Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o."

Transkript

1 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŘÍJEN 2013 Zpracovala: Mgr. Jitka Pojmanová, ředitelka Mgr. Iva Bosáková, sociální pracovnice

2 1. ÚVOD Dětský domov a ŠJ Chomutov nezpracovává svou výroční zprávu plně v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Výroční zpráva našeho domova slouží pro vlastní potřebu, a též pro potřeby OŠMT Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterému se pravidelně předkládá. Struktura výroční zprávy nevychází z 7, odst. 1) Vyhlášky č. 15/2005 Sb., neboť osnova je přizpůsobena základním, středním a vyšším odborným školám. Práce v dětském domově se ovšem od práce škol výrazně liší, proto byla použita struktura, která plně vyhovuje našim účelům. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název dle zřizovací listiny: Sídlo: Právní forma: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace Čelakovského 822, Chomutov příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Ředitelka: Součásti: Odloučená pracoviště: Telefon: Ústecký kraj Mgr. Jitka Pojmanová Školní jídelna Cvičný byt, Kamenná 5104, Chomutov KOBY I, KOBY II, Studentská 1242, Jirkov ústředna, ředitelka Fax: Kontaktní y: Webové stránky: PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDOUCÍCH FUNKCÍ Statutární zástupce ředitele, ekonom/rozpočtář: Vedoucí vychovatelka, zástupkyně ředitele pro výchovu: Vedoucí školní jídelny: Bc. Hana Novotná Bc. Petra Petreková Olga Rigdová 2

3 3. NÁPLŇ ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA Dětský domov a ŠJ Chomutov vykonává soudem nařízenou ústavní výchovu u dětí a mládeže, které nemají závažné poruchy chování, a to podle zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění zákona č. 383/2005 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s Vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění. DĚTI JSOU PŘIJÍMÁNY DO DD PROSTŘEDNICTVÍM DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ: 1. Dětský diagnostický ústav v Liberci dívky a chlapci plnící povinnou školní docházku; 2. Diagnostický ústav pro mládež v Praze, Lublaňská 33 chlapci po skončení povinné školní docházky; 3. Diagnostický ústav pro mládež, Praha-Hodkovičky dívky po skončení povinné školní docházky. Kapacita dětského domova je 60 dětí umístěných v šesti rodinných skupinách. Součástí zařízení je i byt 3+1 v panelovém domě, který slouží jako tzv. cvičný byt. Od října 2009 fungují při dětském domově komunitní byty kolejního typu, ve kterých žijí děti od 16ti let výše připravující se na odchod do samostatného života. DĚTSKÝ DOMOV A ŠJ ZAJIŠŤUJE POTŘEBY DĚTÍ, A TO PO STRÁNCE: a) výchovné s co největším důrazem na model života v rodině, respektuje individualitu a schopnosti dětí, podporuje jejich zájmy a schopnosti a snaží se v každém dítěti upevnit zdravé a správné výchovné návyky potřebné v samostatném životě; b) vzdělávací zajišťuje optimální podmínky pro vzdělávání, dohlíží na pravidelnou školní docházku, se školami je v neustálém kontaktu, zároveň důsledně dbá na mimoškolní přípravu na vyučování; c) sociální poskytuje finanční a materiální zabezpečení dětí do doby jejich odchodu z dětského domova. Dětský domov a ŠJ Chomutov usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí i dalšími příbuznými z okruhu širší rodiny, umožňuje plánované i neplánované návštěvy v rodině a na základě žádosti zákonných zástupců realizuje pobyty dětí v rodině v období prázdnin a víkendů. Na druhé straně spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností a Krajským úřadem Ústeckého kraje, resp. Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, za účelem umístění dětí do náhradní rodinné péče, a to v případě, že o ně biologičtí rodiče neprojevují soustavný a opravdový zájem. 3

