Produktivita práce v ubytovacím zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produktivita práce v ubytovacím zařízení"

Transkript

1 Produktivita práce v ubytovacím zařízení Bakalářská práce Karla Kutláková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Employee s productivity in lodging facility Karla Kutláková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Industry Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Praha 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem bakalářskou práci na téma Produktivita práce v ubytovacím zařízení ve vybraných hotelech zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala paní Ing. Stanislavě Belešové, Ph.D. vedoucí mé bakalářské práce za trpělivost, vstřícný a inspirativní přístup, který mi při vypracování teoretické i analytické části bakalářské práce poskytla.

5 Abstrakt KUTLÁKOVÁ, Karla. Produktivita práce v ubytovacím zařízení. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 60. Bakalářská práce je zaměřena na produktivitu práce na ubytovacím úseku. Cílem práce je analyzovat produktivitu práce ve vybraných hotelích, potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe outsourcing je výhodnější pro hotelový provoz a navrhnout zlepšení produktivity práce ve zkoumaných hotelech. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, praktickou a návrhovou. První část obsahuje teoretické informace vycházející z odborné literatury a vztahující se k tématu práce. V jednotlivých kapitolách teoretické části charakterizuji hotel, jaké druhy sluţeb nabízí, kategorizaci, oficiální jednotnou klasifikaci a certifikaci ubytovacích zařízení, ubytovací úsek a produktivitu práce. Praktická část se zaměřuje na charakteristiku obou zkoumaných hotelů. Důleţitou části práce je seznámení s organizačními strukturami hotelu, pracovní náplní zaměstnanců a zhodnocení produktivity práce. Návrhová část obsahuje stručné návrhy na zlepšení produktivity práce v hotelu Duo. Klíčová slova: Housekeeping, Outsourcing, Produktivita práce, Hotel Kempinski, Hotel Duo, SWOT analýza

6 Abstract The bachelor s thesis focuses on work productivity in housekeeping department. The aim is to analyze the productivity in a few chosen hotels, confirm or deny the current statement about advantage of outsourcing in the hotel industry and to propose improvement of productivity in the hotels analyzed. The thesis is divided into 3 parts theoretical, practical and proposal. The first part concentrates on theoretical information listed in specialized publications and related to the aim of the thesis. Individual chapters of the theoretical part include characteristics of hotel, list of provided services, categorization, official unified classification and certification of lodging facilities and characteristics of housekeeping department and its productivity. The practical part aims to characterize the two analyzed hotels. Organizational structures of the hotels, job descriptions and evaluation of the productivity are an important part of the thesis. The final proposal includes basic suggestions of possible improvements, leading to better productivity in the Duo hotel. Key words: Housekeeping, Outsourcing, Work productivity, Hotel Kempinski, Hotel Duo, SWOT analysis

7 SEZNAM ILUSTRACÍ Obr. 1 Berthold Kempinski Obr. 2 Hotel Kempinski Hybernská Prague Obr. 3 Hotel Duo Praha SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Klientela podle zemí - Kempinski Graf 2 Klientela podle segmentu Kempinski Graf 3 Klientela podle zemí - Duo Graf 4 Klientela podle segmentu Duo Graf 5 Doba pracovního poměru Graf 6 Náplň práce Graf 7 Doba školení nových zaměstnanců Graf 8 Školení nových zaměstnanců Graf 9 Kvalita školení Graf 10 Počet přidělených pokojů Graf 11 Čas na úklid pokojů Graf 12 Dostupnost úklidových prostředků Graf 13 Počet pracovních dní Graf 14 Počet odpracovaných hodin SEZNAM SCHÉMAT Schéma 1 Organizační struktura Kempinski Schéma 2 Organizační struktura - Duo SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Personální zajištění housekeepingu Kempinski Tabulka 2 Personální zajištění housekeepingu Duo Tabulka 3 SWOT analýza Kermpinski Tabulka 4 SWOT analýza Duo

