Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu"

Transkript

1 Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, Ostrava - Výškovice Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu Posilovaní partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu CZ.1.07/ / Autoři: Ing. Karolína Chmelíková Ing. Pavlína Ježková Mgr. Sandra Tokařová Ostrava, 2014

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OBSAH ÚVOD... 5 ČESKÁ REPUBLIKA... 6 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v., o. s....6 Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o...8 FRANCIE L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques, Verneuil-en-Halatte, France...10 ITÁLIE Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italia...12 NĚMECKO Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, Bad Neuenahr - Ahrweiler, Deutschland...14 Hochschule Magdeburg - Stendal...16 Otto von Guericke Universität Magdeburg...17 NIZOZEMÍ Vrije Universiteit Amsterdam,Verenigd Koninkrijk der Nederlanden...20 NORSKO Norwegian University of Science and Technology...22 The United Nations Office for Disaster Risk Reduction...23 Norwegian Institute of Public Health...26 Norwegian Institute for Air Research...26 POLSKO Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej Warszawa...28 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej...30 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Warszawa...32 Wyższa Szkola Oficerska Wojsk Lądowych imienia Generala Tadeusza Kościuszki...35 PORTUGALSKO Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco, Portugal...38 RAKOUSKO Technische Universität Graz, Österreich...40 RUSKO Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia...42 Perm National Research Polytechnic University

4 SLOVENSKO Technická univerzita v Košicích...46 Slovenská technická univerzita v Bratislavě...48 UKRAJINA Donetsk National Technical University...51 VELKÁ BRITÁNIE FLACS User Group (FLUG) Meeting, Great Britain...53 Institute of Occupational Medicine, Edinburgh...54 World Police and Fire Games ZÁVĚR

5 ÚVOD Rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi patří mezi významné aktivity VŠB- TU Ostrava. Absolvování zahraničních stáží, mezinárodních letních škol a podílení se na řešení mezinárodních projektů nebo jiný druh zahraniční spolupráce je přínosem nejen pro univerzitu, ale především pro samotného akademického pracovníka. Získání odborných zkušeností ze zahraničí a rozvíjení jazykových dovedností přispívá k profesnímu i osobnostními růstu každého studenta, pedagoga i vědecko-výzkumného pracovníka. Tato publikace pojednává o stážích na českých i zahraničních institucích. Přináší informace o jednotlivých institucích, popisuje účel a činnosti účastníka na stáži. Součástí je i charakteristika hlavních přínosů stáže s uvedením základních kontaktních údajů účastníka, popř. účastníků. Cílem publikace je poskytnout inspiraci pro absolvování stáží jak v zahraničí, tak i v České republice. 5

6 ČESKÁ REPUBLIKA Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v., o. s. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany je veřejná výzkumná instituce (SÚJCHBO, v., o. s.) zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Účelem této instituce jsou výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek a zabezpečení technické podpory dozorové a inspekční činnosti v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Ve své hlavní činnosti se ústav zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem zaměřeným na rozšiřování znalostí i vývoj praktických prostředků využitelných v oblasti radiační ochrany a ochrany před chemickými a biologickými látkami, zneužitelnými jako zbraně hromadného ničení. Další činnost je odborná pomoc, expertizy, testování, identifikace neznámých látek, apod. SÚJCHBO, v., o. s. je zapojen do řešení několika vědeckých projektů. Areál SÚJCHBO, v., o. s. V prvním týdnu odborné stáže byla hlavní činností zástupců FBI aktivní účast na měření fyziologických parametrů hasičů při zátěži v ochranných oděvech prováděném ve výcvikovém polygonu bývalých kasáren v Jihlavě. Po prvotní přípravě prostoru pro měření (utěsnění oken a dveří) proběhlo postupně celkem devět cyklů měření na čtyřech testerech. Proveden byl i jeden noční cyklus měření. V druhém týdnu stáže, konaném v Příbrami, byly vyhodnocovány naměřené fyziologické parametry hasičů při zátěži v ochranných oděvech prováděné v prvním týdnu. Součástí byla i spolupráce při měření fyziologických parametrů probandů při testování v ochranných oděvech v klimatické komoře, kde je možnost nastavení požadovaných mikroklimatických podmínek. 6

