OBSAH DOKUMENTACE. 1) Textová část (hlavní principy návrhu, architektonické a funkční řešení) 2) Výkresová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH DOKUMENTACE. 1) Textová část (hlavní principy návrhu, architektonické a funkční řešení) 2) Výkresová část"

Transkript

1 REGENERACE PROSTORU KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 3 AUTOŘI: Ing.arch. Pavla Melková, Ing.arch. Miroslav Cikán spolupráce: Bc. Radek Novotný ZPRACOVÁNO: 04/2013

2 OBSAH DOKUMENTACE 1) Textová část (hlavní principy návrhu, architektonické a funkční řešení) 2) Výkresová část A301 - Situace - současný stav A302 - Koncepce propojení Parukářka - Vítkov A303 - Asociace aktivit a dějů A304 - Schéma prostupnosti parkem A305 - Vazby na okolní zástavbu A306 - Aktivity a děje A307 - Situace - návrh A308 - Varianty využití ploch A309 - Situace - popis povrchů A310 - Vizualizace 01 - pohled od školy 01 A311 - Vizualizace 02 - pohled od školy 02 A312 - Vizualizace 03 - cesta náměstím A313 - Vizualizace 04 - pohled na školu A314 - Řezopohled náměstím A315 - Nadhledové vizualizace A316 - Asociace - umělecké dílo A317 - Ideové varianty výtvarného díla A318 - Ideové varianty výtvarného díla A319 - Další asociace výtvarného díla 3) Propočet nákladů

