1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť"

Transkript

1 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť Zkvalitňování lokálních silničních sítí - optimalizace místní komunikační sítě, její dostavba za účelem napojení objektů - rekonstrukce, opravy a údržba obecních komunikací, včetně příkopů, propustků, mostků, opěrných zdí, aj. - optimalizace a řešení potřeb pro dopravu v klidu Humanizace a zvyšování bezpečnosti silniční dopravy - odstraňování havarijních a nevyhovujících úseků silnic a silničních objektů - vytipování dopravně nebezpečných úseků a závad a jejich průběžné odstraňování, aplikace bezpečnostních prvků (zejména v intravilánech sídel) - přibližování dopravního značení evropským standardům - zajištění bezbariérového přístupu, bezpečnosti a kulturního prostředí zastávek dle standardů 1.2. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná železniční doprava a infrastruktura, jejich propojení s ostatními druhy dopravy Zkvalitňování a rozšiřování využívání stávající železniční infrastruktury, rozšiřování spolupráce s jejich provozovatelem - rozšiřování využívání, humanizace a oživování železničních stanic, budov a objektů - podpora spolupráce poskytovatelů služeb s ČD při opravách, zkvalitňování a rozšiřování využívání železniční infrastruktury Rozšíření sítě přestupních bodů mezi železnicí a ostatními druhy dopravy, modernizace přestupních bodů - příprava a realizace přestupních terminálů pro kombinaci se všemi druhy dopravy, podpora vzniku ploch pro B&R, P&R, K&R v uzlových bodech IDS - vybudování odstavných parkovišť, úschoven či jiného zabezpečení kol, aj. u menších železničních zastávek - podpora kyvadlové dopravy mezi železničními zastávkami a centry či jinými cílovými body 1.3. Optimalizovaná a stabilizovaná dopravní obslužnost Udržování optimální dopravní obslužnosti a její kvality - optimalizace systémů veřejné dopravy včetně jejího uzpůsobení potřebám v území - spolupráce mezi objednateli veřejné dopravy (MD, LK, města a obce) - zkvalitňování provozů veřejné dopravy jako alternativa k IAD, včetně speciálních druhů dopravy (nízkopodlažní přeprava, cyklopřeprava, skipřeprava) - stabilizace základní dopravní sítě skibusů a cyklobusů, zlepšení propojení turisticky významných lokalit - podpora vybudování záchytných parkovišť s návazností na cyklobusy a skibusy - podpora informačních a inovačních technologií ve veřejné dopravě

2 1.4. Vhodné podmínky pro ekologicky šetrné formy dopravy, včetně související infrastruktury Podpora rozvoje ekologicky šetrných forem motorové dopravy vybudováním infrastruktury umožňující využívání alternativních energií v dopravě - rozšiřování provozu ekologicky šetrných dopravních prostředků ve veřejné dopravě - podpora realizace potřebné infrastrukturální sítě umožňující provoz ekologicky šetrných dopravních prostředků z řad široké veřejnosti (plnící stanice pro vozidla na alternativní pohon, elektrické dobíjecí stanice, aj.) Koordinované doplnění a rekonstrukce sítí bezmotorové dopravy, včetně doprovodné infrastruktury - dobudování sítí cyklotras, cyklostezek, hypostezek a tras pro pěší, rekonstrukce stávajících sítí - zajišťování údržby cyklotras, cyklostezek, hypostezek a tras pro pěší, včetně jejich dopravního orientačního značení - dobudování doprovodné infrastruktury cyklotras, cyklostezek, hypostezek a tras pro pěší (odpočinková místa, přístřešky, půjčovny a úschovny kol, atd.) - propojení terminálů a zastávek veřejné dopravy se systémy bezmotorové dopravy a vytváření - podmínek a zázemí pro využívání bezmotorových dopravních prostředků 1.5. Dostačující, kvalitní sítě technické a protipovodňové infrastruktury Modernizace a rozšíření sítí technické infrastruktury - spolupráce s distributory elektřiny a s provozovateli elektrických přenosových soustav za účelem zajišťování potřebného výkonu a spolehlivosti dodávek elektrické energie - prověřování udržitelnosti systémů centrálního zásobování teplem, včetně jejich rekonstrukce či případné decentralizace - plynofikace vhodných částí obcí a měst - ochrana a zabezpečení zdrojů pitné vody, optimální zásobování kvalitní pitnou vodou, koordinace lokálních odběrů pitné vody, podpora úsporných opatření v její spotřebě, včetně obnovy, rozšíření a údržby provozu vodovodní sítě, - odkanalizování a kvalitní čištění komunálních odpadních vod, včetně rozšíření, oprav, údržby provozu stávajících kanalizačních sítí a malých lokálních ČOV - rekonstrukce, výstavba, údržba provozně úsporné doprovodné infrastruktury (veřejné osvětlení, chodníky) - zpřístupnění elektronické komunikace a informačních technologií všem obyvatelům Zvýšení využívání energeticky a ekologicky šetrných technologií, produktů a výrobků, využívání obnovitelných zdrojů energie, energetické a surovinové úspory - koncepční činnost v oblasti energeticky a ekologicky šetrných technologií a využívání obnovitelných zdrojů energie pro municipality - realizace úsporných surovinových a energetických opatření u nemovitostí i jejich provozních technologií - rozšiřování osvěty orientované na snižování denní spotřeby vody, energií, surovin, materiálů, s cílem snižovat surovinovou, materiálovou a energetickou náročnosti v životě obcí i jednotlivců

3 Realizace technických a monitorovacích opatření s cílem preventivně minimalizovat negativní dopady na nemovitosti při povodních - aktivity přispívající ke koncepčním řešením v protipovodňové ochraně, včetně upřesňování ohrožených území (záplavových ploch a aktivních zón záplavových území) a jejich respektování v územním plánování - uvolňování prostor údolních niv se záplavovými plochami od nevhodné zástavby a posuzování ekonomických a sociálních dopadů redislokace zde riskantně umístěných objektů - v urbanizovaném území obcí a měst realizace stavebně technických opatření přispívajících k záchytu srážkových vody v území, k vsakování a zpomalování jejich odtoku, k zamezení vnosu nežádoucích látek a materiálů do dešťových kanalizací a povrchových vod, k zamezení přenosu splavenin, ke zvyšování kapacity koryt, k ochraně nemovitostí při povodňových stavech, aj. - pořízení techniky a materiálu ke zvládání povodní - zajištění údržby a provozu protipovodňových opatření, včetně pravidelného povodňového monitoringu pomocí aplikace varovných a výstražných systémů a jejich propojení na IZS 1.6. Vyhovující síť, dostupnost a kvalita občanské vybavenosti Dostatečné pokrytí obcí a měst MŠ, ZŠ, SŠ, s vyhovující dostupností a vybaveností - zachování stávající sítě MŠ, ZŠ, SŠ, dobudování chybějících MŠ - zajištění dostupnosti, bezpečného a bezbariérového přístupu do školských zařízení - zlepšování stavebně technického stavu a vybavenosti školských zařízení - aktivity podporující snižování energetické, materiálové a surovinové náročnosti jejich provozů - aktivity zajišťující bezpečnost ve školských zařízeních Vyhovující síť, kvalita zařízení a provozů služeb zajišťujících sociální péči - zachování stávajících a optimalizace nových zařízení pro poskytování sociálních služeb v rámci celého území MAS a v závislosti na potřebách místních komunit - zajištění dostupnosti, bezpečného a bezbariérového přístupu do objektů a zařízení poskytovatelů sociálních služeb - zlepšování stavebně technického stavu a vybavenosti objektů a zařízení zajišťujících poskytování sociálních služeb - aktivity podporující snižování energetické, materiálové a surovinové náročnosti jejich provozů - aktivity zajišťující bezpečnost v objektech a zařízeních zajišťujících poskytování sociálních služeb Vyhovující síť, kvalita zařízení a provozů služby spojených se zdravotní péčí - zachování stávajících a optimalizace nových zařízení zajišťujících služby spojené se zdravotní péčí v rámci celého území MAS a v závislosti na potřebách místních komunit (nemocnice, lékařské domy a ordinace, lékařská pohotovost, lékárny, rehabilitace, zázemí ČČK, aj.) - zajištění dostupnosti, bezpečného a bezbariérového přístupu do objektů a zařízení zajišťujících služby spojené se zdravotní péčí - zlepšování stavebně technického stavu a vybavenosti objektů a zařízení zajišťujících služby spojené se zdravotní péčí

