Produktivita práce v ubytovacím zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produktivita práce v ubytovacím zařízení"

Transkript

1 Produktivita práce v ubytovacím zařízení Bakalářská práce Karla Kutláková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Employee s productivity in lodging facility Karla Kutláková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Industry Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Praha 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem bakalářskou práci na téma Produktivita práce v ubytovacím zařízení ve vybraných hotelech zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala paní Ing. Stanislavě Belešové, Ph.D. vedoucí mé bakalářské práce za trpělivost, vstřícný a inspirativní přístup, který mi při vypracování teoretické i analytické části bakalářské práce poskytla.

5 Abstrakt KUTLÁKOVÁ, Karla. Produktivita práce v ubytovacím zařízení. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 60. Bakalářská práce je zaměřena na produktivitu práce na ubytovacím úseku. Cílem práce je analyzovat produktivitu práce ve vybraných hotelích, potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe outsourcing je výhodnější pro hotelový provoz a navrhnout zlepšení produktivity práce ve zkoumaných hotelech. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, praktickou a návrhovou. První část obsahuje teoretické informace vycházející z odborné literatury a vztahující se k tématu práce. V jednotlivých kapitolách teoretické části charakterizuji hotel, jaké druhy sluţeb nabízí, kategorizaci, oficiální jednotnou klasifikaci a certifikaci ubytovacích zařízení, ubytovací úsek a produktivitu práce. Praktická část se zaměřuje na charakteristiku obou zkoumaných hotelů. Důleţitou části práce je seznámení s organizačními strukturami hotelu, pracovní náplní zaměstnanců a zhodnocení produktivity práce. Návrhová část obsahuje stručné návrhy na zlepšení produktivity práce v hotelu Duo. Klíčová slova: Housekeeping, Outsourcing, Produktivita práce, Hotel Kempinski, Hotel Duo, SWOT analýza

6 Abstract The bachelor s thesis focuses on work productivity in housekeeping department. The aim is to analyze the productivity in a few chosen hotels, confirm or deny the current statement about advantage of outsourcing in the hotel industry and to propose improvement of productivity in the hotels analyzed. The thesis is divided into 3 parts theoretical, practical and proposal. The first part concentrates on theoretical information listed in specialized publications and related to the aim of the thesis. Individual chapters of the theoretical part include characteristics of hotel, list of provided services, categorization, official unified classification and certification of lodging facilities and characteristics of housekeeping department and its productivity. The practical part aims to characterize the two analyzed hotels. Organizational structures of the hotels, job descriptions and evaluation of the productivity are an important part of the thesis. The final proposal includes basic suggestions of possible improvements, leading to better productivity in the Duo hotel. Key words: Housekeeping, Outsourcing, Work productivity, Hotel Kempinski, Hotel Duo, SWOT analysis

7 SEZNAM ILUSTRACÍ Obr. 1 Berthold Kempinski Obr. 2 Hotel Kempinski Hybernská Prague Obr. 3 Hotel Duo Praha SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Klientela podle zemí - Kempinski Graf 2 Klientela podle segmentu Kempinski Graf 3 Klientela podle zemí - Duo Graf 4 Klientela podle segmentu Duo Graf 5 Doba pracovního poměru Graf 6 Náplň práce Graf 7 Doba školení nových zaměstnanců Graf 8 Školení nových zaměstnanců Graf 9 Kvalita školení Graf 10 Počet přidělených pokojů Graf 11 Čas na úklid pokojů Graf 12 Dostupnost úklidových prostředků Graf 13 Počet pracovních dní Graf 14 Počet odpracovaných hodin SEZNAM SCHÉMAT Schéma 1 Organizační struktura Kempinski Schéma 2 Organizační struktura - Duo SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Personální zajištění housekeepingu Kempinski Tabulka 2 Personální zajištění housekeepingu Duo Tabulka 3 SWOT analýza Kermpinski Tabulka 4 SWOT analýza Duo

8 OBSAH 1 PRODUKTIVITA PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ HOTEL KATEGORIZACE A KLASIFIKACE UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ UBYTOVACÍ ÚSEK V HOTELU HOUSEKEEPING, ÚSEK ÚKLIDU V HOTELU MYSTERY SHOPPING PRODUKTIVITA PRÁCE 21 2 POROVNÁNÍ VYBRANÝCH HOTELŮ KEMPINSKI ŘETĚZEC HISTORIE ŘETĚZCE KEMPINSKI HOTEL KEMPINSKI HYBERNSKÁ PRAGUE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HOUSEKEEPINGU V KEMPINSKI HYBERNSKÁ PRAGUE NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH POZIC NA ODDĚLENÍ HOUSEKEEPING V HOTELU KEMPINSKI, ZHODNOCENÍ JEJICH PRODUKTIVITY PRÁCE PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVACÍHO ÚSEKU HOTELU KEMPINSKI LEADING QUALITY ASSURANCE STANDART - LQA JAN HOTELS HISTORIE HOTEL DUO PRAHA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HOUSEKEEPINGU V HOTELU DUO PRAHA NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH POZIC NA ODDĚLENÍ HOUSEKEEPING V HOTELU DUO, ZHODNOCENÍ JEJICH PRODUKTIVITY PRÁCE PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVACÍHO ÚSEKU HOTELU DUO SROVNÁNÍ PRODUKTIVITY PRÁCE NA ODDĚLENÍ HOUSEKEEPING KEMPINSKI VERSUS DUO 47 3 FORMA ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVACÍHO ÚSEKU NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ HOTELU 51

