Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Darina Hazuchová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav ANDRLÍK Znojmo, 2010

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Komparace daně dědické ve vybraných zemích EU vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne 30.dubna Darina Hazuchová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce, Ing. Břetislavu Andrlíkovi, za jeho užitečné rady, cenné připomínky a odbornou pomoc při zpracování této bakalářské práce.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Darina HAZUCHOVÁ Ekonomika a management Mzdové účetnictví, daně a personalistika Název tématu: Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie Zásady pro vypracování: 1. Zpracovat návrh osnovy a prokonzultovat jej s vedoucím bakalářské práce. 2. Prostudovat odbornou literaturu a získat poznatky a informace pro vypracování bakalářské práce. 3. V průběhu zpracování pravidelně konzultovat s vedoucím bakalářské práce postup a dosažené výsledky. 4. Cílem práce je s využítím metody komparace v oblasti majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie identifikovat možné směry vývoje majetkových daní a jejich harmonizaci v rámci Evropské unie

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá s využitím metody komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie a identifikuje možné směry vývoje majetkových daní a jejich harmonizace v rámci Evropské unie. Úvodní část představuje majetkové daně. Pojednává o historii daní, majetkových daních v České republice a o harmonizaci daní majetkových. Praktická část se věnuje vybraným zemím v Evropské unie (Německo, Litva, Itálie a Bulharsko). V těchto vybraných zemích se věnuje výkladu majetkových daní, a to zejména (daň silniční, daň darovací, daň dědická, daň z převodu majetku a daň z nemovitostí). Poslední část se zabývá srovnáním majetkových daní mezi jednotlivými zeměmi. Klíčová slova: majetkové daně, inkaso, harmonizace daní, Evropská unie Abstract This bachelor thesis deals with aplication Metod of compare property taxes in the choice states of European Union and identify possible directions of development properte taxes and their harmonization in the framework European Union. Preamble presents property taxes. Deal history taxes, property taxes in the Czech Republic and harmonization of property taxes. Practical part put brain to choice states of European Union (Germany, Lithuania, Italy, Bulharka). In the choice states is interpretation devoted of comment property taxes, especially road-traffic tax, gift tax, inheritance tax, real estate-transfer tax, immovable property tax. Latest part deal with confrontation property taxes between foregoing states. Key words: Properte taxes, encasment, harmonization taxes, Evropean Union

7 Obsah 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST VÝVOJ MAJETKOVÝCH DANÍ Historie majetkových daní Vývoj majetkových daní v České republice po roce Stav zákona daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, z nemovitosti a daně silniční od v ČESKÉ REPUBLICE Daň z nemovitosti Daň dědická Daň darovací Daň z převodu majetku Společná ustanovení zákona pro daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň silniční Zpoplatněné úseky v České republice HARMONIZACE MAJETKOVÝCH DANÍ Metody Harmonizace v Evropské unii Proces harmonizace daní a jeho formy Výhody a nevýhody harmonizace daní Přehled postupu harmonizace v České republice u jednotlivých majetkových daní Shrnutí harmonizace STAV A VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ČESKÉ REPUBLICE PRAKTICKÁ ČÁST MAJETKOVÉ DANĚ V EVROPSKÉ UNII Majetkové daně v LITVĚ Majetkové daně v BULHARSKU Majetkové daně v ITÁLII Majetkové daně v NĚMECKU... 52

8 7. DOPORUČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZÁVĚR A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ, PŘÍLOH PŘÍLOHY... 68

9 1. ÚVOD Žijeme v době pokračujícího trendu celosvětového propojování ekonomiky a společenských kultur nazývaného globalizace. Tento trend má za následek neustálé novelizování zákonů. Majetkové daně jsou řazeny mezi nejstarší daně a řadí se k daním přímým. Jsou příjmem státního rozpočtu, i když jejich podíl na celkových příjmech se snižuje v závislosti na zvýšení daňového výnosu důchodových daní. Povinnost platit daň vzniká držbou majetku nebo převodem jeho vlastnictví a jsou vyměřovány poplatníkovi na základě jeho majetku a jsou adresné (poplatník nemá možnost se vyhnout placení). I když majetkové daně tvoří 2 % z celkových příjmů, přispívají k celkovému vyvážení daňové soustavy a dotváří daňový systém. Majetkové daně jsou v každém členském státu různé a vycházejí z národních tradic. Avšak mají jedno společné. Ovlivňují výnosy hlavně u daně z nemovitostí, protože plynou do rozpočtů místních městských. Ovlivňují také konečnou výši daní např. uvolňování různých přirážek. Hlavní význam těchto daní je hlavně v jejich bohaté historii. I když dnes už jsou tyto daně spíše doplňkový zdroj příjmů. V rámci majetkových daní se kromě klasického dělení na daň z nemovitostí, daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň silniční se užívá klasifikace teoretičtější: daně z majetku a bohatství placené pravidelně (z čisté hodnoty majetku, z nemovitostí), placené nepravidelně (z kapitálových transferů pozůstalostní / dědická, darovací, z kapitálových transakcí, z kapitálových výnosů) Majetkové daně můžeme dělit také podle metodiky třídění OECD skupiny 4000 na daně placené pravidelně, obvykle každoročně: - daně z čistého jmění skupina 4200 se dělí na jednotlivce a společnosti, daně z nemovitostí skupina 4100 se dále dělí na domácnosti a ostatní. Další skupina je daně placené pravidelně, buď při převodu majetku během života nebo po smrti zůstavitele (daně z nemovitostí, daně dědické a darovací). 8

