Volativní paměti: Dynamická paměť RAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volativní paměti: Dynamická paměť RAM"

Transkript

1 Petr Vích 4. C Maturita 2008/2009

2 Technologie výroby a. TTL tranzistor tranzistor logic - drahá b. CMOS complement metal oxid semiconductor Unipolární tranzistor PMOS pozitivní pomalá NMOS - negativní rychlá c. BICMOS bipolární tranzistor u čipů PNP NPN Typy pamětí z hlediska přístupu: Blokové schéma Volativní paměti: Dynamická paměť RAM DRAM Dynamic Random Acces Memory Správnější označení by mělo znít DRWM (Dynamic Read-Write Memory), protože i paměti ROM, tj. Read-Only Memory, do kterých nelze zapisovat nové informace, umožňují náhodný přístup (Random Acces) k datům Nejčastěji používaný typ paměti ve výpočetní technice (operační paměť počítače PC) Informace uchována jen při zajištěném napájení Zapsaná hodnota uchována jako náboj na parazitní kapacitě tranzistoru MOSFET Informace o jednom bitu je uchována pomocí malého náboje uloženého v kondenzátoru Ve skutečnosti nejde o kondenzátor, ale strukturu na čipu, která se chová jako kondenzátor s malou kapacitou (cca 0,1 pf) Paměťová buňka je velmi jednoduchá buňka, což umožňuje dosažení vyšší kapacity na menší ploše Jednoduchá struktura = nízká cena paměti Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

3 Zápis - na vodič X-W přivedeme aktivní úroveň (1), čímž se otevře tranzistor T3 Na vodič Y-W přivedeme zapisovanou informaci a ta se přes T3 uloží do Cp. Cp se tedy buď nabije (1) nebo vybije (0) Čtení - na vodič X-R se přivede aktivní úroveň, čímž se otevře tranzistor T2 a stav T1 ovlivní vodič Y-R Je-li Cp nabitý, T1 je otevřený a potom přes otevřený T2 a T1 je vodič Y-R na nulovém potenciálu - log 0 Čtení - na vodič X-R se přivede aktivní úroveň, čímž se otevře tranzistor T2 a stav T1 ovlivní vodič Y-R Je-li Cp vybitý, T1 je zavřený a přes otevřený T2 se připojí na vodič Y-R, na kterém bude úroveň log 1 Na vodič Y-R je tedy vždy přivedena opačná log. úroveň než jaký je obsah buňky Refresh DRAM Vzhledem k tomu, že kapacita uchovávající informaci je velmi malá a okolní prostředí není zcela nevodivé, dochází k samovolnému vybíjení a tím i k postupnému přechodu z úrovně logické jedničky do úrovně nuly Dochází tedy k zapomínání zapsané informace Z tohoto důvodu je nutné, aby byly údaje zapsané v dynamické paměti periodicky obnovovány Obnova se provádí tak, že se naráz přečtou hodnoty všech paměťových buněk umístěných v jednom řádků a následně se tyto hodnoty zapíší zpět Také při čtení se kapacita vybije tak, že se náboj spotřebuje na otevření tranzistorů čtení je tedy destruktivní operací a přečtená (zničená) informace se musí obnovit Kvůli nutnosti provádět Refresh mají dynamické paměti vyšší spotřebu el. Energie Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