9 ÚVOD Po roce 2008 se výrazně začali hoteliéři zabývat produktivitou práce ve všech odděleních hotelu. Krize v cestovním ruchu způsobila menší poptávku po ubytovacích sluţbách. Před tím se dá říct, ţe hotelnictví procházelo obdobím blahobytu. Toto se projevilo na organizačních strukturách hotelů a větším mnoţstvím různých pozic a zaměstnanců. Hoteliéři byli nuceni kumulovat určité funkce a začali se více zajímat o outsourcing sluţeb, aby minimalizovali hotelové náklady. Housekeeping byl vţdy povaţován za úsek, který se dá nejsnadněji obsadit pracovníky outsourcingu. Na oddělení housekeepingu pracuji více neţ 10 let. V roce 2008 jsem byla součástí týmu, který uvedl do provozu první Kempinski hotel v české republice. Postupně jsem mé zkušenosti mohla uplatnit při otevření hotelů Kempinski ve Vilnius a Vídni, kde jsem byla vyslána jako Task Force. Já osobně nepatřím k příznivcům outsourcingu. Tématem mé bakalářské práce je Produktivita práce v ubytovacím zařízení. Vzhledem k znalosti produktivity práce v hotelu Kempinski, jsem si vybrala ještě jeden hotel, ve kterém řídí oddělení housekeeping úklidová firma tzv. outsourcing. Cílem mé práce je analyzovat produktivitu práce ve vybraných hotelech, potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe outsourcing je výhodnější pro hotelový provoz a navrhnout zlepšení produktivity práce ve zkoumaných hotelech. Práce je členěná do tří hlavních kapitol. První část obsahuje teoretické informace vycházející z odborné literatury a vztahující se k tématu práce. V jednotlivých kapitolách teoretické části charakterizuji hotel, jaké druhy sluţeb nabízí, kategorizaci, oficiální jednotnou klasifikaci a certifikaci ubytovacích zařízení. Mezi klíčové prvky mé práce patří ubytovací úsek a produktivita práce. Definuji jejich význam a postavení v hotelnictví. Praktická část se nejprve zaměřuje na charakteristiku obou zkoumaných hotelů. Důleţitou části práce je seznámení s organizačními strukturami hotelu, pracovní náplní zaměstnanců, personálním zajištěním a zhodnocení produktivity práce. Třetí část mé bakalářské práce uvádí návrhy na zlepšení v hotelu Kempinski a Duo. Objektem zkoumání je ubytovací zařízení a subjektem zkoumání je produktivita práce v ubytovacích zařízeních. Výběrový soubor tvoří hotely Kempinski Hybernská Prague a hotel Duo. 10

10 Primární údaje jsem získala metodou pozorování a v hotelu Duo jsem prováděla průzkum pomocí dotazníkového šetření a pozorováním během jednoho pracovního dne na oddělení housekeeping. Výsledky dotazníků jsem zobrazila pomocí grafů a stručného popisu. Produktivitu práce jsem vyhodnotila pomocí analýzy SWOT. Pouţité sekundární údaje tvoří kniţní literatura domácích i zahraničních autorů a odborníků, internetové zdroje, v podobě různých článků, opět domácích a zahraničních autorů. Z internetových zdrojů jsou vzaty především informace o hotelích. A v poslední řadě jsem čerpala z mých zkušeností, které jsem získala během své práce na pozici Executive Housekeeper. 11