3 TEXTOVÁ ČÁST

4 REGENERACE PROSTORU KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 3 HLAVNÍ PRINCIPY NÁVRHU Prostor je koncipován jako parkové pobytové náměstí. Nemá být primárně náměstím reprezentativním, promenádním tuto roli plní nedaleké Havlíčkovo náměstí, způsobem odpovídajícím zejména blízkosti významné budovy radnice. Komenského náměstí je místem relaxace, klidu, potkávání se a komunitní společenské činnosti například koncertů či akcí přilehlé Hudební školy. Cílem je vytvořit přirozený prostor pro normální aktivity lidí odpočinek, potkávání se, komunikace, čtení si, studování venku, piknikováni, společenské hry, drobné kulturní akce, nikoliv předesignovaný prostor. Návrh nabízí prostor pro všechny skupiny lidí v okolí maminky s malými dětmi, starší lidi, studenty Návrh vytváří prostor možného setkávání pestrého spektra obyvatel bezprostředního okolí náměstí. Prostor umožňující aktivní setkávání (hry šachy, pétanque, koncerty hudební školy, společné sezení u stolů či skupinových lavičkách apod.) i pasivní setkávání (pozorování aktivit ostatních lidí). Principem je dobrovolnost míry zapojení do sociálního kontaktu. Řešení prostoru umožňuje jak intimnější oddělený pobyt v klidové části, tak postupné zapojování se buď pouze přes optický kontakt (pozorování aktivit) až k aktivní participaci. Návrh předpokládá zapojení přilehlých komunit do aktivního užívání prostoru, případně do participace na jeho správě. (zejména Hudební škola). Řešení je prostorově orientované: Směrem ke škole vzniká (opticky, pocitově i provozně) plně otevřený prostor, zapojující objekt a tedy i život školy do prostoru náměstí, který ale zároveň otevřeně komunikuje se středem samotného náměstí. Směrem k ulici Roháčově se prostor postupně orientuje naopak do vnitřku náměstí a vytváří tak intimnější klidné prostředí k odpočinku. Náměstí je průchozí přes střed do všech čtyřech směrů. Architektonické řešení předpokládá, že v prvním plánu je náměstí vnímáno jako jednotná celistvá plocha. Teprve v druhém plánu je čitelné jemné vymezení řádu jednotlivých ploch na základě povrchů. Tyto pak vymezují jak architektonické kompoziční členění, tak organizaci jednotlivých funkcí v náměstí. Funkčně je náměstí rozděleno na čtyři dějové zóny, toto členění je však nenásilné a v architektonické kompozici se nijak výrazně neuplatňuje. Ideové a kompoziční řešení se odvíjí od středobodu výtvarného objektu odkazu Jana Amose Komenského. Objekt se nachází na ose školy, která je dominantní architekturou prostoru a zároveň i ose náměstí, ve středu dění. Je epicentrem ke kterému se sbíhají (a zároveň odvíjejí) děje v prostoru i jeho kompoziční prvky. Výtvarný objekt by měl abstraktní formou připomínat odkaz díla Jana Amose Komenského, spočívající zejména v oblasti vzdělání. Mohlo by se jednat např. o Pramen poznání, výtvarný vodní prvek obsahující symboliku díla J. A. K. Položení důrazu na odkaz J. A. Komenského namísto figurální plastiky je posíleno také přítomností Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy, která je specifickým způsobem výuky v podstatě ztělesněním Komenského idey o potřebě široce pojatého vzdělávání směřujícího k celistvě vzdělané osobnosti. Směřování k epicentru objektu může být podpořeno umístěním drobných tabulek s texty J. A. Komenského na cestě k němu (do plochy schodů apod.). Z hlediska zeleně jsou základním prvkem návrhu vzrostlé kvalitní stromy a trávníky (částečně pochozí, vč. dlažeb s prorostlou travní spárou). Součástí volných travnatých ploch mohou být volně umístěné skupiny květin. Keře ani ohraničené záhony nejsou předpokládány. V návaznosti na rehabilitaci vnitřního prostoru náměstí by měly být upraveny přilehlé ulice a stát se spolupůsobící součástí náměstí. Tam, kde je to z hlediska profilů a podzemních sítí možné, by měla být dosazena stromořadí. Revitalizace náměstí by měla být koncipována jako součást upraveného celku pěšího propojení mezi parky Vítkov a Parukářka. Ulice navazující na náměstí by postupně měly být zklidněny, osázeny stromy a doplněny pobytovými místy, která budou tvořit síť zastavení či zajímavých bodů vybízejících k projití celou trasou. Takovými místy mohou být drobná zákoutí k sezení či místa pro stálé či pravidelně obměňované výtvarné objekty (galerie pod širým nebem) apod. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ Prostorové a funkční členění ploch Společenská a kulturní plocha Dřevěná terasa v jižním cípu. Vjezd od podzemní stavby je překryt deskou s dřevěnou palubou, která v horní úrovni lícuje s navazující plochou náměstí. Rovná plocha terasy umožňuje umístění sedacího a stolového mobiliáře. Stoly by měly umožnovat rodinné či studentské piknikováni, studium, práci na notebooku, hraní šachů, apod. Nábytek by měl být přemístitelný, jeho správu by (na základě konzultace s ředitelstvím školy) mohla zajišťovat škola. Terasa by zároveň měla příležitostně sloužit pro koncerty a společenské akce, v případě potřeby větší plochy může být variabilně rozšířena o navazující zpevněnou plochu ve východní části. Výškový terénní rozdíl je vyrovnán dlouhými sedacími schody v předprostoru školy, které mohou vhodně sloužit např. při čekání a setkávání se před školou. Odpočinková a společenská plocha Zpevněná zatravněná plocha v jižním cípu. Plocha je přímo napojena na objekt školy a slouží k sezení, ležení, studiu a společenské komunikaci studentů, ale i jakýchkoli dalších obyvatel. Plocha je tvořena trávníkem v zatravňovací dlažbě. V prostoru jsou umístěny sedací objekty, které je možné přeskupovat a sesazovat do společných celků. Mobiliář je přemístitelný a plocha tak v případě potřeby může sloužit (event.. v propojení s dřevěnou terasou) pro kulturní a společenské akce. Klidové zákoutí Pochozí travnatá plocha v západním cípu. Zákoutí je orientované do klidného středu náměstí, po obvodě je kryté zelení. Pod stromy jsou umístěny lavičky. Je ideálním místem pro starší lidi, umožňujícím jak klidný odpočinek, tak eventuální pozorování aktivit v ostatních částech náměstí. Relaxační plocha Pochozí travnatá plocha v severním cípu. Travnatá plocha mezi stromy vybízí k relaxaci, ležení na trávě, pobyt maminek s malými dětmi. Bezbariérový přístup Všechny plochy náměstí jsou přístupné bezbariérově. Parkování Parkování v prostoru náměstí před školou by mělo být (po předběžné konzultaci s ředitelstvím školy) omezeno pouze na zastavení, tak aby jednotný prostor zapojující školu do prostoru náměstí nebyl přerušen bariérou vozidel. Sběrná místa pro odpad Nejvhodnější umístění kontejnerů na odpad je nutné detailně specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace na základě širšího vyhodnocení lokality. V jejím rámci je nutné nejprve analyzovat a prověřit umístění kontejnerů v navazujících ulicích a optimalizovat docházkové vzdálenosti. Umístění kontejnerů do pobytového prostoru náměstí není vhodné, pokud to bude technicky možné, měly by prioritně být umístěny do ulic přilehlých k náměstí. Mobiliář V prostoru náměstí bude umístěn jak volný mobiliář v oblasti před školu, kde na jeho správě, eventuálně uskladnění může po dohodě participovat škola, tak pevný lavičky v klidových relaxačních plochách. Možnost sezení přinášejí zároveň sedací schody v prostoru před školou a ve středu náměstí. Zeleň Zeleň v návrhu je primárně tvořena vzrostlými stromy a trávníky. Předpokládáme zachování všech stromů dostatečné kvality dle dendrologického průzkumu doplněných dosadbami. Kácení předpokládáme pouze ze zdravotních důvodů, kácení ze stavebních důvodů není uvažováno. Stávající stromy budou ošetřeny, budou provedeny zdravotní a pěstební probírky. Dosadby budou z dřevin je z dlouhověkých a středněvěkých druhů ze sortimentu doporučených dřevin pro hl. m. Prahu v Generelu zeleně, relativně rychle rostoucích a relativně odolných proti exhalacím a nepříliš náročných na stanovištní půdní podmínky. Trávníky ve funkčních plochách budou založeny jako pochozí zátěžové a doplněny automatickou závlahou. Trávníky na svazích po obvodu náměstí mohou být volně doplněny skupinami květin. Osvětlení Stožárové osvětlení ve vnitřním prostoru náměstí by mělo být minimalizováno. Obytnost interieru náměstí by měla být podpořena měkkým osvětlením ze skrytých zdrojů, umístěných v drobných objektech (schody apod.). Podzemní objekt Příjezd do podzemního objektu je funkčně zachován a upraven tak, aby zároveň bylo umožněno maximální využití plochy nad vjezdem pro pobytovou funkci náměstí. Rekonstrukce samotného podzemního prostoru není předmětem návrhu ani odhadu nákladů. Výtvarný objekt vodní prvek připomenutí živého odkazu J. A. Komenského Výtvarný objekt by měl abstraktní formou připomínat odkaz díla Jana Amose Komenského, spočívající zejména v oblasti poznání a vzdělání. Objekt by mohl obsahovat vodní prvek, eventuelně s pítkem.

