Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu"

Transkript

1 Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, Ostrava - Výškovice Publikace o stážích organizovaných v rámci projektu Posilovaní partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu CZ.1.07/ / Autoři: Ing. Karolína Chmelíková Ing. Pavlína Ježková Mgr. Sandra Tokařová Ostrava, 2014

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OBSAH ÚVOD... 5 ČESKÁ REPUBLIKA... 6 Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v., o. s....6 Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o...8 FRANCIE L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques, Verneuil-en-Halatte, France...10 ITÁLIE Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italia...12 NĚMECKO Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, Bad Neuenahr - Ahrweiler, Deutschland...14 Hochschule Magdeburg - Stendal...16 Otto von Guericke Universität Magdeburg...17 NIZOZEMÍ Vrije Universiteit Amsterdam,Verenigd Koninkrijk der Nederlanden...20 NORSKO Norwegian University of Science and Technology...22 The United Nations Office for Disaster Risk Reduction...23 Norwegian Institute of Public Health...26 Norwegian Institute for Air Research...26 POLSKO Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej Warszawa...28 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej...30 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Warszawa...32 Wyższa Szkola Oficerska Wojsk Lądowych imienia Generala Tadeusza Kościuszki...35 PORTUGALSKO Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco, Portugal...38 RAKOUSKO Technische Universität Graz, Österreich...40 RUSKO Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia...42 Perm National Research Polytechnic University

4 SLOVENSKO Technická univerzita v Košicích...46 Slovenská technická univerzita v Bratislavě...48 UKRAJINA Donetsk National Technical University...51 VELKÁ BRITÁNIE FLACS User Group (FLUG) Meeting, Great Britain...53 Institute of Occupational Medicine, Edinburgh...54 World Police and Fire Games ZÁVĚR

5 ÚVOD Rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi patří mezi významné aktivity VŠB- TU Ostrava. Absolvování zahraničních stáží, mezinárodních letních škol a podílení se na řešení mezinárodních projektů nebo jiný druh zahraniční spolupráce je přínosem nejen pro univerzitu, ale především pro samotného akademického pracovníka. Získání odborných zkušeností ze zahraničí a rozvíjení jazykových dovedností přispívá k profesnímu i osobnostními růstu každého studenta, pedagoga i vědecko-výzkumného pracovníka. Tato publikace pojednává o stážích na českých i zahraničních institucích. Přináší informace o jednotlivých institucích, popisuje účel a činnosti účastníka na stáži. Součástí je i charakteristika hlavních přínosů stáže s uvedením základních kontaktních údajů účastníka, popř. účastníků. Cílem publikace je poskytnout inspiraci pro absolvování stáží jak v zahraničí, tak i v České republice. 5

6 ČESKÁ REPUBLIKA Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v., o. s. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany je veřejná výzkumná instituce (SÚJCHBO, v., o. s.) zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Účelem této instituce jsou výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek a zabezpečení technické podpory dozorové a inspekční činnosti v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. Ve své hlavní činnosti se ústav zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem zaměřeným na rozšiřování znalostí i vývoj praktických prostředků využitelných v oblasti radiační ochrany a ochrany před chemickými a biologickými látkami, zneužitelnými jako zbraně hromadného ničení. Další činnost je odborná pomoc, expertizy, testování, identifikace neznámých látek, apod. SÚJCHBO, v., o. s. je zapojen do řešení několika vědeckých projektů. Areál SÚJCHBO, v., o. s. V prvním týdnu odborné stáže byla hlavní činností zástupců FBI aktivní účast na měření fyziologických parametrů hasičů při zátěži v ochranných oděvech prováděném ve výcvikovém polygonu bývalých kasáren v Jihlavě. Po prvotní přípravě prostoru pro měření (utěsnění oken a dveří) proběhlo postupně celkem devět cyklů měření na čtyřech testerech. Proveden byl i jeden noční cyklus měření. V druhém týdnu stáže, konaném v Příbrami, byly vyhodnocovány naměřené fyziologické parametry hasičů při zátěži v ochranných oděvech prováděné v prvním týdnu. Součástí byla i spolupráce při měření fyziologických parametrů probandů při testování v ochranných oděvech v klimatické komoře, kde je možnost nastavení požadovaných mikroklimatických podmínek. 6

