NÁZEV PRACOVIŠTĚ. Adresa pracoviště HODNOCENÍ. plnění Poslání ČSSZ a strategických cílů za rok 2005 a cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV PRACOVIŠTĚ. Adresa pracoviště HODNOCENÍ. plnění Poslání ČSSZ a strategických cílů za rok 2005 a cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok 2006"

Transkript

1 HODNOCENÍ plnění Poslání ČSSZ a strategických cílů za rok 2005 a cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok 2006 Praha, květen2006

2 ÚVOD Již od roku 2000 jsou v ČSSZ na základě materiálu pro poradu vedení MPSV č.j.010/034/2000 ze dne 29. října 2000 Poslání České správy sociálního zabezpečení a její strategické cíle do roku 2005, který byl schválen ministrem práce a sociálních věci po projednání dne , uplatňovány základní nástroje strategického managementu. ČSSZ má tak od roku 2000 formulováno své Poslání a k jeho naplňování soustavu strategických cílů. Každoročně vedení ČSSZ hodnotí jak plnění Poslání, tak postup k dosažení strategických cílů. Na základě takového hodnocení za uplynulé období pak vedení ČSSZ současně formuluje cílení rozvoje a činnosti na období budoucí, zpravidla běžného roku. K tomu používá jednak soustavu strategických cílů v případně upřesněném nebo doplněném znění a podřazenou soustavu tzv. prioritních úkolů. O výsledcích hodnocení i o záměrech vedení ČSSZ návazně pravidelně informuje vedení MPSV prostřednictvím informativního materiálu pro operativní poradu vedení MPSV. Stejný postup je volen i pro případ hodnocení roku 2005 a cílení pro rok Pro rok 2006 je charakteristické, že je cílen jako rok Stabilizace a hledání nového střednědobého cílení úřadu/instituce. V návaznosti na Programové prohlášení vlády ČR, sestavené po červnových volbách, a na strategické záměry resortu MPSV v oblasti působnosti ČSSZ se předpokládá, že do konce roku 2006 předloží vedení ČSSZ ke schválení vedení MPSV nový dokument, obsahující strategické cíle ČSSZ na období let Tento materiál byl projednán a schválen 115. poradou vedení ČSSZ dne a 21. operativní poradou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí dne 23. května Po projednání vzal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach předložené hodnocení na vědomí s tím, že ocenil práci současného vedení ČSSZ

3 Hodnocení plnění Poslání ČSSZ a strategických cílů za rok 2005 a cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok Hodnocení plnění poslání a strategických cílů v roce 2005 Jak vyplývá z cílení rozvoje a činnosti úřadu do roku 2005 byl rok 2005 rokem IKP a realizace vnitřní reformy úřadu. Tomuto základnímu cílení rozvoje a činnosti úřadu odpovídalo i zaměření lidských a finančních zdrojů ČSSZ, a v tom zejména mimořádného tvůrčího potenciálu, obětavosti a loajality drtivé většiny zaměstnanců. 1.1 Strategický cíl č. 1 Strategický cíl č. 1 Přechod na Sociální pojišťovnu byl na základě hodnocení za rok 2004 ze soustavy strategických cílů ČSSZ do roku 2005 bez náhrady vypuštěn. 1.2 Strategický cíl č. 2 Strategický cíl č. 2 - Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj je dlouhodobě představován dvěma základními směry, a to prvním cíleným na zdokonalení provádění sociálního pojištění a výběru pojistného, druhým, zaměřeným na podstatné zdokonalení vlastního systému řízení. Jednotícím nástrojem v obou směrech je Program budování Integrovaného systému řízení a správy (ISŘS). V souladu s tímto střednědobým cílením a s upřesněnými ročními prioritními úkoly pro rok 2005 se postup k dosažení vytčeného cíle odvíjel zejména v těchto základních okruzích odvětvích činnosti ČSSZ: a) Provádění důchodového pojištění v tom zejména sjednocení činností při rozhodování o dávkách důchodového pojištění podle vnitrostátních předpisů, podle práva sociálního zabezpečení EU a podle mezinárodních smluv a vytváření podmínek pro elektronickou výměnu dat mezi ČSSZ a nositeli pojištění v členských státech EU; plný přechod na zpracování IVK nad elektronickými nárokovými podklady a ověřovací provoz automatizovaného zasílání výpisů dob pojištění pro vybrané skupiny pojištěnců; plný provoz důchodové agendy s elektronickým spisem. b) Provádění nemocenského pojištění v tom zejména postupné naplňování registru pojištěnců o údaje o pojistných vztazích zaměstnanců organizací na základě zákonem stanovené povinnosti organizací podávat počínaje přihlášky a odhlášky (P/O) svých zaměstnanců k nemocenskému pojištění a hlásit změny uvedené na přihlášce. c) Správa údajové základny v tom zejména konsolidace údajové základny, průběžné a komplexní zpracování nárokových podkladů všech forem s okamžitou aktualizací IKP (elektronické a papírové RELDP, zajištění kontrol a provázanost s kmenovými evidencemi) a přechod na centralizovanou správu registrů pojištěnců a pojistných vztahů

