DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD - PROSINEC 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD - PROSINEC 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LISTOPAD - PROSINEC 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....6 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti....7 Sociální pomoc všeobecné otázky....7 Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy... 8 Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Chudí Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy

4 Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Významný milník sociálního pojištění - Zákon č. 221/1924 Sb. z. a n. / TOMEŠ, Igor In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s : -lit. V sociální politice slavíme v r významné výročí let od přijetí zákona o sociálním pojištění (9. října 1924). Tímto zákonem ČSR dokončila řetěz sociálních reforem, zahájených po skončení 1. světové války a zahájila vývoj moderního sociálního pojištění, které ovlivnilo i vývoj v Evropě. Svým pojetím byl zákon dovršením počáteční etapy vývoje sociálního pojištění na našem území a inspirací pro jiné evropské (např. Řecko) i mimoevropské, např. některé latinskoamerické země. Nevíme však, do jaké míry byl inspirován vývojem sociálního pojištění v jiných evropských zemích1, i když to můžeme předpokládat, protože ČSR aktivně participovala na pracích ILO (MOP). Deskriptory: ; zab. sociální; zákonodárství; reforma; historie mezinárodní Income Redistribution and Socio-economic Development.[Příjmová redistribuce a socioekonomický rozvoj.] / MIKUŠOVÁ-MERIČKOVÁ, Beáta - HALÁSKOVÁ, Renáta In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Výzkumné šetření se zaměřilo na korelaci mezi sociální ochranou (výdaje na politiku rodiny, zajištění stáří a nezaměstnanost) a dosaženou úrovní sociálně-ekonomického rozvoje, vyjádřeného indexem lidského rozvoje (HDI). Deskriptory: Mezinárodní; redistribuce; výdaje sociální; zdroje lidské; vývoj; ukazatele; teorie; HDP; rodina; rozvoj sociální; ochrana sociálně-právní; zaměstnanci; staří; kvalita života DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ mezinárodní Téměř polovina seniorů na Zemi nepobírá penzi. / KAČEROVÁ, Eva In: Statistika a my. - Roč.4, č. 10 (2014), s. 11. MOP vydala na konci září 2014 zprávu, že 48 % z celkového počtu osob v důchodovém věku nepobírá žádnou penzi a mnozí ze zbývajících 52 %, kteří důchod dostávají, nepovažují jeho výši za dostatečnou. Dostupné z: Deskriptory: Mezinárodní; důchodci; příjmy; důchody; zab. důchodové; hranice věková; MOP Nové parametry sociálního pojištění pro rok / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s :tab. Stanovení nových parametrů v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Deskriptory: ; zab. důchodové; základ vyměřovací; důchody-zvýšení; samostatní; zab. nemocenské; pojistné 5

6 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ The Factors Influencing Economic Efficiency of the Hospital Bed Care in Terms of Regional Allowance Organizations.[Faktory ovlivňující ekonomickou efektivitu nemocniční lůžkové péče, pokud jde o regionální příspěvkové organizace.] / VAŇKOVÁ, Ivana - VRABKOVÁ, Iveta In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Deskriptory: ; péče zdravotní; nemocnice; výzkum; modelování; teorie; financování Nové parametry sociálního pojištění pro rok / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s :tab. Stanovení nových parametrů v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Deskriptory: ; zab. důchodové; základ vyměřovací; důchody-zvýšení; samostatní; zab. nemocenské; pojistné Zdravotní pojištění - oznamovací povinnosti při ukončení zaměstnání. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; ukončení zaměstnání Vyúčtování zaslané zaměstnavateli zdravotní pojišťovnou. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; správa; kontrola Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. lednu / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; mzda minimální; zvýšení; základ vyměřovací; pojistné-výše DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ K důvodům požadovaného zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození vícerčat. / VÍTKOVÁ RULÍKOVÁ, Klára In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 27.:tab. V současné době připadá na jednu rodinu 1,4 dítěte, což je z demografického hlediska a dalšího vývoje společnosti alarmující skutečnost. Při zhruba sto tisících porodech ročně se vyskytnou jedna dvojčata na 80 porodů, tedy se ročně v narodí přibližně 1250 dvojčat, což už není úplně bezvýznamný počet. Díky asistované reprodukci, hormonální léčbě a hormonální antikoncepci se jejich počet stále zvyšuje. Deskriptory: ; podpora sociální; rodina; děti; příspěvek rodičovský 6

