Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty"

Transkript

1

2 Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010

3 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Recenzenti: prof. JUDr. Ján Svák, CSc. doc. PhDr. Milan Mikulaštík, Ph.D. prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca. Kloudová, Jitka Kodera, Jan Kubátová, Květa Vaňová, Anna Škop, Martin Brečka, Samuel Šperka, Martin Schindler, Frank Kreativní ekonomika, pohled z oblasti ekonomické, právnické, masmédií a informatiky / Jitka Kloudová, Jan Kodera, Květa Kubátová, Anna Vaňová, Martin Škop, Samuel Brečka, Martin Šperka, Frank Schindler. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX, s. r. o., s. ISBN: Kľúčové slová: kreativní ekonomika, kreativní průmysl, monetární ekonomie, metody měření kreativní ekonomiky, daňové ráje, územní rozvoj, umění a právo, kreativní vzdělání, kreativita v informační a znalostní společnosti.

4 Investice a spotřeba rozhodují o výši naší životní úrovně. Nacházíme se v období, kdy i nemateriální spotřeba, jako je umění, kultura, budou mít významný vliv na naše ekonomické bohatství. Fascinující na tom je, že vedle vyšší úrovně materiální získáme i nový, duševní rozměr. (Jitka Kloudová, z vystoupení na konferenci Freedom of Creativity, pod záštitou Václava Havla, 19. listopadu 2009 v Bratislavě) Doufáme, že touto publikací otevřeme cestu k zamyšlení se nad významem faktoru kreativity ve společnosti, nad jeho možnostmi, ale i důsledky a dopady v celosvětovém měřítku. Za ohlasy děkuje kolektiv autorů

5 Jitka Kloudová je prorektorkou pro vědu a výzkum na Bratislavské vysoké škole práva, kde zároveň přednáší makroekonomii na fakultě Ekonómie a podnikania. Makroekonomii přednáší také na Fakultě managementu a ekonomie na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. Její výzkum je orientován na oblast kreativní ekonomiky ve vztahu k jejímu měření a ekonomickému růstu a roli kreativní ekonomiky v regionálním rozvoji. Působí jako člen výzkumného týmu projektu Sociálně-ekonomický potenciál kreativních průmyslů v ČR. Je vedoucím výzkumného centra RE-CE pro výzkum kreativní ekonomiky a centra transferu poznatků. Jan Kodera je profesorem pro obor finance. Přednáší měnovou teorii, mezinárodní finance a vede doktorské disertační práce na Bratislavské vysoké škole práva. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vede přednášky z monetární makroanalýzy. Kromě měnové a kurzové problematiky se věnuje teorii nelineárních ekonomických systémů, zejména analýze jejich dynamiky včetně deterministického chaosu. Účastní se práce v České ekonometrické společnosti a České společnosti pro operační výzkum. Je autorem několika učebních textů a řady odborných článků ve vědeckých časopisech doma i v cizině. Květa Kubátová je profesorkou oboru finance. Přednáší daňovou teorii a politiku a vede bakalářské, diplomové a dizertační doktorské práce na Bratislavské vysoké škole práva na fakultě Ekonómie a podnikania. Daňovou teorii a politiku přednáší také na Vysoké škole ekonomické v Praze a na dalších univerzitách. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na daňovou teorii a politiku a na další oblasti veřejných financí (veřejné rozpočty, efektivitu veřejných výdajů apod.). Na tato témata publikovala již kolem 150 prací, tj. knih, odborných článků, příspěvků ve sbornících z konferencí aj., a to v Česku, na Slovensku a v dalších zemích. Anna Vaňová pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Patrí medzi uznávaných odborníkov na problematiku marketingu územia. Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci sa venuje problematike marketingu území a marketingu úradu verejnej správy, v posledných rokoch s dôrazom na inovatívne prístupy k rozvoju územia a inovatívne marketingové konkurenčné stratégie rozvoja územia. Je autorkou a spoluautorkou domácich a zahraničných vedeckých a odborných monografií, domácich a zahraničných odborných knižných publikácií, vedeckých a odborných článkov. Zastupuje Slovensko v Medzinárodnej asociácii verejného a neziskového marketingu (IAPNM).

