Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Darina Hazuchová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav ANDRLÍK Znojmo, 2010

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Komparace daně dědické ve vybraných zemích EU vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne 30.dubna Darina Hazuchová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce, Ing. Břetislavu Andrlíkovi, za jeho užitečné rady, cenné připomínky a odbornou pomoc při zpracování této bakalářské práce.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Darina HAZUCHOVÁ Ekonomika a management Mzdové účetnictví, daně a personalistika Název tématu: Komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie Zásady pro vypracování: 1. Zpracovat návrh osnovy a prokonzultovat jej s vedoucím bakalářské práce. 2. Prostudovat odbornou literaturu a získat poznatky a informace pro vypracování bakalářské práce. 3. V průběhu zpracování pravidelně konzultovat s vedoucím bakalářské práce postup a dosažené výsledky. 4. Cílem práce je s využítím metody komparace v oblasti majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie identifikovat možné směry vývoje majetkových daní a jejich harmonizaci v rámci Evropské unie

5

6 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá s využitím metody komparace majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie a identifikuje možné směry vývoje majetkových daní a jejich harmonizace v rámci Evropské unie. Úvodní část představuje majetkové daně. Pojednává o historii daní, majetkových daních v České republice a o harmonizaci daní majetkových. Praktická část se věnuje vybraným zemím v Evropské unie (Německo, Litva, Itálie a Bulharsko). V těchto vybraných zemích se věnuje výkladu majetkových daní, a to zejména (daň silniční, daň darovací, daň dědická, daň z převodu majetku a daň z nemovitostí). Poslední část se zabývá srovnáním majetkových daní mezi jednotlivými zeměmi. Klíčová slova: majetkové daně, inkaso, harmonizace daní, Evropská unie Abstract This bachelor thesis deals with aplication Metod of compare property taxes in the choice states of European Union and identify possible directions of development properte taxes and their harmonization in the framework European Union. Preamble presents property taxes. Deal history taxes, property taxes in the Czech Republic and harmonization of property taxes. Practical part put brain to choice states of European Union (Germany, Lithuania, Italy, Bulharka). In the choice states is interpretation devoted of comment property taxes, especially road-traffic tax, gift tax, inheritance tax, real estate-transfer tax, immovable property tax. Latest part deal with confrontation property taxes between foregoing states. Key words: Properte taxes, encasment, harmonization taxes, Evropean Union

7 Obsah 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST VÝVOJ MAJETKOVÝCH DANÍ Historie majetkových daní Vývoj majetkových daní v České republice po roce Stav zákona daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, z nemovitosti a daně silniční od v ČESKÉ REPUBLICE Daň z nemovitosti Daň dědická Daň darovací Daň z převodu majetku Společná ustanovení zákona pro daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň silniční Zpoplatněné úseky v České republice HARMONIZACE MAJETKOVÝCH DANÍ Metody Harmonizace v Evropské unii Proces harmonizace daní a jeho formy Výhody a nevýhody harmonizace daní Přehled postupu harmonizace v České republice u jednotlivých majetkových daní Shrnutí harmonizace STAV A VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ČESKÉ REPUBLICE PRAKTICKÁ ČÁST MAJETKOVÉ DANĚ V EVROPSKÉ UNII Majetkové daně v LITVĚ Majetkové daně v BULHARSKU Majetkové daně v ITÁLII Majetkové daně v NĚMECKU... 52

8 7. DOPORUČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZÁVĚR A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ, PŘÍLOH PŘÍLOHY... 68

9 1. ÚVOD Žijeme v době pokračujícího trendu celosvětového propojování ekonomiky a společenských kultur nazývaného globalizace. Tento trend má za následek neustálé novelizování zákonů. Majetkové daně jsou řazeny mezi nejstarší daně a řadí se k daním přímým. Jsou příjmem státního rozpočtu, i když jejich podíl na celkových příjmech se snižuje v závislosti na zvýšení daňového výnosu důchodových daní. Povinnost platit daň vzniká držbou majetku nebo převodem jeho vlastnictví a jsou vyměřovány poplatníkovi na základě jeho majetku a jsou adresné (poplatník nemá možnost se vyhnout placení). I když majetkové daně tvoří 2 % z celkových příjmů, přispívají k celkovému vyvážení daňové soustavy a dotváří daňový systém. Majetkové daně jsou v každém členském státu různé a vycházejí z národních tradic. Avšak mají jedno společné. Ovlivňují výnosy hlavně u daně z nemovitostí, protože plynou do rozpočtů místních městských. Ovlivňují také konečnou výši daní např. uvolňování různých přirážek. Hlavní význam těchto daní je hlavně v jejich bohaté historii. I když dnes už jsou tyto daně spíše doplňkový zdroj příjmů. V rámci majetkových daní se kromě klasického dělení na daň z nemovitostí, daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitostí a daň silniční se užívá klasifikace teoretičtější: daně z majetku a bohatství placené pravidelně (z čisté hodnoty majetku, z nemovitostí), placené nepravidelně (z kapitálových transferů pozůstalostní / dědická, darovací, z kapitálových transakcí, z kapitálových výnosů) Majetkové daně můžeme dělit také podle metodiky třídění OECD skupiny 4000 na daně placené pravidelně, obvykle každoročně: - daně z čistého jmění skupina 4200 se dělí na jednotlivce a společnosti, daně z nemovitostí skupina 4100 se dále dělí na domácnosti a ostatní. Další skupina je daně placené pravidelně, buď při převodu majetku během života nebo po smrti zůstavitele (daně z nemovitostí, daně dědické a darovací). 8

