ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO PLZEŇSKÉHO KRAJE Zápis ze zasedání Číslo zasedání: 12 Datum a hodina konání: od 9.00 hod. v sídle KÚPK Přítomni: 45, dle prezenční listiny Omluveni: JUDr. Pošpíšil do 10 hod. Hosté: Mgr. Hajšman, Mgr. Myslíková, MUDr. Pavel Hrdlička (bod č. 3), Mgr. Martina Němečková (bod č. 39) Příloha: usnesení ZPK č. 749/15 785/15 Program (po doplnění): Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 4. Žádost obce Nezdice na Šumavě o prodloužení termínu čerpání dotace - Václav Šlajs 5. Žádost obce Rybník o prodloužení termínu čerpání dotace - Václav Šlajs 6. Dotace z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 na území Plzeňského kraje - Václav Šlajs 7. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 8. Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury výzva - poskytnutí dotací - Jiří Struček 9. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, středisko Klatovy x ČR - Ředitelství silnic a dálnic - JUDr. Zdeňka Lišková 10. Bezúplatné nabytí pozemků - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Středisko Plzeň sever, Středisko Plzeň - jih, Středisko Domažlice x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka Lišková 11. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Přeštice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Středisko Plzeň - jih x město Přeštice - JUDr. Zdeňka Lišková

2 12. Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Plzeň-sever) x obec Krsy - JUDr. Zdeňka Lišková 13. Výkup pozemku v k. ú. Skašov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Ilja Prachař - JUDr. Zdeňka Lišková 14. Výkup pozemků v k. ú. Blovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Jana Matoušková - JUDr. Zdeňka Lišková 15. Koupě pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan - PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Středisko Rokycany x Příkosická zemědělská a.s. - JUDr. Zdeňka Lišková 16. Prodej pozemku v k. ú. Stod PK (Centrum sociálních služeb Stod) x Monika Podlipská, Martin Kvítek - JUDr. Zdeňka Lišková 17. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Klatovy) x Hubert Krompaský - JUDr. Zdeňka Lišková 18. Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Domažlice) x Marek Heindl - JUDr. Zdeňka Lišková 19. Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Tachov) x město Tachov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Zdeňka Lišková 20. Pozemková úprava Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Semošice - JUDr. Zdeňka Lišková 21. Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Plzeň - PK (Zdravotnická záchranná služba PK) x ČR Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - JUDr. Zdeňka Lišková 22. Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 23. Změna politického zástupce v projektu Zdravý Plzeňský kraj - Ing. Milena Stárková 24. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 8 zpracovaná v roce Ing. Václav Štekl 25. Dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce Mgr. Zdeněk Honz 26. Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok Plzeňský kraj - rozdělení finančních prostředků - Mgr. Zdeněk Honz 2

3 27. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek 28. Zpráva o dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce Mgr. Jan Šašek 29. Rezignace a volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek 30. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava 31. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Iva Hořanová 32. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 33. Rezignace člena Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 34. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Věstislav Křenek 35. Přehled finančního hospodaření Plzeňského kraje k Václav Šlajs 36. Spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v letech Václav Šlajs 37. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/ Jiří Struček 38. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK 39. Diskuse, různé Závěr Zahájení Zasedání zahájil a vedl Václav Šlajs, hejtman, přivítal všechny přítomné a nechal zkontrolovat počet zastupitelů v sále. Konstatoval, že přítomných 41 členů zastupitelstva je usnášeníschopných. Hejtman: Na začátek připomenu povinnost hlásit případný střet zájmů podle 34 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích. Dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zápis z minulého ZPK byl ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Máte před sebou program spolu s ostatními materiály, prosím, zda někdo má návrhy na doplnění nebo změnu programu. Upozorňuji na bod č. 29, který na je na stůl, jedná se o materiál kontrolního výboru. Dále upozorňuji na nové verze u bodů č. 8, 22 a 26, 3

4 které se týkají schvalování dotací. Nové verze jsou z důvodu novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Tady bych poprosil vedoucího právního odboru Mgr. Hajšmana, aby k tomuto podal krátké vysvětlení. Hajšman: Novela zákona č. 250/2000 Sb. byla schválena Poslaneckou sněmovnou na základě vrácení Senátem ČR, ale ovšem byla schválena ve znění s účinností od Podle judikatury Nejvyššího správního soudu nabývá tento zákon účinnosti patnáctý den po jeho vyhlášení, což je , neboť byl vyhlášen Z toho důvodu musí dojít ke změnám ve smlouvách o poskytování dotací, které jsou dnes schvalovány, protože nelze stihnout uzavřít je do účinnosti dosavadní právní úpravy. Hejtman: Otvírám rozpravu k navrženému programu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o celém programu včetně navržených změn. Schválení doplněného programu: Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Doplněný program je schválen Hejtman: Nyní bude následovat hlasování o ověřovatelích zápisu. Návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Zdeněk Honz, Mgr. Martin Baxa Hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Hejtman: Vzhledem k bodu č. 29 Rezignace a volba předsedy Kontrolního výboru ZPK navrhuji zvolit volební komisi, prosím jednotlivé předsedy klubů, aby navrhli své zástupce. Návrh na volbu volební komise: za ČSSD Mgr. Jaroslav Šobr za ODS Ing. Mgr. Pavel Karpíšek za KSČM Ing. Karel Šidlo Hlasování o volbě členů volební komise: Pro 41, proti 0, zdržel se 0, přítomno 41 zastupitelů Volební komise byla zvolena 1. bod programu Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 0:06:42 Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Prosím jednotlivé kandidáty, aby se nám stručně představili. Jiří Šafek: Ve stručnosti se představuje a uvádí, že funkci přísedícího vykonává již několikáté volební období. Hejtman: Otvírám rozpravu pro případné dotazy na pana Šafka. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o zvolení pana Jiřího Šafka do funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni. 4

