Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky

2 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné ÚPD jako předpokladu rozvoje A plán krajinotvorných úprav A pravidelně aktualizovat ÚPD pro správní území A.2. Zajistit kvalitní a odpovídající občanskou vybavenost Finanční stabilita Stabilizace počtu obyvatel Infrastruktura pro volný čas Infrastruktura pro zdravotní a sociální péči Infrastruktura pro vzdělávání Bezbariérovost veřejných budov A.1.2. Zvýšení podílu disponibilních prostředků v rozpočtu A.1.3. Zvýšení podílu vlastních příjmů A.1.4. Nárůst počtu obyvatel do 2019 o 50 obyvatel A.2.1. Rozšíření prostor pro sportovní vyžití obyvatel i návštěvníků A.2.2. Modernizace prostor pro poskyt. zdravotnických služeb A.2.3. Modernizace a opravy budov všech typů vzdělávacích zařízení do r A.2.4. Rozšíření místního muzea a zřízení galerie A.2.5. Zajištění bezbariérového přístupu do radnice a lékárny A realizace KPÚ A opatření k navýšení příjmů z daní a poplatků ve správě A úspory režijních nákladů (zejména energie) A opatření ke zvýšení příjmů z pronájmu majetku A rozvoj služeb a nabídky zboží (dřevní hmota) pro zvýšení příjmů z prodeje A výkupy pozemků A zainvestování 20 stavebních parcel A zpracovat urbanistické studie na využití území v areálu bývalé cihelny a v prostoru Zahradní ulice za kostelem A výstavba dětských hřišť A výstavba in-line dráhy A Rekonstrukce čp. 31 na zdravotní středisko A Snížení energetické náročnosti DSM A Rekonstrukce otopné soustavy v ZŠ A Rekonstrukce střešního pláště ZŠ A Rekonstrukce rozvodu vody a sociálních zařízení v MŠ A rozšíření místního muzea (čp. 31, radnice) A zřízení galerie (č. p. 31, radnice) A využít veřejná prostranství pro výstavy A stavební úpravy vstupních prostor

3 A.3. Zabezpečit kvalitní a bezpečnou dopravní dostupnost sídel i krajiny pro všechny typy dopravy Kvalitní infrastruktura pro pěší dopravu Kvalitní infrastruktura pro cyklodopravu A.3.1. Obnovit min. 2 nové cesty pro pěší mimo sídla, ostatní cesty bezpečné A.3.2. Vytvořit min. 1 novou komunikaci pro cyklisty A obnova cest v krajině A obnova a bezbariérovost chodníků v sídlech A oprava lesních komunikací A budování nových cyklostezek v území (např. Stránka, Hlovec...) Kvalitní infrastruktura pro motoristy A.3.3. Komunikace pro motoristy A.3.4. Parkoviště A obnova místních komunikací v MPZ, i jinde A zřídit vhodné parkoviště v blízkosti centra (za kostelem, Jatecká...) A přírodní P pro návštěvníky CHKO Pokličky, Romanov A.4. Zajistit dobrý stav i kapacitu technické infrastruktury A.5. Posilovat místní ekonomiku a zaměstnanost Přiměřená dopravní obslužnost Technická ochrana ovzduší Nakládání s vodami Sítě místní ekonomika místní zaměstnanost A.3.5. Udržení stávajícího stavu a rozvoj sezónní autobus. dopravy v MR A.4.1. Vytvoření podmínek pro rozvoj dalšího využití OZE v území A.4.2. Snížení energetické náročnosti budov v majetku o 20 % A.4.3. Modernizovat a rozšířit funkční síť vodovodů i kanalizace A.4.4. Zajištění 100% čistění odpad vod na území A.4.5. Posílení spolehlivosti a kapacity el. sítě, veřejného osvětlení a rozhlasu A.5.1. Zvýšení nákupů zboží i služeb u místních dodavatelů A.5.2. Zvýšit podíl v místě pracujících o 10% A podpora provozu mikrobusů MR A optimalizace návaznosti různých typů hromadné dopravy A studie využitelnosti větrné energie v území A zateplení veřejných budov, výměna oken A instalace regulačních systémů A rekonstrukce stávajících řadů A rozšíření kanalizace - Růžová a Sedlec A podpora výstavby individuálních a skupinových ČOV A rekonstrukce sítí ve spolupráci s provozovatelem A postupná rekonstrukce VO a rozhlasu - min. 1 akce ročně A postupná rekonstrukce elektrického vedení - ČEZ - min. 1 akce ročně A trvalé zapojování místních živnostníků do investičních akcí A podpora podnikatelských aktivit využívajících místní suroviny A podpora tradičních řemesel A zapojení místních podnikatelů do městského systému na směsný odpad