8 OBSAH 1 PRODUKTIVITA PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ HOTEL KATEGORIZACE A KLASIFIKACE UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ UBYTOVACÍ ÚSEK V HOTELU HOUSEKEEPING, ÚSEK ÚKLIDU V HOTELU MYSTERY SHOPPING PRODUKTIVITA PRÁCE 21 2 POROVNÁNÍ VYBRANÝCH HOTELŮ KEMPINSKI ŘETĚZEC HISTORIE ŘETĚZCE KEMPINSKI HOTEL KEMPINSKI HYBERNSKÁ PRAGUE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HOUSEKEEPINGU V KEMPINSKI HYBERNSKÁ PRAGUE NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH POZIC NA ODDĚLENÍ HOUSEKEEPING V HOTELU KEMPINSKI, ZHODNOCENÍ JEJICH PRODUKTIVITY PRÁCE PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVACÍHO ÚSEKU HOTELU KEMPINSKI LEADING QUALITY ASSURANCE STANDART - LQA JAN HOTELS HISTORIE HOTEL DUO PRAHA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HOUSEKEEPINGU V HOTELU DUO PRAHA NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH POZIC NA ODDĚLENÍ HOUSEKEEPING V HOTELU DUO, ZHODNOCENÍ JEJICH PRODUKTIVITY PRÁCE PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVACÍHO ÚSEKU HOTELU DUO SROVNÁNÍ PRODUKTIVITY PRÁCE NA ODDĚLENÍ HOUSEKEEPING KEMPINSKI VERSUS DUO 47 3 FORMA ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVACÍHO ÚSEKU NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ HOTELU 51

9 ÚVOD Po roce 2008 se výrazně začali hoteliéři zabývat produktivitou práce ve všech odděleních hotelu. Krize v cestovním ruchu způsobila menší poptávku po ubytovacích sluţbách. Před tím se dá říct, ţe hotelnictví procházelo obdobím blahobytu. Toto se projevilo na organizačních strukturách hotelů a větším mnoţstvím různých pozic a zaměstnanců. Hoteliéři byli nuceni kumulovat určité funkce a začali se více zajímat o outsourcing sluţeb, aby minimalizovali hotelové náklady. Housekeeping byl vţdy povaţován za úsek, který se dá nejsnadněji obsadit pracovníky outsourcingu. Na oddělení housekeepingu pracuji více neţ 10 let. V roce 2008 jsem byla součástí týmu, který uvedl do provozu první Kempinski hotel v české republice. Postupně jsem mé zkušenosti mohla uplatnit při otevření hotelů Kempinski ve Vilnius a Vídni, kde jsem byla vyslána jako Task Force. Já osobně nepatřím k příznivcům outsourcingu. Tématem mé bakalářské práce je Produktivita práce v ubytovacím zařízení. Vzhledem k znalosti produktivity práce v hotelu Kempinski, jsem si vybrala ještě jeden hotel, ve kterém řídí oddělení housekeeping úklidová firma tzv. outsourcing. Cílem mé práce je analyzovat produktivitu práce ve vybraných hotelech, potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe outsourcing je výhodnější pro hotelový provoz a navrhnout zlepšení produktivity práce ve zkoumaných hotelech. Práce je členěná do tří hlavních kapitol. První část obsahuje teoretické informace vycházející z odborné literatury a vztahující se k tématu práce. V jednotlivých kapitolách teoretické části charakterizuji hotel, jaké druhy sluţeb nabízí, kategorizaci, oficiální jednotnou klasifikaci a certifikaci ubytovacích zařízení. Mezi klíčové prvky mé práce patří ubytovací úsek a produktivita práce. Definuji jejich význam a postavení v hotelnictví. Praktická část se nejprve zaměřuje na charakteristiku obou zkoumaných hotelů. Důleţitou části práce je seznámení s organizačními strukturami hotelu, pracovní náplní zaměstnanců, personálním zajištěním a zhodnocení produktivity práce. Třetí část mé bakalářské práce uvádí návrhy na zlepšení v hotelu Kempinski a Duo. Objektem zkoumání je ubytovací zařízení a subjektem zkoumání je produktivita práce v ubytovacích zařízeních. Výběrový soubor tvoří hotely Kempinski Hybernská Prague a hotel Duo. 10

10 Primární údaje jsem získala metodou pozorování a v hotelu Duo jsem prováděla průzkum pomocí dotazníkového šetření a pozorováním během jednoho pracovního dne na oddělení housekeeping. Výsledky dotazníků jsem zobrazila pomocí grafů a stručného popisu. Produktivitu práce jsem vyhodnotila pomocí analýzy SWOT. Pouţité sekundární údaje tvoří kniţní literatura domácích i zahraničních autorů a odborníků, internetové zdroje, v podobě různých článků, opět domácích a zahraničních autorů. Z internetových zdrojů jsou vzaty především informace o hotelích. A v poslední řadě jsem čerpala z mých zkušeností, které jsem získala během své práce na pozici Executive Housekeeper. 11

