Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 82 zástupců SA z 156 pozvaných, tj. 71 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Hospodaření SVJ, stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny 2013, přepočty úhrad za užívání bytů od Opravy bytového fondu 6. Rozdělovače topných nákladů 7. Různé: nová legislativa, průkazy energetické náročnosti budovy, stanovy družstva - volební obvody, stanovy SVJ 8. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil Ing. Zdeněk Veškrna, ředitel družstva. Přivítal přítomné zástupce SVJ. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč za rok 2013 Povinný audit prováděl Ing. Zdeněk Jaroš, auditor č. oprávnění Audit proběhl v prosinci 2013 a březnu Audit hospodaření byl ukončen dne , nebyly zjištěny nedostatky. Hospodaření družstva k Plánovaný zisk za družstvo ,00 Kč Skutečnost před zdaněním ,19 Kč Daň z příjmů právnických osob ,00 Kč Zisk po zdanění ,19 Kč K bodu 3: Stavy DZ (dříve DPZ), pohledávky v Kč 3.1 Hospodaření společenství vlastníků jednotek - Průběžná kontrola dokladů zástupci SVJ, inventarizace závazků a pohledávek - Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (všechna SVJ) - do Vyúčtování daně vybírané srážkou (SVJ, kde byla srážková daň z dohod o provedení práce) do Zdravotní pojišťovny - měsíční přehledy u těch SVJ, kde jsou funkcionářské odměny (i když není vyplacena) - Vypracování účetní závěrky (výkaz zisku a ztrát, rozvaha) v termínu do podpisy za SVJ - Vyhotovení daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob - Vypracování a předání zprávy o hospodaření (pro schůzi shromáždění SVJ) 3.2 Povinnosti SVJ - Projednat zprávu o hospodaření a schválit účetní závěrku na shromáždění - Zveřejnění účetní závěrky elektronicky do sbírky listin na rejstřík společenství zajistní správce - Projednat a schválit plán oprav a rozpočet na příští rok 3.3 Kontrola VZP v roce 2013 byla kontrolována všechna SVJ - Původně přihlášena k platbě zdravotního pojištění všechna SVJ - V případech, kdy si některá SVJ odsouhlasila, že statutární orgány vykonávají činnost bezplatně a vlastníci mohou být odměňováni za práci pro SVJ dle zákoníku práce, byla uvedená změna ze strany VZP akceptována bez připomínek. Tato SVJ byla ze zdravotního pojištění odhlášena Upozornění: Při skončení pracovního poměru, kdy bezprostředně nenavazuje nový pracovní poměr nebo evidence na úřadu práce, je plátcem pojistného SVJ (vypočtené z minimální mzdy). Tato skutečnost nastala u tří SVJ, kdy SVJ muselo za statutárního zástupce pojistné doplatit týká se SVJ, kde je vyplácena funkcionářská odměna. 1

2 3.4 Odměny vyplácené v SVJ od Dohoda o provedení práce za práce vykonávané pro SVJ (odměny) do částky ,- Kč - Srážková daň 15 % - nepodává se daňové přiznání Funkcionářské odměny - Vždy zálohová daň (15 % ze superhrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % zaměstnanec, 9 % SVJ) bez ohledu na výši odměny - Povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob (netýká se starobních důchodců, kteří nemají jiný příjem) 3.5 Stavy DPZ - Tvorba a zůstatky v návaznosti na plánované opravy, případně splátky úvěrů - Celkem 77 SVJ s vyřízenými úvěry, výše nesplacených úvěrů u SVJ 235 mil. Kč - Všechna SVJ splácí bez problémů, nebyly ze stany financujících bank žádné sankce 3.6 Úvěry - Snížení poplatku za vedení úvěrového účtu u všech úvěrů v ČSOB od na poloviční částku - U SVJ s přijatým úvěrem je nutné dodržovat minimální zůstatek DZ dle úvěrové smlouvy a to u KB a.s. trojnásobek anuitní splátky (v případě nedodržení možné sankce), posunutí záloh a u ČSOB a.s. - blokace finančních prostředků ve výši dvojnásobku anuitní splátky - Dle znění úvěrových smluv dodržovat další podmínky pro čerpání DZ (oznamovací povinnost) 3.7 Roční kontrola plnění podmínek úvěrových smluv - Předkládání účetních výkazů, příjem dotací, změny vlastníků - DZ (rozbor tvorby a čerpání, další investice, revize, drobné opravy) K bodu 4: Vyúčtování topné sezóny 2013, přepočty nájemného od Celkový přehled nákladů Vytápění TUV SV Elektřina Výtahy Vyúčtování bylo předáno na bytové domy Připomínky do: Odeslání přeplatků: Z přeplatků bylo převedeno na nedoplatky nájemného a úhrad od vlastníků 570 tis. Kč. 4.2 Přepočty úhrad od vlastníků k plošné přepočty prováděny nebudou, individuální změny nahlásit do Pravidla pro rozúčtování nákladů služby: Od jsou nově stanovena pravidla zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostoru v domě s byty. Rozúčtování nákladů na dodávku tepla - viz 6 zákona 67/2013 Sb. - dohoda všech vlastníků v domě - pokud se nedohodnou je rozúčtování nákladů provedeno dle vyhl. 372/2001 Sb. a to: - nejsou-li nainstalovány RTN - podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu - jsou-li nainstalovány RTN - rozdělením na základní a spotřební složku - základní složka % - dle plochy - spotřební složka % - dle korigované hodnoty (spotřebních dílků) Rozúčtování nákladů na centralizované poskytování teplé vody - viz 6 zákona 67/2013 Sb. - dohoda všech vlastníků v domě - pokud se nedohodnou je rozúčtování nákladů provedeno dle vyhl. 372/2001 Sb., a to u nákladů na ohřev vody: - 30 % dle základní složky - 70 % dle spotřební složky (dle náměrů vodoměrů) 2