10 Do skupiny 4000, patří také skupina Daň z finančních a kapitálových transakcí, skupina Ostatní nepravidelné daně z majetku a skládají se z čistého jmění a ostatní nepravidelných daní. A celou skupinu 4000 v majetkových daních ukončuje skupina Ostatní pravidelné daně. V praktické části bakalářské práce se budu zabývat problematikou majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie a zároveň navrhnu případná doporučení pro Českou republiku, která usilovala o členství v Evropské unii již od počátku 90. let. O členství však požádala v roce 1996 a o rok později 1997 se dočkala prvního hodnocení. Hodnocení bylo pozitivní vůči institucím, státu i fungující tržní ekonomice. Na základě tohoto hodnocení byla Česká republika přizvána ke vstupu do Evropské unie. Od roku 1998 probíhal v České republice tzv. screening (porovnání dosažené kompatibility českého práva s právem evropským). Česká republika společně s dalšími 9 zeměmi vstoupila do Evropské unie k 1. květnu 2004 na základě smlouvy ( Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko). Od se uskutečnilo v těchto daních řada významných změn a to na základě zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných financí. Na tyto daně se také vztahuje ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, ale v Evropském společenství 1 se nepředpokládá žádná harmonizaci. 1 Evropské společenství = podle smlouvy čl. 2 o založení Evropského společenství je jejím posláním podporovat harmonický, vyvážený a udržitelná rozvoj hospodářských činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, trvalý a neinflační ekonomický růst i zlepšování kvality životního prostředí. (ŠIROKÝ, 2009, s. 39) 9

11 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je s využitím metody komparace v oblasti majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie identifikovat možné směry vývoje majetkových daní a jejich harmonizaci v rámci Evropské unie. Teoretická část bude věnována především deskripci změn, který zákon o dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitosti, dani z nemovitostí a dani silniční prošel od minulosti až po současnost, přičemž hlavní důraz bude kladen na současnou podobu zákona. Pozornost bude věnována především analýze harmonizaci majetkových daní, kde daňová harmonizace představuje proces sbližování daňových soustav států na základě společných pravidel. Podrobněji je zde rozebráno metody harmonizace, proces harmonizace, výhody a nevýhody harmonizace a také uveden přehled postupu harmonizace majetkových daní v České republice Praktická část je věnována především komparaci majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie (Litva, Itálie, Německo, Bulharsko) a následnému doporučení pro Českou republiku. Práce je zpracována na základě poznatků z odborné literatury věnující se problematice majetkových daní a informací získaných z konkrétních zákonů. Dále budou použity internetové zdroje zabývající se daňovou problematikou. 10

12 TEORETICKÁ ČÁST 3. VÝVOJ MAJETKOVÝCH DANÍ Daně se objevily v podstatě současně se vznikem prvních státních útvarů Historie majetkových daní Ve starověku měly daně však víceméně charakter nepravidelných plateb vybíraných především jako zdroj krytí válečných výdajů. Základem daňových systémů bylo vlastnictví anebo držba majetku, především půdy. Daň z pozemků byla dvojího druhu. Jednalo se jednak o naturální daň, jednak o výkon nucených prací. (GRÚŇ, 2000, s. 156) Za císařství bylo vybírání pozemkových daní propracováno do té míry, že existovaly databáze podobné dnešní evidenci daní. Nedostatek finančních prostředků v období dominátu byl vyřešen tak, že vlastníci půdy platili pravidelně pozemkovou daň a ti, kteří půdu neměli, byli povinni odvádět daň z hlavy. Ani taková opatření však k naplnění státní pokladny nepostačila. To vedlo k vytvoření nového daňového systému. Pozemkovou daň museli poprvé odvádět i velcí vlastníci půdy, zejména senátoři. Jediným rozdílem byla skutečnost, že neplatili v naturáliích jako ostatní obyvatelstvo, ale v penězích podle plochy půdy.(široký, 2003, s. 330) V počátcích feudální společnosti měly daně větší význam pouze jako zdroj financování válečných tažení a budování obrany. Později (od dvanáctého století) vznikaly nové druhy daní, které začínaly mít peněžní charakter a nebyly již dále nahodilé. Vedle domén (odvody naturální povahy, které byly placeny z výnosů z majetku panovníka, tj. z hospodaření na jeho lesních a zemědělských pozemcích), regálů (panovník měl určitá výlučná práva, jako např. právo vařit pivo, razit mince atd.) a akcízů (předchůdkyně dnešních nepřímých daní, modernější forma regálů) hrály ve 11

13 středověku z pohledu zdanění nemovitostí nejvýznamnější roli kontribuce. (ŠIROKÝ, 2003, s. 330) Pro úplnost je třeba ještě dodat, že právě v tomto období vznikly první katastry, tedy seznamy nemovitostí, které sloužily (a na našem území dodnes slouží) jako základ pro daně z pozemků a pro daně ze staveb Vývoj majetkových daní v České republice po roce 1993 Daň dědická a darovací byla konstituována 2 v závislosti na hodnotě majetku a míře spřízněnosti nabyvatele a převodce. U dědické daně byla osvobozena I. skupina dědiců, u daně z převodu nemovitostí se změnily sazby daně a to v roce 1994 bylo 5 % a o deset let později v roce 2004 bylo 3 %, postupně byla zrušena některá stávající osvobození této daně, u daně silniční po vstupu do Evropské unie implementujeme 3 směrnice Rady Evropské unie týkající se vynětí vozidel registrovaných v jiných členských státech Evropské unie a případně i dalších státech z předmětu daně, reagovala na změny celních úřadů na hraničních přechodech u subjektů z třetích zemí, u daně z nemovitostí byla nová úprava postavena na hodnotovém principu, byly posíleny samosprávy při stanovení výše daně (od ), nastal přechod k novému způsobu, což znamenalo, že hodnota nemovitostí byla stanovena bez znalců a aby byly sníženy celkové náklady na správu daně. (POLODRIVER, 2008) Tabulka č. 1 : Vývoj inkasa majetkových daní v letech v mil. Kč Daň Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Konstituována = konala se 3 Implementujeme = vyplývá 12