4 DĚTSKÝ DOMOV A ŠJ CHOMUTOV BYL V OBDOBÍ OD 1. KVĚTNA 2010 DO 31. SRPNA 2012 REALIZÁTOREM PROJEKTU BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/ Projekt vycházel z potřeb cílové skupiny, kterou tvoří děti z dětských domovů ve věku od 16 let výše. Cílem projektu bylo usnadnit dětem z dětských domovů přechod do běžného života, kde již nebudou mít sociální vazby, které jim poskytuje dětský domov. Do projektu bylo zapojeno 12 dětských domovů z Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje. Každý z účastníků prošel 5 klíčovými aktivitami: 1) Hledání životní vize Cílem programu je dlouhodobá a odborná příprava dětí na jejich cestě do samostatného života a dospělosti. Jde především o přípravu týkající se osobního uplatnění v životních rolích, profesní nasměrování a příprava na budoucí uplatnění v zaměstnání. 2) Ekonomická gramotnost Cílem programu je posílení sociálních kompetencí dětí se zaměřením na jejich ekonomickou gramotnost, stejně jako posílení obecných dovedností plánování a hospodaření. 3) Manuál pro život Manuál vytvořený v této aktivitě by měl být pomocníkem pro děti při přechodu do běžného života. Bude obsahovat praktické situace, které by mohly děti potkat, včetně popisu jejich řešení. Jedná se především o situace jako je kontakt s úřady, školami, finančními subjekty či pomoc při hledání zaměstnání, volnočasových aktivit apod. 4) Komunitní bydlení kolejního typu Komunitní bydlení dává mladým lidem možnost si za předem daných podmínek a pravidel vyzkoušet samostatný život za pomoci pedagogů-průvodců. Mladí lidé si budou sami hospodařit se svěřenými finančními prostředky, předkládat jejich vyúčtování, plně pečovat o svěřené bytové i nebytové prostory a zabezpečovat chod domácnosti. 5) Letní a víkendové brigády Smyslem aktivity je zapojení dětí do letních a víkendových brigád s cílem získání pracovních návyků, učení se skutečné práci, režimu a organizaci pracovního dne, včetně uvědomění si hodnoty peněz a hospodaření s reálně vydělanými příjmy. Projekt se zaměřoval nejen na děti, ale také na pedagogy, na posílení jejich klíčových znalostí a dovedností v pedagogické a poradenské činnosti. Výstupem bylo vytvoření výukových modulů pro děti i pedagogy. Vzdělaní pedagogové a děti povedou k lepší symbióze v dětských domovech a ke kvalitnějšímu životu dětí po skončení ústavní výchovy. Více informací o realizaci projektu a vzdělávací materiály, které byly výstupem klíčových aktivit, naleznete na webových stránkách: 4

5 DĚTSKÝ DOMOV A ŠJ CHOMUTOV JE V OBDOBÍ OD 1. DUBNA 2012 DO 31. BŘEZNA 2014 REALIZÁTOREM PROJEKTU HERKULES, CZ.1.07/1.2.35/ Projekt podporuje děti z našeho dětského domova v jejich zapojení do společnosti formou podpory sportovních aktivit. Cílem projektu je posílit v dětech pocit sounáležitosti, zodpovědnosti, motivace, a možnost rozvíjet svou osobnost a fyzickou a psychickou kondici. Sport hraje důležitou roli v rozvoji a zdokonalování jedince, cílevědomosti, systematičnosti a účelovosti lidského snažení. Projekt jsme zaměřili tímto směrem, neboť si uvědomujeme, že tyto vlastnosti a charakteristiky jsou velmi důležité v rámci sociální inkluze dětí žijících v dětských domovech. Naše děti jsou v důsledku genetického vybavení a vlivem působení rizikového prostředí méně odolné vůči sociálně-patologickým vlivům. Právě sport může být jedním z nástrojů, který pomůže vytrhnout děti ze skleníkového prostředí dětského domova a snáze je tak zapojit do společnosti. Vedle dětí podporuje projekt pedagogické pracovníky dětského domova, pro něž pořádá semináře se sportovními odborníky, trenéry sportovních klubů, zaměřené na motivaci dětí, diagnostiku dětí a evaluační techniky. Účastníci projektu jsou zapojeni do 6 klíčových aktivit: 1. Diagnostická metodika 2. Semináře pro pedagogické pracovníky 3. Individuální plán 4. Účast na sportovních akcích 5. Besedy 6. Soustředění V projektu bude podpořeno celkem 30 dětí a 20 pedagogických pracovníků z Dětského domova a ŠJ Chomutov. Jedná se o grantový projekt Ústeckého kraje, podpořený ve Výzvě č. 1 GP oblast podpory 1.2 Více informací o realizovaných aktivitách naleznete na webových stránkách: 5