7 Fotografie z realizace měření v průběhu stáže Fotografie z realizace měření v průběhu stáže 7

8 Ing. Ladislav Jánošík, Katedra požární ochrany, ladislav. tel.: Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D., Laboratoř výzkumu a managementu rizik, sarka.bernatikovavvsb.cz, tel.: Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o. Společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. vznikla v roce Svou činnost začala vykonávat 1. ledna Zaměření společnosti navazuje na působení hydrogeologického oddělení podniku Vodní zdroje Praha závod Bylany. Podnik se zabývá oblastí vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Odborný pracovní kolektiv tvoří geologové, hydrogeologové, hydrochemici, technici a laboranti. Kvalifikace zaměstnanců a vybavení společnosti umožňuje řešit složité a rozsáhlé zakázky. Zákazníky společnosti jsou vodohospodářské společnosti, lázeňská zařízení, těžařské společnosti, výrobci, přepravci, skladovatelé a prodejci pohonných hmot, provozovatelé skládek odpadů, zájemci o získání individuálního zdroje zásobování podzemní vodou a další. Společnost Vodní zdroje Chrudim provádí analýzu rizik pro skládky, strojírenské provozy, místa úniků znečišťujících látek a podobné objekty. Posuzuje také vliv staveb, skládek a dobývacích prostorů na životní prostředí. V rámci ochrany podzemních vod a hornin nabízí podnik trvalou havarijní pohotovost a výjezdy k havarijním únikům závadných látek. Firma Vodní zdroje Chrudim řešila např. havarijní úniky ropných látek na lokalitách: Kmetiněves, Cerekvice, Horní Bradlo a Nové Uhy. Při průzkumech starých ekologických zátěží i nových kontaminací postupuje v souladu se současnou legislativou a metodickými pokyny. Pracovníci podniku využívají tradiční i moderní metody vrtnou sondáž, vzorkování, geofyzikální měření atd. Součástí firmy Vodní zdroje Chrudim je analytická laboratoř. Pracovníci mají k dispozici vlastní rozsáhlou hydrogeologickou databázi, kterou systematicky budují už 15 let. Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí projektování, provádění a kontrolu sanací hornin a zvodní. Realizuje pasivní sanace (udržování kontaminace v určeném prostoru), aktivní sanace insitu (zneškodňování kontaminace na místě) nebo aktivní sanace ex-situ (zneškodňování kontaminace mimo lokalitu). Společnost nabízí práce v oboru hydrologie povrchových a podzemních vod. Provádí především hydrometrická měření (např. měření okamžitých průtoků v hydrologických profilech a kontinuální sledování vývoje průtoků ve vodních tocích), posuzování vlivů vodních staveb a důlních činností na změny vodních poměrů v jejich okolí, zpracovává hydrologické posudky, apod. 8

9 Budova společnosti Vodní zdroje Chrudim Firma Vodní zdroje Chrudim je významným partnerem jednoho z pracovišť FBI, VŠB- TU Ostrava při řešení grantových projektů. Krátkodobou odbornou stáž ve společnosti absolvoval zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava. Nezbytnou součástí ochrany životního prostředí je sledování kvality a kvantitativních parametrů jednotlivých složek prostředí. Odběr reprezentativních vzorků je základem pro získání správných výsledků pro analýzu životního prostředí. Zvyšování znalostí a odbornosti stážisty probíhalo především v terénních podmínkách a v laboratorním zázemí společnosti. Zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava absolvoval v rámci stáže několik výjezdů. Jednalo se například o terénní odběr mineralogických vzorků (hadec, eklogit) nebo návštěvy hydrologických zajímavostí (pramen Nadymač). V průběhu stáže byly také navázány kontakty s několika pracovníky z oblasti hydrologie, geografie a zpracování dat. V rámci probíhajících diskuzí byly konzultovány možnosti další spolupráce mezi společnosti Vodní zdroje Chrudim a FBI, VŠB-TU Ostrava. Stáže ve společnosti Vodní zdroje Chrudim se zúčastnila Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Ing. Jana Suchánková, Ph.D., Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel.:

