OBSAH DOKUMENTACE. 1) Textová část (hlavní principy návrhu, architektonické a funkční řešení) 2) Výkresová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH DOKUMENTACE. 1) Textová část (hlavní principy návrhu, architektonické a funkční řešení) 2) Výkresová část"

Transkript

1 REGENERACE PROSTORU KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 3 AUTOŘI: Ing.arch. Pavla Melková, Ing.arch. Miroslav Cikán spolupráce: Bc. Radek Novotný ZPRACOVÁNO: 04/2013

2 OBSAH DOKUMENTACE 1) Textová část (hlavní principy návrhu, architektonické a funkční řešení) 2) Výkresová část A301 - Situace - současný stav A302 - Koncepce propojení Parukářka - Vítkov A303 - Asociace aktivit a dějů A304 - Schéma prostupnosti parkem A305 - Vazby na okolní zástavbu A306 - Aktivity a děje A307 - Situace - návrh A308 - Varianty využití ploch A309 - Situace - popis povrchů A310 - Vizualizace 01 - pohled od školy 01 A311 - Vizualizace 02 - pohled od školy 02 A312 - Vizualizace 03 - cesta náměstím A313 - Vizualizace 04 - pohled na školu A314 - Řezopohled náměstím A315 - Nadhledové vizualizace A316 - Asociace - umělecké dílo A317 - Ideové varianty výtvarného díla A318 - Ideové varianty výtvarného díla A319 - Další asociace výtvarného díla 3) Propočet nákladů

