ebitelské smlouvy na Internetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ebitelské smlouvy na Internetu"

Transkript

1 Spotřebitelsk ebitelské smlouvy na Internetu Michal Černý, Ph.D.

2 Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zejména předmp edmětu Právo informačních technologií. Bez souhlasu autora nesmí být tento text veřejn ejně šířen ani využit k jinému účelu, než je výše e uvedeno.

3 1. Obecný úvod do problematiky

4 Právn vní úprava smluv Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákonz koník Zákon 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Důležitý je také Zákon 480/2004 Sb., o některých n službách informační společnosti

5 Je tento výčet konečný? ný? Není.. Jsou i další zákony, které mají svůj j význam. Z kterých oblastí práva jsou tyto předpisy? p Právo elektronických komunikací např. elektronický podpis (Z 227/2000 Sb.) Mezinárodn rodní právo soukromé Např.. zákon z 97/1963 Sb., o mezinárodn rodním m právu soukromém m a procesním

6 Další zkoumané oblasti Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon 99/1963 Sb., Občanský soudní řád Event.. téžt zákon 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení.

7 A co komunitárn rní právo? V oblasti komunitárn rního práva se těmto t otázk zkám věnují dvě směrnice: Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenstv enství pro elektronické podpisy.

8 Komunitárn rní právo Kromě toho se oblasti týkají rovněž tyto směrnice: Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřim iměřených podmínk nkách ve spotřebitelských smlouvách Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případp padě smluv uzavřených na dálkud

9 Komunitárn rní právo Další akty se vztahem k tématu: t Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. záříz 1984 o klamavé a srovnávac vací reklamě, Směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližov ování právn vních a správn vních předpisp edpisů členských států týkajících ch se spotřebitelsk ebitelského úvěru, Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů, Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, z

10 Komunitárn rní právo Další akty se vztahem k tématu: t Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitel ebitelů při i označov ování cen výrobků nabízených spotřebiteli Směrnice Rady 92/59/EHS ze dne 29. června 1992 o obecné bezpečnosti výrobků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým n aspektům m smluv o nabytí práva k dočasn asnému užíváníu nemovitostí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržen ení se jednání v oblasti ochrany zájmz jmů spotřebitel ebitelů, Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližov ování právn vních a správn vních předpisp edpisů členských států týkajících ch se odpovědnosti dnosti za vady výrobků,

11 Komunitárn rní právo Další akty se vztahem k tématu: t Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých n aspektech prodeje spotřebn ebního zboží a záruk z na toto zboží, Směrnice Rady 92/28/EHS ze dne 31. března b 1992 o reklamě na humánn nní léčivé přípravky. pravky.

12 Komunitárn rní právo Směrnice jsou prováděny členskými státy ty tzn. národním m zákonodz konodárstvím, pokud členský stát t nezajistí její provedení,, je možné domáhat se nápravy žalobou proti takovému členskému státu tu

13 Proč tyto otázky řešíme? Protože e dochází k rozvoji elektronického obchodu což je cílc Avšak spolu se směř ěřováním m k tomuto cíli c vyvstávaj vají nové dříve neřešen ené problémy.

14 Mezinárodn rodní právo soukromé Klíčový problém určen ení místa usazení (dle S 2000/31/ES) Místo usazení poskytovatele by mělo m být určeno v souladu s judikaturou Soudního dvora, podle nížn pojem usazení zahrnuje účinný výkon hospodářsk ské činnosti prostřednictv ednictvím m stálé provozovny po neurčitou dobu. Tento požadavek je splněn i v případp padě, že e je společnost založena na dobu určitou. Místem usazení společnosti poskytující služby prostřednictv ednictvím internetových stránek na internetu není místo, kde se nachází technick zařízen zení, jehož prostřednictv ednictvím m společnost provozuje internetové stránky ani místo, m kde jsou internetové stránky přístupnp stupné, ale místo, m kde společnost vykonává svou hospodářskou skou činnost.

15 Mezinárodn rodní právo soukromé V případech, p padech, kdy mám poskytovatel několik míst m usazení, je důled ležité určit, z kterého místa m usazení je daná služba poskytována. V případech, p padech, kdy je obtížné určit z několika n míst usazení místo, ze kterého je daná služba poskytována, je místem m usazení místo, kde mám poskytovatel pro danou službu středisko činností.