6 o autorech Martin Škop působí jako odborný asistent na katedře právní teorie Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématům právní teorie, postmoderní filosofie a jejímu místu v právním myšlení a vztahu umění a práva. Jako další oblast zkoumá rovněž mediální právo, tedy způsob, jakým právo může regulovat tzv. masová média. Samuel Brečka je docentom v odbore masmediálnych štúdií, pričom sa vedecky orientuje na dejiny, teóriu a psychológiu médií. Mediálnemu výskumu sa venuje viac ako 40 rokov. Od roku 1968 do roku 2000 s krátkou prestávkou pracoval v Novinárskom študijnom ústave. Od roku 1995 bol tiež tajomníkom Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska. V rokoch 1993 až 1996 pôsobil v Bler Study Group IAMCR (International Association of Mass Communication Research). Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Otázky žurnalistiky a viacerých vysokoškolských vedeckých rád, je členom porôt odborných a profesionálnych novinárskych a mediálnych súťaží. Akademicky pôsobil na Fakulte mesmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku je dekanom Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva. Martin Šperka sa vo svojej pedagogickej aj výskumnej činnosti venuje problematike interakcie človeka s počítačom z pohľadu teórie, ako aj kreatívnych multimediálnych aplikácií informatiky. Okrem aktivít vo vedeckej a technickej komunite dlhodobo spolupracoval s umelcami a dizajnérmi (účasť pri tvorbe prvej počítačom animovanej zvučky v Slovenskej televízii a prvého animovaného filmu s počítačovou animáciou na Slovensku vo filmovom štúdiu Koliba, spoluzakladateľ a prvý vedúci Katedry vizuálnych médií na Vysokej škole výtvarných umení, vybudovanie predmetu počítačová animácia na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, trikrát člen medzinárodnej poroty súťaže o najlepší multimediálny projekt v Európe Europrix Multimedia, dvakrát národný expert Slovenska na súťaži Multimedia World Summit Award, fellow European Academy of Digital Interactive Media). Frank Schindler je vedúcim na Ústave aplikovanej informatiky Fakulty informatiky na BVŠP v Bratislave, kde pôsobí vo funkcii profesora pre študijný odbor Aplikovaná informatika. Jeho publikačná činnosť zahrnuje dištančné vzdelávanie pomocou moderných informačno-komunikačných technológií a internetu. Menovaný v minulosti pôsobil na troch amerických univerzitách: University of Utah, University of Miami, University of Maryland University College a na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Okrem toho pracoval aj ako programátor, resp. softvérový inžinier pre IBM Kingston, New York, Prime Computer Inc., Framingham, Masachussets a Diagonal Systems, A.G., Zürich vo Švajčiarsku.

7 Jitka Kloudová Studium kreativní ekonomiky přesahuje možnosti jedné vědy a je položeno na interdisciplinárních základech. Publikace, jež se vám dostala do ruky, zaznamenává okolnosti rozvoje kreativní ekonomiky z pohledu různých vědních oborů. K problematice fenoménu kreativní ekonomiky přispěli jednotliví autoři z oblasti ekonomie, práva, masmedií a informatiky. Do publikace přispěli jak čeští, tak slovenští autoři, přičemž texty byly ponechány v původním jazyce. Doufáme, že publikace bude pro vás nejen zajímavým čtením, ale také pootevře dvířka k novým pohledům, nastolí nové otázky a vyvolá diskusi. Úvod knihy Úvod do kreativní ekonomiky je věnován seznámení se s pojmem kreativní ekonomiky a základními studiemi, jež dokazují dynamický nárůst kreativního sektoru a pracovníků kreativní třídy. Jsou zde uvedeni i autoři, jež jako první zachytili ve svých pracech nový fenomén kreativní ekonomiky, jehož základem je lidská kreativita (tvořivost), díky níž vznikají nové nápady (ideje), které jsou hnacím motorem inovací a nových netradičních přístupů, a to jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti podnikatelských nápadů a v oblasti umění, kultury či designu. Příspěvky v oblasti ekonomické přicházejí se snahou zdokumentovat nový kreativní fenomén z různých úhlů pohledu, kreativitu jako další významný faktor ekonomického růstu, kreativitu v matematicko-ekonomických modelech moderní monetární teorie, možnosti měření kreativity a měření podmínek pro její rozvoj, kreativní ekonomika spojená s rozvojem území a pohled na kreativitu ve smyslu daňovém. V kapitole 1 Kreativita významným faktorem ekonomického růstu najdete pohled na kreativitu jako na významný růstový zdroj, jež může být příčinou revize základních ekonomických teorií. Autorka vidí problém následovně: Na rozdíl od vstupů práce a kapitálu do výrobního procesu je kreativita vstupem neomezeným, Jsme schopni odhadnout výši kapitálu a pracovní síly, kterou má ekonomika k dispozici. Kolik však máme k dispozici nápadů, nových idejí? Kolik kreativních projevů má jeden člověk? Je zde poukazováno na fenomén kreativity, ideji či nápadu jako dalšího faktoru ekonomického růstu, jež může zrychlit ekonomický růst ve vyspělých ekonomikách, avšak vyšší zapojení neomezeného faktoru růstu, kreativity, může vést k rostoucí nerovnováze mezi bohatými a chudým světem. Účelem tohoto příspěvku je vyvolat diskusi nad ekonomickým přínosem nápadu, kreativity k hospodářskému růstu v bohatých ekonomikách. Kapitola 2 Monetární politika a kreativní ekonomie je věnována problematice vztahu kreativní ekonomie a monetární teorie a politiky. Autor se zabývá kre-

