DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD - PROSINEC 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD - PROSINEC 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD - PROSINEC 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti....7 Sociální pomoc všeobecné otázky....7 Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy... 8 Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy

4 Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Významný milník sociálního pojištění - Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n. / TOMEŠ, Igor In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s : -lit. V sociální politice slavíme v r významné výročí let od přijetí zákona o sociálním pojištění (9. října 1924). Tímto zákonem ČSR dokončila řetěz sociálních reforem, zahájených po skončení 1. světové války a zahájila vývoj moderního sociálního pojištění, které ovlivnilo i vývoj v Evropě. Svým pojetím byl zákon dovršením počáteční etapy vývoje sociálního pojištění na našem území a inspirací pro jiné evropské (např. Řecko) i mimoevropské, např. některé latinskoamerické země. Nevíme však, do jaké míry byl inspirován vývojem sociálního pojištění v jiných evropských zemích1, i když to můžeme předpokládat, protože ČSR aktivně participovala na pracích ILO (MOP). Deskriptory: ; zab. sociální; zákonodárství; reforma; historie mezinárodní Income Redistribution and Socio-economic Development.[Příjmová redistribuce a socioekonomický rozvoj.] / MIKUŠOVÁ-MERIČKOVÁ, Beáta - HALÁSKOVÁ, Renáta In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Výzkumné šetření se zaměřilo na korelaci mezi sociální ochranou (výdaje na politiku rodiny, zajištění stáří a nezaměstnanost) a dosaženou úrovní sociálně-ekonomického rozvoje, vyjádřeného indexem lidského rozvoje (HDI). Deskriptory: Mezinárodní; redistribuce; výdaje sociální; zdroje lidské; vývoj; ukazatele; teorie; HDP; rodina; rozvoj sociální; ochrana sociálně-právní; zaměstnanci; staří; kvalita života DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ mezinárodní Téměř polovina seniorů na Zemi nepobírá penzi. / KAČEROVÁ, Eva In: Statistika a my. - Roč.4, č. 10 (2014), s. 11. MOP vydala na konci září 2014 zprávu, že 48 % z celkového počtu osob v důchodovém věku nepobírá žádnou penzi a mnozí ze zbývajících 52 %, kteří důchod dostávají, nepovažují jeho výši za dostatečnou. Dostupné z: Deskriptory: Mezinárodní; důchodci; příjmy; důchody; zab. důchodové; hranice věková; MOP Nové parametry sociálního pojištění pro rok / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s :tab. Stanovení nových parametrů v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Deskriptory: ; zab. důchodové; základ vyměřovací; důchody-zvýšení; samostatní; zab. nemocenské; pojistné 5

6 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ The Factors Influencing Economic Efficiency of the Hospital Bed Care in Terms of Regional Allowance Organizations.[Faktory ovlivňující ekonomickou efektivitu nemocniční lůžkové péče, pokud jde o regionální příspěvkové organizace.] / VAŇKOVÁ, Ivana - VRABKOVÁ, Iveta In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; péče zdravotní; nemocnice; výzkum; modelování; teorie; financování Nové parametry sociálního pojištění pro rok / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s :tab. Stanovení nových parametrů v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Deskriptory: ; zab. důchodové; základ vyměřovací; důchody-zvýšení; samostatní; zab. nemocenské; pojistné Zdravotní pojištění - oznamovací povinnosti při ukončení zaměstnání. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; ukončení zaměstnání Vyúčtování zaslané zaměstnavateli zdravotní pojišťovnou. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; správa; kontrola Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. lednu / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; mzda minimální; zvýšení; základ vyměřovací; pojistné-výše DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ K důvodům požadovaného zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození vícerčat. / VÍTKOVÁ RULÍKOVÁ, Klára In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 27.:tab. V současné době připadá na jednu rodinu 1,4 dítěte, což je z demografického hlediska a dalšího vývoje společnosti alarmující skutečnost. Při zhruba sto tisících porodech ročně se vyskytnou jedna dvojčata na 80 porodů, tedy se ročně v narodí přibližně 1250 dvojčat, což už není úplně bezvýznamný počet. Díky asistované reprodukci, hormonální léčbě a hormonální antikoncepci se jejich počet stále zvyšuje. Deskriptory: ; podpora sociální; rodina; děti; příspěvek rodičovský 6