10 FRANCIE L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques, Verneuil-en-Halatte, France Národní institut průmyslového prostředí a rizik (L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques INERIS) byl založen v roce Institut vznikl sloučením Výzkumného centra francouzských dolů (Centre de Recherche des Charbonnages de France) a Výzkumného ústavu aplikované chemie (l Institut de Recherche Chimique Appliquée). INERIS je výzkumným orgánem francouzského Ministerstva životního prostředí a udržitelného rozvoje (Ministere de l ecologie et du développement durable). Hlavním zaměřením institutu je výzkum v oblasti životního prostředí a průmyslové bezpečnosti. Výzkumná činnost je zaměřena především na hodnocení chemických a technických rizik vyvolaných průmyslovou činností. Výzkumná pracoviště jsou vybavena analytickými laboratořemi a výpočetními zařízeními, které patří mezi nejlepší ve Francii. Institut zastává funkci sekretariátu Evropské technologické platformy pro průmyslovou bezpečnost, která sdružuje více než 150 veřejných a soukromých partnerů. Institut je spoluřešitelem několika významných evropských projektů. Poskytuje také technickou podporu pro orgány veřejné správy v oblasti rozvoje a implementace předpisů, norem, referenčních metod a certifikačních systémů. Pracovníci institutu uskutečňují výzkum v oblasti hodnocení geotechnických rizik a dopadů na životní prostředí spojených s povrchovými a podzemními aktivitami (zejména s těžbou uhlí). Několik desítek let se také věnují problematice skleníkových plynů (zejména bioplyn a důlní plyn). Zaměstnanci institutu jsou velice aktivní ve studiu CO 2 sekvence v uhelných slojích a uzavřených uhelných dolech. Provádějí technické a vědecké expertízy pro orgány veřejné správy v oblasti ekotoxikologie, kvality ovzduší, bezpečnosti průmyslových objektů a činností. Působí také v oblasti hydrogeologie. Budova Národního institutu průmyslového prostředí a rizik 10

11 INERIS zaměstnává téměř 600 lidí. Na výzkumné činnosti se každý rok podílí více než 100 francouzských a zahraničních studentů. Stáž na institutu absolvoval také zástupce FBI, VŠB- TU Ostrava. Náplní stáže byla spolupráce na přípravě vládního dokumentu. Francouzské Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje se rozhodlo vypracovat návrh na zákaz použití Bisphenelu A ve výrobě tzv. thermal papers. Tento návrh na omezení spočívá v zhodnocení zdravotních rizik, vypracování analýzy alternativ a socioekonomické analýzy. V rámci stáže byl zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava zapojen do přípravy socioekonomické analýzy a to konktrétně do problematiky vyhledávání ekonomických nákladů pro snižování celkového cholesterolu a obesity v populaci. Stáže v Národním institutu průmyslového prostředí a rizik se zúčastnila Ing. Radka Přichystalová. Přínosem stáže bylo především navázání kontaktů se zahraniční institucí a zvýšení odbornosti a znalostí v profesním životě. Ing. Radka Přichystalová, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel , 11

12 ITÁLIE Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italia Univerzita Řím Tor Vergeta je druhou nejstarší veřejnou školou v Římě. Univerzita byla založena v roce 1981 po rozdělení University La Sapienza v Římě. V současné době je jednou z největších institucí zaměřených na výzkum a vzdělávání v krajině. Organizačně je univerzita rozdělena do šesti fakult, v rámci kterých je studentům nabízeno vzdělávání v oblasti ekonomiky, techniky, přírodních věd a medicíny. Univerzita je považována za jednu z nejdynamičtějších vědeckých center v Itálii. Její součásti jsou evropsky významné výzkumné instituce. Jedná se například o Mezinárodní centrum pro aplikovanou fyziku, Národní institut pro jadernou fyziku, Národní institut pro Astrofyziku nebo Monte Porzio Cantone observatoř. Součástí univerzity je také jedna z nemodernějších italských nemocnic (Policlinico Universitario Tor Vergata). Univerzita je mezinárodním centrem vědy a vzdělání a partnerem mnoha mezinárodních a multidisciplinárních projektů. Za účelem šíření znalostí a výsledků z výzkumné činnosti pořádá univerzita mnoho seminářů, konferencí a letních škol. Univerzita Říma Tor Vergeta Jednou z možností výměny zkušeností a odborných dovedností mezi studenty, vědeckými a akademickými pracovníky byla MODENA Training School. Jednalo se o letní školu nanotoxikologie a nanobezpečnosti pořádanou v rámci projektu COST TD1204 MODENA. 12

