PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013)"

Transkript

1 PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k ) SEZNAM: Základní předpisy, dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění Výrobky, stroje a zařízení Požární ochrana Hornická činnost, těžba, výbušniny Vyhrazená a jiná technická zařízení Elektrická zařízení Zdvihací zařízení, zdvihání a doprava břemen Plynová a tepelná zařízení Kotelny - parní horkovodní kotle Kotelny nízkotlaké Tlakové nádoby Lahve k dopravě plynů Nářadí, mechanizované nářadí, prostředky malé mechanizace Stavebnictví, stavby, stavební práce Stavební a udržovací práce lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, prostředky osobního zajištění proti pádu z výšky Stavební stroje a zařízení Zemědělství a lesnictví Skladovací a dopravní zařízení Sklady a skladování Doprava silniční Doprava drážní, železniční Doprava vodní Doprava letecká Obráběcí stroje na kovy Slévárenství Dřevoobráběcí stroje Plastikářský, gumárenský, kožedělný a obuvnický průmysl Chlazení, kompresory, čerpadla Potravinářství Ostatní průmysl, služby a zařízení Lakovny, povrchové úpravy Potrubí, armatury Svařování Chemické látky a přípravky

2 Školství a tělovýchova Zdravotnictví Životní prostředí Vodní hospodářství, kanalizace Osobní ochranné pracovní prostředky

3 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY, INSPEKCE PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb., 326/2009 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 185/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 167/2012 Sb., 385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 155/2013 Sb., 303/2013 Sb., Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zák. č. 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 309/2002 Sb., 362/2003 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., úplné znění č. 338/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb. Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař. vl. č. 352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zm. 425/1990 Sb., 542/1991 Sb., 169/1993 Sb., 128/1999 Sb., 71/2000 Sb., 315/2001 Sb., 206/2002 Sb. zák. č. 226/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 408/2002 Sb.); 386/2005 Sb., 186/2006 Sb., 313/2006 Sb., 342/2006 Sb., 296/2007 Sb., 376/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 184/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb., Zákon č. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů; Sdělení MZV č. 470/1990 Sb., o Úmluvě o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99); Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozd. předpisů; Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. přepisů; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů; (Platný do , kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb. o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; Ústava ČR (ústavní zákon) č. 1/1993 Sb., ve znění zák. č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 512/2002 Sb., 71/2012 Sb., 98/2013 Sb., Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.; Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologii a státního zkušebnictví, ve znění zák. č. 22/1997 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 309/2002 Sb.

4 Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.; Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.; Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhl. č. 571/2006 Sb. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., 384/2008 Sb., 7/2009 Sb., 227/2009 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 264/2006 Sb., 213/2007 Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb., 281/2009 Sb., 73/2011 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., Vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 225/2006 Sb., 274/2008 Sb., 305/2009 Sb., 375/2011 Sb. Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění NV č. 249/2007 Sb., NV č. 452/2009 Sb., 246/2012 Sb., 210/2013 Sb.

5 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění NV č. 353/2008 Sb. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění vyhl. č. 288/2010 Sb., vyhl. č. 368/2012 Sb., 365/2013 Sb., Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zák. č. 306/2009 Sb., 181/2011 Sb., 330/2011 Sb., 357/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 193/2012 Sb., 360/2012 Sb., 390/2012 Sb., 399/2012 Sb., 494/2012 Sb., 105/2013 Sb., 241/2013 Sb., Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zák. č. 89/2012 Sb., Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zák. č. 247/2011 Sb., 278/2013 Sb., Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

6 2. OCHRANA ZDRAVÍ, HYGIENA PRÁCE, PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č. 466/2004 Sb.), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 Sb., 66/2013 Sb., Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Sb., 47/2013 Sb., Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku a ochrany zdraví při práci, ve znění nař. vl. č. 342/2003 Sb.; 198/2006 Sb., Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb; Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání; Vyhláška MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli ve znění vyhl. č. 107/2013 Sb., Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

7 Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhl. č. 65/2009 Sb., vyhl. č. 443/2009 Sb., vyhl. č. 299/2010 Sb. Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění NV č. 249/2007 Sb., NV č. 452/2009 Sb., 246/2012 Sb., 210/2013 Sb., Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění vyhl. č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění NV č. 106/2010 Sb. Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Sb., 47/2013 Sb. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) ČSN ISO 5805 ( ) Vibrace a rázy - Expozice člověka - Slovník (5.00) ČSN ISO ( ) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky (11.99, zm. Amd ) ČSN EN ISO ( ) Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky (9.02) ČSN EN ISO ( ) Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě (9.02) ČSN EN A1 ( ) Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací (6.09)

