Minimální preventivní program. Vypracovala: Mgr. Dana Kosová, Mgr. Jana Gabašová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program. Vypracovala: Mgr. Dana Kosová, Mgr. Jana Gabašová"

Transkript

1 Školní rok: 202/203 Minimální preventivní program Vypracovala: Mgr. Dana Kosová, Mgr. Jana Gabašová. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele ZŠ Praha-Petrovice Dopplerova 35, Praha-Petrovice Mgr. Petr Zeman na ředitele Jméno školního metodika prevence Mgr. Dana Kosová Telefon Specializační studium Ano Studuje Ne Realizátor vzdělávání Jméno výchovného poradce Telefon Mgr. Jana Gabašová (velká budova) Specializační studium Ano X Studuje Ne Realizátor vzdělávání Pedagogická fakulta UK Praha Jméno výchovného poradce Telefon Mgr. Bohumila Foltýnová (malá budova) Specializační studium Ano / Studuje / Ne X Realizátor vzdělávání

2 Jméno školního psychologa PhDr. Boţena Kuklová Telefon Počet tříd Počet ţáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ I. stupeň 28 6 ZŠ II. stupeň Celkem pedagogů na škole* 22 2

3 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Charakteristika školy Charakteristika budovy Škola je tvořena dvěma budovami malá a velká škola. Malá škola je původní petrovickou školou a je vzdálena od velké školy asi 300 m. Velká škola sestává ze dvou křídel a střední části. Levé křídlo je obsazeno základní školou. Střední část představují prostory pro vedení školy a školní jídelna. Pravé křídlo je pronajato soukromému gymnáziu. Několik ţáků dojíţdí z okolních vesnic. Charakteristika materiálně technického vybavení Obě budovy školy jsou moderně zařízeny, vybaveny počítači, ve velké budově je interaktivní tabule, dvě tělocvičny, přednášková místnost Knihovna. Sociokulturní a národnostní charakteristika ţáků Ţáci školy jsou většinou české národnosti, několik ţáků je ukrajinské, vietnamské národnosti. Počet ţáků se lehce zvyšuje. Prostředí Naše škola je sídlištního typu, úplná základní. Riziková prostředí ve škole Jako rizikové se nám jeví především prostředí školního areálu s hřišti, travnatými plochami a především U rampou pro skaty, kterou vyuţívají i in-lineři a cyklisti. Školní řád Minimální preventivní program reaguje jak na školní řád, tak na školní vzdělávací program. Funkce ŠMP Školní metodik prevence je společnou funkcí s funkcí třídního učitele, ale velmi úzce spolupracuje s výchovným poradcem. Školní preventivní tým Školní preventivní tým se skládá ze školního metodika prevence a výchovných poradkyň, kteří úzce spolupracují se všemi třídními učiteli, vedením školy i školní psycholoţkou z PPP. Webové stránka školy ová adresa Školní metodik prevence Výchovný poradce Nástěnky ŠMP a VP Nástěnka školního metodika prevence a výchovného poradce je umístěna u vstupních dveří do budovy školy. 3

4 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP Cíl: Ukazatele dosaţení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Poskytování informací všem ţákům, rodičům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, široké veřejnosti o problematice rizikového chování Znalosti výše zmíněných skupin o rizikovém chování Malá informovanost především rodičů a široké veřejnosti o problematice rizikového chování Poskytování informací všem zúčastněným skupinám vzdělávacího procesu Cíl: Ukazatele dosaţení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Zlepšení stravovacích návyků ţáků Malá povědomost ţáků o zdravém ţivotním stylu Zavedení zdravé výţivy ve školním bufetu Cíl: Ukazatele dosaţení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Zdravotní výchova Dovednost přivolat pomoc, ošetřit drobná poranění, poskytnout první pomoc Schopnost pomoci druhým Zdravotní výchova Cíl: Ukazatele dosaţení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Vytváření ţivotních postojů a kvalitního ţebříčku hodnot s důrazem na ţivot bez návykových látek a násilného chování Méně záchytů uţívání návykových látek ţáky Sníţení počtu řešených konfliktních situací mezi ţáky Někteří ţáci uţívají návykové látky, agresivní chování některých ţáků Omezování zneuţívání návykových látek ţáky školy Omezování projevů agresivního chování 4

