červen Vážení přátelé, spolupracovníci a klien obecně prospěšné společnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen Vážení přátelé, spolupracovníci a klien obecně prospěšné společnos"

Transkript

1 Vážení přátelé, spolupracovníci a klien obecně prospěšné společnos A avena, do rukou se Vám dostává druhé pokračování projektových novin. První díl obsahoval poměrně podrobný popis čtyř v té době realizovaných projektů a také některé dílčí výsledky, kterých jsme v jejich průběhu dosáhli. Druhý díl se k Vám dostává v době, kdy jsou všechny projekty ukončeny a jejich celkové výsledky jsou známy. Rádi bychom Vás tedy seznámili nejen s konečnými čísly, ale i s průběhem projektů viděným očima účastníků. MYŠ NENÍ PRO KOČKU! MYŠ NENÍ PRO KOČKU! Při práci na projektech jsme se snažili, aby způsob jejich realizace byl pro všechny zúčastněné přínosem. To však neznamená pouze Osvědčení o rekvalifikaci pro úspěšné absolventy, ale hlavně získání nových vědomos, někdy i přátelství vzniklých během kurzů a třeba i zbavení se strachu z výpočetní techniky. Pro naši společnost bylo zase přínosem získávání nových zkušenos a komunikace s lidmi. Obojí nás velmi bavilo a věříme, že se to odrazilo i v příjemné atmosféře výuky. Tým A aveny Kdo jsme? A avena je obecně prospěšná společnost sídlící v Českých Budějovicích. Naším hlavním posláním je vzdělávání a podpora sociálně znevýhodněných lidí v oblas informačních technologií. Výuku realizujeme převážně prostřednictvím našich mobilních učeben. Dostáváme se tak do míst a ke skupinám, kam kroky informačních technologií za m vedou jen tápavě. Postupně rozšiřujeme spektrum našich cílových skupin, školených témat i spolupracujících organizací. Vedle výuky je další významnou složkou našich ak vit publikační a vydavatelská činnost. Zahrnuje tvorbu vizitek, posterů, letáků, plakátů, publikací a internetových stránek. Vytvořili jsme již více než 500 grafických prezentací včetně rozsáhlých naučných stezek. V oblas poradenství spolupracujeme s neziskovými organizacemi, kterým pomáháme v budování image, při strategickém plánování, přípravě projektů, řízení organizace či získávání zdrojů. PROJEKTOVÉ NOVINY Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnos příjemce grantů a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanos podporou zaměstnatelnos, podnikatelského ducha, rovných příležitos a inves cemi do lidských zdrojů. červen 2008 A avena má za své deví leté působení zkušenos s více než 250 samostatnými ak vitami a projekty v celkové hodnotě přes 37 milionů korun, které doposud oslovily nebo měly dopad na více než lidí. V letech 2002 až 2007 jsme realizovali 7 větších projektů, jejichž výčet můžete nalézt na avena.cz v sekci projekty. V současné době jsme ukončili realizaci těchto tří projektů: O krok dál, Myš není pro kočku! a O-sto-myš!. Tyto projekty, získané ve výběrových řízeních podporovaných a financovaných z EU a státního rozpočtu ČR, tvořily hlavní náplň naší činnos. Údaje uvedené v Projektových novinách jsou aktuální k 18. červnu 2008.

