Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA"

Transkript

1 RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Abstrakt: Vývoj katolické fundamentální teologie byl v našem prostředí utlumen nástupem totalitního režimu. Tuto ztrátu se katolická, ale také obecně náboženská obec, snažila dohnat po roce Není ovšem pravda, že by myšlenky fundamentální teologie byly naprosto nepřítomny v díle teologicky a humanitně orientovaných autorů. V této recenzní stati hodnotím články exilových a tuzemských teologů, kteří se věnují otázce ateismu a hledání cest, jimiž je možné se s jeho protestem vyrovnat a vyložit jeho příčiny. Otázku ateismu jsem zvolil ze dvou důvodů. Jedná se o základní problém, na nějž se fundamentální teologie snaží nalézt odpověď, a také zde lze hodnotit rozdílný přístup autorů, kteří psali pod dohledem komunistického režimu či svobodně v exilu. Vyučující: Autor: Studijní obor: Ročník: Doc. PhDr. Jiří Lach Ph.D., M.A. Adam Pýcha Politologie 1. (magisterské studium) Olomouc 2013

2 Prohlašuji, že jsem tuto recenzní stať vypracoval sám na základě uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne

3 Fundamentální katolicismus představuje relativně mladou a ze své podstaty stále se vyvíjející disciplínu teologie. Vznik tohoto směru teologie byl logickým vyvrcholením konfliktu moderní a postmoderní společnosti s rigidní a velmi pomalu se přizpůsobující vírou, a to nejen katolickou. Reformace přešla v racionalismus a ten byl nahrazen ateismem (Kubalík 1975). Při povrchním pohledu lze tento konflikt chápat jako souboj víry a čistě racionálního, vědou symbolizovaného, chápání světa. Jak ovšem píše Eduard Krumpolc, hlavním cílem fundamentální teologie není rozumové pochopení víry, ale nalezení argumentů, které dokáží, že víra je sama o sobě rozumná (Krumpolc 2001: 2). Dle autora je fundamentální teologie dialogem mezi vírou a všemi oblastmi lidské společnosti, a protože se lidská společnost neustále vyvíjí a žádná myšlenka není nepřekonatelná, musí reagovat i tato základní disciplína křesťanské teologie 1 (Krumpolc 2001: 3). Rapidně se vyvíjející společnost byla pro katolickou církev obrovskou výzvou, již nejdříve symbolizovaly osamocené myšlenky autorů, kteří položili základy ustavení fundamentální teologie jako základního prostředku dialogu. Vznik fundamentální teologie sahá do osmnáctého století, ale toto období není předmětem mého zájmu. Tím je období komunistické vlády v Československu v letech 1948 až 1989, které násilně zastavilo nebo minimálně razantně omezilo plynulý rozvoj fundamentální teologie, čímž ovšem vzniká unikátní možnost komparace. Neocenitelnou publikací je komentovaná bibliografie Eduarda Kumpolce Po stopách české fundamentální teologie v období Díky této knize jsem získal ucelený seznam publikací a článků, které se tematicky dotýkají otázek, jež řeší fundamentální teologie. Oblast, které se autoři věnují, je neuvěřitelně široká, a je tedy nutné ji zúžit. Zvolil jsem problematiku vztahu ateismu a víry. Vedlo mě k tomu několik důvodů. Ateismus představuje stěžejní téma, s nímž se fundamentální teologie potýká. 1 Pro pochopení přístupu katolické církve k fundamentální teologii doporučuji zásadní dokument z The Theological Formation of Future Priests. K dispozici je online italský originál i anglický překlad. 3