7 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v České republice. / ČEJKA, Robin - VNOUČKOVÁ, Lucie In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Politika zaměstnanosti je v současné době velmi diskutovaným tématem. Z tohoto důvodu se článek zaměřuje na současný stav dané problematiky. Článek postupně rozebírá a uvádí náklady na politiku zaměstnanosti z několika pohledů. Je provedeno krátké srovnání se systémy okolních zemí, které lze relevantně srovnat se systémem používaným v. Dále je pozornost věnována aktivní politice zaměstnanosti, jejímu hlavnímu zaměření a vývoji, kterým prošla a trendům, kterým podléhá. Je diskutována aktuální podpora v nezaměstnanosti i její vývoj v posledních letech včetně faktorů, které jej ovlivnily. Další kapitoly se věnují dílčím i celkovým nákladům na příspěvky v nezaměstnanosti a vývoji výdajů na dávky v nezaměstnanosti. Dostupné z: Deskriptory: ; EU; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti; dávky; poměr náhradový; výdaje SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Slovensko; Comparison of Development of Non-governmental Organizations and the Current State of Their Funding in Sovakia and Austria.[Srovnání vývoje nevládních organizací a současný stav jejich financování na Slovensku a v Rakousku.] / SVIDROŇO- VÁ, Mária - VACEKOVÁ, Gabriela In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Dostupné z: vasvidronova.pdf Deskriptory: SR; ; činnost dobrovolná; organizace; organizace neziskové; financování Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky. / BALÁŽ, Roman In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 3 (2014), s Jak mohou podle relevantní literatury sociální pracovníci dosáhnout vybraného prvku oborových zájmů sociální práce v jejich zaměstnavatelských organizacích. Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální; pracovníci sociální SR Terénna sociálna práca na Slovensku. / ROSOVÁ, Dana In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Mapování úrovně spokojenosti se současným způsobem fungování terénní sociální práce na Slovensku, nedostatky a omezení při vykonávání této práce a doporučení pro její zkvalitnění do budoucna. Deskriptory: SR; pracovníci sociální; streetwork; výzkum 7

8 Jak se bránit při nespokojenosti s poskytnutím sociální služby. / MACH, Petr - ČIBEROVÁ, Hana - JANECKOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 11 (2014), s Deskriptory: ; služby sociální; kvalita POSTIŽENÍ OBČANÉ ; EU Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice - výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce. / KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 2-8.: -lit. Osoby se zdravotním postižením (dále OZP) čelí řadě překážek při uplatnění na trhu práce. Systém podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob by byl efektivnější, pokud by byly vyřešeny nedostatky v oblasti přiznávání invalidního důchodu a přiblížení definice OZP potřebám trhu práce. Prioritním cílem systému podpory zaměstnávání těchto osob by mělo být jejich umístění do zaměstnání na nechráněném trhu práce. V byl vytvořen rámec podpory zaměstnávání OZP, který má sice svoje funkční omezení, disponuje však mnohými osvědčenými a dostupnými nástroji, jež jsou současně srovnatelné s nástroji uplatňovanými v zahraniční. Z tohoto hlediska tak není nezbytné v České republice zavádět do praxe nové nástroje a nová opatření, ale spíše vhodněji využívat již existující nástroje. Zahraniční zkušenosti ukazují, že zásadní vliv na vytváření celkového systému podpory zaměstnávaní OZP mají, vedle celkového chápání a nastavení systému přiznávání a podpory invalidity ve společnosti, úroveň poradenské a informační podpory OZP a zaměstnavatelů a regionální spolupráce hlavních aktérů působících v dané oblasti. Deskriptory: ; EU; postižení; politika zaměstnanosti; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; trh práce; VÚPSV PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Mezigenerační finanční transfery v kontextu : Čím je ovlivněna finanční pomoc plynoucí od rodičů k dospělým dětem? / HUBATKOVÁ, Barbora In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s :tab., -lit. Navzdory argumentům předpovídajícím vytěsnění rodinných transferů transfery veřejnými je mezigenerační solidarita v Evropě stále silná. Většina peněžních transferů přitom plyne od starších generací k mladším, zejména od rodičů k dospělým potomkům. V českém kontextu byla mezigeneračním vztahům a mezigenerační pomoci věnována značná pozornost, i přes tento zájem nebylo však téma mezigeneračních finančních transferů směřujících od rodičů prozatím výrazněji prozkoumáno. Úkolem tohoto textu je tedy zejména jistá explorace tohoto fenoménu v českých podmínkách. Deskriptory: ; rodina; solidarita; pomoc sociální v rodině 8