8 o knize ativním přístupem k tvorbě matematicko-ekonomických modelů a definuje kreativní přístup ve výstavbě moderní monetární teorie. Říká: Kreativní bádání v ekonomické vědě by mělo být soustředěno na nelineární přístup. Nelineární přístup k ekonomické skutečnosti totiž vytváří modely, které vykazují složitější dynamiku, která je reprezentována buď nelineárními periodickými oscilacemi, nebo dokonce aperiodickými oscilacemi, tzv. chaosem. Jsou zde definice a vlastnosti kreativního odvětví a možnosti jeho zahrnutí do dynamického monetárního modelu. Práce dále obsahuje principy výstavby modelu s produktivním sektorem, monetárním sektorem a s kreativním sektorem ekonomiky a při konstrukci modelu vychází z podmínek malé otevřené ekonomiky, kde úroková míra je exogenně dána a existuje možnost nákupu zahraničních aktiv, případně možnost zahraničních půjček, které jsou zde považovány za záporná aktiva. Autorem je prokazována skutečnost, že kreativní sektor není závislý na kapitálu, přičemž centrální banky mohou být schopny řídit výstup kreativního sektoru za pomoci úrokové sazby. Působení centrálních bank na výstup kreativního sektoru je teoreticky možné řízením úrokové míry. Úroková míra má však v tomto případě opačný účinek než u produkčního sektoru. V produkčním sektoru růst úrokové míry působí negativně na produkci,...růst úrokové míry může být stimulem pro růst výstupu kreativního sektoru, který (ještě jednou připomínáme) není závislý na změnách kapitálu umístěného v tomto sektoru. V kapitole 3 Problematika měření kreativní ekonomiky jsou rozebírány možnosti měření výstupu kreativní ekonomiky a měření vhodnosti prostředí pro rozvoj kreativní ekonomiky. Je zde upozorňováno na důvody nejednotnosti definic a nevyjasněnosti pojmů, jako je kreativní ekonomika, kreativní průmysl, atd. a s tím související problematika měření výstupu kreativního sektoru a vlivu kreativní ekonomiky na ekonomický růst v jednotlivých ekonomikách. Obsahem této části je i podrobné vysvětlení metody 3T podle R. Floridy a metody 5C, jejíž ambicí je změřit a srovnat podmínky pro rozvoj kreativní ekonomiky v jednotlivých geografických oblastech. Práce obsahuje také kritiku a možná omezení těchto metod. Pro čtenáře může být zajímavým i sestavený index kreativity podle metody 3T pro jednotlivé regiony České republiky, jež poukazuje na rozdílný stav jejich připravenosti. Překvapivým bylo zjištění, že neexistuje závislost mezi indexem kreativity a hrubým domácím produktem na obyvatele v regionu....čím je především dán ekonomický výstup v jednotlivých regionech České republiky? Jsou to technologie a talent? Nebo stále těžíme z nízké ceny práce v České republice... a kromě Prahy a Jihomoravského kraje (s významným podílem Brna) je uplatnitelnost talentů velmi nízká? Rozvoj území v souvislosti s kreativní ekonomikou je obsahem kapitoly 4 Kreatívna ekonomika a rozvoj územia. Práce se zabývá rozvojem území ve vztahu ke kreativní ekonomice, a to především z pohledu marketingu území. Je zdůrazňována důležitost kreativního prostředí a kreativní třídy. Vzniku a rozvoju kreatívnej ekonomiky napomáha kreatívne prostredie. Velká část je věnována konkurenčním/kreativním strategiím rozvoje území, zaměřeným jak na rozvoj kultury a kreativity, tak na získání nových obyvatel, ale i na rozvoj