5 Hlasování o Jiřím Šafkovi: Pro 39, proti 0, zdržel se 3, přítomno 42 zastupitelů Jiří Šafek byl zvolen Hejtman: Dále prosím pana Miroslava Zezulu, aby se nám představil. Miroslav Zezula: Ve stručnosti se představuje. Hejtman: Otvírám rozpravu k navrženému kandidátovi, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat o zvolení pana Miroslava Zezuly do funkce přísedícího Krajského soudu v Plzni. Hlasování o Miroslavu Zezulovi: Pro 36, proti 0, zdržel se 6, přítomno 42 zastupitelů Miroslav Zezula byl zvolen Hejtman: Nyní budeme hlasovat o celkovém usnesení. Pro 41, proti 0, zdržel se 1, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 749/15 je přijato 0:10:52 2. bod programu Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Václav Šlajs Hejtman: Vzhledem k diskusi na prosincovém zasedání ZPK předkládám změnu jednacího řádu. Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu. Vilímec: Návrh nemyslí na situaci, kdy předseda klubu není přítomen rozpravě nebo je potřeba vystoupit se stanoviskem klubu. Doporučoval bych doplnit do bodu I.1....doba vystoupení předsedy klubu členů zastupitelstva nebo pověřeného zástupce klubu se omezuje... Mach: Navrhuji, aby se zrušila veškerá omezení všech příspěvků, tzn. bez omezení. Votava: Rozumíme tím, v případě nepřítomnosti předsedy klubu, protože tak můžete pověřovat samozřejmě kohokoli a bude pověření více, takže v případě nepřítomnosti předsedy klubu je pověřený nějaký zástupce za klub a ten tedy má právo mluvit 10 minut. Vilímec: Pravidlo bylo obecné. Nebráním se ani verzi pana Macha ani pana Votavy. Verze, kterou jsem navrhl, by nevylučovala přímo čas předsedy klubu, ale k tomu danému bodu předseda klubu by se svého 10minutového vystoupení vzdal ve prospěch jiného člena klubu. Nerozporuji ani druhou možnost, pokud by se trvalo, aby 10 minut bylo pouze v případě neúčasti předsedy klubu, tak potom dávám druhý návrh a rozhodneme hlasováním, kdy v bodu I.1. za první větu by se doplnilo v případě nepřítomnosti předsedy klubu při rozpravě k projednávanému bodu se omezuje délka v prvním vystoupení maximálně na 10 minut tomu z členů 5

6 klubu, který je pověřen předsedou klubu k jeho zastupování. To je pak verze, o které mluvil pan Votava. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat nejprve o protinávrzích. Moje stanovisko ke všem návrhům je negativní. Myslím si, že jsme to mohli kolektivně předjednat a připravit komplexní pozměňovací návrh. Dávám nejdříve hlasovat o návrhu pana zastupitele Macha dobu pro vystoupení neomezovat. Hlasování o návrhu Ing. Macha: Pro 9, proti 25, zdržel se 2, přítomno 37 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Návrh nebyl přijat Hejtman: Prosím Ing. Vilímce o specifikaci jeho návrhu. Vilímec: Jednalo by se o variantní návrh. Za první větu v bodě I.1. by se vsunula tato věta v případě nepřítomnosti předsedy klubu při rozpravě k projednávanému bodu se omezuje délka v prvním vystoupení maximálně na 10 minut tomu z členů klubu, který je pověřen předsedou klubu k jeho zastupování. Hejtman: Mé stanovisko k tomuto návrhu je negativní. Dávám hlasovat o návrhu Ing. Vilímce. Hlasování o návrhu Ing. Vilímce: Pro 17, proti 21, zdržel se 4, přítomno 42 zastupitelů Návrh nebyl přijat Hejtman: Máte ještě jiný návrh, pane předsedo? Vilímec: Vložit do bodu I.1....doba vystoupení předsedy klubu členů zastupitelstva nebo pověřeného zástupce klubu se omezuje v prvním vystoupení maximálně na 10 minut... Hejtman: Moje stanovisko je negativní. Dávám hlasovat o návrhu Ing. Vilímce. Hlasování o návrhu Ing. Vilímce: Pro 15, proti 19, zdržel se 9, přítomno 43 zastupitelů Návrh nebyl přijat Hejtman: Domnívám se, že jsme vypořádali všechny pozměňovací návrhy a nyní dávám hlasovat o původním návrhu jako celku. Pro 32, proti 1, zdržel se 9, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 750/15 je přijato 0:20:26 6