9 K důvodům požadovaného zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození vícerčat. / VÍTKOVÁ RULÍKOVÁ, Klára In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 27.:tab. V současné době připadá na jednu rodinu 1,4 dítěte, což je z demografického hlediska a dalšího vývoje společnosti alarmující skutečnost. Při zhruba sto tisících porodech ročně se vyskytnou jedna dvojčata na 80 porodů, tedy se ročně v narodí přibližně 1250 dvojčat, což už není úplně bezvýznamný počet. Díky asistované reprodukci, hormonální léčbě a hormonální antikoncepci se jejich počet stále zvyšuje. Deskriptory: ; podpora sociální; rodina; děti; příspěvek rodičovský Prevence proti mezinárodním rodičovským únosům dětí a záruky v případě rozhodnutí o navrácvení dítěte do země obvyklého bydliště (2.). / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 9 (2014), Pokrač. s. 6-8.: -lit. Deskriptory: ; děti ohrožené; rodina problémová; Mezinárodní K umísťování chovanců do ústavu soudem a jejich přemísťování do jiného ústavního zařízení. / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 9 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; děti ohrožené; rodina problémová; děti týrané; děti; ústavy; právo občanské; výchova mimo vlastní rodinu; děti opuštěné Úvaha nad nálezem Ústavního soudu ke střídavé výchově a jeho významem pro soudní praxi. Nález ÚS I. ÚS 2482/13 ze dne 26. května / KAISEROVÁ, Veronika In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; rozvody; rodina neúplná; manželství; rodičovství Takzvané svěřenectví versus pěstounská péče v novém soukromém právu. /KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 11 (2014), 1-7.: -lit. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; péče náhradní rodinná; péče pěstounská; právo občanské; děti ohrožené; děti opuštěné; děti; ústavy; dávky pěstounské péče; zákonodárství; vývoj; právo občanské mezinárodní Rodina a ekonomická analýza práva. / FRYŠTENSKÁ, Marcela In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 11 (2014), s : -lit. Rodina z pohledu ekonomické analýzy práva. Rodina jako instituce zodpovědná za značnou část ekonomických aktivit. Vliv rodiny na ekonomické prostředí a obráceně. Analýza příčin poklesu porodnosti. Efektivita státních intervenci do rodiny. Deskriptory: Mezinárodní; rodina; rodičovství; manželství; porodnost; ekonomika; právo; děti 9

10 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY Evropa střední a východní Housing Wealth Effect on Personal Consumption: Empirical Evidence from European Post-Transition Economies.[Efekt bohatství bydlení na osobní spotřebu: Empirické poznatky z evropských post-tranzitivních ekonomik.] / ČEH ČASNI, Anita In: Finance a úvěr. - Roč.64, č. 5 (2014), s :tab., -lit. Vzhledem k tomu, že bydlení je jednou z nejdůležitějších součástí nefinančního osobního majetku ve většině zemí a v evropských post-tranzitivních ekonomikách zejména, odhaduje tato studie dopad změn v bohatství bydlení na osobní spotřebu v dlouhodobém a krátkodobém horizontu s ohledem na hypotézy trvalého příjmu. Dostupné z: Deskriptory: Evropa střední a východní; bydlení; spotřeba osobní An Empirical Analysis of Welfare Dependence in the Czech Republic.[Empirická analýza závislosti na sociálních dávkách v České republice.] / GUZI, Martin In: Finance a úvěr. - Roč.64, č. 5 (2014), s : -lit. Obsahem této práce je empiricky ověřit, zda potenciální brzdící účinky českého systému sociálního zabezpečení ovlivnily pracovními toky z nezaměstnanosti do zaměstnání v období Kombinací jednotlivých údajů z VŠPS a šetření příjmů českých domácností analýza zkoumá rozdíl mezi dostupnými sociálními dávkami a čistým příjmem domácnosti, když je člověk zaměstnán. Odhady naznačují, že jedinci, kteří dostávají relativně vyšší sociální dávky, zůstávají s vyšší pravděpodobností nezaměstnaní a ukazuje se, že nejvíce zasaženými skupinami jsou ty s nízkým vzděláním a dlouhým obdobím nezaměstnanosti. Příspěvek potvrzuje, že úroveň a přetrvávání nezaměstnanosti v po roce 2000 lze částečně přičíst národní úrovni sociální podpory, která představuje sociální past pro některé jednotlivce. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. sociální; příjmy sociální; domácnosti; nezaměstnanost; minimum; mzdy; poměr náhradový mezinárodní Satisfying of Needs and Immanent Market Incompetencies.[Uspokojování potřeb a imanentní neschopnost trhu.] / MAIALEH, Robin In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Autor se snaží definovat příčiny selhání trhu v uspokojování základních lidských potřeb v globálním měřítku a nastiňuje způsob, jak překonat uvedené problémy. Dostupné z: Deskriptory: Mezinárodní; chudoba; ukazatele; ekonomika; situace ekonomická 10