14 Daň Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Zdroj: Zpracováno autorem dle (FINANCE, 2010) Pro lepší názornost jsou data v tabulce zpracována do grafu Obrázek č. 1 : Vývoj inkasa majetkových daní v letech Vývoj inkasa majetkových daní v letech v mil. Kč Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Zdroj: Zpracováno autorem 13

15 3.3. Stav zákona daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, z nemovitosti a daně silniční od v ČESKÉ REPUBLICE V této části jsou zde popsány majetkové daně na území České republiky. U každé majetkové daně je vymezen předmět, poplatník a sazby. Soustavu daní České republiky upravuje zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní s platností od 1. ledna Daňový systém v České republice: Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí. Obrázek č. 2: Daňový systém České republiky Přímé daně Důchodové daně Majetkové daně Daně z příjmů Daň z nemovitostí Daň z příjmů FO Daň dědická Daň z příjmů PO Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň silniční 14

16 Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Daň z minerálních olejů Daň z lihu Daň z piva Daň z vína a meziproduktů Daň z tabákových výrobků Zdroj: Zpracováno autorem dle RADVAN, 2007, s Daň z nemovitosti V České republice je daň z nemovitostí vybírána od roku Je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Již po podání prvních daňových přiznání se ukázaly první nedostatky zákona (podávání dodatečného daňového přiznání ). Právní úprava musela reagovat na nedostatky zákona, na společenské i politické požadavky. Z těchto důvodů docházelo k častým novelám uvedeného zákona. Podle současné právní úpravy se daňová povinnost váže k vlastnictví nemovitého majetku a zdanění podléhají pozemky a stavby. Daňová povinnost se skládá ze dvou daní: - daně ze staveb, daně z pozemků. Každá tato daň se stanoví odděleně, ale součet daně ze staveb a daně z pozemků tvoří konečnou výši daně z nemovitostí, která se uvádí na jediném daňovém přiznání. V České republice vykonávají správu daně z nemovitosti na základě 4 odst. 7 č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušné úřady. Daň z pozemků Předmětem daně( 2) Pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí, podle 27 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 15

17 předpisů, se rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních části hranicí územní správní jednotky nebo hranicí druhů pozemků. Předmětem daně z pozemků nejsou: v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb podle 7 odst. 2 tohoto zákona. lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení. vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, pozemky určené pro obranu státu. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 122) Poplatníci daně ( 3) - poplatníkem je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně: organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, právnická osoba, která má právo trvale užívání nebo které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 122) Poplatníkem u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o pozemky: evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správnou státních hmotných rezerv, nebo převedené na základě rozhodnutí o privatizaci 4 na Ministerstvo financí. Uživatel je poplatníkem daně v případe, že vlastník pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 122) 4 privatizace = odstátnění, převedení majetku z vlastnictví státu do vlastnictví jiných, nestátních subjektů 16

18 Osvobození od daně ( 4) Mnohé pozemky na území České republiky od placení daně z pozemků jsou osvobozeny. Osvobození je často vázáno na splnění určitých zákonem stanovených podmínek (nevyužívání pozemků k dosažení zdanitelných příjmů). Česká právní úprava umožňuje poplatníkovi, který má nárok na osvobození od daně z pozemků nemusel předkládat daňové přiznání: a) pozemky ve vlastnictví státu, b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost, více v 4 o dani z nemovitostí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s ) Stanovení daně z pozemků - základ daně ( 5) Pro výpočet daně z pozemků se musí nejprve spočítat daňový základ a vynásobit ho odpovídající daňovou sazbou: Daň = základ daně x sazba daně Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěna násobením na 1m 2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v 17 tohoto zákona. Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěna podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m 2 a částky 3,80 Kč. Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemků v m 2 zjištěna k 1. lednu zdaňovacího období. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123) 17

19 Sazba daně ( 6) Tabulka č. 2: Sazby daně za rok 2009 a 2010 Sazba daně podle druhu pozemku (v %) orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 0,75 trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 0,25 Sazba daně u ostatních pozemků činí (v Kč) zastavěné plochy a nádvoří 0,10 / m2 0,20 / m2 stavební pozemky 1,00 / m2 2,00 / m2 ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,10 / m2 0,20 / m2 Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123 Tabulka č. 3: Koeficient podle obyvatel Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do" 1, , , , , , a více Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123 Tabulka č. 4: Koeficient podle města Koeficient Město 3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady 4,5 Praha Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123 Každá obce má rozhodný počet obyvatel, proto pro přiřazení určitého koeficientu je rozhodující počet obyvatel v dané obci. Pro jednotlivé obce může obec obecně závaznou vyhlášku zvýšit koeficient jednu kategorii nebo snížit koeficient o jednu až tri kategorie. 18

20 Daně ze staveb Daně ze staveb zahrnují stavby určené k bydlení, tak stavby sloužící k podnikatelským účelům. V České republice máme jen jedinou daň ze staveb na rozdíl od cizích zemí, které mají více daní ze staveb např. Dánsko, které má tři různé daně ze staveb. Předmět daně ( 7) Předmětem daně ze staveb jsou obecně stavby na území České republiky, tedy stavby spojené se zemí pevným základem, pro které byl vydán kolaudační souhlas, které jsou způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu (byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí), které podléhaly kolaudačnímu řízení. Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné nebytové prostory, které jsou už předmětem daně. Další výjimky jsou uvedeny v 7 zákona. Poplatníci daně ( 8) Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby. Je-li vlastníkem stavby stát, pak je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace. Pakliže však se stavby pronajímají, je poplatníkem daně nájemce. Osvobození ( 9) U daně ze staveb jsou obdobná osvobození jako u daně z pozemků. Od daně ze staveb jsou osvobozeny stavby, které jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v 9 zákona. Obvykle nesmí osvobozené stavby sloužit k podnikatelským účelům. Stanovení - základ daně ( 10) Pro výpočet daně ze staveb platí stejný vzor jako pro daň z pozemků: Daň = základ daně x sazba daně Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části stavby v m 2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. 19