3 TEXTOVÁ ČÁST

4 REGENERACE PROSTORU KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 3 HLAVNÍ PRINCIPY NÁVRHU Prostor je koncipován jako parkové pobytové náměstí. Nemá být primárně náměstím reprezentativním, promenádním tuto roli plní nedaleké Havlíčkovo náměstí, způsobem odpovídajícím zejména blízkosti významné budovy radnice. Komenského náměstí je místem relaxace, klidu, potkávání se a komunitní společenské činnosti například koncertů či akcí přilehlé Hudební školy. Cílem je vytvořit přirozený prostor pro normální aktivity lidí odpočinek, potkávání se, komunikace, čtení si, studování venku, piknikováni, společenské hry, drobné kulturní akce, nikoliv předesignovaný prostor. Návrh nabízí prostor pro všechny skupiny lidí v okolí maminky s malými dětmi, starší lidi, studenty Návrh vytváří prostor možného setkávání pestrého spektra obyvatel bezprostředního okolí náměstí. Prostor umožňující aktivní setkávání (hry šachy, pétanque, koncerty hudební školy, společné sezení u stolů či skupinových lavičkách apod.) i pasivní setkávání (pozorování aktivit ostatních lidí). Principem je dobrovolnost míry zapojení do sociálního kontaktu. Řešení prostoru umožňuje jak intimnější oddělený pobyt v klidové části, tak postupné zapojování se buď pouze přes optický kontakt (pozorování aktivit) až k aktivní participaci. Návrh předpokládá zapojení přilehlých komunit do aktivního užívání prostoru, případně do participace na jeho správě. (zejména Hudební škola). Řešení je prostorově orientované: Směrem ke škole vzniká (opticky, pocitově i provozně) plně otevřený prostor, zapojující objekt a tedy i život školy do prostoru náměstí, který ale zároveň otevřeně komunikuje se středem samotného náměstí. Směrem k ulici Roháčově se prostor postupně orientuje naopak do vnitřku náměstí a vytváří tak intimnější klidné prostředí k odpočinku. Náměstí je průchozí přes střed do všech čtyřech směrů. Architektonické řešení předpokládá, že v prvním plánu je náměstí vnímáno jako jednotná celistvá plocha. Teprve v druhém plánu je čitelné jemné vymezení řádu jednotlivých ploch na základě povrchů. Tyto pak vymezují jak architektonické kompoziční členění, tak organizaci jednotlivých funkcí v náměstí. Funkčně je náměstí rozděleno na čtyři dějové zóny, toto členění je však nenásilné a v architektonické kompozici se nijak výrazně neuplatňuje. Ideové a kompoziční řešení se odvíjí od středobodu výtvarného objektu odkazu Jana Amose Komenského. Objekt se nachází na ose školy, která je dominantní architekturou prostoru a zároveň i ose náměstí, ve středu dění. Je epicentrem ke kterému se sbíhají (a zároveň odvíjejí) děje v prostoru i jeho kompoziční prvky. Výtvarný objekt by měl abstraktní formou připomínat odkaz díla Jana Amose Komenského, spočívající zejména v oblasti vzdělání. Mohlo by se jednat např. o Pramen poznání, výtvarný vodní prvek obsahující symboliku díla J. A. K. Položení důrazu na odkaz J. A. Komenského namísto figurální plastiky je posíleno také přítomností Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy, která je specifickým způsobem výuky v podstatě ztělesněním Komenského idey o potřebě široce pojatého vzdělávání směřujícího k celistvě vzdělané osobnosti. Směřování k epicentru objektu může být podpořeno umístěním drobných tabulek s texty J. A. Komenského na cestě k němu (do plochy schodů apod.). Z hlediska zeleně jsou základním prvkem návrhu vzrostlé kvalitní stromy a trávníky (částečně pochozí, vč. dlažeb s prorostlou travní spárou). Součástí volných travnatých ploch mohou být volně umístěné skupiny květin. Keře ani ohraničené záhony nejsou předpokládány. V návaznosti na rehabilitaci vnitřního prostoru náměstí by měly být upraveny přilehlé ulice a stát se spolupůsobící součástí náměstí. Tam, kde je to z hlediska profilů a podzemních sítí možné, by měla být dosazena stromořadí. Revitalizace náměstí by měla být koncipována jako součást upraveného celku pěšího propojení mezi parky Vítkov a Parukářka. Ulice navazující na náměstí by postupně měly být zklidněny, osázeny stromy a doplněny pobytovými místy, která budou tvořit síť zastavení či zajímavých bodů vybízejících k projití celou trasou. Takovými místy mohou být drobná zákoutí k sezení či místa pro stálé či pravidelně obměňované výtvarné objekty (galerie pod širým nebem) apod. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ Prostorové a funkční členění ploch Společenská a kulturní plocha Dřevěná terasa v jižním cípu. Vjezd od podzemní stavby je překryt deskou s dřevěnou palubou, která v horní úrovni lícuje s navazující plochou náměstí. Rovná plocha terasy umožňuje umístění sedacího a stolového mobiliáře. Stoly by měly umožnovat rodinné či studentské piknikováni, studium, práci na notebooku, hraní šachů, apod. Nábytek by měl být přemístitelný, jeho správu by (na základě konzultace s ředitelstvím školy) mohla zajišťovat škola. Terasa by zároveň měla příležitostně sloužit pro koncerty a společenské akce, v případě potřeby větší plochy může být variabilně rozšířena o navazující zpevněnou plochu ve východní části. Výškový terénní rozdíl je vyrovnán dlouhými sedacími schody v předprostoru školy, které mohou vhodně sloužit např. při čekání a setkávání se před školou. Odpočinková a společenská plocha Zpevněná zatravněná plocha v jižním cípu. Plocha je přímo napojena na objekt školy a slouží k sezení, ležení, studiu a společenské komunikaci studentů, ale i jakýchkoli dalších obyvatel. Plocha je tvořena trávníkem v zatravňovací dlažbě. V prostoru jsou umístěny sedací objekty, které je možné přeskupovat a sesazovat do společných celků. Mobiliář je přemístitelný a plocha tak v případě potřeby může sloužit (event.. v propojení s dřevěnou terasou) pro kulturní a společenské akce. Klidové zákoutí Pochozí travnatá plocha v západním cípu. Zákoutí je orientované do klidného středu náměstí, po obvodě je kryté zelení. Pod stromy jsou umístěny lavičky. Je ideálním místem pro starší lidi, umožňujícím jak klidný odpočinek, tak eventuální pozorování aktivit v ostatních částech náměstí. Relaxační plocha Pochozí travnatá plocha v severním cípu. Travnatá plocha mezi stromy vybízí k relaxaci, ležení na trávě, pobyt maminek s malými dětmi. Bezbariérový přístup Všechny plochy náměstí jsou přístupné bezbariérově. Parkování Parkování v prostoru náměstí před školou by mělo být (po předběžné konzultaci s ředitelstvím školy) omezeno pouze na zastavení, tak aby jednotný prostor zapojující školu do prostoru náměstí nebyl přerušen bariérou vozidel. Sběrná místa pro odpad Nejvhodnější umístění kontejnerů na odpad je nutné detailně specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace na základě širšího vyhodnocení lokality. V jejím rámci je nutné nejprve analyzovat a prověřit umístění kontejnerů v navazujících ulicích a optimalizovat docházkové vzdálenosti. Umístění kontejnerů do pobytového prostoru náměstí není vhodné, pokud to bude technicky možné, měly by prioritně být umístěny do ulic přilehlých k náměstí. Mobiliář V prostoru náměstí bude umístěn jak volný mobiliář v oblasti před školu, kde na jeho správě, eventuálně uskladnění může po dohodě participovat škola, tak pevný lavičky v klidových relaxačních plochách. Možnost sezení přinášejí zároveň sedací schody v prostoru před školou a ve středu náměstí. Zeleň Zeleň v návrhu je primárně tvořena vzrostlými stromy a trávníky. Předpokládáme zachování všech stromů dostatečné kvality dle dendrologického průzkumu doplněných dosadbami. Kácení předpokládáme pouze ze zdravotních důvodů, kácení ze stavebních důvodů není uvažováno. Stávající stromy budou ošetřeny, budou provedeny zdravotní a pěstební probírky. Dosadby budou z dřevin je z dlouhověkých a středněvěkých druhů ze sortimentu doporučených dřevin pro hl. m. Prahu v Generelu zeleně, relativně rychle rostoucích a relativně odolných proti exhalacím a nepříliš náročných na stanovištní půdní podmínky. Trávníky ve funkčních plochách budou založeny jako pochozí zátěžové a doplněny automatickou závlahou. Trávníky na svazích po obvodu náměstí mohou být volně doplněny skupinami květin. Osvětlení Stožárové osvětlení ve vnitřním prostoru náměstí by mělo být minimalizováno. Obytnost interieru náměstí by měla být podpořena měkkým osvětlením ze skrytých zdrojů, umístěných v drobných objektech (schody apod.). Podzemní objekt Příjezd do podzemního objektu je funkčně zachován a upraven tak, aby zároveň bylo umožněno maximální využití plochy nad vjezdem pro pobytovou funkci náměstí. Rekonstrukce samotného podzemního prostoru není předmětem návrhu ani odhadu nákladů. Výtvarný objekt vodní prvek připomenutí živého odkazu J. A. Komenského Výtvarný objekt by měl abstraktní formou připomínat odkaz díla Jana Amose Komenského, spočívající zejména v oblasti poznání a vzdělání. Objekt by mohl obsahovat vodní prvek, eventuelně s pítkem.

