červen Vážení přátelé, spolupracovníci a klien obecně prospěšné společnos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen Vážení přátelé, spolupracovníci a klien obecně prospěšné společnos"

Transkript

1 Vážení přátelé, spolupracovníci a klien obecně prospěšné společnos A avena, do rukou se Vám dostává druhé pokračování projektových novin. První díl obsahoval poměrně podrobný popis čtyř v té době realizovaných projektů a také některé dílčí výsledky, kterých jsme v jejich průběhu dosáhli. Druhý díl se k Vám dostává v době, kdy jsou všechny projekty ukončeny a jejich celkové výsledky jsou známy. Rádi bychom Vás tedy seznámili nejen s konečnými čísly, ale i s průběhem projektů viděným očima účastníků. MYŠ NENÍ PRO KOČKU! MYŠ NENÍ PRO KOČKU! Při práci na projektech jsme se snažili, aby způsob jejich realizace byl pro všechny zúčastněné přínosem. To však neznamená pouze Osvědčení o rekvalifikaci pro úspěšné absolventy, ale hlavně získání nových vědomos, někdy i přátelství vzniklých během kurzů a třeba i zbavení se strachu z výpočetní techniky. Pro naši společnost bylo zase přínosem získávání nových zkušenos a komunikace s lidmi. Obojí nás velmi bavilo a věříme, že se to odrazilo i v příjemné atmosféře výuky. Tým A aveny Kdo jsme? A avena je obecně prospěšná společnost sídlící v Českých Budějovicích. Naším hlavním posláním je vzdělávání a podpora sociálně znevýhodněných lidí v oblas informačních technologií. Výuku realizujeme převážně prostřednictvím našich mobilních učeben. Dostáváme se tak do míst a ke skupinám, kam kroky informačních technologií za m vedou jen tápavě. Postupně rozšiřujeme spektrum našich cílových skupin, školených témat i spolupracujících organizací. Vedle výuky je další významnou složkou našich ak vit publikační a vydavatelská činnost. Zahrnuje tvorbu vizitek, posterů, letáků, plakátů, publikací a internetových stránek. Vytvořili jsme již více než 500 grafických prezentací včetně rozsáhlých naučných stezek. V oblas poradenství spolupracujeme s neziskovými organizacemi, kterým pomáháme v budování image, při strategickém plánování, přípravě projektů, řízení organizace či získávání zdrojů. PROJEKTOVÉ NOVINY Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnos příjemce grantů a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanos podporou zaměstnatelnos, podnikatelského ducha, rovných příležitos a inves cemi do lidských zdrojů. červen 2008 A avena má za své deví leté působení zkušenos s více než 250 samostatnými ak vitami a projekty v celkové hodnotě přes 37 milionů korun, které doposud oslovily nebo měly dopad na více než lidí. V letech 2002 až 2007 jsme realizovali 7 větších projektů, jejichž výčet můžete nalézt na avena.cz v sekci projekty. V současné době jsme ukončili realizaci těchto tří projektů: O krok dál, Myš není pro kočku! a O-sto-myš!. Tyto projekty, získané ve výběrových řízeních podporovaných a financovaných z EU a státního rozpočtu ČR, tvořily hlavní náplň naší činnos. Údaje uvedené v Projektových novinách jsou aktuální k 18. červnu 2008.