2 Jsme o krok dál... První z projektů, které Vám chceme představit, je projekt s názvem O krok dál. Zaměřuje se na rozvoj kvalitního vzdělávání dospělých v oblas informačních technologií dostupného i v hůře přístupných částech regionu. Jeho poje je komplexní a projekt má hned několik cílů, které jsou logicky propojené a vzájemně se podporují. Projekt je zaměřen na vytvoření programu pro školení lektorů v oblas IT a jeho využi k vyškolení dese nových lektorů výpočetní techniky. S m souvisí také další cíl projektu, kterým je realizace 20 kurzů pro další cílové skupiny, na jejichž výuce získávají školící se lektoři praxi nejprve jako asisten, později jako začínající lektoři. Dalším podstatným cílem je vytvoření testovacího střediska ECDL a vyškolení pě kmenových lektorů na testery ECDL. Všechny cíle projektu se podařilo naplnit a nyní, na konci projektu, přišel čas na bilancování a ohlédnu se zpět. Pojďte se s námi podívat, jak se projekt vyvíjel... Školení lektorů výpočetní techniky Nejprve jsme vytvořili výukový program, který trvá 10 měsíců a akreditovali 300 Co bylo na počátku? Myšlenka projektu O krok dál vznikla počátkem roku Tou dobou se nám nakupila práce a nedostávalo se zkušených lektorů informačních technologií, kteří by ji zastali. Výzva, vyhlášená Jihočeským krajem, nám otevřela cestu k inovacím a rozšíření naší kapacity. hodinový rekvalifikační kurz. Následně jsme ve výběrovém kole vybrali kandidáty na post účastníka kurzu na lektora výpočetní techniky a každému byl přidělen osobní kmenový lektor. Veronika Hovjacká (VH), účastnice dlouhodobého kurzu na IT lektora, hodno la své začátky: Na počátku jsme spolu s ostatními účastníky nesměle sledovali, jak starší lektoři zvládají výuku. Byl to velký cvrkot, který zvládali s pro nás nedosažitelnou lehkos. Zvládli si kurz zorganizovat komunikovat s klienty, s asistenty, ohlídat si všechny pomůcky, které jsou na výuku potřeba (a že jich při věčném převážení učebny není málo), domlouvat se o různých věcech s organizacemi, od kterých byly zapůjčeny prostory pro výuku apod.. Tito budoucí lektoři (pracovně jim říkáme URK od účastník rekvalifikačního kurzu) si první dva měsíce pod vedením svých kmenových lektorů zlepšovali své počítačové vědomos, aby v následujících dvou měsících mohli asistovat lektorům na výuce. Během asistence se jednak individuálně věnovali žákům (těmi byli v této čás projektu zaměstnanci úřadů), jednak sledovali lektora při výuce a byli tak vlastně na jakémsi náhledu. VH: Jezdili jsme se svým kmenovým lektorem na kurz a asistovali jsme lidem, kteří zrovna nes hali a potřebovali s něčím pomoct nebo dovysvětlit. V rámci tohoto prvního kurzu jsme odučili dva tema- cké bloky. Ještě teď si pamatuju, jak se mi před první hodinou třásl hlas. Zakrátko jsem se ale do výuky Sledování opravy výsleků závěrečného testu v Suchdole nad Lužnicí zabrala a hodina se podařila. Na konci se k obvyklému hodnocení lektora přidalo ještě hodnocení ze strany klientů. Trošku jsem se bála, jak to dopadne, ale skupina úředníků byla výborná. Nejen že byli alespoň částečně zvyklí pracovat na počítačích, ale hlavně jsou zvyklí komunikovat s lidmi a sdělovat jim svůj názor.. Další dva měsíce školili URKové svůj první vlastní kurz tentokráte lidi starší 50 let. Výuka probíhala pod dohledem kmenového lektora, který jezdil na náhledy, kontroloval přípravy a byl UR- Kům kdykoli k dispozici: Pomoc mé kmenové lektorky byla neoddiskutovatelná, zvláště cenné bylo upozornění na chyby, kterých se každý URK v začátcích dopouš. Trvalá nabídka konzultací a pomoci vytvořila pocit jistoty při zvládání nečekaných situací. uvedl Zdeněk Klouda st., účastník kurzu na lektora. Jedna z reakcí účastnice kurzu pro 50+ ve Volyni, kde klien hodno li začátky výuky mladé lektorky slečny Brázdové: Milá Leni, kdybychom od Vás nevěděli, že začínáte, asi bychom to ani nepoznali :-). Vaše příprava i výklad jsou excelentní. Jediné, co doporučuji, je trochu tvrdší ruka. Zákaz mobilů, někdy i mluvení při výkladu. Hlavně se neměňte a zůstaňte taková, jaká jste.. Po ukončení kurzu pro klienty starší 50 let dostali URKové za úkol prohloubit si svoje vědomos. Kmenoví lektoři naučili URKy pokročilým funkcím jednotlivých programů a vysvětlili jim práci s databází Access. Poté přišel čas na prověření odborných znalos URKů, a to standardizovanou formou složením testů ECDL komplet. Jelikož jsem nevěděla, co mě čeká, byla jsem dos vystrašená. Testy samy o sobě mně přišly jednoduché. Asi to bude důkladnou přípravou a výukou, kterou nám věnovali kmenoví lektoři na školeních. uvedla Hanka Křivánková (HK). Protože lektor musí mít nejen odborné znalos, ale také je musí umět předávat, byly do kurzu zařazeny lektorské, prezentační a komunikační dovednos. Kurz obsahoval například rozvíjení verbální a neverbální komunikace, používání vizuálních pomůcek při výuce, videotrénink, či práci s hlasem apod. HK: Z kurzu jsem si odnesla jedno velké poznání je dobré se čas od času nechat natočit na videokameru a poté ještě s dalšími se podívat na záznam. Každý si všimne různých maličkos, které na výuku nepatří..