5 Cíl: Ukazatele dosaţení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním záţitkům Pohodová a klidná atmosféra ve škole i ve třídních kolektivech Atmosféra ve škole jako celku má příznivý vliv na vzdělávání Pohodová a klidná atmosféra ve škole Cíl: Ukazatele dosaţení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech ţáků do školních i mimoškolních aktivit Spokojenost ţáků i rodičů Klidné a pozitivní prostředí je základní podmínkou pro dobrý a úspěšný vzdělávací proces Zapojení všech ţáků do aktivit školy i mimo ni Cíl: Ukazatele dosaţení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Minimalizace výskytu rizikového chování Nízká míra projevů rizikového chování Na škole se objevilo rizikové chování Škola s minimálními projevy rizikového chování Cíl: Ukazatele dosaţení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Vybudování návyku odpovědnosti při manipulaci s elektrospotřebiči a ohněm Minimalizace situací Reakce na poměrně vysoký počet ţhářství a neúmyslného zakládání poţárů Poţární prevence 5

6 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání Stručná charakteristika Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů 2 Počet hodin 2 Termín konání Březen 203 Rizikové chování II. Přehled projevů rizikového chování a moţnosti prevence Školní metodik prevence 6

7 b) Ţáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace Vyučující. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví Péče o zdraví, zdravá výţiva Mgr. Charlota Martínková, Mgr. Marcela Karásková Bc. Radoslava Winterová Prvouka Člověk a jeho zdraví Osobní bezpečí Mgr. Charlota Martínková, Mgr. Marcela Karásková Bc. Radoslava Winterová 2. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví Mgr. Anna Dvořáková Monika Humhalová 3. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví Návykové látky a zdraví Mgr. Drahomíra Bukvová Mgr. Bohumila Foltýnová Mgr. Jana Ţidův 4. ročník Přírodověda Lidé kolem nás Osobní bezpečí Mgr. Drahomíra Bukvová 5. ročník Přírodověda Člověk a jeho zdraví Péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Mgr. Dana Kosová Mgr. Lenka Kasanová 7

8 6. ročník Výchova ke zdraví Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence Osobnostní a sociální rozvoj Výţiva a zdraví Tělesná a duševní hygiena Reţim dne Stres a jeho vztah ke zdraví Dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace činností a chování Morální rozvoj Mgr. Kateřina Mašková 8

9 7. ročník Výchova Člověk ve společnosti Člověk a morálka Mgr. Martin Damašek k občanství Stát a právo Člověk a lidská práva Výchova ke zdraví Zdravý způsob ţivota a péče o Výţiva a zdraví Mgr. Lenka Kasanová zdraví Ochrana před úrazy Rizika ohroţující zdraví a Stres a jeho vztah ke zdraví jejich prevence Civilizační choroby Skryté formy a stupně násilí a zneuţívání Bezpečné chování Hodnota a podpora zdraví Podpora zdraví a její formy Osobnostní a sociální rozvoj Psychohygiena Morální rozvoj 9

10 8. ročník Výchova Člověk ve společnosti Člověk a rodinný ţivot Mgr. Jana Gabašová k občanství Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj, psychohygiena Osobnostní a sociální výchova Morální rozvoj, řešení problémů a rozhodovací dovednosti Přírodopis Biologie člověka Zdraví a nemoc Mgr. Kateřina Mašková Výchova ke zdraví Změny v ţivotě člověka a Sexuální dospívání a Mgr. Kateřina Mašková jejich reflexe reprodukční zdraví Zdraví způsob ţivota a péče o Ochrana před přenosnými i zdraví nepřenosnými nemocemi Rizika ohroţující zdraví a Autodestruktivní závislosti jejich prevence Sexuální kriminalita Manipulativní reklama a informace Osobnostní a sociální rozvoj Mezilidské vztahy Etnický původ Morální rozvoj 0