7 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v České republice. / ČEJKA, Robin - VNOUČKOVÁ, Lucie In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Politika zaměstnanosti je v současné době velmi diskutovaným tématem. Z tohoto důvodu se článek zaměřuje na současný stav dané problematiky. Článek postupně rozebírá a uvádí náklady na politiku zaměstnanosti z několika pohledů. Je provedeno krátké srovnání se systémy okolních zemí, které lze relevantně srovnat se systémem používaným v. Dále je pozornost věnována aktivní politice zaměstnanosti, jejímu hlavnímu zaměření a vývoji, kterým prošla a trendům, kterým podléhá. Je diskutována aktuální podpora v nezaměstnanosti i její vývoj v posledních letech včetně faktorů, které jej ovlivnily. Další kapitoly se věnují dílčím i celkovým nákladům na příspěvky v nezaměstnanosti a vývoji výdajů na dávky v nezaměstnanosti. Dostupné z: Deskriptory: ; EU; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti; dávky; poměr náhradový; výdaje SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Slovensko; Comparison of Development of Non-governmental Organizations and the Current State of Their Funding in Sovakia and Austria.[Srovnání vývoje nevládních organizací a současný stav jejich financování na Slovensku a v Rakousku.] / SVIDROŇO- VÁ, Mária - VACEKOVÁ, Gabriela In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Dostupné z: vasvidronova.pdf Deskriptory: SR; ; činnost dobrovolná; organizace; organizace neziskové; financování Možnosti dosahování oborových zájmů sociální práce v organizacích zaměstnávajících sociální pracovníky. / BALÁŽ, Roman In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 3 (2014), s Jak mohou podle relevantní literatury sociální pracovníci dosáhnout vybraného prvku oborových zájmů sociální práce v jejich zaměstnavatelských organizacích. Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální; pracovníci sociální SR Terénna sociálna práca na Slovensku. / ROSOVÁ, Dana In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.14, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Mapování úrovně spokojenosti se současným způsobem fungování terénní sociální práce na Slovensku, nedostatky a omezení při vykonávání této práce a doporučení pro její zkvalitnění do budoucna. Deskriptory: SR; pracovníci sociální; streetwork; výzkum 7

8 Jak se bránit při nespokojenosti s poskytnutím sociální služby. / MACH, Petr - ČIBEROVÁ, Hana - JANECKOVÁ, Eva In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 11 (2014), s Deskriptory: ; služby sociální; kvalita POSTIŽENÍ OBČANÉ ; EU Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice - výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce. / KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 2-8.: -lit. Osoby se zdravotním postižením (dále OZP) čelí řadě překážek při uplatnění na trhu práce. Systém podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob by byl efektivnější, pokud by byly vyřešeny nedostatky v oblasti přiznávání invalidního důchodu a přiblížení definice OZP potřebám trhu práce. Prioritním cílem systému podpory zaměstnávání těchto osob by mělo být jejich umístění do zaměstnání na nechráněném trhu práce. V byl vytvořen rámec podpory zaměstnávání OZP, který má sice svoje funkční omezení, disponuje však mnohými osvědčenými a dostupnými nástroji, jež jsou současně srovnatelné s nástroji uplatňovanými v zahraniční. Z tohoto hlediska tak není nezbytné v České republice zavádět do praxe nové nástroje a nová opatření, ale spíše vhodněji využívat již existující nástroje. Zahraniční zkušenosti ukazují, že zásadní vliv na vytváření celkového systému podpory zaměstnávaní OZP mají, vedle celkového chápání a nastavení systému přiznávání a podpory invalidity ve společnosti, úroveň poradenské a informační podpory OZP a zaměstnavatelů a regionální spolupráce hlavních aktérů působících v dané oblasti. Deskriptory: ; EU; postižení; politika zaměstnanosti; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; trh práce; VÚPSV PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY Mezigenerační finanční transfery v kontextu : Čím je ovlivněna finanční pomoc plynoucí od rodičů k dospělým dětem? / HUBATKOVÁ, Barbora In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s :tab., -lit. Navzdory argumentům předpovídajícím vytěsnění rodinných transferů transfery veřejnými je mezigenerační solidarita v Evropě stále silná. Většina peněžních transferů přitom plyne od starších generací k mladším, zejména od rodičů k dospělým potomkům. V českém kontextu byla mezigeneračním vztahům a mezigenerační pomoci věnována značná pozornost, i přes tento zájem nebylo však téma mezigeneračních finančních transferů směřujících od rodičů prozatím výrazněji prozkoumáno. Úkolem tohoto textu je tedy zejména jistá explorace tohoto fenoménu v českých podmínkách. Deskriptory: ; rodina; solidarita; pomoc sociální v rodině 8