11 1 PRODUKTIVITA PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ Cestování se stalo fenoménem doby. Cestujeme za prací, za poznáním, za zábavou. Milióny lidí denně překonávají menší či větší vzdálenosti, tráví dny a noci mimo svůj domov. Hotely a další ubytovací zařízení jiţ nejsou určeny pouze vyvoleným či úzké společenské vrstvě. Jakkoliv jsou návštěvníci hotelu různorodí, všichni mají jedno společného. Očekávají za své peníze odpovídající sluţby. Ţádná originalita či technická dokonalost však nenahradí příjemnou atmosféru, kterou mohou vytvořit jedině pracovníci hotelu. 1 Rozvoj hotelnictví a stravovacích sluţeb v národním hospodářství ovlivňuje pokles produktivity práce v celé ekonomice. Tato skutečnost je vyvolána vysokým podílem lidské práce v tomto odvětví. Z tohoto důvodu je třeba věnovat produktivitě práce zvýšenou pozornost Hotel Slovo hotel bylo původně odvozeno od francouzského názvu hote a latinského hospicem, coţ v překladu znamená osoba, která poskytuje nocleh. Dalšími slovy, z nichţ vychází dnešní pojmenování pro ubytovací zařízení hotel, jsou latinská hospitalis a hospitium, která označovala místo, kde se dalo přenocovat s moţností stravy. 3 Označení hotel je celosvětově vnímáno jako obecný pojem pro široké spektrum ubytovacích zařízení, kde se za úplatu poskytuje přechodné ubytování. Jde např. o hotely v blízkosti letišť, hotely pro obchodní klientelu, ubytovací zařízení specializovaná na kongresovou turistiku, lázeňství nebo wellness, luxusní hotely, hotely pro motoristy atd. Podle odborné literatury a pro statistické účely se za hotel povaţuje ubytovací zařízení, nejméně s deseti pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a sluţby s ním spojené (zejména sluţby recepce, celodenní stravování, kaţdodenní úklid, stlaní lůţka atd.) Na základě velikosti a vybavenosti bývají hotely zpravidla klasifikovány do pěti tříd označených hvězdičkami. 4 1 ČERNÝ, J., KRUPIČKA, J. Moderní hotel, Úvaly: Ratio, str. 3 2 SMETANA, F., KRÁTKÁ, E. Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Praha: Fortuna, str BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str

12 Ubytovací zařízení lze členit podle nejrůznějších charakteristik. Podle charakteru zařízení 5 : pevná (hotely, motely, penziony, ubytovny, chatové osady, kempy, ubytování v soukromí), pohyblivá (lodě, lůţkové vozy, lehátkové vozy, botely, obytné přívěsy, rotely). Podle časového vyuţití: celoroční (základní fond ubytovacích kapacit), dvousezonní (léto i zima), jednosezonní (léto nebo zima). Podle způsobů vyuţití: zařízení volného cestovního ruchu, zařízení vázaného cestovního ruchu. Podle velikosti: malá (5-100 pokojů), střední ( pokojů), velká (251 a více pokojů). Podle druhu staveb (návaznost na ţivnostenský zákon): hromadná ubytovací zařízení, ostatní ubytovací zařízení, jiná ubytovací zařízení. Pro marketingové účely se pouţívá jiné členění, jeţ odpovídá přirozeným poţadavkům jednotlivých cílových skupin. Nejčastěji se v katalozích, průvodcích a nabídkách rozlišují: hotely; penziony (angl. guest house nebo boarding house; pokud bychom pouţili výraz penzion, nemusí být pro anglicky hovořícího návštěvníka srozumitelný, tento výraz má jiný význam); zvláštní kategorii tvoří v anglicky hovořících zemích tzv. B+B (bed and breakfast-ubytování se snídaní jednoduššího typu); kempy; pronájem objektů s vlastním vařením (chalupy, chaty, případně apartmány). 5 RYGLOVÁ, K.., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ I. Cestovní ruch-podnikatelské principy a příležitosti v praxi, Praha: Grada Publishing, str

13 Vedle hromadných ubytovacích zařízení hotelového typu existují i další moţnosti ubytování, např. koleje, internáty nebo turistické ubytovny. Jednotlivé funkce hotelu se odráţí v rozsahu poskytovaných sluţeb. Hotelové sluţby dělíme na 6 : základní sluţby sluţby ubytovací a stravovací, tyto se dále dělí na celou řadu procesů v návaznosti na kategorii, třídu a velikostní typ hromadného ubytovacího zařízení, doplňkové sluţby např. donáška zavazadel, praní prádla, směnárna, kancelářské sluţby, animační programy, zajištění dopravy z letiště, rezervace vstupenek a letenek Kategorizace a klasifikace ubytovacího zařízení Pro cestovní kanceláře i pro hosty je důleţité vědět předem, s jakým typem hotelu jednají. Pro rozdělení hotelů do různých kvalitativních kategorií a tedy i do různých cenových kategorií pouţívá sektor cestovního ruchu často klasifikaci hotelu. Čím vyšší je klasifikace hotelu, tím vyšší by měla být kvalita. Hotelový průmysl pouţívá k propagaci hotelů různé klasifikační systémy, oficiální i neoficiální. Kdyţ je hotel prezentován hostovi jako řazený do určité kategorie, host jiţ má své představy. Host má tedy představu, co zde dostane, a předpokládá, ţe i hotel si je vědom, jakou úroveň sluţeb má poskytovat. Kdyţ si někdo rezervuje pokoj, v podstatě uzavírá smlouvu o kvalitě. Je nabízen určitý standard a host nabídku příjme, jsou tedy splněny obě podmínky pro uzavření smlouvy. 8 Profesní svaz Asociace hotelů a restaurací České republiky na základě Usnesení vlády ze dne č. 717 a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály cestovního ruchu CzechTourism sestavil Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky Materiál klasifikace má doporučující charakter a slouţí jako pomůcka pro zařazování ubytovacích zařízení výše uvedených do příslušných tříd dle minimálních stanovených 6 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str HOUŠKA, P. a kol. Klasifikace ubytovacích zařízení, Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, str