10 Do skupiny 4000, patří také skupina Daň z finančních a kapitálových transakcí, skupina Ostatní nepravidelné daně z majetku a skládají se z čistého jmění a ostatní nepravidelných daní. A celou skupinu 4000 v majetkových daních ukončuje skupina Ostatní pravidelné daně. V praktické části bakalářské práce se budu zabývat problematikou majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie a zároveň navrhnu případná doporučení pro Českou republiku, která usilovala o členství v Evropské unii již od počátku 90. let. O členství však požádala v roce 1996 a o rok později 1997 se dočkala prvního hodnocení. Hodnocení bylo pozitivní vůči institucím, státu i fungující tržní ekonomice. Na základě tohoto hodnocení byla Česká republika přizvána ke vstupu do Evropské unie. Od roku 1998 probíhal v České republice tzv. screening (porovnání dosažené kompatibility českého práva s právem evropským). Česká republika společně s dalšími 9 zeměmi vstoupila do Evropské unie k 1. květnu 2004 na základě smlouvy ( Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko). Od se uskutečnilo v těchto daních řada významných změn a to na základě zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných financí. Na tyto daně se také vztahuje ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, ale v Evropském společenství 1 se nepředpokládá žádná harmonizaci. 1 Evropské společenství = podle smlouvy čl. 2 o založení Evropského společenství je jejím posláním podporovat harmonický, vyvážený a udržitelná rozvoj hospodářských činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, trvalý a neinflační ekonomický růst i zlepšování kvality životního prostředí. (ŠIROKÝ, 2009, s. 39) 9

11 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je s využitím metody komparace v oblasti majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie identifikovat možné směry vývoje majetkových daní a jejich harmonizaci v rámci Evropské unie. Teoretická část bude věnována především deskripci změn, který zákon o dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitosti, dani z nemovitostí a dani silniční prošel od minulosti až po současnost, přičemž hlavní důraz bude kladen na současnou podobu zákona. Pozornost bude věnována především analýze harmonizaci majetkových daní, kde daňová harmonizace představuje proces sbližování daňových soustav států na základě společných pravidel. Podrobněji je zde rozebráno metody harmonizace, proces harmonizace, výhody a nevýhody harmonizace a také uveden přehled postupu harmonizace majetkových daní v České republice Praktická část je věnována především komparaci majetkových daní ve vybraných zemích Evropské unie (Litva, Itálie, Německo, Bulharsko) a následnému doporučení pro Českou republiku. Práce je zpracována na základě poznatků z odborné literatury věnující se problematice majetkových daní a informací získaných z konkrétních zákonů. Dále budou použity internetové zdroje zabývající se daňovou problematikou. 10

12 TEORETICKÁ ČÁST 3. VÝVOJ MAJETKOVÝCH DANÍ Daně se objevily v podstatě současně se vznikem prvních státních útvarů Historie majetkových daní Ve starověku měly daně však víceméně charakter nepravidelných plateb vybíraných především jako zdroj krytí válečných výdajů. Základem daňových systémů bylo vlastnictví anebo držba majetku, především půdy. Daň z pozemků byla dvojího druhu. Jednalo se jednak o naturální daň, jednak o výkon nucených prací. (GRÚŇ, 2000, s. 156) Za císařství bylo vybírání pozemkových daní propracováno do té míry, že existovaly databáze podobné dnešní evidenci daní. Nedostatek finančních prostředků v období dominátu byl vyřešen tak, že vlastníci půdy platili pravidelně pozemkovou daň a ti, kteří půdu neměli, byli povinni odvádět daň z hlavy. Ani taková opatření však k naplnění státní pokladny nepostačila. To vedlo k vytvoření nového daňového systému. Pozemkovou daň museli poprvé odvádět i velcí vlastníci půdy, zejména senátoři. Jediným rozdílem byla skutečnost, že neplatili v naturáliích jako ostatní obyvatelstvo, ale v penězích podle plochy půdy.(široký, 2003, s. 330) V počátcích feudální společnosti měly daně větší význam pouze jako zdroj financování válečných tažení a budování obrany. Později (od dvanáctého století) vznikaly nové druhy daní, které začínaly mít peněžní charakter a nebyly již dále nahodilé. Vedle domén (odvody naturální povahy, které byly placeny z výnosů z majetku panovníka, tj. z hospodaření na jeho lesních a zemědělských pozemcích), regálů (panovník měl určitá výlučná práva, jako např. právo vařit pivo, razit mince atd.) a akcízů (předchůdkyně dnešních nepřímých daní, modernější forma regálů) hrály ve 11

13 středověku z pohledu zdanění nemovitostí nejvýznamnější roli kontribuce. (ŠIROKÝ, 2003, s. 330) Pro úplnost je třeba ještě dodat, že právě v tomto období vznikly první katastry, tedy seznamy nemovitostí, které sloužily (a na našem území dodnes slouží) jako základ pro daně z pozemků a pro daně ze staveb Vývoj majetkových daní v České republice po roce 1993 Daň dědická a darovací byla konstituována 2 v závislosti na hodnotě majetku a míře spřízněnosti nabyvatele a převodce. U dědické daně byla osvobozena I. skupina dědiců, u daně z převodu nemovitostí se změnily sazby daně a to v roce 1994 bylo 5 % a o deset let později v roce 2004 bylo 3 %, postupně byla zrušena některá stávající osvobození této daně, u daně silniční po vstupu do Evropské unie implementujeme 3 směrnice Rady Evropské unie týkající se vynětí vozidel registrovaných v jiných členských státech Evropské unie a případně i dalších státech z předmětu daně, reagovala na změny celních úřadů na hraničních přechodech u subjektů z třetích zemí, u daně z nemovitostí byla nová úprava postavena na hodnotovém principu, byly posíleny samosprávy při stanovení výše daně (od ), nastal přechod k novému způsobu, což znamenalo, že hodnota nemovitostí byla stanovena bez znalců a aby byly sníženy celkové náklady na správu daně. (POLODRIVER, 2008) Tabulka č. 1 : Vývoj inkasa majetkových daní v letech v mil. Kč Daň Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Konstituována = konala se 3 Implementujeme = vyplývá 12