9 K důvodům požadovaného zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození vícerčat. / VÍTKOVÁ RULÍKOVÁ, Klára In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 27.:tab. V současné době připadá na jednu rodinu 1,4 dítěte, což je z demografického hlediska a dalšího vývoje společnosti alarmující skutečnost. Při zhruba sto tisících porodech ročně se vyskytnou jedna dvojčata na 80 porodů, tedy se ročně v narodí přibližně 1250 dvojčat, což už není úplně bezvýznamný počet. Díky asistované reprodukci, hormonální léčbě a hormonální antikoncepci se jejich počet stále zvyšuje. Deskriptory: ; podpora sociální; rodina; děti; příspěvek rodičovský Prevence proti mezinárodním rodičovským únosům dětí a záruky v případě rozhodnutí o navrácvení dítěte do země obvyklého bydliště (2.). / ROGALEWICZOVÁ, Romana In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 9 (2014), Pokrač. s. 6-8.: -lit. Deskriptory: ; děti ohrožené; rodina problémová; Mezinárodní K umísťování chovanců do ústavu soudem a jejich přemísťování do jiného ústavního zařízení. / KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 9 (2014), s : -lit. Deskriptory: ; děti ohrožené; rodina problémová; děti týrané; děti; ústavy; právo občanské; výchova mimo vlastní rodinu; děti opuštěné Úvaha nad nálezem Ústavního soudu ke střídavé výchově a jeho významem pro soudní praxi. Nález ÚS I. ÚS 2482/13 ze dne 26. května / KAISEROVÁ, Veronika In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 10 (2014), s Deskriptory: ; rozvody; rodina neúplná; manželství; rodičovství Takzvané svěřenectví versus pěstounská péče v novém soukromém právu. /KŘÍSTEK, Adam In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 11 (2014), 1-7.: -lit. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; péče náhradní rodinná; péče pěstounská; právo občanské; děti ohrožené; děti opuštěné; děti; ústavy; dávky pěstounské péče; zákonodárství; vývoj; právo občanské mezinárodní Rodina a ekonomická analýza práva. / FRYŠTENSKÁ, Marcela In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 11 (2014), s : -lit. Rodina z pohledu ekonomické analýzy práva. Rodina jako instituce zodpovědná za značnou část ekonomických aktivit. Vliv rodiny na ekonomické prostředí a obráceně. Analýza příčin poklesu porodnosti. Efektivita státních intervenci do rodiny. Deskriptory: Mezinárodní; rodina; rodičovství; manželství; porodnost; ekonomika; právo; děti 9