14 poţadavků s cílem zlepšení orientace spotřebitelů hostů a zprostředkovatelů cestovních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnosti trhu ubytování a zkvalitnění sluţeb poskytovaných ubytovacími zařízeními. Klasifikace není obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli ubytovacího zařízení, zdali certifikaci podstoupí či nikoliv. 9 Pojem klasifikace znamená vymezení minimálních poţadavků, které musí splňovat jednotlivé třídy ubytovacích zařízení. Při splnění těchto poţadavků je ubytovacímu zařízení udělen certifikát a klasifikační znak (nejčastěji samolepka s odpovídajícím počtem hvězdiček) dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení. Klasifikační systém slouţí především hostům a zprostředkovatelům (cestovním kancelářím) jako záruka kvality a jistoty, ţe úroveň vybavení a poskytovaný servis budou odpovídat očekávanému standardu. S klasifikací úzce souvisí pojem standardizace, kterým se rozumí obecné poţadavky na kvalitu poskytované sluţby a vybavení. 10 Kvalita poskytovaných sluţeb v cestovním ruchu vytváří prospěch pro jeho další rozvoj. Vytváří ekonomické přínosy a povznáší prostředí cestovního ruchu včetně sociálního hlediska. To také přináší lepší kvalitu ţivota pro turisty a pro ty, jeţ pracují v turistickém sektoru. Investování do kvality je důleţité a zásluţné, i kdyţ tato snaha není automaticky odměněna růstem v počtech návštěvníků a turistů. 11 Problém ovšem je, ţe klasifikační systémy se v jednotlivých státech liší. Roli hrají především kulturní a geografické rozdíly, dále způsob, jakým byly systémy vyvinuty (státními orgány nebo profesními sdruţeními), a zda jsou v dané zemi ze zákona povinné. Pro účastníka cestovního ruchu je potom sloţitější orientace trhu ubytovacích sluţeb, protoţe ne v kaţdém tříhvězdičkovém hotelu se mu dostane takové úrovně kvality sluţeb na jakou je zvyklý např. z České republiky či z jiného státu. Tato kvalita a šíře vybavení hotelu se různou mírou liší nejen mezi evropskými státy navzájem, ale i ve vzdálenějších destinacích. V poslední době však díky vlivu globalizace, internetu a modernímu způsobu 9 HOTELSTARS.EU [online]. [cit ] Dostupné z: 10 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str HOTELSTARS.EU [online]. [cit ] Dostupné z: 15

15 ţivota dochází ke sniţování těchto rozdílů a i jednotlivé státy projevují snahu o postupnou harmonizaci a vytvoření jednotného klasifikačního systému hromadných ubytovacích zařízení se stejnými kritérii, alespoň na úrovni Evropské unie. Tvorba evropské a mezinárodní hotelové klasifikace je jedním z cílů mezinárodní profesní organizace HOTREC (Konfederace národních asociací hotelů, restaurací, kaváren a obdobných zařízení v Evropské unii a v evropském ekonomickém prostoru). 12 Rozdělení do tříd: * tourist, ** economy, *** standard, **** first Class, ***** luxury. 13 Zjednodušené srovnání tříd kategorie hotelů, ve kterých byla provedená analýza: Hotel **** čalouněné křeslo/pohovka se stolkem kosmetické produkty (např. sprchovací čepice, pilníček na nehty, bavlněné tampony, kosmetické zrcátko, velká odkládací plocha v koupelně) osušky, pantofle na poţádání, krejčovské sluţby drobné úpravy přístup na internet a internetový terminál, moţnost IT podpory recepce otevřená 18 hodin, dostupná telefonicky 24 hodin hotelová hala s místy k sezení a nápojovým servisem, hotelový bar snídaňový bufet nebo snídaňový jídelní lístek prostřednictvím Room Service minibar nebo nápoje 24 hodin denně prostřednictvím Room Service restaurace s a la carte nabídkou otevřená alespoň 6 dnů v týdnu zjišťování a vyhodnocování připomínek hostů Hotel ***** produkty osobní péče v lahvičkách, ţupan na pokoji 12 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str HOTELSTARS.EU, Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky [online]. [cit ] Dostupné z: 16