4 Statická paměť RAM (SRAM) Slovem statická je myšleno to, že jednou zapsaný bit je v paměťové buňce držen po libovolně dlouhou dobu (pokud se nepřeruší napájení) a také to, že čtení není destruktivní, tzn. přečtením hodnoty bitu se obsah paměťové buňky neztrácí Informace uchována jen při zajištěném napájení Použito je 6 tranzistorů pro jednu paměťovou buňku a z toho plyne vyšší cena za jeden bit a větší plocha, kterou na čipu jedna paměťová buňka zabírá Základní buňku tvoří klopný obvod (mnohem složitější buňka než u paměti dynamické, ale je rychlejší a není nutné ji občerstvovat) Nízká spotřeba energie (nenabíjí se kondenzátory a překlápí se tranzistory a neprovádí se refresh) Kratší přístupová doba než u DRAM Nejčastěji používaný typ paměti v mikroprocesorové technice (právě protože netřeba provádět Refresh a paměti zde běžně používané nízké kapacity se prakticky nevyrábějí jako dynamické) 2 datové vodiče Data je určený k zápisu do paměti. Vodič označený jako \Data se používá ke čtení. Hodnota na tomto vodiči je vždy opačná než hodnota uložená v paměti. Při zápisu - se na adresový vodič umístí hodnota logická 1. Tranzistory T1 a T2 se otevřou. Na vodič Data se přivede zapisovaná hodnota (např 1). Tranzistor T1 je otevřen, takže jednička na vodiči Data otevře tranzistor T4 a tímto dojde k uzavření tranzistoru T3. Tento stav obvodu představuje uložení hodnoty 0 do paměti. Při čtení - je na adresový vodič přivedena hodnota logická 1, což způsobí otevření tranzistorů T1 a T2. Jestliže byla v paměti zapsána hodnota 1, je tranzistor T4 otevřen (tj. na jeho výstupu je hodnota 0) Jestliže byla v paměti zapsána hodnota 0, je tranzistor T4 uzavřen (tj. na jeho výstupu je hodnota 1) Výstupní log. úroveň je opačná oproti úrovni zapsané Výstupní log. úroveň je čtena přes vodič /DATA Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

5 Nevolatilní paměti Dosud jsme se seznámili s principem statických pamětí s náhodným přístupem (SRAM) a pamětí dynamických (DRAM) Oba typy pamětí po vypnutí napájecího napětí nenávratně ztrácí svůj obsah Takové paměti se nazývají volatilní (závislé na napájecím napětí) V moderních počítačích jsou volatilní paměti využívány v roli operační paměti, vyrovnávací paměti (cache) a zálohované paměti parametrů BIOSu Po zapnutí počítače nejsou ve volatilních pamětech uloženy žádné informace, tzn. ani strojový kód instrukcí, které by mohl mikroprocesor po zapnutí počítače začít zpracovávat Všechny počítače tedy musí obsahovat i nevolatilní paměť, jejíž obsah není závislý na napájení. V této nevolatilní paměti je uložen BIOS, který řídí činnost počítače po jeho zapnutí a umožní načtení operačního systému z disku Další nevolatilní paměti jsou v řídicí jednotce HDD, optické mechaniky, grafické karty apod. (obsahují firmware těchto periferií) Paměti ROM Vývojově nejstarší jsou paměti ROM (Read-Only Memory), do kterých jsou informace zapsány již při výrobě čipu jednou zapsanou hodnotu již nelze změnit Výroba ROM je velmi levná, jde o nejjednodušší formu uchování informací na křemíkových čipech Rychlost přístupu k datům je cca ns Nákladné je prvotní vytvoření masky pro výrobu čipů, proto se tyto typy pamětí vyplatí vyrábět pouze při velkém množství (desetitisíce) identických kusů Paměť ROM je vlastně kombinační logický obvod V mikroprocesorové technice používané pro uložení konstant, monitoru, programu u sériově vyráběné aplikace Paměti PROM: Paměť PROM neobsahuje po vyrobení žádnou pevnou informaci a je až na uživateli, aby provedl příslušný zápis informace. Tento zápis je možné provést pouze jednou a poté již paměť slouží stejně jako paměť ROM. Při výrobě je vyrobena matice obsahující spojené adresové vodiče s datovými vodiči přes polovodičovou diodu a tavnou pojistku z NiCr Takto vyrobená paměť obsahuje na začátku samé hodnoty 1 Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