5 VÝKRESOVÁ ČÁST

6 SITUACE - SOUČASNÝ STAV A301

7 KONCEPCE PROPOJENÍ PARUKÁŘKA - VÍTKOV A302

8 ASOCIACE AKTIVIT A DĚJŮ A303 Otec učící svého syna poprvé jezdit na kole - místo prvních seznámení - místo chvilkového vydechnutí během uspěchaného dne - místo pro strávení volného dne s knihou - skupina děvčat a jejich tajný idol s kytarou - Gerschwin ve sluchátkách přehrávače - děti pouštějící draka - místo zvuků ladění nástrojů linoucích se z okna hudební školy a mísících se s debatujícími důchodci na vedlejší lavičce Víkendový piknik na trávě - donesená káva a pozorování okolí - luštění sudoku - první pokusy o psaní poezie - kreslení profilu krásné dívky - čekání na západ slunce za střechy okolních domů - vyměňování receptů mezi přítelkyněmi - opalování se na dece - nacvičování nových triků na skateboardu - divadlo pod širým nebem - komunitní grilování - školní svačina na trávě - hodina francouzštiny pod stromy Sezení ve stínu stromů - partie šachů se starým přítelem - povídání o vnoučatech - netrpělivé čekání na první rande - taneční představení ve svitu lampionů ve stromech - petanque v nedělním ospalém letním odpoledni - pravidelná basketbalový zápas party kamarádů z okolí - společné dělání úkolů na trávě - vycházka s dítětem - hudební představení pro seniory na terase - lekce jógy v sobotu ráno

9 A304 Kompozice cest PROSTUPNOST PARKEM Do půdorysu náměstí jsou vloženy dvě osy cest, které jeho plochu dělí na čtyři funkční prostory. Kompozice cest tak vytváří ve stávajícím prostoru možnost příčného průchodu náměstím a přitahuje do svého středu tok pěších uživatelů.

10 Silové pole okolní zástavby VAZBY NA OKOLNÍ ZÁSTAVBU A305 Největší potenciál budoucím aktivitám v prostoru náměstí nepochybně postkytuje místu budova gymnázia a hudební školy. Horní polovina náměstí se přímo otevírá aktivitám školy, zatímco spodní část je,díky stávajícím i doplňovaným stromům, více uzavřena do sebe a poskytuje chráněný pobytový prostor pro své uživatele.

11 A SITUACE - NÁVRH 8 6 výtvarné dílo odkazující na J.A.K

12 1 Legenda aktivit a dějů k výkresů č. A A306 Pobytový prostor před školou Sedací schody u školy Pobytový prosror 2 Místo trávení školních přestávek, místo setkávání se s kamárady po vyučování, místo společného učení, místo pro venkovní vyučování ve slunných dnech... 5 Přístup na dřevěnou palubu z prostoru před školou je řešen pomocí sedacích schodů. Jsou orientované na jih a umožňují příjemné trávení školní přestávky. 8 Místo setkávání s přáteli, místo pro pozorování dění v parku, hraní šachů, čtení, luštění sudoku, vyprávění o vnoučatech. AKTIVITY A DĚJE Sedací schody Prostor před školou Lavice k sezení V místě nutného vyrovnání terénního zlomu umisťujeme sedací schody. Umožňojí setkávání ve stínu stromu, jsou místem pro čtení knihy, nebo jenom útočištěm při pozorování okolního dění. V místě travnatých ostrůvků s nekvalitní zelení navrhujeme dotažení dlažby až k fasádě školy a na vzniklé ploše umisťujeme stojany pro kola a lavičky, které zvýší komfort pro uživatele školy a zajistí lepší obyvatelnost prostoru. Místo pro pozorování dění v parku, setkávání přátel a hraní právě složených písniček Dřevěná paluba Petanque Cvičení ve stínu stromů Vjezd do podzemního objektu překrýváme dřevěnou palubou. Zvětšujeme tak plochu parku a poskytujeme škole prostor, kde může například pořádat venkovní koncerty ve stínu vzrostlých stromlů a zapojit se tak více do života okolní komunity. Na mlatové cestě je možné provozovat mnoho aktivit atraktivních pro rozličné věkové skupiny obyvatel. Petangue je například jednou z nich. Místo pro sportovní aktivity a setkávání místní komunity.