16 internet PC v pokoji, trezor v pokoji sluţba ţehlení (navrácení do jedné hodiny), sluţba čištění obuvi Concierge, bagáţista, dveřník recepce otevřená 24 hodin, vícejazyčný personál (čeština a alespoň dva světové jazyky) prostorná hala recepce s místy k sezení a nápojovým servisem, hotelový bar osobní uvítání kaţdého hosta minibar a nabídka pokrmů a nápojů prostřednictvím Room Service 24 hodin denně restaurace s a la carte nabídkou otevřená 7 dnů v týdnu kontroly mystery guest. 14 Ubytovacím zařízením kategorie typu hotel garni, penzion, motel, botel a depandance mohou být přiděleny maximálně čtyři hvězdičky. Ta ubytovací zařízení, která splňují v rámci jednotlivých tříd klasifikace více neţ jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, mohou získat kromě označení hvězdičkami navíc ještě označení Superior. Udělování a obnovování Certifikátů a Klasifikačních znaků provádí pro své členy i ostatní podnikatele Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s. 15 V případě nesplnění podmínek standardů uvedených v Klasifikaci můţe být Certifikát a Klasifikační znak vydávajícím profesním svazem odejmut, jeho případné uţívání v rozporu s rozhodnutím Klasifikační komise bude oznámeno České obchodní inspekci k šetření ve smyslu klamání zákazníka Ubytovací úsek v hotelu Housekeeping, úsek úklidu v hotelu Hlavní příjmy hotelu jsou z prodeje pokojů, restaurace a v menší míře z jiných provozních oddělení, jako je např. prádelna a lázně. Prodej pokojů představuje minimálně 50 % příjmů. Jinými slovy největší zisk pochází z prodeje pokojů, protoţe pokoj se dá prodávat opakovaně. Dobrý provozovatel hotelu zajišťuje optimální prodej pokojů tak, aby maximalizoval zisk. 14 KŘÍŢEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management, Praha: Grada Publishing, str HOTELSTARS.EU, Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky [online]. [cit ] Dostupné z: 16 HOTELSTARS.EU, Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky [online]. [cit ] Dostupné z: 17

17 Prodej pokoje je závislý na mnoha dalších subjektech jako např. kvalita interiéru, vybavení pokoje, poskytované sluţby a bezpečnost. Kritéria, podle kterých je host s pokojem spokojen nebo ne, jsou čistě osobní. Vzhledem k tomu, ţe kaţdý člověk je individuální a má různé poţadavky na pohodlí je nemoţné uspokojit všechny hosty. Chcete-li, aby kaţdý host byl spokojen, musí se apelovat na základní lidské potřeby a snaţit se pokoj udrţovat čistý a pohodlný. Proto úsilí housekeepingu má přímý vliv na hodnocení celého hotelu. 17 Oddělení housekeeping je v hotelu zodpovědné za úklid, údrţbu a estetickou údrţbu hotelu. Název housekeeping (vedení domácnosti) znamená, ţe hlavní role je udrţovat vše čisté, pohodlné a bezpečné. Jedná se o rozšíření základního úklidu do komerčních rozměrů. Stejně jako chceme, aby byl čistý domov pro nás i hosty, kteří nás navštíví, tak housekeeping chce udrţovat hotel čistý a pohodlný, aby vytvořil domov pro všechny hosty. Pohodlí domova je vţdy zásluhou paní domu. Není překvapující, ţe tato tradice se vztahuje i na hotel, kde je hospodyně ve většině případů ţena. Oddělení housekeeping se zdá jednoduché, ale kdyţ vezmeme v úvahu udrţování hotelu s několika stovkami pokojů a mnoha veřejnými prostory, objem práce je obrovský a sloţitý. Housekeeping musí být dobře organizovaný s technickými znalostmi, aby úklid byl produktivní s tímto objemem práce. 18 K doplňujícím sluţbám tohoto oddělení patří také praní hostova osobního prádla, donášku tiskovin, minibary, čištění obuvi apod. Některé z těchto sluţeb mohou být sluţbami neplacenými. 19 Vedle těchto základních činností sem patří také generální úklid pokojů včetně jejich údrţby, dezinfekce a dezinsekce. Tyto činnosti se provádějí podle předem stanoveného časového plánu a v souladu se sanitačním řádem. Chod celého oddělení musí být navázán na ostatní úseky hotelu, personál by měli tvořit vyškolení profesionálové. Mezi zaměstnance oddělení patří hotelová hospodyně, patrová hospodyně, pokojské a uklízečky. Ve velkých luxusních hotelech je součástí housekeepingu také péče o hotelovou 17 ANDREWS, S., Hotel Housekeeping Management & Operations, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, str ANDREWS, S., Hotel Housekeeping Management & Operations, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, str KŘÍŢEK, F., NEUFUS, J. Moderní hotelový management, Praha: Grada Publishing, str