6 4. STATISTICKÉ ÚDAJE ÚDAJE O DĚTECH Evidenční stav dětí k : 55 Evidenční stav dětí k : 52 Přijaté děti: 11 Propuštěné děti: 14 z toho zrušení ústavní výchovy, předb. opatření: 6 konec přípravy na povolání: 0 přemístění do jiného DD: 2 přemístění do DDŠ nebo VÚ: 2 odchod do NRP (adopce, pěstounská péče): 2 plnoletost, odchod na vlastní žádost: 2 zrušení dohody o setrvání v DD: 0 Nejmenší počet dětí během školního roku: 46 Největší počet dětí během školního roku: 55 VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ K předškolní věk (MŠ): 10 mladší školní věk (1. až 5. třída): 18 starší školní věk (6. až 9. třída): 12 děti po skončení povinné školní docházky: 12 celkem: 52 Počet plnoletých dětí na zařízení ke dni : 5 K zápisu do 1. ročníku základní školy šly 3 děti, všechny tři byly přijaty ke vzdělávání na základních školách. Dvě děti měly s ohledem na věk fyziologický odklad školní docházky. U předškolních dětí realizujeme přípravné ročníky při základních školách nebo probíhá předškolní příprava pod vedením vychovatelek přímo v dětském domově. Od ledna 2013 byl přijat pedagog pro vzdělávání, který se zaměřuje na mimoškolní přípravu a doučování dětí. Graf č. 1: Věkové složení dětí k

7 DŮVODY PRO UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO DDaŠJ CHOMUTOV nízká socio-ekonomická úroveň rodiny 4 poruchy chování u dítěte (záškoláctví, útěky z domova, nerespektování autority dospělého) 5 zanedbání péče ze strany rodičů 21 rizikové chování rodičů (agresivita, alkoholismus, toxikomanie, prostituce) 16 týrání dítěte 3 ukončení náhradní rodinné péče, resp. pěstounství 3 celkem: 52 Graf č. 2: Důvody pro umístění dětí do DDaŠJ Chomutov Odborní pracovníci podle stavu k : Odborní pracovníci Speciální pedagogové Vychovatelé vč. ved. vychovatelů Asistenti pedagogů Psychologové celkem z toho ženy ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH se vzděláním vysokoškolským vyšším středoškolským odborným 7 přepočtení na plné zaměstnance Zdravotničtí pracovníci Sociální pracovníci Ostatní odb. pracovníci* * ostatní odborní pracovníci pedagog pro vzdělávání

8 SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ KE DNI Mgr. Bartoňová Dagmar pedagog vychovatelka denní 2. Bízová Margit pedagog vychovatelka denní 3. Mgr. Bosáková Iva ostatní sociální pracovnice 4. Bosáková Eliška ostatní referent majetkové správy 5. Bulínová Lada ostatní bezpečnostní pracovník 6. Dvořáčková Vladimíra pedagog pedagog volného času 7. Dvořáková Erika ostatní referent majetkové správy MD 8. Dubská Jana ostatní uklízečka 9. Ehertová Jana pedagog vychovatelka denní 10. Gunárová Jitka ostatní uklízečka 11. Hanková Věra ostatní bezpečnostní pracovník 12. Havelka Stanislav pedagog vychovatel denní 13. Hofbauerová Soňa pedagog vychovatelka denní 14. Jirásková Jana pedagog vychovatelka denní 15. Jechová Jindřiška ostatní kuchařka 16. Karásková Lenka pedagog vychovatelka denní 17. Bc. Karásková Lenka pedagog vychovatelka denní 18. Lavitschková Eva pedagog vychovatelka denní 19. Lávičková Dobroslava pedagog vychovatelka denní 20. Lelovská Renata pedagog vychovatelka denní 21. Mandát Stanislav pedagog vychovatel denní 22. Bc. Novotná Hana ostatní statutární zástupce ředitele, ekonom 23. Nucová Pavla pedagog vychovatelka denní 24. Petrek Pavel pedagog vychovatel denní 25. Bc. Petreková Petra pedagog vedoucí vychovatelka 26. Petrů Miloslava pedagog vychovatelka denní 27. Podrahová Marcela ostatní bezpečnostní pracovník 28. Mgr. Pojmanová Jitka speciální pedagog ředitelka 29. Porcal Josef pedagog vychovatel denní 30. Porcalová Helena ostatní bezpečnostní pracovník 31. Rigdová Olga ostatní vedoucí stravování 32. Saláková Romana ostatní bezpečnostní pracovník 33. Stanková Alžběta ostatní bezpečnostní pracovník 34. Straková Věra pedagog vychovatelka denní 35. Šandor Miroslav ostatní údržbář 36. Šepelová Alena pedagog vychovatelka denní 37. Šťastná Iva ostatní bezpečnostní pracovník 38. Tröglová Martina ostatní bezpečnostní pracovník 39. Mgr. Vaverka Jakub pedagog pedagog pro vzdělávání 40. Velčovská Jana ostatní švadlena 41. Vrublová Dagmar ostatní bezpečnostní pracovník 42. Zemková Zdeňka ostatní bezpečnostní pracovník 8

