Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 82 zástupců SA z 156 pozvaných, tj. 71 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny 2013, přepočty úhrad za užívání bytů od Opravy bytového fondu 6. Rozdělovače topných nákladů 7. Různé: nová legislativa, průkazy energetické náročnosti budovy, stanovy družstva - volební obvody, stanovy SVJ 8. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil Ing. Zdeněk Veškrna, ředitel družstva. Přivítal přítomné zástupce SVJ. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč za rok 2013 Povinný audit prováděl Ing. Zdeněk Jaroš, auditor č. oprávnění Audit proběhl v prosinci 2013 a březnu Audit hospodaření byl ukončen dne , nebyly zjištěny nedostatky. Hospodaření družstva k Plánovaný zisk za družstvo ,00 Kč Skutečnost před zdaněním ,19 Kč Daň z příjmů právnických osob ,00 Kč Zisk po zdanění ,19 Kč K bodu 3: Stavy DZ (dříve DPZ), pohledávky v Kč 3.1 Hospodaření společenství vlastníků jednotek - Průběžná kontrola dokladů zástupci SVJ, inventarizace závazků a pohledávek - Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (všechna SVJ) - do Vyúčtování daně vybírané srážkou (SVJ, kde byla srážková daň z dohod o provedení práce) do Zdravotní pojišťovny - měsíční přehledy u těch SVJ, kde jsou funkcionářské odměny (i když není vyplacena) - Vypracování účetní závěrky (výkaz zisku a ztrát, rozvaha) v termínu do podpisy za SVJ - Vyhotovení daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob - Vypracování a předání zprávy o hospodaření (pro schůzi shromáždění SVJ) 3.2 Povinnosti SVJ - Projednat zprávu o hospodaření a schválit účetní závěrku na shromáždění - Zveřejnění účetní závěrky elektronicky do sbírky listin na rejstřík společenství zajistní správce - Projednat a schválit plán oprav a rozpočet na příští rok 3.3 Kontrola VZP v roce 2013 byla kontrolována všechna SVJ - Původně přihlášena k platbě zdravotního pojištění všechna SVJ - V případech, kdy si některá SVJ odsouhlasila, že statutární orgány vykonávají činnost bezplatně a vlastníci mohou být odměňováni za práci pro SVJ dle zákoníku práce, byla uvedená změna ze strany VZP akceptována bez připomínek. Tato SVJ byla ze zdravotního pojištění odhlášena Upozornění: Při skončení pracovního poměru, kdy bezprostředně nenavazuje nový pracovní poměr nebo evidence na úřadu práce, je plátcem pojistného SVJ (vypočtené z minimální mzdy). Tato skutečnost nastala u tří SVJ, kdy SVJ muselo za statutárního zástupce pojistné doplatit týká se SVJ, kde je vyplácena funkcionářská odměna. 1

2 3.4 Odměny vyplácené v SVJ od Dohoda o provedení práce za práce vykonávané pro SVJ (odměny) do částky ,- Kč - Srážková daň 15 % - nepodává se daňové přiznání Funkcionářské odměny - Vždy zálohová daň (15 % ze superhrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % zaměstnanec, 9 % SVJ) bez ohledu na výši odměny - Povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob (netýká se starobních důchodců, kteří nemají jiný příjem) 3.5 Stavy DPZ - Tvorba a zůstatky v návaznosti na plánované opravy, případně splátky úvěrů - Celkem 77 SVJ s vyřízenými úvěry, výše nesplacených úvěrů u SVJ 235 mil. Kč - Všechna SVJ splácí bez problémů, nebyly ze stany financujících bank žádné sankce 3.6 Úvěry - Snížení poplatku za vedení úvěrového účtu u všech úvěrů v ČSOB od na poloviční částku - U SVJ s přijatým úvěrem je nutné dodržovat minimální zůstatek DZ dle úvěrové smlouvy a to u KB a.s. trojnásobek anuitní splátky (v případě nedodržení možné sankce), posunutí záloh a u ČSOB a.s. - blokace finančních prostředků ve výši dvojnásobku anuitní splátky - Dle znění úvěrových smluv dodržovat další podmínky pro čerpání DZ (oznamovací povinnost) 3.7 Roční kontrola plnění podmínek úvěrových smluv - Předkládání účetních výkazů, příjem dotací, změny vlastníků - DZ (rozbor tvorby a čerpání, další investice, revize, drobné opravy) K bodu 4: Vyúčtování topné sezóny 2013, přepočty nájemného od Celkový přehled nákladů Vytápění TUV SV Elektřina Výtahy Vyúčtování bylo předáno na bytové domy Připomínky do: Odeslání přeplatků: Z přeplatků bylo převedeno na nedoplatky nájemného a úhrad od vlastníků 570 tis. Kč. 4.2 Přepočty úhrad od vlastníků k plošné přepočty prováděny nebudou, individuální změny nahlásit do Pravidla pro rozúčtování nákladů služby: Od jsou nově stanovena pravidla zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostoru v domě s byty. Rozúčtování nákladů na dodávku tepla - viz 6 zákona 67/2013 Sb. - dohoda všech vlastníků v domě - pokud se nedohodnou je rozúčtování nákladů provedeno dle vyhl. 372/2001 Sb. a to: - nejsou-li nainstalovány RTN - podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu - jsou-li nainstalovány RTN - rozdělením na základní a spotřební složku - základní složka % - dle plochy - spotřební složka % - dle korigované hodnoty (spotřebních dílků) Rozúčtování nákladů na centralizované poskytování teplé vody - viz 6 zákona 67/2013 Sb. - dohoda všech vlastníků v domě - pokud se nedohodnou je rozúčtování nákladů provedeno dle vyhl. 372/2001 Sb., a to u nákladů na ohřev vody: - 30 % dle základní složky - 70 % dle spotřební složky (dle náměrů vodoměrů) 2

