Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty"

Transkript

1

2 Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010

3 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Recenzenti: prof. JUDr. Ján Svák, CSc. doc. PhDr. Milan Mikulaštík, Ph.D. prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca. Kloudová, Jitka Kodera, Jan Kubátová, Květa Vaňová, Anna Škop, Martin Brečka, Samuel Šperka, Martin Schindler, Frank Kreativní ekonomika, pohled z oblasti ekonomické, právnické, masmédií a informatiky / Jitka Kloudová, Jan Kodera, Květa Kubátová, Anna Vaňová, Martin Škop, Samuel Brečka, Martin Šperka, Frank Schindler. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., s. ISBN: Kľúčové slová: kreativní ekonomika, kreativní průmysl, monetární ekonomie, metody měření kreativní ekonomiky, daňové ráje, územní rozvoj, umění a právo, kreativní vzdělání, kreativita v informační a znalostní společnosti.

4 Investice a spotřeba rozhodují o výši naší životní úrovně. Nacházíme se v období, kdy i nemateriální spotřeba, jako je umění, kultura, budou mít významný vliv na naše ekonomické bohatství. Fascinující na tom je, že vedle vyšší úrovně materiální získáme i nový, duševní rozměr. (Jitka Kloudová, z vystoupení na konferenci Freedom of Creativity, pod záštitou Václava Havla, 19. listopadu 2009 v Bratislavě) Doufáme, že touto publikací otevřeme cestu k zamyšlení se nad významem faktoru kreativity ve společnosti, nad jeho možnostmi, ale i důsledky a dopady v celosvětovém měřítku. Za ohlasy děkuje kolektiv autorů

5 Jitka Kloudová je prorektorkou pro vědu a výzkum na Bratislavské vysoké škole práva, kde zároveň přednáší makroekonomii na fakultě Ekonómie a podnikania. Makroekonomii přednáší také na Fakultě managementu a ekonomie na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Její výzkum je orientován na oblast kreativní ekonomiky ve vztahu k jejímu měření a ekonomickému růstu a roli kreativní ekonomiky v regionálním rozvoji. Působí jako člen výzkumného týmu projektu Sociálně-ekonomický potenciál kreativních průmyslů v ČR. Je vedoucím výzkumného centra RE-CE pro výzkum kreativní ekonomiky a centra transferu poznatků. Jan Kodera je profesorem pro obor finance. Přednáší měnovou teorii, mezinárodní finance a vede doktorské disertační práce na Bratislavské vysoké škole práva. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vede přednášky z monetární makroanalýzy. Kromě měnové a kurzové problematiky se věnuje teorii nelineárních ekonomických systémů, zejména analýze jejich dynamiky včetně deterministického chaosu. Účastní se práce v České ekonometrické společnosti a České společnosti pro operační výzkum. Je autorem několika učebních textů a řady odborných článků ve vědeckých časopisech doma i v cizině. Květa Kubátová je profesorkou oboru finance. Přednáší daňovou teorii a politiku a vede bakalářské, diplomové a dizertační doktorské práce na Bratislavské vysoké škole práva na fakultě Ekonómie a podnikania. Daňovou teorii a politiku přednáší také na Vysoké škole ekonomické v Praze a na dalších univerzitách. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na daňovou teorii a politiku a na další oblasti veřejných financí (veřejné rozpočty, efektivitu veřejných výdajů apod.). Na tato témata publikovala již kolem 150 prací, tj. knih, odborných článků, příspěvků ve sbornících z konferencí aj., a to v Česku, na Slovensku a v dalších zemích. Anna Vaňová pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Patrí medzi uznávaných odborníkov na problematiku marketingu územia. Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci sa venuje problematike marketingu území a marketingu úradu verejnej správy, v posledných rokoch s dôrazom na inovatívne prístupy k rozvoju územia a inovatívne marketingové konkurenčné stratégie rozvoja územia. Je autorkou a spoluautorkou domácich a zahraničných vedeckých a odborných monografií, domácich a zahraničných odborných knižných publikácií, vedeckých a odborných článkov. Zastupuje Slovensko v Medzinárodnej asociácii verejného a neziskového marketingu (IAPNM).