11 9. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví Cvičení po náročné, duševní činnosti Drogy a jiné škodliviny jako neslučitelný projev sportovní etiky a zdraví Mgr. Lenka Kasanová Mgr. Kateřina Mašková

12 Specifická prevence Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Feelnat, s. r. o. Cílová skupina Počet ţáků v programu cca 50 Počet hodin programu Adaptační výjezd pro 5., 8. ročník Adaptační výjezd Výjezd ţáků pátého a osmého ročníku, změněný kolektiv s potřebou upevnění vztahů Ţáci 5., 8. ročníku 3 dny Návaznost programu na cíle MPP Vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech ţáků do školních i mimoškolních aktivit Ukazatele úspěšnosti Pozitivní klima ve třídě Termín Zodpovědná osoba Mgr. Jana Gabašová Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet ţáků v programu 32 Počet hodin programu Šikana přednáška Vysvětlení pojmu, kazuistiky Městská policie hl. m. Praha Ţáci 6. ročníku Návaznost programu na cíle MPP Minimalizace výskytu rizikového chování Ukazatele úspěšnosti Termín Listopad 202 Povědomí ţáků o šikaně a jejích projevech Zodpovědná osoba Mgr. Jana Gabašová 2

13 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet ţáků v programu 22 Počet hodin programu 2 Základy právního vědomí přednáška Seznámení ţáků s moţnými následky protiprávního jednání, právní odpovědnost Městská policie hl. m. Praha Ţáci 9. ročníku Návaznost programu na cíle MPP Poskytování informací o rizikovém chování Ukazatele úspěšnosti Termín Listopad 202 Uvědomění si moţných důsledků vlastního jednání Zodpovědná osoba Mgr. Dana Kosová Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet ţáků v programu 34 Počet hodin programu Kriminalita dětí a mládeţe přednáška Základní informace o kriminalitě Městská policie hl. m. Praha Ţáci 7. ročníku Návaznost programu na cíle MPP Poskytování informací o rizikovém chování Ukazatele úspěšnosti Termín Listopad 202 Uvědomění si moţných důsledků vlastního jednání Zodpovědná osoba Mgr. Dana Kosová Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet ţáků v programu 43 Počet hodin programu Drogy I přednáška Seznámení ţáků s pojmem drogy, základní přehled o návykových látkách a nebezpečí jejich uţívání Městská policie hl. m. Praha Ţáci 5. ročníku 3

14 Návaznost programu na cíle MPP Vytváření ţivotních postojů a kvalitního ţebříčku hodnot s důrazem na ţivot bez návykových látek Ukazatele úspěšnosti Termín Listopad 20 Získání znalostí o návykových látkách Zodpovědná osoba Mgr. Dana Kosová Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet ţáků v programu 20 Počet hodin programu Drogy II přednáška Podrobnější informace o návykových látkách a nebezpečí jejich uţívání Městská policie hl. m. Praha Ţáci 8. ročníku Návaznost programu na cíle MPP Vytváření ţivotních postojů a kvalitního ţebříčku hodnot s důrazem na ţivot bez návykových látek Ukazatele úspěšnosti Termín Listopad 202 Získání znalostí o návykových látkách Zodpovědná osoba Mgr. Jana Gabašová Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet ţáků v programu 28, 43 Počet hodin programu 2 Návaznost programu na cíle MPP Zdravotní výchova Ukazatele úspěšnosti Termín Leden 202 Zdravotní výchova přednáška, praktické dovednosti Základy první pomoci, důleţitá telefonní čísla, přivolání pomoci, obvazování Městská policie hl. m. Praha Ţáci 4. ročníku, ţáci 5. ročníku Dovednost přivolat pomoc, ošetřit drobná poranění, poskytnout první pomoc Zodpovědná osoba Mgr. Dana Kosová 4