8 ČSN EN ISO ( ) Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (1.09) ČSN EN ( ) Vibrace - Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost (1.02) ČSN ISO ( ) Monitorování stavu a diagnostika strojů. Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy (5.03) ČSN ISO 1999 ( ) Akustika. Stanovení expozice na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku (1.93) ČSN EN 1746 ( ) Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování bezpečnostních normách (7.99) kapitol o hluku v ČSN EN ISO 7779 ( ) Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací (12.10) ČSN EN ISO ( ) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech (11.99) ČSN EN ( ) Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně (1.95) ČSN EN ( ) Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení (3.12) ČSN EN ( ) Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory (3.12) ČSN EN ( ) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory (7.08) ČSN EN 1838 ( ) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (9.00) ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (11.06, opr , A , A , A ) ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách. Návody pro výběr, instalaci, použití a údržbu (04.02) ČSN Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky (6.07, Z1 1.11) ČSN Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov (6.07) ČSN Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol (9.94, , ) ČSN Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (9.94, , ) ČSN Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot (9.09) ČSN Obytné budovy (6.04, změna Z1 7.05, Z2 9.09, Z ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky (4.02, A )

9 ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (4.02, A ) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost (9.99) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti (2.02) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 2: Ochranná tlaková zařízení (2.02) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 3: Skleněné tlakové nádoby (2.02) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 4: Bioreaktory (2.02) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 5: Anaktivační nádrže (2.02) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice (4.09) ČSN EN ( ) Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů (10.10) ČSN ISO 1503 ( ) Prostorová orientace a směr pohybu (7.09) ČSN EN ISO 6385 ( ) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů (9.04) ČSN EN ISO ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky. (12.02) ČSN ISO ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem (4.97, zm ) ČSN EN ISO 7726 ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin (5.02)

10 ČSN EN ISO 8996 ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolismu (4.05) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické navrhování řídících center. Část 3: Uspořádání velínu (11.00, opr ) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické navrhování řídicích center Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra (12.05) ČSN EN 1540 ( ) Expozice pracoviště - Terminologie (9.13) ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům (10.03) ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů (10.03) ČSN EN 482 ( ) Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek (3.07) ČSN EN ISO ( ) Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí (1.02) ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin Metoda založená na použití aktivního uhlí a následné desorpci rozpouštědlem (9.02) ČSN EN ( ) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní Rozměry Stanovení rozměrů (12.00) norma je v anglickém jazyce ČSN EN ( ) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry (10.11) norma je v anglickém jazyce ČSN EN ( ) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky (8.05) 3. PRACOVNÍ ÚRAZY, NEMOCI Z POVOLÁNÍ, ODŠKODŇOVÁNÍ, ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb., 326/2009 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 185/2011 Sb.,

11 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 167/2012 Sb., 385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 155/2013 Sb., 303/2006 Sb., Zákon č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění NV č. 114/2011 Sb. (S účinností od bude nahrazeno zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců) Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku); Vyhláška MZd č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.); (Platný do , kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 479/2008 Sb., 2/2009 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 302/2009 Sb., 303/2009 Sb., 362/2009 Sb., 157/2010 Sb., 166/2010 Sb., 347/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 263/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 458/2011 Sb., 470/2011 Sb., 1/2012 Sb., 167/2012 Sb., 169/2012 Sb., 396/2012 Sb., 401/2012 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb., Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 218/2007 Sb., 306/2008 Sb., 41/2009 Sb., 158/2009 Sb., 282/2009 Sb., 303/2009 Sb., 73/2011 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 167/2012 Sb., 401/2012Sb., 463/2012 Sb., (Účinnost od ) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) 4. VÝROBKY, STROJE A ZAŘÍZENÍ Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař. vl. č. 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

12 Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozd. předpisů, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozd. předpisů; Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování, ve znění NV č. 174/1998 Sb., 78/1999 Sb., 323/2000 Sb., 329/2002 Sb., 88/2010 Sb. Zákon č. ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákonů č. 22/1997 Sb. a č. 119/2000 Sb., č. 137/2002 Sb. a č. 309/2002 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 186/2006 Sb., 229/2006 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb., 34/2011 Sb., 100/2013 Sb., Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění zák. č. 209/2000 Sb. (Platný do , kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zjišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhl. č. 344/2002 Sb., vyhl. č. 229/2010 Sb. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zák. č. 277/2003 Sb.. úplné znění č. 348/2004 Sb., 229/2006 Sb., 160/2007 Sb., 378/2007 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 18/2012 Sb., Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění vyhl. č. 305/2006 Sb., 315/2009 Sb. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nař. vl. č. 416/2003 Sb.; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (oprava chyb č. 62/2002 Sb.); Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nař. vl. č. 342/2003 Sb., 198/2006 Sb., Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.; Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. o technických požadavcích pro dopravu osob Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nař. vl. č. 312/2005 Sb. Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujících záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhl. č. 2/2004 Sb.;

