Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu"

Transkript

1 Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, Ostrava - Výškovice Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu Posilovaní partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu CZ.1.07/ / Autoři: Ing. Karolína Chmelíková Ing. Pavlína Ježková Mgr. Sandra Tokařová Ostrava, 2014

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OBSAH ÚVOD... 5 ČESKÁ REPUBLIKA... 6 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v., o. s....6 Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o...8 FRANCIE L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques, Verneuil-en-Halatte, France...10 ITÁLIE Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italia...12 NĚMECKO Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, Bad Neuenahr - Ahrweiler, Deutschland...14 Hochschule Magdeburg - Stendal...16 Otto von Guericke Universität Magdeburg...17 NIZOZEMÍ Vrije Universiteit Amsterdam,Verenigd Koninkrijk der Nederlanden...20 NORSKO Norwegian University of Science and Technology...22 The United Nations Office for Disaster Risk Reduction...23 Norwegian Institute of Public Health...26 Norwegian Institute for Air Research...26 POLSKO Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej Warszawa...28 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej...30 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Warszawa...32 Wyższa Szkola Oficerska Wojsk Lądowych imienia Generala Tadeusza Kościuszki...35 PORTUGALSKO Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco, Portugal...38 RAKOUSKO Technische Universität Graz, Österreich...40 RUSKO Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia...42 Perm National Research Polytechnic University

4 SLOVENSKO Technická univerzita v Košicích...46 Slovenská technická univerzita v Bratislavě...48 UKRAJINA Donetsk National Technical University...51 VELKÁ BRITÁNIE FLACS User Group (FLUG) Meeting, Great Britain...53 Institute of Occupational Medicine, Edinburgh...54 World Police and Fire Games ZÁVĚR

5 ÚVOD Rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi patří mezi významné aktivity VŠB- TU Ostrava. Absolvování zahraničních stáží, mezinárodních letních škol a podílení se na řešení mezinárodních projektů nebo jiný druh zahraniční spolupráce je přínosem nejen pro univerzitu, ale především pro samotného akademického pracovníka. Získání odborných zkušeností ze zahraničí a rozvíjení jazykových dovedností přispívá k profesnímu i osobnostními růstu každého studenta, pedagoga i vědecko-výzkumného pracovníka. Tato publikace pojednává o stážích na českých i zahraničních institucích. Přináší informace o jednotlivých institucích, popisuje účel a činnosti účastníka na stáži. Součástí je i charakteristika hlavních přínosů stáže s uvedením základních kontaktních údajů účastníka, popř. účastníků. Cílem publikace je poskytnout inspiraci pro absolvování stáží jak v zahraničí, tak i v České republice. 5

6 ČESKÁ REPUBLIKA Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v., o. s. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany je veřejná výzkumná instituce (SÚJCHBO, v., o. s.) zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Účelem této instituce jsou výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek a zabezpečení technické podpory dozorové a inspekční činnosti v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Ve své hlavní činnosti se ústav zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem zaměřeným na rozšiřování znalostí i vývoj praktických prostředků využitelných v oblasti radiační ochrany a ochrany před chemickými a biologickými látkami, zneužitelnými jako zbraně hromadného ničení. Další činnost je odborná pomoc, expertizy, testování, identifikace neznámých látek, apod. SÚJCHBO, v., o. s. je zapojen do řešení několika vědeckých projektů. Areál SÚJCHBO, v., o. s. V prvním týdnu odborné stáže byla hlavní činností zástupců FBI aktivní účast na měření fyziologických parametrů hasičů při zátěži v ochranných oděvech prováděném ve výcvikovém polygonu bývalých kasáren v Jihlavě. Po prvotní přípravě prostoru pro měření (utěsnění oken a dveří) proběhlo postupně celkem devět cyklů měření na čtyřech testerech. Proveden byl i jeden noční cyklus měření. V druhém týdnu stáže, konaném v Příbrami, byly vyhodnocovány naměřené fyziologické parametry hasičů při zátěži v ochranných oděvech prováděné v prvním týdnu. Součástí byla i spolupráce při měření fyziologických parametrů probandů při testování v ochranných oděvech v klimatické komoře, kde je možnost nastavení požadovaných mikroklimatických podmínek. 6