7 3. bod programu Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Hejtman: Odkazuje na předložený materiál. Ve dnech navštíví PK prezident Miloš Zeman. Zve na úvodní setkání od 11 hod. v sále zastupitelstva. Pozvánku zastupitelé obdrží písemně. Informace ohledně parkování v den konání zastupitelstva zastupitelé mají právo parkovat na horním parkovišti. Parkování v den konání komise, výboru nebo jiného jednání parkování ve vnitrobloku. Otvírám rozpravu. Karpíšek: Odvolání ředitele ZZS PK jaké vážné důvody vedly k odvolání ředitele? Jak je to s pohotovostní službou na výjezdových místech ve Vlčicích a v Kralovicích? Jak je to s pokračováním projektu ministerstva zdravotnictví ohledně zřizování rezidenčních míst, do kterého byla zařazena pražská a plzeňská záchranka? Rubáková: ZZS PK souhlasím s tím, že rada udělala tento krok. Byli jsme v záchrance na kontrole a strávili jsme tam mnoho času. Pan ředitel selhával v komunikačních věcech, nerespektoval vyhlášky, zákony a směrnice. S odvoláním ředitele naprosto souhlasím. Vilímec: Co vedlo radu k novému posouzení a hodnocení nabídek na zakázku internetový magazín, jedná se o podlimitní veřejnou zakázku Mediální komunikace pro PK leden až prosinec 2015 (usnesení RPK č. 2873/14)? Dotaz na Ing. Stárkovou byla jmenována nová ředitelka organizace Nemocnice Planá s účinností od jakou činnost vykazuje aktuálně nemocnice v Plané? Trylčová: Usnesení č. 2874/14 vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na služby Mediální komunikace pro PK leden až prosinec 2015 rozhlasové vysílání (2. vyhlášení). Minule jsme řešili také vyhlášení výběrového řízení rozhlas, televize, internet, časopis bylo by možné získat ucelený přehled, jaký je finanční rámec vítěze, průběh výběrových řízení a kdo je vyhrál? Je v těchto médiích také prostor pro vystoupení opozičních politiků? Pokud ano, dá se opozici na vědomí tahle možnost? Mach: Usnesení č. 2977/14 (RO č. 300) na minulém zastupitelstvu jsem požadoval právní rozbor ohledně dotování nemocnic z hlediska nedovolené veřejné podpory. Tento rozbor jsem nedostal. Toto je úplně stejný případ. Jako kraj dotujeme krajské poskytovatele sociálních služeb částkou vyšší, než dovoluje EU a ostatním poskytovatelům, soukromým, obecním a městským, dotace krátíme z různých důvodů. V bodě č. 26 toto budeme projednávat a vrátím se k tomu. Nyní prosím o zdůvodnění, proč rada peníze rozdělila pouze krajským organizacím a vlastně doplnila jenom rozpočty a nemyslela na ostatní, kterým byly kráceny finance během minulého roku. Rubáková: Byla jsem na kontrole na ZZS a vím, co se tam děje, a proto se k tomu vyjadřuji. Čížek: Dotace z oblasti zdravotnictví a z oblasti sociální péče je potřeba mít jasnou koncepci. V oblasti zdravotnictví dotujeme výrazně krajské nemocnice, jsou oblasti, které mají dostatek a dostatečně dostupné zdravotní péče, ale jsou oblasti, kde tahle 7

8 dostupnost je velice malá, a to je oblast části okresu Tachov, okolí Plané atd. Tam by kraj měl přistoupit k tomu, že i občané v této oblasti potřebují srovnatelnou dostupnost zdravotní péče a měl by to nějakým způsobem řešit. Velice podobné je to v oblasti sociálních služeb, tento rok je rokem přechodným, kraj poprvé dotuje místo MPSV. Měli bychom mít pravidla taková, že se bude dotovat podle výkonu. Do budoucna bychom měli hlavně myslet na to, že v této oblasti bude možnost evropských dotací. Bude se soutěžit mezi všemi kraji v republice. Tady bychom měli mít jasno v koncepci rozvoje sociálních služeb, jasno v tom, které investice bude chtít kraj a které investice budou dělat neziskové organizace nebo se na ně připravují a kraj by jim v tom měl pomoci. Šašek: Odvolaný ředitel ZZS PK rada rozhodla o odvolání ředitele ZZS a současně usnesením č. 3056/15 byla schválena změna platového výměru pana ředitele, můžete mi osvětlit tuto situaci? Hejtman: Odvolání pana ředitele Svitáka bylo mé nejtěžší politické rozhodnutí. Pana doktora Svitáka si vážíme, je to výborný odborník, dobrý člověk, ale nakládal si více, než byl schopen unést. Jeho veškeré pracovní úvazky činili 2.0, to znamená, že on měl podle nasmlouvaných pracovat 17,5 hodiny denně. Kromě investice do nového místa na Borech na provoz za 4 roky kraj investoval do záchranky mil. Kč. Vyžadujeme, aby tyto prostředky byly racionálně využívány. Rezervy jsou v hospodaření a především hlavní důvod je nesprávné zúřadování veřejných zakázek, kde došlo k některým zásadním pochybením, kde došlo ke škodě, šetří to policie a rada se rozhodla v duchu svého práva pana ředitele z funkce odvolat. Plat pana ředitele byl odvolaný od a od vstoupila v platnost norma a my jsme na ní, na těch devatenáct dní, museli reagovat. Potřebujeme člověka, který bude dál záchranku rozvíjet, kde bude rozhodovat management. Stárková: Rezidenční místa požádala bych pověřeného ředitele ZZS pana Hrdličku, aby osvětlil situaci s rezidenčními místy. Změna v řízení Nemocnice Planá u Mariánských Lázní tato nemocnice je dávno zrušena, protože jsou tam ale nějaké pohledávky z minulosti, musí být organizace dále zachována a původní paní ředitelka už nechtěla tuto funkci vykonávat, je tam malý úvazek 0.1, několik tisíc korun měsíčně. Koncepce zdravotnictví v současné době s holdingem dokončujeme koncepci zdravotnictví PK. Tuto koncepci dám na příští zdravotnický výbor a budu chtít, aby se našel politický konsensus napříč politickým spektrem. Zrušení pohotovosti ve Vlčicích a Radnicích ZZS v některých místech našeho regionu zároveň provozuje i tzv. lékařskou pohotovost. Souběh těchto činností je na hraně zákona. Cituje ze zprávy České lékařské komory. Na místech, která jsou takto společně provozována, máme dvě možnosti. Buď personálně posílíme tuto službu a budeme to provozovat, ale jeden pacient na takovém místě vyjde kraj např. na 5 tis. Kč. Nebo tuto službu, kde je v dosahu zdravotnické zařízení, zrušíme. Neznamená to, že občané tohoto kraje budou odmítnuti. Buď záchranka vyvolá výjezd ZZS nebo dotyčného pošle někam do zdravotnického zařízení. Záleží na momentálním vyhodnocení jeho zdravotního stavu. MUDr. Pavel Hrdlička (pověřený ředitel ZZS PK): Rezidenční místa projekt byl směřován k nelékařským zdravotnickým pracovníkům, tzn. hlavně středním zdravotnickým pracovníkům (záchranáři a zdravotní sestry), v tom, že si měli zvýšit svoje vzdělání a že budou moci, oproti svým dosavadním kompetencím, dělat navíc 8