9 o knize podnikatelských a investorských aktivit a na atraktivnost a zajímavost území. V práci je poukazováno na nové celosvětové trendy související s netradičně řízenými událostmi a setkáními. V rámci vnútorne výrazne diferencovanej spoločnosti celosvetovo rastie trend >festivalizácie života<. Ekonomický pohled na nově významný fenomén kreativity je zakončen kapitolou 5 Daňové ráje a kreativní sektor, kde se autorka zamýšlí nad oblastí spojenou s obtížností zdaňování sektoru kreativní ekonomiky, což je způsobeno povahou kreativních činností, jejich nehmotnou povahou, vysokou mobilitou a celkově jejich vysoce globálním charakterem. Již dlouhodobě lze pozorovat a do budoucna se dá stále více očekávat, že kreativní obory ekonomiky využívají a budou využívat daňových rájů za účelem minimalizace daní. Kreativní obory s nadprůměrnými výnosy a příjmy patří mezi ty, jež jsou daňovým systémem nejvíce postiženy,.... Příspěvek je veden snahou upozornit na významnost tohoto sektoru, jehož přínos z pohledu zdanění bude mít stále větší význam pro státní finance a s tím spojené daňové plánování. Oblast práva přináší velmi zajímavý pohled na vzájemné ovlivňování kreativního sektoru, především pak umění a práva. Kapitola 6 nazvaná Kreativní potenciál práva a právní vědy se věnuje vztahu kreativity a práva a zaměřuje se na vnímání tvůrčího prvku v právu. Výklad je veden na příkladu vztahu umění zejména krásné literatury na straně jedné a práva a právní vědy na straně druhé. Autor píše: Snad nejvíce je snaha o uchopení kreativní stránky lidské činnosti v právu patrná díky činnosti hnutí spojujícího právo a krásnou literaturu, či obecně právo a umění. Krásná literatura zde sehrává roli média, v jehož vlivu a po jehož zapojení se právo obnažuje ve své podstatě a často ztrácí svou neotřesitelnou autoritu. Na příkladech světových literárních děl je demonstrována skutečnost, jak lze v právním smyslu zacházet s realitou a s jakými následky. Oblast masmédií je postavena na kreativitě a umění jedince. Takto je koncipován i příspěvek obsažený v kapitole 7 Mediálna produkcia ako kreatívna činnosť. Práce je rozdělena na několik částí, nejdříve se autor věnuje problematice současného chápání kreativní ekonomiky, přičemž nezapomene zdůraznit různé definice kreativity a možnosti jejího chápání. Najdete zde i pohledy a chápání kreativní ekonomiky ve světě podle jednotlivých modelů. Dále následuje zasazení kreativity do mediální produkce, předpoklady kreativní činnosti a uplatnění kreativity v procesu vyhledávání a shromažďování informací. Oblast informatiky je zároveň propojena i s oblastí vzdělávání. Kapitola 8, Kreativita, funkčnosť, použiteľnosť a zodpovednosť v návrhu rozhraní človek počítač je věnovaná problematice spojené s kreativitou při tvorbě počítačových aplikací. Autor se zamýšlí nad jejich funkčností, použitelností, ale i nad etickými a estetickými principy. Staví proti sobě dva pohledy, informatika a umělce. Píše: Vo svete informatikov sú ľudské faktory v porovnaní s otázkami funkčnosti, výkonnosti, efektívnosti a ceny systémov v úzadí. Na druhej strane v umeleckej a dizajnérskej komunite je funkčnosť podriadená estetike. V práci najdeme zamyšlení nad úlohou kreativity v informační a znalostní společnosti, nad