6 programování, které se provádí ve speciálním přípravku, je založeno na destruktivním přerušení spojů v těch místech, kde má být zapsána logická nula Zápis informace se provádí vyšší hodnotou elektrického proudu (cca 10 ma), která způsobí přepálení tavné pojistky a tím i definitivně zápis hodnoty 0 do příslušné paměťové buňky. Zápis dat je prováděn po jednotlivých bitech tak, že je na příslušnou svislou vodivou cestu přivedeno relativně vysoké napětí (15-30V) a vodorovná vodivá cesta je uzemněna V místě spoje vodorovné a svislé vodivé cesty se nachází polovodičový prvek a k němu sériově připojený rezistor, kterými začne protékat poměrně vysoký proud, který způsobí, že se rezistor zahřeje na tak vysokou teplotu, že je jeho odporová část roztavena a spoj se přeruší bez možnosti jeho obnovy příslušný bit je trvale vynulován Paměti EPROM: Erasable Programable Read Only Memory Obsah paměti lze několikrát zapsat a smazat Mazání se však u těchto pamětí neprovádí elektrickým signálem, ale ultrafialovým zářením Obsah lze zapsat jen v programátoru (spec. zařízení) Paměťové buňky tvořeny tranzistory MOSFET s nábojem zanechaným na izolovaném hradle (udrží se v ní elektrický náboj po velmi dlouhou dobu, řádově desítky let) Tento náboj lze smazat ve všech buňkách současně delším působením UV záření Paměti jsou vybaveny okénkem, které UV propustí Levnější paměti okénko nemají- lze je tedy ale naprogramovat jen jednou (OTP One Time Programable) Zápis se provádí větším elektrickým napětím přivedeným na tranzistor, kde elektron překoná nevodivou vrstvičku, která elektrodu izoluje od substrátu a nemá již dostatečnou energii k tomu, aby přeskočil zpět Zapsaná informace je zapamatována a může být následně čtena tak, že se zjišťuje, zda je příslušný tranzistor ve vodivém či nevodivém stavu (elektrický náboj v izolované elektrodě otevírá kanál tranzistoru, který se stává vodivým) Tímto způsobem je možné, za použití vyššího programovacího napětí (cca 20V) zapsat do libovolného místa paměti EPROM bit s hodnotou nula Zápis jedničky do jediné paměťové buňky není bez smazání celé paměti možný Smazáním paměti se zapíše jednička do všech buněk Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

7 Mazání je možné několikrát opakovat, ovšem s tím, že se postupně vlastnosti čipu degradují a doba potřebná pro smazání se prodlužuje Smazané buňky mají obsah FFh EPROM obvody mají vývody pro napájení při běžném provozu a pro programovací napájení (vyšší) Režim programování se aktivuje vývodem PGM Programovací postupy i napětí se u jednotlivých typů různých výrobců liší. Programátor musí identifikovat typ a výrobce Tuto identifikaci lze číst při přivedení programovacího napětí na vývod A9 na datovém výstupu Paměti EEPROM: Paměti EEPROM umožňují programovací cyklus zkrátit jsou mazané elektricky Je možné mazání jednotlivých buněk (EPROM nebo FLASH se naproti tomu maže vždy celá) Zápis startován nastavením signálu WE (write enable) to spustí vnitřní automat, který se postará o smazání starého obsahu a zápis nové hodnoty. Programátor nebo počítač pak může provádět např. jiný výpočet a nakonec pozná, že nová hodnota byla zapsána, testem nejnižšího bitu, který je během fáze autonomního programování negován Zápis je podobný práci s RAM V současnosti se od použití této paměti upouští a využívá se paměti typu Flash Paměti FLASH velká kapacita čipu a relativně nízká cena Mazání je elektrické a využívá Fowler- Nordheimova tunelového jevu paměti se od EEPROM liší především tím, že je zápis i mazání prováděn po blocích, přičemž mazání je velmi rychlé přeprogramovatelná přibližně krát Pro mazání a programování je třeba přivést zvýšené programovací napětí na vývod Vpp Programování se provádí přes příkazový registr, do kterého mikropočítač po datových vodičích zapisuje povely (na rozdíl od EEPROM, kde je zápis řízen vestavěným automatem a podobá se zápisu do RAM) Příkaz ke smazání paměti je dvoubajtový, následován prodlevou a ověřením, že všechny buňky byly smazány Smazaná paměť má ve všech buňkách FFh Zápisem se pak vlastně nulují vybrané bity Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

