NÁZEV PRACOVIŠTĚ. Adresa pracoviště HODNOCENÍ. plnění Poslání ČSSZ a strategických cílů za rok 2005 a cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV PRACOVIŠTĚ. Adresa pracoviště HODNOCENÍ. plnění Poslání ČSSZ a strategických cílů za rok 2005 a cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok 2006"

Transkript

1 HODNOCENÍ plnění Poslání ČSSZ a strategických cílů za rok 2005 a cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok 2006 Praha, květen2006

2 ÚVOD Již od roku 2000 jsou v ČSSZ na základě materiálu pro poradu vedení MPSV č.j.010/034/2000 ze dne 29. října 2000 Poslání České správy sociálního zabezpečení a její strategické cíle do roku 2005, který byl schválen ministrem práce a sociálních věci po projednání dne , uplatňovány základní nástroje strategického managementu. ČSSZ má tak od roku 2000 formulováno své Poslání a k jeho naplňování soustavu strategických cílů. Každoročně vedení ČSSZ hodnotí jak plnění Poslání, tak postup k dosažení strategických cílů. Na základě takového hodnocení za uplynulé období pak vedení ČSSZ současně formuluje cílení rozvoje a činnosti na období budoucí, zpravidla běžného roku. K tomu používá jednak soustavu strategických cílů v případně upřesněném nebo doplněném znění a podřazenou soustavu tzv. prioritních úkolů. O výsledcích hodnocení i o záměrech vedení ČSSZ návazně pravidelně informuje vedení MPSV prostřednictvím informativního materiálu pro operativní poradu vedení MPSV. Stejný postup je volen i pro případ hodnocení roku 2005 a cílení pro rok Pro rok 2006 je charakteristické, že je cílen jako rok Stabilizace a hledání nového střednědobého cílení úřadu/instituce. V návaznosti na Programové prohlášení vlády ČR, sestavené po červnových volbách, a na strategické záměry resortu MPSV v oblasti působnosti ČSSZ se předpokládá, že do konce roku 2006 předloží vedení ČSSZ ke schválení vedení MPSV nový dokument, obsahující strategické cíle ČSSZ na období let Tento materiál byl projednán a schválen 115. poradou vedení ČSSZ dne a 21. operativní poradou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí dne 23. května Po projednání vzal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach předložené hodnocení na vědomí s tím, že ocenil práci současného vedení ČSSZ

3 Hodnocení plnění Poslání ČSSZ a strategických cílů za rok 2005 a cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok Hodnocení plnění poslání a strategických cílů v roce 2005 Jak vyplývá z cílení rozvoje a činnosti úřadu do roku 2005 byl rok 2005 rokem IKP a realizace vnitřní reformy úřadu. Tomuto základnímu cílení rozvoje a činnosti úřadu odpovídalo i zaměření lidských a finančních zdrojů ČSSZ, a v tom zejména mimořádného tvůrčího potenciálu, obětavosti a loajality drtivé většiny zaměstnanců. 1.1 Strategický cíl č. 1 Strategický cíl č. 1 Přechod na Sociální pojišťovnu byl na základě hodnocení za rok 2004 ze soustavy strategických cílů ČSSZ do roku 2005 bez náhrady vypuštěn. 1.2 Strategický cíl č. 2 Strategický cíl č. 2 - Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj je dlouhodobě představován dvěma základními směry, a to prvním cíleným na zdokonalení provádění sociálního pojištění a výběru pojistného, druhým, zaměřeným na podstatné zdokonalení vlastního systému řízení. Jednotícím nástrojem v obou směrech je Program budování Integrovaného systému řízení a správy (ISŘS). V souladu s tímto střednědobým cílením a s upřesněnými ročními prioritními úkoly pro rok 2005 se postup k dosažení vytčeného cíle odvíjel zejména v těchto základních okruzích odvětvích činnosti ČSSZ: a) Provádění důchodového pojištění v tom zejména sjednocení činností při rozhodování o dávkách důchodového pojištění podle vnitrostátních předpisů, podle práva sociálního zabezpečení EU a podle mezinárodních smluv a vytváření podmínek pro elektronickou výměnu dat mezi ČSSZ a nositeli pojištění v členských státech EU; plný přechod na zpracování IVK nad elektronickými nárokovými podklady a ověřovací provoz automatizovaného zasílání výpisů dob pojištění pro vybrané skupiny pojištěnců; plný provoz důchodové agendy s elektronickým spisem. b) Provádění nemocenského pojištění v tom zejména postupné naplňování registru pojištěnců o údaje o pojistných vztazích zaměstnanců organizací na základě zákonem stanovené povinnosti organizací podávat počínaje přihlášky a odhlášky (P/O) svých zaměstnanců k nemocenskému pojištění a hlásit změny uvedené na přihlášce. c) Správa údajové základny v tom zejména konsolidace údajové základny, průběžné a komplexní zpracování nárokových podkladů všech forem s okamžitou aktualizací IKP (elektronické a papírové RELDP, zajištění kontrol a provázanost s kmenovými evidencemi) a přechod na centralizovanou správu registrů pojištěnců a pojistných vztahů