4 B. Oblast životního prostředí B.1. Zvyšovat kvalitu ŽP jako předpokladu kvality života ve městě Kvalita ovzduší B.1.1. Snížit % emisí ze spalování hnědého uhlí z 80% na 50% (zejména SO 2, CO 2 a tuhých částic) B podpora individuální směny kotlů B poskytování poradenství pro získání dotace B zajištění zdrojů biomasy ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty B.2. Revitalizovat krajinu - pro turistiku i volný čas B.3. Rozvíjet ochranu a stabilizaci životního prostředí v území B.4. Zapojovat veřejnost do řízení Kvalita vody Městská zeleň Krajina a příroda Kulturní stav krajiny Enviromentální chování obyvatel i návštěvníků Retence vody v krajině Biodiverzita Místní Agenda 21 B.1.2. Snížit spotřebu topných médií o 20% (vztaženo ke stávajícím bud.) B.1.3. Zajištění 100% čistění odpad vod na území B.1.4. Revitalizovat zeleň v částech obce a vysadit 2 aleje na území B.1.5. Snížení negativ vlivů turistiky na životní prostředí mimo sídla (eroze, odpady, požáry) a ochrana krajinného rázu B.2.1. Zvýšení průchodnosti a obytnosti krajiny obnovou původních cest (2) budováním cyklostezky (1) i odpočivných míst B.3.1. Snížení množství ukládaného odpadu na skládku o 20 %, 0% domácností spaluje odpad doma B.3.2. Vybudování 4 retenčních zařízení v krajině B.3.3. Realizace min 5ti krajinotvor. úprav (výsadba alejí, lesa aj.) B.4.1. Zvýšení zájmu obyvatel o věci veřejné B zateplování budov (otužování), B regulační systémy ve veř. budovách A B koncepční obnova veřejných prostranství B koncepční výsadba stromů, rekonstrukce zeleně B omezení autodopravy v PR Kokořínský důl v sezoně, zřizování odstavných ploch B zamezení vjezdu motor. vozidel do lesa technická opatření, osvěta, represe B zamezení výstavby rušící krajinný ráz A A A B obnova vyhlídkových míst B osvětová činnost, akce, výchova ve škol. zařízeních (EVVO), svoz bioodpadu B zavedení represivních opatření B zavedení pytlového sběru tříděných složek B výstavba poldrů - KPÚ Skramouš B retenční opatření v lesích B výsadba alejí a remízů v krajině, osvěta a ochrana - projednávat se zájmovými skupinami (ČSV, ČSZ, při výsadbě používat původní dřeviny B MA 21, osvěta (rozhlas, zpravodaj), komunitní aktivity B zkvalitnění správy B zahraniční partnerství

5 C. Oblast kultury, volného času a cestovního ruchu C.1. Rozvíjet pěkný vzhled jako zdroj hrdosti místních obyvatel i atraktivitu pro návštěvníky Městská památková zóna C.1.1. Všechny budovy v MPZ budou vyhovovat nárokům MPZ C.2. Rozvíjet CR jako jeden ze zdrojů příjmů a zaměstnanosti C.3. Systematicky rozvíjet podmínky pro volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků C.1.2. Min. 2 komunikace v MPZ budou opravené v souladu s programem regenerace MPZ C.1.3. Vlastníci budov v MPZ respektují regulativa C.1.4. Schválení plánu péče o MPZ Městská zeleň C.1.5. Do 2019 revitalizace zeleně - 3 ploch na území Infrastruktura pro C.2.1. Rozšíření a modernizace cestovní ruch stávající infrastruktury pro CR (okruhy, Služby pro cestovní ruch Spolkové a společenské aktivity Kultura Sport informační systém, muzeum a galerii) C.2.2. Zvýšení ubytovacích kapacit o 50 %, zkvalitnění a rozšíření pohostinství a doprovodných služeb C.2.3. Komplexní a dobře propagovaná nabídka akcí pro návštěvníky C.2.4. Celoroční provoz IC s mikroreg. přesahem C.3.1. Udržení spektra i aktivit místních spolků a církve C.3.2. Udržení spektra i kvality stávajících kulturních akcí C.3.3. Zvyšovat povědomí občanů o významných rodácích (např. umělcích) C.3.3. Rozšíření možností sportovního vyžití obyvatel i nabídky pro CR C rekonstrukce městských budov dle návrhu programu regenerace MPZ C instalace mobiliáře a městského informačního systému schváleného pro MPZ A C motivační systém pro majitele nemovitostí C poradenství, zprostředkování dotací C fond regenerace pro soukromé subjekty C Plán péče o MPZ C revitalizace veřejných prostranství C výsadba zeleně C postupná obměna mobiliáře naučné stezky a okruhů, nový místní informační systém A A C motivační systém, poradenství C propagace místních služeb v CR přes IC C vydávání propagačních materiálů C vydávání kalendáře akcí pro okolí C tvorba tématických výletních tras - web aj. C spolupráce s podnikateli v CR v rámci MR C koordinace CR na Kokořínsku C využití nových informačních technologií k propagaci aktivit a akcí C podpora činnosti a aktivit místních spolků a církví (grant ) C C pořádání výstav C publikační činnosti C besedy, přednášky A