13 VARIANTY VYUŽITÍ PLOCH A308 Varianty využívání prostoru před školou V základním uspořádání je v pravé části umístěn mobiliář, který slouží pro odpočinek, poskytuje prostor pro sezení, ležení a studium. Levá část pak slouží k variabilnímu umístění mobilního mobiliáře a nechává volný prostor ve způsobu využívání plochy. Další variantou využití je v letních měsících možnost umístit na plochu stoly s lavicemi, které mohou sloužit jako prostor pro společný oběd ve stínu stromů, nebo je možné tuto plochu věnovat výuce ve venkovním prostředí. Pro pořádání koncertů s menším počtem posluchačů je možné auditorium i jeviště umístit přímo na plochu dřevěné terasy. V případě pořádání koncertů a jiných kulturních akcí s větším počtem účastníků se hlediště přesouvá mimo dřevěnou terasu. Terasa poté slouží jako jeviště a na zbylé části je možné dále umisťovat zázemí pro občerstvení diváků.

14 D4 Kamenná dlažba pražská chodníková mozaika štípaná žulová kostka šedý melír P1 Mlatová plocha A309 Kraje ocelový zapuštěný obrubníkový plech. D1 Kamenná dlažba Křemenec, nebo šedý melír, propustné podloží, pochozí s řezanou vrchní stranou SITUACE - POPIS POVRCHŮ S1 Schody kamenné nebo litý broušený nebo pemrlovaný probarvený beton výtvarné dílo odkazující na J.A.K. D2 Dlažba s prorostlou travní spárou - místo spárování štěrkem s prachem bude spárováno s distančním zemním substrátem s travním semenem T1 D3 Pochozí zátěžový trávník automatická závlaha Kamenná dlažba Propustné podloží, pojízdná únosnost, Uliční kostka křemenec nebo žula šedý melír P2 Dřevěná paluba z masivních vakuově impregnovaných hranolů

15 VIZUALIZACE 01 A310

16 VIZUALIZACE 02 A311

17 VIZUALIZACE 03 A312

18 VIZUALIZACE 04 A313

19 ŘEZOPOHLED A314

20 NADHLEDOVÉ VIZUALIZACE A315

21 ASOCIACE - VÝTV. DÍLO A316 Možné symboliky ztělesněné ve výtvarném objektu: náměstí KOMENSKÉHO náměstí před školou náměstí ve svahu se schody na cestě ke škole ke škole hry na hudební nástroj škola nástroj hudby a moudrosti ŠKOLA JAKO PRAMEN škola u pramene vzdělání -řeky jako labyrintu na cestě krajinou -hudby -života -vzdělání NÁMĚSTÍ PŘED ŠKOLOU kde má každá třída svoje místo místo setkávání ke hře MÍSTO VE STÍNU na slunci ve velkém pokoji klidu pomlky města NÁMĚSTÍ S KNIHOU Kniha - pramen vzdělání kniha - kámen který tíží a zavazuje kniha - kámen stavby člověka lidstva a mne KNIHA JAKO STROM s listy které neopadnou nesou sebe jako jablka poznání svádějí k dobrodružství a hříchu poznání které osvobozuje a spoutává zároveň kniha jako strom ve větru v rytmu poryvu dějin času který tiskne k zemi na konci a dává vyrůst nové harmonii na počátku vlastní tíhy KNIHA JAKO KŘÍDLA MOTÝLA mrkající okem beroucí dech ve slunečním větru dávno bez dechu našeho společného vesmíru