9 zdravotní úkony, než dojede na místo lékař. K celému projektu se přidaly pouze dvě záchranné služby, a to pražská a plzeňská. Pražská se přihlásila pouze čtyřmi rezidenty, plzeňská čtrnácti rezidenty. Metodika celého projektu byla špatně zadministrována a hrozilo vracení celé dotace. Projekt nebyl plně hrazen a na čtrnáct rezidentů bychom dopláceli přes 1 mil. Kč. Po dohodě s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, s ministerstvem zdravotnictví a zároveň s pražskou záchrankou jsme sdělili, že od tohoto projektu ustupujeme. Brabcová: Mediální komunikace, veřejná zakázka pro rozhlas došlo k tomu, že uchazeč nám doložil špatnou poslechovost. Byl vyzván, aby toto uvedl správně, došlo k dalšímu jednání hodnotící komise. Návrh bude předložen radě Internetový magazín na doporučení Centrálního nákupu, který administruje naše veřejné zakázky, jsme dospěli k názoru, že nabídková cena uchazeče byla podhodnocena, tudíž nás zákon opravňuje k tomu, abychom vyzvali k vysvětlení nabídkové ceny, byla ustanovena nová komise, kde bylo provedeno nové hodnocení. Ani toto ještě neprošlo schválením rady. Honz: V září na Zastupitelstvu Plzeňského kraje byla schválena metodika a střednědobý plán, kterým se řídíme od Nezvýhodňujeme naše organizace. Do dofinancování jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb provádělo MPSV a částka byla ve výši Kč. My jsme to pouze dostali na vědomí a kromě toho přibylo, opět tedy rozdělením ministerstva, dofinancování v rámci navyšování platů a mezd od To, co vychází z metodiky, to by mělo být zákonem. Hejtman: Reaguje na podnět pana Čížka zdravotnictví je pro toto politické vedení priorita. Do zdravotnictví teče hodně peněz, Tachovsko je problém a budeme ho v nejbližší době řešit. Vyjadřuje se k článku Ing. Čížka v Parlamentních listech ohledně ztráty krajských nemocnic v roce Odvolání pana ředitele Svitáka rada se snaží o stabilitu, má personální pravomoc vůči celkem 138 funkcionářům. Za dva a čtvrt roku využila tuto personální pravomoc ve třech případech, a to v Domově Harmonie, v SÚS a na ZZS. Chceme, aby byla stabilita, aby lidé ve vedoucích funkcích měli jistotu a pracovali ve prospěch občanů PK. Karpíšek: Požádal bych paní radní, aby nás na výboru informovala dál o vývoji, jaký bude následovat, a zda by event. mohl být zástupce zdravotního výboru u výběrového řízení na nového ředitele. Trylčová: Rozhlas (mediální komunikace) co bylo za problém se zmiňovaným kandidátem? Do příště bych žádala celkové shrnutí veškerých těchto veřejných zakázek tak, aby veřejnost věděla, jaká veřejná zakázka v médiích byla provedena, za kolik, kdo vyhrál, kolik bylo uchazečů úkol ze zápisu. Hejtman: Paní Brabcová připraví odpověď. Mach: Cituje ze zápisu z komise žádá o vysvětlení. Hejtman: Bod, který toto řeší je na programu, a to bod č

10 Čížek: První pomoc Vlčice, Kralovice myslím si, že stojí zato zachovat LSPP, alespoň ve zkrácené formě, jenom na určitou dobu, i když by tam byl jiný lékař pouze na několik hodin souběžně s lékařem záchranky. Rozhlasové vysílání a internetový magazín účel, proč chceme rozhlasovou nebo internetovou komunikaci? V Parlamentních listech jsem neuvedl žádná konkrétní čísla. K panu radnímu Honzovi - střednědobý plán je velice rigidní, uvádí počty míst, klientů a neumožňuje další rozvoj. JUDr. Pospíšil a Poduška přítomni od 10 hod. Hejtman: Prosím, aby paní Stárková nebo pan Hrdlička sdělili, jak je LSPP navštěvovaná ve Vlčicích. Stárková: Na stanoviště ve Vlčicích přijde na pohotovost jeden člověk za tři dny. V Kralovicích nebudeme LSPP rušit, ani o tom zatím neuvažujeme, a proto mě velmi mrzí příspěvek pana starosty Podušky, který poslal do magazínu Plzeňský kraj článek, kde uvádí, že já v souvislosti s odvoláním ředitele současně ruším v Blovicích a Kralovicích LSPP. To je lživá informace a já požádám pana Podušku, aby tuto větu upravil, aby tam nebylo to, že rušíme LSPP v Kralovicích, protože to není pravda, já jsem ještě s nikým v Kralovicích nejednala. Vilímec: Myslím, že výčet odvolaných není úplně kompletní. Respektuji, že rada má právo odvolat a jmenovat ředitele příspěvkových organizací. Pouze si myslím, že by zastupitelé měli vědět, na základě jakých důvodů byl někdo odvolán. V případě ředitele ZZS o tom nebyl informován ani předseda výboru pro zdravotnictví, byť nemusí. K bodu č požádal bych, aby předkladatel nebo zástupci KÚ se ještě podívali na kompetence v rozhodování o poskytování dotací, protože novela zákona o sociálních službách, byť se mi to nelíbí, nastavila kompetenci do výlučné pravomoci Zastupitelstva Plzeňského kraje, a to dokonce i v těch případech, kdy se jedná o příspěvkové organizace nebo se jedná o prostředky nebo částky, které jsou do 200 tis. Kč. Poduška: Omlouvá svůj pozdní příchod. Zmiňovaný článek je vstřícný, pokud to tak v Kralovicích není, pak si osvojuji, aby ta věta byla vyškrtnuta. Bylo to nedorozumění. Čížek: Připomíná dotaz k čemu PK potřebuje mediální, rozhlasovou a internetovou komunikaci úkol ze zápisu. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 35, proti 0, zdržel se 9, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 751/15 je přijato 1:04:30 4. bod programu Žádost obce Nezdice na Šumavě o prodloužení termínu čerpání dotace - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. 10