18 atmosféru a celkový komfort hostů a mohou se zde vyskytovat i další profese, např. floristka, houseman, sleep manager. 20 Charakteristika vybraných pozic Housekeepingu: Executive Housekeeper (Hotelová hospodyně) je vedoucí oddělení a je zodpovědná za dodrţování postupu a norem, které jsou v souladu s provozem určitého hotelu. Připravuje školení a stanovuje náplň práce pro nové zaměstnance. Dále zodpovídá za všechny náklady spojené s plynulým chodem oddělení. Patří do středního managementu hotelu. Reprezentuje a zodpovídá se za své oddělení Generálnímu řediteli hotelu. Ve větších hotelích je jejím přímým nadřízeným Rooms Division Manager. Assistant Housekeeper (Zástupkyně hotelové hospodyně) je zodpovědná za zavedení do praxe všech postupů, norem a standardu. Úzce spolupracuje s Floor Supervisorem. Zodpovídá za organizaci úklidů pokojů a zastupuje hotelovou hospodyni v její nepřítomnosti. Vykonává základní administrativní činnosti. Floor Supervisor (Patrová hospodyně) zodpovídá za přímou kontrolu uklizených pokojů a údrţbu na přiděleném patře. Dohlíţí na sklady, aby bylo vše doplněno a nic nechybělo pokojským při úklidu, jako např. prádlo, hygienické potřeby pro hosta a čisticí prostředky. Kontroluje práci pokojských podle postupů a norem, které stanovila hotelová hospodyně. Jsou v přímém kontaktu s pracovníky recepce a informují je o veškerých změnách, které by mohly ovlivnit plynulý provoz oddělení. Room Attendant (Pokojská) převáţně na těchto pozicích jsou zaměstnávány ţeny. Jsou zodpovědné za úklid a údrţbu přidělených pokojů podle postupů a standardů hotelu. Jsou to oči a uši bezpečnostního oddělení a hlásí jakékoliv neţádoucí události, které by mohly ohrozit bezpečnost hosta. Pokojská dodrţuje soukromí hosta za všech podmínek. Public Area Attendant (uklízečka) zajišťuje čistotu, údrţbu a estetický vzhled na všech veřejných prostorách, jako jsou haly, restaurace a konferenční místnosti. Tyto plochy jsou velmi rozlehlé a musí být pod kaţdodenním pečlivým dohledem BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str ANDREWS, S., Hotel Housekeeping Management & Operations, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, str

19 V některých menších hotelech jsou některé funkce oddělení housekeepingu kumulovány. Můţeme se setkat s hotely, ve kterých je jen hotelová hospodyně a pokojské, které dělají vše podle obsazenosti a potřeb hotelu. Hotelový housekeeping prošel v České republice převratnými změnami, které souvisely s pronikáním zahraničních hotelových řetězců a s rozvojem cestovního ruchu. Rostoucí nároky na komfort a konkurenční prostředí utvářejí a dále rozvíjejí hotelové standardy a úklidové systémy Mystery shopping Některé hotelové řetězce pouţívají sluţbu mystery shopping - nezávislý tajný host během své návštěvy v hotelu vyzkouší ty nejdůleţitější sluţby. Vše začíná telefonickou nebo ovou rezervací, pokračujeme vyslovením dalších poţadavků k rezervaci před samotným příjezdem. Během času stráveného v hotelu má tajný host dostatek příleţitostí zjistit a posoudit úroveň sluţeb. Tajní hosté jsou pouze profesionálové, kteří mají zkušenosti nejen jako hosté, ale také jsou to profesionální manaţeři hotelů. Mohou tedy vnést do svého hodnocení nejen subjektivní názor, ale také objektivní pohled na aktuální stav. Oblasti hodnocení mystery shoppera a výhody mysteryshoppingu pro hotel 23 : posouzení skutečně poskytnuté úrovně sluţeb a hygieny oproti zavedeným standardům, poskytnutí nástrojů pro zlepšení kvality, hotel získá návrhy, jak zvýšit zisky a jak splnit některé potřeby zákazníků, pomůţe identifikovat a odměnit vynikající zaměstnance, případně upozornit na ty, kteří mohou svým přístupem negativně ovlivňovat chod vašeho hotelu, získá návrhy řešení konkrétních nedostatků, které se během pobytu objeví, objeví se celkové povědomí o důleţitosti vztahů se zákazníkem. 22 BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu 5. vyd. Praha: Mag Consulting, str SMART HERO, Mystery Shopping [online]. [cit ] Dostupné z: 20

