PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013)"

Transkript

1 PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k ) SEZNAM: Základní předpisy, dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění Výrobky, stroje a zařízení Požární ochrana Hornická činnost, těžba, výbušniny Vyhrazená a jiná technická zařízení Elektrická zařízení Zdvihací zařízení, zdvihání a doprava břemen Plynová a tepelná zařízení Kotelny - parní horkovodní kotle Kotelny nízkotlaké Tlakové nádoby Lahve k dopravě plynů Nářadí, mechanizované nářadí, prostředky malé mechanizace Stavebnictví, stavby, stavební práce Stavební a udržovací práce lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, prostředky osobního zajištění proti pádu z výšky Stavební stroje a zařízení Zemědělství a lesnictví Skladovací a dopravní zařízení Sklady a skladování Doprava silniční Doprava drážní, železniční Doprava vodní Doprava letecká Obráběcí stroje na kovy Slévárenství Dřevoobráběcí stroje Plastikářský, gumárenský, kožedělný a obuvnický průmysl Chlazení, kompresory, čerpadla Potravinářství Ostatní průmysl, služby a zařízení Lakovny, povrchové úpravy Potrubí, armatury Svařování Chemické látky a přípravky

2 Školství a tělovýchova Zdravotnictví Životní prostředí Vodní hospodářství, kanalizace Osobní ochranné pracovní prostředky

3 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY, INSPEKCE PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb., 326/2009 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 185/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 167/2012 Sb., 385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 155/2013 Sb., 303/2013 Sb., Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zák. č. 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 309/2002 Sb., 362/2003 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., úplné znění č. 338/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb. Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař. vl. č. 352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zm. 425/1990 Sb., 542/1991 Sb., 169/1993 Sb., 128/1999 Sb., 71/2000 Sb., 315/2001 Sb., 206/2002 Sb. zák. č. 226/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 408/2002 Sb.); 386/2005 Sb., 186/2006 Sb., 313/2006 Sb., 342/2006 Sb., 296/2007 Sb., 376/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 184/2011 Sb., 375/2011 Sb., 18/2012 Sb., Zákon č. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů; Sdělení MZV č. 470/1990 Sb., o Úmluvě o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98) a Úmluvy o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství (č. 99); Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozd. předpisů; Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. přepisů; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů; (Platný do , kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb. o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; Ústava ČR (ústavní zákon) č. 1/1993 Sb., ve znění zák. č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 512/2002 Sb., 71/2012 Sb., 98/2013 Sb., Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.; Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologii a státního zkušebnictví, ve znění zák. č. 22/1997 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 309/2002 Sb.

4 Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb.; Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.; Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhl. č. 571/2006 Sb. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., 384/2008 Sb., 7/2009 Sb., 227/2009 Sb., 167/2012 Sb., 303/2013 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., 264/2006 Sb., 213/2007 Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb., 281/2009 Sb., 73/2011 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., Vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 225/2006 Sb., 274/2008 Sb., 305/2009 Sb., 375/2011 Sb. Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění NV č. 249/2007 Sb., NV č. 452/2009 Sb., 246/2012 Sb., 210/2013 Sb.

5 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění NV č. 353/2008 Sb. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění NV č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění vyhl. č. 288/2010 Sb., vyhl. č. 368/2012 Sb., 365/2013 Sb., Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zák. č. 306/2009 Sb., 181/2011 Sb., 330/2011 Sb., 357/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 193/2012 Sb., 360/2012 Sb., 390/2012 Sb., 399/2012 Sb., 494/2012 Sb., 105/2013 Sb., 241/2013 Sb., Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zák. č. 89/2012 Sb., Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zák. č. 247/2011 Sb., 278/2013 Sb., Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014 Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

6 2. OCHRANA ZDRAVÍ, HYGIENA PRÁCE, PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č. 466/2004 Sb.), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 Sb., 66/2013 Sb., Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Sb., 47/2013 Sb., Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku a ochrany zdraví při práci, ve znění nař. vl. č. 342/2003 Sb.; 198/2006 Sb., Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb; Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání; Vyhláška MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli ve znění vyhl. č. 107/2013 Sb., Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací

7 Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhl. č. 65/2009 Sb., vyhl. č. 443/2009 Sb., vyhl. č. 299/2010 Sb. Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění NV č. 249/2007 Sb., NV č. 452/2009 Sb., 246/2012 Sb., 210/2013 Sb., Nař. vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění vyhl. č. 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění NV č. 106/2010 Sb. Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zák. č. 167/2012 Sb., 47/2013 Sb. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) ČSN ISO 5805 ( ) Vibrace a rázy - Expozice člověka - Slovník (5.00) ČSN ISO ( ) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky (11.99, zm. Amd ) ČSN EN ISO ( ) Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky (9.02) ČSN EN ISO ( ) Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě (9.02) ČSN EN A1 ( ) Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací (6.09)

8 ČSN EN ISO ( ) Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (1.09) ČSN EN ( ) Vibrace - Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost (1.02) ČSN ISO ( ) Monitorování stavu a diagnostika strojů. Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy (5.03) ČSN ISO 1999 ( ) Akustika. Stanovení expozice na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku (1.93) ČSN EN 1746 ( ) Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování bezpečnostních normách (7.99) kapitol o hluku v ČSN EN ISO 7779 ( ) Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací (12.10) ČSN EN ISO ( ) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech (11.99) ČSN EN ( ) Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně (1.95) ČSN EN ( ) Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení (3.12) ČSN EN ( ) Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory (3.12) ČSN EN ( ) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory (7.08) ČSN EN 1838 ( ) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (9.00) ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (11.06, opr , A , A , A ) ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách. Návody pro výběr, instalaci, použití a údržbu (04.02) ČSN Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky (6.07, Z1 1.11) ČSN Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov (6.07) ČSN Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol (9.94, , ) ČSN Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (9.94, , ) ČSN Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot (9.09) ČSN Obytné budovy (6.04, změna Z1 7.05, Z2 9.09, Z ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky (4.02, A )

9 ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (4.02, A ) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost (9.99) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti (2.02) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 2: Ochranná tlaková zařízení (2.02) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 3: Skleněné tlakové nádoby (2.02) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 4: Bioreaktory (2.02) ČSN EN ( ) Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob Část 5: Anaktivační nádrže (2.02) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice (4.09) ČSN EN ( ) Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů (10.10) ČSN ISO 1503 ( ) Prostorová orientace a směr pohybu (7.09) ČSN EN ISO 6385 ( ) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů (9.04) ČSN EN ISO ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky. (12.02) ČSN ISO ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem (4.97, zm ) ČSN EN ISO 7726 ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin (5.02)

10 ČSN EN ISO 8996 ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolismu (4.05) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické navrhování řídících center. Část 3: Uspořádání velínu (11.00, opr ) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické navrhování řídicích center Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra (12.05) ČSN EN 1540 ( ) Expozice pracoviště - Terminologie (9.13) ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům (10.03) ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů (10.03) ČSN EN 482 ( ) Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek (3.07) ČSN EN ISO ( ) Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí (1.02) ČSN EN ( ) Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin Metoda založená na použití aktivního uhlí a následné desorpci rozpouštědlem (9.02) ČSN EN ( ) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní Rozměry Stanovení rozměrů (12.00) norma je v anglickém jazyce ČSN EN ( ) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry (10.11) norma je v anglickém jazyce ČSN EN ( ) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky (8.05) 3. PRACOVNÍ ÚRAZY, NEMOCI Z POVOLÁNÍ, ODŠKODŇOVÁNÍ, ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb., 326/2009 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 185/2011 Sb.,

11 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 167/2012 Sb., 385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 155/2013 Sb., 303/2006 Sb., Zákon č. 551/1991 Sb. o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění NV č. 114/2011 Sb. (S účinností od bude nahrazeno zákonem č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců) Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku); Vyhláška MZd č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl. č. 50/2003 Sb.); (Platný do , kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zák. č. 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 479/2008 Sb., 2/2009 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 302/2009 Sb., 303/2009 Sb., 362/2009 Sb., 157/2010 Sb., 166/2010 Sb., 347/2010 Sb., 73/2011 Sb., 180/2011 Sb., 263/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 458/2011 Sb., 470/2011 Sb., 1/2012 Sb., 167/2012 Sb., 169/2012 Sb., 396/2012 Sb., 401/2012 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb., Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 218/2007 Sb., 306/2008 Sb., 41/2009 Sb., 158/2009 Sb., 282/2009 Sb., 303/2009 Sb., 73/2011 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 167/2012 Sb., 401/2012Sb., 463/2012 Sb., (Účinnost od ) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) 4. VÝROBKY, STROJE A ZAŘÍZENÍ Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb.a nař. vl. č. 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