14 Daň Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Zdroj: Zpracováno autorem dle (FINANCE, 2010) Pro lepší názornost jsou data v tabulce zpracována do grafu Obrázek č. 1 : Vývoj inkasa majetkových daní v letech Vývoj inkasa majetkových daní v letech v mil. Kč Daň silniční Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Zdroj: Zpracováno autorem 13

15 3.3. Stav zákona daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, z nemovitosti a daně silniční od v ČESKÉ REPUBLICE V této části jsou zde popsány majetkové daně na území České republiky. U každé majetkové daně je vymezen předmět, poplatník a sazby. Soustavu daní České republiky upravuje zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní s platností od 1. ledna Daňový systém v České republice: Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí. Obrázek č. 2: Daňový systém České republiky Přímé daně Důchodové daně Majetkové daně Daně z příjmů Daň z nemovitostí Daň z příjmů FO Daň dědická Daň z příjmů PO Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň silniční 14

16 Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Daň z minerálních olejů Daň z lihu Daň z piva Daň z vína a meziproduktů Daň z tabákových výrobků Zdroj: Zpracováno autorem dle RADVAN, 2007, s Daň z nemovitosti V České republice je daň z nemovitostí vybírána od roku Je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Již po podání prvních daňových přiznání se ukázaly první nedostatky zákona (podávání dodatečného daňového přiznání ). Právní úprava musela reagovat na nedostatky zákona, na společenské i politické požadavky. Z těchto důvodů docházelo k častým novelám uvedeného zákona. Podle současné právní úpravy se daňová povinnost váže k vlastnictví nemovitého majetku a zdanění podléhají pozemky a stavby. Daňová povinnost se skládá ze dvou daní: - daně ze staveb, daně z pozemků. Každá tato daň se stanoví odděleně, ale součet daně ze staveb a daně z pozemků tvoří konečnou výši daně z nemovitostí, která se uvádí na jediném daňovém přiznání. V České republice vykonávají správu daně z nemovitosti na základě 4 odst. 7 č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušné úřady. Daň z pozemků Předmětem daně( 2) Pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí, podle 27 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 15

17 předpisů, se rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních části hranicí územní správní jednotky nebo hranicí druhů pozemků. Předmětem daně z pozemků nejsou: v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb podle 7 odst. 2 tohoto zákona. lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení. vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, pozemky určené pro obranu státu. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 122) Poplatníci daně ( 3) - poplatníkem je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně: organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, právnická osoba, která má právo trvale užívání nebo které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 122) Poplatníkem u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o pozemky: evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správnou státních hmotných rezerv, nebo převedené na základě rozhodnutí o privatizaci 4 na Ministerstvo financí. Uživatel je poplatníkem daně v případe, že vlastník pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 122) 4 privatizace = odstátnění, převedení majetku z vlastnictví státu do vlastnictví jiných, nestátních subjektů 16

18 Osvobození od daně ( 4) Mnohé pozemky na území České republiky od placení daně z pozemků jsou osvobozeny. Osvobození je často vázáno na splnění určitých zákonem stanovených podmínek (nevyužívání pozemků k dosažení zdanitelných příjmů). Česká právní úprava umožňuje poplatníkovi, který má nárok na osvobození od daně z pozemků nemusel předkládat daňové přiznání: a) pozemky ve vlastnictví státu, b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost, více v 4 o dani z nemovitostí, kterou upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s ) Stanovení daně z pozemků - základ daně ( 5) Pro výpočet daně z pozemků se musí nejprve spočítat daňový základ a vynásobit ho odpovídající daňovou sazbou: Daň = základ daně x sazba daně Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěna násobením na 1m 2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v 17 tohoto zákona. Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěna podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m 2 a částky 3,80 Kč. Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemků v m 2 zjištěna k 1. lednu zdaňovacího období. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123) 17

19 Sazba daně ( 6) Tabulka č. 2: Sazby daně za rok 2009 a 2010 Sazba daně podle druhu pozemku (v %) orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 0,75 trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 0,25 Sazba daně u ostatních pozemků činí (v Kč) zastavěné plochy a nádvoří 0,10 / m2 0,20 / m2 stavební pozemky 1,00 / m2 2,00 / m2 ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,10 / m2 0,20 / m2 Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123 Tabulka č. 3: Koeficient podle obyvatel Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do" 1, , , , , , a více Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123 Tabulka č. 4: Koeficient podle města Koeficient Město 3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady 4,5 Praha Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123 Každá obce má rozhodný počet obyvatel, proto pro přiřazení určitého koeficientu je rozhodující počet obyvatel v dané obci. Pro jednotlivé obce může obec obecně závaznou vyhlášku zvýšit koeficient jednu kategorii nebo snížit koeficient o jednu až tri kategorie. 18