13 Projekt COST TD1204 MODENA je zaměřen na výzkum a pochopení vztahu mezi strukturou nanomateriálu a jejich fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi. Dále se projekt zabývá možnostmi odvození potenciální toxicity a nebezpečnosti jednotlivých typů nanomateriálů na základě informací o jejich struktuře. Tento přístup představuje aktuální trend v problematice nanobezpečnosti. Účastníkem MODENA letní školy byl také zástupce FBI, VŠB-TU Ostravy, neboť FBI, VŠB-TU Ostrava je jedním z partnerů projektu COST TD1204 MODENA. Kurz probíhal ve třech hlavních blocích tematicky zaměřených na modelování toxicity nanomateriálů, QSAR metody modelování a použití metod modelování ve výzkumu. Součástí kurzu byla také praktická cvičení modelování v programu Excel za využití softwarového nástroje KNIME. Třídenní výukový kurz umožnil účastníkům získat nové znalosti v oboru nanobezpečnosti. Zejména v oblasti modelování toxicity nanomateriálů, požadavků na kvalitu dat z experimentální toxikologie a možnosti odborné spolupráce při testovaní toxicity nanomateriálů. Účast na kurzu představovala také vhodnou příležitost k osobnímu setkání s předními světovými odborníky v oblasti toxikologie a zdravotních rizik nanomateriálů. MODENA Training School se zúčastnila Ing. Mgr. Táňa Brzicová. Absolvování kurzu využila nejen k zvýšení odborných dovedností, ale také k rozvoji další spolupráce s pracovníky projektu MODENA, resp. upřesnění náplně stáže na Institutu environmentální medicíny na Karolinska Institutet ve Stockholmu pod vedením profesora Bengta Fadeela, vedoucího Oddělení molekulární toxikologie. Ing. Mgr. Táňa Brzicová, Laboratoř výzkumu a managementu, tel.:

14 NĚMECKO Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, Bad Neuenahr - Ahrweiler, Deutschland Akademie pro krizové řízení, havarijní plánování a civilní ochranu (Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz - AKNZ) je federálním centrem pro civilní ochranu v Německu. AKNZ je ústřední vzdělávací institucí Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc po haváriích (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - BBK), která je součástí Ministerstva vnitra Spolkové republiky Německo. Prioritní zaměření akademie je vzdělávání a odborná příprava osob zabývajících se ochranou obyvatelstva, havarijním plánováním a krizovým managementem. Akademie je úzce spojená s vědou a výzkumem na národní i mezinárodní úrovni. AKNZ v roce 2013 pořádala pátou BBK letní školu (5. Internationale BBK Sommerakademie). Páté BBK letní akademie se zúčastnilo 80 studentů z 22 míst světa. Mezi nimi byli i zástupci FBI, VŠB-TU Ostrava. Účastníci Páté BBK letní školy Pátá BBK letní akademie se zabývala krizovým managementem a plánováním odezvy na vzniklé mimořádné události v interdisciplinárním přístupu: od starosty obce po zaměstnance ministerstva, od občana po člena vrcholového managementu velké nadnárodní společnosti. 14