15 Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet ţáků v programu 08 Počet hodin programu 2 Návaznost programu na cíle MPP Zdravotní výchova Ukazatele úspěšnosti Termín Prosinec 202 Zdravotní výchova II přednáška, praktické dovednosti Základy první pomoci, důleţitá telefonní čísla, přivolání pomoci a poskytnutí první pomoci Městská policie hl. m. Praha Ţáci ročníku Dovednost přivolat pomoc, ošetřit drobná poranění, poskytnout první pomoc Zodpovědná osoba Mgr. Jana Gabašová Název programu Typ programu Stručná charakteristika programu Realizátor Cílová skupina Počet ţáků v programu 77 Počet hodin programu Poţární prevence přednáška Seznámení s moţnými důsledky při nezodpovědné manipulaci s elektrickými přístroji a ohněm Městská policie hl. m. Praha Ţáci ročníku Návaznost programu na cíle MPP Vybudování návyku odpovědnosti při manipulaci s elektrospotřebiči a ohněm Ukazatele úspěšnosti Termín Leden 203 Minimalizace výše zmíněných situací Zodpovědná osoba Mgr. Jana Gabašová 5

16 c) Rodiče Název programu Stručná charakteristika programu Realizátor Počet hodin programu Termín konání Duben 203 Rizikové chování Přednáška pro zájemce z řad rodičů co je rizikové chování, jeho projevy, důsledky ŠMP a VP ZŠ Praha-Petrovice Zodpovědná osoba Mgr. Dana Kosová 6

17 5. EVALUACE A) Kvalitativní hodnocení Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti v minulém školním roce pokračujeme v preventivních programech pro ţáky tak, jak se uskutečnily ve školním roce 20/202, a také vyuţijeme nabídku Policie ČR. Vzhledem k tomu, ţe se ze strany rodičů i pedagogů ozývaly hlasy, volající po nových informacích v oblasti rizikového chování, zařazujeme v tomto školním roce i přednášky pro rodiče a pedagogy školy. 7

18 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit Počet celkově proškolených pedagogů 2 Počet hodin 2 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 3 9 Nelze přesně určit III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŢÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na Počet aktivit Počet ţáků Počet hodin individuální situaci (problém) ve třídě přímé práce Blok primární prevence Interaktivní seminář Beseda Komponovaný pořad 40 Pobytová akce Situační intervence 3 5 Jiné Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet ţáků Školní kluby - - Školní krouţky 2 32 Víkendové akce školy 3 47 Prázdninové akce školy - - Jiné - - 8

19 Pouţité zkratky: MPP Minimální preventivní program RCh Rizikové chování SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence RVP Rámcová vzdělávací program ŠVP Školní vzdělávací program 9

20 Seznam dostupné literatury, videa, CD Literatura Dítě v ohroţení, P.Pöthe (GG) Bolest šikanování, M.Kolář (PORTÁL) Výchova k toleranci a proti rasismu (PORTÁL) Řekni drogám ne! (VZP) Katalog sluţeb poskytovaných v protidrogové prevenci DROGY Co bychom o nich měli vědět, M.Borník Příručka primární protidrogové prevence (ČESKÉ CENTRUM PRO VYJEDNÁVÁNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 2000) Zásady efektivní primární prevence (FIT IN) Pedagogové proti drogám (MŠMT) Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí Časná a krátká intervence (FIT IN) Prevence není nikdy dost!, Mgr.J.Bártová AIDS fakta, naděje (NADACE PRO ŢVOT) Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami, MUDr.K.Nešpor (FIT IN) Bulletin Národní protidrogové centrály Závislosti a my Metodika drogové prevence pro MŠ a.stupeň ZŠ (Institut FILIA) Děti a jejich problémy kolektiv autorů (Sdruţení Linka bezpečí) Práva jsou pro všechny pracovní listy (Nadace Naše dítě 2003) Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeţe, E.Havrdová Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality, E.Havrdová Adresář poskytovatelů sociálních sluţeb Rakovnicka (Město Rakovník 2007) - další broţury a informační materiály pro ţáky, rodiče, učitele a spolupracovníky na vrstevnickém programu Videotéka, CD, DVD Řekni drogám ne! (VZP) Drogová problematika, sexuální výchova (MEDEA KULTUR) Oči hadů I, II, III Peer program Na zdraví! (AVC) Ještě něco o drogách (SIGNUM-D) Drogy a neurony (Institut FWU) Kdyţ musíš, tak musíš? série Tv dokumentů CD ROM protidrogová prevence na základních školách DROGY smrtelné nebezpečí CD ROM (GRADA) Pravda o drogách (Foudation for a Drug Free World) 2 0