3 Iden fikace projektu: O krok dál - Komplexní vzdělávání lektorů IT a mobilní středisko ECDL Administrátor: Jihočeský kraj Opatření: 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Období realizace: 7/2006 6/2008 Číslo projektu: CZ / /0023 Rozpočet: Kč Konzultace URKa s kmenovým lektorem Výsledky projektu Mo vační přednáška (MP) Kurz Počty klientů Název projektu Počet MP Účast na MP RK 40 Nastoupilo Ukončilo O krok dál * ** V rámci projektu O krok dál byla stěžejní rekvalifikace 10 nových lektorů výpočetní techniky. Ti se této dovednos učili během realizace tří kurzů pro odlišné cílové skupiny (CS). Byli jimi pracovníci obecních a místních úřadů, lidé starší 50 let a maminky na mateřské či rodičovské dovolené. * 7 kurzů noví lektoři odučili v rámci jiných projektů. ** V době uzavření dat pro Projektové noviny nebyly ještě ukončeny všechny kurzy. Počet klientů, kteří kurz ukončí, je odhadnut na základě našich předchozích zkušenos. Kurz lektorských dovednos V poslední dvouměsíční fázi školení URKové odučili ještě jeden kurz (pro rodiče dě v předškolním věku), aby si dále prohloubili praxi a seznámili se s jinou výukovou skupinou. VH: Naplno jsme zakusili, co vše je při výuce třeba. Museli jsme si organizovat nejen asistenta k výuce a hladký průběh výuky učebnu v pořádku, všechny pomůcky, ale také další prostory a asistenty.. Na závěr svého školení čekalo URKy závěrečné kolokvium, které shrnulo vše, co během roku dokázali. Komise zhodno la, jak se vypracovali a po předání cer fikátu se stali opravdickými lektory. Aby byli ale i dobrými lektory, čeká je ještě spousta praxe, během které získají další zkušenos. Někteří z lektorů, kteří se školili v minulém roce, působí v naší společnos, velice dobře se zapracovali a nyní jsou již zkušenými lektory. Jak bys hodno la svůj dojem z kurzu? HK: Pokud bych měla shrnout celý rok, tak byl pro mě přínosem. Je zajímavé setkávat se s lidmi různých věkových skupin, postavení, povah. Je třeba hodně krea vity. Každá skupina vyžaduje úplně něco jiného než ta předchozí. Je potřeba stále znova a znova vytvářet cvičení, příklady, úkoly, jak podat výuku, promýšlet přístupy,. Vytvoření testovacího střediska ECDL Nápad na vytvoření střediska byl přirozenou cestou, jak našim klientům nabídnout možnost si mezinárodně uznávanou, objek vní, standardizovanou metodou ověřit svou počítačovou gramotnost. V jihočeském regionu je poměrně málo testovacích středisek a předpokládá se, že zájem o toto testování poroste. Řada zaměstnavatelů to ž testy ECDL začíná zohledňovat při přijímacím řízení. Na ECDL přistupuje i vyšší státní správa ČR. Testovat se nechávají také, kteří chtějí pracovat za hranicemi naší vlas. Naše ECDL středisko bylo akreditováno v říjnu roku 2007 a do nynější doby proběhlo 18 testování, do kterých se zapojilo 54 lidí. Co že je to ECDL? Možná je znáte pod termínem řidičák na počítač. Je to jednotný systém testování počítačové gramotnos s celoevropskou platnos. Otestovat vás mohou pouze akreditovaná střediska, která musí projít poměrně složitým procesem akreditace. Každé středisko musí mít alespoň dva akreditované testery jeden tester to ž stejnou skupinu nemůže testovat i hodno t. Proč se jednou školili úředníci, poté lidé nad padesát let a pak zase maminky? Úředníci přišli jako první zvolili jsme je jako skupinu schopnou zpětné vazby pro naše URKy. Spolupracovali jsme s úřady, jejichž zájem jsme měli dopředu ověřen a které naše nabídka nadchla. Lidé nad padesát let jsou skupinou, která počítače často vůbec nezná a jejich ovládnu jim může velmi pomoci v zaměstnání i v osobním životě. Co se výuky týče, je třeba se jim v mnohém přizpůsobit skupina je to na výuku náročná a prověří kvalitu lektora. Maminky jsou napro tomu skupinou, na které je možné si vyzkoušet nové postupy a metody výuky. Získané počítačové dovednos jim pomohou v návratu do práce, ale oboha i jejich osobní život. Akreditace na testery ECDL Školení a následná akreditace kmenových lektorů na testery ECDL se skládala z několika kroků odborné přípravy. Lektoři měli za úkol dosáhnout samostudiem velmi pokročilých znalos v jednotlivých programech a následně rozšiřovali a upevňovali své znalos vzájemným vzděláváním. Následně skládali kmenoví lektoři ECDL testy za z žených podmínek. V současné době u nás v testovacím středisku působí pět testerů ECDL.