4 d) Plná implementace EKIS ve všech oblastech s výjimkou mezd a personalistiky. Unifikace ekonomických procesů na všech organizačních úrovních ČSSZ a zavedení ekonomických nástrojů pro efektivní řízení výdajů ČSSZ a v tom co nejúčelnější využití rozpočtových prostředků. e) Realizace výstupů programu RIKI v rozsahu infrastrukturních a transformačních projektů s maximálním zaměřením na: realizaci centrálního datového úložiště, projekt obnovy CIT (Centrální informační technologie - Projekt řízení migrace z mainframe na serverové farmy a datové úložiště), dokončení a implementace centrálních evidencí a I. etapy centralizace důchodových, nemocenských agend a pojistného. f) Orientovat vnitřní audit na audity procesů zejména v souvislosti s implementací procesního řízení a s přechodem na novou organizační strukturu ČSSZ, ve stejných souvislostech vytvořit novou mapu rizik ČSSZ a pomocí auditů informačních a komunikačních technologií prověřovat funkčnost podpory procesů; nastavit nově vnitřní kontrolní systém tak, aby včas signalizoval problémy v souvislosti s implementací procesního řízení a s přechodem na novou organizační strukturu ČSSZ. V rámci vytvoření nové organizační struktury v ústředí ČSSZ došlo od ke sloučení bývalého odboru mezinárodních důchodových agend s bývalým dávkovým odborem. Nově tak vznikl odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění. Ten komplexně zajišťuje rozhodovací činnost o dávkách důchodového pojištění jak podle vnitrostátních právních předpisů, tak podle práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V prvních měsících roku 2005 bylo zajištěno promítnutí nové organizační struktury do zpracování nových žádostí o dávku důchodového pojištění novou technologií. K vznikla povinnost organizací (zaměstnavatelé nad 25 zaměstnanců) podávat přihlášky a odhlášky (P/O) svých zaměstnanců k nemocenskému pojištění a hlásit změny uvedené na přihlášce. Do byly organizace povinny provést jednorázové nahlášení údajů o všech zaměstnancích organizací a malých organizací, jejichž účast na nemocenském pojištění vznikla před a trvala i po K bylo přijato platných e - Podání (PVS, média), která obsahovala datových vět z P/O, změn a jednorázových hromadných seznamů. Papírová podoba jednorázových hromadných seznamů, pro které nebyla zákonem stanovena forma, způsobuje značné problémy s jejich zpracováním. ČSSZ bez jakékoliv zvláštní rozpočtové podpory a posílení kapacit zvládla historickou operaci v oblasti nemocenského pojištění, srovnatelnou s akcí přechodu na roční evidenční listy důchodového pojištění a vytvořila tak jeden ze základních předpokladů modernizace systému nemocenského pojištění. V roce 2005 byla připravena a realizována opatření vedoucí ke konsolidaci dat, především úprava logických testů a nové generování všech datových vět uložených v databázi nárokových podkladů. Pro přebíraná data z úřadů práce, Ministerstva obrany a z databází ČSSZ byla stanovena jednotná datová struktura, navrženo zobrazení dat v aplikacích, včetně návrhu jejich generování do Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). V souvislosti s vytvořením programového zabezpečení pro vyhotovení IOLDP od ledna 2006 podle nové zákonné úpravy bylo ověřováno generování všech datových - 4 -