7 Fotografie z realizace měření v průběhu stáže Fotografie z realizace měření v průběhu stáže 7

8 Ing. Ladislav Jánošík, Katedra požární ochrany, ladislav. tel.: Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D., Laboratoř výzkumu a managementu rizik, sarka.bernatikovavvsb.cz, tel.: Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o. Společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. vznikla v roce Svou činnost začala vykonávat 1. ledna Zaměření společnosti navazuje na působení hydrogeologického oddělení podniku Vodní zdroje Praha závod Bylany. Podnik se zabývá oblastí vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Odborný pracovní kolektiv tvoří geologové, hydrogeologové, hydrochemici, technici a laboranti. Kvalifikace zaměstnanců a vybavení společnosti umožňuje řešit složité a rozsáhlé zakázky. Zákazníky společnosti jsou vodohospodářské společnosti, lázeňská zařízení, těžařské společnosti, výrobci, přepravci, skladovatelé a prodejci pohonných hmot, provozovatelé skládek odpadů, zájemci o získání individuálního zdroje zásobování podzemní vodou a další. Společnost Vodní zdroje Chrudim provádí analýzu rizik pro skládky, strojírenské provozy, místa úniků znečišťujících látek a podobné objekty. Posuzuje také vliv staveb, skládek a dobývacích prostorů na životní prostředí. V rámci ochrany podzemních vod a hornin nabízí podnik trvalou havarijní pohotovost a výjezdy k havarijním únikům závadných látek. Firma Vodní zdroje Chrudim řešila např. havarijní úniky ropných látek na lokalitách: Kmetiněves, Cerekvice, Horní Bradlo a Nové Uhy. Při průzkumech starých ekologických zátěží i nových kontaminací postupuje v souladu se současnou legislativou a metodickými pokyny. Pracovníci podniku využívají tradiční i moderní metody vrtnou sondáž, vzorkování, geofyzikální měření atd. Součástí firmy Vodní zdroje Chrudim je analytická laboratoř. Pracovníci mají k dispozici vlastní rozsáhlou hydrogeologickou databázi, kterou systematicky budují už 15 let. Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí projektování, provádění a kontrolu sanací hornin a zvodní. Realizuje pasivní sanace (udržování kontaminace v určeném prostoru), aktivní sanace insitu (zneškodňování kontaminace na místě) nebo aktivní sanace ex-situ (zneškodňování kontaminace mimo lokalitu). Společnost nabízí práce v oboru hydrologie povrchových a podzemních vod. Provádí především hydrometrická měření (např. měření okamžitých průtoků v hydrologických profilech a kontinuální sledování vývoje průtoků ve vodních tocích), posuzování vlivů vodních staveb a důlních činností na změny vodních poměrů v jejich okolí, zpracovává hydrologické posudky, apod. 8

9 Budova společnosti Vodní zdroje Chrudim Firma Vodní zdroje Chrudim je významným partnerem jednoho z pracovišť FBI, VŠB- TU Ostrava při řešení grantových projektů. Krátkodobou odbornou stáž ve společnosti absolvoval zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava. Nezbytnou součástí ochrany životního prostředí je sledování kvality a kvantitativních parametrů jednotlivých složek prostředí. Odběr reprezentativních vzorků je základem pro získání správných výsledků pro analýzu životního prostředí. Zvyšování znalostí a odbornosti stážisty probíhalo především v terénních podmínkách a v laboratorním zázemí společnosti. Zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava absolvoval v rámci stáže několik výjezdů. Jednalo se například o terénní odběr mineralogických vzorků (hadec, eklogit) nebo návštěvy hydrologických zajímavostí (pramen Nadymač). V průběhu stáže byly také navázány kontakty s několika pracovníky z oblasti hydrologie, geografie a zpracování dat. V rámci probíhajících diskuzí byly konzultovány možnosti další spolupráce mezi společnosti Vodní zdroje Chrudim a FBI, VŠB-TU Ostrava. Stáže ve společnosti Vodní zdroje Chrudim se zúčastnila Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Ing. Jana Suchánková, Ph.D., Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel.:

10 FRANCIE L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques, Verneuil-en-Halatte, France Národní institut průmyslového prostředí a rizik (L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques INERIS) byl založen v roce Institut vznikl sloučením Výzkumného centra francouzských dolů (Centre de Recherche des Charbonnages de France) a Výzkumného ústavu aplikované chemie (l Institut de Recherche Chimique Appliquée). INERIS je výzkumným orgánem francouzského Ministerstva životního prostředí a udržitelného rozvoje (Ministere de l ecologie et du développement durable). Hlavním zaměřením institutu je výzkum v oblasti životního prostředí a průmyslové bezpečnosti. Výzkumná činnost je zaměřena především na hodnocení chemických a technických rizik vyvolaných průmyslovou činností. Výzkumná pracoviště jsou vybavena analytickými laboratořemi a výpočetními zařízeními, které patří mezi nejlepší ve Francii. Institut zastává funkci sekretariátu Evropské technologické platformy pro průmyslovou bezpečnost, která sdružuje více než 150 veřejných a soukromých partnerů. Institut je spoluřešitelem několika významných evropských projektů. Poskytuje také technickou podporu pro orgány veřejné správy v oblasti rozvoje a implementace předpisů, norem, referenčních metod a certifikačních systémů. Pracovníci institutu uskutečňují výzkum v oblasti hodnocení geotechnických rizik a dopadů na životní prostředí spojených s povrchovými a podzemními aktivitami (zejména s těžbou uhlí). Několik desítek let se také věnují problematice skleníkových plynů (zejména bioplyn a důlní plyn). Zaměstnanci institutu jsou velice aktivní ve studiu CO 2 sekvence v uhelných slojích a uzavřených uhelných dolech. Provádějí technické a vědecké expertízy pro orgány veřejné správy v oblasti ekotoxikologie, kvality ovzduší, bezpečnosti průmyslových objektů a činností. Působí také v oblasti hydrogeologie. Budova Národního institutu průmyslového prostředí a rizik 10

11 INERIS zaměstnává téměř 600 lidí. Na výzkumné činnosti se každý rok podílí více než 100 francouzských a zahraničních studentů. Stáž na institutu absolvoval také zástupce FBI, VŠB- TU Ostrava. Náplní stáže byla spolupráce na přípravě vládního dokumentu. Francouzské Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje se rozhodlo vypracovat návrh na zákaz použití Bisphenelu A ve výrobě tzv. thermal papers. Tento návrh na omezení spočívá v zhodnocení zdravotních rizik, vypracování analýzy alternativ a socioekonomické analýzy. V rámci stáže byl zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava zapojen do přípravy socioekonomické analýzy a to konktrétně do problematiky vyhledávání ekonomických nákladů pro snižování celkového cholesterolu a obesity v populaci. Stáže v Národním institutu průmyslového prostředí a rizik se zúčastnila Ing. Radka Přichystalová. Přínosem stáže bylo především navázání kontaktů se zahraniční institucí a zvýšení odbornosti a znalostí v profesním životě. Ing. Radka Přichystalová, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel , 11

12 ITÁLIE Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italia Univerzita Řím Tor Vergeta je druhou nejstarší veřejnou školou v Římě. Univerzita byla založena v roce 1981 po rozdělení University La Sapienza v Římě. V současné době je jednou z největších institucí zaměřených na výzkum a vzdělávání v krajině. Organizačně je univerzita rozdělena do šesti fakult, v rámci kterých je studentům nabízeno vzdělávání v oblasti ekonomiky, techniky, přírodních věd a medicíny. Univerzita je považována za jednu z nejdynamičtějších vědeckých center v Itálii. Její součásti jsou evropsky významné výzkumné instituce. Jedná se například o Mezinárodní centrum pro aplikovanou fyziku, Národní institut pro jadernou fyziku, Národní institut pro Astrofyziku nebo Monte Porzio Cantone observatoř. Součástí univerzity je také jedna z nemodernějších italských nemocnic (Policlinico Universitario Tor Vergata). Univerzita je mezinárodním centrem vědy a vzdělání a partnerem mnoha mezinárodních a multidisciplinárních projektů. Za účelem šíření znalostí a výsledků z výzkumné činnosti pořádá univerzita mnoho seminářů, konferencí a letních škol. Univerzita Říma Tor Vergeta Jednou z možností výměny zkušeností a odborných dovedností mezi studenty, vědeckými a akademickými pracovníky byla MODENA Training School. Jednalo se o letní školu nanotoxikologie a nanobezpečnosti pořádanou v rámci projektu COST TD1204 MODENA. 12