11 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY SIG: uložené 1768 ; EU Náklady práce a vliv jejich výše na příliv přímých zahraničních investic do. /PÍCL, Michal - FRANČE, Václav - PAULUS, Michal - ŠTÍPEK, Vladimír - ČERNÝ, Jan Praha: Úřad vlády České republiky, s., lit., obr., tab.- ISBN V současné době se opět otevírá diskuze o tom, že konkurenceschopnost České republiky podkopávají vysoké tuzemské vedlejší náklady práce, a to především sociální odvody. Ty jsou skutečně čtvrté nejvyšší v zemích OECD - ovšem celkové náklady práce u nás výrazně snižují nízké mzdy, takže v rámci evropské unie jsou náklady práce v České republice desáté nejnižší. Studie chce doložit, že případné snížení nepřímých nákladů práce v České republice by mělo pro firmy dopad jen velmi nízký, zato veřejné rozpočty by přišly o značné sumy peněz. Českým problémem je spíše nízká produktivita práce v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU. Dostupné z: (puklikováno: ) Deskriptory: ; EU; náklady práce; definice; daně; produktivita práce; statistika ; EU Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice - výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce. / KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 2-8.: -lit. Osoby se zdravotním postižením (dále OZP) čelí řadě překážek při uplatnění na trhu práce. Systém podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob by byl efektivnější, pokud by byly vyřešeny nedostatky v oblasti přiznávání invalidního důchodu a přiblížení definice OZP potřebám trhu práce. Prioritním cílem systému podpory zaměstnávání těchto osob by mělo být jejich umístění do zaměstnání na nechráněném trhu práce. V byl vytvořen rámec podpory zaměstnávání OZP, který má sice svoje funkční omezení, disponuje však mnohými osvědčenými a dostupnými nástroji, jež jsou současně srovnatelné s nástroji uplatňovanými v zahraniční. Z tohoto hlediska tak není nezbytné v České republice zavádět do praxe nové nástroje a nová opatření, ale spíše vhodněji využívat již existující nástroje. Zahraniční zkušenosti ukazují, že zásadní vliv na vytváření celkového systému podpory zaměstnávaní OZP mají, vedle celkového chápání a nastavení systému přiznávání a podpory invalidity ve společnosti, úroveň poradenské a informační podpory OZP a zaměstnavatelů a regionální spolupráce hlavních aktérů působících v dané oblasti. Deskriptory: ; EU; postižení; politika zaměstnanosti; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; trh práce; VÚPSV SR Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce v SR: súčasný stav a výzvy. / Ondrušová, Darina - Kešelová, Daniela In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Příspěvek je věnovaný rozboru aktuálních otázek podpory zaměstnávání OZP na Slovensku, identifikovaných v rámci čtyř odborných akcí na dané téma v r Na základě dostupných výzkumných poznatků a statistických údajů prezentuje celkový stav zaměstnanosti OZP, indikuje současné výzvy v chráněném a podporovaném zaměstnávání v kontextu aktivních opatření na trhu práce, včetně otázek souvisejících se stimulací zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP, a poukazuje na důležitost přípravy pro trh práce v systému formálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Deskriptory: SR; postižení; práce chráněná; politika zaměstnanosti; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik 11

12 EU Evropa USA nedohání. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.4, č. 10 (2014), s. 16.:obr. Rozdíl v produktivitě práce americké ekonomiky a hospodářství EU se prohloubil. Dostupné z: Deskriptory: EU; USA; produktivita práce; statistika Podniky si více konkurují při hledání zaměstnanců. / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.4, č. 10 (2014), s :obr., tab. Ekonomické oživení se projevuje nárůstem počtu volných pracovních míst, klesající nezaměstnaností a zrychlujícími mzdami. Dosstupné z: Deskriptory: ; zaměstnanost; příležitosti pracovní; mzdy; diferenciace; mzda minimální; statistika Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v České republice. / ČEJKA, Robin - VNOUČKOVÁ, Lucie In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Politika zaměstnanosti je v současné době velmi diskutovaným tématem. Z tohoto důvodu se článek zaměřuje na současný stav dané problematiky. Článek postupně rozebírá a uvádí náklady na politiku zaměstnanosti z několika pohledů. Je provedeno krátké srovnání se systémy okolních zemí, které lze relevantně srovnat se systémem používaným v. Dále je pozornost věnována aktivní politice zaměstnanosti, jejímu hlavnímu zaměření a vývoji, kterým prošla a trendům, kterým podléhá. Je diskutována aktuální podpora v nezaměstnanosti i její vývoj v posledních letech včetně faktorů, které jej ovlivnily. Další kapitoly se věnují dílčím i celkovým nákladům na příspěvky v nezaměstnanosti a vývoji výdajů na dávky v nezaměstnanosti. Dostupné z: Deskriptory: ; EU; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti; dávky; poměr náhradový; výdaje Uplatnění absolventů středoškolského vzdělání na trhu práce. / BROKOVÁ, Ramona In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Dostupné z: Deskriptory: ; trh práce; absolventi; absolventi SŠ; kvalifikace odborná; nezaměstnanost; vzdělání dosažené; mzdy Problém "public-private pay gap" v České republice. / PICKA, Jakub In: Politická ekonomie. - Roč.62, č. 5 (2014), s. 66ě-682.:obr.,tab.,-lit. Cílem článku je provést analýzu rozdílu ve výdělku zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru a ověřit hypotézu, že zaměstnanci veřejného sektoru jsou ve výši výdělku ve srovnání se zaměstnanci soukromého sektoru diskriminováni. Jejich případnou diskriminaci pak případně kvantifikovat. Deskriptory: ; zaměstnanci; sektor soukromý; sektor veřejný; mzdy; diskriminace 12