4 Jedná se o spor s Bohem, který vyvrcholil v dílech autorů, jako byl Karel Marx,,náboženství je drogou, kterou je třeba potírat a Friedricha Nietzscheho,,Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! (Waldenfels 2000: 62 63). Osoba Karla Marxe je úzce propojena s dalším důvodem, proč považuji téma ateismu za ideální, a to je charakter komunistického režimu a jeho postoj vůči církvím. Než přejdu ke konkrétním dílům, musím zdůraznit význam knihy Kontextová fundamentální teologie. Pokud je komentovaná bibliografie Eduarda Kumpolce zásadním zdrojem dat, tak dílo Hanse Waldenfelse je nutností k jejich pochopení. Dovolím si tvrdit, že stejně jako člověk nemůže poznat Boha, dokud nezná sám sebe, tak nelze plně pochopit víru bez znalosti světa a jeho historie, kde byla formována. Je nutný kontext. Pokud se chci zaměřit na díla teologických autorů ve sledovaném problematickém období, mám k dispozici několik periodik. Od roku 1950 až do roku 1990 vycházel časopis Duchovní pastýř, který byl nástupcem Časopisu katolického duchovenstva. Práce, které zde byly uveřejňovány, nedosahovaly tak vysoké odborné kvality jako před rokem 1948, ale je zde možné najít články, které se fundamentální teologie dotýkají. V letech 1968 až 1970 je Duchovní pastýř krátce nahrazen periodikem Via, které se pokusilo více otevřít pokoncilní teologii, ale po dvou letech byl režimem zakázán a opět nahrazen kontrolovaným Duchovním pastýřem. Režimní cenzura se nemohla dotýkat exilových periodik, z nichž nejvýznamnější jsou revue Křesťanské akademie Studie, které vycházely v letech 1958 až 1990, a časopis Nový život vycházející v letech 1949 až (Krumpolc 2011: ) Otázka ateismu je v článcích exilových teologů velmi často přítomna a jsou překládány texty zahraničních teologů, které se této problematice věnují. V režimem kontrolovaném Duchovním pastýři se toto téma objevuje spíše nahodile, jako součást větších témat. Za zmínku stojí článek Bilance fundamentální teologie od Josefa Kubalíka. Autor zde obecně objasňuje pojem fundamentální teologie neboli apologetiky s důrazem na významné osobnosti pokoncilní teologie. (Kubalík 1975) Těmto tématům se věnuje i v dalších článcích z let 1968 a 1969 (Kubalík 1968, 1969). Josef Kubalík patřil k vůbec nejaktivnějším autorům, kteří se dotýkali témat fundamentální teologie na stránkách Duchovního pastýře. Druhým článkem z tohoto periodika, který bych chtěl zmínit, je Vývoj myšlení o Bohu a vztah k Němu od Gustava Čejky. Problém ateismu je zde 4

5 zmiňován opět pouze okrajově, a to v širším kontextu vývoje vztahu člověka k Absolutnu. (Čejka 1978) Je otázkou, jaký byl reálný vliv cenzury nebo autocenzury, protože otázka ateismu je v tomto periodiku opravdu výrazně upozaděna. Stav téměř opačný lze nalézt na stránkách revue Studie. Ta se postupem času stává nejen prostorem katolického, ale také politického odboje, a nalezneme zde témata, která obě oblasti spojují v boj společný. Karel Vrána v roce 1972 publikuje pod pseudonymem Karel Želivan článek Smysl soudobého ateismu. Význam tohoto článku vidím nejen v zasazení ateismu do kontextu evropských dějin, ale hlavně v autorově zamyšlení nad budoucností a možnými cestami, kam se může ateismus a s ním i víra posunout. (Vrána 1972),,Nadvláda a absolutizace neživého se blíží svému konci. Tím se otvírá nová možnost nejen k překonání ateismu, ale k novému prožití náboženských hodnot, k novému setkání se živým bohem. Karel Vrána 1972 Jedná se pouze o jednu z důležitých a hlavně odvážných myšlenek v tomto textu, kterou jsem si dovolil citovat. Množství významných článků českých, případně slovenských teologů, kteří se věnovali nejen ateismu, je v revue Studie i časopisu Nový život opravdu vysoký a zájem o toto téma narůstá po roce (Scriptum Online archiv českých exilových a samizdatových periodik) Posledním článkem, kterým uzavírám svou recenzní stať, je dodnes přínosný a živý článek Konráda Korbela Je možná revise marxistických teorií o náboženství?. Jedná se o překlad polského autora, jejž jsem zařadil na závěr práce záměrně. V článku nalezneme brilantní rozbor opěrných bodů marxistického boje proti náboženství. Text je svým pojetím stále teologický, ale dopadem jednoznačně politický a představuje ukázkový model myšlení, který komunistická diktatura na stránky kontrolovaných periodik nikdy nepustila. (Korbel 1974) 5

6 Zdroje Čejka, Gustav ,,Vývoj myšlení o bohu a vztah k Němu Duchovní pastýř 27 (9): Kongregace římská ,,The Theological Formation of Future Priests Online. Dostupné z: ( ) Korbel, Konrád ,, Je možná revise marxistických teorií o náboženství? Studie 37: 1 6 Krumpolc, Eduard ,,Fundamentální teologie I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Krumpolc, Eduard ,,Po stopách české fundamentální teologie v období Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Kubalík, Josef ,,Fundamentální teologie po druhém sněmu Vatikánském Duchovní pastýř 19: Kubalík, Josef ,,Cesta k poznání boha z hlediska moderního člověka Duchovní pastýř 18: 2 3 Kubalík, Josef ,,Bilance fundamentální teologie Duchovní pastýř 24 (1): 2 8 Scriptum Online archiv českých exilových a samizdatových periodik. Dostupné z Vrána, Karel ,,Smysl soudobého ateismu Studie 30: Waldenfels, Hans ,,Kontextová fundamentální teologie Praha: Nakladatelství Vyšehrad 6

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Disertační práce Korupce, klientelismus a stranická patronáž v komunistických režimech a v průběhu postkomunistické transformace studie z prostředí

Více

Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů

Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta humanitních studií Pracoviště Orální historie - Soudobé dějiny Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů Diplomová práce Vypracovala: Bc.