12 Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozd. předpisů, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozd. předpisů; Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování, ve znění NV č. 174/1998 Sb., 78/1999 Sb., 323/2000 Sb., 329/2002 Sb., 88/2010 Sb. Zákon č. ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákonů č. 22/1997 Sb. a č. 119/2000 Sb., č. 137/2002 Sb. a č. 309/2002 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 186/2006 Sb., 229/2006 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb., 34/2011 Sb., 100/2013 Sb., Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění zák. č. 209/2000 Sb. (Platný do , kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zjišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhl. č. 344/2002 Sb., vyhl. č. 229/2010 Sb. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zák. č. 277/2003 Sb.. úplné znění č. 348/2004 Sb., 229/2006 Sb., 160/2007 Sb., 378/2007 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 18/2012 Sb., Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění vyhl. č. 305/2006 Sb., 315/2009 Sb. Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nař. vl. č. 416/2003 Sb.; Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (oprava chyb č. 62/2002 Sb.); Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nař. vl. č. 342/2003 Sb., 198/2006 Sb., Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.; Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. o technických požadavcích pro dopravu osob Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nař. vl. č. 312/2005 Sb. Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb. o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujících záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhl. č. 2/2004 Sb.;

13 Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nař. vl. č. 178/2004 Sb.; Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhl. č. 65/2006 Sb., vyhl. č. 259/2007 Sb., vyhl. č. 204/2010 Sb., 285/2011 Sb. Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí; Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby; Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nař. vl. č. 127/2004 Sb.; č. 142/2008 Sb. Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb., 229/2012 Sb., Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění NV č. 113/2010 Sb., NV č. 228/2011 Sb., NV č. 335/2012 Sb., Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie ČSN ISO 5127 ( ) Informace a dokumentace - Slovník (5.03) ČSN EN ISO 9004 ( ) Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality (5.10) ČSN EN ISO ( ) Směrnice pro auditování systému managementu (6.12) ČSN ISO/TR ( ) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti (9.02)

14 ČSN IEC ( ) Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly (8.02) ČSN EN ( ) Terminologie údržby (2.11) ČSN EN ( ) Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby (3.05) ČSN EN ( ) Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobu a důsledků poruch (FMEA) (1.07) ČSN EN ( ) Analýza stromu poruchových stavů (FTA) (11.07) ČSN EN ( ) Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti (3.04) ČSN EN ( ) Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti (1.05) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu (9.05) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu (6.05) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití. Oddíl 4: Pokyny pro specifikaci požadavků na spolehlivost (12.97) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití. Oddíl 9: Analýza rizika technologických systémů (1.97) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost (11.01) ČSN IEC ( ) Management spolehlivosti - Část 3-11: Návod k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost (4.00, Z1 6.10) ČSN EN ( ) Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby (3.05) ČSN IEC ( ) Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití (10.02) ČSN IEC ( ) Management rizika projektu - Směrnice pro použití (8.02) ČSN EN A1 ( ) Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací (6.09) ČSN EN A1 ( ) Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů (6.09) ČSN EN ISO ( ) Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (1.09)

15 ČSN EN 1746 ( ) Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování bezpečnostních normách (7.99) kapitol o hluku v ČSN EN ISO ( ) Schémata průmyslových procesů - Všeobecná pravidla (3.02) ČSN EN ed. 2 ( ) Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění (2.09) ČSN EN ( ) Správa dokumentů - část 1: Zásady a metody (9.02) ČSN EN ed. 2 ( ) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci (10.09) ČSN EN ( ) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek (5.02) ČSN EN ( ) Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek (7.03, A1 2.12) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (11.05) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Požadavky na orgány, certifikující produkty, procesy a služby (3.13) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu (12.11) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob (5.13) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecně (3.11) ČSN EN ISO/IEC ( ) Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace (3.05) ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory (4.07) ČSN ISO ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení (12.12) ČSN ISO Amd. 1 ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků (12.12) ČSN ISO ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách (12.12) ČSN ISO ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní. značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek (12.12) ČSN EN ISO 7010 ( ) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky (12.12)

16 ČSN ISO ( ) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení (12.05) ČSN EN ISO ( ) Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky (3.10) ČSN EN ( ) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (9.02, Z1 1.11) Platnost do ČSN EN ed. 2 ( ) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.11) ČSN EN ISO ( ) Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Robot y (2.12) ČSN EN ISO ( ) Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností (7.02) ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin (8.09) norma je v anglickém jazyce ČSN EN ISO ( ) Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (7.09) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (6.09) ČSN EN ed. 2 ( ) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk - stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (6.03) ČSN Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny (11.04) ČSN EN ed. 2 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů (9.08) ČSN EN ed. 2 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (1.05, zm. A1 3.09, opr ) ČSN CLC/TS ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR) (10.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů (5.10) ČSN EN ed. 2 ( ) Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky (6.08, opr , Z1 6.10) ČSN EN ed. 2 ( ) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (11.06, opr , A , A , A )