11 1 PRODUKTIVITA PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ Cestování se stalo fenoménem doby. Cestujeme za prací, za poznáním, za zábavou. Milióny lidí denně překonávají menší či větší vzdálenosti, tráví dny a noci mimo svůj domov. Hotely a další ubytovací zařízení jiţ nejsou určeny pouze vyvoleným či úzké společenské vrstvě. Jakkoliv jsou návštěvníci hotelu různorodí, všichni mají jedno společného. Očekávají za své peníze odpovídající sluţby. Ţádná originalita či technická dokonalost však nenahradí příjemnou atmosféru, kterou mohou vytvořit jedině pracovníci hotelu. 1 Rozvoj hotelnictví a stravovacích sluţeb v národním hospodářství ovlivňuje pokles produktivity práce v celé ekonomice. Tato skutečnost je vyvolána vysokým podílem lidské práce v tomto odvětví. Z tohoto důvodu je třeba věnovat produktivitě práce zvýšenou pozornost Hotel Slovo hotel bylo původně odvozeno od francouzského názvu hote a latinského hospicem, coţ v překladu znamená osoba, která poskytuje nocleh. Dalšími slovy, z nichţ vychází dnešní pojmenování pro ubytovací zařízení hotel, jsou latinská hospitalis a hospitium, která označovala místo, kde se dalo přenocovat s moţností stravy. 3 Označení hotel je celosvětově vnímáno jako obecný pojem pro široké spektrum ubytovacích zařízení, kde se za úplatu poskytuje přechodné ubytování. Jde např. o hotely v blízkosti letišť, hotely pro obchodní klientelu, ubytovací zařízení specializovaná na kongresovou turistiku, lázeňství nebo wellness, luxusní hotely, hotely pro motoristy atd. Podle odborné literatury a pro statistické účely se za hotel povaţuje ubytovací zařízení, nejméně s deseti pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a sluţby s ním spojené (zejména sluţby recepce, celodenní stravování, kaţdodenní úklid, stlaní lůţka atd.) Na základě velikosti a vybavenosti bývají hotely zpravidla klasifikovány do pěti tříd označených hvězdičkami. 4 1 ČERNÝ, J., KRUPIČKA, J. Moderní hotel, Úvaly: Ratio, str. 3 2 SMETANA, F., KRÁTKÁ, E. Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Praha: Fortuna, str BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str

12 Ubytovací zařízení lze členit podle nejrůznějších charakteristik. Podle charakteru zařízení 5 : pevná (hotely, motely, penziony, ubytovny, chatové osady, kempy, ubytování v soukromí), pohyblivá (lodě, lůţkové vozy, lehátkové vozy, botely, obytné přívěsy, rotely). Podle časového vyuţití: celoroční (základní fond ubytovacích kapacit), dvousezonní (léto i zima), jednosezonní (léto nebo zima). Podle způsobů vyuţití: zařízení volného cestovního ruchu, zařízení vázaného cestovního ruchu. Podle velikosti: malá (5-100 pokojů), střední ( pokojů), velká (251 a více pokojů). Podle druhu staveb (návaznost na ţivnostenský zákon): hromadná ubytovací zařízení, ostatní ubytovací zařízení, jiná ubytovací zařízení. Pro marketingové účely se pouţívá jiné členění, jeţ odpovídá přirozeným poţadavkům jednotlivých cílových skupin. Nejčastěji se v katalozích, průvodcích a nabídkách rozlišují: hotely; penziony (angl. guest house nebo boarding house; pokud bychom pouţili výraz penzion, nemusí být pro anglicky hovořícího návštěvníka srozumitelný, tento výraz má jiný význam); zvláštní kategorii tvoří v anglicky hovořících zemích tzv. B+B (bed and breakfast-ubytování se snídaní jednoduššího typu); kempy; pronájem objektů s vlastním vařením (chalupy, chaty, případně apartmány). 5 RYGLOVÁ, K.., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ I. Cestovní ruch-podnikatelské principy a příležitosti v praxi, Praha: Grada Publishing, str