16 Mezinárodn rodní právo soukromé Svoboda poskytování služeb spolu s oprávn vněním vykonávat vat dočasn asně činnost v kterémkoliv státu tu Společenstv enství nutně vede k tomu, že e je podporován přeshraniční,, avšak ak intrakomunitárn rní obchod a poskytování služeb eb. Tato svoboda vede ovšem rovněž k tomu, že podnikatelé migrují za příznivp znivějším m právn vním řádem. např.. sázkovs zkové kanceláře

17 Mezinárodn rodní právo soukromé Spolu s podporou obchodu ovšem nabývají na důležitosti rovněž otázky mezinárodn rodního práva soukromého, které získává na důled ležitosti pro každého příjemcep služby, kupujícího tedy spotřebitele

18 2. Určen ení spotřebitelských smluv Kategorizace smluv je v českém m právu velmi obtížná,, musíme me dbát t množstv ství pravidel. Příklad: Kupní smlouva úprava v OZ a ObZ, pro převody p abstraktních majetkových hodnot (např.. cenné papíry) platí i další pravidla upravená ve zvláš áštních zákonech z

19 Kategorizace kupních smluv Kupní smlouva obchodní B2B obě strany podnikateli, smlouva se týká jejich podnikatelské činnosti - 261/1 ObZ Kupní smlouva spotřebitelsk ebitelská (v kamenném obchodě) B2C Kupní smlouva spotřebitelsk ebitelská na dálkud B2C Kupní smlouva ostatní,, nezařaditeln aditelná jinam nb2nb (označen ení C2C není přesné)

20 Legenda B2B Business-TO TO-Business B2C Business-TO TO-Consumer nb2nb Non-Business TO Non-Business C2C Consumer-TO TO-Consumer ( což je ovšem v českém m právu nesmysl, neboť spotřebitel je tradičně vymezován n oproti podnikateli)

21 Členění smluv Pomocí elektronických prostředk edků mohou být smlouvy uzavírány jak Adresně,, tak i Neadresně.

22 Adresně uzavřen ená smlouva Adresné uzavřen ení smlouvy např.. návrh n a akceptace formou ových zpráv v okamžiku určen ení podstatných nálen ležitostí smlouvy je oběma stranám m známá jejich identita

23 Neadresně uzavřen ená smlouva Pomocí automatu možno rovněž pracovat s pojmem virtuální provozovna O co jde provozovatel obchodu umíst stí na Internetu svou nabídku takovým způsobem, že e k nín může e mít m t každý přístup p na základz kladě své individuáln lní volby (např.. web)

24 Neadresně uzavřen ená smlouva Na tuto nabídku reaguje poptávaj vající (můž ůže e být spotřebitel, ale i jiný podnikatel), Nejčast astěji kliknutím m (opakujícím m se), což je ve své podstatě obdobné vyplnění formuláře. Vyvstávaj vají ovšem otázky např. kdo je oferent (navrhovatel)?

25 Neadresně uzavřen ená smlouva Provozovatel obchodu oferentem být nemůž ůže, neboť nezná identitu protistrany. MůžM ůže e pouze předpokládat, dat, že e nějakn jaká existuje. O jejím m statutu (např.. podnikatele / spotřebitele) nemá zdání Provozovatel se obrací na neurčitý okruh subjektů

26 Neadresně uzavřen ená smlouva Poptávaj vající (nakupující) ) naproti tomu identitu provozovatele zná. Provozovatel tedy neprojevuje svou vůli v uzavřít konkrétn tní smlouvu, ale pouze obecnou vůli v uzavírat smlouvy určit itého druhu. Podstatné náležitosti v tomto případp padě určuje uje poptávaj vající

27 Neadresně uzavřen ená smlouva Problém m se dád vyřešit pomocí registrace a přihlašování do systému mu, což mnozí provozovatelé dělají. Po přihlp ihlášení do systému se již zobrazená stránka dá považovat ovat za určen ení alespoň některých podmínek smlouvy vůčv ůči i konkrétn tní osobě,, podle způsobu zpracování webových stránek pak poslední generovanou rekapitulaci za fináln lní návrh na uzavřen ení smlouvy

28 Neadresně uzavřen ená smlouva Proč jsou tyto otázky důled ležité? Datum uzavřen ení smlouvy, Interpretace sporných ujednání ve smlouvě Počítání lhůt t pro dodání zboží etc.