5 vět do IOLDP dle již dříve nadefinovaných pravidel. Oddělení organizace údajové základny zajišťovalo technicko-organizační opatření pro naplnění Kmenových evidencí údaji z Přihlášek a hromadných seznamů zaměstnanců prostřednictvím Pořizovací a Kontrolní linky. Individuální konta pojištěnců ČSSZ se rokem 2005 stala skutečností a poskytování IOLDP přešlo z oblasti strategického záměru do běžné činnosti ČSSZ, a to bez jakéhokoliv nároku na růst kapacit. V roce 2005 se kromě evidenčních listů pojištěnců, kteří ukončili pracovní poměr, poprvé zpracovávaly evidenční listy pojištěnců, jejichž pracovní poměr trval k K bylo zpracováno evidenčních listů (ELDP) vyhotovených na tiskopisech a přijato platných elektronických podání (PVS, média), která obsahovala evidenčních listů. Kromě ročních evidenčních listů bylo zpracováno evidenčních listů předaných s novými žádostmi o důchod, uložených v dávkových spisech nebo na základě rozhodnutí referenta, určených k uložení do databáze nárokových podkladů. Opět bez jakýkoliv dodatečných kapacit zvládla ČSSZ bez problémů a výkyvů ve své činnosti historicky první sběr a zpracování tzv. ročních evidenčních listů a potvrdila tak nejen životaschopnost této strategické myšlenky, ale též svou odbornou a odpovědnou přípravu. K byly stávající informační systémy pro účetnictví správních výdajů, správu rozpočtu a financování, evidenci majetku zcela nahrazeny EKIS (ekonomický informační systém) bez ohrožení vedení účetnictví ČSSZ. Oblast správní ekonomiky byla úspěšně završena roční účetní závěrkou. Ostrou zkouškou nového systému v oblasti řízení správních výdajů bylo řešení a řízení neobyčejně složité situace ve financování ČSSZ vzniklé realizací rozhodnutí vedení MPSV k nápravě neodůvodnitelné platové disproporce. Toto nepochybně správné rozhodnutí MPSV spolu s odpovědným přístupem vedení ČSSZ sice znamenalo udržení sociálního smíru v ČSSZ, ale na úkor jejího financování. Vedení ČSSZ totiž muselo na realizaci tohoto rozhodnutí pro rok 2005 nalézt prostředky ve svém rozpočtu. To znamenalo zavedení krizového řízení v oblasti správních výdajů a ke konečnému úspěchu přispěl svým dílem i nový ekonomický systém. Postupně probíhala příprava propojení EKIS na projekt pro přeprogramování všech lokálních aplikací výběru pojistného a centralizaci účetnictví pojistného. V oblasti výplat dávek je centralizované účetnictví prvním krokem pro centralizaci výplat dávek nemocenského pojištění, jednoho z nutných předpokladů nejen pro realizaci nového způsobu obsluhy klienta ČSSZ, ale i pro případnou realizaci nového zákona o nemocenském pojištění, který je v legislativním procesu a jehož provádění má být svěřeno ČSSZ od Projekty v rámci Restrukturalizace informační a komunikační struktury (RIKI) jsou rozděleny na infrastrukturní (řeší hlavní problémové oblasti infrastruktury IKT) a transformační projekty (řeší problematiku aplikací organizace, řízení, metodiky a souvztažností). Mezi infrastrukturní projekty patří projekt centrálního úložiště dat, projekt aplikačních serverů a systémů a projekt komunikační infrastruktury. Centrální úložiště dat - Během roku 2005 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku Komplexní dodávka datového úložiště, ve kterém zvítězila firma IBM. Na konci roku již proběhla dodávka hardwarového vybavení, části prvků síťové infrastruktury a softwarového vybavení HDÚ. Aplikační servery jsou dalším projektem plněným v roce 2005 jsou pořízení a instalace aplikačních serverů. Servery pro ústředí již byly dodány a proběhla dodávka aplikačních serverů pro územní organizační jednotky. Rovněž byla ukončena dodávka zabezpečení komunikace s Portálem veřejné správy. Ve třetím čtvrtletí byla zahájena dodávka Blade - 5 -