13 Vedle hromadných ubytovacích zařízení hotelového typu existují i další moţnosti ubytování, např. koleje, internáty nebo turistické ubytovny. Jednotlivé funkce hotelu se odráţí v rozsahu poskytovaných sluţeb. Hotelové sluţby dělíme na 6 : základní sluţby sluţby ubytovací a stravovací, tyto se dále dělí na celou řadu procesů v návaznosti na kategorii, třídu a velikostní typ hromadného ubytovacího zařízení, doplňkové sluţby např. donáška zavazadel, praní prádla, směnárna, kancelářské sluţby, animační programy, zajištění dopravy z letiště, rezervace vstupenek a letenek Kategorizace a klasifikace ubytovacího zařízení Pro cestovní kanceláře i pro hosty je důleţité vědět předem, s jakým typem hotelu jednají. Pro rozdělení hotelů do různých kvalitativních kategorií a tedy i do různých cenových kategorií pouţívá sektor cestovního ruchu často klasifikaci hotelu. Čím vyšší je klasifikace hotelu, tím vyšší by měla být kvalita. Hotelový průmysl pouţívá k propagaci hotelů různé klasifikační systémy, oficiální i neoficiální. Kdyţ je hotel prezentován hostovi jako řazený do určité kategorie, host jiţ má své představy. Host má tedy představu, co zde dostane, a předpokládá, ţe i hotel si je vědom, jakou úroveň sluţeb má poskytovat. Kdyţ si někdo rezervuje pokoj, v podstatě uzavírá smlouvu o kvalitě. Je nabízen určitý standard a host nabídku příjme, jsou tedy splněny obě podmínky pro uzavření smlouvy. 8 Profesní svaz Asociace hotelů a restaurací České republiky na základě Usnesení vlády ze dne č. 717 a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály cestovního ruchu CzechTourism sestavil Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky Materiál klasifikace má doporučující charakter a slouţí jako pomůcka pro zařazování ubytovacích zařízení výše uvedených do příslušných tříd dle minimálních stanovených 6 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str HOUŠKA, P. a kol. Klasifikace ubytovacích zařízení, Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, str

14 poţadavků s cílem zlepšení orientace spotřebitelů hostů a zprostředkovatelů cestovních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnosti trhu ubytování a zkvalitnění sluţeb poskytovaných ubytovacími zařízeními. Klasifikace není obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli ubytovacího zařízení, zdali certifikaci podstoupí či nikoliv. 9 Pojem klasifikace znamená vymezení minimálních poţadavků, které musí splňovat jednotlivé třídy ubytovacích zařízení. Při splnění těchto poţadavků je ubytovacímu zařízení udělen certifikát a klasifikační znak (nejčastěji samolepka s odpovídajícím počtem hvězdiček) dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení. Klasifikační systém slouţí především hostům a zprostředkovatelům (cestovním kancelářím) jako záruka kvality a jistoty, ţe úroveň vybavení a poskytovaný servis budou odpovídat očekávanému standardu. S klasifikací úzce souvisí pojem standardizace, kterým se rozumí obecné poţadavky na kvalitu poskytované sluţby a vybavení. 10 Kvalita poskytovaných sluţeb v cestovním ruchu vytváří prospěch pro jeho další rozvoj. Vytváří ekonomické přínosy a povznáší prostředí cestovního ruchu včetně sociálního hlediska. To také přináší lepší kvalitu ţivota pro turisty a pro ty, jeţ pracují v turistickém sektoru. Investování do kvality je důleţité a zásluţné, i kdyţ tato snaha není automaticky odměněna růstem v počtech návštěvníků a turistů. 11 Problém ovšem je, ţe klasifikační systémy se v jednotlivých státech liší. Roli hrají především kulturní a geografické rozdíly, dále způsob, jakým byly systémy vyvinuty (státními orgány nebo profesními sdruţeními), a zda jsou v dané zemi ze zákona povinné. Pro účastníka cestovního ruchu je potom sloţitější orientace trhu ubytovacích sluţeb, protoţe ne v kaţdém tříhvězdičkovém hotelu se mu dostane takové úrovně kvality sluţeb na jakou je zvyklý např. z České republiky či z jiného státu. Tato kvalita a šíře vybavení hotelu se různou mírou liší nejen mezi evropskými státy navzájem, ale i ve vzdálenějších destinacích. V poslední době však díky vlivu globalizace, internetu a modernímu způsobu 9 HOTELSTARS.EU [online]. [cit ] Dostupné z: 10 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str HOTELSTARS.EU [online]. [cit ] Dostupné z: 15

15 ţivota dochází ke sniţování těchto rozdílů a i jednotlivé státy projevují snahu o postupnou harmonizaci a vytvoření jednotného klasifikačního systému hromadných ubytovacích zařízení se stejnými kritérii, alespoň na úrovni Evropské unie. Tvorba evropské a mezinárodní hotelové klasifikace je jedním z cílů mezinárodní profesní organizace HOTREC (Konfederace národních asociací hotelů, restaurací, kaváren a obdobných zařízení v Evropské unii a v evropském ekonomickém prostoru). 12 Rozdělení do tříd: * tourist, ** economy, *** standard, **** first Class, ***** luxury. 13 Zjednodušené srovnání tříd kategorie hotelů, ve kterých byla provedená analýza: Hotel **** čalouněné křeslo/pohovka se stolkem kosmetické produkty (např. sprchovací čepice, pilníček na nehty, bavlněné tampony, kosmetické zrcátko, velká odkládací plocha v koupelně) osušky, pantofle na poţádání, krejčovské sluţby drobné úpravy přístup na internet a internetový terminál, moţnost IT podpory recepce otevřená 18 hodin, dostupná telefonicky 24 hodin hotelová hala s místy k sezení a nápojovým servisem, hotelový bar snídaňový bufet nebo snídaňový jídelní lístek prostřednictvím Room Service minibar nebo nápoje 24 hodin denně prostřednictvím Room Service restaurace s a la carte nabídkou otevřená alespoň 6 dnů v týdnu zjišťování a vyhodnocování připomínek hostů Hotel ***** produkty osobní péče v lahvičkách, ţupan na pokoji 12 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str HOTELSTARS.EU, Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky [online]. [cit ] Dostupné z: 16