20 Daně ze staveb Daně ze staveb zahrnují stavby určené k bydlení, tak stavby sloužící k podnikatelským účelům. V České republice máme jen jedinou daň ze staveb na rozdíl od cizích zemí, které mají více daní ze staveb např. Dánsko, které má tři různé daně ze staveb. Předmět daně ( 7) Předmětem daně ze staveb jsou obecně stavby na území České republiky, tedy stavby spojené se zemí pevným základem, pro které byl vydán kolaudační souhlas, které jsou způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu (byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí), které podléhaly kolaudačnímu řízení. Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné nebytové prostory, které jsou už předmětem daně. Další výjimky jsou uvedeny v 7 zákona. Poplatníci daně ( 8) Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby. Je-li vlastníkem stavby stát, pak je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace. Pakliže však se stavby pronajímají, je poplatníkem daně nájemce. Osvobození ( 9) U daně ze staveb jsou obdobná osvobození jako u daně z pozemků. Od daně ze staveb jsou osvobozeny stavby, které jsou ve vlastnictví státu; obce (stavba se musí prospěšných společností; stavby, které slouží k zlepšení životního prostředí a další stavby uvedené v 9 zákona. Obvykle nesmí osvobozené stavby sloužit k podnikatelským účelům. Stanovení - základ daně ( 10) Pro výpočet daně ze staveb platí stejný vzor jako pro daň z pozemků: Daň = základ daně x sazba daně Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části stavby v m 2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. 19

21 Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m 2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m 2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 123) Sazba daně ( 6) Tabulka č. 5: Sazba daně za rok 2009 a 2010 Stavba, zastavěná plocha určená pro obytný dům 1 Kč / m2 zastavěné plochy 2 Kč / m2 zastavěné plochy stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy 3 Kč / m2 zastavěné plochy 6 Kč / m2 zastavěné plochy garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže stavby sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství stavby sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 4 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 1 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 5 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 8 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 2 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy stavby pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč / m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy ostatní stavby 3 Kč / m2 6 Kč / m2 byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1 Kč / m2 upravené podlahové plochy 2 Kč / m2 upravené podlahové plochy Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s

22 U staveb kromě bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se sazba daně u jednotlivých podlaží zvyšuje o 0,75Kč za každý 1 m 2 za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. V případě obytných domů, bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se výsledek dále vynásobí koeficientem, uvedeným v tabulce. Tabulka č. 6: Koeficienty podle počtu obyvatel Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do" 1, , , , , , a více Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s Tabulka č. 7: Koeficienty podle měst Koeficient Město 3,5 Františkovy Lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Poděbrady 4,5 Praha Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s Daň dědická V České republice je daň dědická vybírána od roku Je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. I v tomto zákoně, který vstoupil v účinnost se ukázaly některé nedostatky (různé možnosti osvobození). K častým novelám proto docházelo zvláště kvůli těmto důvodům: - zákonodárce musel reagovat na celospolečenskou poptávku, hlavně v situacích, kdy přijímal další zákony související s transferovými daněmi. 21

23 Daň dědická je také nazývána jako klasická převodní daň, která má bohatou historii, které podléhají bezúplatné převody nebo přechody majetku v souvislosti s úmrtím vlastníka. Jen v několika málo zemích se v rekonstrukci daně dědické daní najít významnější odlišnosti. U daně dědické také rozlišujeme mezi daní dědickou nebo daní z pozůstalosti, kde je rozdílem vymezení předmětu daně. Dědictví: - majetek odkázaný jednomu pozůstalému. Pozůstalost: - majetek odkázaný jedním zemřelým. Předmět daně ( 3) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním ke dni smrtí zůstavitele na základě rozhodnutí soudu. Majetkem pro účely daně dědické jsou: věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen nemovitosti ), věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen movitý majetek ) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak). (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 128) Jestliže zůstavitel v době své smrti: byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, kde se majetek nachází (tuzemsko, cizina) byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku (tuzemsko) nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku (tuzemsko) (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 128) 22

24 Pro zjednodušení je vhodné znázornit předmět zdanění podle vztahu zůstavitele k České republice v tabulce: Tabulka č. 8: Stanovení předmětu daně dědické podle vztahu zůstavitele k České republice Vztah k ČR Movitý majetek Nemovitosti občanství ČR trvalý pobyt v ČR v ČR v cizině v ČR v cizině ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE NE ANO ANO NE ANO NE NE NE ANO NE ANO NE Zdroj: RADVAN, 2007, s. 159 Poplatník ( 2) Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí 5 příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 128) Pro výpočet daně dědické jsou osoby dědiců rozděleny do tří daňových skupin: 1. skupina: manžel zůstavitele a děti 2. skupina: manžel zůstavitele, zůstavitelovi rodiče a ti kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti 3. skupina: sourozenci zůstavitele, a ti kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti 4. skupina: prarodiče zůstavitele, případně jejich děti, pokud již nedědí ve 3. skupině Stanovení - Základ daně ( 4) Pro výpočet daně dědické je třeba správně vypočítat daňový základ a přiřadit příslušnou sazbu daně. Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem. 5 pravomocné rozhodnutí = mít právo rozhodovat 23

25 Cena se snižuje: 1. prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí, 2. cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické, 3. přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, 4. odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví, 5. dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku. Výše uvedená snížení podle české právní úpravy je nezbytné stanovit s ohledem na případné spoludědice poměrně k hodnotě zděděného majetku, který není od daně osvobozen. Jde o tzv. redukci pasiv. Hodnota, kterou lze odečíst, se stanoví podle vzorce: Neosvobozený majetek x veškerá pasiva dědictví veškerý majetek připadlý na dědice (RADVAN, 2007, s. 170) Daň darovací Legislativa České republiky má jen jeden zákon vztahující se k daním dědické a darovací. Jde o zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Pro výpočet daně je používána stejná tabulka, pouze s jedním rozdílem: - u daně dědické se uplatňuje poloviční sazba daně. Podobný systém, jaký je v České republice je uplatňován i v některých zemích OECD 6. Daň darovací můžeme považovat za jednu z nejklasičtějších a nejstarších v daňových systémech ve světě. Je velmi obtížné hledat rozdílné prvky mezi Českou republikou a zahraničím. 6 OECD = mezinárodní organizace založená v roce 1961 jako nástupnická organizace OEEC 24