4 - aktivity podporující snižování energetické, materiálové a surovinové náročnosti jejich provozů - aktivity zajišťující bezpečnost v objektech a zařízeních zajišťujících služby spojené se zdravotní péčí Vyhovující síť, kvalita zařízení a provozů zajišťujících další veřejné služby - zachování stávajících a optimalizace nových objektů a zařízení obecních a městských úřadů - zachování stávajících a optimalizace nových objektů a zařízení IZS (policie, hasiči, pohotovost, atd.) - zachování stávajících a optimalizace nových objektů a zařízení v obecním majetku, včetně provozů příspěvkových organizací obcí a měst (knihovny, objekty pro spolkovou činnost, lidové školy umění, domy dětí a mládeže, kulturní a sportovní zařízení, aj.) - vytváření podmínek pro rekreační sport v přírodním i umělém prostředí, s respektem ke kvalitám přírodního prostředí (včetně multifunkčních areálů, dětských hřišť, sportovních tratí, aj.), - zajištění dostupnosti, bezpečného a bezbariérového přístupu do objektů a zařízení zajišťujících tyto uvedené veřejné služby - zlepšování stavebně technického stavu a vybavenosti objektů a zařízení zajišťujících tyto uvedené veřejné služby - aktivity podporující snižování energetické, materiálové a surovinové náročnosti jejich provozů - aktivity zajišťující bezpečnost v objektech a zařízeních zajišťujících tyto uvedené veřejné služby - spolupráce s Českou poštou při zachování a optimalizaci jejích provozoven v malých obcích 1.7. Dostupnost bydlení a regenerace bytového fondu Dle potřeb měst a obcí zajištění existence zdravého a cenově dostupného bydlení pro občany v bytové nouzi, včetně sociálních a startovacích bytů - výstavba, zkvalitňování stavebně technického stavu a vybavenosti objektů a zařízení zajišťujících sociální bydlení, startovací byty a bydlení občanů v bytové nouzi - aktivity podporující snižování energetické, materiálové a surovinové náročnosti jejich provozů - aktivity zajišťující bezpečnost v uvedených objektech a zařízeních pro bydlení Rekonstrukce bytového fondu měst a obcí, včetně regenerace panelové výstavby - optimalizace bytového fondu měst a obcí - zlepšování stavebně technického stavu a vybavenosti bytového fondu měst a obcí - aktivity podporující snižování energetické, materiálové a surovinové náročnosti jeho provozu - aktivity zajišťující bezpečnost v objektech a zařízeních bytového fondu měst a obcí

5 1.8. Zkvalitnění, revitalizace a bezpečnost veřejného prostoru Zachování hmotného a nehmotného dědictví - zlepšování stavebně technického stavu a vybavenosti památkového fondu, historicky, architektonicky i průmyslově cenných staveb, drobných památek umístěných ve veřejném prostoru nejen intravilánů měst a obcí, ale i ve volné krajině Péče o veřejná prostranství - humanizace, odstraňování bariér a aktivní využívání veřejných prostranství - zkvalitňování, revitalizace, údržba veřejné zeleně - údržba veřejných prostranství, včetně jejich mobiliářů Posilování bezpečnosti veřejného prostoru - rozšíření, rekonstrukce veřejného osvětlení, s úspornými funkcemi nejen z hlediska provozních nákladů, ale i snížením světelného znečišťování - realizace kamerových a bezpečnostní systémy, nejen v dopravě - zklidnění místních komunikací realizací obytných zón a zón Vhodné možnosti celoživotního kvalitního vzdělávání a osvěty Zvyšování kvality a efektivity vzdělávání, osvěta - racionalizace sítě mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, přizpůsobení nabídky učebních a studijních oborů potřebám trhu práce a podpora technického vzdělávání - naplňování kurikulární reformy (smysluplné uspořádání na sebe navazujících výchovných a vzdělávacích prvků s cílem zdokonalení všestranného rozvoje člověka) - zavádění metod, forem a činností k rozvíjení klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů, mj. i s důrazem na kooperativní vzdělávání a aktivní zapojení žáků do dění v obcích a městech MAS - popularizace a zvyšování atraktivity technických a přírodovědných vzdělávacích oborů - posilování tělovýchovy, výchovy a osvěty k prevenci zdraví, k osobní zodpovědnosti k životu, k ostatním lidem, k prostředí a udržitelnému rozvoji obcí MAS Rovné příležitosti ke vzdělávání a poradenský systém - odstraňování bariér bránících rovnému přístupu dětí, žáků a studentů ke vzdělávání - posilování integrace a inkluze na všech stupních vzdělávání - zapojování dětí ze sociálně slabých rodin do péče v předškolním vzdělávání - vytváření podmínek pro rozvoj zvláště nadaných dětí, žáků, studentů - vytváření podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu - rozvíjení poskytování kariérového poradenství na školách - realizace preventivních opatření pro žáky ohrožené předčasným opuštěním vzdělávacího systému či - neúspěchem ve vzdělávacím systému