3 Montáž rozdělovačů topných nákladů v průběhu zúčtovacího období - Doložit souhlas 100 % všech vlastníků bytů, aby od okamžiku instalace rozdělovačů topných nákladů byl náklad rozdělen na základní a spotřební složku. Spotřební složku doporučujeme 60 %. Změna způsobu rozúčtování možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období ( 6 z.67/2013 Sb.). Rozúčtování nákladů na ostatní služby -zejména elektřina společných prostor a provoz výtahu - Dle 5, odst. 2 písm. d zákona 67/2013 Sb. - dle počtu osob rozhodných pro rozúčtování nedojde-li k ujednání shromáždění - Vlastníci jednotek si schválili na prvním shromáždění způsob rozúčtování: - 30% nákladů dle plochy - 70 % nákladů dle osob - Rozúčtování bude i nadále provedeno dle tohoto rozhodnutí, náklady na výtahy budou rozúčtována na všechny vlastníky bez ohledu na umístění bytu. Jestliže SVJ bude vyžadovat jiný způsob rozúčtování, musí doložit usnesením se shromáždění (schváleno nadpoloviční většinou přítomných vlastníků). Osoby rozhodné pro rozúčtování služeb - vždy minimálně 1 osoba, i když v bytě celý rok nikdo nebydlí - náklady na provoz výtahu budou rozpočítány na všechny jednotky v domě, pokud nebude doloženo jiné rozhodnutí Povinnost oznamovat poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování ( 12) K bodu 5: Opravy bytového fondu plán na rok SVJ Okrajová I.-elektro, DPST, II-lodžie SVJ Tkalcovská zateplení sev.stěny, štít SVJ Lidická zateplení, lodžie, střecha SVJ Divišova zateplení, přístavba lodžií SV Náměšť, Nad Příhořím zateplení, přístavba lodžií SVJ Revoluční zateplení, přístavba lodžií SVJ Kněžice zateplení, oprava balkonů SVJ Dělnické nám zateplení, přístavba lodžií SVJ Přibyslavice zateplení, přístavba lodžií SVJ Lidická zateplení, přístavba lodžií Přibyslavice zateplení SVJ Stařeč zateplení, přístavba lodžií SVJ Jindřichova zateplení SVJ Bartuškova zateplení, přístavba lodžií SVJ Dělnické nám zateplení, přístavba lodžií SVJ Modřínová zatepl. jižní, rozšíření lodžií SVJ Opatov zateplení, přístavba lodžií SVJ Spojenců zateplení, přístavba lodžií - akce č nemají doloženy 100% souhlasy, čeká se na rozhodnutí stavebního úřadu V městské části Borovina bude využita finanční podpora JESSICA - poskytuje SFRB, v roce 2014 je k využití 600 mil. Kč, využití pouze ve městech se schváleným IPRM Třebíč - Borovina, splatnost až na dobu 30 let, - úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory - 0,58 % p.a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %) - 1,58 % p.a. pro let (RSEU + 1 %) - 2,58 % p.a. pro let (RSEU + 2 %) - účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů, ukončení K bodu 6: Rozdělovače topných nákladů Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, byla vlastníkům budovy, resp. společenství vlastníků jednotek uložena mimo jiné povinnost osadit rozdělovače topných nákladů v jednotlivých bytech do termínu a dále povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti. 3