11 Pro 44, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 752/15 je přijato 5. bod programu Žádost obce Rybník o prodloužení termínu čerpání dotace - Václav Šlajs 1:05:46 Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 44, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 753/15 je přijato 1:06:32 6. bod programu Dotace z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 na území Plzeňského kraje - Václav Šlajs Hejtman: Přednáší návrh usnesení. Otvírám rozpravu, nikdo se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 44, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 754/15 je přijato 7. bod programu Dodatek č. 13 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 1:07:28 Bauer: Přednáší návrh usnesení. Pro 43, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Usnesení č. 755/15 je přijato 1:08:42 8. bod programu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury výzva - poskytnutí dotací - Jiří Struček Hejtman: Upozorňuje na novou verzi. Struček: Přednáší návrh usnesení. Hejtman: Otvírám rozpravu. Vilímec: Stihnou se smlouvy uzavřít do nebo je v opačném případě návrh usnesení přesně podle novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, protože novela předpokládá schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy a v důvodové 11

12 zprávě se píše, že by zastupitelstva měla schvalovat znění veřejnoprávních smluv, ale v každém případě usnesení v bodě II. by na to mělo pamatovat a pokud se to nestihne, a to je i v dalších bodech, pak by tam měla být formulace, že se schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotací. Struček: Právě kvůli těmto změnám máme novou verzi, protože může dojít nebo dochází ke změnám v rámci rastrových smluv, ale nemůžeme předjímat, jaká situace nastane. Tento předložený návrh můžeme schválit v plném znění. Hejtman: Vyzývá vedoucího právní odboru k vyjádření. Hajšman: Návrh byl právě doplněn dodatkem doplnění rastrových smluv, aby vyhovoval novému znění zákona. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 42, proti 0, zdržel se 1, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 756/15 je přijato 1:12:10 9. bod programu Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, středisko Klatovy x ČR - Ředitelství silnic a dálnic - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 40, proti 0, zdržel se 1, přítomno 41 zastupitelů Usnesení č. 757/15 je přijato 1:13: bod programu Bezúplatné nabytí pozemků - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - Středisko Plzeň sever, Středisko Plzeň - jih, Středisko Domažlice x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 40, proti 0, zdržel se 1, přítomno 41 zastupitelů Usnesení č. 758/15 je přijato 1:14:10 12

13 11. bod programu Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Přeštice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Středisko Plzeň - jih x město Přeštice - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 42, proti 0, zdržel se 0, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 759/15 je přijato 1:15: bod programu Bezúplatný převod pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Plzeň-sever) x obec Krsy - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 43, proti 0, zdržel se 0, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 760/15 je přijato 1:16: bod programu Výkup pozemku v k. ú. Skašov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Ilja Prachař - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 35, proti 0, zdržel se 7, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 761/15 je přijato 1:18: bod programu Výkup pozemků v k. ú. Blovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Jana Matoušková - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 38, proti 0, zdržel se 5, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 762/15 je přijato 1:19:20 13

14 15. bod programu Koupě pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan - PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Středisko Rokycany x Příkosická zemědělská a.s. - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 36, proti 0, zdržel se 8, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 763/15 je přijato 1:20: bod programu Prodej pozemku v k. ú. Stod PK (Centrum sociálních služeb Stod) x Monika Podlipská, Martin Kvítek - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 35, proti 1, zdržel se 8, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 764/15 je přijato 1:21: bod programu Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Klatovy) x Hubert Krompaský - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 35, proti 0, zdržel se 8, přítomno 44 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Usnesení č. 765/15 je přijato 1:23: bod programu Prodej pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Domažlice) x Marek Heindl - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 35, proti 0, zdržel se 7, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 766/15 je přijato 1:24:09 14

15 19. bod programu Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (středisko Tachov) x město Tachov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 40, proti 0, zdržel se 2, přítomno 42 zastupitelů (1 zastupitel nehlasoval) Usnesení č. 767/15 je přijato 1:25: bod programu Pozemková úprava Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Semošice - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 39, proti 0, zdržel se 1, přítomno 41 zastupitelů Usnesení č. 768/15 je přijato 1:26: bod programu Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Plzeň - PK (Zdravotnická záchranná služba PK) x ČR Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - JUDr. Zdeňka Lišková Lišková: Přednáší návrh usnesení. Pro 42, proti 0, zdržel se 0, přítomno 42 zastupitelů Usnesení č. 769/15 je přijato 1:27:33 Přestávka hod. 1:53: bod programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr Šobr: Upozorňuje na novou verzi. Přednáší návrh usnesení. K hodnocení bylo přijato 99 žádostí, požadavky byly téměř na 6 mil. Kč, rozděleno bylo 1,5 mil. Kč. 15