17 ČSN ISO/IEC Amd.1 ( ) Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce managementu objektů (10.98) ČSN EN ( ) Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky (6.09) ČSN EN ( ) Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními- Bezpečnostní požadavky a zkoušení (8.10, opr. 6.12) norma je v anglickém jazyce ČSN EN 1070 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie (4.00) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika (6.11) ČSN EN 414 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem. (1.01) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (12.08, opr. 6.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (12.08) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami (9.08, opr. 6.10) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládání zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difúzní výtok (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti (12.08)

18 ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace (12.08) ČSN EN ed. 2 ( ) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu. Část 1: Základní koncepce a metodika (1.12) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měřeí emise záření (12.08) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (12.08) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (4.02, A ) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojního zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky (8.05, A ) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak (11.13) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné požadavky pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak tyčí citlivých na tlak (11.13) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné požadavky pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak (8.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Ochranné kryty. Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů (8.09) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla (10.10) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci (12.08) ČSN EN A2 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu (12.08)

19 ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládání zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci (12.08) ČSN EN ISO 4414 ( ) Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti (6.11) ČSN EN ISO 4413 ( ) Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti (6.11) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (7.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Ergonomické zásady pro projektování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení.tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 1: Termíny a definice (4.09) ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí. (4.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka. Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení (4.09) ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení (6.12) ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení (4.09) ČSN EN ( ) Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů (10.10) ČSN EN ISO ( ) Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází (6.13) ČSN ISO 1503 ( ) Prostorová orientace a směr pohybu (7.09) ČSN ISO 6385 ( ) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů (9.04) ČSN ISO ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem (4.97, zm. Z1 3.01) ČSN EN ISO 7726 ( ) Ergonomie tepelného prostředí - přístroje pro měření fyzikálních veličin (5.02)

20 ČSN EN ISO ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí (6.02) ČSN EN ISO 8996 ( ) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolismu (4.05) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Všeobecné termíny a definice (7.95, změna Z ) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Část 2: Zásady projektování (11.00) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 1: Obecný úvod (7.98, A ) ČSN EN ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (7.95) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 4: Požadavky na klávesnice (7.99, oprava ) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní plochu (10.99, oprava chyb V 10/04) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí (10.00) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na výstupní zařízení s výjimkou klávesnic (12.00) ČSN EN ISO ( ) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu (1.07) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 11: Údaje o možnostech využití (5.99) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 12: Zobrazení informací (10.99, oprava ) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovladači (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 2: Sdělovače (5.09) ČSN EN A1 ( ) Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovladačů - Část 3: Ovládače (5.09) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické navrhování řídících center. Část 1: navrhování řídících center (11.01) ČSN EN ISO ( ) Ergonomické navrhování řídících center. Část 2: uspořádání řídících soustav (11.01) Zásady Zásady

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRÁVNÍ PŘEDPISY Ostrava, září 2006 Doc. Ing. Václav Vrána, CSc., Ing. Ctirad Koudelka UPOZORNĚNÍ NA NĚKTERÁ

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ

ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 7 DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ Metodická příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 0 Metodická příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci METODICKÝ A ŠKOLÍCÍ MATERIÁL Praha 2011 1

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ

Více

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013 E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je oprava a zpevnění ploch, které budou využívány jako silniční komunikace.

Více

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 1. Úvodní ustanovení 1.1. Působnost směrnice

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bakalářská práce Autor: Alois Pindjak Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

Ochrana zdraví v českých technických normách

Ochrana zdraví v českých technických normách Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica číslo 7/2002 Ochrana zdraví v českých technických normách Praha, listopad 2002 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr.

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Ochrana zdraví v českých technických normách

Ochrana zdraví v českých technických normách Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 2/2006 Ochrana zdraví v českých technických normách Praha, červenec 2006 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr.

Více

ČOS 051637 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 051637 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051637 VOJENSKÁ ZABEZPEČOVACÍ VOZIDLA ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2014 Úřadu pro technickou Číslo 9 Zveřejněno dne 8. září 2014 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ ÚNMZ č. 115/14 Strana: o sjednocení výkladu pojmu Spalinová cesta pro účely naplňování ustanovení právních předpisů

Více

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1.

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1. Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více