4 Motivace pro 50+ V projektu Myš není pro kočku! jsme se zaměřili na vzdělávání klientů starších padesá let, kteří jsou stále v produk vním věku, avšak bez znalos informačních technologií jsou jejich šance na trhu práce značně omezeny. Často se jednalo o lidi, kteří byli počítači téměř nedotčeni. Neučili se počítače ve škole, nevyužívali je v zaměstnání, a proto z nich často měli strach. A přitom právě oni mají spoustu zkušenos, které by mohli předávat mladší generaci. Na mnoha pracovních pozicích to však bez základní znalos PC již opravdu nejde, a proto jsme se rozhodli s m něco udělat. Nejprve bylo nutné tuto skupinu k práci s počítačem namo vovat. Využili jsme k tomu mo vační přednášky (MP) osvědčené z předchozích projektů, které jsme více zaměřili na rozptýlení obav ze zvládnu učební látky, rozšířili o aktuální informace z oblas trhu práce a o možnos využi PC v pracovním i osobním životě. jich úkolem bylo ukázat klientům, jakým způsobem mohou efek vně využívat počítač a internet při hledání zaměstnání. Poradily a pomohly při psaní strukturovaného životopisu, mo vačního dopisu nebo při přípravě na přijímací pohovor. Důležitý byl často individuální přístup. Nejen pro klienty kurzů, ale i pro ostatní občany z cílové skupiny, připravily podpůrné asistentky publikaci Jak se neztra t II Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku (byla vydána v roce 2007; ISBN: ). Publikace radí, jak postupovat v případě nezaměstnanos a je také základním přehledem pracovně-právní problema ky. Vzdělávání našich klientů jsme se snažili podpořit vytvořením několika internetových pracovišť (ip). Přednostně jsme je umísťovali právě do míst, kde probíhala výuka, aby si účastníci kurzů mohli probíranou látku procvičit a zároveň je mohli využít při hledání zaměstnání. Původně byl projekt zaměřený pouze na nezaměstnané lidi starší 50 let v produk vním věku, ale v jeho průběhu se nám podařilo rozšířit cílové skupiny, a tak jsme mohli vzdělávat také skupinu Romů v občanském sdružení Verdan v Táboře, maminky handicapovaných dě z Dětského stacionáře Světluška, o.p.s. a z Dětského centra ARPIDA a klienty psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře, kde byla mimochodem výborná spolupráce. Dalším krokem byly rekvalifikační počítačové kurzy. Vytvořili jsme dva typy kurzů s názvem Základy práce s počítačem, které se lišily počtem hodinové dotace. Oba byly akreditovány u MŠMT a účastníci se během nich naučili např. upravovat texty v MS Word, pracovat s tabulkami, vytvářet složky a soubory, brouzdat po internetu a také si založili ovou schránku. Ti, kteří navštěvovali kurzy s delší hodinovou dotací, se navíc naučili některé základní grafické operace a vytvářet prezentace. Kurzy jsme organizovali ve spolupráci s úřady práce po celých jižních Čechách a využívali tak naší mobility, abychom mohli uspokojit i klienty z méně dostupných oblas regionu. Samozřejmos na kurzu byla přítomnost asistenta výuky, který se věnoval účastníkům projevujícím největší obavy z probírané látky a těm, kteří měli v průběhu lekce problémy s některými úkoly. Jeho pomoc byla ze strany účastníků přijata s velkou vděčnos, více viz kapitola Zpětná vazba. Součás kurzu byla také samostatná lekce Orientace na trhu práce, kterou vedly tzv. podpůrné asistentky školené odbornice na problema ku trhu práce. Je- Úryvek z rozhovoru s účastnicí kurzu v Písku Přihlásila jste se do kurzu vzdělávajícího v oblas informačních technologií. Co Vás k tomu vedlo? Podstatným a nejdůležitějším impulzem bylo, že jsem dlouhodobě nezaměstnaná. A myslím si, že by mě to mohlo popostrčit v tom, že bych