16 Pro 36, proti 0, zdržel se 0, přítomno 36 zastupitelů Usnesení č. 770/15 je přijato 1:55: bod programu Změna politického zástupce v projektu Zdravý Plzeňský kraj - Ing. Milena Stárková Stárková: Přednáší návrh usnesení. Pro 40, proti 0, zdržel se 0, přítomno 40 zastupitelů Usnesení č. 771/15 je přijato 1:56: bod programu Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 8 zpracovaná v roce Ing. Václav Štekl Štekl: Přednáší návrh usnesení. Hejtman: Otvírám rozpravu. V listopadu, jsme obdrželi titul Plzeňský kraj nejlepší místo pro život, bohužel otázka kanalizací a vodovodů je naše slabina. Této problematice bychom měli věnovat opravdu pozornost. Sýkora: Je třeba navýšit podporu zejména pro malé obce na výstavbu vodovodů a kanalizací. Ani v novém plánovacím období EU tak, jak se jeví zatím operační program životní prostředí, na ně pamatováno nebude, to znamená, že bychom měli jako kraj, už například v rámci letošního rozpočtu, pokud zbudou nějaké přebytky, naplánovat podporu těmto a samozřejmě mluvím tím i o rozpočtu na příští rok. Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu a dávám hlasovat. Pro 43, proti 0, zdržel se 0, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 772/15 je přijato 1:58: bod programu Dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce Mgr. Zdeněk Honz Honz: Tento dotační program byl vyhlášen podruhé, poprvé byla alokována částka tis. Kč, pro letošní rok tis. Kč. Odkazuje na předložený materiál. Pro 44, proti 0, zdržel se 0, přítomno 44 zastupitelů Usnesení č. 773/15 je přijato 16

17 2:00: bod programu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok Plzeňský kraj - rozdělení finančních prostředků - Mgr. Zdeněk Honz Honz: Jedná se o novou verzi, a to z těch důvodů, o kterých hovořil Mgr. Hajšman v úvodu jednání. Postihuje to v podstatě jednu úpravu v bodě I., drobné úpravy v bodě II. a v příloze č. 8 a 9. V letošním roce dochází ke změnám, a to k postupnému přechodu a změnám, které toto doprovázejí ve financování sociálních služeb v rámci tvz. dotačního řízení z MPSV na kraje. V roce 2012 byla v rámci tohoto dotačního řízení alokována částka 275 mil. Kč, v roce 2013 částka 305 mil. Kč, v roce 2014 částka 353 mil. Kč a na letošní rok PK má částku 368 mil. Kč. Zahrneme-li do toho peníze PK, EU a státního rozpočtu, tak v rámci poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2014 rozděleno celkem 455 mil. Kč, v letošním roce je to 501 mil. Kč, to znamená, že dochází tady k růstu o 11 %. Dotační řízení přihlásilo se 111 poskytovatelů, kteří poskytují v rámci PK 247 služeb. Hejtman: Otvírám rozpravu. Čížek: Počítáte s novelizací nebo aktualizací střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb? Jaké počítáte investice, jaké máte v této oblasti záměry právě ve vazbě na to, že z IROPu bude možné získávat dotace na rozvoj sociálních služeb, na investice. Jestli nějaká podpora kraje bude i z hlediska investic, protože ostatní organizace například nemají možnost odpisů a oprav zařízení a třeba by chtěly z evropských peněz provést modernizace, ale neměly by na vlastní podíl. Neuvažujete v metodice o tom, jako třeba Karlovarský kraj, který přechází spíše na ten výkonový systém, než ten systém výpočetní, jaký máme my v naší metodice. Vilímec: Jsem přesvědčen, že ani nová verze neodpovídá zákonu o financování sociálních služeb. Cituje z 101a. Protože se požaduje, aby o všech dotacích rozhodovalo zastupitelstvo, tak musí rozhodnout i o těch dotacích, o kterých obvykle rozhoduje rada, protože zákon o financování sociálních služeb v tomto případě je speciální zákon, proto jsem přesvědčen, že nestačí odkázat pouze na přílohu dotací nad 200 tis. Kč, ale i těch dotací, které jsou pod 200 tis. Kč a i těch dotací, které se týkají příspěvkových organizací kraje. Každý návrh usnesení je pokaždé jinak koncipován. Bez ohledu na aktuální názor právního odboru bych požadoval, aby návrhy usnesení byly koncipovány tak, aby skutečně dodržely to, co požaduje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Mám výhrady k té věci, kdy se přijala úprava, která se mi nelíbí, ale úprava, kterou bychom měli dodržet, a úprava říká, že zastupitelstvo by mělo rozhodovat podle 101a o všech dotacích bez ohledu na to, jestli jsou to dotace do 200 tis. Kč nebo se to týká příspěvkových organizací. Takže na to jsem povinen upozornit a myslím si, že by to tak mělo být a že by tam měl být odkaz i na ty ostatní přílohy, které jsou podle zákona o rozpočtových pravidlech vymezené do působnosti rady kraje. Mám obavu z toho, že částka se bude neustále měnit, ale procento rozdělení je dáno pevně v zákoně. Myslím si, že v tomto ohledu návrh zákona je dost rizikový pro každý kraj. Karpíšek: Zvolili jsme si poměrně složitý model výpočtu pro jednotlivé služby a trochu zvýhodňuje ty, které svoje žádosti nafukují oproti těm, kteří podávali žádosti více 17