29 Neadresně uzavřen ená smlouva Problém m formy právn vního úkonu u takto uzavřených smluv Konkludentní / výslovná (explicitní) Výslovná: Ústná / písemnp semná V rámci r písemnp semné formy můžm ůžeme ještě rozlišovat ovat dále: 1) prostá,, 2) s ověř ěřeným podpisem, 3) s podpisy všech v účastníků na jedné listině,, 4) notářský zápis, z 5) s elektronickým podpisem

30 Neadresně uzavřen ená smlouva Musí být všechny v elektronicky uzavřen ené smlouvy podepsané elektronickým podpisem? V českém m právu nemusí Běžné smlouvy nebývají takto podepsány, podepisuje se vyplněním m a odesláním. V rámci r registrace a přihlap ihlašování se tento problém řeší, neboť dobrá víra adresáta musí být chráněna na (opačný názor n by byl v rozporu s dobrými mravy)

31 Neadresně uzavřen ená smlouva Podpis elektronickým podpisem lze doporučit, nelze ho však v obecně vyžadovat. Obecně podpis slouží jako šifra, identifikátor tor ke srovnání atp. u elektronických smluv k tomu může e sloužit i celá řada jiných postupů (právě registrace a přihlap ihlašování)

32 Neadresně uzavřen ená smlouva Pokud strany nepopíraj rají existenci smlouvy, pak v absenci elektronického podpisu není problém a to ani v případech, p padech, kdy zákon z vyžaduje písemnou formu Spotřebitelsk ebitelské smlouvy (v OZ) tyto otázky neřeší ší,, zabývají se ochranou spotřebitele a jeho nároků

33 Rozdíly? Adresná či i neadresná smlouva Skutečný rozdíl l spočívá v tom, že e v případp padě adresné smlouvy není automat,, na projev vůle v reaguje člověk fyzická osoba jednající buď jménem svým nebo jménem jiné osoby (nejčast astěji podnikatele) Aplikují se běžb ěžná pravidla pro jednání a přičitatelnost itatelnost např ObZ

34 OZ Spotřebitelsk ebitelské smlouvy Spotřebitelsk ebitelská smlouva Podnikatel Spotřebitel Vše e upraveno v 52 OZ

35 53/1 OZ Spotřebitelsk ebitelské smlouvy (1) Pro uzavřen ení smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, d které umožň žňují uzavřít t smlouvu bez současn asné fyzické přítomnosti smluvních stran.. Prostředky komunikace na dálku d se rozumí prostředky, s výjimkou písemného styku, provozované podnikatelem, k jehož předmětu činnosti nálen leží poskytování jednoho nebo více v prostředk edků komunikace na dálku, d zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) ) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočíta tač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, p televize (televizní nákup, teleshopping).

36 53/2 OZ (2) Prostředky komunikace na dálku d umožň žňující individuáln lní jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použit ití neodmítl. Pouze s předchozp edchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) ) obsluhy a faxové přístroje.

37 Interpretace 53/2 OZ Pokud kdokoliv použije web tzn. na základz kladě své vlastní volby, pak z toho logicky vyplývá, že tento prostředek komunikace na dálku d neodmítl

38 53/3 OZ (3) Při P i použit ití prostředk edků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu n informace nutné k uzavřen ení smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy upravených v této t to části a podstatných nálen ležitostí smlouvy stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlp ihlédnutím k zásadz sadám m dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitel ebitelů.