9 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŠKOLY, KTERÉ DĚTI NAVŠTĚVOVALY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola Chomutov, ul. 17. listopadu 4728 Základní škola Chomutov, ul. Na Příkopech 895 Základní škola Chomutov, ul. Školní 1480 Základní škola Chomutov, ul. Písečná 5144 Základní škola Chomutov, ul. Hornická 4387 Základní škola Chomutov, ul. Akademika Heyrovského 4539 Základní škola Chomutov, ul. Zahradní 5265 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Soukromá hotelová škola Bukaschool, Most Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, p.o. Mateřská škola je zřízena přímo v dětském domově Graf č. 3: Počty dětí na školách CHOVÁNÍ DĚTÍ V průběhu školního roku nebyl ze strany dětí z dětského domova registrován žádný trestný čin, který by řešila Policie ČR. Ve školním roce 2012/2013 jsme evidovali 1 útěk dítěte ze zařízení. Jednalo se o chlapce, který měl dlouhodobé výchovné problémy, kvůli nimž byl koncem letních prázdnin přemístěn do výchovného ústavu. Namátkovými testy nebyl zjištěn žádný případ užívání omamných návykových látek u dětí. Tři děti byly v průběhu školního roku na základě doporučení DPA hospitalizovány v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Jedno dítě bylo přijato k hospitalizaci do Léčebny v Dobřanech. 9

10 Dětský domov a ŠJ Chomutov má vypracován Rámcový program pro předškolní vzdělávaní a Minimální preventivní program a environmentální výchovu. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně-patologickým jevům a utváření správných postojů ve smyslu zvládání zátěží a problémů. Environmentální výchova poskytuje dětem kvalitní základ pro vztah k životnímu prostředí = partnerský vztah člověka a přírody. Na fungování Minimálního programu prevence a environmentální výchovy dohlíží vychovatelé rodinných skupin. Kapitoly z dané problematiky jsou začleněny do výchovných zaměstnání na všech rodinných skupinách, jsou přizpůsobeny individualitě a věku dětí. V rámci přiblížení a zkvalitnění tématiky je pro pedagogické pracovníky i pro děti připravena široká nabídka odborné literatury, metodické pomůcky a vybavení, jsou pořádány odborné semináře a velký důraz je kladen i na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zařízení spolupracuje se specializovanými institucemi a odborníky: dětský obvodní lékař, pedagogicko-psychologická poradna, neurologové, další odborní lékaři, stomatologové, kliničtí psychologové, psychiatři, Policie ČR aj. Děti pravidelně využívají široké nabídky zájmových kroužků a aktivit organizovaných školami, Domem dětí a mládeže v Chomutově, sportovními kluby a zájmovými organizacemi v blízkém okolí. Dále se účastní akcí pořádaných dětskými domovy, nadacemi a jinými organizacemi (společenské akce, výlety, besídky, návštěvy kin, divadelní představení, prázdninové pobyty apod.). 6. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH, GRANTOVÝCH PROGRAMECH A SOUTĚŽÍCH Děti jsou maximálně podporovány při výběru zájmových kroužků na školách i mimo ně. Pro děti je rovněž připravena široká škála aktivit přímo na zařízení pod vedením pedagoga volného času i dalších školených pedagogických pracovníků. V souvislosti s realizací projektu Herkules jsou děti zapojeny do sportovních klubů atletiky, kanoistiky, plavání a tenisu. DĚTI NAVŠTĚVUJÍ TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY: a) na dětském domově literární kroužek, knihovna keramická dílna zahrada relaxační techniky taneční kroužek nácvik tematických tanců b) na školách a v zájmových organizacích Základní umělecká škola Chomutov zpěv, kreslení Dům dětí a mládeže Chomutov Hokejový klub Piráti Chomutov 10