16 internet PC v pokoji, trezor v pokoji sluţba ţehlení (navrácení do jedné hodiny), sluţba čištění obuvi Concierge, bagáţista, dveřník recepce otevřená 24 hodin, vícejazyčný personál (čeština a alespoň dva světové jazyky) prostorná hala recepce s místy k sezení a nápojovým servisem, hotelový bar osobní uvítání kaţdého hosta minibar a nabídka pokrmů a nápojů prostřednictvím Room Service 24 hodin denně restaurace s a la carte nabídkou otevřená 7 dnů v týdnu kontroly mystery guest. 14 Ubytovacím zařízením kategorie typu hotel garni, penzion, motel, botel a depandance mohou být přiděleny maximálně čtyři hvězdičky. Ta ubytovací zařízení, která splňují v rámci jednotlivých tříd klasifikace více neţ jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, mohou získat kromě označení hvězdičkami navíc ještě označení Superior. Udělování a obnovování Certifikátů a Klasifikačních znaků provádí pro své členy i ostatní podnikatele Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s. 15 V případě nesplnění podmínek standardů uvedených v Klasifikaci můţe být Certifikát a Klasifikační znak vydávajícím profesním svazem odejmut, jeho případné uţívání v rozporu s rozhodnutím Klasifikační komise bude oznámeno České obchodní inspekci k šetření ve smyslu klamání zákazníka Ubytovací úsek v hotelu Housekeeping, úsek úklidu v hotelu Hlavní příjmy hotelu jsou z prodeje pokojů, restaurace a v menší míře z jiných provozních oddělení, jako je např. prádelna a lázně. Prodej pokojů představuje minimálně 50 % příjmů. Jinými slovy největší zisk pochází z prodeje pokojů, protoţe pokoj se dá prodávat opakovaně. Dobrý provozovatel hotelu zajišťuje optimální prodej pokojů tak, aby maximalizoval zisk. 14 KŘÍŢEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management, Praha: Grada Publishing, str HOTELSTARS.EU, Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky [online]. [cit ] Dostupné z: 16 HOTELSTARS.EU, Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky [online]. [cit ] Dostupné z: 17

17 Prodej pokoje je závislý na mnoha dalších subjektech jako např. kvalita interiéru, vybavení pokoje, poskytované sluţby a bezpečnost. Kritéria, podle kterých je host s pokojem spokojen nebo ne, jsou čistě osobní. Vzhledem k tomu, ţe kaţdý člověk je individuální a má různé poţadavky na pohodlí je nemoţné uspokojit všechny hosty. Chcete-li, aby kaţdý host byl spokojen, musí se apelovat na základní lidské potřeby a snaţit se pokoj udrţovat čistý a pohodlný. Proto úsilí housekeepingu má přímý vliv na hodnocení celého hotelu. 17 Oddělení housekeeping je v hotelu zodpovědné za úklid, údrţbu a estetickou údrţbu hotelu. Název housekeeping (vedení domácnosti) znamená, ţe hlavní role je udrţovat vše čisté, pohodlné a bezpečné. Jedná se o rozšíření základního úklidu do komerčních rozměrů. Stejně jako chceme, aby byl čistý domov pro nás i hosty, kteří nás navštíví, tak housekeeping chce udrţovat hotel čistý a pohodlný, aby vytvořil domov pro všechny hosty. Pohodlí domova je vţdy zásluhou paní domu. Není překvapující, ţe tato tradice se vztahuje i na hotel, kde je hospodyně ve většině případů ţena. Oddělení housekeeping se zdá jednoduché, ale kdyţ vezmeme v úvahu udrţování hotelu s několika stovkami pokojů a mnoha veřejnými prostory, objem práce je obrovský a sloţitý. Housekeeping musí být dobře organizovaný s technickými znalostmi, aby úklid byl produktivní s tímto objemem práce. 18 K doplňujícím sluţbám tohoto oddělení patří také praní hostova osobního prádla, donášku tiskovin, minibary, čištění obuvi apod. Některé z těchto sluţeb mohou být sluţbami neplacenými. 19 Vedle těchto základních činností sem patří také generální úklid pokojů včetně jejich údrţby, dezinfekce a dezinsekce. Tyto činnosti se provádějí podle předem stanoveného časového plánu a v souladu se sanitačním řádem. Chod celého oddělení musí být navázán na ostatní úseky hotelu, personál by měli tvořit vyškolení profesionálové. Mezi zaměstnance oddělení patří hotelová hospodyně, patrová hospodyně, pokojské a uklízečky. Ve velkých luxusních hotelech je součástí housekeepingu také péče o hotelovou 17 ANDREWS, S., Hotel Housekeeping Management & Operations, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, str ANDREWS, S., Hotel Housekeeping Management & Operations, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, str KŘÍŢEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management, Praha: Grada Publishing, str