4 d) Plná implementace EKIS ve všech oblastech s výjimkou mezd a personalistiky. Unifikace ekonomických procesů na všech organizačních úrovních ČSSZ a zavedení ekonomických nástrojů pro efektivní řízení výdajů ČSSZ a v tom co nejúčelnější využití rozpočtových prostředků. e) Realizace výstupů programu RIKI v rozsahu infrastrukturních a transformačních projektů s maximálním zaměřením na: realizaci centrálního datového úložiště, projekt obnovy CIT (Centrální informační technologie - Projekt řízení migrace z mainframe na serverové farmy a datové úložiště), dokončení a implementace centrálních evidencí a I. etapy centralizace důchodových, nemocenských agend a pojistného. f) Orientovat vnitřní audit na audity procesů zejména v souvislosti s implementací procesního řízení a s přechodem na novou organizační strukturu ČSSZ, ve stejných souvislostech vytvořit novou mapu rizik ČSSZ a pomocí auditů informačních a komunikačních technologií prověřovat funkčnost podpory procesů; nastavit nově vnitřní kontrolní systém tak, aby včas signalizoval problémy v souvislosti s implementací procesního řízení a s přechodem na novou organizační strukturu ČSSZ. V rámci vytvoření nové organizační struktury v ústředí ČSSZ došlo od ke sloučení bývalého odboru mezinárodních důchodových agend s bývalým dávkovým odborem. Nově tak vznikl odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění. Ten komplexně zajišťuje rozhodovací činnost o dávkách důchodového pojištění jak podle vnitrostátních právních předpisů, tak podle práva sociálního zabezpečení EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V prvních měsících roku 2005 bylo zajištěno promítnutí nové organizační struktury do zpracování nových žádostí o dávku důchodového pojištění novou technologií. K vznikla povinnost organizací (zaměstnavatelé nad 25 zaměstnanců) podávat přihlášky a odhlášky (P/O) svých zaměstnanců k nemocenskému pojištění a hlásit změny uvedené na přihlášce. Do byly organizace povinny provést jednorázové nahlášení údajů o všech zaměstnancích organizací a malých organizací, jejichž účast na nemocenském pojištění vznikla před a trvala i po K bylo přijato platných e - Podání (PVS, média), která obsahovala datových vět z P/O, změn a jednorázových hromadných seznamů. Papírová podoba jednorázových hromadných seznamů, pro které nebyla zákonem stanovena forma, způsobuje značné problémy s jejich zpracováním. ČSSZ bez jakékoliv zvláštní rozpočtové podpory a posílení kapacit zvládla historickou operaci v oblasti nemocenského pojištění, srovnatelnou s akcí přechodu na roční evidenční listy důchodového pojištění a vytvořila tak jeden ze základních předpokladů modernizace systému nemocenského pojištění. V roce 2005 byla připravena a realizována opatření vedoucí ke konsolidaci dat, především úprava logických testů a nové generování všech datových vět uložených v databázi nárokových podkladů. Pro přebíraná data z úřadů práce, Ministerstva obrany a z databází ČSSZ byla stanovena jednotná datová struktura, navrženo zobrazení dat v aplikacích, včetně návrhu jejich generování do Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). V souvislosti s vytvořením programového zabezpečení pro vyhotovení IOLDP od ledna 2006 podle nové zákonné úpravy bylo ověřováno generování všech datových - 4 -