6 o autorech Martin Škop působí jako odborný asistent na katedře právní teorie Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématům právní teorie, postmoderní filosofie a jejímu místu v právním myšlení a vztahu umění a práva. Jako další oblast zkoumá rovněž mediální právo, tedy způsob, jakým právo může regulovat tzv. masová média. Samuel Brečka je docentom v odbore masmediálnych štúdií, pričom sa vedecky orientuje na dejiny, teóriu a psychológiu médií. Mediálnemu výskumu sa venuje viac ako 40 rokov. Od roku 1968 do roku 2000 s krátkou prestávkou pracoval v Novinárskom študijnom ústave. Od roku 1995 bol tiež tajomníkom Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska. V rokoch 1993 až 1996 pôsobil v Bler Study Group IAMCR (International Association of Mass Communication Research). Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Otázky žurnalistiky a viacerých vysokoškolských vedeckých rád, je členom porôt odborných a profesionálnych novinárskych a mediálnych súťaží. Akademicky pôsobil na Fakulte mesmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku je dekanom Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva. Martin Šperka sa vo svojej pedagogickej aj výskumnej činnosti venuje problematike interakcie človeka s počítačom z pohľadu teórie, ako aj kreatívnych multimediálnych aplikácií informatiky. Okrem aktivít vo vedeckej a technickej komunite dlhodobo spolupracoval s umelcami a dizajnérmi (účasť pri tvorbe prvej počítačom animovanej zvučky v Slovenskej televízii a prvého animovaného filmu s počítačovou animáciou na Slovensku vo filmovom štúdiu Koliba, spoluzakladateľ a prvý vedúci Katedry vizuálnych médií na Vysokej škole výtvarných umení, vybudovanie predmetu počítačová animácia na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, trikrát člen medzinárodnej poroty súťaže o najlepší multimediálny projekt v Európe Europrix Multimedia, dvakrát národný expert Slovenska na súťaži Multimedia World Summit Award, fellow European Academy of Digital Interactive Media). Frank Schindler je vedúcim na Ústave aplikovanej informatiky Fakulty informatiky na BVŠP v Bratislave, kde pôsobí vo funkcii profesora pre študijný odbor Aplikovaná informatika. Jeho publikačná činnosť zahrnuje dištančné vzdelávanie pomocou moderných informačno-komunikačných technológií a internetu. Menovaný v minulosti pôsobil na troch amerických univerzitách: University of Utah, University of Miami, University of Maryland University College a na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Okrem toho pracoval aj ako programátor, resp. softvérový inžinier pre IBM Kingston, New York, Prime Computer Inc., Framingham, Masachussets a Diagonal Systems, A.G., Zürich vo Švajčiarsku.

7 Jitka Kloudová Studium kreativní ekonomiky přesahuje možnosti jedné vědy a je položeno na interdisciplinárních základech. Publikace, jež se vám dostala do ruky, zaznamenává okolnosti rozvoje kreativní ekonomiky z pohledu různých vědních oborů. K problematice fenoménu kreativní ekonomiky přispěli jednotliví autoři z oblasti ekonomie, práva, masmedií a informatiky. Do publikace přispěli jak čeští, tak slovenští autoři, přičemž texty byly ponechány v původním jazyce. Doufáme, že publikace bude pro vás nejen zajímavým čtením, ale také pootevře dvířka k novým pohledům, nastolí nové otázky a vyvolá diskusi. Úvod knihy Úvod do kreativní ekonomiky je věnován seznámení se s pojmem kreativní ekonomiky a základními studiemi, jež dokazují dynamický nárůst kreativního sektoru a pracovníků kreativní třídy. Jsou zde uvedeni i autoři, jež jako první zachytili ve svých pracech nový fenomén kreativní ekonomiky, jehož základem je lidská kreativita (tvořivost), díky níž vznikají nové nápady (ideje), které jsou hnacím motorem inovací a nových netradičních přístupů, a to jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti podnikatelských nápadů a v oblasti umění, kultury či designu. Příspěvky v oblasti ekonomické přicházejí se snahou zdokumentovat nový kreativní fenomén z různých úhlů pohledu, kreativitu jako další významný faktor ekonomického růstu, kreativitu v matematicko-ekonomických modelech moderní monetární teorie, možnosti měření kreativity a měření podmínek pro její rozvoj, kreativní ekonomika spojená s rozvojem území a pohled na kreativitu ve smyslu daňovém. V kapitole 1 Kreativita významným faktorem ekonomického růstu najdete pohled na kreativitu jako na významný růstový zdroj, jež může být příčinou revize základních ekonomických teorií. Autorka vidí problém následovně: Na rozdíl od vstupů práce a kapitálu do výrobního procesu je kreativita vstupem neomezeným, Jsme schopni odhadnout výši kapitálu a pracovní síly, kterou má ekonomika k dispozici. Kolik však máme k dispozici nápadů, nových idejí? Kolik kreativních projevů má jeden člověk? Je zde poukazováno na fenomén kreativity, ideji či nápadu jako dalšího faktoru ekonomického růstu, jež může zrychlit ekonomický růst ve vyspělých ekonomikách, avšak vyšší zapojení neomezeného faktoru růstu, kreativity, může vést k rostoucí nerovnováze mezi bohatými a chudým světem. Účelem tohoto příspěvku je vyvolat diskusi nad ekonomickým přínosem nápadu, kreativity k hospodářskému růstu v bohatých ekonomikách. Kapitola 2 Monetární politika a kreativní ekonomie je věnována problematice vztahu kreativní ekonomie a monetární teorie a politiky. Autor se zabývá kre-