3 Montáž rozdělovačů topných nákladů v průběhu zúčtovacího období - Doložit souhlas 100 % všech vlastníků bytů, aby od okamžiku instalace rozdělovačů topných nákladů byl náklad rozdělen na základní a spotřební složku. Spotřební složku doporučujeme 60 %. Změna způsobu rozúčtování možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období ( 6 z.67/2013 Sb.). Rozúčtování nákladů na ostatní služby -zejména elektřina společných prostor a provoz výtahu - Dle 5, odst. 2 písm. d zákona 67/2013 Sb. - dle počtu osob rozhodných pro rozúčtování nedojde-li k ujednání shromáždění - Vlastníci jednotek si schválili na prvním shromáždění způsob rozúčtování: - 30% nákladů dle plochy - 70 % nákladů dle osob - Rozúčtování bude i nadále provedeno dle tohoto rozhodnutí, náklady na výtahy budou rozúčtována na všechny vlastníky bez ohledu na umístění bytu. Jestliže SVJ bude vyžadovat jiný způsob rozúčtování, musí doložit usnesením se shromáždění (schváleno nadpoloviční většinou přítomných vlastníků). Osoby rozhodné pro rozúčtování služeb - vždy minimálně 1 osoba, i když v bytě celý rok nikdo nebydlí - náklady na provoz výtahu budou rozpočítány na všechny jednotky v domě, pokud nebude doloženo jiné rozhodnutí Povinnost oznamovat poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování ( 12) K bodu 5: Opravy bytového fondu plán na rok SVJ Okrajová I.-elektro, DPST, II-lodžie SVJ Tkalcovská zateplení sev.stěny, štít SVJ Lidická zateplení, lodžie, střecha SVJ Divišova zateplení, přístavba lodžií SV Náměšť, Nad Příhořím zateplení, přístavba lodžií SVJ Revoluční zateplení, přístavba lodžií SVJ Kněžice zateplení, oprava balkonů SVJ Dělnické nám zateplení, přístavba lodžií SVJ Přibyslavice zateplení, přístavba lodžií SVJ Lidická zateplení, přístavba lodžií Přibyslavice zateplení SVJ Stařeč zateplení, přístavba lodžií SVJ Jindřichova zateplení SVJ Bartuškova zateplení, přístavba lodžií SVJ Dělnické nám zateplení, přístavba lodžií SVJ Modřínová zatepl. jižní, rozšíření lodžií SVJ Opatov zateplení, přístavba lodžií SVJ Spojenců zateplení, přístavba lodžií - akce č nemají doloženy 100% souhlasy, čeká se na rozhodnutí stavebního úřadu V městské části Borovina bude využita finanční podpora JESSICA - poskytuje SFRB, v roce 2014 je k využití 600 mil. Kč, využití pouze ve městech se schváleným IPRM Třebíč - Borovina, splatnost až na dobu 30 let, - úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory - 0,58 % p.a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %) - 1,58 % p.a. pro let (RSEU + 1 %) - 2,58 % p.a. pro let (RSEU + 2 %) - účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů, ukončení K bodu 6: Rozdělovače topných nákladů Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, byla vlastníkům budovy, resp. společenství vlastníků jednotek uložena mimo jiné povinnost osadit rozdělovače topných nákladů v jednotlivých bytech do termínu a dále povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti. 3