7 Fotografie z realizace měření v průběhu stáže Fotografie z realizace měření v průběhu stáže 7

8 Ing. Ladislav Jánošík, Katedra požární ochrany, ladislav. tel.: Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D., Laboratoř výzkumu a managementu rizik, sarka.bernatikovavvsb.cz, tel.: Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o. Společnost Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. vznikla v roce Svou činnost začala vykonávat 1. ledna Zaměření společnosti navazuje na působení hydrogeologického oddělení podniku Vodní zdroje Praha závod Bylany. Podnik se zabývá oblastí vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Odborný pracovní kolektiv tvoří geologové, hydrogeologové, hydrochemici, technici a laboranti. Kvalifikace zaměstnanců a vybavení společnosti umožňuje řešit složité a rozsáhlé zakázky. Zákazníky společnosti jsou vodohospodářské společnosti, lázeňská zařízení, těžařské společnosti, výrobci, přepravci, skladovatelé a prodejci pohonných hmot, provozovatelé skládek odpadů, zájemci o získání individuálního zdroje zásobování podzemní vodou a další. Společnost Vodní zdroje Chrudim provádí analýzu rizik pro skládky, strojírenské provozy, místa úniků znečišťujících látek a podobné objekty. Posuzuje také vliv staveb, skládek a dobývacích prostorů na životní prostředí. V rámci ochrany podzemních vod a hornin nabízí podnik trvalou havarijní pohotovost a výjezdy k havarijním únikům závadných látek. Firma Vodní zdroje Chrudim řešila např. havarijní úniky ropných látek na lokalitách: Kmetiněves, Cerekvice, Horní Bradlo a Nové Uhy. Při průzkumech starých ekologických zátěží i nových kontaminací postupuje v souladu se současnou legislativou a metodickými pokyny. Pracovníci podniku využívají tradiční i moderní metody vrtnou sondáž, vzorkování, geofyzikální měření atd. Součástí firmy Vodní zdroje Chrudim je analytická laboratoř. Pracovníci mají k dispozici vlastní rozsáhlou hydrogeologickou databázi, kterou systematicky budují už 15 let. Firma Vodní zdroje Chrudim nabízí projektování, provádění a kontrolu sanací hornin a zvodní. Realizuje pasivní sanace (udržování kontaminace v určeném prostoru), aktivní sanace insitu (zneškodňování kontaminace na místě) nebo aktivní sanace ex-situ (zneškodňování kontaminace mimo lokalitu). Společnost nabízí práce v oboru hydrologie povrchových a podzemních vod. Provádí především hydrometrická měření (např. měření okamžitých průtoků v hydrologických profilech a kontinuální sledování vývoje průtoků ve vodních tocích), posuzování vlivů vodních staveb a důlních činností na změny vodních poměrů v jejich okolí, zpracovává hydrologické posudky, apod. 8

9 Budova společnosti Vodní zdroje Chrudim Firma Vodní zdroje Chrudim je významným partnerem jednoho z pracovišť FBI, VŠB- TU Ostrava při řešení grantových projektů. Krátkodobou odbornou stáž ve společnosti absolvoval zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava. Nezbytnou součástí ochrany životního prostředí je sledování kvality a kvantitativních parametrů jednotlivých složek prostředí. Odběr reprezentativních vzorků je základem pro získání správných výsledků pro analýzu životního prostředí. Zvyšování znalostí a odbornosti stážisty probíhalo především v terénních podmínkách a v laboratorním zázemí společnosti. Zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava absolvoval v rámci stáže několik výjezdů. Jednalo se například o terénní odběr mineralogických vzorků (hadec, eklogit) nebo návštěvy hydrologických zajímavostí (pramen Nadymač). V průběhu stáže byly také navázány kontakty s několika pracovníky z oblasti hydrologie, geografie a zpracování dat. V rámci probíhajících diskuzí byly konzultovány možnosti další spolupráce mezi společnosti Vodní zdroje Chrudim a FBI, VŠB-TU Ostrava. Stáže ve společnosti Vodní zdroje Chrudim se zúčastnila Ing. Jana Suchánková, Ph.D. Ing. Jana Suchánková, Ph.D., Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel.:

10 FRANCIE L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques, Verneuil-en-Halatte, France Národní institut průmyslového prostředí a rizik (L Institut National de l Environnement Industriel et des Risques INERIS) byl založen v roce Institut vznikl sloučením Výzkumného centra francouzských dolů (Centre de Recherche des Charbonnages de France) a Výzkumného ústavu aplikované chemie (l Institut de Recherche Chimique Appliquée). INERIS je výzkumným orgánem francouzského Ministerstva životního prostředí a udržitelného rozvoje (Ministere de l ecologie et du développement durable). Hlavním zaměřením institutu je výzkum v oblasti životního prostředí a průmyslové bezpečnosti. Výzkumná činnost je zaměřena především na hodnocení chemických a technických rizik vyvolaných průmyslovou činností. Výzkumná pracoviště jsou vybavena analytickými laboratořemi a výpočetními zařízeními, které patří mezi nejlepší ve Francii. Institut zastává funkci sekretariátu Evropské technologické platformy pro průmyslovou bezpečnost, která sdružuje více než 150 veřejných a soukromých partnerů. Institut je spoluřešitelem několika významných evropských projektů. Poskytuje také technickou podporu pro orgány veřejné správy v oblasti rozvoje a implementace předpisů, norem, referenčních metod a certifikačních systémů. Pracovníci institutu uskutečňují výzkum v oblasti hodnocení geotechnických rizik a dopadů na životní prostředí spojených s povrchovými a podzemními aktivitami (zejména s těžbou uhlí). Několik desítek let se také věnují problematice skleníkových plynů (zejména bioplyn a důlní plyn). Zaměstnanci institutu jsou velice aktivní ve studiu CO 2 sekvence v uhelných slojích a uzavřených uhelných dolech. Provádějí technické a vědecké expertízy pro orgány veřejné správy v oblasti ekotoxikologie, kvality ovzduší, bezpečnosti průmyslových objektů a činností. Působí také v oblasti hydrogeologie. Budova Národního institutu průmyslového prostředí a rizik 10

11 INERIS zaměstnává téměř 600 lidí. Na výzkumné činnosti se každý rok podílí více než 100 francouzských a zahraničních studentů. Stáž na institutu absolvoval také zástupce FBI, VŠB- TU Ostrava. Náplní stáže byla spolupráce na přípravě vládního dokumentu. Francouzské Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje se rozhodlo vypracovat návrh na zákaz použití Bisphenelu A ve výrobě tzv. thermal papers. Tento návrh na omezení spočívá v zhodnocení zdravotních rizik, vypracování analýzy alternativ a socioekonomické analýzy. V rámci stáže byl zástupce FBI, VŠB-TU Ostrava zapojen do přípravy socioekonomické analýzy a to konktrétně do problematiky vyhledávání ekonomických nákladů pro snižování celkového cholesterolu a obesity v populaci. Stáže v Národním institutu průmyslového prostředí a rizik se zúčastnila Ing. Radka Přichystalová. Přínosem stáže bylo především navázání kontaktů se zahraniční institucí a zvýšení odbornosti a znalostí v profesním životě. Ing. Radka Přichystalová, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel , 11

12 ITÁLIE Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italia Univerzita Řím Tor Vergeta je druhou nejstarší veřejnou školou v Římě. Univerzita byla založena v roce 1981 po rozdělení University La Sapienza v Římě. V současné době je jednou z největších institucí zaměřených na výzkum a vzdělávání v krajině. Organizačně je univerzita rozdělena do šesti fakult, v rámci kterých je studentům nabízeno vzdělávání v oblasti ekonomiky, techniky, přírodních věd a medicíny. Univerzita je považována za jednu z nejdynamičtějších vědeckých center v Itálii. Její součásti jsou evropsky významné výzkumné instituce. Jedná se například o Mezinárodní centrum pro aplikovanou fyziku, Národní institut pro jadernou fyziku, Národní institut pro Astrofyziku nebo Monte Porzio Cantone observatoř. Součástí univerzity je také jedna z nemodernějších italských nemocnic (Policlinico Universitario Tor Vergata). Univerzita je mezinárodním centrem vědy a vzdělání a partnerem mnoha mezinárodních a multidisciplinárních projektů. Za účelem šíření znalostí a výsledků z výzkumné činnosti pořádá univerzita mnoho seminářů, konferencí a letních škol. Univerzita Říma Tor Vergeta Jednou z možností výměny zkušeností a odborných dovedností mezi studenty, vědeckými a akademickými pracovníky byla MODENA Training School. Jednalo se o letní školu nanotoxikologie a nanobezpečnosti pořádanou v rámci projektu COST TD1204 MODENA. 12