8 o knize ativním přístupem k tvorbě matematicko-ekonomických modelů a definuje kreativní přístup ve výstavbě moderní monetární teorie. Říká: Kreativní bádání v ekonomické vědě by mělo být soustředěno na nelineární přístup. Nelineární přístup k ekonomické skutečnosti totiž vytváří modely, které vykazují složitější dynamiku, která je reprezentována buď nelineárními periodickými oscilacemi, nebo dokonce aperiodickými oscilacemi, tzv. chaosem. Jsou zde definice a vlastnosti kreativního odvětví a možnosti jeho zahrnutí do dynamického monetárního modelu. Práce dále obsahuje principy výstavby modelu s produktivním sektorem, monetárním sektorem a s kreativním sektorem ekonomiky a při konstrukci modelu vychází z podmínek malé otevřené ekonomiky, kde úroková míra je exogenně dána a existuje možnost nákupu zahraničních aktiv, případně možnost zahraničních půjček, které jsou zde považovány za záporná aktiva. Autorem je prokazována skutečnost, že kreativní sektor není závislý na kapitálu, přičemž centrální banky mohou být schopny řídit výstup kreativního sektoru za pomoci úrokové sazby. Působení centrálních bank na výstup kreativního sektoru je teoreticky možné řízením úrokové míry. Úroková míra má však v tomto případě opačný účinek než u produkčního sektoru. V produkčním sektoru růst úrokové míry působí negativně na produkci,...růst úrokové míry může být stimulem pro růst výstupu kreativního sektoru, který (ještě jednou připomínáme) není závislý na změnách kapitálu umístěného v tomto sektoru. V kapitole 3 Problematika měření kreativní ekonomiky jsou rozebírány možnosti měření výstupu kreativní ekonomiky a měření vhodnosti prostředí pro rozvoj kreativní ekonomiky. Je zde upozorňováno na důvody nejednotnosti definic a nevyjasněnosti pojmů, jako je kreativní ekonomika, kreativní průmysl, atd. a s tím související problematika měření výstupu kreativního sektoru a vlivu kreativní ekonomiky na ekonomický růst v jednotlivých ekonomikách. Obsahem této části je i podrobné vysvětlení metody 3T podle R. Floridy a metody 5C, jejíž ambicí je změřit a srovnat podmínky pro rozvoj kreativní ekonomiky v jednotlivých geografických oblastech. Práce obsahuje také kritiku a možná omezení těchto metod. Pro čtenáře může být zajímavým i sestavený index kreativity podle metody 3T pro jednotlivé regiony České republiky, jež poukazuje na rozdílný stav jejich připravenosti. Překvapivým bylo zjištění, že neexistuje závislost mezi indexem kreativity a hrubým domácím produktem na obyvatele v regionu....čím je především dán ekonomický výstup v jednotlivých regionech České republiky? Jsou to technologie a talent? Nebo stále těžíme z nízké ceny práce v České republice... a kromě Prahy a Jihomoravského kraje (s významným podílem Brna) je uplatnitelnost talentů velmi nízká? Rozvoj území v souvislosti s kreativní ekonomikou je obsahem kapitoly 4 Kreatívna ekonomika a rozvoj územia. Práce se zabývá rozvojem území ve vztahu ke kreativní ekonomice, a to především z pohledu marketingu území. Je zdůrazňována důležitost kreativního prostředí a kreativní třídy. Vzniku a rozvoju kreatívnej ekonomiky napomáha kreatívne prostredie. Velká část je věnována konkurenčním/kreativním strategiím rozvoje území, zaměřeným jak na rozvoj kultury a kreativity, tak na získání nových obyvatel, ale i na rozvoj