11 Dětský domov a ŠJ výborně spolupracuje s městem Chomutov. Účastní se mnohých aktivit, které jsou v rámci města pořádány, některé akce naše děti zpestřují svými nacvičenými vystoupeními. Dětský domov má uzavřeny smlouvy s firmou Kultura a sport Chomutov, s.r.o. Pravidelně využíváme především možnost koupání v aquaparku a bruslení na zimním stadionu, stejně tak nabídky na zajištění kulturního programu pro děti i dospělé. Velmi si vážíme také spolupráce s Chomutovským zooparkem, kde díky volnému vstupu mohou vychovatelé s dětmi trávit příjemné chvíle dlouhými procházkami v přírodě mezi zvířaty. Sportovním aktivitám se děti věnují celoročně společně s vychovateli. K dispozici mají horská kola a nebrání se dlouhým vyjížďkám do přírody Krušných hor, kompletní vybavení pro míčové sporty, in-line bruslení, lyžování, v létě jsou pro děti připraveny bazény na zahradě dětského domova, prolézačky pro nejmenší nebo trampolína. Ve školním roce využíváme nabídky 14. základní školy v Chomutově a pravidelně docházíme do tamější tělocvičny. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ AKCE, KTERÝCH SE DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÚČASTNILY: v zimních měsících děti vyjíždějí na blízké sjezdovky v doprovodu vychovatelů Den zvířat v Zooparku Chomutov Vinobraní ve skanzenu Stará ves Family day ve firmě Parker Hannifin Halloweenské zábavné odpoledne Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Chomutově Mikulášská show v Zooparku Chomutov Karneval na ledě Velikonoce na Lesné Vystoupení na MDŽ Den Země v Zooparku Chomutov Pálení čarodějnic Akademie dětského domova na závěr školního roku a mnohé další Dětský domov pravidelně pořádá tzv. Žirafí dny. Ty probíhají tak, že každá rodinná skupina si pro ostatní připraví tematický, zábavně-výukový celodenní program, plný zajímavých informací, her a soutěží. Dětský domov se rovněž zapojuje do projektů v rámci České republiky, regionu i města. Finančně byly podpořeny tyto projekty: Projekt Budoucnost pro Samuela (viz. kapitola 3. Náplň činnosti DD); Projekt HERKULES (viz. kapitola 3. Náplň činnosti DD); Projekt Vánoční strom splněných přání realizovaný v hypermarketu Globus Nadační fond Schody do života a spolupráce s firmou Stella Metalli, s.r.o. Více informací o projektu naleznete na stránkách: Velmi si vážíme nabídky na spolupráci od hypermarketu Globus Chomutov, který organizuje vánoční akci pro děti z dětských domovů, kdy pomáhá prostřednictvím dobrých lidí (zákazníků) vyplnit dětská přání. Děkujeme tímto, že jsme do projektu byli přizváni a děkujeme všem zákazníkům Globusu, kteří se na plnění přání podílí. 11

12 PRÁZDNINOVÉ POBYTY Děti se v letních měsících zúčastnily těchto rekreací: Rodinné skupiny si individuálně plánují výjezdy či výlety s dětmi do bližších i vzdálenějších koutů ČR, např. na Měděnec; Uspořádání zimního a letního sportovního soustředění v rámci projektu HERKULES na Klínovci v hotelu 3star - Zimní rekreace dětského domova na Červenohorském sedle; Letní rekreace v Harrachově v hotelu Šedý Vlk; Letní rekreace v hotelu Bezděz, Staré Splavy; Letní rekreace v Medlově; Dětská ozdravovna Olivovna, Říčany u Prahy; Letní dětský tábor Velké Žernoseky; Vodácký výjezd dětí na Ohři s Mgr. Jakubem Vaverkou a Janou Ehertovou. Pobyty dětí na rekreacích a letních dětských táborech jsou plně hrazeny z provozních prostředků dětského domova. Vzhledem k tomu, že se dětský domov obtížně vypořádává s řešením pohledávek rodičů dětí vůči zařízení, a tím přichází o příspěvky do provozní pokladny, je organizování letních prázdnin finančně nákladné. Situaci zvládáme zejména díky laskavé spolupráci Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, z jejíž nabídky rekreačních zařízení využíváme rekreační objekty s finanční podporou unie za velmi příznivé ceny. 7. HODNOCENÍ PEDAGOGICKÉHO ÚSEKU V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Zpracovala: Bc. Petra Petreková 1. Příprava dospělých klientů na vstup a zařazení se do společnosti V průběhu školního roku pokračovalo v domově zaměření na přípravu klientů na výběr povolání a úspěšné zařazení do společnosti po ukončení studia a nástupu do pracovního poměru. Děti byly vzdělávány v různých oblastech, např. trh práce, ekonomická gramotnost, partnerské a mezilidské vztahy, vzdělávání při zaměstnání apod. V rámci této aktivity se dospívající zúčastnili brigád v době letních prázdnin, aby si osvojili pracovní návyky. 2. Podpora zájmových a volnočasových aktivit u dětí PROJEKT HERKULES V průběhu celého školního roku byl realizován projekt nazvaný Herkules, jehož hlavním cílem je sledovat, jak se při pravidelných sportovních aktivitách budou měnit charakterové a volní vlastnosti dětí. Proběhlo testování fyzického stavu dětí a měření poměru tuku a svaloviny v těle. Děti se angažují převážně ve čtyřech disciplinách atletika, tenis, plavání a kanoistika. Za dva roky sportování by se mělo ukázat, zda je sport vhodným výchovným a motivačním prostředkem u dětí vyrůstajících v dětských domovech. Úspěchy dětí mohou po skončení projektu motivovat jednotlivce, aby ve sportu pokračoval i nadále. V rámci vhodné motivace se pro děti uskutečnila řada přednášek k jednotlivým sportům, ke zdravovědě, první pomoci a ke správnému a zdravému životnímu stylu. 12