13 Projekt COST TD1204 MODENA je zaměřen na výzkum a pochopení vztahu mezi strukturou nanomateriálu a jejich fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi. Dále se projekt zabývá možnostmi odvození potenciální toxicity a nebezpečnosti jednotlivých typů nanomateriálů na základě informací o jejich struktuře. Tento přístup představuje aktuální trend v problematice nanobezpečnosti. Účastníkem MODENA letní školy byl také zástupce FBI, VŠB-TU Ostravy, neboť FBI, VŠB-TU Ostrava je jedním z partnerů projektu COST TD1204 MODENA. Kurz probíhal ve třech hlavních blocích tematicky zaměřených na modelování toxicity nanomateriálů, QSAR metody modelování a použití metod modelování ve výzkumu. Součástí kurzu byla také praktická cvičení modelování v programu Excel za využití softwarového nástroje KNIME. Třídenní výukový kurz umožnil účastníkům získat nové znalosti v oboru nanobezpečnosti. Zejména v oblasti modelování toxicity nanomateriálů, požadavků na kvalitu dat z experimentální toxikologie a možnosti odborné spolupráce při testovaní toxicity nanomateriálů. Účast na kurzu představovala také vhodnou příležitost k osobnímu setkání s předními světovými odborníky v oblasti toxikologie a zdravotních rizik nanomateriálů. MODENA Training School se zúčastnila Ing. Mgr. Táňa Brzicová. Absolvování kurzu využila nejen k zvýšení odborných dovedností, ale také k rozvoji další spolupráce s pracovníky projektu MODENA, resp. upřesnění náplně stáže na Institutu environmentální medicíny na Karolinska Institutet ve Stockholmu pod vedením profesora Bengta Fadeela, vedoucího Oddělení molekulární toxikologie. Ing. Mgr. Táňa Brzicová, Laboratoř výzkumu a managementu, tel.:

14 NĚMECKO Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, Bad Neuenahr - Ahrweiler, Deutschland Akademie pro krizové řízení, havarijní plánování a civilní ochranu (Die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz - AKNZ) je federálním centrem pro civilní ochranu v Německu. AKNZ je ústřední vzdělávací institucí Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc po haváriích (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - BBK), která je součástí Ministerstva vnitra Spolkové republiky Německo. Prioritní zaměření akademie je vzdělávání a odborná příprava osob zabývajících se ochranou obyvatelstva, havarijním plánováním a krizovým managementem. Akademie je úzce spojená s vědou a výzkumem na národní i mezinárodní úrovni. AKNZ v roce 2013 pořádala pátou BBK letní školu (5. Internationale BBK Sommerakademie). Páté BBK letní akademie se zúčastnilo 80 studentů z 22 míst světa. Mezi nimi byli i zástupci FBI, VŠB-TU Ostrava. Účastníci Páté BBK letní školy Pátá BBK letní akademie se zabývala krizovým managementem a plánováním odezvy na vzniklé mimořádné události v interdisciplinárním přístupu: od starosty obce po zaměstnance ministerstva, od občana po člena vrcholového managementu velké nadnárodní společnosti. 14

