pol neinvest. přijaté dotace ,- Kč pol ostatní neinv. přijaté dotace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace"

Transkript

1 XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ Přítomni : Ing. Mikeš, Ing. Valenta, sl. Kučerová, pí Kinská, p.matěcha, Ing. Salaba p. Šilhán Hosté : p. Řehák, sl. Pajkrtová Návrhová komise : Ing. Mikeš, pí Kinská Ověřovatelé zápisu : Ing. Valenta, p. Šilhán Program : 1. Rozpočtové opatření 3. rozpočtová změna 2. Příprava inventur majetku obce 3. Jednací řád zastupitelstva 4. Informace o plánovaných výdajích na realizaci projektů v r Informace o plnění opatření vyplývajících ze zprávy auditora ( vnitř. Směrnice ) 6. Činnost výborů zastupitelstva 7. Různé Schůzi zahájil starosta obce v hod. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem. Zastupitelstvo přednesený program schválilo. Dále nechal starosta hlasovat o schválení zápisu z předchozího zastupitelstva konaného dne Zápis bez připomínek, schválen jednohlasně. Ad) 1 Rozpočtové opatření 3. rozpočtová změna Příjmy : daňové příjmy navýšení pol daň z příjmů fyz. osob ,- Kč pol poplatek ze psů ,- Kč pol poplatek za rekre.pobyt ,- Kč ,- Kč daňové příjmy ponížení pol daň z nemovitosti ,- Kč pol neinvest. přijaté dotace ,- Kč pol ostatní neinv. přijaté dotace ze SR vratky ,- Kč pol neinv. přijaté dotace od krajů pozastávka ,- Kč pol invest. přijaté dotace od krajů 10 % pozastávka ,- Kč pol poplatek z ubytov. Kapacity ,- Kč ,- Kč ostatní příjmy navýšení pol příjmy z poskyt. služ. a výr ,- Kč pol příjmy z poskyt. služeb

2 - el. energie hasičárna ,- Kč pol příjmy z pronájmu pozemků - VHS poz. nad kanalizací ,- Kč pol přijaté pojistné náhrady okapy škola ,- Kč pol příjmy z prodeje pozemků p. Meloun ,- Kč ,- Kč ponížení pol příjmy z pronájmu nemovitostí byty ve škole ,- Kč pol obecné příj. a výd. z fin.operací ,- Kč ,- Kč Celkové příjmy byly oproti 2. rozpočtové změně poníženy o ,- Kč na částku ,- Kč Výdaje : navýšení pol studená voda ,- Kč pol neinvest.dotace obcím platba za žáky ,- Kč pol el. energie veř.osvětlení ,- Kč pol ost. os. výdaje hřbitov ,- Kč pol ostat.os. výdaje natěračské práce ,- Kč pol nákup matriálu j.n ,- Kč pol opravy a udržování oprava zahrad. Techniky ,- Kč pol ost. os. výdaje školení hasičů refundace ,- Kč pol el. energie hasičárna ,- Kč pol PHM a maziva ,- Kč pol poskyt. neinvest. náhr. a přísp ,- Kč pol ostat. os. výdaje tisková chyba ,- Kč pol povinné poj. na soc. zabezpeč ,- Kč pol povinné poj. na zdr ,- Kč pol el. energie ,- Kč pol služby telekom. a radiokom ,- Kč pol konzult. a práv. por. služby ,- Kč pol oprava a udržování ,- Kč pol programové vybavení ,- Kč pol ostat. incest. dotace - VHS ,- Kč

3 ,- Kč ponížení pol opravy a udržování ,- Kč pol nákup ostatních služeb ,- Kč pol služby telekom. a radiokom ,- Kč pol opravy a udržování ,- Kč pol odměny členů zastup ,- Kč pol ostat. os. výdaje ,- Kč pol služby pošt ,- Kč pol služby peněž. ústavů ,- Kč pol služby školení a vzdělávání ,- Kč pol nákup ostatních služeb ,- Kč pol cestovné ,- Kč pol poskyt. neinv. přísp. a náhr ,- Kč pol neinv. dotace obč. sdruž ,- Kč pol ostatní neinv. dotace ,- Kč pol budovy,haly,stavby cesta ke hřbitovu ( až v r.2010) ,- Kč pol ostat. incest. dotace nezisk. org ,- Kč pol vratky,transféry ,- Kč ,- Kč Celkové výdaje byly oproti 2. rozpočtové změně poníženy o ,- Kč na částku ,- Kč 3. rozpočtová změna r.2009 příjmy celkem ,- Kč výdaje celkem ,- Kč splátky úvěru ,- Kč zůstatek r ,- Kč Rozpočet obec Líšný je po 3. rozpočtové změně stále vnitřně přebytkový. Zastupitelstvo po prostudování 3. rozpočtovou změnu obce Líšný jednohlasně schválilo. ad 2) Příprava inventur majetku obce Určeným inventarizačním komisím budou do konce r.2009 předány inventurní soupisy majetku obce ke dni Dílčí inventurní komise zpracují zprávy do a soupisy předají na obecní úřad. ad 3) Jednací řád zastupitelstva Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s nově připravovanými změnami v jednacím řádu. Ty vycházejí z metodiky MV ČR.