13 3. Školní prospěch dětí Pedagog pro vzdělávání je velkou pomocí při přípravě dětí do školy. Nadále doprovázel děti do pedagogicko-psychologické poradny, v případě potřeby ke klinickému psychologovi, zajišťoval odbornou výměnu informací mezi vychovateli a vzdělávacími institucemi, neboť se výborně orientuje v problematice předškolní přípravy a metodiky vzdělávání u všech věkových kategorií dětí žijících v dětském domově. Díky jeho odbornému výkladu se děti rychleji učí látku, kterou nestihly vstřebat ve škole. 4. Intervize jednotlivých skupin Pravidelným měsíčním hodnocením vzniká přehled o vývoji výchovného procesu u jednotlivých dětí, který umožňuje aktuálně reagovat na nové projevy dítěte a plánovat další postupy, což přispívá k prevenci rozvoje patologického chování jedince. 5. Akce a výchovné zaměření rodinných skupin V náplni výchovných programů byl kladen důraz na zavedení pravidelné četby na skupinách. Bylo zavedeno večerní hodnocení celého dne, kde děti samy hodnotí průběh dne a sebe samotné a diskutují společně o problémech na skupině. Děti se účastnily různých sportovních klání jako diváci, ale i jako soutěžící. Velmi úspěšná je v soutěžích i naše studentka soukromé gastronomické školy v Mostě. V průběhu školního roku se tři studenti učebního oboru Kuchař - číšník zúčastnili pracovní stáže v Německu, kde byli velmi chváleni. 6. Odpočinek a rekreace dětí V rámci aktivního odpočinku dětí, bylo připraveno několik akcí ve formě pobytů: - zimní lyžařský pobyt na Klínovci, předvánoční pobyt na lyžích na Červenohorském sedle, - jarní prázdniny pro vybrané děti v Orlických horách, - v létě pak rekreační pobyty v Harrachově, Medlově, na Máchovo jezeře a letní dětský tábor v Žernosekách. Patnáct dětí se v průběhu prázdnin zotavovalo v dětské ozdravovně Olivovna v Říčanech u Prahy. Protože byly děti velmi chválené ze strany personálu jednotlivých rekreačních objektů, lze konstatovat, že pedagogičtí pracovníci se skutečně snaží co nejlépe působit na děti a jejich chování ve společnosti a mimo zařízení dětského domova. Ze strany sociálních pracovníků, kteří navštěvují své klienty po celé republice, slýcháme chválu na úroveň dětského domova v Chomutově, což je pro všechny zaměstnance kladná zpětná vazba. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na další vzdělávání pracovníků dětského domova je kladen velký důraz, neboť vedení dětského domova vychází z konceptu celoživotního vzdělávání. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mohou čerpat ze široké nabídky akreditovaných seminářů a vzdělávacích akcí, které jsou aktuálně zaměřeny na výkon jejich profesí a vhodným způsobem rozšiřují a doplňují znalosti dané problematiky, čímž přispívají ke zkvalitnění péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostor je vytvořen rovněž pro pracovníky, kteří individuálně doplňují svoji kvalifikaci studiem na vysokých školách. 13