10 o knize současnou interdisciplinaritou softwarového inženýrství, umělé inteligence, psychologie, umění a designu. Kreativitu autor dává do vzájemného vztahu s používaným inženýrstvím a normami, s funkčností a estetikou a zodpovědností. Závěr je věnovaný vazbě informatiky, vzdělávání a kreativity, kdy informační a komunikační technologie dnes hrají stále významnější roli ve vzdělávání tím, že umožňují kreativní vzdělávání experimentováním pomocí modelovaní a simulace výukových objektů a procesů. Umožňují také interdisciplinární vzdělávání. Možnosti, jež přináší informatika, ve formě kreativního vzdělávání přináší kapitola 9 Možnosti kreatívneho vzdelávania: E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania. Autor poukazuje na nové možnosti použití informačně-komunikačních technologií ve výuce, přičemž vychází z osobních zkušeností z University of Maryland University College. V práci je specifikováno prostředí pro distanční online vzdělávání, popsané možnosti tvorby virtuálních komunit v WebTycho, nové trendy v hodnocení, zkoušení a známkování studentů přes internet. Učení se je zde prezentováno formou řešení problémů přes internet. Kapitola obsahuje také zkušenosti s používáním elektronických studijních materiálů, včetně ukázky použití těchto interaktivních elektronických materiálů.

11 O autorech... 4 O knize... 6 Jitka Kloudová Část 1. Úvod do kreativní ekonomiky Jitka Kloudová Část 2. Oblast ekonomická Kapitola 1. Kreativita významným faktorem ekonomického růstu Jitka Kloudová Kapitola 2. Monetární politika a kreativní ekonomie Jan Kodera Kapitola 3. Problematika měření kreativní ekonomiky Jitka Kloudová Kapitola 4. Kreatívna ekonomika a rozvoj územia (z pohľadu marketingu územia) Anna Vaňová Kapitola 5. Daňové ráje a kreativní sektor Květa Kubátová Část 3. Oblast právnická Kapitola 6. Kreativní potenciál práva a právní vědy Martin Škop Část 4. Oblast masmediální Kapitola 7. Mediálna produkcia ako kreatívna činnosť Samuel Brečka Část 5. Oblast informatiky a vzdělávání Kapitola 8. Kreativita, funkčnosť, použiteľnosť a zodpovednosť v návrhu rozhraní človek počítač Martin Šperka Kapitola 9. Možnosti kreatívneho vzdelávania: E-learning ako nástroj kreatívneho vzdelávania Frank Schindler

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Kreativní ekonomika a její měření

Kreativní ekonomika a její měření 1 Kreativní ekonomika a její měření Jitka KLOUDOVÁ* Measurement of the Creative Economy Abstract New information and communication technologies, hand-in-hand with globalization, formed condition for the

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Jaroslava Kubátová a kol.

Jaroslava Kubátová a kol. 1 UNIVERZITA PALACKÉHO VÝZNAMNÝ EKONOMICKÝ SUBJEKT REGIONU Jaroslava Kubátová a kol. 2 UP významný ekonomický subjekt regionu V roce 2009 byl na UP řešen rozvojový projekt MŠMT Posílení ekonomického významu

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY Josef Malach ÚVOD Příspěvek vychází z předpokladu, že vysoké školy by měly více usilovat o naplnění své role při zkoumání problematiky výchovy k podnikavosti i při

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 1/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš

Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše. Periodica Academica 1/2007. Nakladatelství Quentin Company. Opera Collegii Karel Engliš Vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše Periodica Academica 1/2007 Nakladatelství Quentin Company Opera Collegii Karel Engliš Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou další číslo vědeckého časopisu VŠKE,

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012. Editor sborníku: Ladislav Šiška. Vydala: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012 Náklad: 100 ks

KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012. Editor sborníku: Ladislav Šiška. Vydala: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012 Náklad: 100 ks Konference KONKURENCE Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Most k partnerství VŠP Jihlava tvoří síť registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115 KONKURENCE Sborník z konference 26. 27. dubna 2012

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace 1 Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací 12 Inovace výuky inovací Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Tatjana Korolevová, CSc. Doc. Anatolij Kovalev, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-32-0

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti informatického výzkumu a vzdělávání Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15 708 00, Ostrava Poruba ivo.vondrak@vsb.cz Obecná východiska

Více