26 Předmět daně ( 6) Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele (převod mezi živými). Dani darovací podléhá nabytí jak majetku movitého tak majetku nemovitého. Majetkem pro účely daně darovací jsou: nemovitosti a movitý majetek, jiný majetkový prospěch. Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut nebo bezúplatně nabyt v tuzemsku, předmětem daně darovací je veškeré nabytí tohoto majetku bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlo dárce nebo nabyvatele. Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut a bezúplatně nabyt mimo tuzemsko, předmětem daně darovací je nabytí tohoto majetku, je-li nabyvatelem nebo dárcem FO, která je občanem České republiky a nebo PO, která má sídlo v tuzemsku. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s ) Předmětem daně darovací nejsou: plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem, důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu, bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu, nebo bezúplatná nabytí majetku, která jsou předmětem daně dědické, dále podle 6 o dani darovací, kterou upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani darovací, dani dědické a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 129) 25

27 Poplatník ( 5) Poplatníkem daně darovací je nabyvatel (obdarovaný), bez ohledu na to zda je osobou fyzickou nebo právnickou. Při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, je poplatníkem daně darovací vždy dárce. Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 128) Stanovení - Základ daně ( 7) Stanovení správného daňového základu je totožný se stanovením daně dědické. Základ daně tvoří cena nabytého majetku nebo hodnota majetkového prospěchu snížená o prokázané dluhy Daň z převodu majetku Poslední z trojice transferových daní uzavírá daň z převodu majetku, kterou upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Daň z převodu majetku je odlišná od daně dědické a daně darovací (mnoho společného), proto je regulována samostatným právním předpisem. Česká právní úprava má za sebou dlouhý historický vývoj a výrazně se neliší od evropských zemí. Předmět daně ( 9) Předmětem daně z převodu nemovitostí je: úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. (Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod podílu nebo části podílu, o který se sníží hodnota podílu převodce, který měl před vypořádáním. Podílem spoluvlastníka - souhrn hodnot všech jeho podílů na nemovitostech) 26

28 rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech (dojde-li následně k odstoupení od smlouvy a převod vlastnictví k nemovitostem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva). Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Z nemovitostí, které se nacházejí v tuzemsku, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 129) Poplatník ( 8) V mnoha případech bude platit pravidlo určující jako poplatníka daní z převodu majetku prodávajícího. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je: převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem, nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním 7 řízení po rozhodnutí o úpadku nebo ve veřejné dražbě anebo o nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací, převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce i nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně. Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich podíly jsou stejné. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 129) 7 Insolvenční řízení = obecně jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řízení 27

29 Stanovení - základ daně ( 10) Výpočet daně z převodu nemovitostí: Základ daně - poplatník daně porovná cenu smluvní s cenou zjištěnou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou uvede ve znaleckém posudku, kde vyjde z ceny 8 vyšší Vypočtený základ daně se vynásobí daňovou sazbou Společná ustanovení zákona pro daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Tento zákon upravuje Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně ( 11) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří: 1. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, 2. manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele. Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby. 8 Cena se zjišťuje vždy ke dni nabytí nemovitosti. 28

30 (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 130) Sazby daně Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I.a II. skupiny jsou osvobozeny od daně. (Viz přílohy) Tabulka č. 9: Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny od (Kč) Základ daně do (Kč) Sazba % Kč a 9 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč Kč a 12 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč Kč a 15 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč Kč a 18 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč Kč a 21 % ze základu přesahujícího 10 mil.kč Kč a 25 % ze základu přesahujícího 20 mil.kč Kč a 30 % ze základu přesahujícího 30 mil.kč Kč a 35 % ze základu přesahujícího 40 mil.kč a více Kč a 40 % ze základu přesahujícího 50 mil.kč Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 130 Při výpočtu daně dědické se vypočte suma dle tabulky, která se vynásobí koeficientem 0,5. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Daň na celé koruny nahoru Daň silniční V některých zemích je vzhledem k nízké úrovni veřejné dopravy vlastnictví osobního automobilu pro cestování do zaměstnání i pro běžný každodenní život nezbytností. Právě z toho důvodu není ve Spojených státech amerických zavedena žádná daň majetkového typu vztahující se k osobním automobilům. Naopak v Evropě a v Japonsku je vlastnictví vozidla jedním z ukazatelů majetkových poměrů jeho vlastníka. Motorová vozidla podléhají v evropských zemích mnoha typům zdanění. V zásadě je možné rozlišit tři základní typy daní na motorová vozidla: 29

31 1) daně splatné v době nabytí automobilu nebo při jeho prvním uvedení do provozu 2) daně placené pravidelně ve vztahu k vlastnictví, případně k držbě vozidla 3) daně z pohonných hmot (v ČR jde o spotřební daň z minerálních olejů) (RADVAN, 2007, s. 269) Předmět daně ( 2) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. (BUSINESSINFO, 2009) Předmětem daně nejsou: speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. (BUSINESSINFO, 2009) 30

32 Obrázek č. 3: Vymezení předmětu silniční daně Zdroj: RADVAN, 2007, s. 281 Obrázek č. 4: Rozdělení vozidel podle druhů Zdroj: RADVAN, 2007, s