18 atmosféru a celkový komfort hostů a mohou se zde vyskytovat i další profese, např. floristka, houseman, sleep manager. 20 Charakteristika vybraných pozic Housekeepingu: Executive Housekeeper (Hotelová hospodyně) je vedoucí oddělení a je zodpovědná za dodrţování postupu a norem, které jsou v souladu s provozem určitého hotelu. Připravuje školení a stanovuje náplň práce pro nové zaměstnance. Dále zodpovídá za všechny náklady spojené s plynulým chodem oddělení. Patří do středního managementu hotelu. Reprezentuje a zodpovídá se za své oddělení Generálnímu řediteli hotelu. Ve větších hotelích je jejím přímým nadřízeným Rooms Division Manager. Assistant Housekeeper (Zástupkyně hotelové hospodyně) je zodpovědná za zavedení do praxe všech postupů, norem a standardu. Úzce spolupracuje s Floor Supervisorem. Zodpovídá za organizaci úklidů pokojů a zastupuje hotelovou hospodyni v její nepřítomnosti. Vykonává základní administrativní činnosti. Floor Supervisor (Patrová hospodyně) zodpovídá za přímou kontrolu uklizených pokojů a údrţbu na přiděleném patře. Dohlíţí na sklady, aby bylo vše doplněno a nic nechybělo pokojským při úklidu, jako např. prádlo, hygienické potřeby pro hosta a čisticí prostředky. Kontroluje práci pokojských podle postupů a norem, které stanovila hotelová hospodyně. Jsou v přímém kontaktu s pracovníky recepce a informují je o veškerých změnách, které by mohly ovlivnit plynulý provoz oddělení. Room Attendant (Pokojská) převáţně na těchto pozicích jsou zaměstnávány ţeny. Jsou zodpovědné za úklid a údrţbu přidělených pokojů podle postupů a standardů hotelu. Jsou to oči a uši bezpečnostního oddělení a hlásí jakékoliv neţádoucí události, které by mohly ohrozit bezpečnost hosta. Pokojská dodrţuje soukromí hosta za všech podmínek. Public Area Attendant (uklízečka) zajišťuje čistotu, údrţbu a estetický vzhled na všech veřejných prostorách, jako jsou haly, restaurace a konferenční místnosti. Tyto plochy jsou velmi rozlehlé a musí být pod kaţdodenním pečlivým dohledem BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str ANDREWS, S., Hotel Housekeeping Management & Operations, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, str

19 V některých menších hotelech jsou některé funkce oddělení housekeepingu kumulovány. Můţeme se setkat s hotely, ve kterých je jen hotelová hospodyně a pokojské, které dělají vše podle obsazenosti a potřeb hotelu. Hotelový housekeeping prošel v České republice převratnými změnami, které souvisely s pronikáním zahraničních hotelových řetězců a s rozvojem cestovního ruchu. Rostoucí nároky na komfort a konkurenční prostředí utvářejí a dále rozvíjejí hotelové standardy a úklidové systémy Mystery shopping Některé hotelové řetězce pouţívají sluţbu mystery shopping - nezávislý tajný host během své návštěvy v hotelu vyzkouší ty nejdůleţitější sluţby. Vše začíná telefonickou nebo ovou rezervací, pokračujeme vyslovením dalších poţadavků k rezervaci před samotným příjezdem. Během času stráveného v hotelu má tajný host dostatek příleţitostí zjistit a posoudit úroveň sluţeb. Tajní hosté jsou pouze profesionálové, kteří mají zkušenosti nejen jako hosté, ale také jsou to profesionální manaţeři hotelů. Mohou tedy vnést do svého hodnocení nejen subjektivní názor, ale také objektivní pohled na aktuální stav. Oblasti hodnocení mystery shoppera a výhody mysteryshoppingu pro hotel 23 : posouzení skutečně poskytnuté úrovně sluţeb a hygieny oproti zavedeným standardům, poskytnutí nástrojů pro zlepšení kvality, hotel získá návrhy, jak zvýšit zisky a jak splnit některé potřeby zákazníků, pomůţe identifikovat a odměnit vynikající zaměstnance, případně upozornit na ty, kteří mohou svým přístupem negativně ovlivňovat chod vašeho hotelu, získá návrhy řešení konkrétních nedostatků, které se během pobytu objeví, objeví se celkové povědomí o důleţitosti vztahů se zákazníkem. 22 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str SMART HERO, Mystery Shopping [online]. [cit ] Dostupné z: 20