4 Povinnosti v této oblasti jsou uvedeny v těchto paragrafech: 7 (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 12 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům podle 7 odst. 4 písm. a). (2) Za přestupek lze uložit pokutu do a) Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j), 12a (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle 7 odst. 4 nebo 7a odst. 1, (3) Za správní delikt se uloží pokuta do b) Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4, Družstvo vypsalo výběrové řízení na dodávku systému měření TE, SV, TV a zpracování dat. Dodavatelem byla vybrána firma ista ČR s.r.o. S touto firmou byly uzavřeny: 1) Smlouva o dílo č. 1DNTR/2013 na dodávku a montáž rozdělovačů topných nákladů 2) Smlouva o dílo č. 2DNTR/2013 na dodávku a montáž vodoměrů 3) Smlouva o dílo č. 3DNTR/2013 na zajištění servisu, odečítacích služeb a rozúčtování RTN dodává se jen s dálkovým odečtem: Dodávka, montáž a pasportizace RTN 1 ks 341,- Kč Roční odečet a rozúčtování 1 ks 41,- Kč Vodoměry: repase starého vodoměru 1 ks 335,- Kč nový bez dálkového odečtu 1 ks 408,- Kč nový s dálkovým odečtem 1 ks 632,- Kč Roční odečet a rozúčtování 1 ks 23,- Kč Poznámka: Při výpočtu spotřeby tepla v jednotlivých bytech je hodnota odečtená na displeji RTN dále korigovaná koeficienty. Tím jsou stanoveny stejné podmínky pro všechny byty v bytovém domě. Seznámení s průběhem osazování. Počty Namontováno Plán montáží Zbývá SBD SV Celkem 2013 Počet BJ do plán Počet I-RTN Počet vodoměrů Metodika výpočtu spotřeby tepla - ista Česká republika s.r.o. Společnost ista Česká republika provádí stanovení podílu jednotlivých bytových jednotek na celkové spotřebě tepla podle norem ČSN EN 834 a ČSN EN 835. Přepočet provádí s využitím tzv. jednotné stupnice, kdy je použita jednotná, shodná stupnice pro všechna otopná tělesa (OT). Pro stanovení podílu na spotřebě tepla je údaj odečtený z IRTN (indikátoru-rozdělovače topných nákladů) vynásoben výsledným korekčním faktorem SF a koeficientem polohy místnosti. Korekční faktor SF zahrnuje přepočet výkonu otopného tělesa, korekci na přestup tepla mezi OT a IRTN a korekci prostorového teplotního čidla IRTN. K bodu 7: Různé 7.1 Průkazy energetické náročnosti budovy Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon č.318/2012 Sb. Předpisem k tomuto zákonu je Vyhláška o energetické náročnosti budov č.78/2013 Sb., která platí od 1. dubna Pro SVJ a bytová družstva nastává povinnost zpracovat PENB: - od , přičemž PENB musí být zpracován nejpozději: - do 1. ledna 2015 u bytového domu nad 1500 m2 - do 1. ledna 2017 u bytového domu nad 1000 m2