15 Studenti získali kromě teoretických znalostí, také mnoho praktických zkušeností. Hlavním zaměřením letní školy bylo učení hrou (tzv. learning by doing). Teoretické znalosti získali studenti prostřednictvím přednášek a diskuzí. Studenti se setkali s vědci a experty z mnoha oblastí krizového managementu. Jednalo se například o: Katharina Gerlach, BBK, Project Group BauProtect, Przemyslaw Florczyk, Euro Atlantic Disaster Response Coordination Centre, David Lincoln, FEMA, USA, Doug Hanchard, Rapid Response Consulting, Toronto, Dr. Eric Rasmussen, MD, MDM, FACP, Vice-President of Access Agility, Professor at University of Washington and Research Professor at San Diego State University. Zástupci společností METRO, RWE a DHL přednášeli o krizovém managementu v jejich společnostech. Dalšími diskutovanými otázkami byl např. systém ochrany obyvatelstva v Itálii, Krizovém managementu v USA, NATO, UN OCHA nebo EU. Přednáška Douga Hancharda (prezident společnosti Rapid Response Consulting, Toronto) Studenti diskutovali o problematice analýzy rizik, kritické infrastruktuře, krizovém managementu, apod. Nabyté znalosti si následně otestovali jako krizoví manažéři v několika praktických cvičeních. Z důvodu provádění praktických cvičení byli studenti rozděleni do skupin. Skupina 15až 20studentů řešila několik krizových situací. Studenti představovali např. členy krizového štábu v nadnárodní společnosti. Námětem pro cvičení byl rozsáhlý výpadek elektrické energie s následkem povodní. V jiném cvičení byli studenti členy humanitární organizace. Jejich úkolem bylo logistické zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstvu při jedné ze tří 15

16 rozsáhlých přírodních katastrof: záplavy na Filipínách, Hurikán Sandy ve Spojených státech amerických nebo zemětřesení na Haiti. Závěrem jednotlivých cvičení bylo zhodnocení formou tiskové konference, zpracování zprávy pro veřejnost apod. Letní akademie se v roce 2013 zúčastnili Ing. Karolína Chmelíková a Ing. Petr Rostek. Účast na Páté BBK letní akademii významně přispěla při navázání kontaktů s odborníky z celého světa a prohloubení znalostí v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového managementu. Ing. Petr Rostek, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Ing. Karolína Chmelíková, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Hochschule Magdeburg - Stendal Německá univerzita Hochschule Magdeburg - Stendal byla založena v roce Nabízí více než 30 studijních programů v rámci pěti odděleních v Magdeburgu a dvěma odděleními ve Stendalu, přičemž v Magdeburgu studuje přibližně studentů a ve Stendalu 1900 studentů. Disponuje 130členným profesorským sborem. Univerzita udržuje kontakty s více než 100 univerzitami po celém světě. Je zapojena přibližně do 60 výměnných programů a nabízí celou řadu mezinárodních kurzů. Díky zavedení evropského systému převodu kreditů (ECTS) umožňuje německým studentům studovat v zahraničí a zahraničním studentům studovat v Magdeburgu a Stendalu. Univerzita se věnuje oblastem: Aplikované humanitní vědy Stavební inženýrství a krizové řízení Komunikace a média Ekonomie Elektrotechnika, strojní inženýrství a průmyslový design Společenské a zdravotní vědy Vodní a odpadové hospodářství 16

17 Budova Hochschule Magdeburg - Stendal Oddělení The department of Civil Engineering nabízí studium ve dvou studijních programech. Kromě studijního programu Stavební inženýrství nabízí studium v programu zaměřeném na bezpečnost a ochranu před nebezpečím. Poskytuje odborné znalosti pro efektivní řešení havarijních situací. Studijního pobytu na univerzitě Hochschule Magdeburg Stendal zúčastnil Ing. Miroslav Mynarz a Ing. Jana Pupíková. Zástupce FBI navštívil v rámci odborné stáže výukové a výzkumné laboratoře univerzity. Zúčastnil se i měření v laboratořích. Měření bylo prováděno na zařízení Kónický kalorimetr. V průběhu stáže konzultoval s pracovníky a doktorandy zkušenosti při měření na přístrojích a především byly diskutovány možnosti provádění simulací požárů a výbuchů za použití softwaru. Ing. Miroslav Mynarz, Katedra požární ochrany, tel.: Studentka doktorského studia FBI absolvovala odbornou stáž se zaměřením na ochranu a bezpečnost obyvatel. Seznámila se nejen se způsobem výuky ochrany obyvatelstva na univerzitě, ale měla k dispozici i odbornou literaturu týkající se tohoto tématu. V průběhu stáže konzultovala problematiku varování a informování obyvatelstva, které se věnuje v rámci své disertační práci. Ing. Jana Pupíková, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Otto von Guericke Universität Magdeburg Univerzita Otto von Guericke Universität Magdeburg sídlí v Magdeburgu, hlavním městě německé spolkové země Sasko-Anhaltsko. Byla založena v roce 1993 a je jednou z nejmladších německých univerzit. Ve městě Magdeburg působí jako centrum vzdělávání a výzkumu a je členem mnoha organizací a výborů. Univerzita se skládá z 9 fakult a má přibližně studentů. Studenti si mohou vybrat ze 72 studijních oborů z různých oblastí studia i specializací. 17

