Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 82 zástupců SA z 156 pozvaných, tj. 71 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny 2013, přepočty úhrad za užívání bytů od Opravy bytového fondu 6. Rozdělovače topných nákladů 7. Různé: nová legislativa, průkazy energetické náročnosti budovy, stanovy družstva - volební obvody, stanovy SVJ 8. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil Ing. Zdeněk Veškrna, ředitel družstva. Přivítal přítomné zástupce SVJ. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč za rok 2013 Povinný audit prováděl Ing. Zdeněk Jaroš, auditor č. oprávnění Audit proběhl v prosinci 2013 a březnu Audit hospodaření byl ukončen dne , nebyly zjištěny nedostatky. Hospodaření družstva k Plánovaný zisk za družstvo ,00 Kč Skutečnost před zdaněním ,19 Kč Daň z příjmů právnických osob ,00 Kč Zisk po zdanění ,19 Kč K bodu 3: Stavy DZ (dříve DPZ), pohledávky v Kč 3.1 Hospodaření společenství vlastníků jednotek - Průběžná kontrola dokladů zástupci SVJ, inventarizace závazků a pohledávek - Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (všechna SVJ) - do Vyúčtování daně vybírané srážkou (SVJ, kde byla srážková daň z dohod o provedení práce) do Zdravotní pojišťovny - měsíční přehledy u těch SVJ, kde jsou funkcionářské odměny (i když není vyplacena) - Vypracování účetní závěrky (výkaz zisku a ztrát, rozvaha) v termínu do podpisy za SVJ - Vyhotovení daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob - Vypracování a předání zprávy o hospodaření (pro schůzi shromáždění SVJ) 3.2 Povinnosti SVJ - Projednat zprávu o hospodaření a schválit účetní závěrku na shromáždění - Zveřejnění účetní závěrky elektronicky do sbírky listin na rejstřík společenství zajistní správce - Projednat a schválit plán oprav a rozpočet na příští rok 3.3 Kontrola VZP v roce 2013 byla kontrolována všechna SVJ - Původně přihlášena k platbě zdravotního pojištění všechna SVJ - V případech, kdy si některá SVJ odsouhlasila, že statutární orgány vykonávají činnost bezplatně a vlastníci mohou být odměňováni za práci pro SVJ dle zákoníku práce, byla uvedená změna ze strany VZP akceptována bez připomínek. Tato SVJ byla ze zdravotního pojištění odhlášena Upozornění: Při skončení pracovního poměru, kdy bezprostředně nenavazuje nový pracovní poměr nebo evidence na úřadu práce, je plátcem pojistného SVJ (vypočtené z minimální mzdy). Tato skutečnost nastala u tří SVJ, kdy SVJ muselo za statutárního zástupce pojistné doplatit týká se SVJ, kde je vyplácena funkcionářská odměna. 1