2 Jsme o krok dál... První z projektů, které Vám chceme představit, je projekt s názvem O krok dál. Zaměřuje se na rozvoj kvalitního vzdělávání dospělých v oblas informačních technologií dostupného i v hůře přístupných částech regionu. Jeho poje je komplexní a projekt má hned několik cílů, které jsou logicky propojené a vzájemně se podporují. Projekt je zaměřen na vytvoření programu pro školení lektorů v oblas IT a jeho využi k vyškolení dese nových lektorů výpočetní techniky. S m souvisí také další cíl projektu, kterým je realizace 20 kurzů pro další cílové skupiny, na jejichž výuce získávají školící se lektoři praxi nejprve jako asisten, později jako začínající lektoři. Dalším podstatným cílem je vytvoření testovacího střediska ECDL a vyškolení pě kmenových lektorů na testery ECDL. Všechny cíle projektu se podařilo naplnit a nyní, na konci projektu, přišel čas na bilancování a ohlédnu se zpět. Pojďte se s námi podívat, jak se projekt vyvíjel... Školení lektorů výpočetní techniky Nejprve jsme vytvořili výukový program, který trvá 10 měsíců a akreditovali 300 Co bylo na počátku? Myšlenka projektu O krok dál vznikla počátkem roku Tou dobou se nám nakupila práce a nedostávalo se zkušených lektorů informačních technologií, kteří by ji zastali. Výzva, vyhlášená Jihočeským krajem, nám otevřela cestu k inovacím a rozšíření naší kapacity. hodinový rekvalifikační kurz. Následně jsme ve výběrovém kole vybrali kandidáty na post účastníka kurzu na lektora výpočetní techniky a každému byl přidělen osobní kmenový lektor. Veronika Hovjacká (VH), účastnice dlouhodobého kurzu na IT lektora, hodno la své začátky: Na počátku jsme spolu s ostatními účastníky nesměle sledovali, jak starší lektoři zvládají výuku. Byl to velký cvrkot, který zvládali s pro nás nedosažitelnou lehkos. Zvládli si kurz zorganizovat komunikovat s klienty, s asistenty, ohlídat si všechny pomůcky, které jsou na výuku potřeba (a že jich při věčném převážení učebny není málo), domlouvat se o různých věcech s organizacemi, od kterých byly zapůjčeny prostory pro výuku apod.. Tito budoucí lektoři (pracovně jim říkáme URK od účastník rekvalifikačního kurzu) si první dva měsíce pod vedením svých kmenových lektorů zlepšovali své počítačové vědomos, aby v následujících dvou měsících mohli asistovat lektorům na výuce. Během asistence se jednak individuálně věnovali žákům (těmi byli v této čás projektu zaměstnanci úřadů), jednak sledovali lektora při výuce a byli tak vlastně na jakémsi náhledu. VH: Jezdili jsme se svým kmenovým lektorem na kurz a asistovali jsme lidem, kteří zrovna nes hali a potřebovali s něčím pomoct nebo dovysvětlit. V rámci tohoto prvního kurzu jsme odučili dva tema- cké bloky. Ještě teď si pamatuju, jak se mi před první hodinou třásl hlas. Zakrátko jsem se ale do výuky Sledování opravy výsleků závěrečného testu v Suchdole nad Lužnicí zabrala a hodina se podařila. Na konci se k obvyklému hodnocení lektora přidalo ještě hodnocení ze strany klientů. Trošku jsem se bála, jak to dopadne, ale skupina úředníků byla výborná. Nejen že byli alespoň částečně zvyklí pracovat na počítačích, ale hlavně jsou zvyklí komunikovat s lidmi a sdělovat jim svůj názor.. Další dva měsíce školili URKové svůj první vlastní kurz tentokráte lidi starší 50 let. Výuka probíhala pod dohledem kmenového lektora, který jezdil na náhledy, kontroloval přípravy a byl UR- Kům kdykoli k dispozici: Pomoc mé kmenové lektorky byla neoddiskutovatelná, zvláště cenné bylo upozornění na chyby, kterých se každý URK v začátcích dopouš. Trvalá nabídka konzultací a pomoci vytvořila pocit jistoty při zvládání nečekaných situací. uvedl Zdeněk Klouda st., účastník kurzu na lektora. Jedna z reakcí účastnice kurzu pro 50+ ve Volyni, kde klien hodno li začátky výuky mladé lektorky slečny Brázdové: Milá Leni, kdybychom od Vás nevěděli, že začínáte, asi bychom to ani nepoznali :-). Vaše příprava i výklad jsou excelentní. Jediné, co doporučuji, je trochu tvrdší ruka. Zákaz mobilů, někdy i mluvení při výkladu. Hlavně se neměňte a zůstaňte taková, jaká jste.. Po ukončení kurzu pro klienty starší 50 let dostali URKové za úkol prohloubit si svoje vědomos. Kmenoví lektoři naučili URKy pokročilým funkcím jednotlivých programů a vysvětlili jim práci s databází Access. Poté přišel čas na prověření odborných znalos URKů, a to standardizovanou formou složením testů ECDL komplet. Jelikož jsem nevěděla, co mě čeká, byla jsem dos vystrašená. Testy samy o sobě mně přišly jednoduché. Asi to bude důkladnou přípravou a výukou, kterou nám věnovali kmenoví lektoři na školeních. uvedla Hanka Křivánková (HK). Protože lektor musí mít nejen odborné znalos, ale také je musí umět předávat, byly do kurzu zařazeny lektorské, prezentační a komunikační dovednos. Kurz obsahoval například rozvíjení verbální a neverbální komunikace, používání vizuálních pomůcek při výuce, videotrénink, či práci s hlasem apod. HK: Z kurzu jsem si odnesla jedno velké poznání je dobré se čas od času nechat natočit na videokameru a poté ještě s dalšími se podívat na záznam. Každý si všimne různých maličkos, které na výuku nepatří..