5 Iden fikace projektu: Myš není pro kočku! Posílení šancí a mo- vace sociálně znevýhodněných občanů nad 50 let věku v menších obcích regionů prostřednictvím mobilních IT rekvalifikačních kurzů Administrátor: NVF (OP RLZ) Opatření: 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Období realizace: 10/2006 6/2008 Číslo projektu: CZ / /2318 Rozpočet: Kč měla v budoucnu šanci získat zaměstnání. Navíc Výsledky projektu se to chci naučit, protože mi to dává možnost rozšířit si znalos, které mám a komunikovat pomocí u se zaměstnavateli, a to je to důležité. To mě zároveň nu vzdělávat se v anglič ně. O nějakém kurzu jste přemýšlela už dřív a nebo Vás to napadlo, až když Vám ho doporučili na ÚP? O tom, že existují kurzy na počítače, jsem věděla, ale nijak jsem se o to nezajímala. Já jsem se toho počítače, upřímně řečeno, bála a moc se mi do toho nechtělo. Měla jsem obavy, abych tomu něco neudělala. Měla jsem z toho komplex, že jsem na to už stará. Ale teď, od okamžiku, co jsem sem začala chodit, jsem se toho jednak přestala bát a jednak mě to i začalo zajímat a mám takový dojem, že bych se to chtěla naučit. Mo vační přednáška (MP) Typy rekvalifikačních kurzů (RK) Počty klientů Název projektu Počet MP Účast na MP RK 40 RK60 Nastoupilo Ukončilo Myš není pro kočku! Během projektu Myš není pro kočku! se nám podařilo zrealizovat 31 mo vačních přednášek, některé měly poměrně hojnou účast. Následovalo 35 rekvalifikačních kurzů, do kterých nastoupilo 326 klientů. V době uzávěrky projektových novin nebyly známy výsledky závěrečného testu u jednoho kurzu. Hodnota, která vyjadřuje počet úspěšných absolventů, kteří na závěr obdrželi osvědčení o rekvalifikaci platné pro celou Českou republiku, je kvalifikovaným odhadem, utvořeným na základě předchozích zkušenos s cílovou skupinou. Jak je z výsledků patrné, je zde velký rozdíl mezi počtem klientů, kteří do kurzů nastoupili a počtem úspěšných absolventů. To je pravděpodobně dáno malou mo vací a chu cílové skupiny učit se něco nového. Často jsme se setkali i s názorem, že do důchodu už to nějak doklepu, a tak pro mě není nezbytné se počítači zabývat. Naštěs tento názor nesdíleli všichni klien, jak dokazuje i 73% celková úspěšnost. Bezvadný! A jak se teď v kurzu cí te? Dobře. (Smích) Vynikající. Skvělý, skvělý! Měla jsem z toho strach, ale výhoda je, že skupina je sestavena z lidí stejné věkové kategorie. Máme podobné vnímání a nestresují nás žádní mladší účastníci, kterým to zrovna s počítači jde a všechno hned chápou. Myslíte si, že je vaše generace opro mladší nějak znevýhodněna? Je. Pro nás je to veliký handicap. Vezmete-li v úvahu, že jsme ve věku, kdy bychom měli být na vrcholu svého snažení a postupně předávat své poznatky mladším, musíte uznat, že to tak úplně není. V této oblas jsme opět na začátku, jako prvňáčci, a v tom je velký rozpor. Chce to vůli a nadhled ukázat, že minimálně základy jsme schopni zvládnout. Postřehy podpůrné asistentky Mgr. Hany Křivánkové, která zároveň působí v A avena o.p.s. jako lektorka IT kurzů. Zeptali jsme se jí na několik otázek. Jak bys zhodno la průběh výuky při lekci Orientace na trhu práce? Průběh výuky byl rozdělen na dvě čás. V první jsme účastníkům promítli projekci, v níž se dozvěděli základní informace o tom, kde hledat práci, jaké údaje patří do životopisu, jak se připravit na přijímací pohovor a jak při něm vystupovat. V druhé čás jsme začali získané vědomos společně procvičovat. Upravili jsme životopis podle pravidel, jak má strukturovaný životopis vypadat. Seznámili jsme se s portálem MPSV a jeho možnostmi. Další prak ckou čás výuky byla registrace na pracovním portálu kde si účastníci kurzu vytvořili svého agenta a někteří si zde svůj životopis rovnou vystavili. Jaký byl zájem rekvalifikantů? To je různé. Někteří nabídku pomoci po dobu tří měsíců po skončení kurzu využili, jiní zase vůbec. Někdo chtěl pomoci pouze se sepsáním životopisu a někdo přímo s vyhledáváním práce na internetu. Ale během výuky byla ak vní převážná většina klientů a ptali se na všechno, co je ohledně trhu práce zajímalo. Vidíš ve výuce problema ky trhu práce smysl? To by asi hlavně odpověděli klien. Převážně, kterým se v rámci naší hodiny podařilo nalézt zaměstnání. Já sama v tom smysl vidím. Většina klientů nevěděla, co vše se mohou od ÚP dozvědět a jak napsat životopis. Pro člověka, co se ocitne bez práce, je to nová situace a musí ji nějak zvládnout. Měla jsem v kurzech pár lidí, co byli chvíli bez práce a byli vděční za tuto pomoc, za seznámení s možnostmi.

6 Mapa projektové výuky Spolupracující organizace: Městské úřady v: Bechyni, Českých Velenicích, Dačicích, Horní Plané, Kaplici, Milevsku, Mladé Vožici, Netolicích, Nové Bystřici, Nových Hradech, Písku, Plané nad Lužnicí, Pracha cích, Pro víně, Slavonicích, Suchdole nad Lužnicí, Strakonicích, Trhových Svinech, Třeboni, Týně nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Velešíně, Vyšším Brodě, Volyni, Vimperku a Volarech; Obecní úřady v: Dřítni, Dubu u Pracha c, Jílovicích, Ledenicích, Lhenicích, Kvildě, Košicích, Zdíkově; Úřady práce v: Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích, Jindřichově Hradci, Kaplici, Milevsku, Nových Hradech, Písku, Pracha cích, Soběslavi, Strakonicích, Táboře, Trhových Svinech, Třeboni a Týně nad Vltavou; Knihovny v: Netolicích, Pracha cích, Plané nad Lužnicí, Strakonicích, Třeboni, Veselí nad Lužnicí, Volarech, Volyni, Nové Bystřici, Mnichu, Kaplici a Kardašově Řečici, Vodňanech, Trhových Svinech, Mladé Vožici, Českých Velenicích, Českém Krumlově; Kulturní domy a střediska: KD Bechyně, KD Beseda v Českých Velenicích, KD ve Veselí nad Lužnicí, KD ve Velešíně, Kulturní a informační služby města Pracha ce, DDM v Týně nad Vltavou, Městské kulturní zařízení Vyšší Brod, DDM v Českém Krumlově, Měks ve Vodňanech a Měks v Dačicích; Informační centra v: Borovanech, Nové Bystřici, Vimperku a Netolicích; Mateřská centra: MC Kvítek v Písku, MC Beruška ve Strakonicích, MC Klubíčko a MC Sluníčko v Týně nad Vltavou, MC v Plané nad Lužnicí, MC Míša v Českém Krumlově, Dupy DUB o.s., Kaňka, o.s. Tábor, MC Borovánek v Borovanech, MC Ledňáček v Ledenicích, MC Klubíčko v Mladé Vožici, MC Máj v Českých Budějovicích, MC Duha ve Vodňanech, Vzdělávací středisko Pansofie, MC Budulínek ve Vimperku, MC Beruška v Nepomuku, KM Andílek v Hluboké nad Vltavou, MC Radost v Táboře, Komunitní a mateřské centrum Jílovice, VICTORY sdružení dě