21 Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m 2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m 2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123) Sazba daně ( 6) Tabulka č. 5: Sazba daně za rok 2009 a 2010 Stavba, zastavěná plocha určená pro obytný dům 1 Kč / m2 zastavěné plochy 2 Kč / m2 zastavěné plochy stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy 3 Kč / m2 zastavěné plochy 6 Kč / m2 zastavěné plochy garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže stavby sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství stavby sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 4 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 1 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 5 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 8 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 2 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy stavby pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy ostatní stavby 3 Kč / m2 6 Kč / m2 byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1 Kč / m2 upravené podlahové plochy 2 Kč / m2 upravené podlahové plochy Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s

22 U staveb kromě bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se sazba daně u jednotlivých podlaží zvyšuje o 0,75Kč za každý 1 m 2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. V případě obytných domů, bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se výsledek dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce. Tabulka č. 6: Koeficienty podle počtu obyvatel Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do" 1, , , , , , a více Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s Tabulka č. 7: Koeficienty podle měst Koeficient Město 3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady 4,5 Praha Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s Daň dědická V České republice je daň dědická vybírána od roku Je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. I v tomto zákoně, který vstoupil v účinnost se ukázaly některé nedostatky (různé možnosti osvobození). K častým novelám proto docházelo zvláště kvůli těmto důvodům: - zákonodárce musel reagovat na celospolečenskou poptávku, hlavně v situacích, kdy přijímal další zákony související s transferovými daněmi. 21

23 Daň dědická je také nazývána jako klasická převodní daň, která má bohatou historii, které podléhají bezúplatné převody nebo přechody majetku v souvislosti s úmrtím vlastníka. Jen v několika málo zemích se v rekonstrukci daně dědické daní najít významnější odlišnosti. U daně dědické také rozlišujeme mezi daní dědickou nebo daní z pozůstalosti, kde je rozdílem vymezení předmětu daně. Dědictví: - majetek odkázaný jednomu pozůstalému. Pozůstalost: - majetek odkázaný jedním zemřelým. Předmět daně ( 3) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním ke dni smrtí zůstavitele na základě rozhodnutí soudu. Majetkem pro účely daně dědické jsou: věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen nemovitosti ), věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen movitý majetek ) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak). (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 128) Jestliže zůstavitel v době své smrti: byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, kde se majetek nachází (tuzemsko, cizina) byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku (tuzemsko) nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku (tuzemsko) (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 128) 22

24 Pro zjednodušení je vhodné znázornit předmět zdanění podle vztahu zůstavitele k České republice v tabulce: Tabulka č. 8: Stanovení předmětu daně dědické podle vztahu zůstavitele k České republice Vztah k ČR Movitý majetek Nemovitosti občanství ČR trvalý pobyt v ČR v ČR v cizině v ČR v cizině ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE NE ANO ANO NE ANO NE NE NE ANO NE ANO NE Zdroj: RADVAN, 2007, s. 159 Poplatník ( 2) Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí 5 příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 128) Pro výpočet daně dědické jsou osoby dědiců rozděleny do tří daňových skupin: 1. skupina: manžel zůstavitele a děti 2. skupina: manžel zůstavitele, zůstavitelovi rodiče a ti kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti 3. skupina: sourozenci zůstavitele, a ti kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti 4. skupina: prarodiče zůstavitele, případně jejich děti, pokud již nedědí ve 3. skupině Stanovení - Základ daně ( 4) Pro výpočet daně dědické je třeba správně vypočítat daňový základ a přiřadit příslušnou sazbu daně. Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem. 5 pravomocné rozhodnutí = mít právo rozhodovat 23

25 Cena se snižuje: 1. prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí, 2. cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické, 3. přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, 4. odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví, 5. dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku. Výše uvedená snížení podle české právní úpravy je nezbytné stanovit s ohledem na případné spoludědice poměrně k hodnotě zděděného majetku, který není od daně osvobozen. Jde o tzv. redukci pasiv. Hodnota, kterou lze odečíst, se stanoví podle vzorce: Neosvobozený majetek x veškerá pasiva dědictví veškerý majetek připadlý na dědice (RADVAN, 2007, s. 170) Daň darovací Legislativa České republiky má jen jeden zákon vztahující se k daním dědické a darovací. Jde o zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Pro výpočet daně je používána stejná tabulka, pouze s jedním rozdílem: - u daně dědické se uplatňuje poloviční sazba daně. Podobný systém, jaký je v České republice je uplatňován i v některých zemích OECD 6. Daň darovací můžeme považovat za jednu z nejklasičtějších a nejstarších v daňových systémech ve světě. Je velmi obtížné hledat rozdílné prvky mezi Českou republikou a zahraničím. 6 OECD = mezinárodní organizace založená v roce 1961 jako nástupnická organizace OEEC 24

26 Předmět daně ( 6) Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele (převod mezi živými). Dani darovací podléhá nabytí jak majetku movitého tak majetku nemovitého. Majetkem pro účely daně darovací jsou: nemovitosti a movitý majetek, jiný majetkový prospěch. Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut nebo bezúplatně nabyt v tuzemsku, předmětem daně darovací je veškeré nabytí tohoto majetku bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlo dárce nebo nabyvatele. Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut a bezúplatně nabyt mimo tuzemsko, předmětem daně darovací je nabytí tohoto majetku, je-li nabyvatelem nebo dárcem FO, která je občanem České republiky a nebo PO, která má sídlo v tuzemsku. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s ) Předmětem daně darovací nejsou: plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem, důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu, bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu, nebo bezúplatná nabytí majetku, která jsou předmětem daně dědické, dále podle 6 o dani darovací, kterou upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 129) 25