6 Posilování rolí škol a kompetencí pedagogických pracovníků - rozvoj odborného vzdělávání s ohledem na uplatnitelnost absolventů na trhu práce - posilování spolupráce a výměny zkušeností mezi aktéry v oblasti vzdělávání, rozvoje sociálního - partnerství a komunitních funkcí škol - aktivity podporující neformální vzdělávání - meziresortní spolupráce u přesahových aktivit zejména v oblasti školství a zdravotnictví - zachovávání účelných zájmových a volnočasových aktivit dětí všech věkových kategorií - posilování polyfunkční role škol, zejména v malých obcích - aktivity rozšiřující výuky cizích jazyků, a to nejen pro žáky a studenty škol - rozvíjení pozic školských zařízení v kompetencích celoživotního a dalšího vzdělávání, včetně vzdělávání lektorů - další vzdělávání pedagogických pracovníků s podporou karierního růstu pedagogů - snadnější zřizování pozic školních psychologů a speciálních pedagogů na školách 2.2. Aktivity přispívající k zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Zvyšování zaměstnanosti, zejména u ohrožených skupin na trhu práce - vytváření nových udržitelných pracovních míst - pomoc zaměstnavatelům v problematice integrace osob ohrožených sociálním vyloučením zpět do pracovního a společenského života - aktivity přispívající k získávání pracovních zkušeností a návyků - rozvoj variabilních forem zaměstnávání, zavádění flexibilních forem organizace práce a odměňování (částečné úvazky, práce z domova, ) - poradenské a podpůrné programy vedoucí k uplatnění na trhu práce (zprostředkování zaměstnání, pracovní diagnostika, motivační aktivity, včetně aktivit vedoucích k zahájení podnikání) - slaďování rodinného a pracovního života, včetně aktivit vedoucích k prosazování rovného přístupu - k zaměstnávání žen a mužů - podpora zaměstnatelnosti ohrožené skupiny obyvatelstva 50+ a podpora programů Age Management s ohledem na narůstající věkový průměr obyvatelstva - podpora zaměstnavatelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a osob vedoucích rizikový způsob života (tj. vybavení dovednostmi a schopnostmi potřebnými k zaměstnatelnosti) Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce - rekvalifikační kurzy dle potřeb trhu práce - tvorba a inovace vzdělávacích programů dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podporovaných zaměstnavateli, zaměřené na potřebné odborné a klíčové dovednosti vyžadované zaměstnavateli - tvorba vzdělávacích programů dalšího profesního vzdělávání (rekvalifikací) pro osoby spadající do ohrožených skupin na trhu práce - rozvoj sítě poskytovatelů dalšího potřebného profesního vzdělávání - spolupráce mezi zaměstnavateli a poskytovateli dalšího profesního vzdělávání při přípravě, tvorbě a realizaci vzdělávacích programů dalšího potřebného vzdělávání - podpora účasti rekvalifikantů v programech dalšího potřebného profesního vzdělávání

7 Služby pomáhající k zaměstnanosti - analytické činnosti pro sledování vývoje na trhu práce - tvorba systémů pro identifikaci a předvídání změn na trhu práce - vytváření analýz a prognóz kvalifikačních potřeb v regionu - rozvoj partnerství aktérů na trhu práce - rozvoj systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě Zapojování zaměstnavatelů do odborné přípravy žáků, studentů i pedagogů - rozvoj spolupráce mezi školami a zaměstnavateli při zajišťování odborné přípravy žáků a studentů - tvorba a realizace potřebných systému vyučování, praxí a stáží u zaměstnavatelů (i pro pedagogy), - vč. hodnocení dovedností žáků ze strany zaměstnavatelů 2.3. Dostatečně dostupné, zajištěné a kvalitní služby zdravotní a sociální, včetně aktivit podporujících zdravý životní styl Zkvalitňování zdravotních služeb - aktualizace analýz dostatečnosti, koordinace činností a záměrů jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb na úrovni celého regionu - koordinace obcí v meziobecní a meziresortní spolupráci v oblasti zdravotnických služeb - podpory při zachování dostupné lékařské péče - podpory při rozšiřování nedostatečných nabídek zdravotnických služeb - podpory materiálně technického vybavení poskytovatelů zdravotních služeb, včetně podpory rozvoje přednemocniční neodkladné péče (ZZS LK) - podpory spolupráce při poskytování následné a dlouhodobé zdravotní péče - aktivity pro zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zkvalitňování sociálních služeb - aktualizace analýz dostatečnosti, koordinace činností a záměrů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na úrovni celého regionu - dostatečně aktualizovaná informovanost veřejnosti o síti a stavu sociálních služeb v MAS - koordinace obcí v meziobecní a meziresortní spolupráci v oblasti sociálních služeb - rozšiřování nedostatečných nabídek sociálních služeb - vzdělávání pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb, zvyšování jejich společenské prestiže - podpory osob dlouhodobě pečujících o osobu závislou na cizí pomoci - rozvoj sociálního podnikání - optimalizace a zajištění sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností - rozvoj ambulantních a terénních služeb zaměřených na prevenci ztráty bydlení u osob ohrožených bezdomovectvím - podpory vzniku návazného i sociálního bydlení - posílení koordinační a plánovací role obcí s rozšířenou působností ve vztahu k osobám v nepříznivé sociální situaci s bydlením a vytvoření podpůrných nástrojů k jejímu naplnění a udržení - zavádění nástrojů umožňujících přechod osob ze situace bezdomovectví - rozvoj ambulantních a terénních služeb zaměřených na podporu zdravých funkcí rodiny

8 jako prevence proti rozpadu rodiny a umístění dětí mimo rodinu - podpory při zajišťování individuální náhradní rodinné péče - intenzivní práce s mládeží, prevence sociálně patologických jevů - přibližování života v dětských domovech životu v rodinách, zkvalitňování přípravy dětí na odchod - rozvoj azylových domů (pro ženy a matky s dětmi, aj.) - podpory aktivit pomáhajících při integraci osob ohrožených sociálním vyloučením a osob vedoucích rizikový způsob života zpět do společnosti - aktivity zaměřené na pozitivní změnu stylu života obyvatel v sociální tísni, s cílem snížit jejich míru závislosti na sociálních službách a dávkových systémech - podpora vzdělávání a aktivizace osob ohrožených sociálním vyloučením a osob vedoucích rizikový způsob života v oblasti finanční gramotnosti, dluhového poradenství - realizace doporučení vyplývajících z analýzy stavu patologického hráčství - podpory aktivit vedoucích ke snižování sociálních a etnických konfliktů Zvyšování osobních zodpovědností za zdraví, zdravý životní styl a prostředí - programy a aktivity informující a podporující prevenci zdraví, zdravý životní styl, osobní sociální zodpovědnost, zodpovědnost za zdravé a kvalitní prostředí - vytváření a realizace motivačních systémů pro občany v oblasti péče o zdraví, v oblasti zvyšování osobní sociální zodpovědnosti, v oblasti osobní angažovanosti při společenské pomoci a pomoci při zkvalitňování prostředí - vytváření a publicita osvětových materiálů (letáky, odborný tisk, přednášky, semináře, média) k tématice zodpovědnosti za vlastní zdraví, za osobní sociální zodpovědnost, za zdravý životní styl, za osobní pomoc místnímu společenství a zdravému prostředí 2.4. Aktivity rozvíjející kvalitu života obyvatel ve společenském dění, kultuře, sportu, udržování tradic, v dobrovolných a zájmových činnostech Zkvalitňování dění v kultuře - udržování a rozvíjení pestré a kvalitní nabídky profesionálních i amatérských kulturních subjektů a jejich aktivit - podpory uměleckých aktivit i zájmových činností nejširší veřejnosti - aktivity podporující zkvalitňování odborností pracovníků v oblasti kultury - propagace kulturních aktivit, naplňování datového skladu kulturními aktualitami a nabídkou akcí - rozšiřování přeshraniční kulturní spolupráce Pestrost sportovních aktivit - udržování a rozvíjení kvalit celoročně provozovaných činností a aktivit sportovních organizací - podpory rekreačního sportu, pohybových a sportovních akcí pro širokou veřejnost, podpory sportování všech věkových kategorií, včetně osob se zdravotním handicapem - aktivity podporující zkvalitňování odborností a dovedností dobrovolníků v oblasti sportu, včetně prevencí úrazů při sportu - propagace sportovních aktivit, naplňování datového skladu sportovními aktualitami a nabídkou akcí - zajišťování propojování nabídky sportu a cestovního ruchu a jejich koordinace z pohledu únosnosti a zachování kvality místního přírodního prostředí - rozšiřování přeshraniční spolupráce nejen při organizování sportovních akcí, ale i při