7 Internetová pracoviště Protože Opakování je matkou moudros-, používáme při naší výuce jistý trik, který si klade za cíl zvýšit efek vnost naší práce. Tím trikem je podpora přístupnos internetových pracovišť tzv. ip. Jedná se o klasické PC sestavy s běžným kancelářským vybavením a s připojením na internet. Myšlenka zřizovat tato pracoviště vznikla již v roce V tu dobu měla obrovský význam nejen pro klienty našich kurzů, kteří zde měli možnost procvičovat probranou látku, zpracovávat domácí úkoly a získávat samostudiem nové dovednos a vědomos, ale i pro širokou veřejnost. Byla a stále to ž jsou zřizována na veřejně přístupných místech. V některých menších obcích se často jednalo o jedinou možnost internetového spojení se světem. Projekt O-sto-myš! spravoval v období od do až 25 ip v 18 městech, vzniklých v rámci předchozích projektů. 12 z nich bude provozováno v závislos na ins tuci, kde je umístěno i po skončení projektů. V rámci projektu Myš není pro kočku! bylo postupně za období od ledna 2007 do zřízeno 10 ip v 10 městech jižních Čech. Na 5 místech budou ip nadále využívat. a maminek; Příspěvkové organizace, spolky a zájmová sdružení: Centrum pro zdravotně pos žené Jihočeského kraje ve Strakonicích, Dětské centrum Arpida, Základní škola Kaplice, Základní škola Nová Bystřice, Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českém Krumlově, Ekocentrum Šípek, Centrum sociálních služeb v Českém Krumlově, středisko Rolnička, Sociální služby města Milevska, Junák Jindřichův Hradec, Klub turistů v Českém Krumlově, Oblastní charita Vimperk, Verdan o.s. Tábor, Farní charita Týn nad Vltavou, Muzeum v Pracha cích a BMI sdružení, Světluška České Budějovice, Tábornický klub Písek, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, ZOO Ohrada, Základní škola Zlatá stezka Pracha ce; Ostatní ins tuce: Tiskárna Posekaný v Českých Budějovicích, Galileo reklama s. r. o. v Českých Budějovicích, Autoškola Ptáčník v Českých Budějovicích, Transo, a. s. v Českých Budějovicích, Autopůjčovna Aleš Pastrňák v Českých Budějovicích, Car assistant Praha, JS car Jiří Skřivánek Praha, Backer computer, s. r. o., Jihočeská krajská organizace Pionýra, Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, Mgr. Roman Gronský, CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest, Semafór, o.s., Daphne ČR ins tut aplikované ekologie, Zámek Blatná (Jana Germenisová); Deníky a zpravodaje: regionální deníky Vltava- Labe Press, regionální redakce Mladé fronty dnes, Třeboňský svět, Třeboňský zpravodaj, Vodňanské noviny, Veselsko, Borovanský zpravodaj, Vltavín, Vožičan, Radniční list Pracha ce, Netolický zpravodaj, Plánské ozvěny, Vimperské noviny, Kulturní kalendář města Bechyně, Českovelenický zpravodaj, Lhenický zpravodaj, Pro vínské listy, Milevský zpravodaj, Ledenický zpravodaj, Suchdolský zpravodaj, Vyšebrodský zpravodaj, Hornoplánské listy, Jílovicko, Městský zpravodaj novobystřických občanů. Děkujeme!