6 serverů včetně infrastruktury. WAN ČSSZ - Pokračovalo její budování na infrastruktuře Českého Telecomu s propojovací vrstvou GovNet. Síť GovNet zajišťuje přístup oprávněných subjektů k síti Evropské unie TESTA II a jejím prostřednictvím k jednotlivým informačním systémům programu IDA. V rámci WAN ČSSZ je řešen jeden adresní prostor. Ve třetím čtvrtletí byly povýšeny kapacity linek KSSZ, aby byla zajištěna dostatečná propustnost v souvislosti s požadavky projektu NDM. Z transformačních projektů byla pozornost soustředěna zejména na budování kmenových evidencí Registr pojištěnců (registru pojištěnců, registru pojistných vztahů a registru organizací), kde proběhla v roce 2005 migrace údajů z OSSZ/PSSZ/MSSZ do Kmenových evidencí. Bylo zahájeno naplňování registru osob a registru organizací. Bylo vytvořeno programové vybavení pro zajištění průběžné aktualizace kmenových evidencí údaji z okresních databází s využitím produktu BizTalk. Byl přizpůsoben stávající ASW na všech pracovištích ČSSZ pro komunikaci s novými registry. Ve IV. čtvrtletí roku 2005 proběhla jednorázová mimořádná aktualizace registru osob a registru organizací, která završila naplňování těchto registrů údaji z okresních databází. Následovalo naplňování registru pojistných vztahů údaji z okresních databází. Toto bylo ukončeno Do budoucna budou registry aktualizovány údaji z okresních databází ve formě pravidelných aktualizací a údaji z přihlášek/odhlášek zaměstnanců k NP. Projekt Nemocenské pojištění zahrnuje založení centrální, průběžně aktualizované evidence přiznaných dávek nemocenského pojištění, vytvoření aplikací pro správu dávek nemocenského pojištění zaměstnanců a OSVČ, vytvoření aplikací pro správu dávek nemocenského pojištění ostatních skupin pojištěnců a zároveň zajištění softwarové podpory pro prováděn koordinace dle evropského práva. Bez realizace tohoto projektu nelze zajistit SW podporu pro procesy nemocenského pojištění a zabezpečit podmínky pro realizaci připravovaných změn zákonů. Projekt Důchodové pojištění je zaměřen na transformaci informačního systému ze stávajícího, centrálního systému (jeho architektura byla vybudována v 70. letech minulého století podle tehdejšího organizačního schématu) na centralizovaný systém s oddělenou datovou a aplikační vrstvou s decentralizovaným přístupem konečného uživatele. Konečně projekt Řízení migrace z mainframe na serverové farmy a datové úložiště jehož cílem projektu vytvoření nové struktury procesů, nastavení funkcí a vytvoření dostatečných podmínek ke splnění úkolu: převést zpracování informačního systému výpočtu a výplaty důchodů v současné době provozované na aplikačním mainframovém systému Siemens SX140 na serverovou farmu Blade serverů a autonomní centrální datové úložiště, tj. na platformu, která odpovídá současným nejmodernějším technologiím, a která je využívána v ČSSZ při transformaci ostatních (nedůchodových) agend. Do konce roku 2005 byly zpracovány a akceptovány s připomínkami dokumenty: Procesní model a Datový model. Projekt pokračuje dle schváleného harmonogramu. Hodnocení optimalizace působností a organizační struktury po prvém roce existence, provedené na celostátní poradě ČSSZ v listopadu 2005 a návazně v rámci Zprávy o činnosti ČSSZ za rok 2005 v březnu 2006 potvrdilo, že jde o radikální krok správným směrem. Toto potvrdily i závěry vnitřního auditu, který po plošném prověření konstatoval, že procesní model je pro ČSSZ vhodný a dává předpoklady pro další rozvoj a zefektivnění činnosti ČSSZ. Vertikální výstavba úřadu, horizontální srovnatelnost územních organizačních jednotek, jednotnost pracovních postupů a provádění činností, klientský přístup apod. znamená, že klient a veřejnost nemůže shledat odlišnosti ve funkcích ČSSZ, KSSZ a OSSZ. Existence KSSZ v sídlech krajů a tím naplnění územního uspořádání státu v podmínkách ČSSZ rovněž - 6 -