2 3.4 Odměny vyplácené v SVJ od Dohoda o provedení práce za práce vykonávané pro SVJ (odměny) do částky ,- Kč - Srážková daň 15 % - nepodává se daňové přiznání Funkcionářské odměny - Vždy zálohová daň (15 % ze superhrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % zaměstnanec, 9 % SVJ) bez ohledu na výši odměny - Povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob (netýká se starobních důchodců, kteří nemají jiný příjem) 3.5 Stavy DPZ - Tvorba a zůstatky v návaznosti na plánované opravy, případně splátky úvěrů - Celkem 77 SVJ s vyřízenými úvěry, výše nesplacených úvěrů u SVJ 235 mil. Kč - Všechna SVJ splácí bez problémů, nebyly ze stany financujících bank žádné sankce 3.6 Úvěry - Snížení poplatku za vedení úvěrového účtu u všech úvěrů v ČSOB od na poloviční částku - U SVJ s přijatým úvěrem je nutné dodržovat minimální zůstatek DZ dle úvěrové smlouvy a to u KB a.s. trojnásobek anuitní splátky (v případě nedodržení možné sankce), posunutí záloh a u ČSOB a.s. - blokace finančních prostředků ve výši dvojnásobku anuitní splátky - Dle znění úvěrových smluv dodržovat další podmínky pro čerpání DZ (oznamovací povinnost) 3.7 Roční kontrola plnění podmínek úvěrových smluv - Předkládání účetních výkazů, příjem dotací, změny vlastníků - DZ (rozbor tvorby a čerpání, další investice, revize, drobné opravy) K bodu 4: Vyúčtování topné sezóny 2013, přepočty nájemného od Celkový přehled nákladů Vytápění TUV SV Elektřina Výtahy Vyúčtování bylo předáno na bytové domy Připomínky do: Odeslání přeplatků: Z přeplatků bylo převedeno na nedoplatky nájemného a úhrad od vlastníků 570 tis. Kč. 4.2 Přepočty úhrad od vlastníků k plošné přepočty prováděny nebudou, individuální změny nahlásit do Pravidla pro rozúčtování nákladů služby: Od jsou nově stanovena pravidla zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostoru v domě s byty. Rozúčtování nákladů na dodávku tepla - viz 6 zákona 67/2013 Sb. - dohoda všech vlastníků v domě - pokud se nedohodnou je rozúčtování nákladů provedeno dle vyhl. 372/2001 Sb. a to: - nejsou-li nainstalovány RTN - podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu - jsou-li nainstalovány RTN - rozdělením na základní a spotřební složku - základní složka % - dle plochy - spotřební složka % - dle korigované hodnoty (spotřebních dílků) Rozúčtování nákladů na centralizované poskytování teplé vody - viz 6 zákona 67/2013 Sb. - dohoda všech vlastníků v domě - pokud se nedohodnou je rozúčtování nákladů provedeno dle vyhl. 372/2001 Sb., a to u nákladů na ohřev vody: - 30 % dle základní složky - 70 % dle spotřební složky (dle náměrů vodoměrů) 2

3 Montáž rozdělovačů topných nákladů v průběhu zúčtovacího období - Doložit souhlas 100 % všech vlastníků bytů, aby od okamžiku instalace rozdělovačů topných nákladů byl náklad rozdělen na základní a spotřební složku. Spotřební složku doporučujeme 60 %. Změna způsobu rozúčtování možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období ( 6 z.67/2013 Sb.). Rozúčtování nákladů na ostatní služby -zejména elektřina společných prostor a provoz výtahu - Dle 5, odst. 2 písm. d zákona 67/2013 Sb. - dle počtu osob rozhodných pro rozúčtování nedojde-li k ujednání shromáždění - Vlastníci jednotek si schválili na prvním shromáždění způsob rozúčtování: - 30% nákladů dle plochy - 70 % nákladů dle osob - Rozúčtování bude i nadále provedeno dle tohoto rozhodnutí, náklady na výtahy budou rozúčtována na všechny vlastníky bez ohledu na umístění bytu. Jestliže SVJ bude vyžadovat jiný způsob rozúčtování, musí doložit usnesením se shromáždění (schváleno nadpoloviční většinou přítomných vlastníků). Osoby rozhodné pro rozúčtování služeb - vždy minimálně 1 osoba, i když v bytě celý rok nikdo nebydlí - náklady na provoz výtahu budou rozpočítány na všechny jednotky v domě, pokud nebude doloženo jiné rozhodnutí Povinnost oznamovat poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování ( 12) K bodu 5: Opravy bytového fondu plán na rok SVJ Okrajová I.-elektro, DPST, II-lodžie SVJ Tkalcovská zateplení sev.stěny, štít SVJ Lidická zateplení, lodžie, střecha SVJ Divišova zateplení, přístavba lodžií SV Náměšť, Nad Příhořím zateplení, přístavba lodžií SVJ Revoluční zateplení, přístavba lodžií SVJ Kněžice zateplení, oprava balkonů SVJ Dělnické nám zateplení, přístavba lodžií SVJ Přibyslavice zateplení, přístavba lodžií SVJ Lidická zateplení, přístavba lodžií Přibyslavice zateplení SVJ Stařeč zateplení, přístavba lodžií SVJ Jindřichova zateplení SVJ Bartuškova zateplení, přístavba lodžií SVJ Dělnické nám zateplení, přístavba lodžií SVJ Modřínová zatepl. jižní, rozšíření lodžií SVJ Opatov zateplení, přístavba lodžií SVJ Spojenců zateplení, přístavba lodžií - akce č nemají doloženy 100% souhlasy, čeká se na rozhodnutí stavebního úřadu V městské části Borovina bude využita finanční podpora JESSICA - poskytuje SFRB, v roce 2014 je k využití 600 mil. Kč, využití pouze ve městech se schváleným IPRM Třebíč - Borovina, splatnost až na dobu 30 let, - úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory - 0,58 % p.a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %) - 1,58 % p.a. pro let (RSEU + 1 %) - 2,58 % p.a. pro let (RSEU + 2 %) - účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů, ukončení K bodu 6: Rozdělovače topných nákladů Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, byla vlastníkům budovy, resp. společenství vlastníků jednotek uložena mimo jiné povinnost osadit rozdělovače topných nákladů v jednotlivých bytech do termínu a dále povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti. 3