15 Studenti získali kromě teoretických znalostí, také mnoho praktických zkušeností. Hlavním zaměřením letní školy bylo učení hrou (tzv. learning by doing). Teoretické znalosti získali studenti prostřednictvím přednášek a diskuzí. Studenti se setkali s vědci a experty z mnoha oblastí krizového managementu. Jednalo se například o: Katharina Gerlach, BBK, Project Group BauProtect, Przemyslaw Florczyk, Euro Atlantic Disaster Response Coordination Centre, David Lincoln, FEMA, USA, Doug Hanchard, Rapid Response Consulting, Toronto, Dr. Eric Rasmussen, MD, MDM, FACP, Vice-President of Access Agility, Professor at University of Washington and Research Professor at San Diego State University. Zástupci společností METRO, RWE a DHL přednášeli o krizovém managementu v jejich společnostech. Dalšími diskutovanými otázkami byl např. systém ochrany obyvatelstva v Itálii, Krizovém managementu v USA, NATO, UN OCHA nebo EU. Přednáška Douga Hancharda (prezident společnosti Rapid Response Consulting, Toronto) Studenti diskutovali o problematice analýzy rizik, kritické infrastruktuře, krizovém managementu, apod. Nabyté znalosti si následně otestovali jako krizoví manažéři v několika praktických cvičeních. Z důvodu provádění praktických cvičení byli studenti rozděleni do skupin. Skupina 15až 20studentů řešila několik krizových situací. Studenti představovali např. členy krizového štábu v nadnárodní společnosti. Námětem pro cvičení byl rozsáhlý výpadek elektrické energie s následkem povodní. V jiném cvičení byli studenti členy humanitární organizace. Jejich úkolem bylo logistické zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstvu při jedné ze tří 15

16 rozsáhlých přírodních katastrof: záplavy na Filipínách, Hurikán Sandy ve Spojených státech amerických nebo zemětřesení na Haiti. Závěrem jednotlivých cvičení bylo zhodnocení formou tiskové konference, zpracování zprávy pro veřejnost apod. Letní akademie se v roce 2013 zúčastnili Ing. Karolína Chmelíková a Ing. Petr Rostek. Účast na Páté BBK letní akademii významně přispěla při navázání kontaktů s odborníky z celého světa a prohloubení znalostí v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového managementu. Ing. Petr Rostek, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Ing. Karolína Chmelíková, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Hochschule Magdeburg - Stendal Německá univerzita Hochschule Magdeburg - Stendal byla založena v roce Nabízí více než 30 studijních programů v rámci pěti odděleních v Magdeburgu a dvěma odděleními ve Stendalu, přičemž v Magdeburgu studuje přibližně studentů a ve Stendalu 1900 studentů. Disponuje 130členným profesorským sborem. Univerzita udržuje kontakty s více než 100 univerzitami po celém světě. Je zapojena přibližně do 60 výměnných programů a nabízí celou řadu mezinárodních kurzů. Díky zavedení evropského systému převodu kreditů (ECTS) umožňuje německým studentům studovat v zahraničí a zahraničním studentům studovat v Magdeburgu a Stendalu. Univerzita se věnuje oblastem: Aplikované humanitní vědy Stavební inženýrství a krizové řízení Komunikace a média Ekonomie Elektrotechnika, strojní inženýrství a průmyslový design Společenské a zdravotní vědy Vodní a odpadové hospodářství 16

17 Budova Hochschule Magdeburg - Stendal Oddělení The department of Civil Engineering nabízí studium ve dvou studijních programech. Kromě studijního programu Stavební inženýrství nabízí studium v programu zaměřeném na bezpečnost a ochranu před nebezpečím. Poskytuje odborné znalosti pro efektivní řešení havarijních situací. Studijního pobytu na univerzitě Hochschule Magdeburg Stendal zúčastnil Ing. Miroslav Mynarz a Ing. Jana Pupíková. Zástupce FBI navštívil v rámci odborné stáže výukové a výzkumné laboratoře univerzity. Zúčastnil se i měření v laboratořích. Měření bylo prováděno na zařízení Kónický kalorimetr. V průběhu stáže konzultoval s pracovníky a doktorandy zkušenosti při měření na přístrojích a především byly diskutovány možnosti provádění simulací požárů a výbuchů za použití softwaru. Ing. Miroslav Mynarz, Katedra požární ochrany, tel.: Studentka doktorského studia FBI absolvovala odbornou stáž se zaměřením na ochranu a bezpečnost obyvatel. Seznámila se nejen se způsobem výuky ochrany obyvatelstva na univerzitě, ale měla k dispozici i odbornou literaturu týkající se tohoto tématu. V průběhu stáže konzultovala problematiku varování a informování obyvatelstva, které se věnuje v rámci své disertační práci. Ing. Jana Pupíková, Katedra ochrany obyvatelstva, tel.: Otto von Guericke Universität Magdeburg Univerzita Otto von Guericke Universität Magdeburg sídlí v Magdeburgu, hlavním městě německé spolkové země Sasko-Anhaltsko. Byla založena v roce 1993 a je jednou z nejmladších německých univerzit. Ve městě Magdeburg působí jako centrum vzdělávání a výzkumu a je členem mnoha organizací a výborů. Univerzita se skládá z 9 fakult a má přibližně studentů. Studenti si mohou vybrat ze 72 studijních oborů z různých oblastí studia i specializací. 17