5 vět do IOLDP dle již dříve nadefinovaných pravidel. Oddělení organizace údajové základny zajišťovalo technicko-organizační opatření pro naplnění Kmenových evidencí údaji z Přihlášek a hromadných seznamů zaměstnanců prostřednictvím Pořizovací a Kontrolní linky. Individuální konta pojištěnců ČSSZ se rokem 2005 stala skutečností a poskytování IOLDP přešlo z oblasti strategického záměru do běžné činnosti ČSSZ, a to bez jakéhokoliv nároku na růst kapacit. V roce 2005 se kromě evidenčních listů pojištěnců, kteří ukončili pracovní poměr, poprvé zpracovávaly evidenční listy pojištěnců, jejichž pracovní poměr trval k K bylo zpracováno evidenčních listů (ELDP) vyhotovených na tiskopisech a přijato platných elektronických podání (PVS, média), která obsahovala evidenčních listů. Kromě ročních evidenčních listů bylo zpracováno evidenčních listů předaných s novými žádostmi o důchod, uložených v dávkových spisech nebo na základě rozhodnutí referenta, určených k uložení do databáze nárokových podkladů. Opět bez jakýkoliv dodatečných kapacit zvládla ČSSZ bez problémů a výkyvů ve své činnosti historicky první sběr a zpracování tzv. ročních evidenčních listů a potvrdila tak nejen životaschopnost této strategické myšlenky, ale též svou odbornou a odpovědnou přípravu. K byly stávající informační systémy pro účetnictví správních výdajů, správu rozpočtu a financování, evidenci majetku zcela nahrazeny EKIS (ekonomický informační systém) bez ohrožení vedení účetnictví ČSSZ. Oblast správní ekonomiky byla úspěšně završena roční účetní závěrkou. Ostrou zkouškou nového systému v oblasti řízení správních výdajů bylo řešení a řízení neobyčejně složité situace ve financování ČSSZ vzniklé realizací rozhodnutí vedení MPSV k nápravě neodůvodnitelné platové disproporce. Toto nepochybně správné rozhodnutí MPSV spolu s odpovědným přístupem vedení ČSSZ sice znamenalo udržení sociálního smíru v ČSSZ, ale na úkor jejího financování. Vedení ČSSZ totiž muselo na realizaci tohoto rozhodnutí pro rok 2005 nalézt prostředky ve svém rozpočtu. To znamenalo zavedení krizového řízení v oblasti správních výdajů a ke konečnému úspěchu přispěl svým dílem i nový ekonomický systém. Postupně probíhala příprava propojení EKIS na projekt pro přeprogramování všech lokálních aplikací výběru pojistného a centralizaci účetnictví pojistného. V oblasti výplat dávek je centralizované účetnictví prvním krokem pro centralizaci výplat dávek nemocenského pojištění, jednoho z nutných předpokladů nejen pro realizaci nového způsobu obsluhy klienta ČSSZ, ale i pro případnou realizaci nového zákona o nemocenském pojištění, který je v legislativním procesu a jehož provádění má být svěřeno ČSSZ od Projekty v rámci Restrukturalizace informační a komunikační struktury (RIKI) jsou rozděleny na infrastrukturní (řeší hlavní problémové oblasti infrastruktury IKT) a transformační projekty (řeší problematiku aplikací organizace, řízení, metodiky a souvztažností). Mezi infrastrukturní projekty patří projekt centrálního úložiště dat, projekt aplikačních serverů a systémů a projekt komunikační infrastruktury. Centrální úložiště dat - Během roku 2005 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku Komplexní dodávka datového úložiště, ve kterém zvítězila firma IBM. Na konci roku již proběhla dodávka hardwarového vybavení, části prvků síťové infrastruktury a softwarového vybavení HDÚ. Aplikační servery jsou dalším projektem plněným v roce 2005 jsou pořízení a instalace aplikačních serverů. Servery pro ústředí již byly dodány a proběhla dodávka aplikačních serverů pro územní organizační jednotky. Rovněž byla ukončena dodávka zabezpečení komunikace s Portálem veřejné správy. Ve třetím čtvrtletí byla zahájena dodávka Blade - 5 -