10 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY Evropa střední a východní Housing Wealth Effect on Personal Consumption: Empirical Evidence from European Post-Transition Economies.[Efekt bohatství bydlení na osobní spotřebu: Empirické poznatky z evropských post-tranzitivních ekonomik.] / ČEH ČASNI, Anita In: Finance a úvěr. - Roč.64, č. 5 (2014), s :tab., -lit. Vzhledem k tomu, že bydlení je jednou z nejdůležitějších součástí nefinančního osobního majetku ve většině zemí a v evropských post-tranzitivních ekonomikách zejména, odhaduje tato studie dopad změn v bohatství bydlení na osobní spotřebu v dlouhodobém a krátkodobém horizontu s ohledem na hypotézy trvalého příjmu. Dostupné z: Deskriptory: Evropa střední a východní; bydlení; spotřeba osobní An Empirical Analysis of Welfare Dependence in the Czech Republic.[Empirická analýza závislosti na sociálních dávkách v České republice.] / GUZI, Martin In: Finance a úvěr. - Roč.64, č. 5 (2014), s : -lit. Obsahem této práce je empiricky ověřit, zda potenciální brzdící účinky českého systému sociálního zabezpečení ovlivnily pracovními toky z nezaměstnanosti do zaměstnání v období Kombinací jednotlivých údajů z VŠPS a šetření příjmů českých domácností analýza zkoumá rozdíl mezi dostupnými sociálními dávkami a čistým příjmem domácnosti, když je člověk zaměstnán. Odhady naznačují, že jedinci, kteří dostávají relativně vyšší sociální dávky, zůstávají s vyšší pravděpodobností nezaměstnaní a ukazuje se, že nejvíce zasaženými skupinami jsou ty s nízkým vzděláním a dlouhým obdobím nezaměstnanosti. Příspěvek potvrzuje, že úroveň a přetrvávání nezaměstnanosti v po roce 2000 lze částečně přičíst národní úrovni sociální podpory, která představuje sociální past pro některé jednotlivce. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. sociální; příjmy sociální; domácnosti; nezaměstnanost; minimum; mzdy; poměr náhradový mezinárodní Satisfying of Needs and Immanent Market Incompetencies.[Uspokojování potřeb a imanentní neschopnost trhu.] / MAIALEH, Robin In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 2 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Autor se snaží definovat příčiny selhání trhu v uspokojování základních lidských potřeb v globálním měřítku a nastiňuje způsob, jak překonat uvedené problémy. Dostupné z: Deskriptory: Mezinárodní; chudoba; ukazatele; ekonomika; situace ekonomická 10

11 PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY SIG: uložené 1768 ; EU Náklady práce a vliv jejich výše na příliv přímých zahraničních investic do. /PÍCL, Michal - FRANČE, Václav - PAULUS, Michal - ŠTÍPEK, Vladimír - ČERNÝ, Jan Praha: Úřad vlády České republiky, s., lit., obr., tab.- ISBN V současné době se opět otevírá diskuze o tom, že konkurenceschopnost České republiky podkopávají vysoké tuzemské vedlejší náklady práce, a to především sociální odvody. Ty jsou skutečně čtvrté nejvyšší v zemích OECD - ovšem celkové náklady práce u nás výrazně snižují nízké mzdy, takže v rámci evropské unie jsou náklady práce v České republice desáté nejnižší. Studie chce doložit, že případné snížení nepřímých nákladů práce v České republice by mělo pro firmy dopad jen velmi nízký, zato veřejné rozpočty by přišly o značné sumy peněz. Českým problémem je spíše nízká produktivita práce v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU. Dostupné z: (puklikováno: ) Deskriptory: ; EU; náklady práce; definice; daně; produktivita práce; statistika ; EU Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice - výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce. / KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 2-8.: -lit. Osoby se zdravotním postižením (dále OZP) čelí řadě překážek při uplatnění na trhu práce. Systém podpory zaměstnávání zdravotně postižených osob by byl efektivnější, pokud by byly vyřešeny nedostatky v oblasti přiznávání invalidního důchodu a přiblížení definice OZP potřebám trhu práce. Prioritním cílem systému podpory zaměstnávání těchto osob by mělo být jejich umístění do zaměstnání na nechráněném trhu práce. V byl vytvořen rámec podpory zaměstnávání OZP, který má sice svoje funkční omezení, disponuje však mnohými osvědčenými a dostupnými nástroji, jež jsou současně srovnatelné s nástroji uplatňovanými v zahraniční. Z tohoto hlediska tak není nezbytné v České republice zavádět do praxe nové nástroje a nová opatření, ale spíše vhodněji využívat již existující nástroje. Zahraniční zkušenosti ukazují, že zásadní vliv na vytváření celkového systému podpory zaměstnávaní OZP mají, vedle celkového chápání a nastavení systému přiznávání a podpory invalidity ve společnosti, úroveň poradenské a informační podpory OZP a zaměstnavatelů a regionální spolupráce hlavních aktérů působících v dané oblasti. Deskriptory: ; EU; postižení; politika zaměstnanosti; rehabilitace pracovní; integrace; zaměstnávání podporované; práce chráněná; trh práce; VÚPSV SR Postavenie osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce v SR: súčasný stav a výzvy. / Ondrušová, Darina - Kešelová, Daniela In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Příspěvek je věnovaný rozboru aktuálních otázek podpory zaměstnávání OZP na Slovensku, identifikovaných v rámci čtyř odborných akcí na dané téma v r Na základě dostupných výzkumných poznatků a statistických údajů prezentuje celkový stav zaměstnanosti OZP, indikuje současné výzvy v chráněném a podporovaném zaměstnávání v kontextu aktivních opatření na trhu práce, včetně otázek souvisejících se stimulací zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP, a poukazuje na důležitost přípravy pro trh práce v systému formálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Deskriptory: SR; postižení; práce chráněná; politika zaměstnanosti; zaměstnávání podporované; vzdělávání-výcvik 11