27 Poplatník ( 5) Poplatníkem daně darovací je nabyvatel (obdarovaný), bez ohledu na to zda je osobou fyzickou nebo právnickou. Při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, je poplatníkem daně darovací vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 128) Stanovení - Základ daně ( 7) Stanovení správného daňového základu je totožný se stanovením daně dědické. Základ daně tvoří cena nabytého majetku nebo hodnota majetkového prospěchu snížená o prokázané dluhy Daň z převodu majetku Poslední z trojice transferových daní uzavírá daň z převodu majetku, kterou upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Daň z převodu majetku je odlišná od daně dědické a daně darovací (mnoho společného), proto je regulována samostatným právním předpisem. Česká právní úprava má za sebou dlouhý historický vývoj a výrazně se neliší od evropských zemí. Předmět daně ( 9) Předmětem daně z převodu nemovitostí je: úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. (Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním. Podílem spoluvlastníka - souhrn hodnot všech jeho podílů na nemovitostech) 26

28 rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech (dojde-li následně k odstoupení od smlouvy a převod vlastnictví k nemovitostem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva). Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Z nemovitostí, které se nacházejí v tuzemsku, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 129) Poplatník ( 8) V mnoha případech bude platit pravidlo určující jako poplatníka daní z převodu majetku prodávajícího. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je: převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem, nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním 7 řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací, převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce i nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně. Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 129) 7 Insolvenční řízení = obecně jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řízení 27

29 Stanovení - základ daně ( 10) Výpočet daně z převodu nemovitostí: Základ daně - poplatník daně porovná cenu smluvní s cenou zjištěnou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou uvede ve znaleckém posudku, kde vyjde z ceny 8 vyšší Vypočtený základ daně se vynásobí daňovou sazbou Společná ustanovení zákona pro daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Tento zákon upravuje Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně ( 11) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří: 1. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, 2. manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby. 8 Cena se zjišťuje vždy ke dni nabytí nemovitosti. 28

30 (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 130) Sazby daně Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I.a II. skupiny jsou osvobozeny od daně. (Viz přílohy) Tabulka č. 9: Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny od (Kč) Základ daně do (Kč) Sazba % Kč a 9 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč Kč a 12 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč Kč a 15 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč Kč a 18 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč Kč a 21 % ze základu přesahujícího 10 mil.kč Kč a 25 % ze základu přesahujícího 20 mil.kč Kč a 30 % ze základu přesahujícího 30 mil.kč Kč a 35 % ze základu přesahujícího 40 mil.kč a více Kč a 40 % ze základu přesahujícího 50 mil.kč Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 130 Při výpočtu daně dědické se vypočte suma dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Daň na celé koruny nahoru Daň silniční V některých zemích je vzhledem k nízké úrovni veřejné dopravy vlastnictví osobního automobilu pro cestování do zaměstnání i pro běžný každodenní život nezbytností. Právě z toho důvodu není ve Spojených státech amerických zavedena žádná daň majetkového typu vztahující se k osobním automobilům. Naopak v Evropě a v Japonsku je vlastnictví vozidla jedním z ukazatelů majetkových poměrů jeho vlastníka. Motorová vozidla podléhají v evropských zemích mnoha typům zdanění. V zásadě je možné rozlišit tři základní typy daní na motorová vozidla: 29

31 1) daně splatné v době nabytí automobilu nebo při jeho prvním uvedení do provozu 2) daně placené pravidelně ve vztahu k vlastnictví, případně k držbě vozidla 3) daně z pohonných hmot (v ČR jde o spotřební daň z minerálních olejů) (RADVAN, 2007, s. 269) Předmět daně ( 2) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. (BUSINESSINFO, 2009) Předmětem daně nejsou: speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. (BUSINESSINFO, 2009) 30

32 Obrázek č. 3: Vymezení předmětu silniční daně Zdroj: RADVAN, 2007, s. 281 Obrázek č. 4: Rozdělení vozidel podle druhů Zdroj: RADVAN, 2007, s

33 Poplatníci daně ( 4) Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která: je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, užívá vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Poplatníkem daně silniční je rovněž: zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v 2 odst. 1, stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 119) Osvobozeno od daně ( 3) I když jsou některá vozidla předmětem daně silniční, mohou být od daně osvobozena (motivováno nejčastěji k čemuž je vozidlo využíváno). 32

34 Od daně jsou osvobozena: 1. vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L a jejich přípojná vozidla, 2. vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost, 3. vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období, 4. vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v 4 odst. 2 písm. b), (např. vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolný hasičů, vozidla zdravotnické, důlní a horské záchranné služby). (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 119) Stanovení - základ daně ( 5) Stanovení základu daně: - veškeré údaje potřebné pro správné stanovení základu daně jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla: 1. zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, 2. součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, 3. největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Sazby daně ( 6) 1. Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon), činí při zdvihovém objemu motoru: 33

35 Tabulka č.10: Sazby daně silniční pro osobní automobily 6 Zdvihový objem motoru Sazba daně do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s Roční sazba daně ze základu daně podle 5 písm. b) zákona o dani silniční (součet největších povolených hmotností na nápravu povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů) a podle 5 písm. c) zákona o dani silniční (největší povolená celková hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel, tj. u autobusů, nákladních vozidel, tahačů, přívěsů atd.), činí při počtu náprav a hmotnosti. (BUSINESSINFO, 2009) Zpoplatněné úseky v České republice Úseky, kde musí mít automobil dálniční známku je označeny dopravní značkou "dálnice" nebo "rychlostní silnice". Zpoplatněné úseky dálniční sítě jsou vypsány níže a také znázorněny na mapce. Mýtné v České republice Od platí mýtné motorová vozidla s povolenou hmotností kg a více za jízdu: - po dálnicích a rychlostních silnicích, po označených úsecích silnic I.třídy. Motorová vozidla s povolenou hmotností do 3,5 t - nezáleží na hmotnosti jejich přívěsu budou jezdit s časovými kupóny. Vozidlo nad 3,5 t s časovým kupónem 2009, jehož platnost skončí až během ledna 2010, podléhá mýtnému až po skončení platnosti kupónu. Každé vozidlo nad 3,5 t musí 34