13 Projekt COST TD1204 MODENA je zaměřen na výzkum a pochopení vztahu mezi strukturou nanomateriálu a jejich fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi. Dále se projekt zabývá možnostmi odvození potenciální toxicity a nebezpečnosti jednotlivých typů nanomateriálů na základě informací o jejich struktuře. Tento přístup představuje aktuální trend v problematice nanobezpečnosti. Účastníkem MODENA letní školy byl také zástupce FBI, VŠB-TU Ostravy, neboť FBI, VŠB-TU Ostrava je jedním z partnerů projektu COST TD1204 MODENA. Kurz probíhal ve třech hlavních blocích tematicky zaměřených na modelování toxicity nanomateriálů, QSAR metody modelování a použití metod modelování ve výzkumu. Součástí kurzu byla také praktická cvičení modelování v programu Excel za využití softwarového nástroje KNIME. Třídenní výukový kurz umožnil účastníkům získat nové znalosti v oboru nanobezpečnosti. Zejména v oblasti modelování toxicity nanomateriálů, požadavků na kvalitu dat z experimentální toxikologie a možnosti odborné spolupráce při testovaní toxicity nanomateriálů. Účast na kurzu představovala také vhodnou příležitost k osobnímu setkání s předními světovými odborníky v oblasti toxikologie a zdravotních rizik nanomateriálů. MODENA Training School se zúčastnila Ing. Mgr. Táňa Brzicová. Absolvování kurzu využila nejen k zvýšení odborných dovedností, ale také k rozvoji další spolupráce s pracovníky projektu MODENA, resp. upřesnění náplně stáže na Institutu environmentální medicíny na Karolinska Institutet ve Stockholmu pod vedením profesora Bengta Fadeela, vedoucího Oddělení molekulární toxikologie. Ing. Mgr. Táňa Brzicová, Laboratoř výzkumu a managementu, tel.:

14 NĚMECKO Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, Bad Neuenahr - Ahrweiler, Deutschland Akademie pro krizové řízení, havarijní plánování a civilní ochranu (Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz - AKNZ) je federálním centrem pro civilní ochranu v Německu. AKNZ je ústřední vzdělávací institucí Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc po haváriích (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - BBK), která je součástí Ministerstva vnitra Spolkové republiky Německo. Prioritní zaměření akademie je vzdělávání a odborná příprava osob zabývajících se ochranou obyvatelstva, havarijním plánováním a krizovým managementem. Akademie je úzce spojená s vědou a výzkumem na národní i mezinárodní úrovni. AKNZ v roce 2013 pořádala pátou BBK letní školu (5. Internationale BBK Sommerakademie). Páté BBK letní akademie se zúčastnilo 80 studentů z 22 míst světa. Mezi nimi byli i zástupci FBI, VŠB-TU Ostrava. Účastníci Páté BBK letní školy Pátá BBK letní akademie se zabývala krizovým managementem a plánováním odezvy na vzniklé mimořádné události v interdisciplinárním přístupu: od starosty obce po zaměstnance ministerstva, od občana po člena vrcholového managementu velké nadnárodní společnosti. 14

