Spotřebitel osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřebitel osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti."

Transkript

1 Spotřebitel osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Finanční služby: Spotřebitelská smlouva rozumíme smlouvu kupní, o dílo, případně takovou dle části osmé ObčZ, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé dodavatel. Ustanovení o spotřebitelských smlouvách se použijí i na obchodněprávní vztahy, je-li to ve prospěch nepodnikající smluvní strany. Spotřebitelský úvěr znamená poskytnutí peněžních prostředků nebo odložení platby např. ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen věřiteli platit. RPSN Roční procentní sazbou nákladů na spotřebitelský úvěr se rozumí procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku včetně všech poplatků. 1 Klamavé obchodní praktiky Obchodní praktika je klamavá, a) je-li při ní užit nepravdivý údaj, b) je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž lze spravedlivě požadovat; nebo je jeho uvedení nesrozumitelné či nejednoznačné d) vede-li způsob prezentace výrobku k záměně s jinými výrobky či službami jiného podnikatele, e) není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal Agresivní obchodní praktiky Obchodní praktika je agresivní, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele.

2 Nepřípustná smluvní ujednání - spotřebitelské smlouvy Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Např. ujednání, která: - vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, - opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného důvodu a spotřebitele nikoli, - zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy, - dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě, Daná ustanovení přesto platí, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě. Pokud se spotřebitel neplatnosti dovolá, vztahuje se neplatnost pouze k danému ujednání a uzavřená smlouva zůstává v platnosti. Trestný čin - Poškozování spotřebitele Pokud někdo záměrně klame spotřebitele zejména v oblasti kvality, množství nebo hmotnosti zboží nebo pokud zavede na trh výrobky či služby a zatají jejich podstatné vady, dopouští se trestného činu poškozování spotřebitele a bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li tento čin jako člen organizované skupiny, získá-li pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo byl-li pro takový čin v posledních pěti letech již odsouzen. 2 Trestný čin - Porušení povinnosti v řízení o konkursu - trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo po prohlášení konkursu maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce správce konkursní podstaty, a tím ohrozí úplné a správné zjištění majetku patřícího do konkursní podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku - možný trest: odnětí svobody na šest měsíců až tři roky, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Kompetence Finančního arbitra ČR = rozhodování sporů mezi: poskytovateli a uživateli platebních služeb vydavateli a držiteli elektronických peněz věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli fondů kolektivního investování

3 Zprostředkovatel finančních služeb na kapitálovém trhu Investiční zprostředkovatel je osoba, registrovaná u ČNB, která není oprávněna poskytovat jinou hlavní investiční službu než přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo investiční poradenství týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním CP nebo CP kolektivního investování, avšak nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, a pokyny předává pouze: bance, obchodníkovi s cennými papíry, investiční společnosti, investičnímu fondu, nebo zahraniční osobě oprávněné vykonávat tyto investiční činnosti v ČR. Smlouvy uzavírané na dálku Jedná se o smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku (telefon, fax, či internet). Pro spotřebitele je tento způsob pohodlný, ale možnost získat informace je omezenější než při jednání s poskytovatelem finanční služby. Dodavatel je tedy povinen splnit informační povinnosti o sobě, o finanční službě (např. rizika, cena, placení), o dané smlouvě (např. možnost odstoupení od smlouvy, minimální doba trvání) a o možných způsobech mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z garančních fondů. Veškeré smluvní podmínky a informace musí být dány spotřebiteli k dispozici písemně v dostatečném předstihu před přijetím. Neposkytnutí všech informací je důvodem k odstoupení od smlouvy. A to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinností dodavatele dozví. Od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření (u penzijního připojištění do 30 dnů od uzavření) Lichva Pokud někdo zneužije tísně, nezkušenosti či slabosti druhého k tomu, aby od někoho získal vzájemné plnění, které je v hrubém nepoměru, hrozí mu trest 2 roky odnětí svobody či peněžitý trest. Pokud pachatel získá značný prospěch, hrozí mu až 5 let. 3 Okolnosti vylučující obchodně-právní odpovědnost - okolnost vylučující odpovědnost musí být z hlediska toho, kdo škodu způsobil, objektivně neodvratitelná a v době vzniku závazku nepředvídatelná. - odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vyplývá z jejích hospodářských poměrů. - Účinky vyloučení odpovědnosti jsou omezeny pouze na dobu, po kterou trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Absolutní/relativní neplatnost smlouvy Absolutní neplatnost (právního úkonu, smlouvy) působí vždy přímo ze zákona, od počátku, a není třeba, aby se jí někdo dovolával. Soud k ní přihlíží i bez návrhu. Relativní neplatnost právního úkonu spočívá v tom, že právní úkon, u kterého je dán důvod relativní neplatnosti, se považuje za platný až do okamžiku, kdy se oprávněná osoba této neplatnosti dovolá. Tento stav je soudy i jinými státními orgány respektován. Oprávněná osoba se dovolává relativní neplatnosti nejprve oznámením druhému účastníkovi právního úkonu, pokud důvod relativní neplatnosti není druhým účastníkem respektován, musí se obrátit na soud.