5 VÝKRESOVÁ ČÁST

6 SITUACE - SOUČASNÝ STAV A301

7 KONCEPCE PROPOJENÍ PARUKÁŘKA - VÍTKOV A302

8 ASOCIACE AKTIVIT A DĚJŮ A303 Otec učící svého syna poprvé jezdit na kole - místo prvních seznámení - místo chvilkového vydechnutí během uspěchaného dne - místo pro strávení volného dne s knihou - skupina děvčat a jejich tajný idol s kytarou - Gerschwin ve sluchátkách přehrávače - děti pouštějící draka - místo zvuků ladění nástrojů linoucích se z okna hudební školy a mísících se s debatujícími důchodci na vedlejší lavičce Víkendový piknik na trávě - donesená káva a pozorování okolí - luštění sudoku - první pokusy o psaní poezie - kreslení profilu krásné dívky - čekání na západ slunce za střechy okolních domů - vyměňování receptů mezi přítelkyněmi - opalování se na dece - nacvičování nových triků na skateboardu - divadlo pod širým nebem - komunitní grilování - školní svačina na trávě - hodina francouzštiny pod stromy Sezení ve stínu stromů - partie šachů se starým přítelem - povídání o vnoučatech - netrpělivé čekání na první rande - taneční představení ve svitu lampionů ve stromech - petanque v nedělním ospalém letním odpoledni - pravidelná basketbalový zápas party kamarádů z okolí - společné dělání úkolů na trávě - vycházka s dítětem - hudební představení pro seniory na terase - lekce jógy v sobotu ráno

9 A304 Kompozice cest PROSTUPNOST PARKEM Do půdorysu náměstí jsou vloženy dvě osy cest, které jeho plochu dělí na čtyři funkční prostory. Kompozice cest tak vytváří ve stávajícím prostoru možnost příčného průchodu náměstím a přitahuje do svého středu tok pěších uživatelů.