15 Studenti získali kromě teoretických znalostí, také mnoho praktických zkušeností. Hlavním zaměřením letní školy bylo učení hrou (tzv. learning by doing). Teoretické znalosti získali studenti prostřednictvím přednášek a diskuzí. Studenti se setkali s vědci a experty z mnoha oblastí krizového managementu. Jednalo se například o: Katharina Gerlach, BBK, Project Group BauProtect, Przemyslaw Florczyk, Euro Atlantic Disaster Response Coordination Centre, David Lincoln, FEMA, USA, Doug Hanchard, Rapid Response Consulting, Toronto, Dr. Eric Rasmussen, MD, MDM, FACP, Vice-President of Access Agility, Professor at University of Washington and Research Professor at San Diego State University. Zástupci společností METRO, RWE a DHL přednášeli o krizovém managementu v jejich společnostech. Dalšími diskutovanými otázkami byl např. systém ochrany obyvatelstva v Itálii, Krizovém managementu v USA, NATO, UN OCHA nebo EU. Přednáška Douga Hancharda (prezident společnosti Rapid Response Consulting, Toronto) Studenti diskutovali o problematice analýzy rizik, kritické infrastruktuře, krizovém managementu, apod. Nabyté znalosti si následně otestovali jako krizoví manažéři v několika praktických cvičeních. Z důvodu provádění praktických cvičení byli studenti rozděleni do skupin. Skupina 15až 20studentů řešila několik krizových situací. Studenti představovali např. členy krizového štábu v nadnárodní společnosti. Námětem pro cvičení byl rozsáhlý výpadek elektrické energie s následkem povodní. V jiném cvičení byli studenti členy humanitární organizace. Jejich úkolem bylo logistické zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstvu při jedné ze tří 15

16 rozsáhlých přírodních katastrof: záplavy na Filipínách, Hurikán Sandy ve Spojených státech amerických nebo zemětřesení na Haiti. Závěrem jednotlivých cvičení bylo zhodnocení formou tiskové konference, zpracování zprávy pro veřejnost apod. Letní akademie se v roce 2013 zúčastnili Ing. Karolína Chmelíková a Ing. Petr Rostek. Účast na Páté BBK letní akademii významně přispěla při navázání kontaktů s odborníky z celého světa a prohloubení znalostí v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového managementu. Ing. Petr Rostek, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Ing. Karolína Chmelíková, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Hochschule Magdeburg - Stendal Německá univerzita Hochschule Magdeburg - Stendal byla založena v roce Nabízí více než 30 studijních programů v rámci pěti odděleních v Magdeburgu a dvěma odděleními ve Stendalu, přičemž v Magdeburgu studuje přibližně studentů a ve Stendalu 1900 studentů. Disponuje 130členným profesorským sborem. Univerzita udržuje kontakty s více než 100 univerzitami po celém světě. Je zapojena přibližně do 60 výměnných programů a nabízí celou řadu mezinárodních kurzů. Díky zavedení evropského systému převodu kreditů (ECTS) umožňuje německým studentům studovat v zahraničí a zahraničním studentům studovat v Magdeburgu a Stendalu. Univerzita se věnuje oblastem: Aplikované humanitní vědy Stavební inženýrství a krizové řízení Komunikace a média Ekonomie Elektrotechnika, strojní inženýrství a průmyslový design Společenské a zdravotní vědy Vodní a odpadové hospodářství 16

17 Budova Hochschule Magdeburg - Stendal Oddělení The department of Civil Engineering nabízí studium ve dvou studijních programech. Kromě studijního programu Stavební inženýrství nabízí studium v programu zaměřeném na bezpečnost a ochranu před nebezpečím. Poskytuje odborné znalosti pro efektivní řešení havarijních situací. Studijního pobytu na univerzitě Hochschule Magdeburg Stendal zúčastnil Ing. Miroslav Mynarz a Ing. Jana Pupíková. Zástupce FBI navštívil v rámci odborné stáže výukové a výzkumné laboratoře univerzity. Zúčastnil se i měření v laboratořích. Měření bylo prováděno na zařízení Kónický kalorimetr. V průběhu stáže konzultoval s pracovníky a doktorandy zkušenosti při měření na přístrojích a především byly diskutovány možnosti provádění simulací požárů a výbuchů za použití softwaru. Ing. Miroslav Mynarz, Katedra požární ochrany, tel.: Studentka doktorského studia FBI absolvovala odbornou stáž se zaměřením na ochranu a bezpečnost obyvatel. Seznámila se nejen se způsobem výuky ochrany obyvatelstva na univerzitě, ale měla k dispozici i odbornou literaturu týkající se tohoto tématu. V průběhu stáže konzultovala problematiku varování a informování obyvatelstva, které se věnuje v rámci své disertační práci. Ing. Jana Pupíková, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Otto von Guericke Universität Magdeburg Univerzita Otto von Guericke Universität Magdeburg sídlí v Magdeburgu, hlavním městě německé spolkové země Sasko-Anhaltsko. Byla založena v roce 1993 a je jednou z nejmladších německých univerzit. Ve městě Magdeburg působí jako centrum vzdělávání a výzkumu a je členem mnoha organizací a výborů. Univerzita se skládá z 9 fakult a má přibližně studentů. Studenti si mohou vybrat ze 72 studijních oborů z různých oblastí studia i specializací. 17