3 Iden fikace projektu: O krok dál - Komplexní vzdělávání lektorů IT a mobilní středisko ECDL Administrátor: Jihočeský kraj Opatření: 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Období realizace: 7/2006 6/2008 Číslo projektu: CZ / /0023 Rozpočet: Kč Konzultace URKa s kmenovým lektorem Výsledky projektu Mo vační přednáška (MP) Kurz Počty klientů Název projektu Počet MP Účast na MP RK 40 Nastoupilo Ukončilo O krok dál * ** V rámci projektu O krok dál byla stěžejní rekvalifikace 10 nových lektorů výpočetní techniky. Ti se této dovednos učili během realizace tří kurzů pro odlišné cílové skupiny (CS). Byli jimi pracovníci obecních a místních úřadů, lidé starší 50 let a maminky na mateřské či rodičovské dovolené. * 7 kurzů noví lektoři odučili v rámci jiných projektů. ** V době uzavření dat pro Projektové noviny nebyly ještě ukončeny všechny kurzy. Počet klientů, kteří kurz ukončí, je odhadnut na základě našich předchozích zkušenos. Kurz lektorských dovednos V poslední dvouměsíční fázi školení URKové odučili ještě jeden kurz (pro rodiče dě v předškolním věku), aby si dále prohloubili praxi a seznámili se s jinou výukovou skupinou. VH: Naplno jsme zakusili, co vše je při výuce třeba. Museli jsme si organizovat nejen asistenta k výuce a hladký průběh výuky učebnu v pořádku, všechny pomůcky, ale také další prostory a asistenty.. Na závěr svého školení čekalo URKy závěrečné kolokvium, které shrnulo vše, co během roku dokázali. Komise zhodno la, jak se vypracovali a po předání cer fikátu se stali opravdickými lektory. Aby byli ale i dobrými lektory, čeká je ještě spousta praxe, během které získají další zkušenos. Někteří z lektorů, kteří se školili v minulém roce, působí v naší společnos, velice dobře se zapracovali a nyní jsou již zkušenými lektory. Jak bys hodno la svůj dojem z kurzu? HK: Pokud bych měla shrnout celý rok, tak byl pro mě přínosem. Je zajímavé setkávat se s lidmi různých věkových skupin, postavení, povah. Je třeba hodně krea vity. Každá skupina vyžaduje úplně něco jiného než ta předchozí. Je potřeba stále znova a znova vytvářet cvičení, příklady, úkoly, jak podat výuku, promýšlet přístupy,. Vytvoření testovacího střediska ECDL Nápad na vytvoření střediska byl přirozenou cestou, jak našim klientům nabídnout možnost si mezinárodně uznávanou, objek vní, standardizovanou metodou ověřit svou počítačovou gramotnost. V jihočeském regionu je poměrně málo testovacích středisek a předpokládá se, že zájem o toto testování poroste. Řada zaměstnavatelů to ž testy ECDL začíná zohledňovat při přijímacím řízení. Na ECDL přistupuje i vyšší státní správa ČR. Testovat se nechávají také, kteří chtějí pracovat za hranicemi naší vlas. Naše ECDL středisko bylo akreditováno v říjnu roku 2007 a do nynější doby proběhlo 18 testování, do kterých se zapojilo 54 lidí. Co že je to ECDL? Možná je znáte pod termínem řidičák na počítač. Je to jednotný systém testování počítačové gramotnos s celoevropskou platnos. Otestovat vás mohou pouze akreditovaná střediska, která musí projít poměrně složitým procesem akreditace. Každé středisko musí mít alespoň dva akreditované testery jeden tester to ž stejnou skupinu nemůže testovat i hodno t. Proč se jednou školili úředníci, poté lidé nad padesát let a pak zase maminky? Úředníci přišli jako první zvolili jsme je jako skupinu schopnou zpětné vazby pro naše URKy. Spolupracovali jsme s úřady, jejichž zájem jsme měli dopředu ověřen a které naše nabídka nadchla. Lidé nad padesát let jsou skupinou, která počítače často vůbec nezná a jejich ovládnu jim může velmi pomoci v zaměstnání i v osobním životě. Co se výuky týče, je třeba se jim v mnohém přizpůsobit skupina je to na výuku náročná a prověří kvalitu lektora. Maminky jsou napro tomu skupinou, na které je možné si vyzkoušet nové postupy a metody výuky. Získané počítačové dovednos jim pomohou v návratu do práce, ale oboha i jejich osobní život. Akreditace na testery ECDL Školení a následná akreditace kmenových lektorů na testery ECDL se skládala z několika kroků odborné přípravy. Lektoři měli za úkol dosáhnout samostudiem velmi pokročilých znalos v jednotlivých programech a následně rozšiřovali a upevňovali své znalos vzájemným vzděláváním. Následně skládali kmenoví lektoři ECDL testy za z žených podmínek. V současné době u nás v testovacím středisku působí pět testerů ECDL.