13 Odhad mzdové srážky za mateřství v České republice. / ŽOFKOVÁ, Martina - STROUKAL, Dominik In: Politická ekonomie. - Roč.62, č. 5 (2014), s :tab., -lit. Problematice mzdové srážky za mateřství, tedy fenoménu nižších mezd u žen s dětmi oproti ženám bezdětným, je u nás věnována malá pozornost. Tento ekonomický fenomén je však třeba brát vážně. Práce navazuje na postup měření srážky za mateřství, který je nejčastěji používán v zahraničí, a aplikuje ho data získaná v. Deskriptory: ; matky; děti; zdroje lidské; mzdy; diskriminace pracovní Analysis of the Structure of Job Offers on the Czech labour Market.[Analýza struktury pracovních nabídek na českém trhu práce.] / MARTÍNEK, Tomáš - HANZLÍK, Petr In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza českého trhu práce na základě souhrnných statistických údajů shromážděných prostřednictvím on-demand aplikace. Vzorek pokrývá více než 60% všech pracovních nabídek zveřejněných v České republice. Dostupné z: khanzlik.pdf Deskriptory: ; trh práce; statistika; příležitosti pracovní; vzdělání dosažené; kvalifikace odborná; mzdy Vláda schválila Strategii politiky zaměstnanosti do roku In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 11 (2014), s. 1. Dostupné z: Deskriptory: ; trh práce; politika zaměstnanosti; financování; koncepce budoucí Působnost odborové organizace u zaměstnavatele aneb co může zaměstnavatel chtít prokázat. / VOZÁBOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s K právní úpravě vzniku a působení odborové organizace u zaměstnavatele. Deskriptory: ; odbory; zaměstnavatelé; zákonodárství Přerušení pracovní cesty. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance - nový právní institut zavedený od ( 160 ZP). Deskriptory: ; právo pracovní; náhrady cestovní; podmínky nároku; zákonodárství Rozvržení pracovní doby a nejčastější chyby. / JANECKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Definice pracovní doby a definice směny. Týdenní pracovní doba. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Konto pracovní doby. Pružná pracovní doba. Deskriptory: ; doba pracovní; právo pracovní; definice 13

14 Nárokovost příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Článek je reakcí na změnu rozhodovací činnosti krajských soudů i Nejvyššího správního soudu, která se vztahuje k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 78 zákona o zaměstnanosti), když aktuální judikatura začala tento příspěvek, resp. řízení o tomto příspěvku, považovat za řízení vyloučené ze správního soudnictví. Deskriptory: ; práce-postižení; postižení; zaměstnanost; zákonodárství; řízení soudní; práce chráněná; právo správní; financování PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK Druh práce v různých souvislostech. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Druh práce a pracovní náplň. Kumulovaný druh práce. Druh práce a překážky v práci. Návrat po rodičovské dovolené. Druh práce a převedení na jinou práci. Smluvní mzda. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; podmínky zaměstnání; právo pracovní; návrat do práce; práce-matky Vysoké odchodné a dobré mravy. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2305/2013. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; manažeři; kompenzace; řízení soudní; dohody; morálka Naplnění výpovědního důvodu pro nadbytečnost zaměstnance. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 790/2013. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; pracovníci uvolňovaní; řízení soudní 14