4 ad 4) Informace o plánovaných výdajích na realizaci projektů v r Plánované projekty pro r : ,- Kč veřejná zeleň ,- Kč místní komunikace ke hřbitovu ,- Kč vlastní podíl na cyklotrase Greenway Jizera (bude rozloženo do 3 let realizace) ,- Kč rekonstrukce knihovny (bude nutno řešit vlastnické vztahy smlouvou o výpůjčce jako u předchozích projektů MR Podkozákovsko a SOLKu) Zastupitelstvo jednohlasně schválilo. ad 5) Informace o plnění opatření vyplývajících ze zprávy auditora ( vnitřní směrnice) Starosta seznámil členy zastupitelstva s vnitřními směrnicemi a s plněním úkolů vyplývajících ze zprávy auditora. Dále předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled na období Zastupitelstvo předložený výhled jednohlasně schválilo. ZO zároveň schválilo i rozpočtové provizorium pro r. 2010, které bude platit do doby sestavení a schválení nového rozpočtu. Budou se hradit jen nutné běžné výdaje a výdaje spojené s provozem OÚ a náklady přecházející z r ad 6) Činnost výborů zastupitelstva Předsedové výborů informovali o činnosti výborů. Byli požádání o doplnění zápisů z jednání výborů. ad 7) Různé, a) Vesnice roku V r se opět přihlásíme do soutěže s těžištěm ve 40. ročníku Líšenských pochodů Českým rájem. b) Studie na využití hřiště Firmou AKIA a.s. necháme vypracovat studii na využití hřiště a kabin dle návrhů občanů vyjádřených na veřejné schůzi (za cca ,- Kč) c) Požární řád knihovny Kontrola HZSOJN provedená v místní knihovně zjistila, že zde není zpracován samostatný požární řád, již je zformulován. d) Informační tabule Za 50% spoluúčasti Sdružení Český ráj necháme zhotovit nové orientační cedule před prodejnu a k vlakové zastávce (náš podíl cca 7.000,- Kč) e) Zpráva dle zákona 106/1999 o Byla předložena zpráva o svobodném přístupu k informacím bez žádostí v r f) Ručitelské prohlášení k projektu Partnerství (knihovna) Bylo projednáno ručitelské prohlášení pro zajištění úvěru pro MAS Turnovsko ve výši 2,1 milionu Kč na projekt U nás je taky hezky ve výši alikvotního podílu obce na projektu, tj. 530tis. Kč Schůzi ukončil starosta obce v hod.

5 XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ Usnesení č. XIV Zasedání XIV. Řádného zasedání zastupitelstva obce Líšný dne od 18:00 hodin v prostorách Obecního úřadu v Líšném ČU XIV.0./09 Zápis předchozího ZO ZO schvaluje uvedené zápisy ČU XIV.1./09 Rozpočtové opatření 3. rozpočtová změna ZO schvaluje 3. rozpočtouvou změnu : příjmy celkem ,- Kč výdaje celkem ,- Kč splátky úvěru ,- Kč zůstatek r ,- Kč Rozpočet obec Líšný je po 3. rozpočtové změně stále vnitřně přebytkový. ČU XIV.2./09 Příprava inventur majetku obce ZO bere na vědomí provedení inventur majetku obce k ČU XIV.3./09 Jednací řád zastupitelstva ZO rozhodlo o vydání Jednacího řádu zastupitelstva jako vnitřní směrnice. ČU XIV.4./09 Informace o plánovaných výdajích na realizaci projektů v r ZO schvaluje zajištění úvěru pro MAS Turnovsko ve výši Kč na projekt U nás je taky hezky formou ručitelského prohlášení. Částka ručitelského prohlášení bude odpovídat alikvotnímu podílu obce na projektu, max Kč ČU XIV.5./09 Informace o plnění opatření vyplývajících ze zprávy auditora (vnitřní směrnice) ZO bere na vědomí informaci starosty ZO ukládá starostovi předložit bezodkladně kontrolní zprávu kontrolorovi. ZO schvaluje Rozpočtový výhled na období ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro r ČU XIV.6./09 Činnost výborů zastupitelstva ZO bere na vědomí informace o činnosti výborů.

6 ČU XIV.7./09 Různé a) Soutěž Vesnice roku ZO schvaluje přihlášení v r b) Studie na využití hřiště ZO schvaluje vypracování studie na využití hřiště a kabin c) Požární řád knihovny ZO bere na vědomí informaci starosty d) Informační tabule ZO schvaluje zhotovení 2 nových oreintačních panelů ve spolupráci s o.p.s. Český ráj e) Zpráva dle zákona 106/1999 ZO schvaluje zprávu o svobodném přístupu k informacím. Zapsala : Hana Kinská Návrhová komise : Ing. Jiří Mikeš starosta Hana Kinská místostarostka Ověřovatelé zápisu : Pavel Šilhán Ing. Valenta

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 6. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 13 členů Krátkodobě omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002

Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17,05 s konstatováním následujících

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Veřejné zasedání č. 6/ 2007

Veřejné zasedání č. 6/ 2007 Veřejné zasedání č. 6/ 2007 Dne 12.12.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Přítomni : 9 členů p. Jozef Sliacky, p.miloš Dostalý, p. Petr

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013

Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zápis z dílčího přezkoum ání hospodař ení obce Koclířov, IČ 00276839 za rok 2013 Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.9.2013 na základě zákona č. 420/2004

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod.

Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 17. 12. 2013 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: P. Frýda, p. Havlina,

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více