39 53/4 OZ Spotřebiteli musí být poskytnuty informace před p uzavřen ením m smlouvy, a to s dostatečným předstihem. Některé z nich musí být zpřístupn stupněny ny trvale

40 Trvale přístupnp stupné informace novela OZ Zákonem Z 480/2004 Sb. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE: a) obchodní firma nebo jména a příjmenp jmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnick vnické osoby a bydliště v případp padě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li li zřízeny, z zeny, údaj o zápisu z v obchodním m rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetnv etně spisové značky, pokud je přidp idělena,, a kontaktní údaje, zejména poštovn tovní adresu pro doručov ování,, telefonní číslo, případnp padně adresu pro doručov ování elektronické pošty, KONTROLNÍ ÚDAJE: b) údaje o příslup slušném m kontrolním orgánu, podléhá-li li činnost dodavatele režimu povolování,

41 Další údaje poskytované PŘED uzavřen ením m smlouvy ( ( 53/4) PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY: c) název n a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb, d) cena zboží nebo služeb, z nížn jednoznačně vyplývá,, zda je uvedena včetnv etně všech daní a poplatků,, mají-li k nín být připočítávány, SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY: e) náklady n na dodání, PLATEBNÍ ZPŮSOB: f) způsob platby, dodání nebo plnění, POUČEN ENÍ: g) poučen ení o právu na odstoupení,, s výjimkou případů podle odstavce 8, SOUVISEJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ NÁKLADY: h) náklady n na použit ití komunikačních prostředk edků na dálku, d PLATNOST NABÍDKY: i) doba, po kterou zůstz stává nabídka nebo cena v platnosti.

42 Povinnosti dodavatele Kromě povinností vyplývajících ch ze smlouvy, mám dodavatel NAVÍC C ještě tyto povinnosti: Poskytnout informace PŘED P uzavřen ením smlouvy, včetnv etně trvale zpřístupn stupněných ných informací Povinnost potvrdit objednávku Povinnost poučit spotřebitele Povinnost PÍSEMNP SEMNĚ poskytnout informace, nejpozději ji PŘED P PLNĚNÍM

43 Povinnost potvrdit objednávku 53/5 OZ Dodavatel je povinen potvrdit objednávku, ledaže e je smlouva uzavřena výlučně pomocí prostředk edků,, které umožň žňují individuáln lní komunikaci (např.. elektronická pošta) viz. ADRESNĚ UZAVŘEN ENÁ SMLOUVA

44 Informace po uzavřen ení smlouvy, avšak ak před plněním - 53/6 OZ IDENTIFIKÁTORY: TORY: a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo s právnick vnické osoby a bydliště v případp padě fyzické osoby, b) informace o podmínk nkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, c) informace o službách po prodeji a o zárukz rukách, d) podmínky pro zrušen ení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

45 53a OZ Dodatkové informace podle 53a (1) Při P i použit ití elektronických prostředk edků 2c) musí být součást stí návrhu kromě informací podle 53 odst. 3 rovněž informace o tom, zda je smlouva po svém m uzavřen ení dodavatelem archivována a zda je přístupnp stupná,, informace o jednotlivých technických krocích ch vedoucích ch k uzavřen ení smlouvy, informace o jazycích, ch, v nichž lze smlouvu uzavřít, informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při p i zadávání dat před p podáním m objednávky a informace o kodexech chování,, které jsou pro něj n j závaznz vazné nebo které dobrovolně dodržuje, a jejich přístupnosti p při p i použit ití elektronických prostředk edků; to neplatí při i jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuáln lní komunikací.

46 (2) Před P podáním m objednávky musí být při p i použit ití elektronických prostředk edků spotřebiteli umožněno no zkontrolovat a měnit m vstupní údaje v nín obsažen ené,, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuáln lní komunikací. (3) Smlouva a všeobecnv eobecné obchodní podmínky musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě,, která umožň žňuje archivaci a reprodukci. (4) Pro odstoupení od smlouvy platí 53 odst. 7 obdobně.