14 8. ÚDAJE O KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI Kontrola z Okresního státního zastupitelství v Chomutově byla provedena v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění, v uplynulém školním roce celkem 4x. Nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrola Krajské hygienické stanice proběhla ve školním roce 2x. Při pravidelné prohlídce stravovacích prostor nebyly shledány žádné závady. Pravidelné školení zaměstnanců v BOZP a PO proběhlo v dubnu 2013, zaměstnanci byli přezkoušeni testem. 9. STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ Odvolání rodičů proti stanovení příspěvku na částečnou úhradu péče nebylo řešeno. 10. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ŽIVOTA DĚTÍ Každoročně je věnováno hodně pozornosti zlepšování podmínek života dětí. Na realizaci se podílí vedle odborných firem rovněž zaměstnanci dětského domova, a to také díky štědré podpoře sponzorů, ve formě finanční i materiální pomoci. Zhodnocení činností technického úseku ve školním roce 2012/2013: Na objektech dětského domova probíhá pravidelná údržba stěn a sanace omítek, které jsou poškozené prolínající vodou z důvodu chybějící hydroizolace. Ve školním roce 2012/2013 nadále probíhala sanace omítek na všech budovách. Situaci se daří držet pod kontrolou díky vysoušečům zapůjčeným z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Každoročně se maluje provozní kuchyně, dle potřeby také sklady potravin. Zkvalitnění života dětí se snažíme docílit rovněž pomocí úpravy rodinných skupin. V průběhu školního roku a o prázdninách se realizovaly tyto práce: rekonstrukce podlahových krytin na 4.RS, 5.RS a 6.RS, malování na 4.RS, 5.RS a 6.RS, oprava maleb na ostatních rodinných skupinách, výměna osvětlení, doplnění kuchyňských obkladů v jídelnách na rodinných skupinách, opravy kuchyňských linek a výměna baterií, opravy šatních skříní, pořízení nových šatních skříní. Úpravy probíhají taktéž v areálu dětského domova ve venkovních prostorách a na zahradě. Ve školním roce 2012/2013 došlo k vyčištění všech svodů a kanalizace, výměně okapů, svodů a žlabů, výměně vrat na oplocení dětského domova, pokládce obrubníků kolem trávníků, byla provedena drenáž na zahradě s cílem odvést spodní vodu do kanalizace, došlo k opravě plynových kotlů, k úpravě zeleně prořezání stromů a keřů atd. V činnosti pokračuje Relaxační a vzdělávací centrum pro děti, které respektuje individuální přístup ke vzdělávání dětí a poskytuje zázemí pro odreagování se od všedních povinností. Relaxace jsou prováděny dle pravidelného harmonogramu u všech dětí v dětském domově. Na doučování děti dochází dle naplánovaného harmonogramu, nebo dle aktuálních potřeb 14

15 V říjnu 2009 byly do provozu uvedeny komunitní byty kolejního typu v Jirkově pro skupinu dětí od 16 let připravující se na odchod z dětského doma (tzv. KOBY I.) a pro klienty ve věku od 18 let výše, kteří mají podepsánu smlouvu o prodlouženém pobytu v DD po skončení ústavní výchovy (KOBY II.). Činnost bytů pokračovala i v tomto školním roce. V prostorách dětského domova i nadále funguje Projektové centrum. V dubnu 2012 byla v souvislosti s ukončením realizace projektu Budoucnost pro Samuela ukončena nájemní smlouva komunitního bytu v Kostnické ulici v Chomutově. Děti se však přestěhovali do cvičného bytu dětského domova na Kamennou, abychom mohli v myšlenkách projektu nadále pokračovat. V souvislosti se získáním dotace na realizaci projektu HERKULES byl plně vybaven sportovní sklad a posilovna pro děti, která byla zřízena v prostorách dětského domova. Mezi partnery, kteří dlouhodobě podporují náš dětský domov, patří: Krajský úřad Ústeckého kraje Jatky Jirkov Statutární město Chomutov Danone, a.s. COPYCOLOR stavebniny UNICOL a.s., CV DATASOFT Chomutov MD COLOR v.o.s. RANKO, spol. s r.o. Podkrušnohorský zoopark CV NONAC CV DDM Chomutov Roman Vitouš, fi. VIZAB Sady a školky, Jirkov CITUS Litoměřice Globus Chomutov Díky laskavé podpoře sponzorů byl v srpnu r do dětského domova předán k bezplatnému užívání další automobil Renault Kangoo, který je využíván nejen pro zásobování, ale rovněž pro výjezdy vychovatelů s dětmi na volnočasové aktivity a pobyty v přírodě. Nesmírně si vážíme podpory všech sponzorů a upřímně děkujeme za jejich vřelou pomoc. Vozový park dětského domova čítá tři automobily 2x Renault Kangoo, 1x Ford Transit. 11. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI EKONOMICKO-SPRÁVNÍHO ÚSEKU Zpracovala: Bc. Hana Novotná PERSONÁLNÍ OBLAST: V oblasti personální došlo v uplynulém období k drobným změnám. Z naší organizace během roku neodešel žádný zaměstnanec. V průběhu tohoto období nově nastoupil pedagog Mgr. Jakub Vaverka. PROVOZNÍ OBLAST: V roce 2013 jsme na provoz obdrželi 4,861 mil. Kč. Z přidělených příspěvků na provoz jsme uhradili např tis. Kč potraviny 103 tis. Kč drogerie 110 tis. Kč ošacení dětí 15