6 serverů včetně infrastruktury. WAN ČSSZ - Pokračovalo její budování na infrastruktuře Českého Telecomu s propojovací vrstvou GovNet. Síť GovNet zajišťuje přístup oprávněných subjektů k síti Evropské unie TESTA II a jejím prostřednictvím k jednotlivým informačním systémům programu IDA. V rámci WAN ČSSZ je řešen jeden adresní prostor. Ve třetím čtvrtletí byly povýšeny kapacity linek KSSZ, aby byla zajištěna dostatečná propustnost v souvislosti s požadavky projektu NDM. Z transformačních projektů byla pozornost soustředěna zejména na budování kmenových evidencí Registr pojištěnců (registru pojištěnců, registru pojistných vztahů a registru organizací), kde proběhla v roce 2005 migrace údajů z OSSZ/PSSZ/MSSZ do Kmenových evidencí. Bylo zahájeno naplňování registru osob a registru organizací. Bylo vytvořeno programové vybavení pro zajištění průběžné aktualizace kmenových evidencí údaji z okresních databází s využitím produktu BizTalk. Byl přizpůsoben stávající ASW na všech pracovištích ČSSZ pro komunikaci s novými registry. Ve IV. čtvrtletí roku 2005 proběhla jednorázová mimořádná aktualizace registru osob a registru organizací, která završila naplňování těchto registrů údaji z okresních databází. Následovalo naplňování registru pojistných vztahů údaji z okresních databází. Toto bylo ukončeno Do budoucna budou registry aktualizovány údaji z okresních databází ve formě pravidelných aktualizací a údaji z přihlášek/odhlášek zaměstnanců k NP. Projekt Nemocenské pojištění zahrnuje založení centrální, průběžně aktualizované evidence přiznaných dávek nemocenského pojištění, vytvoření aplikací pro správu dávek nemocenského pojištění zaměstnanců a OSVČ, vytvoření aplikací pro správu dávek nemocenského pojištění ostatních skupin pojištěnců a zároveň zajištění softwarové podpory pro prováděn koordinace dle evropského práva. Bez realizace tohoto projektu nelze zajistit SW podporu pro procesy nemocenského pojištění a zabezpečit podmínky pro realizaci připravovaných změn zákonů. Projekt Důchodové pojištění je zaměřen na transformaci informačního systému ze stávajícího, centrálního systému (jeho architektura byla vybudována v 70. letech minulého století podle tehdejšího organizačního schématu) na centralizovaný systém s oddělenou datovou a aplikační vrstvou s decentralizovaným přístupem konečného uživatele. Konečně projekt Řízení migrace z mainframe na serverové farmy a datové úložiště jehož cílem projektu vytvoření nové struktury procesů, nastavení funkcí a vytvoření dostatečných podmínek ke splnění úkolu: převést zpracování informačního systému výpočtu a výplaty důchodů v současné době provozované na aplikačním mainframovém systému Siemens SX140 na serverovou farmu Blade serverů a autonomní centrální datové úložiště, tj. na platformu, která odpovídá současným nejmodernějším technologiím, a která je využívána v ČSSZ při transformaci ostatních (nedůchodových) agend. Do konce roku 2005 byly zpracovány a akceptovány s připomínkami dokumenty: Procesní model a Datový model. Projekt pokračuje dle schváleného harmonogramu. Hodnocení optimalizace působností a organizační struktury po prvém roce existence, provedené na celostátní poradě ČSSZ v listopadu 2005 a návazně v rámci Zprávy o činnosti ČSSZ za rok 2005 v březnu 2006 potvrdilo, že jde o radikální krok správným směrem. Toto potvrdily i závěry vnitřního auditu, který po plošném prověření konstatoval, že procesní model je pro ČSSZ vhodný a dává předpoklady pro další rozvoj a zefektivnění činnosti ČSSZ. Vertikální výstavba úřadu, horizontální srovnatelnost územních organizačních jednotek, jednotnost pracovních postupů a provádění činností, klientský přístup apod. znamená, že klient a veřejnost nemůže shledat odlišnosti ve funkcích ČSSZ, KSSZ a OSSZ. Existence KSSZ v sídlech krajů a tím naplnění územního uspořádání státu v podmínkách ČSSZ rovněž - 6 -