18 Hlavní oblasti zaměření univerzity: Tradiční inženýrské oblasti (Strojní inženýrství, Procesní a systémové inženýrství, elektrotechnika a informační technologie, matematika) Přírodní vědy Medicína Ekonomika a management Sociální a humanitní vědy Univerzita nabízí ideální studijní podmínky. Je vybavena moderními laboratořemi, experimentálními pracovišti s vysoce výkonnou počítačovou technologií. Systém vzdělávání kombinuje vysokou úroveň teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi. Činnost univerzity je prováděna v duchu 3 základních cílů: 1. Aplikace vědeckých metod 2. Hledání inovací a nových poznatků 3. Předpoklad společenské odpovědnosti pro dnešní i budoucí generace Areál univerzity Otto von Guericke Universität Magdeburg Čtrnáctidenní stáž probíhala v ústavu Instrumental and Enviromental Technology Department (IAUT) na Fakultě procesního a systémového inženýrství (Faculty of Process and Systems Engineering - FVST). Měření bylo prováděno v laboratořích pro vyšetřování výbuchu a požáru a nebezpečnosti látek. V této laboratoři je činnost zaměřena zejména na stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného prachu, stanovení výbuchových charakteristik plynů, par a prachu v uzavřeném zařízení, stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu v otevřeném zařízení, stanovení minimální iniciační energie rozvířeného prachu, stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin, stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu (teplota žhnutí), stanovení náchylnosti k samovznícení prachu, teplota vznícení hořlavých kapalin a plynů, simultánní termická analýza s analýzou plynu. Hlavním cílem stáže bylo porovnat výsledky měření pro stanovení minimální iniciační energie prachu. Samotné měření bylo prováděno na zařízení pro stanovení minimální iniciační energie prachu výrobce Chilworth Technology Limited (VVUÚ, a. s.) za účelem porovnání výsledků měření s výsledky pořízenými zařízením od výrobce OZM Research, s. r. o. na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Měření bylo provedeno na 5prachových vzorcích. Ing. Petr Lepík, Katedra bezpečnosti práce a procesů, tel.:

19 Areál univerzity Otto von Guericke Universität Magdeburg V rámci další odborné stáže se zástupce FBI seznámil s výukovými a výzkumnými laboratořemi. Po celou dobu stáže navštěvoval přednášky, u nichž za zmínku stojí přednáška na téma Statistic Process Control and Failure Analysis, Consequences of Accidents in Industry a Modeling and Simulation.V průběhu celé stáže byly s pracovníky a doktorandy konzultovány zkušenosti při měření na přístrojích a především byly diskutovány možnosti provádění simulací požárů a výbuchů za použití software. Rovněž byla diskutována možnost magisterského studia studentů FBI na univerzitě Otto von Guericke Universität Magdeburg. V průběhu stáže se zástupce FBI seznámil s výzkumným ústavem Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Zde mu byla umožněna prohlídka laboratoří, a to chemické, samovznícení, výbuchu prachů, plynů a laboratoře mechanické iniciace výbuchů, laboratoře požárních zkoušek materiálů, včetně laboratoře, kde se provádějí velkorozměrové požární zkoušky stavebních konstrukcí. Ing. Miroslav Mynarz, Katedra požární ochrany, tel.: Odborná stáž studentky doktorského studia byla zaměřena na vzdělávání v oblasti samovznícení paliv. Po úvodním seznámení se s laboratořemi bylo realizováno měření v těchto laboratořích. V průběhu stáže byla konzultována tématika disertační práce s odborníky. Přínosem pro studentku bylo získání nových poznatků a informací v oblasti samovznícení tuhých biopaliv a fosilních paliv a jejich implementace do disertační práce a řešení projektu. Kontakt: Ing. Michaela Perďochová, Katedra bezpečnosti práce a procesů, tel.:

20 NIZOZEMÍ Vrije Universiteit Amsterdam, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden Vrije Universiteit Amsterdam, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VU Univerzita) Amsterdam byla založena v roce 1880 v Amsterdamu. Univerzita je jednou ze dvou velkých, veřejně financovaných výzkumných univerzit ve městě. Doslovný překlad jména university Vrije Universiteit je Svobodná univerzita. Univerzita se skládá z dvanácti fakult, ve kterých studuje více než studentů. Studenti si mohou vybrat z 50 bakalářských a 100 magisterských studijních programů v technicky i humanitně zaměřených oborech. Stejně jako výuková činnost, výzkum na VU Univerzitě pokrývá širokou oblast vědních oborů. Jedním z výzkumných ústavů je Institut pro environmentální studia (Instituut voor Milieuvraagstukken), který je organizačně umístěn v rámci Přírodovědecké fakulty (Faculteit der Aard-en Levenswetenschappen). V Institutu pro environmentální studia působí 140členná výzkumná a pedagogická pracovní skupina rozdělena do čtyř hlavních oddělení. Cílem jednotlivých oddělení je přispívat k udržitelnému rozvoji a péči o životní prostředí. Výzkum a výuka na institutu je zaměřena do oblasti chemie, biologie, ekonomiky životního prostředí a analýzy principů životního prostředí. Kampus VU Univerzity 20

21 Součástí týmu pracovníků institutu byl po dobu jednoho měsíce také student doktorského studijního programu, FBI, VŠB-TU Ostrava. Důvodem byla především dílčí zaměření institutu výzkum v oblasti nebezpečných chemických látek a ekonomických aspektů ochrany životního prostředí. Student během studijního pobytu zpracoval případovou studii zabývající se problematikou autorizace chemických látek, které vyplývají z nařízení REACH. V rámci případové studie bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele, kteří jsou vystaveni předmětům obsahujících látku toxickou pro reprodukci. Dále byla provedena socioekonomická analýza v oblasti stanovení společenských zdravotních nákladů v rámci expozice spotřebitelů. Součástí případové studie bylo taktéž technické a ekonomické hodnocení záměny jiných alternativ za tuto nebezpečnou chemickou látku. Výsledky z hodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele byly prezentovány a konzultovány s pracovníky Institutu pro veřejné zdraví v Holandsku. Socioekonomická část studie byla prezentována a diskutována s členy socioekonomického výboru Evropské chemické agentury. Se zástupci Evropské chemické agentury byla následně diskutována problematika zpracování autorizační dokumentace. Studijního pobytu na Institutu environmentálních studií na Přírodovědecké fakultě, VU Univerzity v Amsterdamu se zúčastnila Ing. Radka Přichystalová. Hlavním přínosem stáže bylo zvýšení odborných znalostí v oblasti managementu chemických látek a získaní kontaktů s pracovištěm Ministerstva životního prostředí a zdraví v Holandsku. Získané dovednosti jsou využívány jak pro účely disertační práce, tak pro výzkumné aktivity v rámci realizace projektu Regionální výukové a expertní centrum REACH a chemické bezpečnosti. Ing. Radka Přichystalová, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel , 21

22 NORSKO Norwegian University of Science and Technology Norská univerzita vědy a techniky (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU) se nachází ve městě Trondheim a je druhou největší univerzitou v zemi. Současná podoba univerzity vznikla v roce 1996 sloučením Norwegian Institute of Technology, Institute of Technology the College of Arts and Sciences, the Museum of Natural History and Archaeology, the Faculty of Medicine, the Trondheim Academy of Fine Art a the Trondheim Conservatory of Music. Kořeny samotné university sahají až k roku NTNU nabízí vzdělání v technických, přírodních i humanitních oborech v rámci 7 fakult a 49 oddělení. Na univerzitě studuje téměř studentů, z nich přibližně polovina v technicky zaměřených oborech (např. strojírenství, stavebnictví apod.). NTNU vítá studenty z celého světa a nabízí více než 30 magisterských studijních programů vyučovaných v angličtině. Mezi významná výzkumná střediska univerzity patří Centrum výzkumu struktury lodí a oceánu (Centre for Ships and Ocean Structures), Centrum biologie paměti (Centre for the Biology of Memory) a Centrum kvantifikovatelné kvality služeb v komunikačních systémech (the Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication System). Budova Norské univerzity vědy a techniky 22