16 89 tis. Kč učební pomůcky 85 tis. Kč kapesné dětí 125 tis. Kč stravování dětí mimo DD 250 tis. Kč telefony, internet, servis PC 105 tis. Kč letní dětské tábory a rekreace 55 tis. Kč zájmová činnost dětí Technický pracovník úseku se zabýval drobnými opravami na všech rodinných skupinách, probíhalo malování, výměna podlahových krytin na vybraných rodinných skupinách, výměna světlení, rekonstrukce a oprava čelních vrat a oplocení, odvodnění budovy č.p. 853 včetně instalace zpětné klapky vnitřní kanalizace, oprava klempířských prvků na budovách č.p. 822, 823, 853, vše dle harmonogramu plánovaných oprav. Vše se mohlo realizovat i s přispěním sponzorů finančními částkami nebo věcnými dary. Díky sponzorům využíváme i bezplatný pronájem dvou automobilů Renault Kangoo. Přijaté dary jsou i přílohou tohoto hodnocení. Hospodaření jednotlivých rodinných skupin probíhá podle započaté změny, to znamená, že každá RS má zřízen svůj bankovní účet a během měsíce hospodaří s penězi převedenými na stravování, ošacení, drobné výdaje. Na konci měsíce předkládá pověřený pracovník (vychovatel) vyúčtování. Tento systém hospodaření umožňuje lépe sledovat vynakládání peněz na určitý druh výdaje a srovnávat i hospodaření jednotlivých RS. Přínos tohoto systému vidíme v průhledném hospodaření, a tím i lepší možnost přijímat opatření k úsporám. Dluhy na ošetřovném od rodičů byly v průměru 8 tis. Kč měsíčně, což v celkové částce cca 96 tis. Kč za rok představuje např. jeden čtrnáctidenní výjezd všech dětí. Sponzorské smlouvy dary v období r. 2013: 1. Roman Vitouš VIZAB ,- Kč 2. Milan Novotný 5 500,- Kč 3. Čestmír Dohnal 5 000,- Kč 4. Charitativní dar 5 000,- Kč CELKEM: ,- Kč 12. DŮLEŽITÉ INFORMACE CHARAKTERIZUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Ministrem školství byl do 17. června 2013 prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. Od 17. června 2013 do 10. července 2013 byl ministrem v demisi. Ředitelem Odboru speciálního vzdělávání na MŠMT ČR byl Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D. Hejtmankou Ústeckého kraje byla do listopadu 2012 Jana Vaňhová. Dne 20. listopadu 2012 byl hejtmanem Ústeckého kraje zvolen Oldřich Bubeníček. Vedoucím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje byl Ing. Štěpán Harašta. Primátorem Statutárního města Chomutov je Ing. Jan Mareš. Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září

17 Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 28. června Podzimní prázdniny připadly na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončily ve středu 2. ledna Vyučování začalo ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne v okrese Chomutov proběhly od 11. března 2013 do 17. března Velikonoční prázdniny byly ve čtvrtek 28. března 2013 a v pátek 29. března Hlavní prázdniny byly zahájeny od soboty 29. června 2013 a skončily v neděli 1. září Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září DOPLŇKOVÁ ČINNOST K lepšímu využití hospodářských možností dětského domova povolil zřizovatel v průběhu školního roku vykonávat tyto doplňkové činnosti: Reklamní činnost a marketing. V rámci své doplňkové činnosti poskytuje dětský domov reklamní plochy k pronájmu a umožňuje šíření reklamy zájemcům na svých webových stránkách. Mgr. Jitka Pojmanová ředitelka Dětského domova a Školní jídelny Chomutov Výroční zpráva je veřejně přístupná na webových stránkách bez osobních údajů dětí. 17

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Výroční zpráva školského zařízení

Výroční zpráva školského zařízení Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Pražská 151, Dobřichovice 252 29 svpd@svpd.cz reditelka@svpd.cz tel.: 257 711 387, fax.: 257 712 309, 775 440 703 Výroční

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2011-2012 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant v Čechách Tel.: 482 312 108, tel.+ fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Výroční

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2011/2012 Praha říjen 2012 Obsah 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 5.10. 2012 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012-2013 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace. Vrchlického 3005, 464 01 Frýdlant v Čechách Tel.: 482 312 108, tel.+ fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze školní rok 2008/09 Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Výroční

Více

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy čj. 299/2014/ŘŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více