Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz"

Transkript

1 Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: , dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel slevových nabídek (právnická osoba, fyzická osoba podnikatel, dále jen Poskytovatel ) Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné. Smluvní vztah vzniká ve chvíli, kdy registrovaný Poskytovatel zadá přes formulář "Zadání hromadné slevové nabídky" novou slevovou nabídku a klikne na tlačítko "Odeslat". Kliknutím na tlačítko "Odeslat" je smluvní vztah potvrzen a obě strany s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí. Odsouhlasením smluvních podmínek se Poskytovatel zavazuje smluvní podmínky dodržovat. V případě porušení těchto podmínek se může Provozovatel domáhat opatření obsažených v těchto podmínkách. 1) Definice služby 1) Portál (dále jen "Portál") je službou se sídlem Mánesova 813/4, Praha 2 - Vinohrady, IČ: dostupný a provozovaný na URL (www) adrese 2) Portál umožňuje Poskytovateli zobrazování jeho slevových nabídek (nabídky zboží a služeb za zlevněnou cenu, podmíněné minimálním počtem kupujících a časově omezených - dále jen "Sleva"). 3) Slevovým kupónem (dále jen "Kupón ) se rozumí textový či grafický obsah na URL stránce umístěné v rámci portálu, s unikátním referenčním číslem, který slouží k vytištění zákazníkem a následným předložením vytištěného Kupónu Poskytovateli. Na základě předložení tohoto Kupónu se Poskytovatel zavazuje slevu v její nominální hodnotě a rozsahu obsaženým na Kupónu zákazníkovi (kupujícímu) poskytnout. Eminentem kupónu je výhradně Provozovatel, není-li dohodnuto jinak.

2 2) Podmínky použití Portálu 1) Provozovatel se zavazuje zobrazovat na Portálu Slevy Poskytovatelů na základě jimi dodaných materiálů. Materiály se v tomto případě rozumí kompletně vyplněný formulář "Zadání hromadné slevové nabídky", obrázky ve stanovené velikosti a rozlišení a případně další náležitosti, které si Provozovatel od Poskytovatele vyžádá telefonicky nebo elektronicky. Poskytovatel se zavazuje, že jím zaslané materiály neporušují autorská práva třetích subjektů. Bez dodání těchto materiálů nemůže být Sleva zveřejněna a Poskytovatel toto bere na vědomí. 2) Sleva bude po kompletním dodání podkladů a po jejím schválení administrátorem zobrazena a zařazena do odpovídajících kategorií a v případě jejího akceptování bude zobrazena na domovské stránce Portálu (www.zahradaslev.cz). Sleva (ani její parametry) nemůže být od okamžiku jejího zveřejnění na Portálu Poskytovatelem nikterak měněna, upravována, ani není možné ji pozastavit, popřípadě z Portálu smazat. Sleva může být po ukončení jejího průběhu (datum a čas ukončení Slevy specifikovaný klientem v rámci "Zadání hromadné slevové nabídky") na písemnou žádost Poskytovatele z Portálu smazána. 3) V případě dosažení minimálního počtu objednaných Kupónů u dané Slevy se Sleva aktivuje. Aktivací se rozumí možnost danou slevu využít z hlediska zákazníka (kupujícího). Po aktivaci slevy bude všem zákazníkům, kteří si Slevu objednali, zaslána výzva k úhradě. Po uhrazení částky na účet Provozovatele bude všem těmto zákazníkům zaslán do u odkaz na stažení a vytisknutí Kupónu s unikátním referenčním číslem. Od chvíle, kdy se sleva aktivuje, mají další zákazníci možnost tuto Slevu objednat a to až do dne a hodiny vypršení platnosti nabídky, kterou stanovuje Poskytovatel udáním tohoto kritéria v rámci "Zadání hromadné slevové nabídky". Princip vyúčtování a zaslání Kupónů je v tomto případě stejný jako při aktivaci Slevy. 4) Seznam zaslaných referenčních čísel bude průběžně zasílán Poskytovateli na e- mailovou adresu. 5) Kontrola oprávněnosti Zákazníka využít u Poskytovatele Slevu probíhá na základě předložení vytisknutého Kupónu s unikátním referenčním číslem vztahujícím se každé unikátní objednávce. Na každé referenční číslo může být Sleva využita pouze jedenkrát. 6) Poskytovatel je povinen vést evidenci poskytnutých Slev a párovat je s referenčními čísli dodanými Provozovatelem.