12 EU Evropa USA nedohání. / DUBSKÁ, Drahomíra In: Statistika a my. - Roč.4, č. 10 (2014), s. 16.:obr. Rozdíl v produktivitě práce americké ekonomiky a hospodářství EU se prohloubil. Dostupné z: Deskriptory: EU; USA; produktivita práce; statistika Podniky si více konkurují při hledání zaměstnanců. / HOLÝ, Dalibor In: Statistika a my. - Roč.4, č. 10 (2014), s :obr., tab. Ekonomické oživení se projevuje nárůstem počtu volných pracovních míst, klesající nezaměstnaností a zrychlujícími mzdami. Dosstupné z: Deskriptory: ; zaměstnanost; příležitosti pracovní; mzdy; diferenciace; mzda minimální; statistika Politika zaměstnanosti a náklady nezaměstnanosti v České republice. / ČEJKA, Robin - VNOUČKOVÁ, Lucie In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Politika zaměstnanosti je v současné době velmi diskutovaným tématem. Z tohoto důvodu se článek zaměřuje na současný stav dané problematiky. Článek postupně rozebírá a uvádí náklady na politiku zaměstnanosti z několika pohledů. Je provedeno krátké srovnání se systémy okolních zemí, které lze relevantně srovnat se systémem používaným v. Dále je pozornost věnována aktivní politice zaměstnanosti, jejímu hlavnímu zaměření a vývoji, kterým prošla a trendům, kterým podléhá. Je diskutována aktuální podpora v nezaměstnanosti i její vývoj v posledních letech včetně faktorů, které jej ovlivnily. Další kapitoly se věnují dílčím i celkovým nákladům na příspěvky v nezaměstnanosti a vývoji výdajů na dávky v nezaměstnanosti. Dostupné z: Deskriptory: ; EU; nezaměstnanost; politika zaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti; dávky; poměr náhradový; výdaje Uplatnění absolventů středoškolského vzdělání na trhu práce. / BROKOVÁ, Ramona In: Scientia et Societas. - Roč.10, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Dostupné z: Deskriptory: ; trh práce; absolventi; absolventi SŠ; kvalifikace odborná; nezaměstnanost; vzdělání dosažené; mzdy Problém "public-private pay gap" v České republice. / PICKA, Jakub In: Politická ekonomie. - Roč.62, č. 5 (2014), s. 66ě-682.:obr.,tab.,-lit. Cílem článku je provést analýzu rozdílu ve výdělku zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru a ověřit hypotézu, že zaměstnanci veřejného sektoru jsou ve výši výdělku ve srovnání se zaměstnanci soukromého sektoru diskriminováni. Jejich případnou diskriminaci pak případně kvantifikovat. Deskriptory: ; zaměstnanci; sektor soukromý; sektor veřejný; mzdy; diskriminace 12