7 potvrdilo oprávněnost jejich zřízení, možnosti jejich rozvíjení i možnosti rozvoje činností ve vazbě na připravované legislativní úpravy. Nepochybný je ekonomický přínos ve formě úspor prostředků ČSSZ a vytvoření předpokladu pro jednotný, efektivnější a kvalifikovanější výkon agend. ČSSZ provedla svou zásadní transformaci vlastními silami a bez nároku na dodatečné zdroje ze státního rozpočtu. Strategický cíl č. 2 - Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj Program ISŘS nevyžaduje revize, všechny prioritní úkoly k jeho dosažení zaměřené byly v roce 2005 splněny. Dosavadní postup k dosažení cíle ve zvolené metrice a při daných rozpočtových možnostech je odpovídající. 1.3 Strategický cíl č. 3 Strategický cíl č. 3 Vytvoření odborných předpokladů pro plnění úkolů ČSSZ spojených se vstupem ČR do EU byl rokem 2004 dosažen a proto ze soustavy strategických cílů ČSSZ vypuštěn. Výkon všech procesů spojených s úkoly a působností ČSSZ při aplikaci Koordinačních nařízení je integrální součástí běžné činnosti ČSSZ. 1.4 Strategický cíl č. 4 Strategický cíl č. 4 Komplexní řešení bezpečnosti informací v ČSSZ dle BS ISO/IEC byl do soustavy strategických cílů ČSSZ zařazen na základě hodnocení vývoje za rok 2004 a cílů a potřeb ČSSZ pro období budoucí. Zařazení nového strategického cíle bylo vyvoláno především rychlým pokrokem v uplatňování nejmodernějších informačních technologií v ČSSZ a realizací základního konceptu Programu RIKI ČSSZ, tj. CDU (Centralizace dat Decentralizace obsluhy klienta Unifikace procesů a struktur). Cílem je dosažení vyšší úrovně řízení bezpečnosti, než vyžadují platné právní předpisy ČR, ve smyslu využití nejlepší praxe v nejrozvinutějších zemích EU. Realizační horizont splnění tohoto strategického cíle leží v letech K naplňování tohoto cíle byl zaměřen především prioritní úkol směřující k vypracování Návrh dokumentu bezpečnostní politiky ČSSZ včetně bezpečnostní politiky informací, Návrh struktury a rozsahu příloh dokumentu bezpečnostní politiky ČSSZ, Návrh způsobu vytvoření seznamu aktiv ČSSZ a jejich klasifikace a obsah dokumentu klasifikace informací a Návrh revize/doplnění stávající předpisové základny k zajištění bezpečnostní politiky ČSSZ. Vedením ČSSZ byl schválen dokument Bezpečnostní politika informací v ČSSZ. Tento dokument ve vztahu k zákonné odpovědnosti ČSSZ za svá informační aktiva deklaruje podporu bezpečnosti informací v ČSSZ ze strany vedení ČSSZ, stanovuje směr v oblasti bezpečnosti informací v ČSSZ a završuje předpisovou základnu ČSSZ podporující bezpečnost a projekty zahrnující podporu bezpečnosti informací v ČSSZ jako celku. V souladu s dokumentem bezpečnostní politiky informací v ČSSZ byl vytvořen seznam důležitých informačních aktiv ČSSZ, identifikována důležitá informační aktiva byla s ohledem na jejich důležitost a citlivost ohodnocena a klasifikována a bylo přistoupeno k návrhu revize stávající předpisové základny k zajištění schválené bezpečnostní politiky