10 Silové pole okolní zástavby VAZBY NA OKOLNÍ ZÁSTAVBU A305 Největší potenciál budoucím aktivitám v prostoru náměstí nepochybně postkytuje místu budova gymnázia a hudební školy. Horní polovina náměstí se přímo otevírá aktivitám školy, zatímco spodní část je,díky stávajícím i doplňovaným stromům, více uzavřena do sebe a poskytuje chráněný pobytový prostor pro své uživatele.

11 A SITUACE - NÁVRH 8 6 výtvarné dílo odkazující na J.A.K

12 1 Legenda aktivit a dějů k výkresů č. A A306 Pobytový prostor před školou Sedací schody u školy Pobytový prosror 2 Místo trávení školních přestávek, místo setkávání se s kamárady po vyučování, místo společného učení, místo pro venkovní vyučování ve slunných dnech... 5 Přístup na dřevěnou palubu z prostoru před školou je řešen pomocí sedacích schodů. Jsou orientované na jih a umožňují příjemné trávení školní přestávky. 8 Místo setkávání s přáteli, místo pro pozorování dění v parku, hraní šachů, čtení, luštění sudoku, vyprávění o vnoučatech. AKTIVITY A DĚJE Sedací schody Prostor před školou Lavice k sezení V místě nutného vyrovnání terénního zlomu umisťujeme sedací schody. Umožňojí setkávání ve stínu stromu, jsou místem pro čtení knihy, nebo jenom útočištěm při pozorování okolního dění. V místě travnatých ostrůvků s nekvalitní zelení navrhujeme dotažení dlažby až k fasádě školy a na vzniklé ploše umisťujeme stojany pro kola a lavičky, které zvýší komfort pro uživatele školy a zajistí lepší obyvatelnost prostoru. Místo pro pozorování dění v parku, setkávání přátel a hraní právě složených písniček Dřevěná paluba Petanque Cvičení ve stínu stromů Vjezd do podzemního objektu překrýváme dřevěnou palubou. Zvětšujeme tak plochu parku a poskytujeme škole prostor, kde může například pořádat venkovní koncerty ve stínu vzrostlých stromlů a zapojit se tak více do života okolní komunity. Na mlatové cestě je možné provozovat mnoho aktivit atraktivních pro rozličné věkové skupiny obyvatel. Petangue je například jednou z nich. Místo pro sportovní aktivity a setkávání místní komunity.

13 VARIANTY VYUŽITÍ PLOCH A308 Varianty využívání prostoru před školou V základním uspořádání je v pravé části umístěn mobiliář, který slouží pro odpočinek, poskytuje prostor pro sezení, ležení a studium. Levá část pak slouží k variabilnímu umístění mobilního mobiliáře a nechává volný prostor ve způsobu využívání plochy. Další variantou využití je v letních měsících možnost umístit na plochu stoly s lavicemi, které mohou sloužit jako prostor pro společný oběd ve stínu stromů, nebo je možné tuto plochu věnovat výuce ve venkovním prostředí. Pro pořádání koncertů s menším počtem posluchačů je možné auditorium i jeviště umístit přímo na plochu dřevěné terasy. V případě pořádání koncertů a jiných kulturních akcí s větším počtem účastníků se hlediště přesouvá mimo dřevěnou terasu. Terasa poté slouží jako jeviště a na zbylé části je možné dále umisťovat zázemí pro občerstvení diváků.

14 D4 Kamenná dlažba pražská chodníková mozaika štípaná žulová kostka šedý melír P1 Mlatová plocha A309 Kraje ocelový zapuštěný obrubníkový plech. D1 Kamenná dlažba Křemenec, nebo šedý melír, propustné podloží, pochozí s řezanou vrchní stranou SITUACE - POPIS POVRCHŮ S1 Schody kamenné nebo litý broušený nebo pemrlovaný probarvený beton výtvarné dílo odkazující na J.A.K. D2 Dlažba s prorostlou travní spárou - místo spárování štěrkem s prachem bude spárováno s distančním zemním substrátem s travním semenem T1 D3 Pochozí zátěžový trávník automatická závlaha Kamenná dlažba Propustné podloží, pojízdná únosnost, Uliční kostka křemenec nebo žula šedý melír P2 Dřevěná paluba z masivních vakuově impregnovaných hranolů