20 1.3 Produktivita práce Problém produktivity v hotelovém průmyslu je komplikovaný z důvodu velkého mnoţství vstupů a výstupů. V hotelovém průmyslu je kaţdá sluţba ovlivňována zákazníkem a pracovníkem poskytující tuto sluţbu. Kaţdý host má jiné očekávání. Některým z nich se zařízený pokoj líbí, jiným nikoliv. Proto je vhodné odlišné a nestandardní zařízení pokojů. Vztahy mezi vstupy a výstupy nejsou konstantní. Ve sluţbách jsou vstupy i výstupy ovlivněny vnitřními i vnějšími vlivy a působení především vnějších vlivů je těţko kontrolovatelné a měřitelné. 24 Produktivitu ovlivňuje 25 : kategorie a třída zařízení, lokalita, produkt zařízení, rozsah základních a doplňkových sluţeb, sezónnost, struktura trţeb v členění na trţby za ubytování, za jídla a nápoje a ostatní sluţby, obsazenost ubytovacích kapacit, frekvence návštěvnosti a průměrná délka pobytu. Dalším problémem je, ţe ne všechny vstupy a výstupy jsou přesně měřitelné. Produktivita je daná efektivností vyuţití zdrojů. Efektivnost můţeme rozdělit na dva druhy: efektivnost 1 poměr vstupů (zdrojů) ke kapacitám, např. náklady na přípravu pokojů k celkovému počtu pokojů, efektivnost 2 poměr vstupů k výstupu, např. náklady na přípravu pokojů k uskutečněným prodejům v Kč. 26 Hodnota v těchto dvou způsobech měření efektivity je v tom, ţe byla odstraněna nepřehlednost ve výkonnosti. Např. hotel by mohl mít vysoce efektivní personál housekeepingu s vysokou úrovní produktivity. Při pouţití standardních postupů k měření 24 BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu, Praha: Mag Consulting, str SLÁDEK, G., Manaţment v pohostinstve a hotelierstve. 2. vyd. Bratislava: Epos, str BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu, Praha: Mag Consulting, str

21 produktivity to nemusí být zcela jasné, protoţe náklady v oddělení housekeeping musí být porovnány s příjmy z prodeje pokojů (vzorec 1). Vzorec 1 Efektivnost housekeepingu 2. Produktivita oddělení Housekeeping = CELKOVÝ NÁKLAD NA UKLIZENÝ POKOJ 27 ZISK Z PRODANÝCH POKOJŮ Zdroj: Jones,P., Lockwood, A. 2004, 136. Ale zatímco hotelová hospodyně můţe mít částečnou kontrolu nad personálními náklady, příjem z prodeje pokojů je závislý na ceně, za kterou se pokoje prodávají. Např. Oddělení housekeeping v hotelu se 100 pokoji a 100 % obsazeností za plné ceny, můţe být povaţováno za produktivnější, neţ oddělení housekeeping v identickém hotelu, kde je také 100 % obsazenost, ale pokoje jsou prodány za niţší cenu. Výše uvedený příklad pouţívá finanční měření k určení efektivity 2. Ke správnému zhodnocení výkonnosti těchto dvou oddělení housekeepingu je zapotřebí pouţít výpočet efektivnosti 1. Toto by mohlo být provedeno pomocí finančního měření např. porovnáním personálních nákladů s volnými pokoji k prodeji za plnou cenu. Doporučuje se pouţít také nefinanční měření s ohledem na efektivnost 1 (vzorec 2). Vzorec 2 Efektivnost housekeepingu 1. Produktivita oddělení Housekeeping = CELKOVÝ NÁKLAD NA UKLIZENÝ POKOJ 28 CELKOVÝ POČET POKOJŮ Zdroj: Jones,P., Lockwood, A. 2004, 136. Měření produktivity práce v ubytovacím zařízení je značně komplikované z důvodů velkého mnoţství výstupů a vstupů a činitelů, které na produktivitu práce působí. Chcemeli produktivitu práce zvyšovat, měli bychom znát činitele, které ji ovlivňují. Znalost těchto činitelů je předpokladem správného, ekonomicky zdůvodněného rozhodování o počtech a rozmístění pracovníků. Mezi základní činitelé, které ovlivňují produktivitu práce oddělení housekeepingu, patří 29 : 27 JONES, P., LOCKWOOD, A. The Management of Hotel Operations, London: Thomson, str JONES, P., LOCKWOOD, A. The Management of Hotel Operations, London: Thomson, str SMETANA, F., KRÁTKÁ, E. Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Praha: Fortuna, str