22 IDEOVÉ VARIANTY VÝTV. DÍLA A317

23 IDEOVÉ VARIANTY VÝTV. DÍLA A318

24 DALŠÍ ASOCIACE VÝTV. DÍLA A319

25 PROPOČET NÁKLADŮ

26 PROPOČET NÁKLADŮ ÚPRAVA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 3 Název položky Popis položky MJ cena za MJ počet MJ cena odstranění stávajícího živičného povrchu, úprava podloží pro novou P.01 dlažba chodníková skladbu dlažby, pokládka dlažby včetně podkladní skladby m Kč Kč odstranění stávajícího povrchu dlažby, úprava podloží pro novou skladbu P.02 dlažba pojezdová dlažby, pokládka dlažby včetně podkladní skladby m Kč Kč terasová hloubkově impregnovaná prkna osazený na ocelové vyrovnávací P.03 dřevěná terasa konstrukci na stávajícím vjezdem do podzemního objektu m Kč Kč P.04 parková cesta s mlatovým povrchem včetně odkopání stávajícího povrchu v tl. cca 30 cm m Kč Kč kamenná dlažba 16/24 cm v celkovém poměru k travnatému povrchu cca P.05 travnatý povrch s prokládanou kamennou dlažbou 40/60, odkopání stávajícího povrchu cca 30 cm m Kč Kč prefabrikované schodišťové sedací stupně 35/70 cm s vloženými stupni P.06 betonová vyrovnávací terénní schodiště sloužícími jako standardní schodiště m Kč Kč rekultivace svahů, částečné dosypání zeminou, osázení podrostem P.07 terénní úpravy a zpevnění svahů + osazení břečťanem (břečťan) m Kč Kč P.08 rabata kolem stromů 2x2 m s mříží ks Kč Kč B.01 demontáž stávající uliční lampy ks Kč Kč B.02 vykácení stávající náletové nekvalitní zeleně ks Kč Kč S.01 VO lampy ks Kč Kč nově vysazované stromy doplňovaného uličního stromořadí + Z.01 stromy před školou ks Kč Kč Z.02 nově vysazované parkové soliterní stromy ks Kč Kč M.01 mobiliář na ploše před školou ESCOFET TWIG ks Kč Kč M.02 betonová lavice s dřevěnou sedací deskou a opěradlem dl. 3 m ks Kč Kč M.03 betonová lavice s dřevěnou sedací deskou dl. 15 m ks Kč Kč M.04 koše ks Kč Kč M.05 informační systém ks Kč Kč M.06 stojany na kola ks Kč Kč M.07 zámečnické práce zábradlí terasa bm Kč Kč M.08 madlo schody bm Kč Kč vodní prvek pramen ks Kč Kč ZTI.1 kanalizace přípojka ks Kč Kč ZTI.2 voda přípojka ks Kč Kč ZTI.3 Kanalizace povrchu HAURATON bm Kč Kč ZTI.4 závlahový systém parku 500 Kč 1500 El.1 EL přípojka ks Kč Kč EL.2 VO přípojka ks Kč Kč VD výtvarné dílo pramen poznání Labyrint světa a ráj srdce ks Kč Kč T.01 technologie ks Kč Kč OD.1 sběrné místo odpad pod povrchem podzemní kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo směsný odpad) ks Kč Kč m Kč CELKEM Rezerva % 10 Celkem bez DPH Kč Kč Kč

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. Textová část

PŘEDŠKOLÍ 21. ZŠ PLZEŇ. Textová část Textová část Průvodní zpráva 1 Analýza současného stavu Předprostor základní školy ve Slovanské aleji v Plzni vznikl souběžně s výstavbou školní budovy. Ta se poprvé otevřela žákům v září 1960. Kompozice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Studie komunikace a parkovacích míst vč. řešení využití zelených ploch b) místo stavby Obec Přáslavice Místní část sídliště, k.ú. Přáslavice

Více

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY-

ZADÁNÍ PROFESÍM A SPECIALISTŮM PRO KONZULTACI A VY- Vladislava Veselá 20/12/2015 str. 1/5 Veřejná zakázka : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NÁMĚS- TÍ E.BENEŠE Objednatel: Zhotovitel: Statutární město Kladno Magistrát města Kladna Náměstí Starosty

Více

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru

HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky. návrh veřejného parteru HADÍ STEZKA FRYČOVICKÁ Letňanské lentilky návrh veřejného parteru AUTORSKÁ ZPRÁVA Území Renovovaný veřejný prostor je vymezen ze západní strany vysokým panelovým domem a ze strany východní prostory základní

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě A. Průvodní zpráva a) identifikační údaje identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě stavebník: Městský úřad Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, 250 70 projektant:

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Ke Kateřinkám, Opatovská

Ke Kateřinkám, Opatovská Ke Kateřinkám, Opatovská Prověřovací studie a zadávací podklady pro regeneraci veřejného prostranství Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2016_11 vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava Fišarová

Více

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA AUTORSKÁ ZPRÁVA Prostor náměstí jako centrum města slouží k setkávání či shromažďování lidí. Dle požadavku města Vratimov v zadání ke studii zůstává na náměstí zachováno 55 parkovacích míst, z toho 3 pro

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ

LARITMA/ZUŠ - AŠ - terasa PRŮVODNÍ ZPRÁVA. AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, , AŠ Zodpovědný projektant Ing. arch. Václav Zůna Místo stavby Investor Projektant Petr Hradil p.p.č. 123,. k.ú Aš AVZ Architektonická kancelář Ing.arch. Václav Zůna Nemocniční 49, 352 01, AŠ e-mail: vazu@post.cz

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě

Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Rekonstrukce sportoviště při 11.ZŠ, ul. Obránců míru v Mostě Informace Projektová dokumentace řeší rekonstrukci sportovních ploch a venkovního sezení v areálu 11. ZŠ v ul. Obránců míru v Mostě na pozemku

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Rekonstrukce Komenského náměstí

Rekonstrukce Komenského náměstí Výstupy a shrnutí ankety k prezentaci návrhů Rekonstrukce Komenského náměstí Zpracovala: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 www.agorace.ce ÚVOD Anketa k návrhům budoucí rekonstrukce Komenského náměstí