13 Odhad mzdové srážky za mateřství v České republice. / ŽOFKOVÁ, Martina - STROUKAL, Dominik In: Politická ekonomie. - Roč.62, č. 5 (2014), s :tab., -lit. Problematice mzdové srážky za mateřství, tedy fenoménu nižších mezd u žen s dětmi oproti ženám bezdětným, je u nás věnována malá pozornost. Tento ekonomický fenomén je však třeba brát vážně. Práce navazuje na postup měření srážky za mateřství, který je nejčastěji používán v zahraničí, a aplikuje ho data získaná v. Deskriptory: ; matky; děti; zdroje lidské; mzdy; diskriminace pracovní Analysis of the Structure of Job Offers on the Czech labour Market.[Analýza struktury pracovních nabídek na českém trhu práce.] / MARTÍNEK, Tomáš - HANZLÍK, Petr In: Národohospodářský obzor. - Roč.14, č. 3 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Analýza českého trhu práce na základě souhrnných statistických údajů shromážděných prostřednictvím on-demand aplikace. Vzorek pokrývá více než 60% všech pracovních nabídek zveřejněných v České republice. Dostupné z: khanzlik.pdf Deskriptory: ; trh práce; statistika; příležitosti pracovní; vzdělání dosažené; kvalifikace odborná; mzdy Vláda schválila Strategii politiky zaměstnanosti do roku In: Práce a sociální politika. - Roč.11, č. 11 (2014), s. 1. Dostupné z: Deskriptory: ; trh práce; politika zaměstnanosti; financování; koncepce budoucí Působnost odborové organizace u zaměstnavatele aneb co může zaměstnavatel chtít prokázat. / VOZÁBOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s K právní úpravě vzniku a působení odborové organizace u zaměstnavatele. Deskriptory: ; odbory; zaměstnavatelé; zákonodárství Přerušení pracovní cesty. / SALAČOVÁ, Marie In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance - nový právní institut zavedený od ( 160 ZP). Deskriptory: ; právo pracovní; náhrady cestovní; podmínky nároku; zákonodárství Rozvržení pracovní doby a nejčastější chyby. / JANECKOVÁ, Eva In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Definice pracovní doby a definice směny. Týdenní pracovní doba. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Konto pracovní doby. Pružná pracovní doba. Deskriptory: ; doba pracovní; právo pracovní; definice 13

14 Nárokovost příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Článek je reakcí na změnu rozhodovací činnosti krajských soudů i Nejvyššího správního soudu, která se vztahuje k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ( 78 zákona o zaměstnanosti), když aktuální judikatura začala tento příspěvek, resp. řízení o tomto příspěvku, považovat za řízení vyloučené ze správního soudnictví. Deskriptory: ; práce-postižení; postižení; zaměstnanost; zákonodárství; řízení soudní; práce chráněná; právo správní; financování PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK Druh práce v různých souvislostech. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Druh práce a pracovní náplň. Kumulovaný druh práce. Druh práce a překážky v práci. Návrat po rodičovské dovolené. Druh práce a převedení na jinou práci. Smluvní mzda. Deskriptory: ; poměr pracovní; dohody; podmínky zaměstnání; právo pracovní; návrat do práce; práce-matky Vysoké odchodné a dobré mravy. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 2305/2013. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; manažeři; kompenzace; řízení soudní; dohody; morálka Naplnění výpovědního důvodu pro nadbytečnost zaměstnance. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 11 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 790/2013. Deskriptory: ; ukončení zaměstnání; pracovníci uvolňovaní; řízení soudní 14

15 OBYVATELSTVO, MIGRACE mezinárodní Délky života ve zdraví. / LANGHAMROVÄ, Jana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Většina zemí světa stárne a stárnout bude i nadále, a to včetně těch zemí, které mají vysoký podíl mladé populace. S demografickým stárnutím jsou spojeny mnohé výzvy, ale také rizika. Lidé se ve vyspělých společnostech dožívají vyššího věku, roste střední délka života. Zda jsou navíc získané roky života prožité ve zdraví, nebo se zvyšujícím se zdravotním postižením a závislostí, je důležité jako informace pro vlády, zdravotní služby, ale také pro jednotlivce. Pro zodpovězení těchto otázek byly prvotně vytvořeny tzv. délky života ve zdraví. Touto problematikou se zabývá například projekt JA:EHLEIS (European Health Life Expectancy Information System), který navazuje na projekty Ehleis ( ), Ehemu ( ) a Euro-Reves ( ). V roce 2007 vytvořila European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU) příručku na podporu porozumění a interpretace zdravých délek života, která je srozumitelná i širší odborné veřejnosti. Všechny výše zmíněné projekty se dlouhodobě zabývají analýzou délek života ve zdraví, strategiemi veřejného zdraví na národní i mezinárodní úrovni a monitorují rozdíly mezi zeměmi. O narůstající důležitosti zkoumání této oblasti zdraví svědčí i fakt, že rok 2012 byl vyhlášen jako Evropský rok aktivního stárnutí (European Year for Active Ageing). Deskriptory: Mezinárodní; demografie; stárnutí; stav zdravotní; statistika Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství? / KREIDL, Martin - MORAVCOVÁ, Lucie In: Sociální studia. - Roč.11, č. 2 (2014), s :tab., -lit. V posledních dekádách došlo v, podobně jako v jiných zemích, k zásadním změnám v rodinném a reprodukčním chování ľ mezi nimi také k poklesu sňatečnosti a odkládání vstupu do manželství. Tyto změny bývají vykládány z perspektivy druhé demografické tranzice, která postuluje, že ve společnosti dochází k posilování hodnot negativně ovlivňujících individuální rozhodnutí vstoupit do manželství. Nicméně vliv hodnotového profilu jednotlivce na vstup do manželství dosud nebyl explicitně modelován. Proto používáme data ze dvou vln šetření Generations and Gender Survey z let 2005 a 2008 a ukazujeme, jaký byl vliv vybraných hodnot (měřených v první vlně panelu) na pozdější vstup do manželství. Nalézáme pouze dílčí potvrzení teorie druhé demografické tranzice (materialismus zvyšuje pravděpodobnost vstupu do manželství u respondentů mimo pracovní trh). Celkově pozorujeme mnohem slabší vliv hodnotových proměnných na vstup do manželství, než jsme podle teorie druhé demografické tranzice očekávali. Dostupné z: anzelstvi_martin_kreidl_lucie_moravcova.pdf Deskriptory: ; manželství; chování demografické 15