15 VIZUALIZACE 01 A310

16 VIZUALIZACE 02 A311

17 VIZUALIZACE 03 A312

18 VIZUALIZACE 04 A313

19 ŘEZOPOHLED A314

20 NADHLEDOVÉ VIZUALIZACE A315

21 ASOCIACE - VÝTV. DÍLO A316 Možné symboliky ztělesněné ve výtvarném objektu: náměstí KOMENSKÉHO náměstí před školou náměstí ve svahu se schody na cestě ke škole ke škole hry na hudební nástroj škola nástroj hudby a moudrosti ŠKOLA JAKO PRAMEN škola u pramene vzdělání -řeky jako labyrintu na cestě krajinou -hudby -života -vzdělání NÁMĚSTÍ PŘED ŠKOLOU kde má každá třída svoje místo místo setkávání ke hře MÍSTO VE STÍNU na slunci ve velkém pokoji klidu pomlky města NÁMĚSTÍ S KNIHOU Kniha - pramen vzdělání kniha - kámen který tíží a zavazuje kniha - kámen stavby člověka lidstva a mne KNIHA JAKO STROM s listy které neopadnou nesou sebe jako jablka poznání svádějí k dobrodružství a hříchu poznání které osvobozuje a spoutává zároveň kniha jako strom ve větru v rytmu poryvu dějin času který tiskne k zemi na konci a dává vyrůst nové harmonii na počátku vlastní tíhy KNIHA JAKO KŘÍDLA MOTÝLA mrkající okem beroucí dech ve slunečním větru dávno bez dechu našeho společného vesmíru

22 IDEOVÉ VARIANTY VÝTV. DÍLA A317

23 IDEOVÉ VARIANTY VÝTV. DÍLA A318

24 DALŠÍ ASOCIACE VÝTV. DÍLA A319

25 PROPOČET NÁKLADŮ

26 PROPOČET NÁKLADŮ ÚPRAVA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ, PRAHA 3 Název položky Popis položky MJ cena za MJ počet MJ cena odstranění stávajícího živičného povrchu, úprava podloží pro novou P.01 dlažba chodníková skladbu dlažby, pokládka dlažby včetně podkladní skladby m Kč Kč odstranění stávajícího povrchu dlažby, úprava podloží pro novou skladbu P.02 dlažba pojezdová dlažby, pokládka dlažby včetně podkladní skladby m Kč Kč terasová hloubkově impregnovaná prkna osazený na ocelové vyrovnávací P.03 dřevěná terasa konstrukci na stávajícím vjezdem do podzemního objektu m Kč Kč P.04 parková cesta s mlatovým povrchem včetně odkopání stávajícího povrchu v tl. cca 30 cm m Kč Kč kamenná dlažba 16/24 cm v celkovém poměru k travnatému povrchu cca P.05 travnatý povrch s prokládanou kamennou dlažbou 40/60, odkopání stávajícího povrchu cca 30 cm m Kč Kč prefabrikované schodišťové sedací stupně 35/70 cm s vloženými stupni P.06 betonová vyrovnávací terénní schodiště sloužícími jako standardní schodiště m Kč Kč rekultivace svahů, částečné dosypání zeminou, osázení podrostem P.07 terénní úpravy a zpevnění svahů + osazení břečťanem (břečťan) m Kč Kč P.08 rabata kolem stromů 2x2 m s mříží ks Kč Kč B.01 demontáž stávající uliční lampy ks Kč Kč B.02 vykácení stávající náletové nekvalitní zeleně ks Kč Kč S.01 VO lampy ks Kč Kč nově vysazované stromy doplňovaného uličního stromořadí + Z.01 stromy před školou ks Kč Kč Z.02 nově vysazované parkové soliterní stromy ks Kč Kč M.01 mobiliář na ploše před školou ESCOFET TWIG ks Kč Kč M.02 betonová lavice s dřevěnou sedací deskou a opěradlem dl. 3 m ks Kč Kč M.03 betonová lavice s dřevěnou sedací deskou dl. 15 m ks Kč Kč M.04 koše ks Kč Kč M.05 informační systém ks Kč Kč M.06 stojany na kola ks Kč Kč M.07 zámečnické práce zábradlí terasa bm Kč Kč M.08 madlo schody bm Kč Kč vodní prvek pramen ks Kč Kč ZTI.1 kanalizace přípojka ks Kč Kč ZTI.2 voda přípojka ks Kč Kč ZTI.3 Kanalizace povrchu HAURATON bm Kč Kč ZTI.4 závlahový systém parku 500 Kč 1500 El.1 EL přípojka ks Kč Kč EL.2 VO přípojka ks Kč Kč VD výtvarné dílo pramen poznání Labyrint světa a ráj srdce ks Kč Kč T.01 technologie ks Kč Kč OD.1 sběrné místo odpad pod povrchem podzemní kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo směsný odpad) ks Kč Kč m Kč CELKEM Rezerva % 10 Celkem bez DPH Kč Kč Kč