4 Povinnosti v této oblasti jsou uvedeny v těchto paragrafech: 7 (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 12 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům podle 7 odst. 4 písm. a). (2) Za přestupek lze uložit pokutu do a) Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j), 12a (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle 7 odst. 4 nebo 7a odst. 1, (3) Za správní delikt se uloží pokuta do b) Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4, Družstvo vypsalo výběrové řízení na dodávku systému měření TE, SV, TV a zpracování dat. Dodavatelem byla vybrána firma ista ČR s.r.o. S touto firmou byly uzavřeny: 1) Smlouva o dílo č. 1DNTR/2013 na dodávku a montáž rozdělovačů topných nákladů 2) Smlouva o dílo č. 2DNTR/2013 na dodávku a montáž vodoměrů 3) Smlouva o dílo č. 3DNTR/2013 na zajištění servisu, odečítacích služeb a rozúčtování RTN dodává se jen s dálkovým odečtem: Dodávka, montáž a pasportizace RTN 1 ks 341,- Kč Roční odečet a rozúčtování 1 ks 41,- Kč Vodoměry: repase starého vodoměru 1 ks 335,- Kč nový bez dálkového odečtu 1 ks 408,- Kč nový s dálkovým odečtem 1 ks 632,- Kč Roční odečet a rozúčtování 1 ks 23,- Kč Poznámka: Při výpočtu spotřeby tepla v jednotlivých bytech je hodnota odečtená na displeji RTN dále korigovaná koeficienty. Tím jsou stanoveny stejné podmínky pro všechny byty v bytovém domě. Seznámení s průběhem osazování. Počty Namontováno Plán montáží Zbývá SBD SV Celkem 2013 Počet BJ do plán Počet I-RTN Počet vodoměrů Metodika výpočtu spotřeby tepla - ista Česká republika s.r.o. Společnost ista Česká republika provádí stanovení podílu jednotlivých bytových jednotek na celkové spotřebě tepla podle norem ČSN EN 834 a ČSN EN 835. Přepočet provádí s využitím tzv. jednotné stupnice, kdy je použita jednotná, shodná stupnice pro všechna otopná tělesa (OT). Pro stanovení podílu na spotřebě tepla je údaj odečtený z IRTN (indikátoru-rozdělovače topných nákladů) vynásoben výsledným korekčním faktorem SF a koeficientem polohy místnosti. Korekční faktor SF zahrnuje přepočet výkonu otopného tělesa, korekci na přestup tepla mezi OT a IRTN a korekci prostorového teplotního čidla IRTN. K bodu 7: Různé 7.1 Průkazy energetické náročnosti budovy Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon č.318/2012 Sb. Předpisem k tomuto zákonu je Vyhláška o energetické náročnosti budov č.78/2013 Sb., která platí od 1. dubna Pro SVJ a bytová družstva nastává povinnost zpracovat PENB: - od , přičemž PENB musí být zpracován nejpozději: - do 1. ledna 2015 u bytového domu nad 1500 m2 - do 1. ledna 2017 u bytového domu nad 1000 m2