33 Poplatníci daně ( 4) Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která: je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, užívá vozidlo v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. Poplatníkem daně silniční je rovněž: zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v 2 odst. 1, stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně. (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 119) Osvobozeno od daně ( 3) I když jsou některá vozidla předmětem daně silniční, mohou být od daně osvobozena (motivováno nejčastěji k čemuž je vozidlo využíváno). 32

34 Od daně jsou osvobozena: 1. vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L a jejich přípojná vozidla, 2. vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost, 3. vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období, 4. vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v 4 odst. 2 písm. b), (např. vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolný hasičů, vozidla zdravotnické, důlní a horské záchranné služby). (DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s. 119) Stanovení - základ daně ( 5) Stanovení základu daně: - veškeré údaje potřebné pro správné stanovení základu daně jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla: 1. zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, 2. součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, 3. největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Sazby daně ( 6) 1. Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon), činí při zdvihovém objemu motoru: 33

35 Tabulka č.10: Sazby daně silniční pro osobní automobily 6 Zdvihový objem motoru Sazba daně do 800 cm 3 nad 800 cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm 3 do cm 3 nad cm Kč Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj: DAŇOVÉ ZÁKONY, 2010, s Roční sazba daně ze základu daně podle 5 písm. b) zákona o dani silniční (součet největších povolených hmotností na nápravu povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů) a podle 5 písm. c) zákona o dani silniční (největší povolená celková hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel, tj. u autobusů, nákladních vozidel, tahačů, přívěsů atd.), činí při počtu náprav a hmotnosti. (BUSINESSINFO, 2009) Zpoplatněné úseky v České republice Úseky, kde musí mít automobil dálniční známku je označeny dopravní značkou "dálnice" nebo "rychlostní silnice". Zpoplatněné úseky dálniční sítě jsou vypsány níže a také znázorněny na mapce. Mýtné v České republice Od platí mýtné motorová vozidla s povolenou hmotností kg a více za jízdu: - po dálnicích a rychlostních silnicích, po označených úsecích silnic I.třídy. Motorová vozidla s povolenou hmotností do 3,5 t - nezáleží na hmotnosti jejich přívěsu budou jezdit s časovými kupóny. Vozidlo nad 3,5 t s časovým kupónem 2009, jehož platnost skončí až během ledna 2010, podléhá mýtnému až po skončení platnosti kupónu. Každé vozidlo nad 3,5 t musí 34

36 být pro placení mýtného vybaveno palubní jednotkou. Jednotka není přenosná na jiné vozidlo. Tarif za každý úsek dálnice nebo silnice se odečte pod mýtnou branou 9. Tarif závisí na třídě silnice, délce úseku, počtu náprav a emisní třídě vozidla. Předplacenou palubní jednotku lze pořídit na některém z 250 distribučních míst (zpravidla na čerpacích stanicích) proti vratné záloze 1550,- Kč. Musíte předložit doklady potřebné k řízení vozidla. Tuto jednotku musíte předem nabít nejméně 500,- Kč a udržovat na ní předplacený kredit. Jednotky placené na fakturu se vydávají ke smlouvě uzavřené prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet nebo některého z 16 kontaktních míst. Musíte předložit doklady potřebné k uzavření smlouvy. Vedle tankovací karty lze také smlouvu uzavřít na bankovní záruku. Tyto jednotky se nenabíjejí a faktura se platí až následně v zúčtovacích obdobích. (KAMIONACI, 2010) Obrázek č. 5: Mapka mýtného na zpoplatněných komunikacích Zdroj: KAMIONACI, Mýtná brána = platební brána 35

37 Dálniční známky v České republice Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic je upraveno zákonem č. 13/1997 Sb. ze dne 21. února Do roku 2007 existoval jen časový poplatek, od té doby platí vozidla nad 12 tun mýtné. Tyto vozidla platí od roku 2008 mýtné i na vybraných úsecích silnic I. třídy. Vozidla nad 3,5 tuny a pod 12 tun platí mýtné od roku Rozsah zpoplatněných dálnic a rychlostních silnic je u časového poplatku 10 mnohem menší než u mýtného. (WIKIPEDIA, 2010, A) Obrázek č. 6 : Mapa zpoplatněných silnic a dálnic Zdroj: UAMK, Časový poplatek = Informace o umístění nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnic nebo rychlostních silnic a vymezení úseků na něž se tento poplatek vztahuje naleznete ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. ze dne 23. dubna

38 4. HARMONIZACE MAJETKOVÝCH DANÍ Vezmeme-li ve spojení s daňovou harmonizací v úvahu nejrůznější souvislosti jako aplikované daně, daňové základy, daňové sazby a způsob daňové administrativy, můžeme daňovou harmonizace rozlišit na několik úrovní: (NERUDOVÁ, 2008, s.15) Obrázek č.7: Úrovně daňové harmonizace Harmonizace 1. rozdílné daně ve všech zemích 2. některé daně společně, některé daně národní 3.stejné daně ve všech zemích Zdroj: NERUDOVÁ, 2008, s.15 Harmonizace neexistuje tzn. že neexistují smlouvy o zaměření dvojího zdanění a neexistuje ani spolupráce na administrativní úrovni. Existuje tzv. mírná harmonizace tzn. že existují smlouvy o zaměření dvojího zdanění a existuje i další spolupráce na administrativní úrovni. (NERUDOVÁ, 2008, s. 16) S ohledem na aktuální vývoj v oblasti daňové harmonizace lze dále definovat harmonizaci jako: Přímá klasický harmonizační proces, který se snaží harmonizovat, daňová ustanovení přímo tedy prostřednictvím daňových směrnic. Nepřímá snaha o dosažení harmonizace určitého daňového ustanovení prostřednictvím jiných oblastí práva např. obchodního. (NERUDOVÁ, 2008, s. 17) 37