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Druhá část BILANCE ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ A1-A4 Rozvojové území A1 A4 plocha 2522 m² obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí) kanceláře (kancelářská plocha + plocha zázemí) byty plocha bytů celkem (bez

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Stříbrského, Cyprichova, Sulanského

Stříbrského, Cyprichova, Sulanského Stříbrského, Cyprichova, Sulanského Zadávací podklady pro projektovou dokumentaci (studii) regenerace vnitrobloku Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2017_01 vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Rakovník - Na Sekyře

Rakovník - Na Sekyře Rakovník - Na Sekyře Obsah: situace a širší vztahy řešení - varianta 1 řešení - varianta 2 vizualizace návrhu inspirace autoři 01 Ulice Na Sekyře je součástí vnitroměstského okruhu a jako tzv. Ringstrasse

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU V OKOLÍ KOSTELA SV. VAVŘINCE NA POZEMCÍCH KATASTR. Č. 14, 15, 21 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JILEMNICE 659959 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: město Jilemnice,

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST O B S AH: A A B PRŮVODNÍ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 SITUACE - VARIANTA 1 1:500 B2 SITUACE - VARIANTA 2 1:500 B3 SITUACE - VARIANTA 3 / VÝSLADNÁ 1:500 NÁZ E V : Husovo náměstí ve Vamberku M Í

Více

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha

Vybavení veřejných prostranství Workshop pro městské části, IPR Praha Vybavení veřejných prostranství OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ PRVKY A TECH. INFRASTRUKTURA STROMY A VEGETACE MOBILIÁŘ VENKOVNÍ REKLAMA MATERIÁLY A POVRCHY OBJEKTY K USNADNĚNÍ

Více

Krásný park pro všechny.

Krásný park pro všechny. Krásný park pro všechny. Zpracováno pro o.s. Kavalírka datum 14.09.2011 autoři Ing. arch. Mahulena Svobodová, Ing. arch. Lukáš Brom Krásný park pro všechny. Park Kavalírka má krásnou polohu, leží v rovině

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013

VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013 VIZUALIZACE NÁDVOŘÍ A ZAHRADA ZA MUZEEM ATELIER K2 09/2013 NAUČNÉ STEZKY Edukativní místo jako východzí bod všech naučných stezek v Chrudimi HISTORIE MĚSTA Edukativní místo s info tabulí o historii města

Více

Rekonstrukce ulice Joštovy

Rekonstrukce ulice Joštovy Rekonstrukce ulice Joštovy Investor: Rekonstrukce ulice Joštovy Datum zahájení stavby: 16.2.2010 Datum ukončení stavby: 26.8.2011 Charakteristika projektu Rekontrukce ulice Joštovy je součástí dlouhodobého

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí

Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Řešené území: parcela č.3138, část parcely č.3134 Objednatel: Zhotovitel: Autorský návrh: Vedoucí projektant: Koordinace:

Více

Název : Komunitní dům seniorů Doksy

Název : Komunitní dům seniorů Doksy Název : Komunitní dům seniorů Doksy Adaptace objektu bývalé školy č.p. 979 na parcele číslo 424/3 Objednatel: Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy Architektonická a dispoziční studie Obsah:

Více

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Pořadové číslo projektu: 25 Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí Popis projektu: Jedná se o úpravy na zastávkách MHD Radošovická a Kubánské

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU

ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU ÚPRAVA OKOLÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU Most, nároží ul. Josefa Skupy a tř. Budovatelů, p.p.č. 3858 Původní stav Park o výměře 0,54 ha se nachází ve středu města na okraji zástavby bytových domů sídlištního charakteru.

Více

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu

D.7 Objekty k usnadnění pohybu a přístupu Prvky Schodiště, lávky a vstupy do podzemí 1 25...1 Schodiště, lávky a vstupy do podzemí Městská struktura by měla být primárně navrhována tak, aby nevytvářela požadavek na mimoúrovňová propojení na veřejných

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ SOBĚSLAV AUTORSKÁ ZPRÁVA A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce: Revitalizace autobusového nádraží Soběslav charakter stavby: Revitalizace území stupeň zpracování: Ideová urbanistická místo stavby: Autobusové nádraží Soběslav

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží

ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží ZMĚNOVÝ LIST Střekovské nábřeží 1/ Kamenné objekty SO 104 (kameny do vody): 936.260,- SO 109 (pobřežní kameny): 989.807,- : 1.926.067,- 2/ Tribuny SO 108 : 832.211,- SO 111 : 614.136,- SO 114 : 531.833,-

Více

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva

seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva Cena Petra Parléře seznam příloh 1. grafická část širší vztahy komplexní návrh řešení zákres do fotografie 2. textová část průvodní zpráva 3. náležitosti CD obálka Autor obálka Zpáteční adresa PRŮVODNÍ

Více

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice

Místo stavby: Chrastava, Hřbitovní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed

Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Metodika pro zřizování restauračních zahrádek Brno střed Restaurační zahrádka je vymezené místo na veřejném prostranství, sloužící k provozování hostinské činnosti, se zázemím dané provozovny. Restaurační