15 OBYVATELSTVO, MIGRACE mezinárodní Délky života ve zdraví. / LANGHAMROVÄ, Jana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Většina zemí světa stárne a stárnout bude i nadále, a to včetně těch zemí, které mají vysoký podíl mladé populace. S demografickým stárnutím jsou spojeny mnohé výzvy, ale také rizika. Lidé se ve vyspělých společnostech dožívají vyššího věku, roste střední délka života. Zda jsou navíc získané roky života prožité ve zdraví, nebo se zvyšujícím se zdravotním postižením a závislostí, je důležité jako informace pro vlády, zdravotní služby, ale také pro jednotlivce. Pro zodpovězení těchto otázek byly prvotně vytvořeny tzv. délky života ve zdraví. Touto problematikou se zabývá například projekt JA:EHLEIS (European Health Life Expectancy Information System), který navazuje na projekty Ehleis ( ), Ehemu ( ) a Euro-Reves ( ). V roce 2007 vytvořila European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU) příručku na podporu porozumění a interpretace zdravých délek života, která je srozumitelná i širší odborné veřejnosti. Všechny výše zmíněné projekty se dlouhodobě zabývají analýzou délek života ve zdraví, strategiemi veřejného zdraví na národní i mezinárodní úrovni a monitorují rozdíly mezi zeměmi. O narůstající důležitosti zkoumání této oblasti zdraví svědčí i fakt, že rok 2012 byl vyhlášen jako Evropský rok aktivního stárnutí (European Year for Active Ageing). Deskriptory: Mezinárodní; demografie; stárnutí; stav zdravotní; statistika Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství? / KREIDL, Martin - MORAVCOVÁ, Lucie In: Sociální studia. - Roč.11, č. 2 (2014), s :tab., -lit. V posledních dekádách došlo v, podobně jako v jiných zemích, k zásadním změnám v rodinném a reprodukčním chování ľ mezi nimi také k poklesu sňatečnosti a odkládání vstupu do manželství. Tyto změny bývají vykládány z perspektivy druhé demografické tranzice, která postuluje, že ve společnosti dochází k posilování hodnot negativně ovlivňujících individuální rozhodnutí vstoupit do manželství. Nicméně vliv hodnotového profilu jednotlivce na vstup do manželství dosud nebyl explicitně modelován. Proto používáme data ze dvou vln šetření Generations and Gender Survey z let 2005 a 2008 a ukazujeme, jaký byl vliv vybraných hodnot (měřených v první vlně panelu) na pozdější vstup do manželství. Nalézáme pouze dílčí potvrzení teorie druhé demografické tranzice (materialismus zvyšuje pravděpodobnost vstupu do manželství u respondentů mimo pracovní trh). Celkově pozorujeme mnohem slabší vliv hodnotových proměnných na vstup do manželství, než jsme podle teorie druhé demografické tranzice očekávali. Dostupné z: anzelstvi_martin_kreidl_lucie_moravcova.pdf Deskriptory: ; manželství; chování demografické 15

16 RŮZNÉ mezinárodní Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce. / Vidovićová, Lucie In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 28. Počátkem července 2014 se uskutečnil již osmnáctý světový kongres Mezinárodní sociologické asociace s titulem "Tváří v tvář nerovnostem ve světě: výzvy pro globální sociologii". Letos se jednání v Jokohamě zúčastnilo přes 6000 sociologů 104 národností. Nejvíce byli zastoupeni japonští kolegové, následováni Američany, Němci a Brity. Česká sociologická obec byla zastoupena osmnácti kolegy, což nás staví na velmi pěkné 41. místo. V rámci asociace funguje 63 menších či větších zájmových skupin s různými tématy. Deskriptory: Mezinárodní; sociologie; demografie; konference; VÚPSV 16

17 ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA EU Should Social Rights Be Included in Interpretations of the Convention by the European Court of Human Rights?[Měla by být sociální práva zahrnuta do výkladu Úmluvy Evropského soudu pro lidská práva?] / DAHLBERG, Maija In: European Journal of Social Security. - Roč.16, č. 3 (2014), s : -lit. Deskriptory: právo SZ; práva lidská; práva sociální; zákonodárství mezinárodní Building the Eco-social State: Do Welfare Regimes Matter?[Budování ekologického sociálního státu: Záleží na vyspělosti sociálního režimu?] / KOCH, Max - FRITZ, Martin In: Journal of Social Policy. - Roč.43, č. 4 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Otazníky nad průsečíkem environmentální a sociální politiky. Ze srovnávacího výzkumu vyplývá, že sociálně demokratické režimy by mohly být v lepší pozici při řešení ochrany životního prostředí než konzervativní nebo liberální režimy. Deskriptory: OECD; stát sociální; ekologie; teorie V. Británie Working on Welfare: Findings from a Qualitative Longitudinal Study Into the Lived Experiences of Welfare Reform in the UK.[Práce na sociálním blahobytu: Poznatky z kvalitativní dlouhodobé studie o zkušenostech s reformou sociálního státu.] /PATRICK, Ruth In: Journal of Social Policy. - Roč.43, č. 4 (2014), s :obr., -lit. Výsledky šetření ( ) mapující zkušenosti lidí s dopady reforem sociálního státu ve Velké Británii. Deskriptory: V. Británie; stát sociální; reforma; politika sociální; ochrana sociální; šetření; výzkum SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Řecko / STRBAN, Grega In: European Journal of Social Security.-Roč.16,č. 3(2014),s Rec. na: The Role of International Social Security Standards: An indepth study through the case of Greece.[Role mezinárodních standardů sociálního zabezpečení: Hloubková analýza případové studie Řecka.] / KORDA, Maria.-Cambridge: Intersentia, s. Vliv mezinárodních standardů sociálního zabezpečení je dokumentován na příkladu vývoje řeckého systému sociálního zabezpečení. Deskriptory: Řecko; zab. sociální; standardy; MOP; harmonizace; vývoj 17