21 Seznam základních právních předpisů a dokumentů v preventivní oblasti Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období Národní strategie protidrogové politiky na období Strategie prevence kriminality na léta Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky "Zdraví pro všechny v 2. století" (usnesení vlády č. 066/2002 Sb.) Zákony č. 56/2004 Sb. (Školský zákon) č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) č. 383/2005 Sb. (změna 06/2002) o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních) č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních (soubor pedagogicko-organizačních informací č.j. 2295/ ) Metodické pokyny 4423/99 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance / Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení 094/2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví /2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané Podklady školy Školní řád (Klasifikační řád) Minimální preventivní program Zápisy z jednání při řešení přestupku - lékař, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagogická rada, Policie ČR atd. 2

22 Seznam a adresář zařízení a institucí zabývajících se primární prevencí Centrum primární prevence institutu Filia Praha 2, Sokolovská 26, tel.: Centrum primární prevence Prev centrum Praha 6, Meziškolská 20/2, tel.: , DROP IN Praha, Karoliny Světlé 286/8 Praha, tel.: Triangl Terapeutické středisko pro dítě a rodinu Praha 9, Šromova 86, tel.: Městská policie hl. m. Praha Policie ČR 2 2

23 Některá důleţitá telefonní čísla a kontakty Linka důvěry (Praha): Dětské krizové centrum, Praha 4 Michle Linka důvěry: Internetová linka důvěry: Sdružení Linka bezpečí Linka bezpečí: Linka vzkaz domů: 8003 Internetová linka bezpečí: Rodičovská linka: Linka důvěry: Internetová linka důvěry: Linka důvěry RIAPS: Poradenská linka pro pedagogy (Praţské centrum primární prevence): , DROP IN (pomoc, prevence a péče o osoby závislé na drogách):

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová Školní rok: 204/205 Minimální preventivní program Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3

Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 Minimální preventivní program pro 2.základní školu, Rakovník, Husovo náměstí 3 V Rakovníku 30.12. 2011 Zpracoval: Mgr. Zdeněk BRABEC 1 OBSAH 1. Úvod str.3 2. Aktivity školy str.3 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM GYMNÁZIUM J. SEIFERTA O.P.S. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV A ADRESA ŠKOLY, PRO KTEROU PLATÍ TENTO MPP GYMNÁZIUM J. SEIFERTA, O.P.S., VYSOČANSKÉ NÁM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Minimální preventivní program. ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. Karla Majera 370 252 31 Všenory

Minimální preventivní program. ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. Karla Majera 370 252 31 Všenory Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370 252 3 Všenory Vypracovala: Mgr. Lenka Bělohlávková Ředitelka školy: Mgr. Renáta Bartoníčková 204-205 Školní rok:204/205. ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Generála Janouška Generála Janouška 1006, 198 00 Praha 9 - Černý Most Školní rok: 2012-2013 Zpracovaly: Ing. Marie Kučerová, Mgr. Zdeňka Moškvanová(Školní metodici prevence)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka, 9. května 444, Štětí MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 charakteristika školy: Budova školy se nachází v centru města,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, přísp.organizace Školní náměstí 1, Rýmařov,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program školní rok 2010 2011 Název programu : JÁ A LIDÉ KOLEM MNE Základní škola Jirkov Budovatelů 1563 Jirkov 43111 okr.chomutov Ředitel školy : Mgr. Miloš Rousek e-mail : reditel@1zsjirkov

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2010/2011 1) Úvod 2) Charakteristika školy 3) Analýza současného stavu na škole 4) Garant

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

Program minimální prevence sociálně patologických jevů

Program minimální prevence sociálně patologických jevů Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka: Mgr. Romana Studýnková

Více