4 Povinnosti v této oblasti jsou uvedeny v těchto paragrafech: 7 (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 12 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům podle 7 odst. 4 písm. a). (2) Za přestupek lze uložit pokutu do a) Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j), 12a (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že i) jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou z povinností podle 7 odst. 4 nebo 7a odst. 1, (3) Za správní delikt se uloží pokuta do b) Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), h), i), j) nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2 nebo 4, Družstvo vypsalo výběrové řízení na dodávku systému měření TE, SV, TV a zpracování dat. Dodavatelem byla vybrána firma ista ČR s.r.o. S touto firmou byly uzavřeny: 1) Smlouva o dílo č. 1DNTR/2013 na dodávku a montáž rozdělovačů topných nákladů 2) Smlouva o dílo č. 2DNTR/2013 na dodávku a montáž vodoměrů 3) Smlouva o dílo č. 3DNTR/2013 na zajištění servisu, odečítacích služeb a rozúčtování RTN dodává se jen s dálkovým odečtem: Dodávka, montáž a pasportizace RTN 1 ks 341,- Kč Roční odečet a rozúčtování 1 ks 41,- Kč Vodoměry: repase starého vodoměru 1 ks 335,- Kč nový bez dálkového odečtu 1 ks 408,- Kč nový s dálkovým odečtem 1 ks 632,- Kč Roční odečet a rozúčtování 1 ks 23,- Kč Poznámka: Při výpočtu spotřeby tepla v jednotlivých bytech je hodnota odečtená na displeji RTN dále korigovaná koeficienty. Tím jsou stanoveny stejné podmínky pro všechny byty v bytovém domě. Seznámení s průběhem osazování. Počty Namontováno Plán montáží Zbývá SBD SV Celkem 2013 Počet BJ do plán Počet I-RTN Počet vodoměrů Metodika výpočtu spotřeby tepla - ista Česká republika s.r.o. Společnost ista Česká republika provádí stanovení podílu jednotlivých bytových jednotek na celkové spotřebě tepla podle norem ČSN EN 834 a ČSN EN 835. Přepočet provádí s využitím tzv. jednotné stupnice, kdy je použita jednotná, shodná stupnice pro všechna otopná tělesa (OT). Pro stanovení podílu na spotřebě tepla je údaj odečtený z IRTN (indikátoru-rozdělovače topných nákladů) vynásoben výsledným korekčním faktorem SF a koeficientem polohy místnosti. Korekční faktor SF zahrnuje přepočet výkonu otopného tělesa, korekci na přestup tepla mezi OT a IRTN a korekci prostorového teplotního čidla IRTN. K bodu 7: Různé 7.1 Průkazy energetické náročnosti budovy Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon č.318/2012 Sb. Předpisem k tomuto zákonu je Vyhláška o energetické náročnosti budov č.78/2013 Sb., která platí od 1. dubna Pro SVJ a bytová družstva nastává povinnost zpracovat PENB: - od , přičemž PENB musí být zpracován nejpozději: - do 1. ledna 2015 u bytového domu nad 1500 m2 - do 1. ledna 2017 u bytového domu nad 1000 m2