18 Hlavní oblasti zaměření univerzity: Tradiční inženýrské oblasti (Strojní inženýrství, Procesní a systémové inženýrství, elektrotechnika a informační technologie, matematika) Přírodní vědy Medicína Ekonomika a management Sociální a humanitní vědy Univerzita nabízí ideální studijní podmínky. Je vybavena moderními laboratořemi, experimentálními pracovišti s vysoce výkonnou počítačovou technologií. Systém vzdělávání kombinuje vysokou úroveň teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi. Činnost univerzity je prováděna v duchu 3 základních cílů: 1. Aplikace vědeckých metod 2. Hledání inovací a nových poznatků 3. Předpoklad společenské odpovědnosti pro dnešní i budoucí generace Areál univerzity Otto von Guericke Universität Magdeburg Čtrnáctidenní stáž probíhala v ústavu Instrumental and Enviromental Technology Department (IAUT) na Fakultě procesního a systémového inženýrství (Faculty of Process and Systems Engineering - FVST). Měření bylo prováděno v laboratořích pro vyšetřování výbuchu a požáru a nebezpečnosti látek. V této laboratoři je činnost zaměřena zejména na stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného prachu, stanovení výbuchových charakteristik plynů, par a prachu v uzavřeném zařízení, stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu v otevřeném zařízení, stanovení minimální iniciační energie rozvířeného prachu, stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin, stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu (teplota žhnutí), stanovení náchylnosti k samovznícení prachu, teplota vznícení hořlavých kapalin a plynů, simultánní termická analýza s analýzou plynu. Hlavním cílem stáže bylo porovnat výsledky měření pro stanovení minimální iniciační energie prachu. Samotné měření bylo prováděno na zařízení pro stanovení minimální iniciační energie prachu výrobce Chilworth Technology Limited (VVUÚ, a. s.) za účelem porovnání výsledků měření s výsledky pořízenými zařízením od výrobce OZM Research, s. r. o. na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Měření bylo provedeno na 5prachových vzorcích. Ing. Petr Lepík, Katedra bezpečnosti práce a procesů, tel.:

19 Areál univerzity Otto von Guericke Universität Magdeburg V rámci další odborné stáže se zástupce FBI seznámil s výukovými a výzkumnými laboratořemi. Po celou dobu stáže navštěvoval přednášky, u nichž za zmínku stojí přednáška na téma Statistic Process Control and Failure Analysis, Consequences of Accidents in Industry a Modeling and Simulation.V průběhu celé stáže byly s pracovníky a doktorandy konzultovány zkušenosti při měření na přístrojích a především byly diskutovány možnosti provádění simulací požárů a výbuchů za použití software. Rovněž byla diskutována možnost magisterského studia studentů FBI na univerzitě Otto von Guericke Universität Magdeburg. V průběhu stáže se zástupce FBI seznámil s výzkumným ústavem Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Zde mu byla umožněna prohlídka laboratoří, a to chemické, samovznícení, výbuchu prachů, plynů a laboratoře mechanické iniciace výbuchů, laboratoře požárních zkoušek materiálů, včetně laboratoře, kde se provádějí velkorozměrové požární zkoušky stavebních konstrukcí. Ing. Miroslav Mynarz, Katedra požární ochrany, tel.: Odborná stáž studentky doktorského studia byla zaměřena na vzdělávání v oblasti samovznícení paliv. Po úvodním seznámení se s laboratořemi bylo realizováno měření v těchto laboratořích. V průběhu stáže byla konzultována tématika disertační práce s odborníky. Přínosem pro studentku bylo získání nových poznatků a informací v oblasti samovznícení tuhých biopaliv a fosilních paliv a jejich implementace do disertační práce a řešení projektu. Kontakt: Ing. Michaela Perďochová, Katedra bezpečnosti práce a procesů, tel.:

20 NIZOZEMÍ Vrije Universiteit Amsterdam, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden Vrije Universiteit Amsterdam, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VU Univerzita) Amsterdam byla založena v roce 1880 v Amsterdamu. Univerzita je jednou ze dvou velkých, veřejně financovaných výzkumných univerzit ve městě. Doslovný překlad jména university Vrije Universiteit je Svobodná univerzita. Univerzita se skládá z dvanácti fakult, ve kterých studuje více než studentů. Studenti si mohou vybrat z 50 bakalářských a 100 magisterských studijních programů v technicky i humanitně zaměřených oborech. Stejně jako výuková činnost, výzkum na VU Univerzitě pokrývá širokou oblast vědních oborů. Jedním z výzkumných ústavů je Institut pro environmentální studia (Instituut voor Milieuvraagstukken), který je organizačně umístěn v rámci Přírodovědecké fakulty (Faculteit der Aard-en Levenswetenschappen). V Institutu pro environmentální studia působí 140členná výzkumná a pedagogická pracovní skupina rozdělena do čtyř hlavních oddělení. Cílem jednotlivých oddělení je přispívat k udržitelnému rozvoji a péči o životní prostředí. Výzkum a výuka na institutu je zaměřena do oblasti chemie, biologie, ekonomiky životního prostředí a analýzy principů životního prostředí. Kampus VU Univerzity 20

21 Součástí týmu pracovníků institutu byl po dobu jednoho měsíce také student doktorského studijního programu, FBI, VŠB-TU Ostrava. Důvodem byla především dílčí zaměření institutu výzkum v oblasti nebezpečných chemických látek a ekonomických aspektů ochrany životního prostředí. Student během studijního pobytu zpracoval případovou studii zabývající se problematikou autorizace chemických látek, které vyplývají z nařízení REACH. V rámci případové studie bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele, kteří jsou vystaveni předmětům obsahujících látku toxickou pro reprodukci. Dále byla provedena socioekonomická analýza v oblasti stanovení společenských zdravotních nákladů v rámci expozice spotřebitelů. Součástí případové studie bylo taktéž technické a ekonomické hodnocení záměny jiných alternativ za tuto nebezpečnou chemickou látku. Výsledky z hodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele byly prezentovány a konzultovány s pracovníky Institutu pro veřejné zdraví v Holandsku. Socioekonomická část studie byla prezentována a diskutována s členy socioekonomického výboru Evropské chemické agentury. Se zástupci Evropské chemické agentury byla následně diskutována problematika zpracování autorizační dokumentace. Studijního pobytu na Institutu environmentálních studií na Přírodovědecké fakultě, VU Univerzity v Amsterdamu se zúčastnila Ing. Radka Přichystalová. Hlavním přínosem stáže bylo zvýšení odborných znalostí v oblasti managementu chemických látek a získaní kontaktů s pracovištěm Ministerstva životního prostředí a zdraví v Holandsku. Získané dovednosti jsou využívány jak pro účely disertační práce, tak pro výzkumné aktivity v rámci realizace projektu Regionální výukové a expertní centrum REACH a chemické bezpečnosti. Ing. Radka Přichystalová, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel , 21