Více

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Olga PECHOVÁ Olomouc 2011 Oponenti: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ

Více

DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ

DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ZA III. ROČNÍK Pražská psychoterapeutická fakulta DASEINSANALÝZA CESTA KE SVOBODĚ Zpracovala: Martina Klugerová Datum zpracování: 21/08/2009 Klíčová slova: svoboda, bytí, čas, autenticita,

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie Diplomová práce Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku (na příkladu komparace vzdělávacích

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE. 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI DISERTAČNÍ PRÁCE 2012 Mgr. Dominika Stolinská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY INTERAKCE UČITEL-ŽÁK V PROMĚNÁCH PRIMÁRNÍHO

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION

NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filosofie Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Anglický jazyk Občanská výchova NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Více

Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti

Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Ústavněprávní aspekty a formy lidské důstojnosti Nikol Cachnínová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ústavněprávní

Více

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR]

Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra religionistiky a filosofie Obec křesťanů v České republice Seminární práce [SOKR] Vít Ronovský ZS 2008 OSNOVA ÚVOD... - 2-1. OBEC KŘESŤANŮ NA MAPĚ KŘESŤANSTVÍ...

Více

hlasy k českým dějinám s b o r n í k d i s k u s e

hlasy k českým dějinám s b o r n í k d i s k u s e hlasy k českým dějinám s b o r n í k d i s k u s e HLASY K ČESKÝM DĚJINÁM Sborník diskuse Praha 1984 1985 Uspořádal: doc. PhDr. Luboš Kohout, CSc. v y d á n í první OBSAH HLASY K ČESKÝM DĚJINÁM 011 Milan

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Diplomová práce Výchova a vzdělávání v sektách Vedoucí diplomové práce PhDr. Marta Kremličková Bc. Jiří Štágl pedagogika Leden 2006 1 Věnováno

Více

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Petra Zakrevská Bakalářská práce 200x ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá propojením andragogiky s ostatními vědami, zejména

Více

Ján Matejka. Internet. jako objekt práva. Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Edice CZ.NIC

Ján Matejka. Internet. jako objekt práva. Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Edice CZ.NIC Ján Matejka Internet jako objekt práva Hledání rovnováhy autonomie a soukromí Edice CZ.NIC Ján Matejka INTERNET JAKO OBJEKT PRÁVA: hledání rovnováhy autonomie a soukromí Vzor citace: MATEJKA, J. Internet

Více

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb

Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Michel Foucault filosofie a dějinný pohyb Lenka Vaníková Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako obor studia na vysokých školách v České republice

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako obor studia na vysokých školách v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako obor studia na vysokých školách v České republice (diplomová práce) Obor: Sociální pedagogika Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

KRITIKA KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI, JAKO DŮSLEDKU KRIZE ČLOVĚKA

KRITIKA KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI, JAKO DŮSLEDKU KRIZE ČLOVĚKA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PASTORÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ TEOLOGIE HUMANITNÍ STUDIA VOJTĚCH MARTIŠEK KRITIKA KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI, JAKO DŮSLEDKU KRIZE ČLOVĚKA

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

Filosofická fakulta UK v letech

Filosofická fakulta UK v letech Filosofická fakulta UK v Praze Historický proseminář 2003/2004 Jakub Jareš Filosofická fakulta UK v letech 1968 1971 Vývoj ve stranické organizaci KSČ na FF UK aneb od rehabilitací k nové čistce Praha

Více

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON. Nabídkový katalog. Nabídkový katalog

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON. Nabídkový katalog. Nabídkový katalog SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON Nabídkový katalog Nabídkový katalog Naše adresa: Sociologické nakladatelství (SLON) Jilská 1 110 00 Praha 1 tel./fax: 222 220 025 tel.: 221 183 241 e-mail: redakce@slon-knihy.cz

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

v Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní

v Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní JIŘÍ SV O BO D A v Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní Zabývat se Masarykovou Českou otázkou znamená vrátit se o sto let zpátky, jak víme, vyšla poprvé roku 1895. Tento návrat nás však nemusí zcela

Více

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA A SISYFOS

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA A SISYFOS Tento příspěvek polemizuje s přednáškou prof. Heřta - http://www.antroposof.sk/diela_pc/hert_waldorf.pdf a nepřímo s článkem Hermanna de Tollenaere http://www.antroposof.sk/diela_pc/tollenaere_vyuka_teozofie.pdf

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

Bakalářská práce. 2011 Kateřina Brodcová

Bakalářská práce. 2011 Kateřina Brodcová Bakalářská práce 2011 Kateřina Brodcová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Vedoucí práce: PhDr. Bc. Zuzana

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více