4 Motivace pro 50+ V projektu Myš není pro kočku! jsme se zaměřili na vzdělávání klientů starších padesá let, kteří jsou stále v produk vním věku, avšak bez znalos informačních technologií jsou jejich šance na trhu práce značně omezeny. Často se jednalo o lidi, kteří byli počítači téměř nedotčeni. Neučili se počítače ve škole, nevyužívali je v zaměstnání, a proto z nich často měli strach. A přitom právě oni mají spoustu zkušenos, které by mohli předávat mladší generaci. Na mnoha pracovních pozicích to však bez základní znalos PC již opravdu nejde, a proto jsme se rozhodli s m něco udělat. Nejprve bylo nutné tuto skupinu k práci s počítačem namo vovat. Využili jsme k tomu mo vační přednášky (MP) osvědčené z předchozích projektů, které jsme více zaměřili na rozptýlení obav ze zvládnu učební látky, rozšířili o aktuální informace z oblas trhu práce a o možnos využi PC v pracovním i osobním životě. jich úkolem bylo ukázat klientům, jakým způsobem mohou efek vně využívat počítač a internet při hledání zaměstnání. Poradily a pomohly při psaní strukturovaného životopisu, mo vačního dopisu nebo při přípravě na přijímací pohovor. Důležitý byl často individuální přístup. Nejen pro klienty kurzů, ale i pro ostatní občany z cílové skupiny, připravily podpůrné asistentky publikaci Jak se neztra t II Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku (byla vydána v roce 2007; ISBN: ). Publikace radí, jak postupovat v případě nezaměstnanos a je také základním přehledem pracovně-právní problema ky. Vzdělávání našich klientů jsme se snažili podpořit vytvořením několika internetových pracovišť (ip). Přednostně jsme je umísťovali právě do míst, kde probíhala výuka, aby si účastníci kurzů mohli probíranou látku procvičit a zároveň je mohli využít při hledání zaměstnání. Původně byl projekt zaměřený pouze na nezaměstnané lidi starší 50 let v produk vním věku, ale v jeho průběhu se nám podařilo rozšířit cílové skupiny, a tak jsme mohli vzdělávat také skupinu Romů v občanském sdružení Verdan v Táboře, maminky handicapovaných dě z Dětského stacionáře Světluška, o.p.s. a z Dětského centra ARPIDA a klienty psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře, kde byla mimochodem výborná spolupráce. Dalším krokem byly rekvalifikační počítačové kurzy. Vytvořili jsme dva typy kurzů s názvem Základy práce s počítačem, které se lišily počtem hodinové dotace. Oba byly akreditovány u MŠMT a účastníci se během nich naučili např. upravovat texty v MS Word, pracovat s tabulkami, vytvářet složky a soubory, brouzdat po internetu a také si založili ovou schránku. Ti, kteří navštěvovali kurzy s delší hodinovou dotací, se navíc naučili některé základní grafické operace a vytvářet prezentace. Kurzy jsme organizovali ve spolupráci s úřady práce po celých jižních Čechách a využívali tak naší mobility, abychom mohli uspokojit i klienty z méně dostupných oblas regionu. Samozřejmos na kurzu byla přítomnost asistenta výuky, který se věnoval účastníkům projevujícím největší obavy z probírané látky a těm, kteří měli v průběhu lekce problémy s některými úkoly. Jeho pomoc byla ze strany účastníků přijata s velkou vděčnos, více viz kapitola Zpětná vazba. Součás kurzu byla také samostatná lekce Orientace na trhu práce, kterou vedly tzv. podpůrné asistentky školené odbornice na problema ku trhu práce. Je- Úryvek z rozhovoru s účastnicí kurzu v Písku Přihlásila jste se do kurzu vzdělávajícího v oblas informačních technologií. Co Vás k tomu vedlo? Podstatným a nejdůležitějším impulzem bylo, že jsem dlouhodobě nezaměstnaná. A myslím si, že by mě to mohlo popostrčit v tom, že bych

