1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku Václav Šlajs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs"

Transkript

1 Projednaný program 46. RPK : Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce Václav Šlajs 3. Dotace z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 na území Plzeňského kraje - Václav Šlajs 4. Prodloužení termínu čerpání dotace obci Rybník - Václav Šlajs 5. Změna termínu vyúčtování dotace - Václav Šlajs 6. Novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Václav Šlajs 7. Plány činností komisí Rady Plzeňského kraje na rok Václav Šlajs 8. Rozpočtové opatření č Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p. o. - projekty z II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory Václav Šlajs 9. Rozpočtové opatření č snížení závazného ukazatele u organizace Nemocnice Planá, příspěvkové organizace - Václav Šlajs 10. Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů - Václav Šlajs 11. Rozpočtové opatření č vratky dotací MV, MŠMT, MZDr a RSJZ, finanční vypořádání dotací z MŠMT - UZ a vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých z rozpočtu PK v předch. letech - Václav Šlajs 12. Rozpočtové opatření č dotace z Komunitárního programu - projekt SEED - Václav Šlajs 13. Rozpočtové opatření č. 315 OIT sankce dodavateli za prodlení dodávky - Václav Šlajs 14. Rozpočtové opatření č. 316 ŠMS přesun z oblasti Školství a Tělovýchova, správce rozpočtu Školství do oblasti Individuální projekty, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs

2 15. Rozpočtové opatření č. 317 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - Václav Šlajs 16. Rozpočtové opatření č přesun v rámci oblasti Majetek, snížení závazných ukazatelů - Václav Šlajs 17. Rozpočtové opatření č. 1 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - Václav Šlajs 18. Rozpočtové opatření č. 2 ŠMS přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a Tělovýchova, správce rozpočtu Školství, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 19. Rozpočtové opatření č. 3 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v roce Václav Šlajs 20. Rozpočtové opatření č. 4 změna závazných ukazatelů sloučení Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech se Západočeským muzeem v Plzni - Václav Šlajs 21. Rozpočtové opatření č. 5 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU - Václav Šlajs 22. Rozpočtové opatření č. 6 - dotace MŠMT UZ 33052, UZ 33155, UZ Václav Šlajs 23. Rozpočtové opatření č. 7 přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch - Václav Šlajs 24. Rozpočtové opatření č. 8 DSH navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 25. Rozpočtové opatření č. 9 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek a do oblasti Sociální věci - Václav Šlajs 26. Rozpočtové opatření č. 10 DSH přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů - Václav Šlajs 27. Rozpočtové opatření č. 11 přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí - Václav Šlajs 28. Žádost dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým doplněná žádostí městyse Dešenice o prominutí náhrady za zřízení věcného břemene k nemovitosti ve správě SÚS PK - Jaroslav Bauer

3 29. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 30. Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě II. a III. čtvrtletí Jaroslav Bauer 31. Vyřazení nepotřebného dlouhodobého movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - Jaroslav Bauer 32. Rezignace člena Komise dopravní RPK - Jaroslav Bauer 33. Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok Ivo Grüner 34. Souhlas s přijetím daru - Jiří Struček 35. Školské rady - odstoupení, jmenování členů školských rad - Jiří Struček 36. Potvrzení vedoucího pracovního místa ředitelky Střediska volného času RADOVÁNEK - Jiří Struček 37. Změny v rejstříku škol a školských zařízení - Jiří Struček 38. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu realizovaného v rámci globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost změna rozpočtu - Jiří Struček 39. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu realizovaného v rámci globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mimořádná zálohová platba na realizaci projektu - Jiří Struček 40. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu realizovaného v rámci globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mimořádná zálohová platba na realizaci projektu - Jiří Struček 41. Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky Jiří Struček 42. Vyhlášení dotačních programů v oblasti mládeže a sportu v roce Jiří Struček

4 43. Částečné prominutí úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Jiří Struček 44. Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury výzva - poskytnutí dotací - Jiří Struček 45. Koupě pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan - PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS SEVER, SV Rokycany x Příkosická zemědělská a.s. - JUDr. Zdeňka Lišková 46. Výkup pozemku v k.ú. Blovice - SÚS PK (OS JIH, SV Plzeň-jih) x Ing. Jana Matoušková - JUDr. Zdeňka Lišková 47. Bezúplatné nabytí pozemků PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS SEVER, SV Plzeň sever, OS JIH, SV Plzeň - jih x ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka Lišková 48. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vysočany u Boru - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Tachov x město Bor - JUDr. Zdeňka Lišková 49. Transformace DOZP Stod I. etapa - lokality Dnešice, Stod, Nýřany, Holýšov uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č , ze dne , a Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č ze dne JUDr. Zdeňka Lišková 50. Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č cestovní pojištění - JUDr. Zdeňka Lišková 51. Dodatek č. 16 centrální pojistné smlouvy pojištění hospodářských rizik - JUDr. Zdeňka Lišková 52. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni - Mgr. Jiří Leščinský 53. Vyhlášení dotačního programu Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce Mgr. Jiří Leščinský 54. Nájemné za pronájem nebytových prostor jídelny - bufetu - Mgr. Jiří Leščinský 55. Platební kalendář ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro r Mgr. Jiří Leščinský 56. Dodatek ke smlouvě o zabezpečení ostrahy a dalších služeb v budovách KÚPK - Mgr. Jiří Leščinský