5 - od 1. ledna 2019 se tato povinnost týká i bytových domů pod 1000 m2 - Od 1. ledna 2013, pokud se renovuje více jak 25% obálky budovy - Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu celé budovy od 1. ledna 2013, při pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni předat vlastníkovi na jeho písemné vyžádání energetický průkaz nebo jeho ověřenou kopii. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. - Při převodu či pronájmu družstevního bytu není povinnost předložit PENB za celou budovu, protože se právně nejedná o prodej bytu, nýbrž o převod družstevního podílu v družstvu Stav zpracování PENB na SBD Třebíč, družstvo: Počet bytových domů v členění dle EVP (energeticky vztažná plocha): SBD SVJ Celkem I. skupina (nad m 2 ) II. skupina (nad m 2 ) III. skupina (do m 2 ) Zpracované PENB: SBD (%) SVJ (%) Celkem (%) I. skupina (nad m 2 ) 16 (31,37) 27 (35,06) 43 (33,59) II. skupina (nad m 2 ) 1 (9,09) 5 (25,0) 6 (19,35) III. skupina (do m 2 ) 3 (11,11) 1 (1,18) 4 (3,57) Další plán zpracování PENB na rok 2014: - zabezpečit zpracování PENB pro BD v I. skupině (dle zákona) formou VŘ, cca ve 3 časových etapách (orientačně červenec, září, listopad); - zabezpečovat zpracování PENB pro všechny skupiny dle žádostí BD v návaznosti na individuální požadavky (BD, vlastníci) 7.2 Nová legislativa od K skončila platnost zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Nové právní normy Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník Bytové spoluvlastnictví: 1158 a následující, především: Společenství vlastníků jednotek nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem odst. 2 - Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. (např. modernizace, změna stavby) Do působnosti shromáždění patří především: schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky oznamovací povinnost vlastníka bytu o počtu a adresy osob bydlících v bytě včetně jejich změny osobě odpovědné za správu domu a to i v případě nabytí jednotky odst. 2 - Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejich orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím - Upravuje mimo jiné podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku Výčet činností týkající se správy domu a pozemku Působnost statutárního orgánu - Statutární orgán (výbor nebo předseda společenství) může rozhodnout: 1. o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky ,- Kč, pokud stanovy neurčí částku vyšší (nákup a prodej nářadí, sekačky apod.). Tzn. je nutné, aby nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nad 10000,- Kč/ročně schválilo shromáždění vlastníků, při úpravě stanov lze stanovit částku vyšší. 2. o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000,- Kč v průměru na každou jednotku, pokud stanovy neurčí částku vyšší nebo se 5

6 jedná o havárii. Tzn. je nutné, aby opravy nad 1000,-/byt/akci schválilo shromáždění vlastníků, při úpravě stanov lze stanovit částku vyšší Shromáždění vlastníků schvaluje rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách a to: a) hospodaření s dlouhodobou zálohou: - zůstatek k 1. lednu - tvorba z pravidelných a mimořádných příspěvků - čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí - zůstatek k b) náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy: - pojištění domu a pozemku - odměny členů orgánů společenství - ostatní provozní náklady (mzdy dle ZP) - odměna správce - bankovní poplatky c) výnosy - příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku (mimo DZ) - úroky z vkladů na bankovních účtech a jiné výnosy Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů - 17a odst. 2 písm. e) ZDP - Společenství vlastníků jednotek není veřejně prospěšným poplatníkem (dříve poplatník, který nevznikl za účelem podnikání) nemůže snižovat základ daně o určené částky, tedy využívat režim daňové výhody veřejně prospěšné společnosti - 18 odst. 2 písm. h) - Z předmětu daně z příjmů právnických osob jsou vyloučeny příjmy společenství vlastníků z: - dotací - příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku - úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor - 36 odst. 9 písm. b) bod 2 ZDP - Zvláštní sazba dně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků jednotek (KB srazila až od února) - 38 mb písm. b) ZDP - Daňové přiznání není povinno podat společenství vlastníků, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou 7.3. Stanovy SVJ NOZ ukládá společenství vlastníků (SVJ) přizpůsobit text stanov novým předpisům do 3 let ode dne účinnosti NOZ (tj. do ). V případě, že nebude novým předpisům odpovídat název společenství (SVJ nebude v názvu obsahovat slova společenství vlastníků ) budou SVJ povinna změnit název formou změny stanov do 2 let od účinnosti NOZ (tj. do ) Povinné náležitosti stanov Co se týče obsahu stanov SVJ, povinnými náležitostmi jsou tyto údaje nově vyžadované údaje jsou podtrženy ( 1200 NOZ): a) název obsahující slovo společenství vlastníků a označení domu, pro který SVJ vzniklo b) sídlo c) předmět činnosti d) členská práva a povinnosti vlastníků a způsob jejich uplatňování e) určení orgánů (statutární orgán a případně další nepovinné orgány), jejich působnost, počet členů volených orgánů, délka funkčního období, způsob utváření, způsob svolávání, způsob jednání a způsob usnášení f) pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí g) pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu domu, pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky h) první členové statutárního orgánu SBD Třebíč připravuje pro společenství vlastníků návrh stanov Podstatné rozdíly od původních stanov: - více rozpracovaná členská práva a povinnosti vlastníků jednotek: - podmínky nahlížení do dokumentace společenství, - povinnosti členů společenství oznamovat jméno a adresu vlastníka, počet osob v domácnosti, dále změnu počtu osob, v případě pronájmu i jméno a adresu této osoby, sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství - hlásit stavební úpravy v bytě, umožnit přístup pro ověření provádění stavebních úprav, vyžádat si souhlas při zásahu do společných částí domu, i když se nachází uvnitř bytu. 6