7 potvrdilo oprávněnost jejich zřízení, možnosti jejich rozvíjení i možnosti rozvoje činností ve vazbě na připravované legislativní úpravy. Nepochybný je ekonomický přínos ve formě úspor prostředků ČSSZ a vytvoření předpokladu pro jednotný, efektivnější a kvalifikovanější výkon agend. ČSSZ provedla svou zásadní transformaci vlastními silami a bez nároku na dodatečné zdroje ze státního rozpočtu. Strategický cíl č. 2 - Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj Program ISŘS nevyžaduje revize, všechny prioritní úkoly k jeho dosažení zaměřené byly v roce 2005 splněny. Dosavadní postup k dosažení cíle ve zvolené metrice a při daných rozpočtových možnostech je odpovídající. 1.3 Strategický cíl č. 3 Strategický cíl č. 3 Vytvoření odborných předpokladů pro plnění úkolů ČSSZ spojených se vstupem ČR do EU byl rokem 2004 dosažen a proto ze soustavy strategických cílů ČSSZ vypuštěn. Výkon všech procesů spojených s úkoly a působností ČSSZ při aplikaci Koordinačních nařízení je integrální součástí běžné činnosti ČSSZ. 1.4 Strategický cíl č. 4 Strategický cíl č. 4 Komplexní řešení bezpečnosti informací v ČSSZ dle BS ISO/IEC byl do soustavy strategických cílů ČSSZ zařazen na základě hodnocení vývoje za rok 2004 a cílů a potřeb ČSSZ pro období budoucí. Zařazení nového strategického cíle bylo vyvoláno především rychlým pokrokem v uplatňování nejmodernějších informačních technologií v ČSSZ a realizací základního konceptu Programu RIKI ČSSZ, tj. CDU (Centralizace dat Decentralizace obsluhy klienta Unifikace procesů a struktur). Cílem je dosažení vyšší úrovně řízení bezpečnosti, než vyžadují platné právní předpisy ČR, ve smyslu využití nejlepší praxe v nejrozvinutějších zemích EU. Realizační horizont splnění tohoto strategického cíle leží v letech K naplňování tohoto cíle byl zaměřen především prioritní úkol směřující k vypracování Návrh dokumentu bezpečnostní politiky ČSSZ včetně bezpečnostní politiky informací, Návrh struktury a rozsahu příloh dokumentu bezpečnostní politiky ČSSZ, Návrh způsobu vytvoření seznamu aktiv ČSSZ a jejich klasifikace a obsah dokumentu klasifikace informací a Návrh revize/doplnění stávající předpisové základny k zajištění bezpečnostní politiky ČSSZ. Vedením ČSSZ byl schválen dokument Bezpečnostní politika informací v ČSSZ. Tento dokument ve vztahu k zákonné odpovědnosti ČSSZ za svá informační aktiva deklaruje podporu bezpečnosti informací v ČSSZ ze strany vedení ČSSZ, stanovuje směr v oblasti bezpečnosti informací v ČSSZ a završuje předpisovou základnu ČSSZ podporující bezpečnost a projekty zahrnující podporu bezpečnosti informací v ČSSZ jako celku. V souladu s dokumentem bezpečnostní politiky informací v ČSSZ byl vytvořen seznam důležitých informačních aktiv ČSSZ, identifikována důležitá informační aktiva byla s ohledem na jejich důležitost a citlivost ohodnocena a klasifikována a bylo přistoupeno k návrhu revize stávající předpisové základny k zajištění schválené bezpečnostní politiky