9 budování přírodních sportovišť s přesahem státních hranic Udržování tradic, kulturního dědictví, oživování netradičních forem využívání volného času - aktivity udržující, zkvalitňující a oživující tradice a místní kulturní dědictví - podpora fungování spolků udržujících a oživujících tradice a místní kulturní dědictví - aktivity podporující získávání znalostí a dovedností aktérů a spolků udržujících tradice a místní kulturní dědictví - realizace akcí s ukázkami tradic, s jejich předváděním, se seznamováním široké veřejnosti s místními tradicemi a kulturním dědictvím - zapojování nejširší veřejnosti do tradičních i netradičních forem využití volného času - tvorba propagačních materiálů o místních tradicích a kulturním dědictví - naplňování datového skladu aktualit o dění v MAS, s cílem informování veřejnosti o možnostech účasti na tradičních i netradičních formách využití volného času v MAS, podpory spolupráce (vč. přeshraniční) při udržování tradic, při realizaci tradičních i netradičních forem využívání volného času 3.1. Rozvoj výrobních a hospodářských aktivit, napojených na technickou základnu, s cílem snižovat nezaměstnanost, provozní náklady i znečištění Rozvoj hospodářských a výrobních aktivit, s cílem snižovat nezaměstnanost - rozvoj a propagace tradičních výrob a výrobců, řemesel a řemeslníků a hospodářských aktivit - rozvoj multifunkčního zemědělství a jeho alternativních forem, vč. rodinných farem, ekologického hospodaření a udržování kvality krajiny - podpora udržitelného lesního hospodaření a aktivit spojených s šetrným využíváním pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření na nich, včetně aspektu, že lesní porosty jsou obnovitelným zdrojem surovin a energie - podpora aktivit zvyšujících investiční atraktivitu regionu pro rozvoj oborů s vyšší přidanou hodnotou - rozvoj a zkvalitňování místních spotřebitelských řetězců - podpora síťování (klastry, technologické platformy a další možné nástroje) - aktivity pomáhající zvyšovat počet disponibilních pracovních míst v hospodářsky slabých lokalitách - podpora mobility pracovních sil - rozvoj mezisektorových a víceúrovňových platforem partnerské spolupráce v oblasti zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a sociální inkluze Zlepšování podnikatelského a inovativního prostředí - vznik a působení podnikatelských inkubátorů, inkubačních služeb, firemních výzkumných center - vytvoření sítě odborných podpor při zahajování podnikání (podnikatelská poradenská centra, start up, Spin-off apod.) - propojení a spolupráce veřejné správy s podnikatelským sektorem, akademickými a výzkumnými pracovišti (tzv. triple helix) - rozvoj sdílené infrastruktury pro vývoj a výrobu prototypů a inovací - vznik a realizace motivačních systémů podporujících talenty vývojů a inovací ve výrobních a hospodářských aktivitách - monitoring a propagace inovačních procesů

10 - podpora při získávání právní ochrany duševního vlastnictví Snižování provozních nákladů i znečišťování u výrobních a hospodařících subjektů - pomoc výrobním a hospodářským subjektům při odstraňování znečišťujících, technicky a nákladově nevyhovujících technologií a energeticky náročných objektů - realizace aktivit pomáhajících k efektivnímu hospodaření, zlepšování produktivity, vše v souladu se zásadami udržitelného rozvoje - rozvoj a zavádění bezodpadových technologií, technologií s minimální produkcí odpadů, technologií šetrných k životnímu prostředí ( green economy ) - zavádění dobrovolně zodpovědných a šetrných přístupů v podnikání (udržitelné spotřeby a výroby, společenské odpovědnosti firem, sociálně a environmentálně orientovaných metod řízení, bezpečnosti práce, aj.) - pravidelný monitoring, vyhodnocování a propagace úspěchů podnikatelských a hospodářských subjektů v oblasti jejich zodpovědných a šetrných přístupů v podnikání a hospodaření 3.2. Využívání potenciálu místních obnovitelných zdrojů, místních produktů, výrobků a potravin pro rozvoj regionu Udržování a využívání potenciálu místních obnovitelných zdrojů - aktivity podporující udržitelné obhospodařování lesů - aktivity zemědělského hospodaření směřujícího k ochraně půdy - aktivity podporující udržitelné využívání produkčních schopností místních rybářství - rozvoj šetrného mimoprodukčního využívání zemědělských a lesních pozemků - podpora využívání energetického potenciálů místních vodních toků k výrobě energie - zvyšování využívání energie z biomasy a bioplynu ve venkovských lokalitách - podpora energetické soběstačnosti objektů Podpora místních produktů, výrobků a potravin - zvyšování místní potravinové soběstačnosti formou podpor lokální zemědělské produkce, na ni navazujících výrob potravin a rozvojem jejich lokálních spotřebitelských řetězců - rozvoj místní ekonomiky spojené s obchodováním s regionálními produkty, výrobky a potravinami - popularizace místní produkce mezi širokou veřejností (tradiční jarmarky, farmářské trhy, aj.) 3.3. Pomoc podnikání s dopadem na rozvoj obcí a podnikatelské aktivity se zaměřením na vyváženou celoroční nabídku služeb, včetně sociálního podnikání Pomoc v podnikání s dopadem na rozvoj obcí - podpora rozvoje a propagace společenských, vzdělávacích a osvětových aktivit na úseku zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, místního potravinářství a rozvoje venkova MAS - rozvoj sociálního podnikání zaměřeného na zapojení znevýhodněných skupin obyvatel do místní ekonomiky - rozvoj a zkvalitňování služeb