Více

OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST A.1 Úvodní údaje A.2 Podklady pro zpracování studie A.3 Zdůvodnění záměru A.4 Prověření souladu s územním plánem A.5 Vyhodnocení řešeného území A.6 Kapacitní údaje A.7 Zásady

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE

OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE OBSAH 01 IDENTIFIKACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 KRAJINNÝ KONTEXT A UMÍSTĚNÍ STAVBY ORTOFOTOMAPA 04 SOUČASNÝ STAV FOTODOKUMENTACE 05 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH - CELKOVÁ SITUACE 1:750 06 ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH SITUACE

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

STUDIE ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÝCH ÚPRAV V OKOLÍ LOKALITY POLIKLINIKA ÚVALY na téma CESTA ZA ZDRAVÍM

STUDIE ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÝCH ÚPRAV V OKOLÍ LOKALITY POLIKLINIKA ÚVALY na téma CESTA ZA ZDRAVÍM STUDIE ZAHRADNĚ-ARCHITEKTONICKÝCH ÚPRAV V OKOLÍ LOKALITY POLIKLINIKA ÚVALY na téma CESTA ZA ZDRAVÍM Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. Ing. Michaela Šteflová Ing. Helena Gálová 2016 1/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

Více

Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice

Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice PRŮVODNÍ ZPRÁVA stavba: dotčené parcely: stupeň dokumentace: pořizovatel: zpracovatel: Venkovní expozice v Jilemnici dle projektu Geopark šance pro region p.p.č. 95/67, 106/11 v k.ú. Jilemnice studie MAS

Více

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO

progres OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM OBCE BŘEZOVÁ - OLEŠKO OBECNÍ ÚŘAD A SOKOLOVNA NOVÉ CENTRUM 03 OBECNÍ ÚŘAD jednopodlažní objekt s bezbariérovým přístupem obsahující 2 kanceláře, zasedací místnost, archiv a zázemí OBČANSKÁ VYBAVENOST variabilní pronajimatelná

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ATELIER ADDO, s.r.o. Štefánikova 167, 760 01 Zlín tel./fax: 576 011 450-1 mobil: 603 180 513 e-mail: addo@atlas.cz SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D.

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

KOSTKA 100/100 V BETONOVÉM LOŽI

KOSTKA 100/100 V BETONOVÉM LOŽI 200 120 DETAIL 01 S4 ŘÁDKOVÁ VAZBA -ŽULOVÁ DLAŽBA VELKÁ 160/160 mm ŠTÍPANÁ ZATRAVNĚNÁ SPÁRA 30 mm DETAIL 02a KAMENNÝ OBRUBNÍK 250/250 STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ VOZOVKA -VÁPENCOVÁ MOZAIKA ŘEZANÁ DETAIL 02b MOZAIKA

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

,, REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE,,

,, REVITALIZACE CENTRA OBCE ŽÁDOVICE,, PRŮVODNÍ ZPRÁVA Záměrem návrhu je vybudování reprezentačního centra obce s náměstím a funkčním veřejným prostorem. Předkládaný návrh přesahuje rámec požadovaného vymezeného území z důvodu potřeby reagovat

Více

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A D O K U M E N T A C E P R O S T A V E B N Í P O V O L E N Í ÚZEMNÍ STUDIE ( ÚS) A P R Ů V O D N Í Z P R Á V A územní studie pro lokalitu Větrák, vnitroblok ulic Liptická a Fišerova identifikační údaje

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

NATURAL DLAŽBA. Na terasy, do zahrad, na chodníky, k bazénům. Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.

NATURAL DLAŽBA. Na terasy, do zahrad, na chodníky, k bazénům. Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o. NATURAL DLAŽBA Na terasy, do zahrad, na chodníky, k bazénům Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o. LIMA, LIMA KRUH TOP Povrch dlažebních desek LIMA připomíná starou kamennou dlažbu s ohlazeným reliéfem.

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 1. strana B 1 - Charakteristika území stavby B 1.1

Více

henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í

henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í H henkai architekti i d e o v á u r b a n i s t i c k á s t u d i e s t ř e d u o b c e p r o s t ř e d n í b e č v a ing.arch. daniel baroš, ing.arch. michal nejezchleb 0 8 2 0 1 3 poloha obce v kontextu

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

PARKOVÁNÍ NA UL. ALŽÍRSKÁ V OSTRAVĚ - PORUBĚ

PARKOVÁNÍ NA UL. ALŽÍRSKÁ V OSTRAVĚ - PORUBĚ PARKOVÁNÍ NA UL. ALŽÍRSKÁ V OSTRAVĚ - PORUBĚ AKTUALIZACE STUDIE ZPRACOVATEL AUTOR: MARPO s.r.o. 28.října 201, Ostrava-Mariánské Hory ING. ARCH. MARTIN ZÁVORKA ČÍSLO ZAK. 2989 EXPEDICE 02/2015 STAVEBNÍ