20 1.3 Produktivita práce Problém produktivity v hotelovém průmyslu je komplikovaný z důvodu velkého mnoţství vstupů a výstupů. V hotelovém průmyslu je kaţdá sluţba ovlivňována zákazníkem a pracovníkem poskytující tuto sluţbu. Kaţdý host má jiné očekávání. Některým z nich se zařízený pokoj líbí, jiným nikoliv. Proto je vhodné odlišné a nestandardní zařízení pokojů. Vztahy mezi vstupy a výstupy nejsou konstantní. Ve sluţbách jsou vstupy i výstupy ovlivněny vnitřními i vnějšími vlivy a působení především vnějších vlivů je těţko kontrolovatelné a měřitelné. 24 Produktivitu ovlivňuje 25 : kategorie a třída zařízení, lokalita, produkt zařízení, rozsah základních a doplňkových sluţeb, sezónnost, struktura trţeb v členění na trţby za ubytování, za jídla a nápoje a ostatní sluţby, obsazenost ubytovacích kapacit, frekvence návštěvnosti a průměrná délka pobytu. Dalším problémem je, ţe ne všechny vstupy a výstupy jsou přesně měřitelné. Produktivita je daná efektivností vyuţití zdrojů. Efektivnost můţeme rozdělit na dva druhy: efektivnost 1 poměr vstupů (zdrojů) ke kapacitám, např. náklady na přípravu pokojů k celkovému počtu pokojů, efektivnost 2 poměr vstupů k výstupu, např. náklady na přípravu pokojů k uskutečněným prodejům v Kč. 26 Hodnota v těchto dvou způsobech měření efektivity je v tom, ţe byla odstraněna nepřehlednost ve výkonnosti. Např. hotel by mohl mít vysoce efektivní personál housekeepingu s vysokou úrovní produktivity. Při pouţití standardních postupů k měření 24 BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu, Praha: Mag Consulting, str SLÁDEK, G., Manaţment v pohostinstve a hotelierstve. 2. vyd. Bratislava: Epos, str BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu, Praha: Mag Consulting, str

21 produktivity to nemusí být zcela jasné, protoţe náklady v oddělení housekeeping musí být porovnány s příjmy z prodeje pokojů (vzorec 1). Vzorec 1 Efektivnost housekeepingu 2. Produktivita oddělení Housekeeping = CELKOVÝ NÁKLAD NA UKLIZENÝ POKOJ 27 ZISK Z PRODANÝCH POKOJŮ Zdroj: Jones,P., Lockwood, A. 2004, 136. Ale zatímco hotelová hospodyně můţe mít částečnou kontrolu nad personálními náklady, příjem z prodeje pokojů je závislý na ceně, za kterou se pokoje prodávají. Např. Oddělení housekeeping v hotelu se 100 pokoji a 100 % obsazeností za plné ceny, můţe být povaţováno za produktivnější, neţ oddělení housekeeping v identickém hotelu, kde je také 100 % obsazenost, ale pokoje jsou prodány za niţší cenu. Výše uvedený příklad pouţívá finanční měření k určení efektivity 2. Ke správnému zhodnocení výkonnosti těchto dvou oddělení housekeepingu je zapotřebí pouţít výpočet efektivnosti 1. Toto by mohlo být provedeno pomocí finančního měření např. porovnáním personálních nákladů s volnými pokoji k prodeji za plnou cenu. Doporučuje se pouţít také nefinanční měření s ohledem na efektivnost 1 (vzorec 2). Vzorec 2 Efektivnost housekeepingu 1. Produktivita oddělení Housekeeping = CELKOVÝ NÁKLAD NA UKLIZENÝ POKOJ 28 CELKOVÝ POČET POKOJŮ Zdroj: Jones,P., Lockwood, A. 2004, 136. Měření produktivity práce v ubytovacím zařízení je značně komplikované z důvodů velkého mnoţství výstupů a vstupů a činitelů, které na produktivitu práce působí. Chcemeli produktivitu práce zvyšovat, měli bychom znát činitele, které ji ovlivňují. Znalost těchto činitelů je předpokladem správného, ekonomicky zdůvodněného rozhodování o počtech a rozmístění pracovníků. Mezi základní činitelé, které ovlivňují produktivitu práce oddělení housekeepingu, patří 29 : 27 JONES, P., LOCKWOOD, A. The Management of Hotel Operations, London: Thomson, str JONES, P., LOCKWOOD, A. The Management of Hotel Operations, London: Thomson, str SMETANA, F., KRÁTKÁ, E. Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Praha: Fortuna, str