5 Iden fikace projektu: Myš není pro kočku! Posílení šancí a mo- vace sociálně znevýhodněných občanů nad 50 let věku v menších obcích regionů prostřednictvím mobilních IT rekvalifikačních kurzů Administrátor: NVF (OP RLZ) Opatření: 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Období realizace: 10/2006 6/2008 Číslo projektu: CZ / /2318 Rozpočet: Kč měla v budoucnu šanci získat zaměstnání. Navíc Výsledky projektu se to chci naučit, protože mi to dává možnost rozšířit si znalos, které mám a komunikovat pomocí u se zaměstnavateli, a to je to důležité. To mě zároveň nu vzdělávat se v anglič ně. O nějakém kurzu jste přemýšlela už dřív a nebo Vás to napadlo, až když Vám ho doporučili na ÚP? O tom, že existují kurzy na počítače, jsem věděla, ale nijak jsem se o to nezajímala. Já jsem se toho počítače, upřímně řečeno, bála a moc se mi do toho nechtělo. Měla jsem obavy, abych tomu něco neudělala. Měla jsem z toho komplex, že jsem na to už stará. Ale teď, od okamžiku, co jsem sem začala chodit, jsem se toho jednak přestala bát a jednak mě to i začalo zajímat a mám takový dojem, že bych se to chtěla naučit. Mo vační přednáška (MP) Typy rekvalifikačních kurzů (RK) Počty klientů Název projektu Počet MP Účast na MP RK 40 RK60 Nastoupilo Ukončilo Myš není pro kočku! Během projektu Myš není pro kočku! se nám podařilo zrealizovat 31 mo vačních přednášek, některé měly poměrně hojnou účast. Následovalo 35 rekvalifikačních kurzů, do kterých nastoupilo 326 klientů. V době uzávěrky projektových novin nebyly známy výsledky závěrečného testu u jednoho kurzu. Hodnota, která vyjadřuje počet úspěšných absolventů, kteří na závěr obdrželi osvědčení o rekvalifikaci platné pro celou Českou republiku, je kvalifikovaným odhadem, utvořeným na základě předchozích zkušenos s cílovou skupinou. Jak je z výsledků patrné, je zde velký rozdíl mezi počtem klientů, kteří do kurzů nastoupili a počtem úspěšných absolventů. To je pravděpodobně dáno malou mo vací a chu cílové skupiny učit se něco nového. Často jsme se setkali i s názorem, že do důchodu už to nějak doklepu, a tak pro mě není nezbytné se počítači zabývat. Naštěs tento názor nesdíleli všichni klien, jak dokazuje i 73% celková úspěšnost. Bezvadný! A jak se teď v kurzu cí te? Dobře. (Smích) Vynikající. Skvělý, skvělý! Měla jsem z toho strach, ale výhoda je, že skupina je sestavena z lidí stejné věkové kategorie. Máme podobné vnímání a nestresují nás žádní mladší účastníci, kterým to zrovna s počítači jde a všechno hned chápou. Myslíte si, že je vaše generace opro mladší nějak znevýhodněna? Je. Pro nás je to veliký handicap. Vezmete-li v úvahu, že jsme ve věku, kdy bychom měli být na vrcholu svého snažení a postupně předávat své poznatky mladším, musíte uznat, že to tak úplně není. V této oblas jsme opět na začátku, jako prvňáčci, a v tom je velký rozpor. Chce to vůli a nadhled ukázat, že minimálně základy jsme schopni zvládnout. Postřehy podpůrné asistentky Mgr. Hany Křivánkové, která zároveň působí v A avena o.p.s. jako lektorka IT kurzů. Zeptali jsme se jí na několik otázek. Jak bys zhodno la průběh výuky při lekci Orientace na trhu práce? Průběh výuky byl rozdělen na dvě čás. V první jsme účastníkům promítli projekci, v níž se dozvěděli základní informace o tom, kde hledat práci, jaké údaje patří do životopisu, jak se připravit na přijímací pohovor a jak při něm vystupovat. V druhé čás jsme začali získané vědomos společně procvičovat. Upravili jsme životopis podle pravidel, jak má strukturovaný životopis vypadat. Seznámili jsme se s portálem MPSV a jeho možnostmi. Další prak ckou čás výuky byla registrace na pracovním portálu kde si účastníci kurzu vytvořili svého agenta a někteří si zde svůj životopis rovnou vystavili. Jaký byl zájem rekvalifikantů? To je různé. Někteří nabídku pomoci po dobu tří měsíců po skončení kurzu využili, jiní zase vůbec. Někdo chtěl pomoci pouze se sepsáním životopisu a někdo přímo s vyhledáváním práce na internetu. Ale během výuky byla ak vní převážná většina klientů a ptali se na všechno, co je ohledně trhu práce zajímalo. Vidíš ve výuce problema ky trhu práce smysl? To by asi hlavně odpověděli klien. Převážně, kterým se v rámci naší hodiny podařilo nalézt zaměstnání. Já sama v tom smysl vidím. Většina klientů nevěděla, co vše se mohou od ÚP dozvědět a jak napsat životopis. Pro člověka, co se ocitne bez práce, je to nová situace a musí ji nějak zvládnout. Měla jsem v kurzech pár lidí, co byli chvíli bez práce a byli vděční za tuto pomoc, za seznámení s možnostmi.

6 Mapa projektové výuky Spolupracující organizace: Městské úřady v: Bechyni, Českých Velenicích, Dačicích, Horní Plané, Kaplici, Milevsku, Mladé Vožici, Netolicích, Nové Bystřici, Nových Hradech, Písku, Plané nad Lužnicí, Pracha cích, Pro víně, Slavonicích, Suchdole nad Lužnicí, Strakonicích, Trhových Svinech, Třeboni, Týně nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Velešíně, Vyšším Brodě, Volyni, Vimperku a Volarech; Obecní úřady v: Dřítni, Dubu u Pracha c, Jílovicích, Ledenicích, Lhenicích, Kvildě, Košicích, Zdíkově; Úřady práce v: Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích, Jindřichově Hradci, Kaplici, Milevsku, Nových Hradech, Písku, Pracha cích, Soběslavi, Strakonicích, Táboře, Trhových Svinech, Třeboni a Týně nad Vltavou; Knihovny v: Netolicích, Pracha cích, Plané nad Lužnicí, Strakonicích, Třeboni, Veselí nad Lužnicí, Volarech, Volyni, Nové Bystřici, Mnichu, Kaplici a Kardašově Řečici, Vodňanech, Trhových Svinech, Mladé Vožici, Českých Velenicích, Českém Krumlově; Kulturní domy a střediska: KD Bechyně, KD Beseda v Českých Velenicích, KD ve Veselí nad Lužnicí, KD ve Velešíně, Kulturní a informační služby města Pracha ce, DDM v Týně nad Vltavou, Městské kulturní zařízení Vyšší Brod, DDM v Českém Krumlově, Měks ve Vodňanech a Měks v Dačicích; Informační centra v: Borovanech, Nové Bystřici, Vimperku a Netolicích; Mateřská centra: MC Kvítek v Písku, MC Beruška ve Strakonicích, MC Klubíčko a MC Sluníčko v Týně nad Vltavou, MC v Plané nad Lužnicí, MC Míša v Českém Krumlově, Dupy DUB o.s., Kaňka, o.s. Tábor, MC Borovánek v Borovanech, MC Ledňáček v Ledenicích, MC Klubíčko v Mladé Vožici, MC Máj v Českých Budějovicích, MC Duha ve Vodňanech, Vzdělávací středisko Pansofie, MC Budulínek ve Vimperku, MC Beruška v Nepomuku, KM Andílek v Hluboké nad Vltavou, MC Radost v Táboře, Komunitní a mateřské centrum Jílovice, VICTORY sdružení dě