5 - od 1. ledna 2019 se tato povinnost týká i bytových domů pod 1000 m2 - Od 1. ledna 2013, pokud se renovuje více jak 25% obálky budovy - Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu celé budovy od 1. ledna 2013, při pronájmu ucelené části budovy od 1. ledna Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou povinni předat vlastníkovi na jeho písemné vyžádání energetický průkaz nebo jeho ověřenou kopii. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. - Při převodu či pronájmu družstevního bytu není povinnost předložit PENB za celou budovu, protože se právně nejedná o prodej bytu, nýbrž o převod družstevního podílu v družstvu Stav zpracování PENB na SBD Třebíč, družstvo: Počet bytových domů v členění dle EVP (energeticky vztažná plocha): SBD SVJ Celkem I. skupina (nad m 2 ) II. skupina (nad m 2 ) III. skupina (do m 2 ) Zpracované PENB: SBD (%) SVJ (%) Celkem (%) I. skupina (nad m 2 ) 16 (31,37) 27 (35,06) 43 (33,59) II. skupina (nad m 2 ) 1 (9,09) 5 (25,0) 6 (19,35) III. skupina (do m 2 ) 3 (11,11) 1 (1,18) 4 (3,57) Další plán zpracování PENB na rok 2014: - zabezpečit zpracování PENB pro BD v I. skupině (dle zákona) formou VŘ, cca ve 3 časových etapách (orientačně červenec, září, listopad); - zabezpečovat zpracování PENB pro všechny skupiny dle žádostí BD v návaznosti na individuální požadavky (BD, vlastníci) 7.2 Nová legislativa od K skončila platnost zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Nové právní normy Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník Bytové spoluvlastnictví: 1158 a následující, především: Společenství vlastníků jednotek nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem odst. 2 - Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. (např. modernizace, změna stavby) Do působnosti shromáždění patří především: schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky oznamovací povinnost vlastníka bytu o počtu a adresy osob bydlících v bytě včetně jejich změny osobě odpovědné za správu domu a to i v případě nabytí jednotky odst. 2 - Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejich orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím - Upravuje mimo jiné podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku Výčet činností týkající se správy domu a pozemku Působnost statutárního orgánu - Statutární orgán (výbor nebo předseda společenství) může rozhodnout: 1. o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky ,- Kč, pokud stanovy neurčí částku vyšší (nákup a prodej nářadí, sekačky apod.). Tzn. je nutné, aby nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nad 10000,- Kč/ročně schválilo shromáždění vlastníků, při úpravě stanov lze stanovit částku vyšší. 2. o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1 000,- Kč v průměru na každou jednotku, pokud stanovy neurčí částku vyšší nebo se 5

6 jedná o havárii. Tzn. je nutné, aby opravy nad 1000,-/byt/akci schválilo shromáždění vlastníků, při úpravě stanov lze stanovit částku vyšší Shromáždění vlastníků schvaluje rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách a to: a) hospodaření s dlouhodobou zálohou: - zůstatek k 1. lednu - tvorba z pravidelných a mimořádných příspěvků - čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí - zůstatek k b) náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy: - pojištění domu a pozemku - odměny členů orgánů společenství - ostatní provozní náklady (mzdy dle ZP) - odměna správce - bankovní poplatky c) výnosy - příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku (mimo DZ) - úroky z vkladů na bankovních účtech a jiné výnosy Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů - 17a odst. 2 písm. e) ZDP - Společenství vlastníků jednotek není veřejně prospěšným poplatníkem (dříve poplatník, který nevznikl za účelem podnikání) nemůže snižovat základ daně o určené částky, tedy využívat režim daňové výhody veřejně prospěšné společnosti - 18 odst. 2 písm. h) - Z předmětu daně z příjmů právnických osob jsou vyloučeny příjmy společenství vlastníků z: - dotací - příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku - úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor - 36 odst. 9 písm. b) bod 2 ZDP - Zvláštní sazba dně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků jednotek (KB srazila až od února) - 38 mb písm. b) ZDP - Daňové přiznání není povinno podat společenství vlastníků, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou 7.3. Stanovy SVJ NOZ ukládá společenství vlastníků (SVJ) přizpůsobit text stanov novým předpisům do 3 let ode dne účinnosti NOZ (tj. do ). V případě, že nebude novým předpisům odpovídat název společenství (SVJ nebude v názvu obsahovat slova společenství vlastníků ) budou SVJ povinna změnit název formou změny stanov do 2 let od účinnosti NOZ (tj. do ) Povinné náležitosti stanov Co se týče obsahu stanov SVJ, povinnými náležitostmi jsou tyto údaje nově vyžadované údaje jsou podtrženy ( 1200 NOZ): a) název obsahující slovo společenství vlastníků a označení domu, pro který SVJ vzniklo b) sídlo c) předmět činnosti d) členská práva a povinnosti vlastníků a způsob jejich uplatňování e) určení orgánů (statutární orgán a případně další nepovinné orgány), jejich působnost, počet členů volených orgánů, délka funkčního období, způsob utváření, způsob svolávání, způsob jednání a způsob usnášení f) pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí g) pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu domu, pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky h) první členové statutárního orgánu SBD Třebíč připravuje pro společenství vlastníků návrh stanov Podstatné rozdíly od původních stanov: - více rozpracovaná členská práva a povinnosti vlastníků jednotek: - podmínky nahlížení do dokumentace společenství, - povinnosti členů společenství oznamovat jméno a adresu vlastníka, počet osob v domácnosti, dále změnu počtu osob, v případě pronájmu i jméno a adresu této osoby, sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství - hlásit stavební úpravy v bytě, umožnit přístup pro ověření provádění stavebních úprav, vyžádat si souhlas při zásahu do společných částí domu, i když se nachází uvnitř bytu. 6