11 - monitoring příležitostí dotačních finančních zdrojů na investice a transfery technologií, pomoc MSP při jejich využívání, včetně poskytování komplexního poradenství zájmovým stranám (zpracování a financování projektů, dotace EU, granty, úvěry, stavební povolení, ostatní nutná legislativa) - podpora specializovaných služeb zaměřených na vstup a působení MSP na zahraničních trzích (veletrhy, právní aspekty daného teritoria, forsight, mentoring, market intelligence apod.) - pomoc při zapojování MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce 3.4. Eliminace/revitalizace brownfields, vybydlených objektů Odstranění/rekonstrukce/revitalizace brownfields, vybydlených objektů - odstraňování již nevyužitelných brownfields, zdevastovaných objektů, objektů v demoličním stavu - spolupráce obcí s majiteli pozemků a správci sítí technické infrastruktury na vytvoření podmínek pro rekonstrukce a ekonomické využití chátrajících hospodářských objektů, objektů vybydlených, apod. - rekonstrukce chátrajících, ale ještě využitelných hospodářských objektů, objektů vybydlených, apod. - podpora aktivit vracejících spolkový a společenský život do zrekonstruovaných brownfields 4.1. Vyvážená celoroční nabídka produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu, šetrně využívajících potenciálu území Rozšiřování nabídky a propagace produktů cestovního ruchu šetrných k přírodnímu a zdravému potenciálu území - rozvoj informačních a propagačních aktivit a marketingu v oblasti cestovního ruchu s využitím moderních a účinných metod a prostředků, zlepšení propagace regionu - rozšíření činnosti informačních center, zkvalitnění informačních služeb prostřednictvím soustavného vzdělávání pracovníků, prohloubení spolupráce s regionální, republikovou i přeshraniční působností - podpora takových forem rekreace a cestovního ruchu, které jsou z hlediska udržitelného využití potenciálu krajiny, k hodnotám krajiny šetrné - podpory rozvoje agroturistiky - podpory rozvoje industriální turistiky - podpory rozvoje kongresové turistiky - podpora vzniku nových i zkvalitňování provozu stávajících turistických atrakcí (expozic, muzeí, technických památek, galerií, skanzenů, lidové a sakrální architektury, tradičních i netradičních ukázek historie i současného života a řemesel, ukázek regionálních výrobků, aj.) Zkvalitňování služeb a poskytovatelů, spolupráce, sběru dat a jejich vyhodnocování v oblasti cestovního ruchu - podpory spolupráce aktérů v oblasti cestovního ruchu - podpory zkvalitňování poskytovaných ubytovacích a stravovacích služeb - podpory zavádění provozních technologií šetrných k životnímu prostředí ( green

12 economy ) - podpory zavádění dobrovolně zodpovědných a šetrných aspektů v podnikání (principy udržitelné spotřeby, společenské odpovědnosti, sociálně a environmentálně orientovaných metod řízení, bezpečnosti práce, aj.) - pravidelný monitoring, vyhodnocování a propagace úspěchů poskytovatelů služeb cestovního ruchu z hlediska jejich zodpovědných a šetrných přístupů k prostředí a hospodaření (klasifikace a certifikace) - vytvoření a zajišťování provozu systému sběru dat, s analýzou a vyhodnocováním informací, souvisejících s rozvojem cestovního ruchu v území, s jeho provázaností na okolní turistické regiony a s naplňováním strategií rozvoje cestovního ruchu ČR i LK - rozšíření činnosti informačních center, zkvalitnění jejich služeb prostřednictvím vzdělávání jejich pracovníků, včetně poskytování informací široké veřejnosti o pozitivních/negativních vlivech cestovního ruchu na rozvoj území, s cílem rozšiřovat osvětu šetrného chování v přírodě a krajině - prohlubování spolupráce informačních center s regionální, republikovou i přeshraniční působností - podpora účasti pracovníků v cestovním ruchu ve školících programech s cílem zvyšování jazykové a odborné kvalifikace (včetně manažerských, průvodcovských, aj. dovedností) - posilování spolupráce veřejné, neziskové a podnikatelské sféry při tvorbě společných projektů s cílem rozšiřovat a zkvalitňovat úroveň a pestrost nabídek trávení volného času v MAS Regulace aktivit cestovního ruchu s cílem zachovat kvality prostředí, krajiny a zdraví - úzká spolupráce aktérů území se Správou CHKO JH a KRNAP při volbě forem a propagace cestovního ruchu s ohledem na případný negativní dopad na hlavní předměty ochrany přírodních lokalit a při regulaci návštěvníků v území s cílem snížení zátěže chráněného území koncentrovanou návštěvností - tvorba systémů koordinace i regulace aktivit cestovního ruchu s aktivitami kulturně sportovními vysoce navštěvovanými, s cílem zamezovat negativním vlivům způsobujícím zhoršování kvality prostředí, krajiny a života v MAS - zavedení průběžného monitoringu a okamžitého vyhodnocování stavů turistů a návštěvníků, včetně jejich vlivů na prostředí, a to především v environmentálně citlivých lokalitách - instalace moderních technologií usnadňujících koordinaci a regulaci návštěvnosti v přírodních i historických lokalitách citlivých na zvýšenou frekvenci osob 4.2. Dostatečné technické zázemí a vybavenost území pro cestovní ruch Výstavba, rekonstrukce, údržba základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - podpora rozvoje základní a doprovodné turistické infrastruktury s cílem prodloužit návštěvnickou sezónu (lanová centra, singltreky, vybavenost a dostupnost rekreačně sportovních areálů pro širokou veřejnost, hřiště pro děti, atd.) - zlepšování stavebně technického stavu památkových objektů v zájmu zvýšení jejich návštěvnosti a kulturně společenského využití nejen pro cestovní ruch - rozvoj naučných stezek - šetrná obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury umožňující pozorování lokalit se zachovanými ekosystémy - modernizace lyžařských a turistických středisek s respektem nezhoršovat kvality prostředí - údržba a značení tras, včetně jejich mobiliářů, pro pěší, cyklo, ski, inline, hipo turistiku v

13 krajině - výstavba parkovišť v centrech cestovního ruchu a v turisticky frekventovaných místech - rozšiřování a zkvalitňování sítě veřejných WC a sociálních zařízení v centrech cestovního ruchu a v turisticky frekventovaných místech 5.1. Péče o přírodu, ekosystémy a krajinu, s cílem posilovat jejich kvalitu a funkčnost Optimalizace vodního režimu krajiny Jedná se o aktivity, jejichž cílem je zvýšení retenční schopnosti krajiny, obnova přirozeného nebo přírodě blízkého vodního režimu krajiny, ochrana proti vodní a větrné erozi a omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní a sucha. Jedná se o aktivity příznivé z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska přínosu ke krajinné a ekosystémové diverzitě Jedná se o opatření, které vedou k tomuto cíli samostatně nebo v kombinaci v kombinaci s dalšími aktivitami a jedná se o vlastní realizaci aktivit i běžnou péči. - zlepšení morfologie vodních složek krajiny - revitalizace vodních toků, tvorba mokřadů, tůní, poldrů, vodních ploch, - ochrana a obnova přirozených odtokových poměrů podpora tlumivých rozlivů včetně ochranných opatření, (např. ochrana přilehlé zástavby apod.) - aktivity vedoucí k zachycení vody v ploše povodí a zamezení nadměrné erozi - zasakování vody do půdy, podpora obnovy a udržení funkčních krajinných struktur, realizace protierozních opatření Ochrana a péče o krajinnou strukturu a kvalitní terestrické ekosystémy Jedná se o aktivity, které se zaměřují na posílení ekologické stability krajiny, a to zejména formou vytváření a obnovy krajinných prvků, budováním prvků územních systémů ekologické stability, zvyšováním stability lesních ekosystémů. Dále se jedná se o aktivity vedoucí k zachování a zvyšování počtu, rozlohy a kvality segmentů zeleně a obecně ploch přírodního charakteru v zastavěných územích. Jedná se o opatření, které vedou k tomuto cíli samostatně nebo v kombinaci v kombinaci s dalšími aktivitami a jedná se o vlastní realizaci aktivit i běžnou péči - zakládání obnova a péče o krajinné struktury, nejen v extravilánech, snižování fragmentace krajiny - obnova a výchova kvalitních stabilních lesních a lučních porostů a ekosystémů, regeneraci a zlepšení druhové a věkové skladby lesů - zvýšení počtu krajinných prvků s předpokladem pro zvýšení jejich biologické rozmanitosti (např. výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy - zachování, stabilizace a péče o biotopy, dotváření a péče o ekologicky hodnotná území (například ÚSES, ZCHÚ, lokality NATURA 2000), a to ve spolupráci s orgány státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny - údržba a obnova alejí původních dřevin v intravilánech sídel i ve volné krajině - zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů (stromořadí, parky apod.)