9 o knize podnikatelských a investorských aktivit a na atraktivnost a zajímavost území. V práci je poukazováno na nové celosvětové trendy související s netradičně řízenými událostmi a setkáními. V rámci vnútorne výrazne diferencovanej spoločnosti celosvetovo rastie trend >festivalizácie života<. Ekonomický pohled na nově významný fenomén kreativity je zakončen kapitolou 5 Daňové ráje a kreativní sektor, kde se autorka zamýšlí nad oblastí spojenou s obtížností zdaňování sektoru kreativní ekonomiky, což je způsobeno povahou kreativních činností, jejich nehmotnou povahou, vysokou mobilitou a celkově jejich vysoce globálním charakterem. Již dlouhodobě lze pozorovat a do budoucna se dá stále více očekávat, že kreativní obory ekonomiky využívají a budou využívat daňových rájů za účelem minimalizace daní. Kreativní obory s nadprůměrnými výnosy a příjmy patří mezi ty, jež jsou daňovým systémem nejvíce postiženy,.... Příspěvek je veden snahou upozornit na významnost tohoto sektoru, jehož přínos z pohledu zdanění bude mít stále větší význam pro státní finance a s tím spojené daňové plánování. Oblast práva přináší velmi zajímavý pohled na vzájemné ovlivňování kreativního sektoru, především pak umění a práva. Kapitola 6 nazvaná Kreativní potenciál práva a právní vědy se věnuje vztahu kreativity a práva a zaměřuje se na vnímání tvůrčího prvku v právu. Výklad je veden na příkladu vztahu umění zejména krásné literatury na straně jedné a práva a právní vědy na straně druhé. Autor píše: Snad nejvíce je snaha o uchopení kreativní stránky lidské činnosti v právu patrná díky činnosti hnutí spojujícího právo a krásnou literaturu, či obecně právo a umění. Krásná literatura zde sehrává roli média, v jehož vlivu a po jehož zapojení se právo obnažuje ve své podstatě a často ztrácí svou neotřesitelnou autoritu. Na příkladech světových literárních děl je demonstrována skutečnost, jak lze v právním smyslu zacházet s realitou a s jakými následky. Oblast masmédií je postavena na kreativitě a umění jedince. Takto je koncipován i příspěvek obsažený v kapitole 7 Mediálna produkcia ako kreatívna činnosť. Práce je rozdělena na několik částí, nejdříve se autor věnuje problematice současného chápání kreativní ekonomiky, přičemž nezapomene zdůraznit různé definice kreativity a možnosti jejího chápání. Najdete zde i pohledy a chápání kreativní ekonomiky ve světě podle jednotlivých modelů. Dále následuje zasazení kreativity do mediální produkce, předpoklady kreativní činnosti a uplatnění kreativity v procesu vyhledávání a shromažďování informací. Oblast informatiky je zároveň propojena i s oblastí vzdělávání. Kapitola 8, Kreativita, funkčnosť, použiteľnosť a zodpovednosť v návrhu rozhraní človek počítač je věnovaná problematice spojené s kreativitou při tvorbě počítačových aplikací. Autor se zamýšlí nad jejich funkčností, použitelností, ale i nad etickými a estetickými principy. Staví proti sobě dva pohledy, informatika a umělce. Píše: Vo svete informatikov sú ľudské faktory v porovnaní s otázkami funkčnosti, výkonnosti, efektívnosti a ceny systémov v úzadí. Na druhej strane v umeleckej a dizajnérskej komunite je funkčnosť podriadená estetike. V práci najdeme zamyšlení nad úlohou kreativity v informační a znalostní společnosti, nad