8 Současně byly realizování dílčí výstupy jednotlivých projektů implementace bezpečnosti přístupu k datům a službám v rámci ČSSZ, v tom zejména Implementace Active Directory na všech úrovních ČSSZ, kdy prakticky v průběhu celého roku byl realizován projekt NDM projekt přechodu na jednotnou doménovou architekturu. V rámci tohoto projektu došlo ke kompletní reinstalaci pracovních stanic s operačním systémem Windows XP s připojením do jednotné domény Active Directory, stanice s jiným operačním systémem byly pouze připojeny do domény AD. Celkově se projekt dotkl více jak 8000 pracovních stanic a kolem 400 serverů. Dále byl zpracován Návrh na vypracování PKI (CA, RA) včetně zvolení technologie a realizace PKI a úspěšně byla ukončena etapa pilotního nasazení PKI v ČSSZ. Finální nasazení se předpokládá v roce Klíčovou komponentou ovlivňující celkovou architekturu IS ČSSZ včetně otázek bezpečnosti je vybudování přístupového AAA portálu uživatelů ČSSZ. Z důvodu vysoké propustnosti, podpory více platforem a integrace s Document Management systémem byla pro centrální správu uživatelů zvolena platforma IBM Tivoli Identification Manager (ITIM) a Access Manager (ITAM). V roce 2005 byly vytvořeny podmínky pro pilotní běh a řešena integrace ostatních projektů a upřesňuje se zadání pro začlenění do síťové infrastruktury. Strategický cíl č. 4 - Komplexní řešení bezpečnosti informací v ČSSZ dle BS ISO/IEC byl v roce 2005 nastartován a směřuje k vytvoření vlastní strukturované dokumentace bezpečnostní politiky ČSSZ. Současně byla realizována dílčí řešení významně zvyšující bezpečnost informací v ČSSZ. 1.5 Poslání ČSSZ Pro rok 2005 a další období Poslání ČSSZ zní: ČSSZ je moderní úřad, nositel sociálního pojištění, jenž efektivně funguje způsobem, který odpovídá technologiím informační společnosti 3. tisíciletí, a je prodchnut výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta a tím dosažení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti. Úspěšný přechod na procesně orientovanou organizaci, dlouhodobé uplatňování strategického managementu a existence základního souboru koncepčních dokumentů Koncepcí řízení lidských zdrojů počínaje a koncepcí integrované komunikace konče svědčí tomu, že ČSSZ je moderním úřadem. Toto tvrzení jistě objektivizuje např. i návštěva francouzské delegace pod vedením ministra pro státní reformu pana Erica Woertha, který si v únoru 2005 vybral ČSSZ jako místo pro výměnu informací a zkušeností právě z oblasti modernizace státní správy, nebo zájem Billa Gatese, zakladatele a šéfa společnosti Microsoft, na setkání s vedením ČSSZ na snídani na velvyslanectví USA k otázce výměny zkušeností z uplatňování moderních informačních technologií v ČSSZ, zejména BizTalk serverů, rovněž v prvním čtvrtletí roku Dlouhodobě dosahované hodnoty obvykle používaných metrik pro hodnocení efektivnosti obdobných institucí jako je ČSSZ např. tzv. provozní nákladovost (podíl provozních výdajů ČSSZ ku příjmům ČSSZ celkem), která v období od roku 2000 nepřekročila nikdy hodnotu 1,86, nebo tzv. indikátor výkonnosti (podíl celkových provozních výdajů - 8 -

9 k celkovým daňovým příjmům a dávkovým výdajům), který nikdy ve stejném období nepřekročil hodnotu 0.97, nemají ve státní a veřejné sféře ČR obdoby a jsou zcela srovnatelné s výsledky obdobných institucí v EU nebo USA či Kanadě. To prokazuje, že ČSSZ funguje nanejvýš efektivně. Především výsledky Programu Restrukturalizace informační a komunikační infrastruktury ČSSZ a dále zejména v roce 2005 připravený dokument Cílová architektura informační a komunikační infrastruktury IS ČSSZ a popis její funkcionality dokladují, že ČSSZ funguje nejen efektivně, ale i způsobem odpovídajícím technologiím informační společnosti 3. tisíciletí. I přes trvající restrikce státního rozpočtu a direktivní snižování počtu funkčních míst na straně jedné a trvalý růst úkolů ČSSZ na straně druhé, se podařilo udržet téměř samozřejmé poskytování služeb klientům ve všech pracovních dnech týdne, tedy výrazně nad rámec pro státní a veřejnou správu stanovených dvou úředních dnů. I přes rozpočtově nepříznivou situaci se podařilo dosáhnout dalšího rozvoje moderních přístupů v obsluze klienta a k tomu vytvářených technických a technologických podmínek na evropské úrovni, ať již moderními formami komunikace s klientem prostřednictvím informačních kanceláří nebo centrálního callcentra, nebo nejmodernější formou obsluhy klienta v tzv. klientských centrech. V roce 2005 mohla veřejnost využívat celkem již 49 takových klientských center. Konečně nezpochybnitelně vedoucí úloha ČSSZ ve státní a veřejné správě ČR v oblasti e-podání byla oceněna a potvrzena Cenou ministra informatiky ČR, kterou ČSSZ obdržela na konferenci ISSS Všechny tyto skutečnosti spolu s mimořádně vysokou kvalitou rozhodovací činnosti ČSSZ potvrzují, že činnost ČSSZ je prodchnuta výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta a tím dosažení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti Rok 2005 byl i z pohledu naplňování upřesněného Poslání ČSSZ opět rokem úspěšným. Výsledky roku 2005 plně potvrdily správnost směrování ČSSZ a jsou nade vší pochybnost více než dobrým příslibem pro rok 2006 a všem pracovníkům ČSSZ za ně patří poděkování. 2. Cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok Poslání ČSSZ Tak jako v minulých obdobích po roce 2000 je možno na základě hodnocení roku 2005 rovněž konstatovat, že Poslání ČSSZ definované v roce 2000 ve znění upraveném na základě hodnocení roku 2004 je správné, není nutné ho ani pro nadcházející období revidovat a je základem pro cílení rozvoje a činnosti ČSSZ i pro rok Strategický cíl č. 2 Strategický cíl č. 2 - Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj Program ISŘS. Program ISŘS bude v roce 2006 vyhodnocen a uzavřen. Procesy trvalé zdokonalování činnosti ČSSZ již jsou nebo se v průběhu roku 2006 stanou integrální součástí řízení ČSSZ