14 - zkvalitňování ochrany půdního fondu, s přednostním využívaním pozemků ze ZPF již vyňatých, s přednostní realizací stavebních záměrů na stavebních pozemkových parcelách, sledováním obhospodařování ZPF a PUPFL Podpora biodiverzity Jedná se o aktivity umožňující ochranu biologické rozmanitosti jak na úrovni stanovišť, tak na úrovni ochrany druhů rostlin a živočichů, opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci Jedná se o opatření, které vedou k tomuto cíli samostatně nebo v kombinaci v kombinaci s dalšími aktivitami a jedná se o vlastní realizaci aktivit i běžnou péči. - zajišťování péče o chráněná území včetně území sítě Natura 2000, - aktivity k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným zvláště chráněnými druhy živočichů - aktivity směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí, - předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů, - realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, - péče o biotopy s cílem stabilizovat nebo zlepšit životní podmínky pro zvláště chráněné a vzácné druhy organismů, nevyjímaje péči o biotopy s volně žijící zvěří - péče o handicapované živočichy 5.2. Předcházení a řešení negativních vlivů a dopadů lidské činnosti na životní prostředí a veřejné zdraví Předcházení vzniku ekologických zátěží - prevence vzniku černých skládek, zvýšený dozor nad nelegálním ukládáním odpadu, odstraňování černých skládek - monitoring, kontroly a analýzy stávajících rizikových aktivit, včetně zařízení, s negativními vlivy na prostředí a veřejné zdraví Snižování množství druhotně nevyužitelných odpadů, podpora zpětného využití surovin z nich - výstavba a údržba dostatečné sítě svozových míst umožňujících sběr vytříděných odpadů, výstavba sběrných dvorů - instalace domovních kompostérů v městské zástavbě - podpora a realizace společné municipální logistiky v oblasti zpětného využívání energetických a druhotných surovin z vytříděných odpadů - realizace komunitních zařízení na zpracování biomasy (kompostárny, bioplynové stanice) - podpora instalací zařízení na zpracování a využívání energetických a druhotných surovin z vytříděných odpadů - podpora rozvoje trhu s recyklovanými výrobky, jejich upřednostňování Minimalizace emisí znečišťujících látek, světelného smogu a hlukové zátěže, s negativními dopady na životní prostředí a veřejné zdraví - snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví - aktivity vedoucí ke snižování emisí škodlivých látek komunitně vnášených do složek

15 životního prostředí, včetně hluku - minimalizace světelného smogu - opatření ke snižování negativních dopadů na veřejné zdraví (např. snižování cizorodých látky a organismů v potravních řetězcích, snižování vlivů radiačního, elektromagnetického a magnetického záření, aj.) Aktivity přispívající k prevencím proti zhoršování kvality životního prostředí a veřejného zdraví - realizace aktivit s preventivními efekty proti zhoršování kvalit složek životního prostředí a veřejného zdraví - realizace aktivit s efektem úspor vody, surovin a přírodních materiálů - podpora aktivit a technologií s nízkou energetickou a ekologickou stopou - nahrazování nebezpečných materiálů a komponent látkami a složkami méně či vůbec nebezpečnými - podpora zavádění systémů řízení kvality z hlediska zlepšování životního prostředí (např. ISO, EMS, EMAS) Likvidace a zmírňování škodlivých následků lidské činnosti a přírodních katastrof, včetně odstraňování starých ekologických zátěží - realizace projektů a aktivit zaměřených na odstranění poškození životního prostředí způsobených lidskou činností, včetně starých ekologických zátěží - odstraňování poškození životního prostředí klimatickými a přírodními změnami (škody povodněmi, déletrvajícím suchem, větrnými smrštěmi, sněhovými kalamitami, vyššími koncentracemi ozónu, aj.) 5.3. Zvyšování znalostí, osobní angažovanosti a zodpovědnosti za kvalitní život, prostředí, zdraví i udržitelný rozvoj Monitoring, hodnocení a informovanost o stavu složek životního prostředí a veřejného zdraví - vytvoření a provozování funkčního systému monitorování a vyhodnocování kvality složek životního prostředí a veřejného zdraví v regionu s návazností na celostátní systém - identifikace zdravotních rizik a hodnocení jejich dopadu na veřejné zdraví - zajištění provozování veřejně dostupného portálu s průběžně aktualizovanými informacemi o stavu životního prostředí a udržitelného rozvoje v regionu MAS Vzdělávání, výchova a osvěta k osobní angažovanosti a zodpovědnosti za kvalitní život, prostředí, zdraví i udržitelný rozvoj - podpora vzdělávání, výchovy, osvěty, kampaní o zdravém životním stylu, o kvalitách prostředí v MAS, o zdraví, o zásadách udržitelného rozvoje, se zaměřením nejen na obyvatele, ale i na návštěvníky - informovanost a poučení obyvatel i návštěvníků regionu nejen o kvalitách prostředí a zdraví v regionu (naučné stezky, informační tabule, aj.), ale i o způsobech řešení nedostatků (informační materiály) - realizace aktivit umožňujících zapojování veřejnosti a všech klíčových aktérů do řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje v MAS - vytvoření motivačních systémů, včetně veřejného oceňování subjektů, přispívajících ke zlepšování životního prostředí či k implementaci principů udržitelného rozvoje do denní praxe