36 být pro placení mýtného vybaveno palubní jednotkou. Jednotka není přenosná na jiné vozidlo. Tarif za každý úsek dálnice nebo silnice se odečte pod mýtnou branou 9. Tarif závisí na třídě silnice, délce úseku, počtu náprav a emisní třídě vozidla. Předplacenou palubní jednotku lze pořídit na některém z 250 distribučních míst (zpravidla na čerpacích stanicích) proti vratné záloze 1550,- Kč. Musíte předložit doklady potřebné k řízení vozidla. Tuto jednotku musíte předem nabít nejméně 500,- Kč a udržovat na ní předplacený kredit. Jednotky placené na fakturu se vydávají ke smlouvě uzavřené prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet nebo některého z 16 kontaktních míst. Musíte předložit doklady potřebné k uzavření smlouvy. Vedle tankovací karty lze také smlouvu uzavřít na bankovní záruku. Tyto jednotky se nenabíjejí a faktura se platí až následně v zúčtovacích obdobích. (KAMIONACI, 2010) Obrázek č. 5: Mapka mýtného na zpoplatněných komunikacích Zdroj: KAMIONACI, Mýtná brána = platební brána 35

37 Dálniční známky v České republice Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb. ze dne 21. února Do roku 2007 existoval jen časový poplatek, od té doby platí vozidla nad 12 tun mýtné. Tyto vozidla platí od roku 2008 mýtné i na vybraných úsecích silnic I. třídy. Vozidla nad 3,5 tuny a pod 12 tun platí mýtné od roku Rozsah zpoplatněných dálnic a rychlostních silnic je u časového poplatku 10 mnohem menší než u mýtného. (WIKIPEDIA, 2010, A) Obrázek č. 6 : Mapa zpoplatněných silnic a dálnic Zdroj: UAMK, Časový poplatek = Informace o umístění nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnic nebo rychlostních silnic a vymezení úseků na něž se tento poplatek vztahuje naleznete ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. ze dne 23. dubna

38 4. HARMONIZACE MAJETKOVÝCH DANÍ Vezmeme-li ve spojení s daňovou harmonizací v úvahu nejrůznější souvislosti jako aplikované daně, daňové základy, daňové sazby a způsob daňové administrativy, můžeme daňovou harmonizace rozlišit na několik úrovní: (NERUDOVÁ, 2008, s.15) Obrázek č.7: Úrovně daňové harmonizace Harmonizace 1. rozdílné daně ve všech zemích 2. některé daně společně, některé daně národní 3.stejné daně ve všech zemích Zdroj: NERUDOVÁ, 2008, s.15 Harmonizace neexistuje tzn. že neexistují smlouvy o zaměření dvojího zdanění a neexistuje ani spolupráce na administrativní úrovni. Existuje tzv. mírná harmonizace tzn. že existují smlouvy o zaměření dvojího zdanění a existuje i další spolupráce na administrativní úrovni. (NERUDOVÁ, 2008, s. 16) S ohledem na aktuální vývoj v oblasti daňové harmonizace lze dále definovat harmonizaci jako: Přímá klasický harmonizační proces, který se snaží harmonizovat, daňová ustanovení přímo tedy prostřednictvím daňových směrnic. Nepřímá snaha o dosažení harmonizace určitého daňového ustanovení prostřednictvím jiných oblastí práva např. obchodního. (NERUDOVÁ, 2008, s. 17) 37

39 4.1. Metody Harmonizace v Evropské unii V obecné rovině pro prosazení harmonizačních cílů je v rámci EU používáno několik metod odstupňovaných účinností prosazovaných cílů a to: Transpozice, kdy do národní právní normy je formálně přenesen obsah EU, avšak bez praktické aplikace, tzn. Bez praktického účinku. Implementace, kdy do národního předpisu je nejen formálně vložen záměr EU dle příslušné směrnice EU, ale je i vnitrostátně aplikován, tj. prakticky užíván a vymáhán. Komunitarizace vnitrostátního práva náhradou vnitrostátního právního předpisu předpisem z právního systému Evropského společenství. V oblasti harmonizace finančně právních institutů bychom za jednu z nejdůležitějších mohli označit harmonizaci daňových systémů, což znamená přizpůsobení národních daňových soustav a jednotlivých daní členských zemí EU na základě společných pravidel EU. (MATOUŠEK, 2005, s. 2) 4.2 Proces harmonizace daní a jeho formy Harmonizace představuje dle Faria, A.G.A. Tax Coordination and Harmonization, 1995, provedení následujícího procesu každé daně, který probíhá ve 3 fázích: určení daně pro harmonizaci harmonizace základu daně harmonizace sazby daně Vlastní realizace procesu harmonizace se neustále vyvíjí, je stále předmětem odborných polemik a diskusí. Může probíhat v několika formách: přizpůsobení daňového systému členského státu EU tak, aby se dosáhlo společného cíle EU. Tento proces probíhá v ČR od částečně přizpůsobení národní daňové soustavy členského státu EU cílovému systému EU s funkční existencí určité diferenciace, např. tak, kde úplně 38