3 7) Poskytovatel je plně zodpovědný za správnost a pravdivost údajů uvedených ve Slevě, za obsah www stránek, na které je v textu Slevy odkazováno, nese plnou zodpovědnost v případě odkazování na stránky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Poskytovatel nesmí zveřejňovat obsah, který by porušoval zákony České republiky, který je vulgární, urážlivý, podněcuje nesnášenlivost, rasismus, či jiné negativní jevy. Veškerý text obsažený ve Slevě musí být napsán v češtině. Výjimku tvoří termíny, které čeština přejala z cizích jazyků, a jsou všeobecně rozšířené. Text musí být napsán podle pravidel českého pravopisu a musí obsahovat diakritiku. Sdělení inzerátu musí být smysluplné, nesmí obsahovat za sebou seřazené termíny, které ve větném celku nedávají smysl. V titulku slevy může být použit pouze jeden vykřičník. V textu slevy se nesmí objevovat vulgární, slangové a nespisovné výrazy. Žádný z textů uvedený ve Slevě nesmí narušovat dobré jméno Provozovatele ani dobré jméno jiného subjektu. 8) Poskytovatel se zavazuje uvádět ve Slevě pravdivé údaje. Toto platí zejména pro částky v Kč uvedených ve Slevě, udané období pro využití Slevy Zákazníkem, pro pravdivost veškerých písemných údajů. 9) Provozovatel má právo a povinnost telefonicky ověřit pravdivost zadaných údajů přímo u Poskytovatele. Při jakémkoliv podezření na nepravdivost údajů zadaných ve Slevě má Provozovatel právo danou Slevu nezveřejnit. 10) V případě, že součásti Slevy bude autorské dílo, Poskytovatel poskytuje Provozovateli souhlas toto autorské dílo na Portálu bezplatně uveřejnit a uveřejňovat do té doby, nebude-li o to Poskytovatelem výslovně požádán. Žádost o odstranění autorského díla může být podána nejdříve po datu ukončení Slevy. 11) Provozovatel si vyhrazuje na Portále Poskytovatelem zadanou Slevu nezveřejnit, a to i bez uvedení důvodu. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit přístup Poskytovateli, který opakovaně porušuje tyto podmínky. Provozovatel může přístup zrušit i bez udání důvodu. 12) Provozovatel má právo na úpravy v textu Slevy a to především úpravy týkající se diakritiky, gramatické správnosti, stylistické správnosti, srozumitelnosti textu, překlepů, používání nesrozumitelných zkratek a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel není povinen tyto úpravy provádět. Sleva nebude v takovém případě schválena a vrácena Poskytovateli k úpravě. 13) Provozovatel nepovoluje na Portál umisťovat Slevy obsahující erotické služby, pornografii, drogy, nelegální software a porušování autorských děl.

4 14) Slevu může zadat pouze osoba oprávněná nebo pověřená k takovémuto úkonu. Je zakázáno zadání Slevy bez vědomí kompetentní osoby podnikatelského subjektu, pod jehož IČ je Sleva zadávána. 3) Vyúčtování Poskytovatel si je vědom, že veškeré platby zákazníků (kupujících) za zboží a služby na Portálu vystavených jsou hrazeny na bankovní účet Provozovatele. V případě aktivace Slevy a jejího řádného ukončení se Poskytovatel zavazuje vystavit Provozovateli vzájemné zúčtování na částku, kterou Provozovatel prodejem Kupónů od zákazníků obdržel, poníženou o provizi nebo jinou formu odměny za zprostředkovaný obchod, která náleží Provozovateli. Částka, která má být zúčtována bude Poskytovateli zaslána v informačním u, ve kterém bude uveden celkový počet zákazníků, kteří Slevu zaplatili a zároveň všechna referenční čísla daných kupujících a platících zákazníků. Informační mail bude Poskytovateli zaslán nejpozději 7 pracovních dní po řádném ukončení Slevy. Po obdržení informačního mailu může neprodleně Poskytovatel vystavit zúčtovací dokument (který bude dodán společně s informačním em) za realizované služby podle výše uvedených podmínek. Provize či odměna provozovateli za poskytnutí reklamy a zprostředkování prodeje na portále 1) Provize z uskutečněného prodeje. Provizí z uskutečněného prodeje se myslí procentuální částka, která náleží provozovateli portálu za zprostředkovaný obchod. Provize z prodeje je variabilní procentuální částka, která se pohybuje v rozmezí 20%. Provozovatel má právo rozhodnout u konkrétní nabídky o individuální provizi. Po předchozí domluvě prostřednictvím ového kontaktu s poskytovatelem. 2) Uskutečněním prodeje se myslí, aktivace slevy ve smyslu dle článku 2 odst. 3 těchto smluvních podmínek. 3) Firma zapsána pod IČ: není plátcem DPH