18 nastavené realitě. Měli bychom ještě vést diskusi pro příští rok, jestli ten náš způsob výpočtu trochu nezměnit. Je to určitě ještě otevřené k diskusi, ale na druhé straně bych podpořil to, abychom toto schválili, protože to opravdu odpovídá metodice tak, jak jsme si ji chválili a potvrdilo to i MPSV. Trylčová: Poskytování finanční dotace dotace by měla být poskytována na základě kvality a na základě výkonu. Na kolik dnes jsou standardy kvality v našich zařízeních dodržovány? Na kolik při rozdělování finančních prostředků našim sociálním zařízením nebo žadatelům je toto bráno v potaz? Jakým způsobem se toto hodnotí? Honz: K dotazu Ing. Čížka střednědobý plán, investice a metodika v Karlovarském kraji hovořil jsem s panem náměstkem Čermákem, který o změně v této chvíli nemluvil, zvažují pro rok Střednědobý plán není záležitost rigidní počítáme, že na přelomu pololetí se touto záležitostí budeme zabývat. Šlo o to, aby došlo ke stabilizaci počtu sociálních služeb a poskytovatelů, kterým bude vypočítávána dotace z toho důvodu, aby nedošlo k enormnímu nárůstu v době, když se podávaly žádosti, pokud se týká jednotlivých služeb. K dotazu Ing. Vilímce jedná se o dva poskytovatele a dvě služby z celkového počtu 111 poskytovatelů a 247 služeb. V 101a zákona č. 108/2006 Sb. je uvedeno, že o poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výše rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem kraje. My máme schválené podmínky a ty jsou rozdělené do 200 tis. Kč rozhoduje rada a v ostatních případech zastupitelstvo. Totéž se objevuje v metodice, která byla schvalována. Domníváme se, že je to právně čisté. K dotazu Ing. Mgr. Karpíška ohledně výpočtu v souladu s tím na půlroční období zakonzervovaným střednědobým plánem jsme se s tímto vypořádali a i výpočet je objektivní podle jednotlivých vzorců na jednotlivé typy služeb. K dotazu Mgr. Trylčové standardy kvality kontroluje inspekce sociálních služeb ve smyslu zákona. Dá se říci, že je to dnes nezávislý orgán. S výsledky inspekce se seznamuji, a jakým způsobem by se standardy kvality měly prolínat do dotačního řízení, s tím se neztotožňuji. Každý poskytovatel pobytových sociálních služeb i jiných služeb by měl dbát na dodržování lidských práv. Inspekce nedodržení v našich příspěvkových organizacích neodhalila. Pokud se týká investic, tak příspěvkové organizace PK mají dva investiční záměry Liblín a Žinkovy. Čížek: Investiční činnost v IROPu, který bude dotovat sociální služby, je kraj ochoten podpořit i ostatní poskytovatele? Vytvořil by kraj nějaký speciální fond k evropským projektům? Je to výhledová věc. Trylčová: Je základ, že standardy kvality máme brát v potaz co nejvíce. Kolik a jak řeší naše zařízení stížnosti? Jak jsou klienti spokojeni v našich zařízeních nebo v zařízeních, která dostávají finanční podporu? Závěry jsou důležité a je potřeba na ně brát zřetel. Mach: Připomíná dotazy, které vznesl v bodě č. 3 veřejná podpora a krácení event. rozšiřování dotace na zařízení krajské a obdobné. Požádal bych oficiálně o podklady s výpočtem všech dotací úkol ze zápisu. Vilímec: Metodiku jsme stanovili v září, tedy v době, kdy zákon ještě nebyl vůbec schválen. V zákoně je psáno, byť jsem s tím měl jako poslanec problémy, že o všech dotacích bude rozhodovat zastupitelstvo kraje a nejen o dotacích na sociální služby 18

19 do 200 tis. Kč, ale i dotacích, které poskytujeme příspěvkovým organizacím formou rozpočtového opatření. Týká se to dotací nejen podle přílohy č. 3, ale i u těch dvou dalších. Hejtman: Námět Ing. Čížka považuji za funkční a budeme o tom vážně přemýšlet, ale otázka evropských peněz je zatím nejasná. Honz: Reaguje na vystoupení Ing. Vilímce v bodě II.1. doplnit dle přílohy č. 2, 3 a 4. Reaguje na vystoupení Mgr. Trylčové standardy kvality a spokojnost klientů je velice subjektivní záležitost, nejsem si jistý, jestli by se tato záležitost měla objevovat v dotačním řízení. Není to měřitelné, je to subjektivní dojem, s tímto nesouhlasím a není to zařazeno v metodice. Mach: Již na minulém zastupitelstvu jsem se dotazoval a chtěl jsem zprávu od právního odboru na veřejnou podporu krajským zařízením, zda nejsme v kolizi s evropským právem. Myslím si, že překračujeme dovolené limity, neboť jsme v tržním prostředí. Dále jsem se ptal, jak bude nakládáno do budoucna s optimalizací čísel, která vyjdou každému podle skutečností, které jsou spočtené. Honz: Zvýhodňování služeb určitého zřizovatele k tomu v žádném případě nedocházelo a nedochází. Je možné porovnat celkovou výši dotace v roce 2014 např. již zmiňovaného Domova Harmonie v Mirošově s návrhem na rok Je to v souladu s evropským právem, protože Pardubický kraj si vyžádal v loňském roce stanovisko Evropské komise a ve stanovisku je jasně napsáno, že v případě dotačního řízení pro oblast sociálních služeb se nejedná o nedovolenou podporu. Toto máme a myslím si, že je to v metodice i uvedeno. Mach: Kraj poskytuje finance ze dvou zdrojů. Z rozpočtu kraje dává příspěvek na provoz a poté ještě rozděluje finance dotační, to je přetransfer z dotací z MPSV a ta dotace z kraje přesahuje povolenou mez. Příspěvek na provoz těchto organizací přesahuje mez, kterou povoluje EU. To, že kraj může rozdělovat a rozhodovat o dotacích MPSV, nezpochybňuji. Chtěl bych dostat výpočty s propočty a koeficienty z dotací a zároveň všechny finance, které dostaly krajské organizace, které poskytují tyto služby v roce To není to, že dotace, jako taková, podléhá právu EU, ale příspěvek, který kraj poskytuje mimo tuto dotaci, podléhá. Kraj dotuje své organizace a zároveň říká, že ostatní, kteří nedotují své organizace, jsou kráceni na dotacích. Čili ten, kdo se chová hospodárně je bit nejen rok, kdy je krácen, ale i další roky, neboť se optimalizuje pro další rok nový výpočet. Je to netransparentní, je to pro každého jinak počítáno a je to opravdu výběrové a tvrdím, že to, co rada rozdělila v loňském roce, bylo jen pro své organizace a argument, že to je přes MPSV, je nesmysl, protože vy jste o to požádali a požádali jste pouze o peníze na krajské zařízení. Všechno to rozděluje ministerstvo, ale na papíry, které vyplňuje kraj. Šlo mi o tuto podporu, mimo dotační tituly. Honz: Vaše informace jsou naprosto zavádějící a dezinformující, protože v té částce, kterou uvádíte, se jednalo o to, o čem MPSV rozhodlo v rámci dofinancování. Mohly tam být naše organizace, ale že by tam byly dominantně příspěvkové organizace PK, to v žádném případě nebyly. Dokonce bych řekl, že v druhém dofinancování, tam se naopak objevovala Diecézní charita, Diakonie. Výpočet ministerstva jsem považoval za solidní a slušný. 19