8 Zapsat nulu lze vždy (i do nesmazané paměti) Zapsat bajt FFh nelze (je třeba celou paměť smazat) Před mazáním se nejdříve paměť přepíše bajty 00h (kvůli rovnoměrnému mazacímu proudu) Větší kapacity jsou dosaženy spojením několika malých Flash pamětí Tyto menší flash paměti tvoří tzv. bloky nebo sektory Při zápisu se nemusí nulovat a mazat celá velká paměť ale pouze jeden sektor (blok) U většiny čipů se udává minimální garantovaný počet přepisů/vymazání každého bloku v řádu stovek tisíc Jedná se zdánlivě o vysokou hodnotu, v porovnání s přepisovatelnými kompaktními disky či DVD, V případě, kdy FLASH paměti nahrazují disk, již může být tato hodnota kritická, hlavně při použití souborových systémů, které nedokáží rozložit zápisy tak, aby byl počet mazání každého paměťového bloku přibližně stejný Například souborový systém FAT, velmi často používaný právě pro FLASH disky, je nevýhodný, protože prakticky jakákoli změna v souborovém systému znamená zápis do alokační tabulky umístěné na pevném místě v za sebou jdoucích blocích Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

9 Časování paměti: Rychlost vyhledávání Rychlost vyhledávání je ovlivněna řadou faktorů. Datový prostor je organizován do banků, což jsou struktury definované určitým počtem řádek a sloupců. Aby bylo možné nalézt ty správná data, musí být napřed vybrán ten správný bank a následně musí dojít k vyhledávání řádku a sloupce. K účelu vyhledávání je definována řada příkazů. Délka těchto příkazů je uváděna v hodinových cyklech (T). Tak například 3T znamená tři hodinové cykly, 2.5T pak dva a půl hodinového cyklu. Cílem samozřejmě je dosáhnout co nejkratší doby vyhledávání, protože i počet hodinových cyklů má být ideálně co nejmenší. Dražší paměti se liší právě tím, že mají kratší dobu vyhledávání. Kratší v tomto případě znamená, že paměť dokončí operace rychleji, bez ohledu na nastavení, tedy bez ohledu na to, jak rychle jsou data skutečně čtena - je to tedy podobné jako například maximální rychlost automobilu. Výrobci obvykle značí časování pamětí následovně: Možné je ale i udávání hodnot obráceně, což více vyhovuje marketingovým Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

10 požadavkům (první je položka CAS Latency, která je v propagačních materiálech zmiňovaná více než často): Přestože toto značení neobsahuje veškeré parametry, udává ty nejdůležitější. Jinými slovy údaje poví o výkonu pamětí hodně. Řekněme si nyní něco o jednotlivých příkazech. Po té, co je vybrán bank (matice dat), je nutné nejprve vybrat řádek. Paměťový řadič vyvolá příkaz Row Address Strobe (tras) - jinak také Minimum RAS Active Time (minimální čas po vyvolání stavu Active pro stabilizaci). Tato operace trvá běžně pět či více cyklů a v podstatě udává, za jak dlouho je řádek použitelný - vyhledaný a připravený. Následuje příkaz RAS to CAS Delay (trcd), což je prodleva mezi hledáním řádku (RAS) a hledáním sloupce (CAS - Column Address Strobe), následovaný samotným vyhledáním sloupce, tedy operací CAS Latency (tcl). Po tomto vyhledání již jsou data přečtena. Název tcas(column Acces Strobe Latency) nebo tcl (cas latency) typické hodnoty (hodinových taktů) 2-5 trcd (RAS to CAS Delay) 3-5 popis Po tomto vyhledání již jsou data přečtena. prodleva mezi hledáním řádku (RAS) a hledáním sloupce (CAS) trp (Row Precharge) 2-5 obnoví data ve čtených buňkách tras (Row Address Strobe) 5-10 délka trvání adresace řádků CAS latency (CL) získáme ze vzorce tcac CL tclk Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