7 - nově pravidla pro užívání společných částí domu mohou nahradit domovní řád - orgány společenství - statutární orgán je výbor nebo předseda společenství (nyní pověřený vlastník), členem statutárního orgánu nemusí být člen společenství (vlastník bytu). - U odstoupení končí funkce dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení. V případě, že by nedošlo k volbě orgánů společenství, jmenuje chybějící členy orgánů soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, případně soud ustanoví opatrovníka. - Shromáždění - shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníků jednotek nebo o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech je vyžadován souhlas všech členů společenství. Je možné upravit i jiné kvórum při hlasování např.: Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o stavebních úpravách spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech, způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a o uzavření úvěrové smlouvy, je vyžadován souhlas alespoň ¾ většiny hlasů vlastníků přítomných na shromáždění. Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Rozhodování mimo zasedání je také upraveno v návrhu stanov. - Zastupování každý člen je oprávněn dát se na zasedání zastoupit kteroukoli fyzickou osobou. Plná moc může být udělena vždy jen na určité shromáždění, generální plná moc pro všeobecné zastupování vlastníka není přípustná (výjimky se týkají spoluvlastnictví jednotky a manželů jako společných členů). Je dána povinnost společných členů společenství, ať spoluvlastníků či manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, zajistit jednotný projev navenek, tedy zmocnit společného zástupce ( 1185 odst. 2 NOZ). Tímto společným zástupcem přirozeně může být jeden ze spoluvlastníků, jeden z manželů, případně třetí osoba. Je na uvážení společenství, zda bude požadovat další náležitosti týkající se zmocnění, tedy že zmocnění musí být písemné a případně že podpisy na zmocnění musí být úředně ověřeny. Písemné zmocnění lze však doporučit vždy. - Stanovy vyžadují formu veřejné listiny notářský zápis 7.4 Stanovy družstva: Vlastníci členové družstva mohou být voleni do orgánů družstva: mohou být delegáti, kandidáti do představenstva a kontrolní komise. V roce 2015 budou svolány volební obvody pro volbu delegáta, kandidátů do představenstva a kontrolní komise družstva: - volební obvody určuje představenstvo dle rozsahu práv, výše členských vkladů a územnímu členění volební obvody nájemců, vlastníků, - volební obvod u členů vlastníků min. 10 a max. není stanoven, - schůze volebních obvodů bude svolávat představenstvo. Volební obvod může schůzovat i formou dílčích schůzí, - pro svolání schůze, jednání, hlasování a vyhotovení zápisu včetně možnosti svolání náhradní schůze platí přiměřeně ustanovení o konání členské schůze, - pozvánky na schůzi volebního obvodu budou zveřejněny na vývěskách domu společně se seznamem členů družstva. 7.5 Družstvo nabízí zajištění těchto činností: Změny stanov úplné: - návrh změny stanov dle NOZ - svolání shromáždění vlastníků ke schválení změny stanov (pozvánky, prezence, vzor návrhu stanov pro každého vlastníka) - účast zástupce družstva na shromáždění s výkladem návrhu stanov - zpracování zápisu ze shromáždění - zajištění notářského zápisu - uložení stanov SV do sbírky listin veřejného rejstříku (rejstřík SV) Cena za tyto veškeré tyto činnosti 6 000,- Kč vč. DPH + 30,- Kč/byt. Změny stanov částečné (jen některé články, např. hlasování na shromáždění): 7