10 2.3 Strategický cíl č. 4 Strategický cíl č. 4 Komplexní řešení bezpečnosti informací v ČSSZ dle BS ISO/IEC Půjde zejména o další postup realizace projektu komplexního řešení bezpečnosti informací v ČSSZ odpovídající standardu BS ISO/IEC 17799:2000 Information technology Code of practice for information security management (ČSN ISO/IEC 17799) ke zvýšení bezpečnosti informací dle evropského standardu v konkrétních podmínkách ústředí ČSSZ, KSSZ, PSSZ, MSSZ Brno a OSSZ. Cílem revize a doplnění vnitřní normativní základny je vytvoření strukturované bezpečnostní dokumentace. Realizace a implementace dalších dílčích bezpečnostních opatření. 2.4 Cílení rozvoje a činnosti úřadu pro rok 2006 V souladu se schváleným dokumentem Cílení rozvoje a činnosti úřadu v jednotlivých letech z bude rok 2006 Rok stabilizace a hledání nového střednědobého cílení úřadu/ instituce 2.5 Trvalé prioritní úkoly Rovněž trvalé prioritní úkoly nebude pro rok 2006 nutné měnit a zůstávají: PÚ 1 - výběr pojistného a snižování pohledávek PÚ 2 - úroveň rozhodovací a kontrolní činnosti v hlavních procesech 2.6 Roční prioritní úkoly pro rok 2006 stanovené dne PÚ 3/06 Vypracování dokumentu Strategické cíle ČSSZ na období a jeho schválení MPSV. PÚ 4/06 Další rozvoj EKIS implementace modulu HR SAP (personalistiky a mezd) do EKIS, zavedení evidence majetku pomocí čárového kódu a unifikace procesu objednávek. Propojení EKIS s ostatními transformačními projekty. PÚ 5/06 Delimitace činností a zaměstnanců LPS ČSSZ v souvislosti s realizací zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 109/2006Sb. PÚ 6/06 Realizace infrastrukturních a transformačních projektů v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených v Cílové architektuře informační a komunikační infrastruktury IS ČSSZ a popisu její funkcionality. PÚ 7/06 Implementace a zabezpečení provádění nového zákona o nemocenském pojištění a doprovodných zákonů v podmínkách ČSSZ a jejích územních jednotek. PÚ 8/06 Realizace bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti vnitřních certifikačních a registračních autorit všech úrovní, kartového centra ČSSZ a postupu personalizace zaměstnaneckých čipových karet a užívání elektronické identity zaměstnance ČSSZ

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ

Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ Praktické zkušenosti s naplňováním registrů ČSSZ Ing. Radka Poláková Praha, 28. dubna 2008 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ e Podání Podmínky e Podání Zkušenosti ČSSZ s e Podáním Profil ČSSZ - instituce

Více

Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management

Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management Systém a e - Podání Ing. Zuzana Hájková Ing. Radka Poláková Odbor koncepcí a systémové integrace ISSS Hradec Králové, 4. a 5. dubna 2011 1 Obsah 1/ Význam