11 Kde je tcac Column Access Time a tclk je délka cyklu. Pro časování platí následující: CAS latency - platí, že čím nižší tím lepší trp - u nejlepších pamětí je tato hodnota 2. Opět platí - nižší je lepší. trcd - zde platí stejné pravidlo, jako pro trp a často lze použít i stejnou hodnotu. tras - zde je trochu zakopaný pes, jelikož nastavení těchto hodnot hodně záleží na daném čipsetu. Obr SPD čip Vlastní nastavení časování má vliv na výkon systému v jednotkách procent, vše však závisí na používaných aplikacích. Každá z pamětí má od výrobce určené optimální nastavení tohoto časování tak, aby bylo zajištěno, že v systému (z tohoto pohledu) stoprocentně poběží a nebudou s ní problémy. Výrobci tím navíc usnadňují život běžným (nezkušeným) uživatelům, kteří se tak nemusí o nic starat. Toto optimální nastavení je s dalšími hodnotami (jako velikost paměti, voltáž, rychlost, ) uloženo v SPD (Serial Presence Detect) čipu, přítomného na každém paměťovém modulu, ze kterého toto nastavení deska přečte. Pokud na paměti tento čip není nebo je třeba poškozen a deska tak nedetekuje doporučená nastavení, poté automaticky nastaví nejkonzervativnější hodnoty. Pokud některým uživatelům nastavené hodnoty (ať už ty nejnižší nebo ty z SPD čipu) nevyhovují, pak je mají možnost na většině základních desek změnit v BIOSu sami. Poslední věcí je označení Dual-Bank a Dual-Side. Tyto dva pojmy se nesmí zaměňovat, jelikož Dual-Side je označení pro umístění paměťových čipů na obou stranách pamětí, ale Dual-Bank je elektrický termín, který říká, že paměti jsou rozděleny na dvě elektrické části. Tyto pojmy jsou někdy důležité při řešení problémů s kompatibilitou u některých základních desek. Row Refresh Cycle Time (trfc) - Doba po vyvolání REF (viz dále) a opětovným nastolením stavu Active, tedy doba obnovy refreshe dat v banku. Některé řadiče umožňují také konfigurace dalších parametrů. Write Recovery Time (twr) je doba, která musí uplynout po zadání zápisu před tím, než bude vydán příkaz Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

12 Row Precharge. Pokud by byl tento zadán příliš rychle, budou obnovena data, která jsou příliš stará, tj. nestihne se zápis nových dat. Write to Read Delay (twtr) pro změnu udává, kolik cyklů musí uplynout před tím, než je vyvolána operace čtení po té, co právě proběhl zápis. Obdobně Read to Write Delay (trwt) značí prodlevu mezi čtením a následným zápisem. Důležitým parametrem je také Refresh Rate (tref). Paměťové čipy DRAM musí čas od času obnovovat veškerý svůj obsah, jinak se všechna data ztratí. Toto obnovování může probíhat po různě dlouhých okamžicích, udávaných v mikrosekundách (obvykle například 7.8µs). Délka je závislá na "hustotě" pamětí, tedy čím vyšší je kapacita čipu, tím musí být doba obnovování kratší, protože se musí vystřídat jednotlivé banky - čas totiž udává, za jak dlouho se má začít obnovovat další bank, nikoli jak dlouho se bude obnovovat jeden bank (od toho je zde čas trfc). Refresh se totiž obvykle neprovádí u všech banků současně, ale na střídačku. Čím bude prodleva mezi obnovováním banků delší, tím méně refresh operací se za určitý časový okamžik stane. To tedy znamená, že se zvýší pravděpodobnost ztráty dat, zároveň ale také vzroste výkon. To z toho důvodu, že v průběhu obnovy dat je bank nepřístupný jakékoli operaci. Cílem je tedy provádět co nejméně těchto operací, ale stále zaručit zachování obsahu. Problém s poklesem výkonu se pak snaží řešit Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