5 57. Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o finanční podporu projektů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury připravovaných k realizaci v roce Mgr. Jaroslav Šobr 58. Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok poskytnutí dotací - Mgr. Jaroslav Šobr 59. Partnerství Plzeňského kraje v mezinárodním projektu Barock-Festival in der Donau-Moldau Region (Barokní festival v Evropském regionu Dunaj-Vltava) - Mgr. Jaroslav Šobr 60. Muzeum Chodska v Domažlicích, p. o. - posílení investičního fondu - Mgr. Jaroslav Šobr 61. Změna platu ředitele Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace - Mgr. Jaroslav Šobr 62. Kalmetizace - uzavření a podpis smluv Ing. Milena Stárková 63. Změna politického zástupce v Projektu Zdravý Plzeňský kraj - Ing. Milena Stárková 64. Nemocnice Planá, příspěvková organizace - rezignace paní Věry Řapkové na funkci ředitelky a jmenování paní Dagmar Špédlové do funkce ředitelky - Ing. Milena Stárková 65. Schválení uplatnění smluvní pokuty vůči společnosti 1. KORONÉRSKÁ s.r.o. - Ing. Milena Stárková 66. Změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Dětský domov Trnová a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - Ing. Milena Stárková 67. Souhlas s přijetím daru - zařízení sociálních služeb - Mgr. Zdeněk Honz 68. Návratná finanční výpomoc pro zařízení sociálních služeb - příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem - Mgr. Zdeněk Honz 69. Dodatek ke smlouvě o zajištění sociální služby - Mgr. Zdeněk Honz 70. Dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji Mgr. Zdeněk Honz 71. Platové náležitosti - Mgr. Zdeněk Honz

6 72. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a o evropsky významné lokality Plzeňského kraje v roce lokality - Ing. Václav Štekl 73. Vyhlášení dotačního programu Ekologické projekty 2015 a dotačních titulů č. 1 a č. 2 - Ing. Václav Štekl 74. Zpracování nového Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje - Ing. Václav Štekl 75. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 8 zpracovaná v roce Ing. Václav Štekl 76. IZ - Přehled finančního hospodaření Plzeňského kraje k Václav Šlajs 77. Zprávy o činnostech komisí Rady Plzeňského kraje za rok Václav Šlajs 78. IZ - Zpráva o pořízení strojních investic příspěvkové organizace SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitostech SÚS PK, v roce Jaroslav Bauer 79. IZ - Skutečný stav investičních a neinvestičních akcí k na silnicích II. a III. třídy - Jaroslav Bauer 80. IZ - Stav přípravy stavby Přestupní uzel Plzeň Slovany část A, zastávka na Nepomucké třídě - Jaroslav Bauer 81. IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2013/ Jiří Struček 82. Smlouva o výpůjčce motorových vozidel pro účely Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR Jiří Struček (nový bod) 83. Odvolání ředitele Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace - Václav Šlajs (nový bod) 84. Diskuse, různé

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 41. schůzi Rady Plzeňského kraje na 20.10.2014 od 11 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2.patro, Škroupova 18, Plzeň

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec Projednaný program 27. RPK 13. 1. 2014: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2014 - Milan Chovanec 2. Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Televizní vysílání o Plzeňském

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 29.05.2014 Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.11.2013 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 01.04.2015 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Seznam rozpočtových opatření

Seznam rozpočtových opatření Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň íváš DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2010 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013 Příloha č. 24 Výdaje oblastí za rok 2013 stručný komentář BEZPEČNÝ KRAJ Projekt Plzeňský kraj bezpečný kraj je bezpečnostní projekt preventivního charakteru. Počet měst a obcí zapojených do projektu se

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ. z 36. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 31. října 2007

USNESENÍ. z 36. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 31. října 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 36.

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 2. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 17.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0892/R20/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 18.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0308/R08/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.12.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0578/Z18/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015

Schválená usnesení 25. Rady HMP ze dne 30.6.2015 R-18364 1580 30.6.2015 k rozpracování projektového záměru Prague Market (Jednotný trh městských služeb) R-18436 1581 30.6.2015 k návrhu na poskytnutí daru městu Tbilisi a úpravě rozpočtu běžných výdajů

Více