8 Současně byly realizování dílčí výstupy jednotlivých projektů implementace bezpečnosti přístupu k datům a službám v rámci ČSSZ, v tom zejména Implementace Active Directory na všech úrovních ČSSZ, kdy prakticky v průběhu celého roku byl realizován projekt NDM projekt přechodu na jednotnou doménovou architekturu. V rámci tohoto projektu došlo ke kompletní reinstalaci pracovních stanic s operačním systémem Windows XP s připojením do jednotné domény Active Directory, stanice s jiným operačním systémem byly pouze připojeny do domény AD. Celkově se projekt dotkl více jak 8000 pracovních stanic a kolem 400 serverů. Dále byl zpracován Návrh na vypracování PKI (CA, RA) včetně zvolení technologie a realizace PKI a úspěšně byla ukončena etapa pilotního nasazení PKI v ČSSZ. Finální nasazení se předpokládá v roce Klíčovou komponentou ovlivňující celkovou architekturu IS ČSSZ včetně otázek bezpečnosti je vybudování přístupového AAA portálu uživatelů ČSSZ. Z důvodu vysoké propustnosti, podpory více platforem a integrace s Document Management systémem byla pro centrální správu uživatelů zvolena platforma IBM Tivoli Identification Manager (ITIM) a Access Manager (ITAM). V roce 2005 byly vytvořeny podmínky pro pilotní běh a řešena integrace ostatních projektů a upřesňuje se zadání pro začlenění do síťové infrastruktury. Strategický cíl č. 4 - Komplexní řešení bezpečnosti informací v ČSSZ dle BS ISO/IEC byl v roce 2005 nastartován a směřuje k vytvoření vlastní strukturované dokumentace bezpečnostní politiky ČSSZ. Současně byla realizována dílčí řešení významně zvyšující bezpečnost informací v ČSSZ. 1.5 Poslání ČSSZ Pro rok 2005 a další období Poslání ČSSZ zní: ČSSZ je moderní úřad, nositel sociálního pojištění, jenž efektivně funguje způsobem, který odpovídá technologiím informační společnosti 3. tisíciletí, a je prodchnut výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta a tím dosažení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti. Úspěšný přechod na procesně orientovanou organizaci, dlouhodobé uplatňování strategického managementu a existence základního souboru koncepčních dokumentů Koncepcí řízení lidských zdrojů počínaje a koncepcí integrované komunikace konče svědčí tomu, že ČSSZ je moderním úřadem. Toto tvrzení jistě objektivizuje např. i návštěva francouzské delegace pod vedením ministra pro státní reformu pana Erica Woertha, který si v únoru 2005 vybral ČSSZ jako místo pro výměnu informací a zkušeností právě z oblasti modernizace státní správy, nebo zájem Billa Gatese, zakladatele a šéfa společnosti Microsoft, na setkání s vedením ČSSZ na snídani na velvyslanectví USA k otázce výměny zkušeností z uplatňování moderních informačních technologií v ČSSZ, zejména BizTalk serverů, rovněž v prvním čtvrtletí roku Dlouhodobě dosahované hodnoty obvykle používaných metrik pro hodnocení efektivnosti obdobných institucí jako je ČSSZ např. tzv. provozní nákladovost (podíl provozních výdajů ČSSZ ku příjmům ČSSZ celkem), která v období od roku 2000 nepřekročila nikdy hodnotu 1,86, nebo tzv. indikátor výkonnosti (podíl celkových provozních výdajů - 8 -