13 technologie zvaná Bank Interleave, která organizuje data prokládaně. Tím se zvyšují šance, že budou čtena data z banku, u nějž právě neprobíhá refresh. Bank Interleave může být různě intenzivní (2-way, 4-way...), kdy intenzivnější prokládání znamená vyšší výkon. Výpočet datového toku: Zadáno: DDR3 200 MHz efektivní frekvence (rozmezí MHz) Výpočet: Paměti mají 64b sběrnici = 8 B DDR3 je 2 3 = 8 bitů za takt Zdánlivá frekvence: = 1,6 GHz Výpočet datového toku: = 12,8 GB/s Drábek Tomáš 4. C Stránka /2009

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

Historie počítačů generací Generace počítačů Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky 3.1/2 0. generace: Konrad Zuse Zuse Z4

Historie počítačů generací Generace počítačů Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky 3.1/2 0. generace: Konrad Zuse Zuse Z4 Historie počítačů Počítače se vývojově rozdělují do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů (pozor, ne

Více

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák

ČVUT v Praze. Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Martin Řehák ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 6 Martin Řehák České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Katedra: mikroelektroniky Školní rok: 4/5 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student:

Více

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ

1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ 1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ Počítačové systémy Architektura počítače znamená jeho myšlenkový návrh, logické rozdělení na části, jejich propojení a stanovení jeho vlastností. V současnosti se používají

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Monolitické počítače

Monolitické počítače Monolitické počítače Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Monolitické počítače Jak ze

Více

Organ Transportation Conditions Sensoring

Organ Transportation Conditions Sensoring ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Sonda pro sledování podmínek převozu orgánů Organ Transportation Conditions Sensoring Diplomová práce Studijní program:

Více

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta Mikroprocesorová

Více

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit

Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit Ústav automatizace a měřící techniky Záznamová karta pro mikroprocesor Rabbit Diplomová práce Tomáš Kreuzwieser Brno, 2004 Zadání diplomové práce... Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Algoritmy pro komunikaci periferních obvodů s mikropočítačem Peripheral Circuits of Microcomputer

Více

Základy uživatelských programů (začátečníci)

Základy uživatelských programů (začátečníci) Základy uživatelských programů (začátečníci) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek, Pavel Simr Květuše Sýkorová ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (ZAČÁTEČNÍCI) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek,

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Ekonomická informatika

Ekonomická informatika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomická informatika Vypracované okruhy ke SBZ Brno 2004 2 Obsah Okruh 1 Teoretické základy informatiky Obecná teorie systémů.

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD Úvodem 2 Vypalování obecně 2 CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD 2 Zapisovatelné CD (CD-R) 4 Přepisovatelné CD (CD-RW) 5 Minimální vybavení 5 Rozhraní na trhu 6 SCSI versus IDE 6 Jaké použít SCSI?

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC Výzva Váš tým byl osloven místním sdružením KROK, které úspěšně pomáhá s léčbou drogově závislým. Sdružení chce koupit do klubovny nové počítače, tiskárnu a scanner. Připojení

Více

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund Vlastnosti a využití displejů Petr Zikmund Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce popisuje principy a vlastnosti jednoho ze zobrazovacích zařízení displeje. Technologií, na jejichž základě displeje

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Bakalářská práce Návrh diskového pole pomocí flashdisků Jakub Pavčo Vedoucí

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr Ústí nad Labem 2011 Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako

Více

16-ti bitové procesory

16-ti bitové procesory 16-ti bitové procesory Mikroprocesor 8086 jde o universální 16-ti bitový mikroprocesor, který je schopen provádět operace s 16-ti bitovými čísly. S okolím komunikuje po 16-ti bitové datové a 20-ti bitové

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

Přenosná média Josef Horálek

Přenosná média Josef Horálek Přenosná média Josef Horálek Přenosná média = Účelem těchto médií je umožnit výměnu dat mezi počítači = Postupně bylo vyvinuto několik přenosných systémů = floppy disk = megnetooptický disk = CD = DVD

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více