D.5 Mobiliář D 5. Prvky Mobiliář

D.5 Mobiliář D 5. Prvky Mobiliář Prvky 207. Koncepční návrh mobiliáře může v roli charakteristického detailu nebo ornamentu města symbolizovat celou lokalitu nebo dokonce celé město. je nábytkem obývacího pokoje města. Jeho základní rolí

Více

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI PROJEKTOVÝ ZÁMĚR A VÝSTUPY Z VEŘEJNÉHO PLÁNOVÁNÍ LEDEN BŘEZEN 2015 OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ÚVOD Snaha o obnovu Jiráskova náměstí v Plzni je živá již několik

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE DOSTAVBA ULICE NA KAZANCE PRAHA - TROJA VYPRACOVALA: BC. ZUZANA DUFKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. ARCH. JAN JEHLÍK ZS 2011/2012 FA ČVUT / ÚSTAV URBANISMU OBSAH: ÚVODNÍ DOKUMENTY:

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř.

KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř. KONCEPT ŠIRŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE SITUACE BUDOUCÍ AREÁL AREÁL KULTURNÍHO CENTRA DOPRAVA DOPRAVA SKULPTUR DIVADLO MĚSTO 9.-13.tř. 5.-8.tř. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYDLENÍ PŮVODNÍ PARCELA

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

ŘEŠENÍ OBNOVY AREÁLU THOMAYEROVY NEMOCNICE V PRAZE SE ZAMĚŘENÍM NA VEGETAČNÍ PRVKY

ŘEŠENÍ OBNOVY AREÁLU THOMAYEROVY NEMOCNICE V PRAZE SE ZAMĚŘENÍM NA VEGETAČNÍ PRVKY MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA V LEDNICI ÚSTAV BIOTECHNICKY ZELENĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE NA TÉMA: ŘEŠENÍ OBNOVY AREÁLU THOMAYEROVY NEMOCNICE V PRAZE SE ZAMĚŘENÍM NA VEGETAČNÍ PRVKY VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ

DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ KULTURNÍ CENTRUM EDEN Lokální kulturní centrum jako chybějící článek kulturní infrastruktury sídla diplomní projekt Fakulta Architektury ČVUT letní semestr 2011/2012

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ARCHITECTURE BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING BAKALÁŘSKÁ

Více

diplomní projekt - ateliér ing. arch. sedlák fa čvut LETNÍ semestr 2011/2012 michaela Ulrychová

diplomní projekt - ateliér ing. arch. sedlák fa čvut LETNÍ semestr 2011/2012 michaela Ulrychová diplomní projekt - ateliér ing. arch. sedlák fa čvut LETNÍ semestr 2011/2012 michaela Ulrychová 1. zadání 2. průvodní zpráva 3. analytická část 4. situace 5. urbanistický řez 6. uliční profily, řezy 7.

Více

dobré místo pro rodinu

dobré místo pro rodinu Zpravodaj městské části Brno-střed Mimořádné číslo 5 6/2010 Ročník XIX městská část Z obsahu 2 Pozvánka na akce pro rodiny 3 Vítání dětí / Mateřská centra dobré místo pro rodinu 4 5 Hlídání dětí / Family

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

zpravodaj Na Nové sady se vrací sport tentokrát basketbal městská část osobnost měsíce Ohlédnutí za prázdninami na straně 8

zpravodaj Na Nové sady se vrací sport tentokrát basketbal městská část osobnost měsíce Ohlédnutí za prázdninami na straně 8 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Ohlédnutí za prázdninami na straně 8 Po letním povídání s Froso Tarasidu vstupujeme do letošního

Více

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V TECHNICKÁ ZPRÁVA PROCHÁZKA KRÁLOVSKOU ZAHRADOU MŠ Studánka, Jablonné v Podještědí --------------------------------------------------- p.č.95/15, k.ú. Markvartice v Podještědí, U školy 194, 471 25 Jablonné

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří. BcA. Tereza Bečvářová

Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří. BcA. Tereza Bečvářová Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří Tramín BcA. Tereza Bečvářová Diplomová práce 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně.

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více