23 V rámci projektu InTegRisk pořádala univerzita v březnu roku 2013 odborný kurz PSY Risk Perception and Risk Communication. Celý kurz byl zastřešován Evropským virtuálním institutem pro integraci managementu rizik (European Virtual Institute for Integrated Risk Management). Kurz byl určen pro studenty vysokých škol a zaměstnance firem zapojených do projektu InTegRisk. Odborného kurzu se zúčastnil také zástupce FBI, neboť VŠB-TU Ostrava je také členem projektu InTegRisk. Obsah kurzu byl zaměřen na předání teoretických znalostí z nejmodernějších výzkumů o vnímání rizik a komunikaci o rizicích. Kromě získání teoretických poznatků z oblasti rizik se účastníci seznámili s praktickými příklady. Některé z nich si sami vyzkoušeli. Jednalo se např. o praktický nácvik jedné z metod kvantitativního výzkumu tzv. focus group, zpracování experimentálních dat a interpretaci dosažených výsledků. V závěru kurzu proběhlo hodnocení kurzu ze stran účastníků a organizátorů. Kurzu se zúčastnilo 8 studentů a pracovníků. Malý počet účastníků poskytl prostor pro rozsáhlé diskuze a snadnější poznání účastníků navzájem. Kurzu PSY Risk Perception and Risk Communication se za FBI, VŠB-TU Ostrava zúčastnil Bc. Jakub Řeháček. Během týdenního kurzu získal nejen cenné informace a rady, ale také nové kontakty s pracovníky projektu InTegRisk v Německu (Flor Angela Quintero a Rose Lim) a zástupci švédských a norských průmyslových společností (Alexandra Johansson a Carsten Busch). Bc. Jakub Řeháček, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel.: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNISDR) byl založen v roce 1999 jako součást sekretariátu Organizace spojených národů OSN. Cílem UNISDR je zajistit provádění Mezinárodní strategie pro omezování důsledků katastrof (the International Strategy for Disaster Reduction - ISDR). UNISDR slouží také jako ústřední bod v rámci systému OSN pro koordinaci snižování rizika katastrof a provádění mezinárodního plánu pro snižování rizika katastrof (Hyogo Framework for Action HFA). Hyogo Framework for Action je desetiletý plán budování odolnosti národů a společenství vůči katastrofám. Plán byl přijat valným shromážděním OSN v roce 2005 na světové konferenci v Hyogo, Japonsku. Cílem HFA je podpora strategického a systematického přístupu ke snižování zranitelnosti a identifikace způsobů budování odolnosti národů vůči katastrofám. UNISDR ve spolupráci s Radou Evropy (Council of Europe) a Ředitelstvím pro civilní ochranu a havarijní plánování, Ministerstvem zahraničních věcí Norska (Directorate for Civil Protection and Emergency Planning, Ministry of Foreign Affairs), Norway) pořádalo v roce 2013 čtvrté 23

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií

NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií NABÍDKA KONZULTACÍ v oblasti začlenění adaptace na změnu klimatu a resilience do strategií Neprošlo jazykovou úpravou Verze: Draft 1.1 Datum: 4.11. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

TeKoBe. Technologie pro. Komplexní Bezpečnost

TeKoBe. Technologie pro. Komplexní Bezpečnost Technologie pro TeKoBe Komplexní Bezpečnost Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. a kol. Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Bezpečnostní výzkum Mezi hlavní témata

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Institutu environmentálních technologií

Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Příloha č. 1 ke Statutu ČVUT FD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČVUT FD Organizační řád je vnitřním předpisem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen ČVUT FD ), který upravuje vnitřní organizaci

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. O-897/IZS-006 raha 9. října 006 listů: 7 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. generální ředitel

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice

Česká abilympijská asociace o.s. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice FORMULÁŘ č. 2 - Seznam schválených dílčích projektů 1a Seznam schválených DP Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé výdaje v Kč Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Skautské centrum

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Ing. DAVID HOLMAN, Ph.D. Zástupce vedoucího Katedry logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 2 roky, Katedra Logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 6 let, Plánování

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI

ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více