5 4) Vyúčtování a vzájemné zúčtování finančních prostředků s Poskytovatelem Zpravidla se provádí vyúčtování do 7 pracovních dní od řádného ukončení dané nabídky. Poskytovateli je zaslán s informací k vzájemnému zúčtování a vyrovnání provize. Poskytovatel je povinen zaslat do firmy ZahradaSlev.cz požadované informace a to především: číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol a částku zúčtování a to elektronicky nebo fyzicky do společnosti ZahradaSlev.cz Splatnost dokumentu o vzájemném zúčtování je do 7 pracovních dnů (zpravidla bývá proplaceno dříve). 5) Převod finančních prostředků Poskytovatele Pro proplacení a zúčtování finančních prostředků vybraných od zákazníků vyžaduje Provozovatel bankovní spojení na Poskytovatele. Finanční prostředky si poskytovatel eviduje jako vlastní tržby z prodeje svých služeb nebo výrobků. Vystavení nabídky Poskytovatele je bez dalších skrytých nákladů. 6) Závěrečná ustanovení 1) Poskytovatel dává odsouhlasením těchto smluvních podmínek Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě, že tato Poskytovatel zadá) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoliv odvolán formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla firmy ZahradaSlev.cz, která se zavazuje po přijetí odvolání osobní údaje do 14 dnů od doručení tohoto odvolání smazat. 2) Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky změnit a to i bez předchozího upozornění. Poskytovatel je povinen se s těmito podmínkami průběžně seznamovat. Aktualizace obchodních podmínek proběhla 18. února 2014 Platnost obchodních podmínek je do 30. června 2014

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL Obchodní podmínky společnosti ABSOLOOK s.r.o. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1426/1, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 167732, IČ: 24708259 (dále

Více

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1. května 2013 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních sdělení při využití desktopu GATEE provozovaných společností

Více

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky JAK NEJDE?! Obchodní podmínky Platné od 18. října 2012 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností JAK NEJDE?! s.r.o.

Více

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s.

Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. Obchodní podmínky Platné od 1. dubna 2015 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

Obchodní podmínky společnosti Mladá fronta a.s. pro inzerci na internetových stránkách HLEDEJCENY.CZ

Obchodní podmínky společnosti Mladá fronta a.s. pro inzerci na internetových stránkách HLEDEJCENY.CZ Obchodní podmínky společnosti Mladá fronta a.s. pro inzerci na internetových stránkách HLEDEJCENY.CZ (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky jsou platné od (15. 4. 2015) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.istrojirenstvi.cz provozovaným společností BeSeen s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Brigomat.cz s.r.o. se sídlem Komenského 259/44, Boskovice 608 01 identifikační číslo 035 13 564 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. LISTOPADU 2009 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.cocky.cz provozovaného společností 1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver. 1.03

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver. 1.03 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Ver. 1.03 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků na internetové portály provozované společností PRIMOCO INVESTMENTS LIMITED (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky pro inzertní a rezervační portál SlužbyHned.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky pro inzertní a rezervační portál SlužbyHned.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky pro inzertní a rezervační portál SlužbyHned.cz Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran,

Více

Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015

Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky MeDitorial, s.r.o., platné od 1. 1. 2015 1. Obecná ustanovení 1.1 Společnost MeDitorial s.r.o., se sídlem Lékařský dům, Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO: 27199151, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY REALITNÍHO PORTÁLU indexreality.cz

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY REALITNÍHO PORTÁLU indexreality.cz VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY REALITNÍHO PORTÁLU indexreality.cz I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Společnost Quick expert s.r.o., se sídlem 586 01 Jihlava, Znojemská 993/18, IČ: 26967651, zapsaná dne 13.5.2005 v obchodním

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. CZ-SK Trip, s.r.o. www.cz-sk-trip.eu PREAMBULE

OBCHODNÍ PODMÍNKY. CZ-SK Trip, s.r.o. www.cz-sk-trip.eu PREAMBULE OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CZ-SK Trip, s.r.o. se sídlem Hlavní 97, 768 32 Zborovice, Česká republika, EU identifikační číslo: 29280052 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate (dále Affiliate program) provozovaného společností Naspers OCS, s.r.o. se sídlem, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Air Hit Morava s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obchodní podmínky Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi cestovní agenturou Firma na zážitky s.r.o. a Vámi jako objednatelem dárkového balíčku, případně příjemcem dárkového

Více

Obchodní podmínky. A. Vymezení pojmů. Obchodní podmínky a kupní smlouva: Prodávající a provozovatel internetové prodejny Dermacol.

Obchodní podmínky. A. Vymezení pojmů. Obchodní podmínky a kupní smlouva: Prodávající a provozovatel internetové prodejny Dermacol. Obchodní podmínky A. Vymezení pojmů Obchodní podmínky a kupní smlouva: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním

Více

Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz

Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz I. Všeobecná ustanovení 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující se uživatel (dále jen partner ) bere na

Více