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ČSSZ před branami Cloud Computingu. Ing. František Křesák, úsek informačních

ČSSZ před branami Cloud Computingu. Ing. František Křesák, úsek informačních ČSSZ před branami Cloud Computingu Ing. František Křesák, úsek informačních technologií ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení základní úkoly a ICT technologie, současný stav architektury IIS, možné

Více

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘEDSTAVENÍ ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ Lednice na Moravě 16. 5. 2013 (údaje k 31. 12. 2012) Obsah 1/ Profil 9/ Nemocenské pojištění 2/ Sociální systém ČR 10/ Lékařská posudková

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek 8.4.2013 Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové Petr Oplátek, Simona Rákosová

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Novinky e - Podání v ČSSZ

Novinky e - Podání v ČSSZ Novinky e - Podání v ČSSZ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Petra Langová oddělení systémové integrace a projektového řízení Konference ISSS 6. - 7. dubna 2009 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ elektronizace

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ 1 Základní ukazatele ČSSZ 2010 2011 2012 2013 2014 Počet obyvatel ČR 10 532 770 10 505 445 10

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

CESTA. JUDr. Jaroslav Strouhal. náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie

CESTA. JUDr. Jaroslav Strouhal. náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie CESTA JUDr. Jaroslav Strouhal náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie VIZE CESTA Centralizace E-government a občan jako zákazník Synergie Trend efektivního čerpání ze strukturálních

Více

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky

Využívání čipových karet na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Využívání čipových karet na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí odd. koncepce informatiky Smart Card Forum OKsystem 22. května 2008 Krátký pohled do historie - proč právě MPSV? zvažovalo možnosti využití čipových

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě

Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě Informační systém o státní službě (ISoSS) a jeho vazba na zákon o státní službě Ing. Petr Pechar, vedoucí projektu ISoSS Mgr. Karol Ivanko, vedoucí řešitelského týmu Ministerstvo vnitra ČR, odbor provozu

Více

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Jiří Holubec, Solution Architect jiri.holubec@gemsystem.cz GEM System a. s. All rights reserved HEWLETT-PACKARD celosvětová technologická společnost IT leader na

Více

Komise pro informatizaci

Komise pro informatizaci Komise pro informatizaci veřejné správy Rady AK Zdeněk Ryšavý, předseda komise radní kraje Vysočina pro informatiku Územní plánování a životní prostředí 11/08/2009 egovernment a kraje V rámci projektu

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč 17. 5. 2011 Ing. Jiří Matějec Manager pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne... (dále jen Smlouva )

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č... ze dne... (dále jen Smlouva ) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č.... ze dne...... (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi: Poskytovatelem : sídlo: jehož jménem jedná: IČO: IČZ: tel: fax: e-mail: (dále

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

PRIVÁTNÍ CLOUD V PROSTŘEDÍ RESORTU

PRIVÁTNÍ CLOUD V PROSTŘEDÍ RESORTU PRIVÁTNÍ CLOUD V PROSTŘEDÍ RESORTU Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions 9.4.2013 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Strategický záměr - Privátní cloud Dokument Strategický rámec rozvoje

Více

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č... ze dne... (dále jen Smlouva )

D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č... ze dne... (dále jen Smlouva ) D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č.... ze dne...... (dále jen Smlouva ) uzavřené mezi: Zdravotnickým zařízením : sídlo: jehož jménem jedná: IČO: IČZ: tel: fax: e-mail:

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP

epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP epasy - cestovní doklady nově s otisky prstů Projekt CDBP ISSS 2009 Hradec Králové, 6. 4. 2009 Ing. Petr Mayer, SI II Obsah 1. Cíl projektu: Nový biometrický epas 2. Organizace projektu 3. Harmonogram

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zdravotní registry, NZIS a konsolidace resortních dat Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth v České republice Ministerstvo

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO Ing. Martin Vimr INF MHMP Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na

Více

Intranet. vefiejné správy. Jak se stát uïivatelem

Intranet. vefiejné správy. Jak se stát uïivatelem Intranet vefiejné správy Jak se stát uïivatelem Vladimír Mlynář, ministr informatiky ČR V moderní veřejné správě jsou informační technologie nepostradatelným pomocníkem. Jejich plné využití, tedy vybudování

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více