47 Právo na odstoupení od smlouvy Předpoklad: Spotřebitelsk ebitelská smlouva uzavřen ená pomocí komunikačních prostředk edků na dálkud Není-li výluka ( ( 53/8) u těchto t smluv JEN TEHDY, POKUD JE ODST. SJEDNÁNO NO U ostatních PRÁVO ODSTOUPIT ZE ZÁKONA ( ( 53/7)

48 Právo na odstoupení od smlouvy Obecná lhůta: 14 dnů od převzetp evzetí plnění Zvláš áštní lhůta: 3 měsíce m od převzetp evzetí uplatní se tehdy, pokud spotřebiteli nejsou poskytnuty informace ( ( 53/4,6) Zvl. pravidlo: Pokud dojde k dodatečnému předání informací,, končí 3 měsíčním lhůta a od tohoto dne běžb ěží 14 denní lhůta

49 Právo na odstoupení od smlouvy Příklad: Spotřebiteli jsou podány info dle 53/6 aža současn asně s plněním: BěžB ěží jen 14 denní lhůta Pokud však v nejsou úplné,, běžb ěží 3 měsíčním lhůta PŘÍMO A HNED OD PŘEDP EDÁNÍ Pokud dojde kdykoliv k doplnění informací,, běžb ěží lhůta 14 denní

50 Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel se práva na odstoupení nemůž ůže vzdát t (viz 8.část OZ) a ani nemůž ůže e být smluvně omezeno (kogentn( kogentní ustanovení) Event.. sankce za jeho uplatnění je možné posoudit jako rozpor s dobrými mravy

51 Procesní část

52 Pravomoc a příslup slušnost soudů Vnitrostátn tní prameny: Zákon 99/1963 Sb., Občanský soudní řád Zákon 216/1994 Sb., o rozhodčím říz... Komunitárn rní prameny: (Bruselské) ) Nařízen zení Rady (ES) č.. 44/2001 z 22.prosince 2000 o příslup slušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech v Mezinárodn rodní právo: (Římská) Úmluva o právu rozhodném m pro obchodní závazkové vztahy (CZ) souhlas Poslanecké sněmovny ( ) i Senátu ( ) vysloven, připravena p k ratifikaci Prezidentem republiky

53 Vnitrostátn tní spory Pravomoc soudu: 7 OSŘ Příslušnost soudu: Věcná příslušnost: 9 OSŘ (okresní soud) Místní příslušnost: 84 a násl.. OSŘ

54 Komunitárn rní spory Bruselské Nařízen zení 44/2001 Má procesní povahu Netýká se DánskaD Spojené Královstv lovství a Irsko se připojilyp Ostatní členské státy ty přijalyp

55 Dosah Bruselského Nařízen zení Občansk anské a obchodní věci, bez ohledu na druh soudů Nevztahuje se na daňov ové,, celní a správn vní Nepoužije se na statusová řízení, konkursy a vyrovnání,, sociáln lní zabezpečen ení a rozhodčí řízení

56 Obecná pravomoc - Místo žalovaného Rozhodující je domicil, osoba bude žalovaná tam, kde mám tento domicil Pokud mám některá osoba takto domicil, ale není příslušníkem tohoto státu, tu, bude podřízena pravidlům m platným pro státn tní příslušníky tohoto státu tu Pokud žalovaný domicil nemá,, můžm ůže e být žalován n před p soudem jiného členského státu tu jen podle oddílů 2 7 této t to části

57 Zvláš áštní pravomoc čl.5 Osobu domicilovanou v jednom členském státě je možné žalovat v jiném členském státě Ve věcech v týkajících ch se plnění smlouvy u soudu místa m plnění závazku Místo dodání zboží Místo poskytnutí služby

58 Pravomoc ve spotřebitelských smlouvách čl.15 Spotřebitel a podnikatel v jiném čl. státu tu / pobočka v tomto státu tu Čl. 15 a násl.. zahrnuje: Sml.. o koupi movité věci na splátky, Sml.. o půjčce p / úvěru na financování koupě zboží, Sml.. uzavřen ená s osobou, která ve státě spotř. domicilu provozuje podnikatel. činnost nebo ji tam směř ěřuje (a sml.. do těchto t aktivit spadá)

59 Žalobní místo čl.16 Spotřebitel můžm ůže žalovat ve státě svého domicilu i ve státě domicilu dodavatele, Spotřebitel můžm ůže e být žalován n jen ve státě svého domicilu (nevylučuje uje však v podání vzájemn jemné žaloby)