18 Hlavní oblasti zaměření univerzity: Tradiční inženýrské oblasti (Strojní inženýrství, Procesní a systémové inženýrství, elektrotechnika a informační technologie, matematika) Přírodní vědy Medicína Ekonomika a management Sociální a humanitní vědy Univerzita nabízí ideální studijní podmínky. Je vybavena moderními laboratořemi, experimentálními pracovišti s vysoce výkonnou počítačovou technologií. Systém vzdělávání kombinuje vysokou úroveň teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi. Činnost univerzity je prováděna v duchu 3 základních cílů: 1. Aplikace vědeckých metod 2. Hledání inovací a nových poznatků 3. Předpoklad společenské odpovědnosti pro dnešní i budoucí generace Areál univerzity Otto von Guericke Universität Magdeburg Čtrnáctidenní stáž probíhala v ústavu Instrumental and Enviromental Technology Department (IAUT) na Fakultě procesního a systémového inženýrství (Faculty of Process and Systems Engineering - FVST). Měření bylo prováděno v laboratořích pro vyšetřování výbuchu a požáru a nebezpečnosti látek. V této laboratoři je činnost zaměřena zejména na stanovení minimální teploty vznícení rozvířeného prachu, stanovení výbuchových charakteristik plynů, par a prachu v uzavřeném zařízení, stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu v otevřeném zařízení, stanovení minimální iniciační energie rozvířeného prachu, stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin, stanovení minimální teploty vznícení usazeného prachu (teplota žhnutí), stanovení náchylnosti k samovznícení prachu, teplota vznícení hořlavých kapalin a plynů, simultánní termická analýza s analýzou plynu. Hlavním cílem stáže bylo porovnat výsledky měření pro stanovení minimální iniciační energie prachu. Samotné měření bylo prováděno na zařízení pro stanovení minimální iniciační energie prachu výrobce Chilworth Technology Limited (VVUÚ, a. s.) za účelem porovnání výsledků měření s výsledky pořízenými zařízením od výrobce OZM Research, s. r. o. na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Měření bylo provedeno na 5prachových vzorcích. Ing. Petr Lepík, Katedra bezpečnosti práce a procesů, tel.:

19 Areál univerzity Otto von Guericke Universität Magdeburg V rámci další odborné stáže se zástupce FBI seznámil s výukovými a výzkumnými laboratořemi. Po celou dobu stáže navštěvoval přednášky, u nichž za zmínku stojí přednáška na téma Statistic Process Control and Failure Analysis, Consequences of Accidents in Industry a Modeling and Simulation.V průběhu celé stáže byly s pracovníky a doktorandy konzultovány zkušenosti při měření na přístrojích a především byly diskutovány možnosti provádění simulací požárů a výbuchů za použití software. Rovněž byla diskutována možnost magisterského studia studentů FBI na univerzitě Otto von Guericke Universität Magdeburg. V průběhu stáže se zástupce FBI seznámil s výzkumným ústavem Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Zde mu byla umožněna prohlídka laboratoří, a to chemické, samovznícení, výbuchu prachů, plynů a laboratoře mechanické iniciace výbuchů, laboratoře požárních zkoušek materiálů, včetně laboratoře, kde se provádějí velkorozměrové požární zkoušky stavebních konstrukcí. Ing. Miroslav Mynarz, Katedra požární ochrany, tel.: Odborná stáž studentky doktorského studia byla zaměřena na vzdělávání v oblasti samovznícení paliv. Po úvodním seznámení se s laboratořemi bylo realizováno měření v těchto laboratořích. V průběhu stáže byla konzultována tématika disertační práce s odborníky. Přínosem pro studentku bylo získání nových poznatků a informací v oblasti samovznícení tuhých biopaliv a fosilních paliv a jejich implementace do disertační práce a řešení projektu. Kontakt: Ing. Michaela Perďochová, Katedra bezpečnosti práce a procesů, tel.:

20 NIZOZEMÍ Vrije Universiteit Amsterdam, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden Vrije Universiteit Amsterdam, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VU Univerzita) Amsterdam byla založena v roce 1880 v Amsterdamu. Univerzita je jednou ze dvou velkých, veřejně financovaných výzkumných univerzit ve městě. Doslovný překlad jména university Vrije Universiteit je Svobodná univerzita. Univerzita se skládá z dvanácti fakult, ve kterých studuje více než studentů. Studenti si mohou vybrat z 50 bakalářských a 100 magisterských studijních programů v technicky i humanitně zaměřených oborech. Stejně jako výuková činnost, výzkum na VU Univerzitě pokrývá širokou oblast vědních oborů. Jedním z výzkumných ústavů je Institut pro environmentální studia (Instituut voor Milieuvraagstukken), který je organizačně umístěn v rámci Přírodovědecké fakulty (Faculteit der Aard-en Levenswetenschappen). V Institutu pro environmentální studia působí 140členná výzkumná a pedagogická pracovní skupina rozdělena do čtyř hlavních oddělení. Cílem jednotlivých oddělení je přispívat k udržitelnému rozvoji a péči o životní prostředí. Výzkum a výuka na institutu je zaměřena do oblasti chemie, biologie, ekonomiky životního prostředí a analýzy principů životního prostředí. Kampus VU Univerzity 20

21 Součástí týmu pracovníků institutu byl po dobu jednoho měsíce také student doktorského studijního programu, FBI, VŠB-TU Ostrava. Důvodem byla především dílčí zaměření institutu výzkum v oblasti nebezpečných chemických látek a ekonomických aspektů ochrany životního prostředí. Student během studijního pobytu zpracoval případovou studii zabývající se problematikou autorizace chemických látek, které vyplývají z nařízení REACH. V rámci případové studie bylo provedeno hodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele, kteří jsou vystaveni předmětům obsahujících látku toxickou pro reprodukci. Dále byla provedena socioekonomická analýza v oblasti stanovení společenských zdravotních nákladů v rámci expozice spotřebitelů. Součástí případové studie bylo taktéž technické a ekonomické hodnocení záměny jiných alternativ za tuto nebezpečnou chemickou látku. Výsledky z hodnocení zdravotních rizik pro spotřebitele byly prezentovány a konzultovány s pracovníky Institutu pro veřejné zdraví v Holandsku. Socioekonomická část studie byla prezentována a diskutována s členy socioekonomického výboru Evropské chemické agentury. Se zástupci Evropské chemické agentury byla následně diskutována problematika zpracování autorizační dokumentace. Studijního pobytu na Institutu environmentálních studií na Přírodovědecké fakultě, VU Univerzity v Amsterdamu se zúčastnila Ing. Radka Přichystalová. Hlavním přínosem stáže bylo zvýšení odborných znalostí v oblasti managementu chemických látek a získaní kontaktů s pracovištěm Ministerstva životního prostředí a zdraví v Holandsku. Získané dovednosti jsou využívány jak pro účely disertační práce, tak pro výzkumné aktivity v rámci realizace projektu Regionální výukové a expertní centrum REACH a chemické bezpečnosti. Ing. Radka Přichystalová, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel , 21

22 NORSKO Norwegian University of Science and Technology Norská univerzita vědy a techniky (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU) se nachází ve městě Trondheim a je druhou největší univerzitou v zemi. Současná podoba univerzity vznikla v roce 1996 sloučením Norwegian Institute of Technology, Institute of Technology the College of Arts and Sciences, the Museum of Natural History and Archaeology, the Faculty of Medicine, the Trondheim Academy of Fine Art a the Trondheim Conservatory of Music. Kořeny samotné university sahají až k roku NTNU nabízí vzdělání v technických, přírodních i humanitních oborech v rámci 7 fakult a 49 oddělení. Na univerzitě studuje téměř studentů, z nich přibližně polovina v technicky zaměřených oborech (např. strojírenství, stavebnictví apod.). NTNU vítá studenty z celého světa a nabízí více než 30 magisterských studijních programů vyučovaných v angličtině. Mezi významná výzkumná střediska univerzity patří Centrum výzkumu struktury lodí a oceánu (Centre for Ships and Ocean Structures), Centrum biologie paměti (Centre for the Biology of Memory) a Centrum kvantifikovatelné kvality služeb v komunikačních systémech (the Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication System). Budova Norské univerzity vědy a techniky 22

