Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty"

Transkript

1

2 Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010

3 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Recenzenti: prof. JUDr. Ján Svák, CSc. doc. PhDr. Milan Mikulaštík, Ph.D. prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca. Kloudová, Jitka Kodera, Jan Kubátová, Květa Vaňová, Anna Škop, Martin Brečka, Samuel Šperka, Martin Schindler, Frank Kreativní ekonomika, pohled z oblasti ekonomické, právnické, masmédií a informatiky / Jitka Kloudová, Jan Kodera, Květa Kubátová, Anna Vaňová, Martin Škop, Samuel Brečka, Martin Šperka, Frank Schindler. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., s. ISBN: Kľúčové slová: kreativní ekonomika, kreativní průmysl, monetární ekonomie, metody měření kreativní ekonomiky, daňové ráje, územní rozvoj, umění a právo, kreativní vzdělání, kreativita v informační a znalostní společnosti.

4 Investice a spotřeba rozhodují o výši naší životní úrovně. Nacházíme se v období, kdy i nemateriální spotřeba, jako je umění, kultura, budou mít významný vliv na naše ekonomické bohatství. Fascinující na tom je, že vedle vyšší úrovně materiální získáme i nový, duševní rozměr. (Jitka Kloudová, z vystoupení na konferenci Freedom of Creativity, pod záštitou Václava Havla, 19. listopadu 2009 v Bratislavě) Doufáme, že touto publikací otevřeme cestu k zamyšlení se nad významem faktoru kreativity ve společnosti, nad jeho možnostmi, ale i důsledky a dopady v celosvětovém měřítku. Za ohlasy děkuje kolektiv autorů

5 Jitka Kloudová je prorektorkou pro vědu a výzkum na Bratislavské vysoké škole práva, kde zároveň přednáší makroekonomii na fakultě Ekonómie a podnikania. Makroekonomii přednáší také na Fakultě managementu a ekonomie na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Její výzkum je orientován na oblast kreativní ekonomiky ve vztahu k jejímu měření a ekonomickému růstu a roli kreativní ekonomiky v regionálním rozvoji. Působí jako člen výzkumného týmu projektu Sociálně-ekonomický potenciál kreativních průmyslů v ČR. Je vedoucím výzkumného centra RE-CE pro výzkum kreativní ekonomiky a centra transferu poznatků. Jan Kodera je profesorem pro obor finance. Přednáší měnovou teorii, mezinárodní finance a vede doktorské disertační práce na Bratislavské vysoké škole práva. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vede přednášky z monetární makroanalýzy. Kromě měnové a kurzové problematiky se věnuje teorii nelineárních ekonomických systémů, zejména analýze jejich dynamiky včetně deterministického chaosu. Účastní se práce v České ekonometrické společnosti a České společnosti pro operační výzkum. Je autorem několika učebních textů a řady odborných článků ve vědeckých časopisech doma i v cizině. Květa Kubátová je profesorkou oboru finance. Přednáší daňovou teorii a politiku a vede bakalářské, diplomové a dizertační doktorské práce na Bratislavské vysoké škole práva na fakultě Ekonómie a podnikania. Daňovou teorii a politiku přednáší také na Vysoké škole ekonomické v Praze a na dalších univerzitách. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na daňovou teorii a politiku a na další oblasti veřejných financí (veřejné rozpočty, efektivitu veřejných výdajů apod.). Na tato témata publikovala již kolem 150 prací, tj. knih, odborných článků, příspěvků ve sbornících z konferencí aj., a to v Česku, na Slovensku a v dalších zemích. Anna Vaňová pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Patrí medzi uznávaných odborníkov na problematiku marketingu územia. Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci sa venuje problematike marketingu území a marketingu úradu verejnej správy, v posledných rokoch s dôrazom na inovatívne prístupy k rozvoju územia a inovatívne marketingové konkurenčné stratégie rozvoja územia. Je autorkou a spoluautorkou domácich a zahraničných vedeckých a odborných monografií, domácich a zahraničných odborných knižných publikácií, vedeckých a odborných článkov. Zastupuje Slovensko v Medzinárodnej asociácii verejného a neziskového marketingu (IAPNM).