5 - od 1. ledna 2019 se tato povinnost týká i bytových domů pod 1000 m2 - Od 1. ledna 2013, pokud se renovuje více jak 25% obálky budovy - Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu celé budovy od 1. ledna 2013, při pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni předat vlastníkovi na jeho písemné vyžádání energetický průkaz nebo jeho ověřenou kopii. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. - Při převodu či pronájmu družstevního bytu není povinnost předložit PENB za celou budovu, protože se právně nejedná o prodej bytu, nýbrž o převod družstevního podílu v družstvu Stav zpracování PENB na SBD Třebíč, družstvo: Počet bytových domů v členění dle EVP (energeticky vztažná plocha): SBD SVJ Celkem I. skupina (nad m 2 ) II. skupina (nad m 2 ) III. skupina (do m 2 ) Zpracované PENB: SBD (%) SVJ (%) Celkem (%) I. skupina (nad m 2 ) 16 (31,37) 27 (35,06) 43 (33,59) II. skupina (nad m 2 ) 1 (9,09) 5 (25,0) 6 (19,35) III. skupina (do m 2 ) 3 (11,11) 1 (1,18) 4 (3,57) Další plán zpracování PENB na rok 2014: - zabezpečit zpracování PENB pro BD v I. skupině (dle zákona) formou VŘ, cca ve 3 časových etapách (orientačně červenec, září, listopad); - zabezpečovat zpracování PENB pro všechny skupiny dle žádostí BD v návaznosti na individuální požadavky (BD, vlastníci) 7.2 Nová legislativa od K skončila platnost zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Nové právní normy Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník Bytové spoluvlastnictví: 1158 a následující, především: Společenství vlastníků jednotek nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem odst. 2 - Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. (např. modernizace, změna stavby) Do působnosti shromáždění patří především: schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky oznamovací povinnost vlastníka bytu o počtu a adresy osob bydlících v bytě včetně jejich změny osobě odpovědné za správu domu a to i v případě nabytí jednotky odst. 2 - Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejich orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím - Upravuje mimo jiné podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku Výčet činností týkající se správy domu a pozemku Působnost statutárního orgánu - Statutární orgán (výbor nebo předseda společenství) může rozhodnout: 1. o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky ,- Kč, pokud stanovy neurčí částku vyšší (nákup a prodej nářadí, sekačky apod.). Tzn. je nutné, aby nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nad 10000,- Kč/ročně schválilo shromáždění vlastníků, při úpravě stanov lze stanovit částku vyšší. 2. o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000,- Kč v průměru na každou jednotku, pokud stanovy neurčí částku vyšší nebo se 5

6 jedná o havárii. Tzn. je nutné, aby opravy nad 1000,-/byt/akci schválilo shromáždění vlastníků, při úpravě stanov lze stanovit částku vyšší Shromáždění vlastníků schvaluje rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách a to: a) hospodaření s dlouhodobou zálohou: - zůstatek k 1. lednu - tvorba z pravidelných a mimořádných příspěvků - čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí - zůstatek k b) náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy: - pojištění domu a pozemku - odměny členů orgánů společenství - ostatní provozní náklady (mzdy dle ZP) - odměna správce - bankovní poplatky c) výnosy - příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku (mimo DZ) - úroky z vkladů na bankovních účtech a jiné výnosy Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů - 17a odst. 2 písm. e) ZDP - Společenství vlastníků jednotek není veřejně prospěšným poplatníkem (dříve poplatník, který nevznikl za účelem podnikání) nemůže snižovat základ daně o určené částky, tedy využívat režim daňové výhody veřejně prospěšné společnosti - 18 odst. 2 písm. h) - Z předmětu daně z příjmů právnických osob jsou vyloučeny příjmy společenství vlastníků z: - dotací - příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku - úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor - 36 odst. 9 písm. b) bod 2 ZDP - Zvláštní sazba dně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků jednotek (KB srazila až od února) - 38 mb písm. b) ZDP - Daňové přiznání není povinno podat společenství vlastníků, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou 7.3. Stanovy SVJ NOZ ukládá společenství vlastníků (SVJ) přizpůsobit text stanov novým předpisům do 3 let ode dne účinnosti NOZ (tj. do ). V případě, že nebude novým předpisům odpovídat název společenství (SVJ nebude v názvu obsahovat slova společenství vlastníků ) budou SVJ povinna změnit název formou změny stanov do 2 let od účinnosti NOZ (tj. do ) Povinné náležitosti stanov Co se týče obsahu stanov SVJ, povinnými náležitostmi jsou tyto údaje nově vyžadované údaje jsou podtrženy ( 1200 NOZ): a) název obsahující slovo společenství vlastníků a označení domu, pro který SVJ vzniklo b) sídlo c) předmět činnosti d) členská práva a povinnosti vlastníků a způsob jejich uplatňování e) určení orgánů (statutární orgán a případně další nepovinné orgány), jejich působnost, počet členů volených orgánů, délka funkčního období, způsob utváření, způsob svolávání, způsob jednání a způsob usnášení f) pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí g) pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu domu, pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky h) první členové statutárního orgánu SBD Třebíč připravuje pro společenství vlastníků návrh stanov Podstatné rozdíly od původních stanov: - více rozpracovaná členská práva a povinnosti vlastníků jednotek: - podmínky nahlížení do dokumentace společenství, - povinnosti členů společenství oznamovat jméno a adresu vlastníka, počet osob v domácnosti, dále změnu počtu osob, v případě pronájmu i jméno a adresu této osoby, sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství - hlásit stavební úpravy v bytě, umožnit přístup pro ověření provádění stavebních úprav, vyžádat si souhlas při zásahu do společných částí domu, i když se nachází uvnitř bytu. 6