9 k celkovým daňovým příjmům a dávkovým výdajům), který nikdy ve stejném období nepřekročil hodnotu 0.97, nemají ve státní a veřejné sféře ČR obdoby a jsou zcela srovnatelné s výsledky obdobných institucí v EU nebo USA či Kanadě. To prokazuje, že ČSSZ funguje nanejvýš efektivně. Především výsledky Programu Restrukturalizace informační a komunikační infrastruktury ČSSZ a dále zejména v roce 2005 připravený dokument Cílová architektura informační a komunikační infrastruktury IS ČSSZ a popis její funkcionality dokladují, že ČSSZ funguje nejen efektivně, ale i způsobem odpovídajícím technologiím informační společnosti 3. tisíciletí. I přes trvající restrikce státního rozpočtu a direktivní snižování počtu funkčních míst na straně jedné a trvalý růst úkolů ČSSZ na straně druhé, se podařilo udržet téměř samozřejmé poskytování služeb klientům ve všech pracovních dnech týdne, tedy výrazně nad rámec pro státní a veřejnou správu stanovených dvou úředních dnů. I přes rozpočtově nepříznivou situaci se podařilo dosáhnout dalšího rozvoje moderních přístupů v obsluze klienta a k tomu vytvářených technických a technologických podmínek na evropské úrovni, ať již moderními formami komunikace s klientem prostřednictvím informačních kanceláří nebo centrálního callcentra, nebo nejmodernější formou obsluhy klienta v tzv. klientských centrech. V roce 2005 mohla veřejnost využívat celkem již 49 takových klientských center. Konečně nezpochybnitelně vedoucí úloha ČSSZ ve státní a veřejné správě ČR v oblasti e-podání byla oceněna a potvrzena Cenou ministra informatiky ČR, kterou ČSSZ obdržela na konferenci ISSS Všechny tyto skutečnosti spolu s mimořádně vysokou kvalitou rozhodovací činnosti ČSSZ potvrzují, že činnost ČSSZ je prodchnuta výlučnou orientací na vytvoření maximální hodnoty pro klienta a tím dosažení co nejvyššího splnění jeho očekávání a co nejvyšší míry jeho spokojenosti Rok 2005 byl i z pohledu naplňování upřesněného Poslání ČSSZ opět rokem úspěšným. Výsledky roku 2005 plně potvrdily správnost směrování ČSSZ a jsou nade vší pochybnost více než dobrým příslibem pro rok 2006 a všem pracovníkům ČSSZ za ně patří poděkování. 2. Cílení rozvoje a činnosti ČSSZ pro rok Poslání ČSSZ Tak jako v minulých obdobích po roce 2000 je možno na základě hodnocení roku 2005 rovněž konstatovat, že Poslání ČSSZ definované v roce 2000 ve znění upraveném na základě hodnocení roku 2004 je správné, není nutné ho ani pro nadcházející období revidovat a je základem pro cílení rozvoje a činnosti ČSSZ i pro rok Strategický cíl č. 2 Strategický cíl č. 2 - Podstatné zdokonalení administrativy systému důchodového a nemocenského pojištění, podstatné zdokonalení vlastního systému řízení a správy ČSSZ a přebudování informačního systému (IS) v moderní, výkonný a efektivní nástroj Program ISŘS. Program ISŘS bude v roce 2006 vyhodnocen a uzavřen. Procesy trvalé zdokonalování činnosti ČSSZ již jsou nebo se v průběhu roku 2006 stanou integrální součástí řízení ČSSZ