7 Internetová pracoviště Protože Opakování je matkou moudros-, používáme při naší výuce jistý trik, který si klade za cíl zvýšit efek vnost naší práce. Tím trikem je podpora přístupnos internetových pracovišť tzv. ip. Jedná se o klasické PC sestavy s běžným kancelářským vybavením a s připojením na internet. Myšlenka zřizovat tato pracoviště vznikla již v roce V tu dobu měla obrovský význam nejen pro klienty našich kurzů, kteří zde měli možnost procvičovat probranou látku, zpracovávat domácí úkoly a získávat samostudiem nové dovednos a vědomos, ale i pro širokou veřejnost. Byla a stále to ž jsou zřizována na veřejně přístupných místech. V některých menších obcích se často jednalo o jedinou možnost internetového spojení se světem. Projekt O-sto-myš! spravoval v období od do až 25 ip v 18 městech, vzniklých v rámci předchozích projektů. 12 z nich bude provozováno v závislos na ins tuci, kde je umístěno i po skončení projektů. V rámci projektu Myš není pro kočku! bylo postupně za období od ledna 2007 do zřízeno 10 ip v 10 městech jižních Čech. Na 5 místech budou ip nadále využívat. a maminek; Příspěvkové organizace, spolky a zájmová sdružení: Centrum pro zdravotně pos žené Jihočeského kraje ve Strakonicích, Dětské centrum Arpida, Základní škola Kaplice, Základní škola Nová Bystřice, Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českém Krumlově, Ekocentrum Šípek, Centrum sociálních služeb v Českém Krumlově, středisko Rolnička, Sociální služby města Milevska, Junák Jindřichův Hradec, Klub turistů v Českém Krumlově, Oblastní charita Vimperk, Verdan o.s. Tábor, Farní charita Týn nad Vltavou, Muzeum v Pracha cích a BMI sdružení, Světluška České Budějovice, Tábornický klub Písek, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, ZOO Ohrada, Základní škola Zlatá stezka Pracha ce; Ostatní ins tuce: Tiskárna Posekaný v Českých Budějovicích, Galileo reklama s. r. o. v Českých Budějovicích, Autoškola Ptáčník v Českých Budějovicích, Transo, a. s. v Českých Budějovicích, Autopůjčovna Aleš Pastrňák v Českých Budějovicích, Car assistant Praha, JS car Jiří Skřivánek Praha, Backer computer, s. r. o., Jihočeská krajská organizace Pionýra, Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, Mgr. Roman Gronský, CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest, Semafór, o.s., Daphne ČR ins tut aplikované ekologie, Zámek Blatná (Jana Germenisová); Deníky a zpravodaje: regionální deníky Vltava- Labe Press, regionální redakce Mladé fronty dnes, Třeboňský svět, Třeboňský zpravodaj, Vodňanské noviny, Veselsko, Borovanský zpravodaj, Vltavín, Vožičan, Radniční list Pracha ce, Netolický zpravodaj, Plánské ozvěny, Vimperské noviny, Kulturní kalendář města Bechyně, Českovelenický zpravodaj, Lhenický zpravodaj, Pro vínské listy, Milevský zpravodaj, Ledenický zpravodaj, Suchdolský zpravodaj, Vyšebrodský zpravodaj, Hornoplánské listy, Jílovicko, Městský zpravodaj novobystřických občanů. Děkujeme!