16 6.1. Posilování občanské společnosti Aktivní občanství, podpora dobrovolnictví a fungujících neziskových organizací zajišťujících pestrou škálu aktivit potřebných ke zlepšování kvality života - pravidelné analýzy stavu neziskového sektoru v regionu MAS (přehledy NNO, jimi realizované aktivity, počty členů NNO, počty zapojené veřejnosti do realizovaných aktivit, jejich společenský přínos, aj.), jejich hodnocení se stanovením míry a meze únosnosti jejich podpor - podpora aktivit rozvíjejících aktivní občanství, rovné příležitosti, sociální soudržnost, péči o prostředí - podpora vzniku, provozu a prestiže občanských spolků (prioritně nově začínajících, malých, společensky přínosných) z veřejných zdrojů (formy podpor: finanční, morální, motivační, informační) - podpory akcí na bázi dobrovolnictví a občanských iniciativ, coby neopomenutelných aktivit rozvíjejících pestrost občanské společnosti a přispívajících je kvalitám života v regionu MAS - vzdělávání subjektů z neziskového sektoru (školení, semináře, stáže, příklady dobré praxe, atd.) - poradenství, konzultace pro subjekty z neziskového sektoru za účelem ekonomické soběstačnosti NNO a získávání finančních prostředků z EU (např. zapojení NNO do programů EU) - pomoc při rozvoji sociálního podnikání nestátních neziskových organizací - pomoc při zapojování subjektů z neziskového sektoru do rozhodování o rozvoji regionu MAS - zakládání a provoz spolkových domů - prezentace činností a aktivit občanských iniciativ, dobrovolníků, nestátních neziskových organizací (fóra pro neziskový sektor, webové stránky, sdělovací prostředky, atd.) - metodická a odborná podpora rozvoje občanské společnosti v souladu s principy místní Agendy Komunitní rozhodování a zapojování veřejnosti do rozvojových aktivit - posilování zapojování občanů do dění v obcích MAS (např. formou osadních výborů, veřejných fór, diskusí, veřejných projednávání, kulatých stolů, atd.) - motivační a výchovné programy zaměřené na posilování vztahu obyvatel k místnímu regionu, posilování vazeb občanů k místu svého života (např. prezentace významných osobností z regionu MAS, významných úspěšných projektů i společenských aktivit a počinů, aj.) - zjišťování spokojenosti/nespokojenosti široké veřejnosti s kvalitami života a prostředí v regionu, včetně jejich názorů a návrhů k řešení nedostatků - koordinace zájmů různorodých subjektů regionu, jejich vzájemné doplňování, předávání zkušeností - komunitní plánování se zapojením veřejnosti do projednávání významných rozvojových projektů a dokumentů v regionu MAS - zvyšování informovanosti občanů o dění v MAS, o možnostech jejich zapojování do rozhodovacích procesů, o výsledcích projednávání, včetně dostupnosti konečných přijatých verzí rozvojových projektů a dokumentů na území MAS

17 6.2. Rozvoj partnerství a spolupráce Spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru za účelem rozvoje regionu a naplňování jeho potřeb - zvyšování spolupráce samospráv MAS mezi sebou, NNO mezi sebou, podnikatelských subjektů mezi sebou - vzájemná mezisektorová spolupráce (mezi sektorem veřejným, soukromým, neziskovým), včetně podpory vzniku a rozvoje místních mezisektorových partnerství (např. spolupráce obcí a škol, škol a firem, MAS a OHK, MAS a KAK, aj.) - zavedení komunikačního systému sektorů mezi sebou - spolupráce mezi MAS (včetně jejích obcí) s institucemi státní správy (např. se Správami CHKO Jizerské hory a KRNAP, aj.) - podpora přípravy společných rozvojových projektů PPP ( public-private partnership ) - metodická pomoc subjektům v MAS s přípravou projektů spolupráce - podpora místních veřejně prospěšných aktivit podnikatelských subjektů, NNO i veřejné správy, - tvořených na principech místních partnerství Rozvoj partnerství, spolupráce a předávání dobré praxe mezi subjekty uvnitř i za hranicemi MAS - předávání zkušeností a dobré praxe vzájemně mezi členy MAS RT i subjekty se sídlem na území MAS - předávání zkušeností a dobré praxe mezi krajskou samosprávou a MAS RT, s jejími obcemi, a subjekty - rozvoj spolupráce MAS RT a jejích obcí se spolky a aktivní veřejností (i na meziregionální a mezinárodní úrovni) - rozvoj spolupráce a partnerství MAS RT s ostatními MAS ČR - rozvoj spolupráce a partnerství se subjekty za hranicemi MAS, včetně subjektů za hranicemi ČR, včetně zintenzivňování a zkvalitňování vazeb se subjekty v příhraničních oblastech Polska i Saska - zajišťování informací potřebných pro rozvoj spolupráce, a to jak z evropské úrovně, ze sousedních příhraničních regionů, tak z ostatních regionů ČR i v rámci MAS - aktivity přispívající ke zlepšování kompetencí aktérů spolupráce (např. jazyková vybavenost, další znalosti a dovednosti) Zkvalitňování výkonů a provozu veřejné správy Kvalitativní zlepšování výkonů veřejné správy - zavádění systémů řízení sledujících zvyšování kvality výkonu veřejné správy, např. CAF, benchmarking, ISO řad 9000 či , EMAS, ekologických a sociálně orientovaných systémů řízení ve veřejné správě a v jejích organizacích - implementace principů udržitelného rozvoje na úrovni obcí, měst i samotného regionu MAS RT do denní praxe, tj. podpora zavádění místní Agendy 21 (MA21) v rámci regionu MAS - vytvoření managementu udržitelného rozvoje regionu MAS RT se zastoupením všech obcí a měst, se zastoupením stakehoderů ze všech tří pilířů UR z regionu, včetně externích poradců se znalostmi hodnocení UR a včetně expertů na modelování rozvojových trendů - pravidelná realizace a následná medializace veřejných fór udržitelného rozvoje regionu MAS

18 - podpora realizace a medializace veřejných kulatých stolů k prioritním tématům udržitelného rozvoje regionu MAS - podpora fungování dětských parlamentů v obcích, městech i v celém regionu MAS - metodická a poradenská pomoc malým obcím při výkonu samosprávných činností i výkonech státní správy (správní řízení, vzory, příklady dobré praxe, sdílení informací atd.) - zvyšování kvalifikace, dovedností a etického chování pracovníků veřejné správy, nevyjímaje politických zástupců na všech úrovních, nevyjímaje členů orgánů MAS, a to nejen pro získávání financí z fondů, grantů a finančních podpor (místních, krajských, republikových, EU, EHP, atd.) - vytvoření, zajištění provozu a kontrol systému a mechanismů umožňujících využívání finančních zdrojů určených pro rozvoj regionu MAS subjekty a veřejností z regionu (Program rozvoje venkova) - realizace aktivit a programů zabraňujících korupci, nevyjímaje zkvalitnění transparentnosti při využívání veřejných zdrojů - využívání informačních technologií při zkvalitňování výkonu veřejné správy v regionu MAS - zkvalitňování managementu MAS a marketingu regionu RT - zavádění systému rychlého a kvalitního předávání informací od veřejné správy k subjektům a veřejnosti, včetně zpětné vazby od nich k veřejné správě, nevyjímaje informačního systému s vedením MAS - vytvoření a podpora provozu veřejného portálu ke sdílení zkušeností získaných při řešení konkrétních aktivit (projektů, výběrových a správních řízení) s orgány veřejné správy Zvyšování hospodárnosti a odpovědnosti za provoz veřejné správy - snižování materiálové, surovinové a energetické náročnosti provozu zařízení a objektů v majetku veřejné správy - zavádění a instalace bezodpadových technologií nebo technologií s minimální produkcí odpadů - zvyšování využívání energeticky a ekologicky šetrných technologií, včetně využívání OZE, při zajišťování činností veřejné správy - optimalizace pracovišť veřejné správy a organizací veřejnou správou zřizovaných za účelem zvyšování hospodárnosti a efektivnosti jejich provozu 7.2. Rozvoj regionu MAS, kvality života v něm, dle komunitně vzniklých strategicko rozvojových dokumentů a dokumentů územního plánování, respektujících principy udržitelného rozvoje Zajišťování sběru věrohodných a aktuálních údajů o kvalitě života a území regionu MAS - realizace dotazníkových šetření a průzkumů s cílem zjistit aktuální stav údajů potřebných za region MAS nejen pro zpracování rozvojových dokumentů a územních plánů, ale i pro rozhodování o rozvojových prioritách a potřebných výší jejich podpor či pro zpracování projektů a následných žádostí za MAS o jejich finanční podpory ze zdrojů EU, rozpočtu ČR nebo LK Komunitně vzniklé kvalitní strategicko rozvojové dokumenty a územní plány respektující principy udržitelného rozvoje - aktivity podporující hledání i realizaci společných řešení problematiky energetické bezpečnosti a potravinové samostatnosti v koncepčních dokumentech regionu MAS (podpora místní výroby, vlastní energetické zdroje u malých obcí bioplynové stanice, malé vodní elektrárny, aj.)