10 2.3 Strategický cíl č. 4 Strategický cíl č. 4 Komplexní řešení bezpečnosti informací v ČSSZ dle BS ISO/IEC Půjde zejména o další postup realizace projektu komplexního řešení bezpečnosti informací v ČSSZ odpovídající standardu BS ISO/IEC 17799:2000 Information technology Code of practice for information security management (ČSN ISO/IEC 17799) ke zvýšení bezpečnosti informací dle evropského standardu v konkrétních podmínkách ústředí ČSSZ, KSSZ, PSSZ, MSSZ Brno a OSSZ. Cílem revize a doplnění vnitřní normativní základny je vytvoření strukturované bezpečnostní dokumentace. Realizace a implementace dalších dílčích bezpečnostních opatření. 2.4 Cílení rozvoje a činnosti úřadu pro rok 2006 V souladu se schváleným dokumentem Cílení rozvoje a činnosti úřadu v jednotlivých letech z bude rok 2006 Rok stabilizace a hledání nového střednědobého cílení úřadu/ instituce 2.5 Trvalé prioritní úkoly Rovněž trvalé prioritní úkoly nebude pro rok 2006 nutné měnit a zůstávají: PÚ 1 - výběr pojistného a snižování pohledávek PÚ 2 - úroveň rozhodovací a kontrolní činnosti v hlavních procesech 2.6 Roční prioritní úkoly pro rok 2006 stanovené dne PÚ 3/06 Vypracování dokumentu Strategické cíle ČSSZ na období a jeho schválení MPSV. PÚ 4/06 Další rozvoj EKIS implementace modulu HR SAP (personalistiky a mezd) do EKIS, zavedení evidence majetku pomocí čárového kódu a unifikace procesu objednávek. Propojení EKIS s ostatními transformačními projekty. PÚ 5/06 Delimitace činností a zaměstnanců LPS ČSSZ v souvislosti s realizací zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 109/2006Sb. PÚ 6/06 Realizace infrastrukturních a transformačních projektů v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených v Cílové architektuře informační a komunikační infrastruktury IS ČSSZ a popisu její funkcionality. PÚ 7/06 Implementace a zabezpečení provádění nového zákona o nemocenském pojištění a doprovodných zákonů v podmínkách ČSSZ a jejích územních jednotek. PÚ 8/06 Realizace bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti vnitřních certifikačních a registračních autorit všech úrovní, kartového centra ČSSZ a postupu personalizace zaměstnaneckých čipových karet a užívání elektronické identity zaměstnance ČSSZ

Č E S K Á S P R Á V A S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Č E S K Á S P R Á V A S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Č E S K Á S P R Á V A S O C I Á L N Í H O Z A B E Z P E Č E N Í VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Česká správa sociálního zabezpečení, 2006 Odbor komunikace Design a produkce grafický ateliér Citadela Č E S K Á S P

Více

Poslání. České správy sociálního zabezpečení a její strategické cíle do roku 2005 Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ

Poslání. České správy sociálního zabezpečení a její strategické cíle do roku 2005 Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ P RAHA 5 KŘ ÍŽOVÁ 25 PSČ 225 08 Poslání České správy sociálního zabezpečení a její strategické cíle do roku 2005 Prosinec 2000 I. Úvod Předkládaný materiál vychází

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2010

Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2010 Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2010 OBSAH 1. Úvod... 1 ODDÍL A. Sociální pojištění...2 1. Důchodové pojištění...2 1.1. Změny legislativy v oblasti důchodového pojištění...2

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Obsah. Úvodní slovo... 3. Vybraná klíčová data za rok 2013... 4. Profil ČSSZ... 5. Provádění důchodového pojištění... 6

Obsah. Úvodní slovo... 3. Vybraná klíčová data za rok 2013... 4. Profil ČSSZ... 5. Provádění důchodového pojištění... 6 Výroční zpráva 2013 01000011011001010111001101101011011000010010000001110011011100000111001001100001011101100110000100100000011100110110111101100011011010010110000101101100011011100110100101101000011011110010000001111010011000010110001001

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 VZP ČR duben 2004 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje 5 Charakteristika vývoje v roce 2003 7 Orgány Pojiš ovny 11 3.1

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA. Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny ČR za rok 2005 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA Všeobecné zdravotní pojiš ovny

Více

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR)

Výroční zpráva 2013. (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Výroční zpráva 2013 (dokument nebyl dosud schválen PS PČR) Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST II KONKRETIZACE ÚKOLŮ V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 Národní plán zavedení eura v České republice část

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více