39 4.1. Metody Harmonizace v Evropské unii V obecné rovině pro prosazení harmonizačních cílů je v rámci EU používáno několik metod odstupňovaných účinností prosazovaných cílů a to: Transpozice, kdy do národní právní normy je formálně přenesen obsah EU, avšak bez praktické aplikace, tzn. Bez praktického účinku. Implementace, kdy do národního předpisu je nejen formálně vložen záměr EU dle příslušné směrnice EU, ale je i vnitrostátně aplikován, tj. prakticky užíván a vymáhán. Komunitarizace vnitrostátního práva náhradou vnitrostátního právního předpisu předpisem z právního systému Evropského společenství. V oblasti harmonizace finančně právních institutů bychom za jednu z nejdůležitějších mohli označit harmonizaci daňových systémů, což znamená přizpůsobení národních daňových soustav a jednotlivých daní členských zemí EU na základě společných pravidel EU. (MATOUŠEK, 2005, s. 2) 4.2 Proces harmonizace daní a jeho formy Harmonizace představuje dle Faria, A.G.A. Tax Coordination and Harmonization, 1995, provedení následujícího procesu každé daně, který probíhá ve 3 fázích: určení daně pro harmonizaci harmonizace základu daně harmonizace sazby daně Vlastní realizace procesu harmonizace se neustále vyvíjí, je stále předmětem odborných polemik a diskusí. Může probíhat v několika formách: přizpůsobení daňového systému členského státu EU tak, aby se dosáhlo společného cíle EU. Tento proces probíhá v ČR od částečně přizpůsobení národní daňové soustavy členského státu EU cílovému systému EU s funkční existencí určité diferenciace, např. tak, kde úplně 38

40 přizpůsobení by mohlo negativní důsledky v souvislosti s výrazně rozdílnou životní zemí původní EU a úrovní nových členských států EU. unifikace daní charakteristickým všude stejným rozdělením daní, včetně stejných sazeb. Tento proces je v současnosti v EU neakceptovatelný a nereálný pro odmítavé stanovisko členských zemí EU. Standardizace daní představuje ve všech členských státech EU stejné rozdělení daní, ale v jednotlivých státech s různými sazbami. V současné době nejnadějnější trend vývoje v této oblasti v EU. (MATOUŠEK, 2005, s. 4) 4.3. Výhody a nevýhody harmonizace daní Výhody harmonizace se mohou jevit jako: zjednodušení a sjednocení daní přispěje k zefektivnění správy daní, k účinnější kontrole sjednocení daní přináší vyšší transparentnost daní a spolu s účinnější kontrolou brání poplatníkům se vyhýbat daňové povinnosti sjednocení daní přináší zjednodušení administrativy, což by se mělo pozitivně projevit na straně státu v zlevnění výběru daní a na straně daňových poplatníků v úsporách nákladů na výkaznictví i času. (MATOUŠEK, 2005, s. 4 5) Nevýhody harmonizace daní se ukazují a projevují zejména v následujících oblastech: Odpor při zavádění z důvodů velkých rozdílů ve zvyklostech administrativy a byrokracie jednotlivých států a rozdílů specifik původních národních daňových systémů. Zavedením v EU jednotné měny EUR, dojde k omezení účinnosti národní měnové politiky členských zemí EU, kterým pro autonomní regulaci zůstanou jen omezené fiskální nástroje, které harmonizací budou ještě dále omezeny. Sjednocováním daní může být ovlivňováno do určité míry politickými zájmy vlád jednotlivých národních členských států EU, které mohou promítat skupinové zájmy do procesů EU. 39

41 Harmonizace daní v rámci EU může představovat určitou ztrátu suverenity rozhodování vlád o daních v národním daňovém systému členského státu EU. Co převyšuje v porovnání výhod a nevýhod spojených s harmonizací daní v EU nelze dnes jednoznačně určit vzhledem k časově krátké možnosti projevu těchto výhod či nevýhod. (MATOUŠEK, 2005, s. 5) Vztáhneme-li tedy definici daňové harmonizace na proces probíhající v Evropských společenstvích, pak lze harmonizaci chápat jako mechanismus, jehož pomocí jsou odstraňována taková daňová ustanovení, která buď vytvářejí překážky ve fungování jednotného vnitřního trhu, nebo deformují hospodářskou soutěž. Cílem daňové harmonizace tedy není dosažení jednotné daňové soustavy, ale spíše přiblížení a sladění jednotlivých soustav. (NERUDOVÁ, 2008, s. 18) I když harmonizace přímých daní je věnován samostatný článek Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, v současnosti probíhá jejich harmonizace prostřednictvím judikátů ESD ( tzv. negativní harmonizace). Příčiny tohoto lze nalézt ve dvou skutečnostech: v rozdílných účetních systémech členských zemí, kdy na jedné straně existuje tzv. daňové účetnictví, ve kterém se hospodářský výsledek neliší od daňového základu a v účetnictví, kdy se od účetně vypočítaného hospodářského výsledku dojde ke zdanitelnému základu až po mnoha různých úpravách a operacích v neochotě členských států k další harmonizaci, kterou považují za zásahy do suverénních záležitostí, do vnitřní politiky při možném využívání především firemních daní jako nástroje hospodářské politiky (ŠIROKÝ, 2009, s. 61) 40