7 - nově pravidla pro užívání společných částí domu mohou nahradit domovní řád - orgány společenství - statutární orgán je výbor nebo předseda společenství (nyní pověřený vlastník), členem statutárního orgánu nemusí být člen společenství (vlastník bytu). - U odstoupení končí funkce dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení. V případě, že by nedošlo k volbě orgánů společenství, jmenuje chybějící členy orgánů soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, případně soud ustanoví opatrovníka. - Shromáždění - shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníků jednotek nebo o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech je vyžadován souhlas všech členů společenství. Je možné upravit i jiné kvórum při hlasování např.: Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o stavebních úpravách spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech, způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a o uzavření úvěrové smlouvy, je vyžadován souhlas alespoň ¾ většiny hlasů vlastníků přítomných na shromáždění. Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Rozhodování mimo zasedání je také upraveno v návrhu stanov. - Zastupování každý člen je oprávněn dát se na zasedání zastoupit kteroukoli fyzickou osobou. Plná moc může být udělena vždy jen na určité shromáždění, generální plná moc pro všeobecné zastupování vlastníka není přípustná (výjimky se týkají spoluvlastnictví jednotky a manželů jako společných členů). Je dána povinnost společných členů společenství, ať spoluvlastníků či manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, zajistit jednotný projev navenek, tedy zmocnit společného zástupce ( 1185 odst. 2 NOZ). Tímto společným zástupcem přirozeně může být jeden ze spoluvlastníků, jeden z manželů, případně třetí osoba. Je na uvážení společenství, zda bude požadovat další náležitosti týkající se zmocnění, tedy že zmocnění musí být písemné a případně že podpisy na zmocnění musí být úředně ověřeny. Písemné zmocnění lze však doporučit vždy. - Stanovy vyžadují formu veřejné listiny notářský zápis 7.4 Stanovy družstva: Vlastníci členové družstva mohou být voleni do orgánů družstva: mohou být delegáti, kandidáti do představenstva a kontrolní komise. V roce 2015 budou svolány volební obvody pro volbu delegáta, kandidátů do představenstva a kontrolní komise družstva: - volební obvody určuje představenstvo dle rozsahu práv, výše členských vkladů a územnímu členění volební obvody nájemců, vlastníků, - volební obvod u členů vlastníků min. 10 a max. není stanoven, - schůze volebních obvodů bude svolávat představenstvo. Volební obvod může schůzovat i formou dílčích schůzí, - pro svolání schůze, jednání, hlasování a vyhotovení zápisu včetně možnosti svolání náhradní schůze platí přiměřeně ustanovení o konání členské schůze, - pozvánky na schůzi volebního obvodu budou zveřejněny na vývěskách domu společně se seznamem členů družstva. 7.5 Družstvo nabízí zajištění těchto činností: Změny stanov úplné: - návrh změny stanov dle NOZ - svolání shromáždění vlastníků ke schválení změny stanov (pozvánky, prezence, vzor návrhu stanov pro každého vlastníka) - účast zástupce družstva na shromáždění s výkladem návrhu stanov - zpracování zápisu ze shromáždění - zajištění notářského zápisu - uložení stanov SV do sbírky listin veřejného rejstříku (rejstřík SV) Cena za tyto veškeré tyto činnosti 6 000,- Kč vč. DPH + 30,- Kč/byt. Změny stanov částečné (jen některé články, např. hlasování na shromáždění): 7