20 Hejtman: Nikdo další se nehlásí, končím rozpravu, přerušuji jednání na 10 minut a poprosím, aby předsedové klubů s panem radním Honzem, s panem vedoucím právního a sociálního se sešli a doladili usnesení. Jednání přerušeno hod. Hejtman: Požádal bych předkladatele, aby nás provedl případnými změnami. Honz: Shodli jsme se s předsedy klubů a s oběma vedoucími odborů na tomto znění v bodě II.1....dle přílohy č. 2, 3 a 4 návrhu usnesení, v bodě II.2....v příloze č. 2 a 3 návrhu usnesení. Hejtman: Má někdo k tomuto připomínku nebo dotaz? Není tomu tak, dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení s provedenými změnami. Pro 39, proti 0, zdržel se 2, přítomno 41 zastupitelů Usnesení č. 774/15 je přijato 2:50: bod programu Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek Šašek: Od posledního zastupitelstva měl kontrolní výbor dvě zasedání. Odkazuje na přílohy. Pro 43, proti 0, zdržel se 0, přítomno 43 zastupitelů Usnesení č. 775/15 je přijato 28. bod programu Zpráva o dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce Mgr. Jan Šašek Šašek: Přednáší ze Zprávy o dodržování Etického kodexu člena ZPK v roce Hejtman: Otvírám rozpravu. Mach: Oznamuji kolegům, že nemám žádné placené funkce navíc kromě uvolněného starosty, mé přiznání je odevzdáno v souladu se zákonem, jeho evidenční orgán je tajemnice městského úřadu. Ukazuje se, co jsem říkal před necelým rokem, že schvalovat další evidenční místo je nesmysl, také proto se ke kodexu nehlásím. Grüner: Předkládám oznámení na čtyři místa, pro mě je to duplicita, možná zbytečná administrativa, na druhou stranu si myslím, že je to moje povinnost. 20

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.01.2015 Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 8. 2. 2017 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.03.2017 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2013 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs

3. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs Program schválený a projednaný na 13.ZPK-13.4.2015 Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Poskytnutí

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 2.9.2016 Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 60. schůzi Rady Plzeňského kraje na 14.09.2015 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Ř/227/09 ZN/7/Ř/09 DATUM: 03.12.2009 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.08.2014 Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne ve hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 9/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.11.2010 ve 20.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dosavadní starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnili se

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu uvolněných členů ZPK - Václav Šlajs

3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu uvolněných členů ZPK - Václav Šlajs Projednaný program na 10. ZPK 8.9.2014 1. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 2. Rezignace MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. - Václav Šlajs 3. Změna usnesení ZPK č. 2/12 - Stanovení počtu

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 23.05.2013 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 6. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 31.3.2015 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 17.25 hodin Konec schůze: 19.15 hodin Přítomni: K. Salačová, L. Kodešová, M. Kadeřávková Omluveni:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 30.03.2016 Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 31. schůzi Rady Plzeňského kraje na 17.03.2014 od 10.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice

J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice J E D N A C Í Ř Á D zastupitelstva obce Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice se podle 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo na tomto svém jednacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka. Přítomni: Zápis č.1 2014/2015 z jednání Školské rady Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace Dne 2.10. 2014 a) Mgr. Ing. Libor Babák, Phd. ředitel organizace b) Marcela Havlišová, Mgr.

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 02. 05. 2012 Přítomni: p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk (od hlasování č. 6), Bc. Jitka Martínková, p. Václav Mildorf, p. Pavel

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE ČJF Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada ČJF na základě ust. 10.2.3 Stanov ČJF schvaluje tento Jednací a volební řád Konference ČJF, který upravuje přípravu, obsah jednání,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Ř/287/10 SPIS. ZN.: ZN/199/Ř/10 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 03.12.2010 Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016 VÝSLEDKY V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU Celk. Okrsky Zpracováno v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Brno, 12. 1. 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah jednání, způsob

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MĚSTSKÁ ČÁST Malé Hoštice ZÁPIS z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Malé Hoštice dne 6. 11. 2014 v Malých Hošticích Přítomni členové zastupitelstva: Mgr. Pavel

Více

Přítomni: Sýkora, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Němec, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup

Přítomni: Sýkora, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Němec, Johánková, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Strnad, Hodina, Soukup Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 23. června 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 25.02.2010 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více