4 Promlčení/prekluze (kupř. Promlčení práva na plnění z pojištění) Promlčení = Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době zákonem stanovené. K promlčení soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. Promlčené právo nezaniká, nelze se ho však domáhat u soudu. Prekluze = zánik subjektivního práva v důsledku jeho neuplatnění ve stanovené (prekluzivní) lhůtě Prekludované právo nelze plnit ani dobrovolně, jednalo by se o bezdůvodné obohacení. Náležitosti žaloby (civilní soud): - Obecné: kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká, co sleduje, datum + podpis - Zvláštní: Označení účastníků: Fyzická osoba jméno a příjmení, bydliště, popř. rodné číslo Právnická osoba název (obchodní firma), sídlo Stát označení státu (ČR) + přísl. organizační složky, která za stát vystupuje - Označení zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se dovolává (+čeho se dovolává) Hrozící úpadek Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku je oprávněn podat pouze dlužník. Užití tohoto institutu by mělo pro dlužníka představovat možnost, zejména pak v kombinaci se způsobem řešení úpadku reorganizací, dosáhnout toho, aby dlužník mohl včasným zákrokem zachovat svou výrobu a zaměstnanost. 4 Moratorium Institut ochranné lhůty, poskytuje dlužníkovi před prohlášením úpadku určitý časový prostor k nalezení řešení svých finančních problémů mimosoudní cestou. Jde o určité časové období, kdy dlužník může oddálit prohlášení úpadku na jeho osobu a nalézt tak řešení k jeho záchraně. Úpadek Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů (nestačí pouhá pluralita závazků) a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (musí se jednat o objektivní neschopnost nikoli pouze o neochotu plnit). Pokud se podnik dostane do úpadku, postupuje se podle insolvenčního zákona.

5 Předlužení O předlužení jde tehdy, jestliže osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat. Majetková podstata - insolvenční návrh podal dlužník = majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, plus majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. - insolvenční návrh věřitel = majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení po vydání těchto rozhodnutí. Exekuční titul = nezbytný předpoklad k provedení exekuce = rozhodnutí soudu či orgánu v trestném řízení (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek; exekutorský zápis; notářský zápis se svolením k vykonatelnosti; rozhodčí nález; rozhodnutí orgánů státní či územní správy; či jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon. - Exekuční titul musí být pravomocný a vykonatelný - musí být opatřen doložkou právní moci a vykonatelnosti (netýká se exekutorského a notářského zápisu) 5 ADR (=Alternative Dispute Resolution) - Rychlý, jednoduchý a levný způsob řešení sporů spotřebitele s prodejcem vznikl jako alternativa ke klasickému soudnímu řízení, které je obvykle dlouhé a nákladné. Postup pomocí ADR je vhodný pro obě strany sporu. Podmínkou pro zahájení řízení je dohoda obou stran na tomto postupu řešení sporu. - Tímto systémem mohou být řešeny spory, které vznikají z neplnění smluvních závazků, tedy nejčastěji spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě, ale i jiné spory, vznikající z právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli. - Systém ADR využívá třetí stranu, tedy mediátora (ve smírčím řízení) či arbitra (v rozhodčím řízení). - Mediací se rozumí řešení sporu vzájemnou komunikací prostřednictvím kvalifikované osoby, kterou je mediátor. Cílem mediace je dospět k vzájemné dohodě zúčastněných stran. - Rozhodčí řízení je alternativní řešení majetkového sporu nezávislým rozhodcem, jehož výsledkem je vydání závazného rozhodčího nálezu. Takto vydaný rozhodčí nález je pravomocný a možnost soudního přezkumu je dána jen z procesních důvodů. FIN-NET = mezinárodní síť, zřízena v roce 2001 při Evropské komisi v Bruselu. Sdružuje národní instituce v rámci Evropského hospodářského prostoru a zabývá se mimosoudním řešením sporů mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb.

6 Mediace - Mediací se rozumí řešení sporu vzájemnou komunikací prostřednictvím kvalifikované osoby, kterou je mediátor. Cílem mediace je dospět k vzájemné dohodě zúčastněných stran. Mediátor musí být nestranný. Tento způsob řešení sporů je rychlý, levný a efektivní, pokud se strany chtějí na něčem dohodnout, jen neví jak. Rozhodčí doložka - Rozhodčí doložka je zvláštní doložka ve smlouvě, která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z této smlouvy vzniklých, a to na místo obecných soudů. Přináší to pro účastníky smlouvy rychlé a spravedlivé řešení jejich sporů. - Rozhodčí smlouva se může týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). - Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. 6 Vypracoval/a: Blanka SEDLMAJEROVÁ interní lektor Právo a finance

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník

40/1964 Sb. Občanský zákoník 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982 Sb. (část) Změna: 131/1982 Sb. Změna: 94/1988 Sb. Změna: 188/1988 Sb. Změna: 87/1990 Sb. Změna:

Více

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 40/1964 Sb. Občanský zákoník [47/92 Sb.] - znění dle 264/06 Sb. 40/1964 Sb. ZÁKON Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č.

Více

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990

Více

Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav provedených zákonem ze dne 5.

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník

40/1964 Sb. Občanský zákoník Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 40/1964 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 Změna: 58/1969 Sb. Změna: 146/1971 Sb. Změna: 131/1982

Více

Zákon č. 40/1964 Sb.

Zákon č. 40/1964 Sb. www.nakupujbezpecne.cz Sbírka zákonú Strana 1 Zákon č. 40/1964 Sb. PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění občanského zákoníku ze dne 26. února 1964 č. 40 Sb., jak vyplývá ze změn,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. VYBRANÁ USTANOVENÍ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 13 (1) Fyzická

Více

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku Bc. Božena Mildová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje současná legislativní a sociální opatření

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 2013 Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 15. května 2013 Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964 Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 40 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Hospodářská kriminalita při insolvenci podniku Jana Försterová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Hospodářská kriminalita při insolvenci podniku Jana Försterová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Hospodářská kriminalita při insolvenci podniku Jana Försterová Bakalářská práce 2008 Souhrn Práce je věnována problematice insolvenčního řízení. Poukazuje

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více