22 NORSKO Norwegian University of Science and Technology Norská univerzita vědy a techniky (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU) se nachází ve městě Trondheim a je druhou největší univerzitou v zemi. Současná podoba univerzity vznikla v roce 1996 sloučením Norwegian Institute of Technology, Institute of Technology the College of Arts and Sciences, the Museum of Natural History and Archaeology, the Faculty of Medicine, the Trondheim Academy of Fine Art a the Trondheim Conservatory of Music. Kořeny samotné university sahají až k roku NTNU nabízí vzdělání v technických, přírodních i humanitních oborech v rámci 7 fakult a 49 oddělení. Na univerzitě studuje téměř studentů, z nich přibližně polovina v technicky zaměřených oborech (např. strojírenství, stavebnictví apod.). NTNU vítá studenty z celého světa a nabízí více než 30 magisterských studijních programů vyučovaných v angličtině. Mezi významná výzkumná střediska univerzity patří Centrum výzkumu struktury lodí a oceánu (Centre for Ships and Ocean Structures), Centrum biologie paměti (Centre for the Biology of Memory) a Centrum kvantifikovatelné kvality služeb v komunikačních systémech (the Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication System). Budova Norské univerzity vědy a techniky 22

23 V rámci projektu InTegRisk pořádala univerzita v březnu roku 2013 odborný kurz PSY Risk Perception and Risk Communication. Celý kurz byl zastřešován Evropským virtuálním institutem pro integraci managementu rizik (European Virtual Institute for Integrated Risk Management). Kurz byl určen pro studenty vysokých škol a zaměstnance firem zapojených do projektu InTegRisk. Odborného kurzu se zúčastnil také zástupce FBI, neboť VŠB-TU Ostrava je také členem projektu InTegRisk. Obsah kurzu byl zaměřen na předání teoretických znalostí z nejmodernějších výzkumů o vnímání rizik a komunikaci o rizicích. Kromě získání teoretických poznatků z oblasti rizik se účastníci seznámili s praktickými příklady. Některé z nich si sami vyzkoušeli. Jednalo se např. o praktický nácvik jedné z metod kvantitativního výzkumu tzv. focus group, zpracování experimentálních dat a interpretaci dosažených výsledků. V závěru kurzu proběhlo hodnocení kurzu ze stran účastníků a organizátorů. Kurzu se zúčastnilo 8 studentů a pracovníků. Malý počet účastníků poskytl prostor pro rozsáhlé diskuze a snadnější poznání účastníků navzájem. Kurzu PSY Risk Perception and Risk Communication se za FBI, VŠB-TU Ostrava zúčastnil Bc. Jakub Řeháček. Během týdenního kurzu získal nejen cenné informace a rady, ale také nové kontakty s pracovníky projektu InTegRisk v Německu (Flor Angela Quintero a Rose Lim) a zástupci švédských a norských průmyslových společností (Alexandra Johansson a Carsten Busch). Bc. Jakub Řeháček, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel.: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNISDR) byl založen v roce 1999 jako součást sekretariátu Organizace spojených národů OSN. Cílem UNISDR je zajistit provádění Mezinárodní strategie pro omezování důsledků katastrof (the International Strategy for Disaster Reduction - ISDR). UNISDR slouží také jako ústřední bod v rámci systému OSN pro koordinaci snižování rizika katastrof a provádění mezinárodního plánu pro snižování rizika katastrof (Hyogo Framework for Action HFA). Hyogo Framework for Action je desetiletý plán budování odolnosti národů a společenství vůči katastrofám. Plán byl přijat valným shromážděním OSN v roce 2005 na světové konferenci v Hyogo, Japonsku. Cílem HFA je podpora strategického a systematického přístupu ke snižování zranitelnosti a identifikace způsobů budování odolnosti národů vůči katastrofám. UNISDR ve spolupráci s Radou Evropy (Council of Europe) a Ředitelstvím pro civilní ochranu a havarijní plánování, Ministerstvem zahraničních věcí Norska (Directorate for Civil Protection and Emergency Planning, Ministry of Foreign Affairs), Norway) pořádalo v roce 2013 čtvrté 23

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů

CZ-TPIS & BTKlastr. Katalog členů CZ-TPIS & BTKlastr Katalog členů Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Centrum dopravního výzkumu, v., o. s. (CDV) www.cdv.cz Líšeňská 33a 636

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Aktualizace květen 2011

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Aktualizace květen 2011 Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace Aktualizace květen 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Cestovní mapa České republiky velkých

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, EKF: Petra Maková Veronika Kudělková Kristýna Davidová Radka Pomklová Odborný garant za MSEK: Odborný lektor: Ing.

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více