10 o knize současnou interdisciplinaritou softwarového inženýrství, umělé inteligence, psychologie, umění a designu. Kreativitu autor dává do vzájemného vztahu s používaným inženýrstvím a normami, s funkčností a estetikou a zodpovědností. Závěr je věnovaný vazbě informatiky, vzdělávání a kreativity, kdy informační a komunikační technologie dnes hrají stále významnější roli ve vzdělávání tím, že umožňují kreativní vzdělávání experimentováním pomocí modelovaní a simulace výukových objektů a procesů. Umožňují také interdisciplinární vzdělávání. Možnosti, jež přináší informatika, ve formě kreativního vzdělávání přináší kapitola 9 Možnosti kreatívneho vzdelávania: E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania. Autor poukazuje na nové možnosti použití informačně-komunikačních technologií ve výuce, přičemž vychází z osobních zkušeností z University of Maryland University College. V práci je specifikováno prostředí pro distanční online vzdělávání, popsané možnosti tvorby virtuálních komunit v WebTycho, nové trendy v hodnocení, zkoušení a známkování studentů přes internet. Učení se je zde prezentováno formou řešení problémů přes internet. Kapitola obsahuje také zkušenosti s používáním elektronických studijních materiálů, včetně ukázky použití těchto interaktivních elektronických materiálů.

11 O autorech... 4 O knize... 6 Jitka Kloudová Část 1. Úvod do kreativní ekonomiky Jitka Kloudová Část 2. Oblast ekonomická Kapitola 1. Kreativita významným faktorem ekonomického růstu Jitka Kloudová Kapitola 2. Monetární politika a kreativní ekonomie Jan Kodera Kapitola 3. Problematika měření kreativní ekonomiky Jitka Kloudová Kapitola 4. Kreatívna ekonomika a rozvoj územia (z pohľadu marketingu územia) Anna Vaňová Kapitola 5. Daňové ráje a kreativní sektor Květa Kubátová Část 3. Oblast právnická Kapitola 6. Kreativní potenciál práva a právní vědy Martin Škop Část 4. Oblast masmediální Kapitola 7. Mediálna produkcia ako kreatívna činnosť Samuel Brečka Část 5. Oblast informatiky a vzdělávání Kapitola 8. Kreativita, funkčnosť, použiteľnosť a zodpovednosť v návrhu rozhraní človek počítač Martin Šperka Kapitola 9. Možnosti kreatívneho vzdelávania: E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania Frank Schindler

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Sociální síť informatiků v regionech České republiky

Sociální síť informatiků v regionech České republiky SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství MFF UK Systémová Integrace 2010 Strategie projektu Vize Sociální síť IT profesionálů

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14)

KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14) KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14) 1. Úvod Cílem kurzu Vyspělé technologie bylo získání uceleného přehledu o současných trendech vývoje vyspělých technologií, které určují zaměření vůdčích světových aktivit

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Začátek letní školy INKOV v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy LETNÍ ŠKOLA

Více

Podpora membránových technologií v ČR

Podpora membránových technologií v ČR Podpora membránových technologií v ČR Informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE Krajský úřad Libereckého kraje - Liberec - 9.9.2014 Česká membránová platforma o.s. Vznik v roce

Více

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ VIII. ročník mezinárodní konference INTERNET A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou Doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc., děkana Fakulty managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

TA ČR - Aktuální programy podpory

TA ČR - Aktuální programy podpory TA ČR - Aktuální programy podpory Pavel Komárek člen předsednictva UTB, Zlín, 27.5.2015 TA ČR v systémupodpory VaVaIv ČR Programy TA ČR ALFA Zaměření Hledání chytrých řešení v oblasti progresivních technologií,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústav informačních studií a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví Vítejte na prezentaci oborů: Informační studia a knihovnictví Studia nových médií Den otevřených dveří - ÚISK Seznámení s ÚISK Obecné představení ÚISK Představení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika

Bakalářský. obor STM. Manažerská informatika. a řízení elektrotechniky a energetiky. navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika Bakalářský obor STM Manažerská informatika navazující mag.. studium Magisterský oboro Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky Vidíte své budoucí uplatnění spíše v managementu a řízení, než v čistě

Více

INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI

INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI XI. ročník mezinárodní konference INTERNET, BEZPEČNOST A KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACÍ VE ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI Informační a datová bezpečnost ve vazbě na strategické rozhodování ve znalostní společnosti

Více