18 EU / CARNEIRO, Maria In: European Journal of Social Security.-Roč.16,č. 3(2014),s Rec. na: Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU.[Normativní vzorce a legislativní vývoj sociální dimenze EU.] / NUMHAUSER- HENNING, Ann - RONNMAR, Mia.-Oxford: Hart Publishing, s. Normativní a právní vývoj sociální dimenze EU se zaměřením na právo v oblasti trhu práce, sociálního zabezpečení a ochrany rodiny v členských zemích EU za posledních 10 let. Kniha představuje inovativní interdisciplinární přístup k analýze práva EU a sociální Evropy. Deskriptory: EU; trh práce; zab. sociální; právo SZ; zákonodárství; standardy; ochrana sociální; soudržnost sociální; právo pracovní; rodina Die Organisation der österreichischen Sozialversicherung.[Organizace rakouského sociálního pojištění.] In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 7-8 (2014), s :obr., tab. v Rakousku. Systém rakouského sociálního pojištění. Hlavní svaz nositelů rakouského sociálního pojištění. Nositelé pojištění v jednotlivých oblastech. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. nemocenské; zab. důchodové; zab. úrazové; pojištění zdravotní; systém; správa; agenda pojišťovací Selbstverwaltung.[Samospráva.] In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 7/8 (2014), s. 341.:obr. v Rakousku. Samospráva. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. nemocenské; zab. důchodové; zab. úrazové; pojištění zdravotní; systém; správa; agenda pojišťovací; vývoj Finanzierung der Sozialversicherung.[Financování sociálního pojištění.] In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 7-8 (2014), s :obr., tab. v Rakousku. Financování sociálního pojištění. Pojistné v jednotlivých oblastech sociálního pojištění. Příspěvkové sazby, vyměřovací základy, nejvyšší vyměřovací základy v r Deskriptory: ; zab. sociální; zab. nemocenské; zab. důchodové; zab. úrazové; reforma; zákonodárství; pojištění zdravotní; systém; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; zaměstnanci; samostatní; zemědělci; úředníci; horníci; dělníci; financování Freiwillige Versicherungen.[Dobrovolná pojištění.] In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 7-8 (2014), s :obr., tab. v Rakousku. Možnosti dobrovolného pojištění v jednotlivých oblastech sociálního pojištění. Deskriptory: ; zab. sociální; zab. nemocenské; zab. důchodové; zab. úrazové; pojištění zdravotní; systém; pojištění dobrovolné; připojištění; doba pojištění; doba započitatelná; pojistné-výše; pojistné; studenti; zaměstnání na zkrácený úvazek; důchod vdovský; důchod sirotčí; důchod doplňkový; pečovatelé; péče o osobu blízkou; pečovatelé 18

19 Pflegegeld.[Přídavek na péči.] In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 7-8 (2014), s :obr., tab. v Rakousku. Přídavek na péči: 7stupňový přídavek, podmínky nároku, výše přídavku, změny potřebnosti péče, započítávání jiných dávek, pobyt v nemocnici nebo v ústavním zařízení. Výhody a služby pro osoby pobírající přídavek na péči. Možnosti důchodového a nemocenského pojištění pro rodinné příslušníky zabezpečující péči. Deskriptory: ; zab. sociální; zákonodárství; systém; pojištění pro případ péče; dávky; podmínky nároku; bezmocnost; výše; postižení; staří; důchodci; nemocní; příspěvek na péči; pečovatelé; péče o osobu blízkou; zab. důchodové; zab. nemocenské Sozialversicherung über die Grenzen.[Sociální pojištění přes hranice.] In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 7-8 (2014), s :tab. v Rakousku. Mezinárodní vztahy v oblasti sociálního pojištění. Bilaterální a multilaterální smlouvy. Smlouva o Evropském hospodářském prostoru/evropské unii. Vztahy s mezinárodními organizacemi. Přehled smluv s jednotlivými zeměmi. Deskriptory: ; zab. sociální; systém; styky mezinárodní; dohody; organizace mezinárodní; EU; integrace evropská Auskunft, Rat und Hilfe. Servicestellen und Ombudsleute.[Informace, rady a pomoc. Úřadovny a ombudsmani.] In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 7-8 (2014), s :tab. v Rakousku. Seznam poradenských a informačních míst, kontakty na ombudsmany. Deskriptory: ; zab. sociální; systém; správa; informace; poradenství; poradenství sociální; seznamy Asie Untergang oder Entwicklung? Eine Studie über die Herausforderungen und die Zukunft der Sozialversicherung in der Republik Korea.[Zánik, nebo rozvoj? Studie o výzvách a budoucnosti sociálního pojištění v Korejské republice.] / KIM, Jin Soo In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 9 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: Asie; zab. sociální; ochrana sociálně-právní; ekonomika; systém; financování; vývoj Zwei Jahre PFIF (Pflegeinformation) - die neue Pflegegeld-Datenbank.[Dva roky PFIF (informace o příspěvku na péči) - nová databáze příspěvků na péči.] / KLEIN, Dunja - GRUBER, Markus In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 10 (2014), s :obr., tab. Stručná informace o systému zabezpečení pro případ péče v Rakousku a staré databázi příspěvků na péči. Nová databáze příspěvků na péči od 1. července 2012: důvody pro její zavedení, realizace, struktura databáze, změny od r Význam databáze a výhled do budoucna. Deskriptory: ; péče; péče dlouhodobá; dávky; informace; pojištění pro případ péče; potřebnost; bezmocnost 19