40 přizpůsobení by mohlo negativní důsledky v souvislosti s výrazně rozdílnou životní zemí původní EU a úrovní nových členských států EU. unifikace daní charakteristickým všude stejným rozdělením daní, včetně stejných sazeb. Tento proces je v současnosti v EU neakceptovatelný a nereálný pro odmítavé stanovisko členských zemí EU. Standardizace daní představuje ve všech členských státech EU stejné rozdělení daní, ale v jednotlivých státech s různými sazbami. V současné době nejnadějnější trend vývoje v této oblasti v EU. (MATOUŠEK, 2005, s. 4) 4.3. Výhody a nevýhody harmonizace daní Výhody harmonizace se mohou jevit jako: zjednodušení a sjednocení daní přispěje k zefektivnění správy daní, k účinnější kontrole sjednocení daní přináší vyšší transparentnost daní a spolu s účinnější kontrolou brání poplatníkům se vyhýbat daňové povinnosti sjednocení daní přináší zjednodušení administrativy, což by se mělo pozitivně projevit na straně státu v zlevnění výběru daní a na straně daňových poplatníků v úsporách nákladů na výkaznictví i času. (MATOUŠEK, 2005, s. 4 5) Nevýhody harmonizace daní se ukazují a projevují zejména v následujících oblastech: Odpor při zavádění z důvodů velkých rozdílů ve zvyklostech administrativy a byrokracie jednotlivých států a rozdílů specifik původních národních daňových systémů. Zavedením v EU jednotné měny EUR, dojde k omezení účinnosti národní měnové politiky členských zemí EU, kterým pro autonomní regulaci zůstanou jen omezené fiskální nástroje, které harmonizací budou ještě dále omezeny. Sjednocováním daní může být ovlivňováno do určité míry politickými zájmy vlád jednotlivých národních členských států EU, které mohou promítat skupinové zájmy do procesů EU. 39

41 Harmonizace daní v rámci EU může představovat určitou ztrátu suverenity rozhodování vlád o daních v národním daňovém systému členského státu EU. Co převyšuje v porovnání výhod a nevýhod spojených s harmonizací daní v EU nelze dnes jednoznačně určit vzhledem k časově krátké možnosti projevu těchto výhod či nevýhod. (MATOUŠEK, 2005, s. 5) Vztáhneme-li tedy definici daňové harmonizace na proces probíhající v Evropských společenstvích, pak lze harmonizaci chápat jako mechanismus, jehož pomocí jsou odstraňována taková daňová ustanovení, která buď vytvářejí překážky ve fungování jednotného vnitřního trhu, nebo deformují hospodářskou soutěž. Cílem daňové harmonizace tedy není dosažení jednotné daňové soustavy, ale spíše přiblížení a sladění jednotlivých soustav. (NERUDOVÁ, 2008, s. 18) I když harmonizace přímých daní je věnován samostatný článek Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, v současnosti probíhá jejich harmonizace prostřednictvím judikátů ESD ( tzv. negativní harmonizace). Příčiny tohoto lze nalézt ve dvou skutečnostech: v rozdílných účetních systémech členských zemí, kdy na jedné straně existuje tzv. daňové účetnictví, ve kterém se hospodářský výsledek neliší od daňového základu a v účetnictví, kdy se od účetně vypočítaného hospodářského výsledku dojde ke zdanitelnému základu až po mnoha různých úpravách a operacích v neochotě členských států k další harmonizaci, kterou považují za zásahy do suverénních záležitostí, do vnitřní politiky při možném využívání především firemních daní jako nástroje hospodářské politiky (ŠIROKÝ, 2009, s. 61) 40

42 4.4. Přehled postupu harmonizace v České republice u jednotlivých majetkových daní Daň silniční ve smyslu zákona č. 16/1993 Sb.ve znění pozdějších novel, také není předmětem hlavního proudu harmonizačního procesu. Tak jako tento uvedený zákon byl minimálně novelizován, proti zákonům upravující jiné daně, tak i změn vyplývajících z harmonizace je minimálně. Do budoucna se uvažuje o transformaci stávající daně na daň z motorových vozidel a v rámci harmonizačních úprav a změn se dá předpokládat, že úpravy této daně budou se změnami emisních limitů na podporu ochrany životního prostředí. Daň z nemovitostí upravené zákonem č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, nevykazují vývoj ve spojení s harmonizačním procesem. Příčinou je, že majetkové daně nejsou přímo dotčeny závaznou úpravou Evropské unie. Lze předpokládat, že nejaktuálnější možnou změnou v harmonizačním vývoji u těchto daní bude zavedení hodnotového principu při stanovení základu daně z nemovitostí v souladu s cenou obvyklou. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, taktéž nejsou středem harmonizačního dění, ačkoli v právní úpravě těchto daní se výrazně lišíme od pravidel Evropské unie. Pro další vývoj těchto daní lze předpokládat harmonizační změny spojené zejména se stanovováním ceny nemovitostí pro účely těchto daní hodnotovým způsobem a sblížení úpravy u daně dědické a darovací s obvyklou úpravou těchto daní v Evropské unii. (MATOUŠEK, 2005, s.9) 4.5.Shrnutí harmonizace Harmonizace daní je velmi složitá a dlouhodobá záležitost. Tak jako má každá země svůj historický vývoj území, obyvatel, uspořádání, kultury, ekonomické úrovně aj. mají svoji historii daní. (MATOUŠEK, 2005, s.11) 41