42 4.4. Přehled postupu harmonizace v České republice u jednotlivých majetkových daní Daň silniční ve smyslu zákona č. 16/1993 Sb.ve znění pozdějších novel, také není předmětem hlavního proudu harmonizačního procesu. Tak jako tento uvedený zákon byl minimálně novelizován, proti zákonům upravující jiné daně, tak i změn vyplývajících z harmonizace je minimálně. Do budoucna se uvažuje o transformaci stávající daně na daň z motorových vozidel a v rámci harmonizačních úprav a změn se dá předpokládat, že úpravy této daně budou se změnami emisních limitů na podporu ochrany životního prostředí. Daň z nemovitostí upravené zákonem č. 338/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, nevykazují vývoj ve spojení s harmonizačním procesem. Příčinou je, že majetkové daně nejsou přímo dotčeny závaznou úpravou Evropské unie. Lze předpokládat, že nejaktuálnější možnou změnou v harmonizačním vývoji u těchto daní bude zavedení hodnotového principu při stanovení základu daně z nemovitostí v souladu s cenou obvyklou. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. ve znění pozdějších novel, taktéž nejsou středem harmonizačního dění, ačkoli v právní úpravě těchto daní se výrazně lišíme od pravidel Evropské unie. Pro další vývoj těchto daní lze předpokládat harmonizační změny spojené zejména se stanovováním ceny nemovitostí pro účely těchto daní hodnotovým způsobem a sblížení úpravy u daně dědické a darovací s obvyklou úpravou těchto daní v Evropské unii. (MATOUŠEK, 2005, s.9) 4.5.Shrnutí harmonizace Harmonizace daní je velmi složitá a dlouhodobá záležitost. Tak jako má každá země svůj historický vývoj území, obyvatel, uspořádání, kultury, ekonomické úrovně aj. mají svoji historii daní. (MATOUŠEK, 2005, s.11) 41

43 Harmonizace majetkových daní je dlouhodobě citlivou otázkou, zejména otázkou politickou, která musí být řešena napřed na úrovni bilaterálních vztahů např. zamezení dvojího zdanění. (MATOUŠEK, 2005, s.12) Harmonizační proces ve všech oblastech je v podstatě projevem postupující celosvětové globalizace 11 společnosti. (MATOUŠEK, 2005, s.12) Většina majetkových daní nepodléhá žádným harmonizačním opatřením v rámci Evropské unie. Tuto oblast upravují některá ustanovení smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku. Evropská komise ve své zprávě o koordinaci daňových systémů přímých daní z roku 2006 uvádí, že oblastí vhodnou ke koordinaci v současné etapě představují daně dědické a pozůstalostní. (LÁCHOVÁ, 2007, s. 126) 5. STAV A VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jednotlivé příjmy decentralizované úrovně vlády v České republice. Všechny hodnoty jsou přepočtené procentním podílem jednotlivého daňového příjmů k celkovým daňovým příjmům. Tabulka č. 11: Stav a vývoj daňových příjmů v České republice - % podíl jednotlivých daňových příjmů k celkovým daňovým příjmům Celkový daňový příjem v ČR Centrální vláda Místní správa Daň z důchodu, zisku a kapitálových 30,9 39,9 88,0 54,8 Příspěvky na sociální zabezpečení Daně z mezd a pracovních sil Daně majetkové 1,5 1,8 5,7 2,9 Daně ze zboží a služeb 67,5 58,2 5,9 42,4 Ostatní daně 0,1 0,0 0,4 0,0 11 globalizace = propojování, propojení světa v jednu velkou společnost 42

44 Celkový daňový příjem 100,0 100,0 100,0 100,0 Zdroj: OECD Tax Database, 2008 Obrázek č. 8: Podíly jednotlivých příjmů k celkovým daňovým příjmům v České republice Místní správa Zdroj: OECD Tax Database, 2008 Pro Českou republiku jsou uvedené hodnoty pro roky 1995 a 2006, protože se Česká republika stala členem OECD až v roce Porovnání mezi sledovanými dvěma roky je patrné, že majetkové daně se řadí na třetí místo v daňových příjmech a jejich výnos je výrazně nižší na rozdíl od daně ze zboží a služeb a daně z důchodu, zisku a kapitálových výnosů. OECD rovněž uvádí, že bude nutné se soustředit i na otázku daní. "V České republice se využívá zdanění majetku méně než v kterékoliv jiné členské zemi OECD," uvádí zpráva. Výhodou majetkových daní přitom je, že se velmi obtížně obcházejí. (INFOPORTÁL, 2010) 43

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 16/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 21. prosince 1992 o dani silniční Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb. Změna: 61/1998 Sb. (část) Změna: 303/2000 Sb.

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

16/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 16/1993 Sb. - o dani silniční - poslední stav textu Změna: 302/1993 Sb. Změna: 243/1994 Sb. Změna: 143/1996 Sb. Změna: 61/1998 Sb.

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ 1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde. Zobrazit seznam

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 338/1992 Sb Zákon o dani z nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Úvodní ustanovení Tento

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří a) daň z pozemků, b) daň ze staveb.

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2008

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2008 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí,

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 1. 11. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_198 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 96 Daňové zákony k 1. 1. 2014 Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ SUBJEKT DANĚ Poplatník daně 1 I PŘEDMĚT DANĚ Vymezení předmětu daně 2 Nabytí vlastnického

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Daňová problematika u podnikatele z účetního pohledu Tax issues of entrepreneurs from an accounting aspects Monika Polanková Plzeň 2014

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí, stavby nemovitého

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více