13 Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nař. vl. č. 178/2004 Sb.; Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhl. č. 65/2006 Sb., vyhl. č. 259/2007 Sb., vyhl. č. 204/2010 Sb., 285/2011 Sb. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí; Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby; Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nař. vl. č. 127/2004 Sb.; č. 142/2008 Sb. Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb., 229/2012 Sb., Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění NV č. 113/2010 Sb., NV č. 228/2011 Sb., NV č. 335/2012 Sb., Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie ČSN ISO 5127 ( ) Informace a dokumentace - Slovník (5.03) ČSN EN ISO 9004 ( ) Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality (5.10) ČSN EN ISO ( ) Směrnice pro auditování systému managementu (6.12) ČSN ISO/TR ( ) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti (9.02)

14 ČSN IEC ( ) Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly (8.02) ČSN EN ( ) Terminologie údržby (2.11) ČSN EN ( ) Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby (3.05) ČSN EN ( ) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobu a důsledků poruch (FMEA) (1.07) ČSN EN ( ) Analýza stromu poruchových stavů (FTA) (11.07) ČSN EN ( ) Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti (3.04) ČSN EN ( ) Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti (1.05) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu (9.05) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu (6.05) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití. Oddíl 4: Pokyny pro specifikaci požadavků na spolehlivost (12.97) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití. Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů (1.97) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost (11.01) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3-11: Návod k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost (4.00, Z1 6.10) ČSN EN ( ) Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby (3.05) ČSN IEC ( ) Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití (10.02) ČSN IEC ( ) Management rizika projektu - Směrnice pro použití (8.02) ČSN EN A1 ( ) Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací (6.09) ČSN EN A1 ( ) Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů (6.09) ČSN EN ISO ( ) Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (1.09)

15 ČSN EN 1746 ( ) Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování bezpečnostních normách (7.99) kapitol o hluku v ČSN EN ISO ( ) Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla (3.02) ČSN EN ed. 2 ( ) Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění (2.09) ČSN EN ( ) Správa dokumentů - část 1: Zásady a metody (9.02) ČSN EN ed. 2 ( ) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci (10.09) ČSN EN ( ) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek (5.02) ČSN EN ( ) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek (7.03, A1 2.12) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (11.05) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Požadavky na orgány, certifikující produkty, procesy a služby (3.13) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu (12.11) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob (5.13) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecně (3.11) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace (3.05) ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory (4.07) ČSN ISO ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení (12.12) ČSN ISO Amd. 1 ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků (12.12) ČSN ISO ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách (12.12) ČSN ISO ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek (12.12) ČSN EN ISO 7010 ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky (12.12)

16 ČSN ISO ( ) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení (12.05) ČSN EN ISO ( ) Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky (3.10) ČSN EN ( ) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (9.02, Z1 1.11) Platnost do ČSN EN ed. 2 ( ) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.11) ČSN EN ISO ( ) Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Robot y (2.12) ČSN EN ISO ( ) Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností (7.02) ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin (8.09) norma je v anglickém jazyce ČSN EN ISO ( ) Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (7.09) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (6.09) ČSN EN ed. 2 ( ) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk - stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (6.03) ČSN Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny (11.04) ČSN EN ed. 2 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů (9.08) ČSN EN ed. 2 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (1.05, zm. A1 3.09, opr ) ČSN CLC/TS ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR) (10.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů (5.10) ČSN EN ed. 2 ( ) Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky (6.08, opr , Z1 6.10) ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (11.06, opr , A , A , A )

17 ČSN ISO/IEC Amd.1 ( ) Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu objektů (10.98) ČSN EN ( ) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky (6.09) ČSN EN ( ) Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními- Bezpečnostní požadavky a zkoušení (8.10, opr. 6.12) norma je v anglickém jazyce ČSN EN 1070 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie (4.00) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika (6.11) ČSN EN 414 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem. (1.01) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (12.08, opr. 6.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (12.08) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami (9.08, opr. 6.10) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládání zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difúzní výtok (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti (12.08)

18 ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace (12.08) ČSN EN ed. 2 ( ) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu. Část 1: Základní koncepce a metodika (1.12) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měřeí emise záření (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (12.08) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky (8.05, A ) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak (11.13) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné požadavky pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak tyčí citlivých na tlak (11.13) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné požadavky pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak (8.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranné kryty. Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů (8.09) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla (10.10) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci (12.08) ČSN EN A2 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu (12.08)