19 - podpora aktivit přispívajících k řešení udržitelného rozvoje regionu MAS společně s obdobnými aktivitami za hranicemi regionu (např. v rámci turistického regionu Krkonoš, turistického regionu Jizerských hor, v rámci přeshraniční spolupráce s polskými subjekty nebo s liberecko-jabloneckou aglomerací, atd.) - tvorba a aktualizace strategických rozvojových dokumentů, koncepčních dokumentů, MAS i obcí/měst v regionu MAS, vzniklých komunitně a aplikujících principy udržitelného rozvoje - tvorba a aktualizace územních plánů obcí/měst v regionu MAS, respektujících nejen cíle a výstupy z jejich strategicko rozvojových dokumentů, ale i principy udržitelného rozvoje - zavedení a provoz systému pořizování, komunitního projednávání a implementace rozvojových dokumentů a projektů MAS, - využívání nástrojů integrovaných přístupů k rozvoji území, např. Integrovaný plán rozvoje území - (IPRÚ), Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), atd Řízení rozvoje regionu MAS, nejen na základě pravidelného vyhodnocování údajů, monitorovaných dat a indikátorů UR Funkční monitorovací systém s vyhodnocováním rozvojových trendů regionu MAS - zkvalitnění sběru statistických dat a vytvoření, zavedení a provozování systému monitorování dat a indikátorů rozvoje, včetně aktivit realizovaných ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, a to nejen v rámci obcí a měst, ale i celého regionu MAS - pravidelné roční vyhodnocování a sledování rozvojových trendů, s vazbou na naplňování cílů komunitně vydefinovaných v rozvojových dokumentech MAS a jejích obcí a měst Řízení rozvoje regionu MAS na základě výsledků hodnocení rozvojových trendů regionu - vytvoření, zavedení a provozování systému zohledňování zjištěných rozvojových trendů a výsledků v dalším řízení rozvoje regionu MAS a jejích obcí a měst - aktivity zajišťující koordinaci rozvoje regionu MAS nejen s místními obcemi a městy, ale i s krajskou, národní i mezinárodní úrovní - zapojování specializovaných organizací a pracovišť využívajících moderní technologie a metody při - plánování udržitelného rozvoje regionu MAS - poradenství v oblasti dotačních příležitostí a finančních zdrojů k podpoře vyváženého a udržitelného rozvoje regionu MAS - zajištění provozování veřejně dostupného portálu s průběžně aktualizovanými informacemi o stavu udržitelného rozvoje v regionu MAS, včetně interaktivního diskusního fóra

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

PROGRAM ROZVOJE. Libereckého kraje 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE. Libereckého kraje 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE Libereckého kraje 2014 2020 pracovní verze 1.5 04/2014 Obsah 1 Úvod... 4 2 Východiska programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020... 5 2.1 Zkušenosti s tvorbou programů rozvoje Libereckého

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumperský venkov, z. s. 2014 2020 Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region STRATEGICKÁ ČÁST 1 Obsah 4 Strategická část... 4 4.1 Vize strategie...

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ jejichž realizace by měla přispívat k postupnému naplňování VIZÍ sestavených na veřejných jednáních s občany a představiteli samospráv.

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO IROP SC 4.1 IROP SC 4.2 PRV 19.2.1 PRV 19.2.3 16,278 mil Kč 7, 682952 mil Kč 11,076 mil Kč 0,528 mil Kč IROP SC 4.1 částka je vymezena na projekty žadatelů IROP SC 4.2 (celkem

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST MAS Střední Vsetínsko, z.s. Aktivity pro zkvalitnění tvorby SCLLD byly

Více

Červenec 2015. Dotační speciál Č.1. PRO PARTNERY MAS Znojemské vinařství, z.s.

Červenec 2015. Dotační speciál Č.1. PRO PARTNERY MAS Znojemské vinařství, z.s. Červenec 2015 Dotační speciál Č.1 PRO PARTNERY MAS Znojemské vinařství, z.s. Vážení partneři MAS Znojemské vinařství, Dotační speciál MAS Znojemské vinařství rádi bychom Vám představili nový elektronický

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18.

Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18. Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18. ÚNORA 2016 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FICHE 1 PRV: Rozvoj výroby a činností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO

Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP. Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO Odraz Operačního programu zaměstnanost v IROP Jaromír Hron Člen řídícího výboru IROP Zástupce za NNO IROP Verze z 3.12.2013 Bude se upravovat dle požadavků EK Může dojít k podstatným změnám Prostor pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Specifické cíle Aktivity Alokace Výzvy Finanční nástroje Podání žádosti Veřejné

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

- DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBDOBÍ PODZIM 2015 ZIMA 2016

- DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBDOBÍ PODZIM 2015 ZIMA 2016 Dotační možnosti 09/2015 (zpracováno k datu 10.9.2015) - DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OBDOBÍ PODZIM 2015 ZIMA 2016 Obsah 1 Program rozvoje venkova traktory, lesní cesty... 2 2 OP Zaměstnanost zázemí pro děti

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Opatření A1 - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí. Vize

Opatření A1 - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí. Vize Opatření A1 - Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a podpora podnikatelského prostředí Vize Liberecký kraj je moderní atraktivní konkurenceschopný region rozvíjející se v souladu s principy udržitelného

Více

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VRÁBČE V k.ú. Vrábče, Slavče NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODŮVODNĚNÍ Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice LEDEN 2015 paré č. Obsah a) Proces pořízení územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu J E D L O V Á Říjen 2013 P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 2. 2015 Č. j.: 11793/ENV/15 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení)

Příloha č. 3: Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) : Přehled doporučení pro vybraná opatření prioritních oblastí (viz kapitola č. 7 Vyhodnocení) Prioritní oblast Opatření* Možné negativní vlivy Doporučení Opatření..2 Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu K O R O U H E V P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Srpen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Náchod in objednatel: Obec Žďárky Ing. arch. K. Novotný

Více