8 - svolání shromáždění vlastníků ke schválení změny stanov (pozvánka, prezence, vzor návrhu změny stanov), bez doručení - notářský zápis Cena za tyto činnosti 3700,- vč. DPH. Cena za úkony související s uložením změny stanov SVJ do sbírky listina činí 300,- Kč vč. DPH Při požadavku SV na účast zástupce družstva na shromáždění je třeba zaslat objednávku paní Bendové. V tomto případě bude účtován poplatek ve výši 600,- Kč vč. DPH za osobu. Cena za úkony související s provedením změny zapisovaných skutečností SVJ u OR v Brně činí 500,- Kč vč. DPH. Společenství vlastníků nejsou od osvobozena od poplatků na veřejném rejstříku. Za jakoukoliv změnu v rejstříku je poplatek ve výši 2000,- Kč Diskuse Zápisy ze shromáždění - pozvánka na shromáždění musí být zveřejněna na vývěsce v domě, musí obsahovat informaci, kde se vlastníci bytů mohou seznámit s podklady - zápis musí obsahovat především: - usnášeníschopnost shromáždění, od kdy do kdy byla pozvánka zveřejněna na vývěsce domu - volbu ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele, program - usnesení u každého hlasování musí být rekapitulace přítomnosti vlastníků a poté hlasování. - razítko a podpis statutárního orgánu SVJ včetně razítka, přílohou prezence - vzory zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách družstva, prezenci je možné si vyzvednout v kanceláři účetní nebo em - na shromáždění se hlasuje dle spoluvlastnických podílů vlastníků bytů (je uvedeno na prezenční listině) Volební období - dodržovat volební období, před ukončením svolat shromáždění a zvolit členy orgánů na nové volební období Stanovy SVJ - Rozhodující je, co obsahují platné stanovy SVJ a není v rozporu se zákonem. U hlasování je rozhodující znění platných stanov, v případě potřeby změnit kvórum hlasování, je nutná změna stanov za účasti notáře Topné náklady - pro rozúčtování topných nákladů: např. 80% dle rozdělovačů a 20% dle plochy je nutný 100% souhlas vlastníků bytů - teplo ve společných prostorách se neměří, využití sušáren doporučujeme vyřešit paušálním poplatkem - větrání ve společných prostorách minimální teplota 10 C Uzamykání společných prostor Doporučení - člen společenství je povinen zajistit, aby byly vchodové dveře uzamykány v době od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Při uzamykání musí však být splněny požadavky požárních předpisů, týkající se únikových cest panikové kování Rozdělovače topných nákladů - prezentace firmy ista ČR družstvo se pokusí zajistit - vyúčtování provádí firmy ista ČR za poplatek 41 Kč vč. DPH - smlouva na rozúčtování je uzavřena mezi SBD a firmou ista ČR a zahrnuje i SVJ ve správě SBD, v případě rozúčtování pro jiné subjekty bude cena řešena dohodou těchto subjektů Pojištění - družstvo má v rámci pojistné smlouvy s ČPP a.s. uzavřeno i pojištění pro případ odcizení a vandalismus, v případě krádeží ve společných prostorách je nutné doložit protokol od Policie ČR, spoluúčasti je 1 tis. Kč Kalkulace na regeneraci 4 b.j. (zateplení, výplně otvorů, střecha apod.) - zpracovaná vzorová kalkulace, doporučujeme obrátit se osobně na Ing. Rožnovskou. Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 8

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.2014

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015 Účast: ze 165 pozvaných

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. (dále také nového občanského

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. ze dne 19. května 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Změna: 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 bylo původním vlastníkem budovy a plnilo povinnosti

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698 1700 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument sestávající z podrobného protokolu o výpočtu a grafického znázornění zatřídění budovy do třídy energetické náročnosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

O b s a h Informátoru č. 2/13

O b s a h Informátoru č. 2/13 O b s a h Informátoru č. 2/13 - Usnesení ze schůze Shromáždění delegátů - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Upozornění předsedů samospráv (formulář

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk Společenství vlastníků jednotek přijalo název : Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk a má sídlo : Nymburk, Dlabačova 2091, PSČ

Více

1 Stanovy společenství vlastníků

1 Stanovy společenství vlastníků 1 Stanovy společenství vlastníků ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) Název společenství vlastníků: Sídlo: Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ČÍSLO REVIEW 3/2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20 Hrázka 18, Brno Medlánky, společenství, IČO: 282 94 262 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Brně, odd. S, vl. 6477 sídlo: Hrázka 18 e-mail: vybor@dum601.cz 621 00

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno stanovy

Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno stanovy Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno stanovy Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více