7 - nově pravidla pro užívání společných částí domu mohou nahradit domovní řád - orgány společenství - statutární orgán je výbor nebo předseda společenství (nyní pověřený vlastník), členem statutárního orgánu nemusí být člen společenství (vlastník bytu). - U odstoupení končí funkce dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení. V případě, že by nedošlo k volbě orgánů společenství, jmenuje chybějící členy orgánů soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem, případně soud ustanoví opatrovníka. - Shromáždění - shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníků jednotek nebo o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech je vyžadován souhlas všech členů společenství. Je možné upravit i jiné kvórum při hlasování např.: Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o stavebních úpravách spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech, způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a o uzavření úvěrové smlouvy, je vyžadován souhlas alespoň ¾ většiny hlasů vlastníků přítomných na shromáždění. Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Rozhodování mimo zasedání je také upraveno v návrhu stanov. - Zastupování každý člen je oprávněn dát se na zasedání zastoupit kteroukoli fyzickou osobou. Plná moc může být udělena vždy jen na určité shromáždění, generální plná moc pro všeobecné zastupování vlastníka není přípustná (výjimky se týkají spoluvlastnictví jednotky a manželů jako společných členů). Je dána povinnost společných členů společenství, ať spoluvlastníků či manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, zajistit jednotný projev navenek, tedy zmocnit společného zástupce ( 1185 odst. 2 NOZ). Tímto společným zástupcem přirozeně může být jeden ze spoluvlastníků, jeden z manželů, případně třetí osoba. Je na uvážení společenství, zda bude požadovat další náležitosti týkající se zmocnění, tedy že zmocnění musí být písemné a případně že podpisy na zmocnění musí být úředně ověřeny. Písemné zmocnění lze však doporučit vždy. - Stanovy vyžadují formu veřejné listiny notářský zápis 7.4 Stanovy družstva: Vlastníci členové družstva mohou být voleni do orgánů družstva: mohou být delegáti, kandidáti do představenstva a kontrolní komise. V roce 2015 budou svolány volební obvody pro volbu delegáta, kandidátů do představenstva a kontrolní komise družstva: - volební obvody určuje představenstvo dle rozsahu práv, výše členských vkladů a územnímu členění volební obvody nájemců, vlastníků, - volební obvod u členů vlastníků min. 10 a max. není stanoven, - schůze volebních obvodů bude svolávat představenstvo. Volební obvod může schůzovat i formou dílčích schůzí, - pro svolání schůze, jednání, hlasování a vyhotovení zápisu včetně možnosti svolání náhradní schůze platí přiměřeně ustanovení o konání členské schůze, - pozvánky na schůzi volebního obvodu budou zveřejněny na vývěskách domu společně se seznamem členů družstva. 7.5 Družstvo nabízí zajištění těchto činností: Změny stanov úplné: - návrh změny stanov dle NOZ - svolání shromáždění vlastníků ke schválení změny stanov (pozvánky, prezence, vzor návrhu stanov pro každého vlastníka) - účast zástupce družstva na shromáždění s výkladem návrhu stanov - zpracování zápisu ze shromáždění - zajištění notářského zápisu - uložení stanov SV do sbírky listin veřejného rejstříku (rejstřík SV) Cena za tyto veškeré tyto činnosti 6 000,- Kč vč. DPH + 30,- Kč/byt. Změny stanov částečné (jen některé články, např. hlasování na shromáždění): 7