60 Dispozice čl. 17 Dohodou je možné odchýlit se jen na základě dohody: Uzavřen ené po vzniku sporu, nebo Spotřebiteli dovoluje přenp enést spor před p jiné soudy než příslušné podle Br.Na.Nařízení, Je uzavřen ená mezi spotřebitelem a dodavatelem, kteří mají v době uzavřen ení smlouvy p/d v témže t čl. státě pokud to právo tohoto státu tu připoup ipouští

61 Mezinárodn rodní právo soukromé Římská úmluva o právu rozhodném m pro smlouvy unifikované kolizní právo, Smluvními mi stranami jsou staré členské státy, ty, (CZ) souhlas Poslanecké sněmovny ( ) i Senátu ( ) vysloven, připravena k ratifikaci Prezidentem republiky

62 Římská úmluva Použije se na: Závazky ze smluv, které mají vztah k právu více sml.. států, Nepoužije se: Statusové otázky, závěti z a dědění, d, majetkové manželsk elské vztahy, směnky a šeky, rozhodčí smlouvy, otázky zastupování,, vztah mezi trustem a zakladateli, dokazování a řízení (s výj. čl 14) Pojišťovac ovací sml. krijící rizika na území ES

63 Použit ití určen eného práva - čl.2 Právo určen ené podle Římské úmluvy se použije bez ohledu na to, zda-li je právem členského nebo nečlensk lenského státu tu

64 Volba práva čl.3 Volba práva mám přednost, výslovná nebo z nín musí s určitost itostí vyplývat nebo vyplývat z okolností případupadu Volba práva je možná pro celou smlouvu nebo i pro její část Volba práva můžm ůže e být kdykoliv změněna, na, Ani volbou práva nemohou být dotčeny kogentní normy, pokud jsou všechny v ostatní prvky vztahu spojeny pouze s jednou zemí

65 Právo rozhodné v případp padě neexistence volby práva čl.4 Právem státu, tu, ke kterému mám nejužší spojení Pokud lze část smlouvy oddělit, oddělen lená část právem státu, tu, ke které má nejužší spojení tato část Stát nejužší šího spojení se smlouvou je ten, ve kterém m mám strana poskytující pro smlouvu charakteristické plnění v okamžiku uzavřen ení smlouvy obvyklé bydliště nebo hlavní (administrativní) ) sídlos

66 Někt.spotřebitelské smlouvy čl.5 Spotřebitelsk ebitelská smlouva dodávka zboží / služeb spotřebiteli za účelem jiným než jeho zaměstnaneck stnanecká nebo podnikatelská činnost,

67 Kogentní ustanovení zákona Učiněná volba práva nevylučuje uje kogentní ustanovení práva státu tu obvyklého bydliště /spotřebitele/, pokud: Ve státě uzavřen ení smlouvy předcházela nabídka výslovná nebo inzercí a spotřebitel učinil u všechny nezbytné kroky, nebo Druhá sml.. strana nebo jíj pověř ěřená osoba obdržela v tomto státě objednávku spotřebitele Pkd.. je předmp edmětem prodej zboží a spotřebitel se přemístil z tohoto státu tu do jiného, ve kt.pot.poté učinil objednávku, pokud cesta byla zajištěna dodavatelem za účelem uzavřen ení smlouvy

68 Není li volba práva va Pak se spotřebitelsk ebitelská smlouva řídí právem státu, tu, ve kterém m mám spotřebitel své obvyklé bydliště,, pokud jsou splněny ny podmínky odst.2 (předch( edch.. snímek)

69 Imperativní právn vní normy 7

70 Materiáln lní platnost 8

71 Platnost z pohledu formy - 9 Pkd uzavřen ená v jednom státě,, pak forma podle práva tohoto státu tu platnost Strany v různých r státech tech platná, pkd splňuje požadavky rozhodného práva nebo práva jednoho z tohoto států SPEC. Spotřebitelsk ebitelské smlouvy: Forma podle práva státu tu spotřebitelova obvyklého bydliště

72 Přednost komunitárn rního práva - 20 Úmluva se nedotýká použit ití kolizních norem upravujících ch smluvní závazky v jednotlivých zvláš áštních případech p padech a které jsou nebo budou obsaženy v aktech orgánů Evropských společenstv enství nebo v harmonizovaném m národnn rodním m zákonodz konodárství, jímž se takové akty provádějí

vní úprava smluv ebitelské smlouvy na Internetu Spotřebitelsk 1. Obecný úvod do problematiky koník Zákon 480/2004 Sb.