8 Takové normální maminky Projekt O-sto-myš! je již tře m vzdělávacím projektem pro maminky realizovaný A avenou, o.p.s. Tentokrát se jedná o ženy na mateřské či rodičovské dovolené a o osoby pečující o dě do 15 let. Do rekvalifikačních počítačových kurzů se tak mohli zapojit i ta nkové. O-sto-myš! v mnohém navázala na předchozí projekty Nebojte se myši, mámo! a I myš může být kamarádka!. Maminky se opět mohly vzdělávat po celých jižních Čechách, neboť lektor i s asistenty za nimi pravidelně dojížděl po dobu trvání kurzu s mobilní učebnou. Proč je projekt o maminkách a pro maminky? Důvody jsou hned dva. Jednak s nimi máme za dobu existence naší společnos dlouholetou zkušenost a druhým důvodem je to, že se jedná o výbornou a mo vovanou skupinu klientů. Mají velkou chuť se učit a přínosem pro ně je i to, že si na své mateřské či rodičovské dovolené odpočinou a dostanou se do kolek vu lidí v podobné životní situaci. Svoje každodenní staros mohou alespoň pro chvíli na kurzu hodit za hlavu. Připraveny pro ně byly IT rekvalifikační kurzy akreditované u MŠMT. Jejich rozsah byl 53 vyučovacích hodin a základní témata byla: základy práce s PC, MS Office, internet, . Součás kurzu byla také lekce Orientace na trhu práce, kterou vedl lektor speciálně se touto problema kou zabývající. V rámci ní se klien kurzů naučili, jak co nejefek vněji využít internet při hledání zaměstnání, jak si počínat při pracovním pohovoru, jak psát životopis a podobně. Výuka byla podpořena mo vačními přednáškami (MP), které byly realizovány vždy několik dní před zahájením kurzů. Jejich smyslem bylo upozornit účastníky nejen na možnos vzdělávání v rámci projektu, ale i na možnos, které se jim naskýtají např. v rámci celoživotního vzdělávání. Spokojenost s hlídáním dětí Současně s výukou probíhalo i hlídání dě klientek kurzů školenými asistentkami, a tak mohly maminky plně využít čas k vlastnímu vzdělávání bez obav o dítě. Samy maminky si tuto službu velice chválily, což dokazují i některé odpovědi ze zpětné vazby. Možnost nechat si během výuky pohlídat dítě, případně více dě, využilo 56 % účastnic kurzu. Jak byly klientky se službou spokojeny, vyjadřuje tento graf (celkem 112 odpovědí): Dalším přínosem pro účastníky projektu byla podpora provozu internetových pracovišť tzv. ip a aktualizované vydání publikace Jak se neztra t Průvodce pro maminky s malými dětmi (červen 2007; ISBN: ). Pojali jsme ji jako pomůcku pro rodiče před, na a po mateřské dovolené, a tak v ní čtenáři najdou mnoho užitečných rad týkajících se pracovně právních vztahů, příspěvků od státu apod. Projektu se zúčastnili dva ta nci. Jednomu z nich, panu Vazdovi z Ledenic jsme položili několik otázek: Jak se cí te mezi maminkami? Vedle mě sedí sousedka, kterou velmi dobře znám. S pár lidmi se známe, chodíme kouřit společně. Jinak se mi tady mezi ženskýma líbí, je to fajn. A není se čeho bát, s lektorem a asistentem jsme tu muži tři. 0% Maximálně nespokojené 2% Spíše nespokojené 2% Trochu nespokojené 4% Neutrální pocit 6% Trochu spokojené 24% Velmi spokojené Maximálně 63% spokojené Bylo pro Vás někdy nevýhodou, že neumíte pracovat na počítači? Hlásil jsem se na pracovní pozici, kde znalos vyžadovali. Bylo nevýhodou, že je neumím a měl jsem tak velký mínus. Myslím, že by se tento kurz hodil více ta nkům.

9 Iden fikace projektu: O-sto-myš! Posílení šancí na trhu práce sociálně znevýhodněných skupin mobilním vzděláváním IT rekvalifikačních kurzů a podpora vzniku pracovních míst zejména v nepodnikatelských subjektech Administrátor: Úřad práce České Budějovice (OP RLZ) Opatření: 1.1 Posílení ak vní poli ky zaměstnanos při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Období realizace: 10/2006 6/2008 Číslo projektu: CZ / /0003 Rozpočet: Kč Významnou čás projektu bylo vytvoření a Typy rekvalifikačních Výsledky projektu Mo vační přednáška (MP) podpora nových pracovních kurzů (RK) Počty klientů míst (NPM) Název projektu Počet MP Účast na MP RK 40 RK60 RK80 Nastoupilo Ukončilo v různých organizacích Nebojte se myši mámo! na jihu Čech. Podpořili jsme především menší I myš může být kamarádka! neziskové organizace, O-sto-myš! * které často nemají dostatek finančních prostředků pro nová, potřebná Mimoprojektová výuka Celkem pracovní místa a Přehled zrealizovaných MP a kurzů pro maminky napříč všemi projekty. Výsledky z ostatních projektů a z kurzů, jejich udržení. Po dobu které jsme realizovali mimo projekty, jsme na toto místo zahrnuli pro zajímavost a pro doplnění obrázku o naší projektu vzniklo takových míst 15 v těchto maminkovské výuce v rámci jižních Čech. Kurzy jsou rozděleny podle hodinové dotace a obsahu výukové látky. organizacích: Jihočeská organizace Pionýra (ČB), * Výsledky z projektu O-sto-myš! se vztahují k datu 18. června 2008, a proto je počet klientů, kteří úspěšně ukončili projekt a získali tak osvědčení o rekvalifikaci, odhadem na základě dosavadní úspěšnos. CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest (ČB), Semafór, o.s. (Veselí nad Lužnicí), Daphne ČR ins tut aplikované ekologie Projekt O-sto-myš! podpořil i občanské sdružení Semafór a zde je příběh jeho ředitelky paní Stanislavy Kadlecové: (ČB), Siglavy, o.s. (ČB), MC Kvítek, o.s. (Písek) Pionýrská skupina Tábornický klub (Písek), Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR (ČB) a DUPY DUB, o.s. (Dub). Do počítačového kurzu společnos A avena, o.p.s. z Českých Budějovic jsem nastoupila v době, kdy jsem hledala zaměstnání. Dříve jsem s počítačem pracovala jako s psacím strojem využívala jsem pouze program Word, a to jen z čás. Jsem z generace, která se ve škole předmět Výpočetní technika nikdy neučila a počítače pro nás ani nebyly nikdy dostupné. Díky kurzu jsem začala počítač využívat v nové práci, kterou jsem si našla. Získané vědomos jsem Všechna místa byla od tady začala uvádět hned do praxe, a navíc jsem pokračovala a stále pokračuji ve studiu (i nových programů), což mi pomáhá svého vzniku do konce projektu obsazena osobami nezaměstnanými nebo těmi, které nastoupily do svého prvního zaměstnání. Vznikla tak místa jako samo- zpřehlednit a usnadnit moji práci. statný odborný pracovník, odborný pracovník výzkumu a vývoje, laborant, ekovýchovný pracovník, ředitel občanského sdružení, samostatný odborný pracovník, koordinátor, technik v živočišné výrobě, asistent projektového manažera, finanční manažer, vedoucí pionýrské skupiny či projektový manažer. V roce 2008 jsem založila nové rodičovské centrum Semaforáček, o.s., které využívá další možnos spolupráce s A avenou o.p.s. Společnost mi nabídla účastnit se na projektu O-sto-myš! v podobě vytvoření nového pracovního místa v centru a umožnila mi tak zlepšit služby, které sdružení nabízí. Společně jsme pro maminky na mateřské dovolené zorganizovali počítačový kurz a také jsem otevřela internetové pracoviště pro členy našeho centra. To Místa byla podporována příspěvkem na mzdy a jenom uvítaly nejvíc právě maminky, které mohou kdykoli zajít, pracovat na těchto příspěvcích bylo do uzávěrky projektových na počítači a jejich dě si při tom hrají v prostředí, které znají. novin vyplaceno přes 930 síc Kč a cca jednou tolik bude ještě vyplaceno. Dohromady fungovala NPM celkem přes 200 měsíců. Podle mého názoru je takto pojatá výuka práce na počítači velmi prospěšná i m, že se koná v místě bydliště skupiny, která nemusí nikam dojíždět. Návštěvu kurzu bych novým zájemcům určitě doporučila.

