problémového vyučování metody praktických cvičení vyžadující aplikaci teoretických poznatků v konkrétní praktické situaci i uplatnění mezipředmětových vztahů metody komplexně využívající informační a komunikační technologie metody maximálně propojující školu s praxí metody umožňující samostatnou podnikatelskou činnost v oboru Celkový způsob života školy, všechny procesy, činnosti a aktivity školy, přístupy týmu vyučujících jsou založeny na principech demokratické občanské společnosti, na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje CR, na pravidlech pro profesní uplatnění v rámci moderního a dynamického trhu práce i na strategii všestranné aplikace informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech práce školy. 18

19 Průřezová témata Průřezová témata jsou zařazována do většiny vyučovacích předmětů. Jejich zásady, principy a hodnoty si žáci a žákyně osvojují a průběžně je aktivně uplatňují při vědomí nutnosti stálých inovací v běžném každodenním životě školy i ve firmách, kde vykonávají průběžnou i souvislou odbornou praxi. Tyto aktivity jsou průběžně ve výuce jednotlivých předmětů součástí mezipředmětových vztahů v seminárních pracích i studentských projektech zařazených i do SVOČ. Z realizace průřezových témat vyplývá i osvojení základních kompetencí absolventa: občan v demokratické společnosti, vytvářet a upevňovat výchovu k demokratickému občanství člověk a životní prostředí, kompetence environmentální, k občanskému i profesnímu jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje CR člověk a svět práce, kompetence k flexibilnímu pracovnímu uplatnění informační a komunikační kompetence k práci s informacemi a ICT technologiemi Organizace výuky Vedle základní formy frontálního vyučování, problémové výuky, se kompetence žáků a žákyň (občanské, klíčové i odborné) rozvíjejí při odborných praxích. Odborná praxe se uskutečňuje ve třech formách souvislé praxe na pracovištích fyzických a právnických osob, průběžné praxe, zahraniční praxe a jazykové stáže. Zahraniční praxe může probíhat i v období hlavních prázdnin v souladu s 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku. Zletilým žákům je zprostředkována dvou až tříměsíční odborná praxe v zahraničí, která komplexně rozvine jejich multikulturní kompetence, zejména schopnost zapojit se do zahraničního týmu, překonat a vyřešit řadu problémových situací, potvrdit a upevnit si jazykové i odborné kompetence. Zájemci o zahraniční praxi se prezentují personalistům zahraničních destinací v osobních pohovorech. Vyučovací předmět praxe je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku na pracovištích smluvních partnerů školy, špičkových pražských hotelů, cestovních kanceláří a agentur, v Pražské informační službě a dalších subjektech cestovního ruchu. Žáci a žákyně, kteří se volbou volitelných předmětů zaměřují na problematiku zajišťování turistických služeb v cestovních kancelářích, agenturách i v turistických informačních centrech, vykonávají tomu odpovídající činnosti na úrovni středního managementu. V těchto případech škola dbá, aby praxe probíhala v co nejkvalitnějších zařízeních cestovního ruchu (hotelích, v cestovních kancelářích a agenturách, při průvodcovských a delegátských činnostech apod.). 19

20 Rozsah vyučovacího předmětu praxe je vyjádřen v učebním plánu počtem vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících. Maximálně efektivního využití praktické výuky v prvotřídním prostředí hotelových a dalších pracovišť je dosaženo zařazením souvislé praxe, viz. předmět praxe Pravidla pro hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků V zájmu objektivní klasifikace žáků škola vydala Vnitřní klasifikační řád, který vychází ze Školského zákona č.561/2004 Sb. a z Vyhlášky MŠMT ČR č.13/2005., ve znění pozdějších předpisů, a č 48/2005 Sb. Klasifikační řád je samostatnou přílohou tohoto ŠVP. 1. Klasifikace je: průběžná která hodnotí dílčí výsledky žáka v jednotlivých předmětech; celková na konci 1. a 2.pololetí. 2. Hodnocení chování a výchovná opatření: Pravidla chování žáků jsou součástí školního řádu včetně výchovných opatření. Chování se klasifikuje stupni : velmi dobré žák se chová a jedná v souladu s platnými předpisy; uspokojivé žák porušuje školní řád řadou drobných přestupků (pozdní příchody do výuky, nenošení školních pomůcek, vyrušování při vyučování, neomluvená absence apod.) nebo závažnějším způsobem poruší školní řád. neuspokojivé žák závažným způsobem poruší nebo porušuje školní řád. Při opakovaném porušení školního řádu nebo při porušení školního řádu závažným způsobem může být žák podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze studia. 3. Hodnocení a klasifikace : Prospěch žáka v jednotlivých předmětech se klasifikuje těmito stupni : 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5- nedostatečný Stupeň prospěchu při průběžné i celkové klasifikaci stanovuje učitel dle platného klasifikačního řádu. V případě nedostatku klasifikačních podkladů, při nedostatečném a slabém prospěchu informuje učitel prokazatelným způsobem (i elektronicky) zákonného zástupce žáka. 20

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011

VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 VOŠ A SPŠ VARNSDORF CESTOVNÍ RUCH nábor březen 2011 1 VOŠ a SPŠ Cestovní ruch 407 47 Varnsdorf 5, Mariánská 1100 65-43- N / Cestovní ruch PROFIL ABSOLVENTA Odborné kompetence Po ukončení studia absolvent

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více