vní úprava smluv ebitelské smlouvy na Internetu Spotřebitelsk 1. Obecný úvod do problematiky koník Zákon 480/2004 Sb. Spotřebitelsk ebitelské smlouvy na Internetu Elektronické platební prostředky, procesní pravidla 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu 1. Obecný úvod do problematiky Právn vní

Více

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele

stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Dodržov ování povinností stanovených zákonem z o ochraně spotřebitele Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb správn vné hmotnosti, míry m nebo množstv ství a umožnit spotřebiteli překontrolovat

Více

Elektronické komunikace a konverze. Elektronická komunikace se soudy Konverze

Elektronické komunikace a konverze. Elektronická komunikace se soudy Konverze Elektronické komunikace a konverze Elektronická komunikace se soudy Konverze Datové schránky Právn vní úprava z.č.. 227/2000 Sb. zákon o elektronick podpisu kon o elektronickém z.č.. 300/2008 Sb. zákon

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku: TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m zákonz koníkemkem Živnostenské podnikání je vymezeno

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Úkoly ve školním m roce 2008/2009

Úkoly ve školním m roce 2008/2009 Úkoly České školní inspekce ve školním m roce 2008/2009 Mgr. Karel BártaB ředitel Libereckého inspektorátu tu ČŠI Masarykova 28, 460 00 Liberec karel.barta@csicr.cz,, tel.: 485 234 400 Úloha ČŠI I vyplývá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Nedostatky rezervačních smluv a. smluv o smlouvách budoucích. Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát

Nedostatky rezervačních smluv a. smluv o smlouvách budoucích. Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát Nedostatky rezervačních smluv a smluv o smlouvách budoucích ch kupních Mgr. Josef Hlavička 9.10.2008 Advokát Úvod Standardní smluvní dokumentace pro rezidenční projekty a transakce: - rezervační smlouvy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

úvod do právn vní úpravy evních statků Podstata duševn kladní vlastnosti evní statek jako právnick

úvod do právn vní úpravy evních statků Podstata duševn kladní vlastnosti evní statek jako právnick Ochranné známky úvod do právn vní úpravy 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net www.michalcerny.eu Duševn evní statky Podstata duševn evních statků 2 základnz kladní vlastnosti Efemérn rní materializace

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Elektronická podání vní praxi

Elektronická podání vní praxi Centrála Brno: Kancelář Praha: Kancelář Bratislava: Lidická 57, CZ - 602 00 Brno Senovážné nám. 23, CZ - 110 00 Praha 1 Kladnianská 45, SK - 821 05 tel.: +420-541 425 555, fax: 541 213 156 e-mail:, www.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

vní a majetková charakteristika

vní a majetková charakteristika Evropské hospodářsk ské zájmové European Economic Interest Grouping 2005 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právn vní a majetková charakteristika Evropské hospodářsk ské zájmové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Úvod do problematiky evního vlastnictví

Úvod do problematiky evního vlastnictví Úvod do problematiky duševn evního vlastnictví Jihočesk eská univerzita v Českých Budějovic jovicíchch Ústav fyzikáln lní biologie Nové Hrady 8.2. 9.2.2010 Duševn evní vlastnictví Úmluva o zřízenz zení

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Řídící zásady českého soukromého práva Vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno ásada smluvní volnosti. Autonomie vůle Bdělým náležejí práva

Řídící zásady českého soukromého práva Vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno ásada smluvní volnosti. Autonomie vůle Bdělým náležejí práva Řídící zásady českého soukromého práva Občanské a soukromé právo vůbec je ovládáno zásadami, přímo neuvedenými v textu zákona, ale text zákona je respektuje, ctí, aplikace a výklad zákona musí s nimi souřadit,

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy

ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Zákonné požadavky na chov hospodářských ských zvířat z hlediska veterinárn rní legislativy Křížová shoda Cross compliance CC MVDr.J.Salava Legislativa Nařízen zení Rady (ES) č.. 1782/2003, které je základnz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU

PŘEDNÁŠKA ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ NĚKTERÝCH STÁTŮ ÚVOD PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY OSNOVA ZÁKLADNÍ PŘEHLED NOREM EVROPSKÉHO JUSTIČNÍHO PROSTORU OSNOVA KOLIZNÍ ZÁVAZKOVÉ PRÁVO I - ÚVOD -VOLBA PRÁVA PŘEDNÁŠKA 1. Úvod - Evropský justiční prostor (přehled norem) - Vztah metod 2. PRAMENY ÚPRAVY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY 3. ANALÝZA NAŘÍZENÍ ŘÍM I - Rozsah

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Elektronické obchodování a právní úprava prodeje

Elektronické obchodování a právní úprava prodeje Elektronické obchodování a právní úprava prodeje Základní modely elektronického obchodu B2B B2C B2G G2B G2C C2G B C G Výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A Všeobecné obchodní podmínky společnosti Pikron s.r.o., IČ:47283777, se sídlem Pražská 3347/46A 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://pikron.cz/eshop-online-,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net

Ochrana osobních. 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Ochrana osobních údajů 2005 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Upozornění Tento text je určen pouze pro studijní účely studentů magisterského studijního programu oboru právo na Právnick vnické

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Díl 4. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Oddíl 1. Obecná ustanovení

Díl 4. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Oddíl 1. Obecná ustanovení Díl 4 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem Oddíl 1 Obecná ustanovení 1810 Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen spotřebitelské

Více

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu

o ochraně osobních Úvodní výklad Geneze 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Ochrana osobních 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny michalcerny.eueu Úvodní výklad Shromažď žďování je jedna z nejčast astějších činností na Internetu Tato činnost se týká úpravy ochrana osobnosti

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 DUBNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Češi utratí v e-shopech kolem 50 miliard ročně. Od ledna jsou nákupy bezpečnější PRAHA, 9. dubna 2014

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Global Office s.r.o. se sídlem Chrastavská 327/23, Liberec 1, 460 01 identifikační číslo: 27327442, DIČ: CZ27327442 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Zapojení Rozhodčího soudu do existujících systémů ADR/ODR:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

480/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů

480/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012

adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ský,, 2012 Právn vní opatřen ení požadovan adovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním m postižen ením Přednášející: : Roman Lupoměský ský,, 2012 Úvod úmluvy Proč neslyší šící občan ané potřebuj ebují Úmluvu? lidská

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové. identifikační číslo: 75553155 OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzické osoby podnikatele, Anny Štohanzlové identifikační číslo: 75553155 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Opava, pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou:

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou: Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Stručný přehled p : Volný pohyb, registrace pobytu, zdravotní a sociáln lní pojištěni, kvalifikace a vzdělání, daně, řidičsky průkaz, bydlení, vaše e rodina.

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontaktní údaje Název: BCE s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aleš Brychta, IČ:40964566, se sídlem Kuřim, Na Loučkách, PSČ 66434

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aleš Brychta, IČ:40964566, se sídlem Kuřim, Na Loučkách, PSČ 66434 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aleš Brychta, IČ:40964566, se sídlem Kuřim, Na Loučkách, PSČ 66434 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě,

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná

OBCHODNÍ PODMÍNKY. firmy Jolana Novotná OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Jolana Novotná se sídlem Dukelská 1162, Nový Bydžov identifikační číslo: 12348240 podnikající dle Výpisu z živnostenského rejstříku, vydaného Obecním živnostenským úřadem při Městském

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY firma Zdeněk Šedivý GREY, místo bydliště Nemojov 31, 544 61, provozovna Zdeněk Šedivý GREY, Horní Dehtov 44, 544 01, IČ: 61244252, tel: 603 829 696 zapsaný na Živnostenském

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BENAX s.r.o., IČ:27748430, se sídlem Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BENAX s.r.o., IČ:27748430, se sídlem Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno Všeobecné obchodní podmínky společnosti BENAX s.r.o., IČ:27748430, se sídlem Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby

Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Datové schránky s návazností na aplikace spisové služby Petr Oplátek Vedoucí týmu spisové služby ICZ a.s. Zákony a jejich změny Schváleno Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více