6 o autorech Martin Škop působí jako odborný asistent na katedře právní teorie Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématům právní teorie, postmoderní filosofie a jejímu místu v právním myšlení a vztahu umění a práva. Jako další oblast zkoumá rovněž mediální právo, tedy způsob, jakým právo může regulovat tzv. masová média. Samuel Brečka je docentom v odbore masmediálnych štúdií, pričom sa vedecky orientuje na dejiny, teóriu a psychológiu médií. Mediálnemu výskumu sa venuje viac ako 40 rokov. Od roku 1968 do roku 2000 s krátkou prestávkou pracoval v Novinárskom študijnom ústave. Od roku 1995 bol tiež tajomníkom Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska. V rokoch 1993 až 1996 pôsobil v Bler Study Group IAMCR (International Association of Mass Communication Research). Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Otázky žurnalistiky a viacerých vysokoškolských vedeckých rád, je členom porôt odborných a profesionálnych novinárskych a mediálnych súťaží. Akademicky pôsobil na Fakulte mesmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku je dekanom Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva. Martin Šperka sa vo svojej pedagogickej aj výskumnej činnosti venuje problematike interakcie človeka s počítačom z pohľadu teórie, ako aj kreatívnych multimediálnych aplikácií informatiky. Okrem aktivít vo vedeckej a technickej komunite dlhodobo spolupracoval s umelcami a dizajnérmi (účasť pri tvorbe prvej počítačom animovanej zvučky v Slovenskej televízii a prvého animovaného filmu s počítačovou animáciou na Slovensku vo filmovom štúdiu Koliba, spoluzakladateľ a prvý vedúci Katedry vizuálnych médií na Vysokej škole výtvarných umení, vybudovanie predmetu počítačová animácia na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, trikrát člen medzinárodnej poroty súťaže o najlepší multimediálny projekt v Európe Europrix Multimedia, dvakrát národný expert Slovenska na súťaži Multimedia World Summit Award, fellow European Academy of Digital Interactive Media). Frank Schindler je vedúcim na Ústave aplikovanej informatiky Fakulty informatiky na BVŠP v Bratislave, kde pôsobí vo funkcii profesora pre študijný odbor Aplikovaná informatika. Jeho publikačná činnosť zahrnuje dištančné vzdelávanie pomocou moderných informačno-komunikačných technológií a internetu. Menovaný v minulosti pôsobil na troch amerických univerzitách: University of Utah, University of Miami, University of Maryland University College a na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Okrem toho pracoval aj ako programátor, resp. softvérový inžinier pre IBM Kingston, New York, Prime Computer Inc., Framingham, Masachussets a Diagonal Systems, A.G., Zürich vo Švajčiarsku.