19 ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládání zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci (12.08) ČSN EN ISO 4414 ( ) Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti (6.11) ČSN EN ISO 4413 ( ) Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti (6.11) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (7.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Ergonomické zásady pro projektování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení.tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 1: Termíny a definice (4.09) ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí. (4.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení (4.09) ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení (6.12) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení (4.09) ČSN EN ( ) Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů (10.10) ČSN EN ISO ( ) Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází (6.13) ČSN ISO 1503 ( ) Prostorová orientace a směr pohybu (7.09) ČSN ISO 6385 ( ) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů (9.04) ČSN ISO ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem (4.97, zm. Z1 3.01) ČSN EN ISO 7726 ( ) Ergonomie tepelného prostředí - přístroje pro měření fyzikálních veličin (5.02)

20 ČSN EN ISO ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí (6.02) ČSN EN ISO 8996 ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolismu (4.05) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Všeobecné termíny a definice (7.95, změna Z ) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Část 2: Zásady projektování (11.00) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 1: Obecný úvod (7.98, A ) ČSN EN ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (7.95) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 4: Požadavky na klávesnice (7.99, oprava ) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99, oprava chyb V 10/04) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na výstupní zařízení s výjimkou klávesnic (12.00) ČSN EN ISO ( ) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu (1.07) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 11: Údaje o možnostech využití (5.99) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 12: Zobrazení informací (10.99, oprava ) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovladači (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 2: Sdělovače (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 3: Ovládače (5.09) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické navrhování řídících center. Část 1: navrhování řídících center (11.01) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické navrhování řídících center. Část 2: uspořádání řídících soustav (11.01) Zásady Zásady

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2016, verze 01/2016

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2016, verze 01/2016 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2016, verze 01/2016 Aktualizace je prováděna čtvrtletně....2...3...5...6...8...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...23...24...25...26...27...28...30...31...33...35

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A NORMY, DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ A OHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE STAVEBNICTVÍ

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A NORMY, DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ A OHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE STAVEBNICTVÍ 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A NORMY, DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ A OHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE STAVEBNICTVÍ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2002 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Říjen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Principes pour un travail de sécurité

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 4. 2015, verze 02/2015

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 4. 2015, verze 02/2015 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 4. 2015, verze 02/2015 Aktualizace je prováděna čtvrtletně....2...4...6...7...9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19...

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1. 1. 2015, verze 01/2015 Aktualizace je prováděna čtvrtletně....2...4...7...8... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20...

Více

obsah SPECIÁL 2015 ª Úprava a zpracování materiálů 30

obsah SPECIÁL 2015 ª Úprava a zpracování materiálů 30 obsah SPECIÁL 2015 sestavila Ing. Miroslava Šmídová ª Vydává: Wolters Kluwer, a. s. www.wolterskluwer.cz ª Šéfredaktor: Petr Řezníček tel.: 246 040 467 e-mail: bhp@wolterskluwer.cz ª Adresa: Wolters Kluwer,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP dřevoobráběcích zařízení

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP dřevoobráběcích zařízení (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP dřevoobráběcích zařízení OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice vodíku do motorových vozidel OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)...

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal.

Změna zákona upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu ČR č. 60/2014 Sb., kterým

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 948, petr.alexa@vsb.cz mobil: 607 683 702 konzultační hodiny: středa 11:00 12:00, A 948 požadavky k zápočtu

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Návěsný překopávač kompostu hydraulicky sklápěný - TPK Pro ENERGREEN Projekt, s. r. o. zhotovil:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Právní předpisy vydané v roce 2004, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2004, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2004, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p. BRNO JABLONEC NAD NISOU Autorizovaná osoba 202 Notifikovaná osoba 1015 Rozsah udělených akreditací Strojírenský zkušební ústav, s.p. je: - akreditovanou zkušební laboratoří

Více

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2005, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému OOVZ práce, které zařadil do druhé kategorie a údaje rozhodné pro toto zařazení

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému OOVZ práce, které zařadil do druhé kategorie a údaje rozhodné pro toto zařazení Právní předpisy pro ochranu zdraví zaměstnanců při práci Stav ke dni 1.1.2004 Novelizace zák.č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ č.288/2003 Sb. Vyhláška MZ č.432/2003 Sb. S účinností

Více

Normy kde je hledat a získávat

Normy kde je hledat a získávat VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů DEGRADAČNÍ PROCESY Přehledové kapitoly Normy kde je hledat a získávat VŠB-TU Ostrava, FEI,

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více