23 V rámci projektu InTegRisk pořádala univerzita v březnu roku 2013 odborný kurz PSY Risk Perception and Risk Communication. Celý kurz byl zastřešován Evropským virtuálním institutem pro integraci managementu rizik (European Virtual Institute for Integrated Risk Management). Kurz byl určen pro studenty vysokých škol a zaměstnance firem zapojených do projektu InTegRisk. Odborného kurzu se zúčastnil také zástupce FBI, neboť VŠB-TU Ostrava je také členem projektu InTegRisk. Obsah kurzu byl zaměřen na předání teoretických znalostí z nejmodernějších výzkumů o vnímání rizik a komunikaci o rizicích. Kromě získání teoretických poznatků z oblasti rizik se účastníci seznámili s praktickými příklady. Některé z nich si sami vyzkoušeli. Jednalo se např. o praktický nácvik jedné z metod kvantitativního výzkumu tzv. focus group, zpracování experimentálních dat a interpretaci dosažených výsledků. V závěru kurzu proběhlo hodnocení kurzu ze stran účastníků a organizátorů. Kurzu se zúčastnilo 8 studentů a pracovníků. Malý počet účastníků poskytl prostor pro rozsáhlé diskuze a snadnější poznání účastníků navzájem. Kurzu PSY Risk Perception and Risk Communication se za FBI, VŠB-TU Ostrava zúčastnil Bc. Jakub Řeháček. Během týdenního kurzu získal nejen cenné informace a rady, ale také nové kontakty s pracovníky projektu InTegRisk v Německu (Flor Angela Quintero a Rose Lim) a zástupci švédských a norských průmyslových společností (Alexandra Johansson a Carsten Busch). Bc. Jakub Řeháček, Laboratoř výzkumu a managementu rizik, tel.: The United Nations Office for Disaster Risk Reduction Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction - UNISDR) byl založen v roce 1999 jako součást sekretariátu Organizace spojených národů OSN. Cílem UNISDR je zajistit provádění Mezinárodní strategie pro omezování důsledků katastrof (the International Strategy for Disaster Reduction - ISDR). UNISDR slouží také jako ústřední bod v rámci systému OSN pro koordinaci snižování rizika katastrof a provádění mezinárodního plánu pro snižování rizika katastrof (Hyogo Framework for Action HFA). Hyogo Framework for Action je desetiletý plán budování odolnosti národů a společenství vůči katastrofám. Plán byl přijat valným shromážděním OSN v roce 2005 na světové konferenci v Hyogo, Japonsku. Cílem HFA je podpora strategického a systematického přístupu ke snižování zranitelnosti a identifikace způsobů budování odolnosti národů vůči katastrofám. UNISDR ve spolupráci s Radou Evropy (Council of Europe) a Ředitelstvím pro civilní ochranu a havarijní plánování, Ministerstvem zahraničních věcí Norska (Directorate for Civil Protection and Emergency Planning, Ministry of Foreign Affairs), Norway) pořádalo v roce 2013 čtvrté 23

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

Environmentální modelování Doktorský studijní program

Environmentální modelování Doktorský studijní program ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Environmentální modelování Doktorský studijní program (prezenční a kombinovaná forma, čtyřletá standardní doba studia) Profil absolventa

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP

Seznam mezinárodních smluv (FF) UP Seznam mezinárodních smluv (FF) Stát Partnerská univerzita Nositel smlouvy Platnost smlouvy Druh spolupráce Termín výběru Webové stránky Brazílie Universidade Federal do Ceará, Fortaleza (CE) romanistiky

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010 Zapojení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v rámci projektu Program profesní přípravy specialistů lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí Zpracoval:

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města

Zpráva z praxe. Magistrát města Ústí nad Labem. Hodnocení brownfieldů na území města Partnerství pro české brownfieldy CZ.1.07/2.4.00/17.0033 Zpráva z praxe Magistrát města Ústí nad Labem Hodnocení brownfieldů na území města Ing. Václav Pulchart VŠB-TU Ostrava, stavební fakulta, kat. stavebních

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více