7 Jitka Kloudová Studium kreativní ekonomiky přesahuje možnosti jedné vědy a je položeno na interdisciplinárních základech. Publikace, jež se vám dostala do ruky, zaznamenává okolnosti rozvoje kreativní ekonomiky z pohledu různých vědních oborů. K problematice fenoménu kreativní ekonomiky přispěli jednotliví autoři z oblasti ekonomie, práva, masmedií a informatiky. Do publikace přispěli jak čeští, tak slovenští autoři, přičemž texty byly ponechány v původním jazyce. Doufáme, že publikace bude pro vás nejen zajímavým čtením, ale také pootevře dvířka k novým pohledům, nastolí nové otázky a vyvolá diskusi. Úvod knihy Úvod do kreativní ekonomiky je věnován seznámení se s pojmem kreativní ekonomiky a základními studiemi, jež dokazují dynamický nárůst kreativního sektoru a pracovníků kreativní třídy. Jsou zde uvedeni i autoři, jež jako první zachytili ve svých pracech nový fenomén kreativní ekonomiky, jehož základem je lidská kreativita (tvořivost), díky níž vznikají nové nápady (ideje), které jsou hnacím motorem inovací a nových netradičních přístupů, a to jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti podnikatelských nápadů a v oblasti umění, kultury či designu. Příspěvky v oblasti ekonomické přicházejí se snahou zdokumentovat nový kreativní fenomén z různých úhlů pohledu, kreativitu jako další významný faktor ekonomického růstu, kreativitu v matematicko-ekonomických modelech moderní monetární teorie, možnosti měření kreativity a měření podmínek pro její rozvoj, kreativní ekonomika spojená s rozvojem území a pohled na kreativitu ve smyslu daňovém. V kapitole 1 Kreativita významným faktorem ekonomického růstu najdete pohled na kreativitu jako na významný růstový zdroj, jež může být příčinou revize základních ekonomických teorií. Autorka vidí problém následovně: Na rozdíl od vstupů práce a kapitálu do výrobního procesu je kreativita vstupem neomezeným, Jsme schopni odhadnout výši kapitálu a pracovní síly, kterou má ekonomika k dispozici. Kolik však máme k dispozici nápadů, nových idejí? Kolik kreativních projevů má jeden člověk? Je zde poukazováno na fenomén kreativity, ideji či nápadu jako dalšího faktoru ekonomického růstu, jež může zrychlit ekonomický růst ve vyspělých ekonomikách, avšak vyšší zapojení neomezeného faktoru růstu, kreativity, může vést k rostoucí nerovnováze mezi bohatými a chudým světem. Účelem tohoto příspěvku je vyvolat diskusi nad ekonomickým přínosem nápadu, kreativity k hospodářskému růstu v bohatých ekonomikách. Kapitola 2 Monetární politika a kreativní ekonomie je věnována problematice vztahu kreativní ekonomie a monetární teorie a politiky. Autor se zabývá kre-

8 o knize ativním přístupem k tvorbě matematicko-ekonomických modelů a definuje kreativní přístup ve výstavbě moderní monetární teorie. Říká: Kreativní bádání v ekonomické vědě by mělo být soustředěno na nelineární přístup. Nelineární přístup k ekonomické skutečnosti totiž vytváří modely, které vykazují složitější dynamiku, která je reprezentována buď nelineárními periodickými oscilacemi, nebo dokonce aperiodickými oscilacemi, tzv. chaosem. Jsou zde definice a vlastnosti kreativního odvětví a možnosti jeho zahrnutí do dynamického monetárního modelu. Práce dále obsahuje principy výstavby modelu s produktivním sektorem, monetárním sektorem a s kreativním sektorem ekonomiky a při konstrukci modelu vychází z podmínek malé otevřené ekonomiky, kde úroková míra je exogenně dána a existuje možnost nákupu zahraničních aktiv, případně možnost zahraničních půjček, které jsou zde považovány za záporná aktiva. Autorem je prokazována skutečnost, že kreativní sektor není závislý na kapitálu, přičemž centrální banky mohou být schopny řídit výstup kreativního sektoru za pomoci úrokové sazby. Působení centrálních bank na výstup kreativního sektoru je teoreticky možné řízením úrokové míry. Úroková míra má však v tomto případě opačný účinek než u produkčního sektoru. V produkčním sektoru růst úrokové míry působí negativně na produkci,...růst úrokové míry může být stimulem pro růst výstupu kreativního sektoru, který (ještě jednou připomínáme) není závislý na změnách kapitálu umístěného v tomto sektoru. V kapitole 3 Problematika měření kreativní ekonomiky jsou rozebírány možnosti měření výstupu kreativní ekonomiky a měření vhodnosti prostředí pro rozvoj kreativní ekonomiky. Je zde upozorňováno na důvody nejednotnosti definic a nevyjasněnosti pojmů, jako je kreativní ekonomika, kreativní průmysl, atd. a s tím související problematika měření výstupu kreativního sektoru a vlivu kreativní ekonomiky na ekonomický růst v jednotlivých ekonomikách. Obsahem této části je i podrobné vysvětlení metody 3T podle R. Floridy a metody 5C, jejíž ambicí je změřit a srovnat podmínky pro rozvoj kreativní ekonomiky v jednotlivých geografických oblastech. Práce obsahuje také kritiku a možná omezení těchto metod. Pro čtenáře může být zajímavým i sestavený index kreativity podle metody 3T pro jednotlivé regiony České republiky, jež poukazuje na rozdílný stav jejich připravenosti. Překvapivým bylo zjištění, že neexistuje závislost mezi indexem kreativity a hrubým domácím produktem na obyvatele v regionu....čím je především dán ekonomický výstup v jednotlivých regionech České republiky? Jsou to technologie a talent? Nebo stále těžíme z nízké ceny práce v České republice... a kromě Prahy a Jihomoravského kraje (s významným podílem Brna) je uplatnitelnost talentů velmi nízká? Rozvoj území v souvislosti s kreativní ekonomikou je obsahem kapitoly 4 Kreatívna ekonomika a rozvoj územia. Práce se zabývá rozvojem území ve vztahu ke kreativní ekonomice, a to především z pohledu marketingu území. Je zdůrazňována důležitost kreativního prostředí a kreativní třídy. Vzniku a rozvoju kreatívnej ekonomiky napomáha kreatívne prostredie. Velká část je věnována konkurenčním/kreativním strategiím rozvoje území, zaměřeným jak na rozvoj kultury a kreativity, tak na získání nových obyvatel, ale i na rozvoj