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH

STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH DUBEN 2013 Název: STUDIE OBNOVY A ÚPRAVY JAKUBSKÉ NÁVSI V TACHLOVICÍCH Druh dokumentace: KONCEPČNÍ STUDIE Datum: DUBEN 2013 Obsah: PRŮVODNÍ ZPRÁVA VIZUALIZACE

Více

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JIRÁSKOVA MÍSTO PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SEZNAM PŘÍLOH: SITUACE - ŠIRŠÍ VZTAHY 1.00 ÚVOD 1.01 SEZNAM PŘÍLOH, SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY 1.02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, FOTODOKUMENTACE 2.00 VÝKRESOVÁ

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ

MÍSTA DBK PLAZA PŘED ČS OLBRACHTOVA PASÁŽ PODCHOD NAD NÁKUPNÍM CENTREM BUDĚJOVICKÁ ULICE BUDĚJOVICKÁ MÍSTA Členitá prostranství Budějovické lze rozdělit na několik míst více či méně vymezených. Nyní pouhé prostory, které zbyly mezi budovami, mají potenciál stát se místy s konkrétním obsahem. Analýza problémů

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Zákolany revitalizace centra obce - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně MÍSTO STAVBY k.ú. Trněný újezd u

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

D.9. BETONOVÁ SEVERKA MOBILIÁŘ

D.9. BETONOVÁ SEVERKA MOBILIÁŘ D.9. BETONOVÁ SEVERKA MOBILIÁŘ Akce: Revitalizace vrchu Třešňovka Objednatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1

Více

Zadavatel: MĚSTO SEDLEC-PRČICE V Ý Z V A. Adresát: JID V Sedlci-Prčici dne

Zadavatel: MĚSTO SEDLEC-PRČICE V Ý Z V A. Adresát: JID V Sedlci-Prčici dne Zadavatel: MĚSTO SEDLEC-PRČICE Adresát: JID Čj.: V Sedlci-Prčici dne V Ý Z V A k podání nabídky ke zhotovení díla Výstavba multifunkčního hřiště Sedlec-Prčice zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ OTEVŘENÁ, PROJEKTOVÁ, JEDNOFÁZOVÁ ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ SOUTĚŽ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Obec Račetice. F TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů

Obec Račetice. F TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů Obec Račetice F.1.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Obnova polní cesty na p.p.č.418/29 a 419/1 s výsadbou stromů a keřů 08/2013 Obsah: 1. Charakteristika území stavby 1.1. Účel stavby 1.2. Dispoziční řešení 1.3.

Více

Volnočasový prostor Na Jezírkách Březová - Oleško

Volnočasový prostor Na Jezírkách Březová - Oleško Volnočasový prostor Na Jezírkách Březová - Oleško volnočasový prostor Volnočasový prostor Na Jezírkách Březová - Oleško Analýza Plánovaný volnočasový prostor Na Jezírkách je vymezen stávající nezpevněnou

Více

Dopravní přestupní terminál

Dopravní přestupní terminál Dopravní přestupní terminál Autobusové nádraží Soběslav Autor: Ing. arch. Ondřej Fiala, Ing. arch. Tomáš Henel Spolupráce: Ing. Michal Uhlík - dopravní řešení Investor: město Soběslav Datum: červen 06

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT 02 ÚPRAVA NÁDVOŘÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT 02 ÚPRAVA NÁDVOŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT 02 ÚPRAVA NÁDVOŘÍ Praha - listopad 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Architektonicko - stavební řešení 2.1 Architektonické řešení 2.2 Stavební řešení 2.2.1. Mlatový povrch

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY. re:

PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY. re: PARUKÁŘKA OBJEKT OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉHO WC STUDIE STAVBY re: OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 02 ŠIRŠÍ SITUACE 04 STÁVAJÍCÍ SITUACE 06 NAVRHOVANÁ SITUACE 07 PARTER 08 PŮDORYS 09 POHLEDY 10 ŘEZY 11 ZÁKRESY DO FOTOGRAFIE

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu Bc. Jan Lorenc FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT Cílem vybudování Památníku: široké spektrum činností individuálním i organizovaným návštěvníkům. Areál bude využíván

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

Vypracoval Martin Švec Vedoucí ateliéru Ing. arch. Pavla Herzánová, CSc. Scuk.POINT Brno Náměstí Svobody

Vypracoval Martin Švec Vedoucí ateliéru Ing. arch. Pavla Herzánová, CSc. Scuk.POINT Brno Náměstí Svobody Vypracoval Martin Švec Vedoucí ateliéru Ing. arch. Pavla Herzánová, CSc. Scuk.POINT Brno Náměstí Svobody Scuk.POINT Popis projektu 2 Scuk je jistě všem brňanům známý výraz pro setkání. Běhěm let se v Brně

Více

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - "NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY" - PD STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY - PD STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ CHRUDIMKY - "NÁHRDELNÍK CHRUDIMKY" - PD INVESTOR - PROJEKČNÍ ATELIÉR AUTORSKÝ TÝM STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 530 21 PARDUBICE ATELIÉR A91 HK s.r.o. ČESKOSLOVENSKÉ

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více