8 Takové normální maminky Projekt O-sto-myš! je již tře m vzdělávacím projektem pro maminky realizovaný A avenou, o.p.s. Tentokrát se jedná o ženy na mateřské či rodičovské dovolené a o osoby pečující o dě do 15 let. Do rekvalifikačních počítačových kurzů se tak mohli zapojit i ta nkové. O-sto-myš! v mnohém navázala na předchozí projekty Nebojte se myši, mámo! a I myš může být kamarádka!. Maminky se opět mohly vzdělávat po celých jižních Čechách, neboť lektor i s asistenty za nimi pravidelně dojížděl po dobu trvání kurzu s mobilní učebnou. Proč je projekt o maminkách a pro maminky? Důvody jsou hned dva. Jednak s nimi máme za dobu existence naší společnos dlouholetou zkušenost a druhým důvodem je to, že se jedná o výbornou a mo vovanou skupinu klientů. Mají velkou chuť se učit a přínosem pro ně je i to, že si na své mateřské či rodičovské dovolené odpočinou a dostanou se do kolek vu lidí v podobné životní situaci. Svoje každodenní staros mohou alespoň pro chvíli na kurzu hodit za hlavu. Připraveny pro ně byly IT rekvalifikační kurzy akreditované u MŠMT. Jejich rozsah byl 53 vyučovacích hodin a základní témata byla: základy práce s PC, MS Office, internet, . Součás kurzu byla také lekce Orientace na trhu práce, kterou vedl lektor speciálně se touto problema kou zabývající. V rámci ní se klien kurzů naučili, jak co nejefek vněji využít internet při hledání zaměstnání, jak si počínat při pracovním pohovoru, jak psát životopis a podobně. Výuka byla podpořena mo vačními přednáškami (MP), které byly realizovány vždy několik dní před zahájením kurzů. Jejich smyslem bylo upozornit účastníky nejen na možnos vzdělávání v rámci projektu, ale i na možnos, které se jim naskýtají např. v rámci celoživotního vzdělávání. Spokojenost s hlídáním dětí Současně s výukou probíhalo i hlídání dě klientek kurzů školenými asistentkami, a tak mohly maminky plně využít čas k vlastnímu vzdělávání bez obav o dítě. Samy maminky si tuto službu velice chválily, což dokazují i některé odpovědi ze zpětné vazby. Možnost nechat si během výuky pohlídat dítě, případně více dě, využilo 56 % účastnic kurzu. Jak byly klientky se službou spokojeny, vyjadřuje tento graf (celkem 112 odpovědí): Dalším přínosem pro účastníky projektu byla podpora provozu internetových pracovišť tzv. ip a aktualizované vydání publikace Jak se neztra t Průvodce pro maminky s malými dětmi (červen 2007; ISBN: ). Pojali jsme ji jako pomůcku pro rodiče před, na a po mateřské dovolené, a tak v ní čtenáři najdou mnoho užitečných rad týkajících se pracovně právních vztahů, příspěvků od státu apod. Projektu se zúčastnili dva ta nci. Jednomu z nich, panu Vazdovi z Ledenic jsme položili několik otázek: Jak se cí te mezi maminkami? Vedle mě sedí sousedka, kterou velmi dobře znám. S pár lidmi se známe, chodíme kouřit společně. Jinak se mi tady mezi ženskýma líbí, je to fajn. A není se čeho bát, s lektorem a asistentem jsme tu muži tři. 0% Maximálně nespokojené 2% Spíše nespokojené 2% Trochu nespokojené 4% Neutrální pocit 6% Trochu spokojené 24% Velmi spokojené Maximálně 63% spokojené Bylo pro Vás někdy nevýhodou, že neumíte pracovat na počítači? Hlásil jsem se na pracovní pozici, kde znalos vyžadovali. Bylo nevýhodou, že je neumím a měl jsem tak velký mínus. Myslím, že by se tento kurz hodil více ta nkům.