20 Die neuen Pflegegeldstatsitiken des Hauptverbandes.[Nové statistiky o příspěvku na péči Hlavního svazu rakouských nositelů sociálního pojištění.] / KLEIN, Dunja - SCHMOTZER, Beate In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 10 (2014), s :obr., tab. Deskriptory: ; péče; péče dlouhodobá; dávky; pojištění pro případ péče; potřebnost; bezmocnost; statistika Wichtige Sozialleistungen.[Významné sociální dávky.] / RUDDA, Johannes In: Soziale Sicherheit. - Roč.67, č. 10 (2014), s :obr. Významné změny v sociálním zabezpečení osob samostatně výdělečně činných (živnostníků), které přinesly změny zákona GSVG v r a Podpůrná dávka při dlouhodobé nemoci jako nová povinná dávka nemocenského pojištění podle GSVG. Reforma doplňkového pojištění. Zlepšení pro samostatně výdělečně činné matky. Zmírnění podmínek týkajících se platby pojistného pro mladé podnikatele. Poskytování příspěvků na pojistné na nemocenské a důchodové pojištění v určitých případech v roce Deskriptory: ; zab. sociální; samostatní; zab. nemocenské; zab. doplňkové; reforma; dovolená mateřská-dávky; pojistné Austrálie Income management in Australia: A critical examination of the evidence.[řízení příjmů v Austrálii: Kritické zhodnocení.] / MENDES, Philip - WAUGH, Jacinta - FLYNN, Catherine In: International Journal of Social Welfare. - Roč.23, č. 4 (2014), s : -lit. Studie hodnotí účinnost programu správy příjmů, který byl v Austrálii zaveden za účelem ochrany základních životních potřeb a nákladů na domácnost u příjemců sociálních dávek. Deskriptory: Austrálie; příjmy nízké; skupiny znevýhodněné; rodina problémová; ochrana sociální; projekty; náklady životní; náklady životní-domácnosti; zneužívání dávek DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Řecko; Irsko Increasing Pension Age in Greece and Ireland: A Question of Legitimate Expectations.[Zvyšování důchodového věku v Řecku a Irsku: Otázka legitimního očekávání.] / DEWHURST, Elaine - DILIAGKA, Dafni In: European Journal of Social Security. - Roč.16, č. 3 (2014), s : -lit. Autoři zkoumají legitimitu provedených úprav důchodového věku v Řecku a Irsku v důsledku globální finanční krize. Zabývají se také otázkou zavedení přechodných opatření k tomu, aby důchodci přizpůsobili svou finanční situaci následným změnám důchodových předpisů. Deskriptory: Řecko; Irsko; zab. důchodové; hranice věková; zákonodárství; krize ekonomická; odchod do důchodu 20

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů I. Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat penzijní

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem pramene práva ve formálním slova smyslu Právní předpisy Listina (čl.

Více

Přehled aktuálních úmluv Mezinárodní organizace práce tematické členění MOP s uvedením souvisejících doporučení

Přehled aktuálních úmluv Mezinárodní organizace práce tematické členění MOP s uvedením souvisejících doporučení Přehled aktuálních úmluv Mezinárodní organizace práce tematické členění MOP s uvedením souvisejících doporučení úmluvy ratifikované ČR jsou označeny, doporučení nejsou předmětem ratifikací 1. Svoboda sdružování,

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Parametr důchodového věku v základním systému důchodového zabezpečení situace v ČR a doporučení ze strany EU

Parametr důchodového věku v základním systému důchodového zabezpečení situace v ČR a doporučení ze strany EU Parametr důchodového věku v základním systému důchodového zabezpečení situace v ČR a doporučení ze strany EU Důchodový věk (vývoj zákonné úpravy od roku 1924) - Zavedena flexibilita (např. předčasný a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Trh práce na přelomu. tisíciletí. Magdalena Kotýnková Vysoká škola ekonomická v Praze Trh práce na přelomu tisíciletí Magdalena Kotýnková 2006 OBSAH Předmluva 9 1 Sodálně-politický kontext Evropské unie 13 1.1 Vzájemné působení hospodářské a sociální politiky

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě

Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě Dopady stárnutí populace na zdravotnický systém v ČR a v Evropě PhDr. 23. února 2012 Institut pro veřejnou diskusi, Perspektiva českého zdravotnictví: Jaký vliv má demografický vývoj v ČR na stav zdravotnictví

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Domácí péče a bydlení v datech projektu SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Dlouhodobá stacionární

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více