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku!

Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Attavena, o.p.s. Myš není pro kočku! Veronika Hovjacká Lenka Hořejší Attavena, o. p. s. založena v roce 1999 15 zaměstnanců a přes 20 spolupracovníků realizace vzdělávacích kurzů grafické služby poradenské

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008 Projekt Podaná ruka- zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením Konference INSPO Kongresové centrum 8.3.2008 Kdo je B.P.T. spol. s r.o.? Jsme zaměstnavatelem, který zaměstnává více jak 50%

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Brno, 3. prosince2008 KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA nenabízí pouze klasické knihovnickéslužby stala se vyhledávaným vzdělávacím a informačním

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014

NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 NEWSLETTER projektu MIKOP 1/2014 Úvodní slovo GŘ Projekt Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR, kterému pracovně říkáme MIKOP, se rozběhl v lednu 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! SOUHRNNÉ INFORMACE Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! Stručné informace o projektu: Zahájení projektu dne : 1.12.2014 Ukončení projektu dne : 31.10.2015 Klíčové aktivity: 1. JOB CLUB 2. Rekvalifikační

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín partnerství a zdravá komunita - celoživotní vzdělávání prosperita grantový projekt číslo CZ.1.04/3.4.04/26.00328 NABÍDKA SPECIFICKÝCH E-LEARNINGOVÝCH

Více

Úvodní seminář Ekoškoly

Úvodní seminář Ekoškoly Úvodní seminář Ekoškoly Hana Vaněčková Jsem učitelka na ZŠ a MŠ Povrly, kde koordinuji program Ekoškola a další ak vity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce s ekotýmem a daří se mi úspěšně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

Vážený čtenáři, vážená čtenářko, Výroční zpráva 2008 Vážený čtenáři, vážená čtenářko, do vašeho zorného pole se vám právě dostala výroční zpráva Attaveny, o.p.s. za rok 2008. Než se začtete do událostí, které v tomto roce potkaly naši

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková Závěrečná zpráva Projekt "S Kapou do práce" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00001 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti:

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Úvodní slovo..3. Činnost organizace.4. Organizační struktura..4. Spolupracovníci sdružení 5. TVOR o. s. v roce 2012.5. Finanční a ekonomické údaje..

Úvodní slovo..3. Činnost organizace.4. Organizační struktura..4. Spolupracovníci sdružení 5. TVOR o. s. v roce 2012.5. Finanční a ekonomické údaje.. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah výroční zprávy Úvodní slovo..3 Činnost organizace.4 Organizační struktura..4 Spolupracovníci sdružení 5 TVOR o. s. v roce 2012.5 Finanční a ekonomické údaje..10 Poděkování dárcům

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce

Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Zpráva vyhodnocení kurzu Obchodní strategie, plánování práce Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2 e-mail: icos@krumlov.cz 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PROJEKT: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A ŘEŠENÍ SPOLEČNÝCH PROBLÉMŮ V OBLASTI DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z 2. WORKSHOPU Termín konání: 27.02. 2007, od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech,

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete

yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete yourchance o.p.s. Motto: S námi uspějete Smyslem fungování yourchance o.p.s. je podpora začínajících podnikatelů a projektů na zvýšení finanční gramotnosti. Formou workshopů, seminářů a výcviků pomáháme

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Uzavírací techniky v obchodním jednání

Uzavírací techniky v obchodním jednání Zpráva vyhodnocení kurzu Uzavírací techniky v obchodním jednání Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141 Tel.: 235 314 141,

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více