9 Iden fikace projektu: O-sto-myš! Posílení šancí na trhu práce sociálně znevýhodněných skupin mobilním vzděláváním IT rekvalifikačních kurzů a podpora vzniku pracovních míst zejména v nepodnikatelských subjektech Administrátor: Úřad práce České Budějovice (OP RLZ) Opatření: 1.1 Posílení ak vní poli ky zaměstnanos při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Období realizace: 10/2006 6/2008 Číslo projektu: CZ / /0003 Rozpočet: Kč Významnou čás projektu bylo vytvoření a Typy rekvalifikačních Výsledky projektu Mo vační přednáška (MP) podpora nových pracovních kurzů (RK) Počty klientů míst (NPM) Název projektu Počet MP Účast na MP RK 40 RK60 RK80 Nastoupilo Ukončilo v různých organizacích Nebojte se myši mámo! na jihu Čech. Podpořili jsme především menší I myš může být kamarádka! neziskové organizace, O-sto-myš! * které často nemají dostatek finančních prostředků pro nová, potřebná Mimoprojektová výuka Celkem pracovní místa a Přehled zrealizovaných MP a kurzů pro maminky napříč všemi projekty. Výsledky z ostatních projektů a z kurzů, jejich udržení. Po dobu které jsme realizovali mimo projekty, jsme na toto místo zahrnuli pro zajímavost a pro doplnění obrázku o naší projektu vzniklo takových míst 15 v těchto maminkovské výuce v rámci jižních Čech. Kurzy jsou rozděleny podle hodinové dotace a obsahu výukové látky. organizacích: Jihočeská organizace Pionýra (ČB), * Výsledky z projektu O-sto-myš! se vztahují k datu 18. června 2008, a proto je počet klientů, kteří úspěšně ukončili projekt a získali tak osvědčení o rekvalifikaci, odhadem na základě dosavadní úspěšnos. CEGV Cassiopeia ZČ HB Forest (ČB), Semafór, o.s. (Veselí nad Lužnicí), Daphne ČR ins tut aplikované ekologie Projekt O-sto-myš! podpořil i občanské sdružení Semafór a zde je příběh jeho ředitelky paní Stanislavy Kadlecové: (ČB), Siglavy, o.s. (ČB), MC Kvítek, o.s. (Písek) Pionýrská skupina Tábornický klub (Písek), Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR (ČB) a DUPY DUB, o.s. (Dub). Do počítačového kurzu společnos A avena, o.p.s. z Českých Budějovic jsem nastoupila v době, kdy jsem hledala zaměstnání. Dříve jsem s počítačem pracovala jako s psacím strojem využívala jsem pouze program Word, a to jen z čás. Jsem z generace, která se ve škole předmět Výpočetní technika nikdy neučila a počítače pro nás ani nebyly nikdy dostupné. Díky kurzu jsem začala počítač využívat v nové práci, kterou jsem si našla. Získané vědomos jsem Všechna místa byla od tady začala uvádět hned do praxe, a navíc jsem pokračovala a stále pokračuji ve studiu (i nových programů), což mi pomáhá svého vzniku do konce projektu obsazena osobami nezaměstnanými nebo těmi, které nastoupily do svého prvního zaměstnání. Vznikla tak místa jako samo- zpřehlednit a usnadnit moji práci. statný odborný pracovník, odborný pracovník výzkumu a vývoje, laborant, ekovýchovný pracovník, ředitel občanského sdružení, samostatný odborný pracovník, koordinátor, technik v živočišné výrobě, asistent projektového manažera, finanční manažer, vedoucí pionýrské skupiny či projektový manažer. V roce 2008 jsem založila nové rodičovské centrum Semaforáček, o.s., které využívá další možnos spolupráce s A avenou o.p.s. Společnost mi nabídla účastnit se na projektu O-sto-myš! v podobě vytvoření nového pracovního místa v centru a umožnila mi tak zlepšit služby, které sdružení nabízí. Společně jsme pro maminky na mateřské dovolené zorganizovali počítačový kurz a také jsem otevřela internetové pracoviště pro členy našeho centra. To Místa byla podporována příspěvkem na mzdy a jenom uvítaly nejvíc právě maminky, které mohou kdykoli zajít, pracovat na těchto příspěvcích bylo do uzávěrky projektových na počítači a jejich dě si při tom hrají v prostředí, které znají. novin vyplaceno přes 930 síc Kč a cca jednou tolik bude ještě vyplaceno. Dohromady fungovala NPM celkem přes 200 měsíců. Podle mého názoru je takto pojatá výuka práce na počítači velmi prospěšná i m, že se koná v místě bydliště skupiny, která nemusí nikam dojíždět. Návštěvu kurzu bych novým zájemcům určitě doporučila.

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnos Vážení přátelé, spolupracovníci, klien i náhodní kolemjdoucí, právě listujete další publikací z dílny obecně prospěšné společnos A avena.

Více

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

Vážený čtenáři, vážená čtenářko, Výroční zpráva 2008 Vážený čtenáři, vážená čtenářko, do vašeho zorného pole se vám právě dostala výroční zpráva Attaveny, o.p.s. za rok 2008. Než se začtete do událostí, které v tomto roce potkaly naši

Více

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky Vážení přátelé, tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Klikněte pravýn, dědo, podpořeným Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaným v rámci rozpočtové linie Phare CZ2002/000-282.02.02,

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078.

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT

Více

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015 PROJEKT UNIV3 Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3, který v roce 2015 směřuje ke svému naplnění, navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Metodika využití fiktivních firem na základních školách

Metodika využití fiktivních firem na základních školách PhDr. Alice Hamplová, PhDr. Tomáš Mertin ve spolupráci s učiteli účastnícími se projektu Metodika využití fiktivních firem na základních školách Centrum dohody, s.r.o. Vytvořeno v rámci projektu Podnikáme

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

(DO)TÝKÁ SE (DO)TÝKÁ TO SE I TO TEBE

(DO)TÝKÁ SE (DO)TÝKÁ TO SE I TO TEBE říjen 2013 Pojďme řešit spory efektivně PROJEKT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NAPOMÁHÁ ROZVÍJET A INOVOVAT SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město České Budějovice realizuje dvouletý projekt Implementace Rozvojového plánu

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague

shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague Projekty Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících ČR a v Praze shrnutí realizace projektů Work in Czech a Work in Prague Diseminační příručka ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ

Více

PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE. Sborník z mezinárodní konference

PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE. Sborník z mezinárodní konference PODNIKATELSKÉ KOMPETENCE Sborník z mezinárodní konference 1 Podnikatelské kompetence sborník z mezinárodní konference Mezinárodní konference Podnikatelské kompetence se konala 10. dubna 2008 v Praze. Obsah

Více

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Prosinec 2005 - Březen 2006 Obsah Úvod... 2 Rovné příležitosti je třeba vnímat jako stejně rovnou startovací čáru pro ženy i muže...

Více

Výro ní zpráva 2010 Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok 2010 postavil před učitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, ale i před pracovníky Národního ins tutu pro další vzdělávání mnoho

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala,

Více