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Kempinski Hotel Hybernská Prague. Informace pro tisk

Kempinski Hotel Hybernská Prague. Informace pro tisk Kempinski Hotel Hybernská Prague Informace pro tisk 1 Obsah Vítejte v hotelu Kempinski Hybernská... 3 Pokoje a apartmá... 4 Gastronomie ve stylu Kempinski... 5 Generální ředitel... 8 Galerie hotelu Kempinski...

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Informace pro tisk. The Mark Luxury Hotel Prague

Informace pro tisk. The Mark Luxury Hotel Prague Informace pro tisk 1 Obsah Vítejte v hotelu The Mark v Praze... 3 Pokoje a apartmá... 4 Gastronomie ve stylu The Mark... 5 Ředitel hotelu... 8 Galerie hotelu The Mark... 8 Tam, kde se nejtajnější svatební

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Umělecký pobyt v srdci Brna

Umělecký pobyt v srdci Brna Umělecký pobyt v srdci Brna Historie Hotel Europa se nalézá v secesní budově pocházející z konce devatenáctého století. Stojí v malebné uličce lemované stromy jen kousek od centra města. Díky své výborné

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem.

První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. VYDĚLEJTE SI Show Park má otevřeno každý den 12:00 06:00. Práce v erotice Vám umožní vysoký výdělek. První den má každá společnice nájem zdarma a další tři dny je pro Vás připraven zvýhodněný nájem. Místnosti

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY ÚVOD TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE TOP HOTEL Praha HHHH Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4 Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111 Fax: +420 222 990 850 E-mail: sales@tophotel.cz www.tophotel.cz

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY BRNO

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY BRNO SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY BRNO Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Nidri - Hotel Gregory s ***

Nidri - Hotel Gregory s *** CK TURISTA Nidri - Hotel Gregory s *** 11 - denní zájezd Poloha: Menší rodinný hotel sestávající ze dvou dvoupatrových budov má ideální polohu přímo u pláže. Centrální ulice, tvořící jedno z center střediska,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Nabídka pro automobilky CZ

Nabídka pro automobilky CZ Nabídka pro automobilky CZ Aquapalace Hotel Prague Pražská 137, 251 01 Čestlice, Praha východ Tel.: +420 225 108 830 e-mail: conference.mgr@aquapalacehotel.cz www.aquapalacehotel.cz auto-moto informace

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CÍL Cílem odborné praxe je umožnit studentům procvičení a prohloubení získaných teoretických znalostí i praktických dovedností ve smluvně zajištěných

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím Organizace a právní

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU

2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU 2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky předložilo v roce 2006 Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období let

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa

OASIS MARINA Resort - El Ahyaa OASIS MARINA Resort - El Ahyaa Oasis Marina Oasis Marina má ideální polohu, je situována přímo u moře, 15 km od centra Hurghady s mnoha obchody, kluby a nočním životem, 10 km od El Gouny s golfovými hřišti,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA V Praze dne 24. 08. 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Základní definice cestovního ruchu... 4 2. Analýza stávajícího

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

Na návštěvě v luxusním hotelu Kempinski

Na návštěvě v luxusním hotelu Kempinski Stránka č. 1 z 8 < Zpět na článek... Na návštěvě v luxusním hotelu Kempinski foto: Dalibor Puchta, idnes.cz Do proskleného atria umístili architekti studia Ian Bryan Architects Lobby Lounge. - Minulý týden

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Phone: +420 601 388 313. Phone: +420 725 786 564. Phone: +420 595 195 650, +420 725 796 245. Phone: +420 778 434 960

Phone: +420 601 388 313. Phone: +420 725 786 564. Phone: +420 595 195 650, +420 725 796 245. Phone: +420 778 434 960 Park Inn by Radisson Hotel Ostrava je největším čtyřhvězdičkovým hotelem v Moravskoslezském kraji. Otevřen byl v roce 2008 jako první hotel této značky v České republice. Nachází se na Hornopolní ulici

Více