6 D. Oblast sociální, zdravotní péče a vzdělávání D.1. Zajistit kvalitní Infrastruktura A.2.3. A , A , A vzdělávání předškolní, školní, zájmové i celoživotní Programy/služby ZŠ, MŠ, ZUŠ D.1.2. Udržet spádovost pro MŠ i ZŠ, úroveň a rozsah výuky a regionální záběr ZUŠ D zavedení programu komunitní škola D.2. Zajistit dostupnou zdravotní péči v odpovídajícím rozsahu a kvalitě D.3. Být svým občanům bezpečnou komunitou D.4. Vytvořit odpovídající podmínky pro sociálně znevýhodněné skupiny CŽV dle potřeb obyvatel Osvětová činnost Infrastruktura Služby Prevence sociopatologických jevů (vandalství) a kriminality Infrastruktura Služby Financování D.1.3. Rozvoj nabídky celoživotního vzdělávání ve městě (zájmové, jazykové, rekvalifikační, aj.) D.1.4. Vytvoření zázemí pro pořádání vzdělávacích a osvětových akcí D.2.1. Zvýšení kapacity a modernizace stávajícího zdravotního střediska D.2.2. Zajistit poskytování kvalitní zdrav. péče v adekvátním rozsahu D.3.1. Rozvoj nabídky pro volný čas mládeže o min. 1 zařízení D.3.2. Prevence a minimalizace kriminality D.4.1. Bezbariérovost veřejných budov a komunikací, DSM D.4.2. Zapojení do regionálního systému poskytování sociálních služeb D.4.3. Zajistit koncepční financování sociálních služeb a udržitelnost stávajících zařízení D podpora rozvoje CŽV ve městě - univerzita třetího věku (U3V) D obnova nábytku na sále radnice, rekonstrukce čp. 31 A D podpora provozu ordinací, D propagace místních zdr. služeb v okolí D svoz pacientů ke specialistům (PS) D vytvoření zázemí pro volný čas mládeže dle analýzy potřeb (klubové prostory, skatepark..) C A A D kamerový systém na exponovaná místa, fotopasti D obecní strážník, spolupráce s policií D bezbariérový přístup do veřej. budov A D aktualizace komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností D jednat se Středočeským krajem o výši finanční podpory v oblasti sociálních služeb D jednat s MPSV

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část. (Pracovní verze k 28. 8. 2014)

MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část. (Pracovní verze k 28. 8. 2014) MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část (Pracovní verze k 28. 8. 2014) Zpracovatelé: MAS Střední Polabí, o.s. CI2, o.p.s., Ke Školce 1319/5f, 252

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel zakázky: Ing. Pavel Jančálek

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Úvodní slovo Akční plán obsahuje projekty, akce a aktivity, které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP)

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Podnikání a cestovní ruch

Podnikání a cestovní ruch Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 SWOT analýza Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Společný zápis s 5. jednání pracovní skupiny Hospodářství, Společnost, Životní prostředí a infrastruktura

Společný zápis s 5. jednání pracovní skupiny Hospodářství, Společnost, Životní prostředí a infrastruktura Společný zápis s 5. jednání pracovní skupiny Hospodářství, Společnost, Životní prostředí a infrastruktura k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Brněnska Pro období 2014 2020 II. STRATEGICKÁ ČÁST

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Brněnska Pro období 2014 2020 II. STRATEGICKÁ ČÁST Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Brněnska Pro období 2014 2020 II. STRATEGICKÁ ČÁST S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT analýzy. Ekonomika a zaměstnanost SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

SWOT analýzy. Ekonomika a zaměstnanost SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY SWOT analýzy Ekonomika a zaměstnanost nízká míra nezaměstnanosti vzhledem k jiným částem MSK dobrá dopravní dostupnost mezi městy blízkost mezinárodní letiště v Mošnově významní průmysloví zaměstnavatelé

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce

Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce Strategický plán města Sokolov -aktualizace 2014-2018 Aktivita Příloha č. 1 - Přehled aktivit a projektů, včetně časového a finančního rámce Termín realizace Zodpovědnost Odhad nákladů v Kč Indikátor hodnocení

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více