8 - svolání shromáždění vlastníků ke schválení změny stanov (pozvánka, prezence, vzor návrhu změny stanov), bez doručení - notářský zápis Cena za tyto činnosti 3700,- vč. DPH. Cena za úkony související s uložením změny stanov SVJ do sbírky listina činí 300,- Kč vč. DPH Při požadavku SV na účast zástupce družstva na shromáždění je třeba zaslat objednávku paní Bendové. V tomto případě bude účtován poplatek ve výši 600,- Kč vč. DPH za osobu. Cena za úkony související s provedením změny zapisovaných skutečností SVJ u OR v Brně činí 500,- Kč vč. DPH. Společenství vlastníků nejsou od osvobozena od poplatků na veřejném rejstříku. Za jakoukoliv změnu v rejstříku je poplatek ve výši 2000,- Kč Diskuse Zápisy ze shromáždění - pozvánka na shromáždění musí být zveřejněna na vývěsce v domě, musí obsahovat informaci, kde se vlastníci bytů mohou seznámit s podklady - zápis musí obsahovat především: - usnášeníschopnost shromáždění, od kdy do kdy byla pozvánka zveřejněna na vývěsce domu - volbu ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele, program - usnesení u každého hlasování musí být rekapitulace přítomnosti vlastníků a poté hlasování. - razítko a podpis statutárního orgánu SVJ včetně razítka, přílohou prezence - vzory zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách družstva, prezenci je možné si vyzvednout v kanceláři účetní nebo em - na shromáždění se hlasuje dle spoluvlastnických podílů vlastníků bytů (je uvedeno na prezenční listině) Volební období - dodržovat volební období, před ukončením svolat shromáždění a zvolit členy orgánů na nové volební období Stanovy SVJ - Rozhodující je, co obsahují platné stanovy SVJ a není v rozporu se zákonem. U hlasování je rozhodující znění platných stanov, v případě potřeby změnit kvórum hlasování, je nutná změna stanov za účasti notáře Topné náklady - pro rozúčtování topných nákladů: např. 80% dle rozdělovačů a 20% dle plochy je nutný 100% souhlas vlastníků bytů - teplo ve společných prostorách se neměří, využití sušáren doporučujeme vyřešit paušálním poplatkem - větrání ve společných prostorách minimální teplota 10 C Uzamykání společných prostor Doporučení - člen společenství je povinen zajistit, aby byly vchodové dveře uzamykány v době od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Při uzamykání musí však být splněny požadavky požárních předpisů, týkající se únikových cest panikové kování Rozdělovače topných nákladů - prezentace firmy ista ČR družstvo se pokusí zajistit - vyúčtování provádí firmy ista ČR za poplatek 41 Kč vč. DPH - smlouva na rozúčtování je uzavřena mezi SBD a firmou ista ČR a zahrnuje i SVJ ve správě SBD, v případě rozúčtování pro jiné subjekty bude cena řešena dohodou těchto subjektů Pojištění - družstvo má v rámci pojistné smlouvy s ČPP a.s. uzavřeno i pojištění pro případ odcizení a vandalismus, v případě krádeží ve společných prostorách je nutné doložit protokol od Policie ČR, spoluúčasti je 1 tis. Kč Kalkulace na regeneraci 4 b.j. (zateplení, výplně otvorů, střecha apod.) - zpracovaná vzorová kalkulace, doporučujeme obrátit se osobně na Ing. Rožnovskou. Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 8

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.2014

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 29.04.2015 Účast: ze 165 pozvaných

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení. (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb. 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb.

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Název: Společenství vlastníků jednotek Napajedla 1622 Sídlo: Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840 Běluňská 1840/6, 193 00 Praha 9, Ič. 247 57 454 P R A V I D L A o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě Část 1 I. 1) Pravidla

Více

Připomínky k návrhu STANOV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Připomínky k návrhu STANOV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Připomínky k návrhu STANOV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK -------------------------------------------------------------------------------------------------------- V bodě (1) Článku I Společenství vlastníků

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. (dále také nového občanského

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 772-774, ul. Bukolská, Praha 8 - Bohnice ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č.

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 bylo původním vlastníkem budovy a plnilo povinnosti

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. ze dne 19. května 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Změna: 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova Článek 1 Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek ( dále je společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek domu čp. 386 ulice Nová hejčínská 2,4 v Olomouci se sídlem: Olomouc Hejčín, Nová hejčínská 386/2,4 PSČ 779 00 (dále jen společenství ) Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství pro dům čp. zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. ulice..

Více

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany Stanovy Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany 1 Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla dne 17. 4. 2004

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ČÍSLO REVIEW 3/2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení

67/2013 Sb. ZÁKON. Úvodní ustanovení 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Změna: 104/2015 Sb. Parlament

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem STANOVY Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Příloha k nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

O b s a h Informátoru č. 2/13

O b s a h Informátoru č. 2/13 O b s a h Informátoru č. 2/13 - Usnesení ze schůze Shromáždění delegátů - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Upozornění předsedů samospráv (formulář

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698 1700 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument sestávající z podrobného protokolu o výpočtu a grafického znázornění zatřídění budovy do třídy energetické náročnosti

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Systém ASPI - stav k 8. 1. 2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb. m. s. Obsah a text 371/2004 Sb. - poslední stav textu Změna: 151/2006 Sb. 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více