8 - svolání shromáždění vlastníků ke schválení změny stanov (pozvánka, prezence, vzor návrhu změny stanov), bez doručení - notářský zápis Cena za tyto činnosti 3700,- vč. DPH. Cena za úkony související s uložením změny stanov SVJ do sbírky listina činí 300,- Kč vč. DPH Při požadavku SV na účast zástupce družstva na shromáždění je třeba zaslat objednávku paní Bendové. V tomto případě bude účtován poplatek ve výši 600,- Kč vč. DPH za osobu. Cena za úkony související s provedením změny zapisovaných skutečností SVJ u OR v Brně činí 500,- Kč vč. DPH. Společenství vlastníků nejsou od osvobozena od poplatků na veřejném rejstříku. Za jakoukoliv změnu v rejstříku je poplatek ve výši 2000,- Kč Diskuse Zápisy ze shromáždění - pozvánka na shromáždění musí být zveřejněna na vývěsce v domě, musí obsahovat informaci, kde se vlastníci bytů mohou seznámit s podklady - zápis musí obsahovat především: - usnášeníschopnost shromáždění, od kdy do kdy byla pozvánka zveřejněna na vývěsce domu - volbu ověřovatele zápisu a jmenování zapisovatele, program - usnesení u každého hlasování musí být rekapitulace přítomnosti vlastníků a poté hlasování. - razítko a podpis statutárního orgánu SVJ včetně razítka, přílohou prezence - vzory zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách družstva, prezenci je možné si vyzvednout v kanceláři účetní nebo em - na shromáždění se hlasuje dle spoluvlastnických podílů vlastníků bytů (je uvedeno na prezenční listině) Volební období - dodržovat volební období, před ukončením svolat shromáždění a zvolit členy orgánů na nové volební období Stanovy SVJ - Rozhodující je, co obsahují platné stanovy SVJ a není v rozporu se zákonem. U hlasování je rozhodující znění platných stanov, v případě potřeby změnit kvórum hlasování, je nutná změna stanov za účasti notáře Topné náklady - pro rozúčtování topných nákladů: např. 80% dle rozdělovačů a 20% dle plochy je nutný 100% souhlas vlastníků bytů - teplo ve společných prostorách se neměří, využití sušáren doporučujeme vyřešit paušálním poplatkem - větrání ve společných prostorách minimální teplota 10 C Uzamykání společných prostor Doporučení - člen společenství je povinen zajistit, aby byly vchodové dveře uzamykány v době od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Při uzamykání musí však být splněny požadavky požárních předpisů, týkající se únikových cest panikové kování Rozdělovače topných nákladů - prezentace firmy ista ČR družstvo se pokusí zajistit - vyúčtování provádí firmy ista ČR za poplatek 41 Kč vč. DPH - smlouva na rozúčtování je uzavřena mezi SBD a firmou ista ČR a zahrnuje i SVJ ve správě SBD, v případě rozúčtování pro jiné subjekty bude cena řešena dohodou těchto subjektů Pojištění - družstvo má v rámci pojistné smlouvy s ČPP a.s. uzavřeno i pojištění pro případ odcizení a vandalismus, v případě krádeží ve společných prostorách je nutné doložit protokol od Policie ČR, spoluúčasti je 1 tis. Kč Kalkulace na regeneraci 4 b.j. (zateplení, výplně otvorů, střecha apod.) - zpracovaná vzorová kalkulace, doporučujeme obrátit se osobně na Ing. Rožnovskou. Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 8

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení

V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení V Z O R S T A N O V Část první Všeobecná ustanovení Článek 1 Základní ustanovení 1) Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 bylo původním vlastníkem budovy a plnilo povinnosti

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství pro dům v

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

1 Stanovy společenství vlastníků

1 Stanovy společenství vlastníků 1 Stanovy společenství vlastníků ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) Název společenství vlastníků: Sídlo: Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o.

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Technicko správní činnost Do 20 jednotek 60,- Do 50 jednotek 50,- Nad 50 jednotek 45,- Ekonomicko účetní činnost Do 20 jednotek

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Stanovy SVJ Dominova 1/10 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Název: Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky. Sídlo:

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. ČI. I Název a sídlo. ČI. II Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. ČI. I Název a sídlo. ČI. II Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČI. I Název a sídlo 1. Název: Společenství vlastníků Mrkvičkova 1370-1377 2. Sídlo: Praha 17, Mrkvičkova 1375/18, PSČ 163 00 ČI.

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. DOMU DEJVICE č.p. 1717

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. DOMU DEJVICE č.p. 1717 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU DEJVICE č.p. 1717 NA DIONYSCE 1717/2, 160 00 PRAHA 6 IČO: 279 29 108 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 Čl. 1. Název a sídlo 3 Čl.2. Předmět činnosti 3 ČÁST II. ČLENSTVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 24.04.2014 (slovy: dvacátého čtvrtého dubna roku dva tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Soňou Glazarovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA 21. 1 2010 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více