16 RŮZNÉ mezinárodní Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce. / Vidovićová, Lucie In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.8, č. 5 (2014), s. 28. Počátkem července 2014 se uskutečnil již osmnáctý světový kongres Mezinárodní sociologické asociace s titulem "Tváří v tvář nerovnostem ve světě: výzvy pro globální sociologii". Letos se jednání v Jokohamě zúčastnilo přes 6000 sociologů 104 národností. Nejvíce byli zastoupeni japonští kolegové, následováni Američany, Němci a Brity. Česká sociologická obec byla zastoupena osmnácti kolegy, což nás staví na velmi pěkné 41. místo. V rámci asociace funguje 63 menších či větších zájmových skupin s různými tématy. Deskriptory: Mezinárodní; sociologie; demografie; konference; VÚPSV 16

17 ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA EU Should Social Rights Be Included in Interpretations of the Convention by the European Court of Human Rights?[Měla by být sociální práva zahrnuta do výkladu Úmluvy Evropského soudu pro lidská práva?] / DAHLBERG, Maija In: European Journal of Social Security. - Roč.16, č. 3 (2014), s : -lit. Deskriptory: právo SZ; práva lidská; práva sociální; zákonodárství mezinárodní Building the Eco-social State: Do Welfare Regimes Matter?[Budování ekologického sociálního státu: Záleží na vyspělosti sociálního režimu?] / KOCH, Max - FRITZ, Martin In: Journal of Social Policy. - Roč.43, č. 4 (2014), s :obr.,tab.,-lit. Otazníky nad průsečíkem environmentální a sociální politiky. Ze srovnávacího výzkumu vyplývá, že sociálně demokratické režimy by mohly být v lepší pozici při řešení ochrany životního prostředí než konzervativní nebo liberální režimy. Deskriptory: OECD; stát sociální; ekologie; teorie V. Británie Working on Welfare: Findings from a Qualitative Longitudinal Study Into the Lived Experiences of Welfare Reform in the UK.[Práce na sociálním blahobytu: Poznatky z kvalitativní dlouhodobé studie o zkušenostech s reformou sociálního státu.] /PATRICK, Ruth In: Journal of Social Policy. - Roč.43, č. 4 (2014), s :obr., -lit. Výsledky šetření ( ) mapující zkušenosti lidí s dopady reforem sociálního státu ve Velké Británii. Deskriptory: V. Británie; stát sociální; reforma; politika sociální; ochrana sociální; šetření; výzkum SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Řecko / STRBAN, Grega In: European Journal of Social Security.-Roč.16,č. 3(2014),s Rec. na: The Role of International Social Security Standards: An indepth study through the case of Greece.[Role mezinárodních standardů sociálního zabezpečení: Hloubková analýza případové studie Řecka.] / KORDA, Maria.-Cambridge: Intersentia, s. Vliv mezinárodních standardů sociálního zabezpečení je dokumentován na příkladu vývoje řeckého systému sociálního zabezpečení. Deskriptory: Řecko; zab. sociální; standardy; MOP; harmonizace; vývoj 17

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky...

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

Česká důchodová reforma

Česká důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Česká důchodová reforma Bakalářská práce Autor: Martina Kubištová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster,

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více