9 o knize podnikatelských a investorských aktivit a na atraktivnost a zajímavost území. V práci je poukazováno na nové celosvětové trendy související s netradičně řízenými událostmi a setkáními. V rámci vnútorne výrazne diferencovanej spoločnosti celosvetovo rastie trend >festivalizácie života<. Ekonomický pohled na nově významný fenomén kreativity je zakončen kapitolou 5 Daňové ráje a kreativní sektor, kde se autorka zamýšlí nad oblastí spojenou s obtížností zdaňování sektoru kreativní ekonomiky, což je způsobeno povahou kreativních činností, jejich nehmotnou povahou, vysokou mobilitou a celkově jejich vysoce globálním charakterem. Již dlouhodobě lze pozorovat a do budoucna se dá stále více očekávat, že kreativní obory ekonomiky využívají a budou využívat daňových rájů za účelem minimalizace daní. Kreativní obory s nadprůměrnými výnosy a příjmy patří mezi ty, jež jsou daňovým systémem nejvíce postiženy,.... Příspěvek je veden snahou upozornit na významnost tohoto sektoru, jehož přínos z pohledu zdanění bude mít stále větší význam pro státní finance a s tím spojené daňové plánování. Oblast práva přináší velmi zajímavý pohled na vzájemné ovlivňování kreativního sektoru, především pak umění a práva. Kapitola 6 nazvaná Kreativní potenciál práva a právní vědy se věnuje vztahu kreativity a práva a zaměřuje se na vnímání tvůrčího prvku v právu. Výklad je veden na příkladu vztahu umění zejména krásné literatury na straně jedné a práva a právní vědy na straně druhé. Autor píše: Snad nejvíce je snaha o uchopení kreativní stránky lidské činnosti v právu patrná díky činnosti hnutí spojujícího právo a krásnou literaturu, či obecně právo a umění. Krásná literatura zde sehrává roli média, v jehož vlivu a po jehož zapojení se právo obnažuje ve své podstatě a často ztrácí svou neotřesitelnou autoritu. Na příkladech světových literárních děl je demonstrována skutečnost, jak lze v právním smyslu zacházet s realitou a s jakými následky. Oblast masmédií je postavena na kreativitě a umění jedince. Takto je koncipován i příspěvek obsažený v kapitole 7 Mediálna produkcia ako kreatívna činnosť. Práce je rozdělena na několik částí, nejdříve se autor věnuje problematice současného chápání kreativní ekonomiky, přičemž nezapomene zdůraznit různé definice kreativity a možnosti jejího chápání. Najdete zde i pohledy a chápání kreativní ekonomiky ve světě podle jednotlivých modelů. Dále následuje zasazení kreativity do mediální produkce, předpoklady kreativní činnosti a uplatnění kreativity v procesu vyhledávání a shromažďování informací. Oblast informatiky je zároveň propojena i s oblastí vzdělávání. Kapitola 8, Kreativita, funkčnosť, použiteľnosť a zodpovednosť v návrhu rozhraní človek počítač je věnovaná problematice spojené s kreativitou při tvorbě počítačových aplikací. Autor se zamýšlí nad jejich funkčností, použitelností, ale i nad etickými a estetickými principy. Staví proti sobě dva pohledy, informatika a umělce. Píše: Vo svete informatikov sú ľudské faktory v porovnaní s otázkami funkčnosti, výkonnosti, efektívnosti a ceny systémov v úzadí. Na druhej strane v umeleckej a dizajnérskej komunite je funkčnosť podriadená estetike. V práci najdeme zamyšlení nad úlohou kreativity v informační a znalostní společnosti, nad