43 Harmonizace majetkových daní je dlouhodobě citlivou otázkou, zejména otázkou politickou, která musí být řešena napřed na úrovni bilaterálních vztahů např. zamezení dvojího zdanění. (MATOUŠEK, 2005, s.12) Harmonizační proces ve všech oblastech je v podstatě projevem postupující celosvětové globalizace 11 společnosti. (MATOUŠEK, 2005, s.12) Většina majetkových daní nepodléhá žádným harmonizačním opatřením v rámci Evropské unie. Tuto oblast upravují některá ustanovení smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku. Evropská komise ve své zprávě o koordinaci daňových systémů přímých daní z roku 2006 uvádí, že oblastí vhodnou ke koordinaci v současné etapě představují daně dědické a pozůstalostní. (LÁCHOVÁ, 2007, s. 126) 5. STAV A VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jednotlivé příjmy decentralizované úrovně vlády v České republice. Všechny hodnoty jsou přepočtené procentním podílem jednotlivého daňového příjmů k celkovým daňovým příjmům. Tabulka č. 11: Stav a vývoj daňových příjmů v České republice - % podíl jednotlivých daňových příjmů k celkovým daňovým příjmům Celkový daňový příjem v ČR Centrální vláda Místní správa Daň z důchodu, zisku a kapitálových 30,9 39,9 88,0 54,8 Příspěvky na sociální zabezpečení Daně z mezd a pracovních sil Daně majetkové 1,5 1,8 5,7 2,9 Daně ze zboží a služeb 67,5 58,2 5,9 42,4 Ostatní daně 0,1 0,0 0,4 0,0 11 globalizace = propojování, propojení světa v jednu velkou společnost 42

44 Celkový daňový příjem 100,0 100,0 100,0 100,0 Zdroj: OECD Tax Database, 2008 Obrázek č. 8: Podíly jednotlivých příjmů k celkovým daňovým příjmům v České republice Místní správa Zdroj: OECD Tax Database, 2008 Pro Českou republiku jsou uvedené hodnoty pro roky 1995 a 2006, protože se Česká republika stala členem OECD až v roce Porovnání mezi sledovanými dvěma roky je patrné, že majetkové daně se řadí na třetí místo v daňových příjmech a jejich výnos je výrazně nižší na rozdíl od daně ze zboží a služeb a daně z důchodu, zisku a kapitálových výnosů. OECD rovněž uvádí, že bude nutné se soustředit i na otázku daní. "V České republice se využívá zdanění majetku méně než v kterékoliv jiné členské zemi OECD," uvádí zpráva. Výhodou majetkových daní přitom je, že se velmi obtížně obcházejí. (INFOPORTÁL, 2010) 43

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Daň silniční zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Poplatníci daně fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň silniční 2011 Charakteristika a právní úprava Právní úprava:

Více

Co není předmětem daně silniční

Co není předmětem daně silniční Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.v dalším dokumentu

Více

Silniční daň podnikatelské

Silniční daň podnikatelské Silniční daň Problematika silniční daně je upravena samostatným zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, Silniční daň se týká výhradně silničních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel registrovaných

Více

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

DAŇ SILNIČNÍ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 15) Daně majetkové Daňová soustava ČR. Správa daní. Daňové tvrzení. Druhy majetkových daní. Základní terminologie k majetkovým daním: zákony, předmět daně, poplatník a plátce, sazba daně, základ daně,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_10_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Nemovité věci tvoří: daň z pozemků daň ze staveb a jednotek 3

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z nemovitostí 2011 Charakteristika - daň majetkového typu

Více

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně

Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Předmět daně Platné znění části zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen daň ) jsou silniční motorová vozidla 1) a jejich

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 07.07.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 357 Z Á K O N České národní

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník, nemovitost Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 02 Daňové identifikační číslo 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo 04 Identifikační číslo /

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 118 Vládní návrh zákon ze dne...2002, kterým se mění zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů - 2 -

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ

PO, u nepodnikatelských subjektů pro příjmy zdaněné DPPO. FO, používaná pro příjmy z podnikání a jiné SVČ Silniční daň: upraveno z.č.16/1993 Sb., ve zn. pozd. př. Cílem uplatňování SD: vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě, které jsou soustřeďovány ve Státním

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ U RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1419

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Daň z občanskoprávních činností

Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností byla upravená v zákoně ze dne 9. září 2000 o dani z občanskoprávních činností (Sb. Polské republiky 2005, č. 41, pol. 399). a) předmětný

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 13MAJ5450_13.pdf Finančnímu úřadu pro Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Územnímu pracovišti v ve pro 101 Daňové identifi kační číslo C Z 102 Fyzická osoba 1 ) 103 Právnická osoba

Více

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ

SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ SILNIČNÍ DAŇ U NÁKLADNÍCH VOZŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1415 Autor Ing. Martina

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

Zákon České národní rady o dani silniční. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb.

Zákon České národní rady o dani silniční. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002 Sb. 2 Předmět daně (1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Dřevčice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Dřevčice se na svém zasedání

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn.

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 8 Poplatník (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce

Více

Za pomoci příslušných zákonů odpovězte na následující otázky:

Za pomoci příslušných zákonů odpovězte na následující otázky: Pracovní list k majetkovým daním Za pomoci příslušných zákonů odpovězte na následující otázky: 1. Dne 4.4.2012 jste koupili byt. Do jakého data musíte zaplatit první daň z nemovitosti? 2. Stavíte rodinný

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Poplatková soustava 2) Ekologické poplatky 3) Poplatky za užívání dálnic a silnic 2 Ad 1) Poplatková soustava poplatky správní

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Strančice se na svém zasedání

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Poznámka: Červeně je označeno, co je od 1. 11. 2016 zrušeno

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace Zastupitelstvo Obce Dublovice se na svém zasedání konaném

Více

S t a n o vi s k o. Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

S t a n o vi s k o. Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace S t a n o vi s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 6/2010 Označení stanoviska: Stanovení sazby místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení

Více

- přesto však musí Daňová soustava respektovat některé daňové principy:

- přesto však musí Daňová soustava respektovat některé daňové principy: Otázka: Daňová soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis Základní pojmy - Daň = je nevratná finanční částka, kterou stát vymáhá periodicky od svých subjektů a neposkytuje za ni žádné proti plnění - Poplatník

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 5450_9.pdf Finančnímu úřadu v ve pro Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 02 Fyzická osoba ) Rodné číslo 03 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk

Více