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH. ČESKÉ REPUBLIKY 2015 2020 Metodika

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH. ČESKÉ REPUBLIKY 2015 2020 Metodika OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 015 00 Metodika Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod. Vymezení základních pojmů. Zákonná

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená HOTEL*** PYTLOUN LIBEREC

OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená HOTEL*** PYTLOUN LIBEREC OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená Hotely a penziony Pytloun -komfortní ubytování pro každého. Poskytujeme vysokou kvalitu služeb za cenu přístupnou širokým vrstvám z našich poboček si každý vybere

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

Hodnocení ubytovacích služeb na Znojemsku

Hodnocení ubytovacích služeb na Znojemsku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Hodnocení ubytovacích služeb na Znojemsku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Zvyšování produktivity jednotlivých činností v hotelovém provozu

Zvyšování produktivity jednotlivých činností v hotelovém provozu Zvyšování produktivity jednotlivých činností v hotelovém provozu Bakalářská práce Gavriil Lenchenko Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová MCR: 10. přednáška Management kvality v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. DEFINICE KVALITY. 2. POČÁTKY MODERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY. 3. KVALITA V ŘETĚZCI SLUŽEB. 4. PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ KVALITY

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015)

www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) www.orea.cz MICE NABÍDKA podzim 2015 (1. září 31. prosince 2015) Orea Hotel Pyramida****, Praha Ubytování Superior pokoj od 1400,- Kč* Standardně vybavená kategorie pokojů o ploše 25m 2 nacházející se

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / /

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / / Sea Gull**** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz EGYPT / Hurghada www.cdtravel.cz / / Poloha: pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže a v centru Hurghady,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

REZERVACE UBYTOVÁNÍ Objednávku ubytování zašlete e-mailem na terezia.nemcova@fs.cvut.cz co nejdříve, pokud možno do 31. července 2012.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ Objednávku ubytování zašlete e-mailem na terezia.nemcova@fs.cvut.cz co nejdříve, pokud možno do 31. července 2012. ELEN 2012 Praha Česká republika, 11. 09. 12. 09. 2012 Místo konání: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 * REZERVACE UBYTOVÁNÍ Objednávku ubytování zašlete e-mailem na terezia.nemcova@fs.cvut.cz co nejdříve,

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 2 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. CHARAKTER PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU # Jsou to SLUŢBY, na trhu a v marketingu pro ně

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

BUSINESS.... se nedělá v kanceláři... www.bohemia-regent.cz

BUSINESS.... se nedělá v kanceláři... www.bohemia-regent.cz BUSINESS... se nedělá v kanceláři... Představení společnosti Vítejte... 2 Akciová společnost AKCENTOUR a. s. provozuje hotelový komplex Bohemia a Regent, který se nachází v okrajové části historického

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita

Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. Číslo dokumentu Europass-mobilita EUROPASS-MOBILITA 1. DRŽITEL DOKUMENTU EUROPASS-MOBILITA Příjmení Jméno Fotografie (1) (*) ŠPÁTA (2) (*) DUŠAN (4) (3) Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země) Zimní 19 566 01 Vysoké Mýto Česká republika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze Bakalářská práce 2015 Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze Bakalářská práce Gennady

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

Czech version 2015 / 2016

Czech version 2015 / 2016 Czech version 2015 / 2016 Room Directory obsah Pokoje Economy Standard Comfort Superior Superior Connected Superior Plus Superior Plus Connected Barrier-free Apartmány a suity Junior Suite Apartment Suite

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY

Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY Příloha č. 1.4. Zásad pro udělování a užívání značky ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt 1/5 1) Vymezení pojmu zážitek : Certifikační kritéria pro značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt ZÁŽITKY Zážitkem

Více

Kempinski Hotel Hybernská Prague. Informace pro tisk

Kempinski Hotel Hybernská Prague. Informace pro tisk Kempinski Hotel Hybernská Prague Informace pro tisk 1 Obsah Vítejte v hotelu Kempinski Hybernská... 3 Pokoje a apartmá... 4 Gastronomie ve stylu Kempinski... 5 Generální ředitel... 8 Galerie hotelu Kempinski...

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Czech version 2013 / 2014

Czech version 2013 / 2014 Czech version 2013 / 2014 Room Directory obsah Pokoje Economy Standard Comfort Superior Superior Connected Superior Plus Superior Plus Connected Barrier-free Apartmány a suity Junior Suite Apartment Suite

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika KUBA - ÚVOD Pro lidi, kteří mají rádi život! KUBA je fascinující ostrovní zemí a zájem o ní neustále roste. Kubu si každý spojí s pálícím sluncem, vysokými palmami, křišťálově modrým mořem nebo plantážemi

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více