10 o knize současnou interdisciplinaritou softwarového inženýrství, umělé inteligence, psychologie, umění a designu. Kreativitu autor dává do vzájemného vztahu s používaným inženýrstvím a normami, s funkčností a estetikou a zodpovědností. Závěr je věnovaný vazbě informatiky, vzdělávání a kreativity, kdy informační a komunikační technologie dnes hrají stále významnější roli ve vzdělávání tím, že umožňují kreativní vzdělávání experimentováním pomocí modelovaní a simulace výukových objektů a procesů. Umožňují také interdisciplinární vzdělávání. Možnosti, jež přináší informatika, ve formě kreativního vzdělávání přináší kapitola 9 Možnosti kreatívneho vzdelávania: E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania. Autor poukazuje na nové možnosti použití informačně-komunikačních technologií ve výuce, přičemž vychází z osobních zkušeností z University of Maryland University College. V práci je specifikováno prostředí pro distanční online vzdělávání, popsané možnosti tvorby virtuálních komunit v WebTycho, nové trendy v hodnocení, zkoušení a známkování studentů přes internet. Učení se je zde prezentováno formou řešení problémů přes internet. Kapitola obsahuje také zkušenosti s používáním elektronických studijních materiálů, včetně ukázky použití těchto interaktivních elektronických materiálů.

11 O autorech... 4 O knize... 6 Jitka Kloudová Část 1. Úvod do kreativní ekonomiky Jitka Kloudová Část 2. Oblast ekonomická Kapitola 1. Kreativita významným faktorem ekonomického růstu Jitka Kloudová Kapitola 2. Monetární politika a kreativní ekonomie Jan Kodera Kapitola 3. Problematika měření kreativní ekonomiky Jitka Kloudová Kapitola 4. Kreatívna ekonomika a rozvoj územia (z pohľadu marketingu územia) Anna Vaňová Kapitola 5. Daňové ráje a kreativní sektor Květa Kubátová Část 3. Oblast právnická Kapitola 6. Kreativní potenciál práva a právní vědy Martin Škop Část 4. Oblast masmediální Kapitola 7. Mediálna produkcia ako kreatívna činnosť Samuel Brečka Část 5. Oblast informatiky a vzdělávání Kapitola 8. Kreativita, funkčnosť, použiteľnosť a zodpovednosť v návrhu rozhraní človek počítač Martin Šperka Kapitola 9. Možnosti kreatívneho vzdelávania: E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania Frank Schindler

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Ekonomika kreativních a kulturních průmyslů

Ekonomika kreativních a kulturních průmyslů Ekonomika kreativních a kulturních průmyslů Doba nové ekonomiky - šíření informačních a komunikačních technologií - rostoucí význam globálního trhu - rostoucí význam lidského kapitálu a vzdělaných pracovníků

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST

REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. REGIONÁLNÍ ROZLOŽENÍ PROINOVAČNÍCH ZDROJŮ V ČR A JEJICH VAZBA NA VÝKONNOST XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách INOVATIVNOST PŘINÁŠÍ

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Miroslav Svítek. Víc než součet částí. Systémový pohled na proces poznání ACADEMIA. edice ggerstner

Miroslav Svítek. Víc než součet částí. Systémový pohled na proces poznání ACADEMIA. edice ggerstner Miroslav Svítek Víc než součet částí Systémový pohled na proces poznání ACADEMIA edice ggerstner Víc než součet částí Systémový pohled na proces poznání ggerstner Miroslav Svítek Víc než součet částí

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14)

KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14) KURZ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE (KA 14) 1. Úvod Cílem kurzu Vyspělé technologie bylo získání uceleného přehledu o současných trendech vývoje vyspělých technologií, které určují zaměření vůdčích světových aktivit

Více

STRA TEGICKY MANAGEMENT ZMEN A ZNALOSTI

STRA TEGICKY MANAGEMENT ZMEN A ZNALOSTI Prof. Ing. Zdenek Častorál, DrSc. STRA TEGICKY MANAGEMENT ZMEN A ZNALOSTI v,, UNIVERZIT A JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2010 OBSAH ÚVOD ~.. 1. VSTUP DO MANAGEMENTU ZMEN 1.1 Promenlivost ekonomické reality

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Doktorské studium Karviná,

Doktorské studium Karviná, Doktorské studium 2016-2017 Karviná, 17.3.2016 1 Doktorské studium 2016-2017 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. vedoucí ÚDS

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

STATISTICKÉ PROGRAMY

STATISTICKÉ PROGRAMY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné STATISTICKÉ PROGRAMY VYUŽITÍ EXCELU A SPSS PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST Elena Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík Karviná

Více

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler Úvod Hlavní směry výzkumu: = Informační technologie = Bioinformatika = Ekonomika a management = Vzdělávání

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Jan Zdebor proděkan pro spolupráci s praxí Setkání HR manažerů Aktuality a novinky pro HR praxi 24.11.2016, SOUE Plzeň Spolupráce VŠ s průmyslem The State of

Více

Spolupráce s průmyslem ve VaV z pohledu vztahového a sociálního kapitálu

Spolupráce s průmyslem ve VaV z pohledu vztahového a sociálního kapitálu Spolupráce s průmyslem ve VaV z pohledu vztahového a sociálního kapitálu Libor Friedel Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu FaME, UTB ve Zlíně Obsah Východiska Znalostní (nehmotné) aspekty Triáda

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Sociální síť informatiků v regionech České republiky

Sociální síť informatiků v regionech České republiky SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky Martin Nečaský, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství MFF UK Systémová Integrace 2010 Strategie projektu Vize Sociální síť IT profesionálů

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

KURZ TEORETICKÉ ASPEKTY UMĚLÉ INTELIGENCE (KA 16)

KURZ TEORETICKÉ ASPEKTY UMĚLÉ INTELIGENCE (KA 16) KURZ TEORETICKÉ ASPEKTY UMĚLÉ INTELIGENCE (KA 16) 1. Úvod Cílem kurzu Teoretické aspekty umělé inteligence bylo získání uceleného přehledu současného stavu výzkumu v umělé inteligenci a v některých úzce

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

KURZ KOGNITIVNÍ VĚDA A UMĚLÁ INTELIGENCE (KA 17)

KURZ KOGNITIVNÍ VĚDA A UMĚLÁ INTELIGENCE (KA 17) KURZ KOGNITIVNÍ VĚDA A UMĚLÁ INTELIGENCE (KA 17) 1. Úvod Cílem kurzu bylo získání ucelených znalostí o základních konceptech a výzkumných metodách z různých pohledů (kognitivní psychologie, neurověda)

Více

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI VÝSTUPY PROJEKTU Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více