Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Michal Malý

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Michal Malý IMPLEMENTACE A CUSTOMIZACE E-LEARNINGOVÉHO PORTÁLU MOODLE Bakalářská práce 2009

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Implementace a customizace e-learningového portálu Moodle zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 16. července 2009 Podpis

4 Obsah Seznam obrázků a tabulek... 6 Abstrakt Úvod Stanovení cíle, hypotézy a metodologie Cíl Hypotéza Metodologie Základní informace o E-learningu Historie e-learningu Výhody e-learningu Vzdělávání za podpory počítačů CBT Vzdělávání prostřednictvím webu WBT Systém pro řízení výuky LMS Standardy e-learningu Standard SCORM WEB Řešení e-learningového portálu Možnosti řešení e-learningového portálu Levné e-learningové řešení (WBT, CBT) E-learningové řešení s open source LMS E-learningové řešení s nákupem/pronájmem LMS E-learningová řešení na klíč Reference na LMS Moodle Představení Moodlu Obecné informace o Moodlu

5 5.3.2 Rysy Moodlu Uživatelské role v Moodlu Vlastní implementace portálu Moodle Softwarové požadavky Hardwarové požadavky Stažení sytému Moodle Instalace Moodle Nastavení a úpravy Moodlu Grafické téma a rozvržení stránek Výběr grafického tématu Instalace grafického tématu Úprava grafického tématu Kategorizace Import kurzů Rozšiřující moduly Modul Feedback (zpětná vazba, dotazník) Modul Attendance (docházka) Modul The Thesis completion tool (sledování průběhu psaní akademické práce) Modul Flash video Modul Registration Vlastní přínos práce Závěr Seznam použitých zkratek a termínů Seznam použité literatury

6 Seznam obrázků a tabulek Obrázky Obrázek 1 Vztah úrovní elektronického vzdělávání Obrázek 2 - Porovnání nárůstu uživatelů a nárůstu webového obsahu s přechodem na WEB Obrázek 3 - Use-case diagram Obrázek 4 - Vývojový diagram zavádění systému Moodle Obrázek 5 - Stránka s výběrem verzí Moodlu ke stažení [7] Obrázek 6 - Spuštění instalačního skriptu Obrázek 7 - Volba jazyka instalace Obrázek 8 - Kontrola nastavení PHP Obrázek 9 - Nastavení webové adresy a datového adresáře Obrázek 10 - Nastavení připojení k databázi Obrázek 11 - Kontrola programového prostředí serveru Obrázek 12 - Řešení problému s chybějícími knihovnami Obrázek 13 - Volba jazykového balíku pro Moodle Obrázek 14 - Vytvoření souboru config.php Obrázek 15 - Potvrzení licenční smlouvy Obrázek 16 - Informace o instalované verzi Moodlu Obrázek 17a + 17b - Nastavení databáze Obrázek 18 - Nastavení administrátorského účtu Obrázek 19 - Nastavení administrátorského účtu Obrázek 20 - Nastavení titulní stránky Moodlu Obrázek 21 Nastavení způsobu registrace Obrázek 22 - Titulní stránka Moodlu po dokončení instalace Obrázek 23 - Vybrané grafické téma pro řešení Moodlu na VOŠIS

7 Obrázek 24 - Vzhled grafického tématu po customizaci pro VOŠIS Obrázek 25 - Postup při vytváření kategorií Obrázek 26 - Nástin kategorizace kurzů pro novou verzi Moodlu Obrázek 27 - Cesta vedoucí k vytváření a obnovování záloh Obrázek 28 - Výběr kurzu pro obnovu Obrázek 29 - Přehled informací o obnovovaném kurzu Obrázek 30 - Nastavení cesty pro obnovení kurzu Obrázek 31 - Nastavení skupin a rolí v kurzu Obrázek 32 - Průběh importace kurzu Tabulky Tabulka 1 - Rozdíly mezi webem 1.0 a webem 2.0 [2] Tabulka 2 - Pořadí první desítky ankety Top 100 tools for learning [10] Tabulka 3 - Nejlepších 5 v kategorii Course authoring & management [10]

8 Abstrakt Tato práce se zabývá řešením e-learningového portálu Moodle pro vyšší odbornou školu. Úvod práce osvětluje význam pojmu e-learning, jeho historii a související termíny jako CBT, WBT nebo LMS. Dále se v práci řeší, jaké jsou možnosti realizace e-learningového portálu. Na základě referencí ze zdrojů uvedených v práci je vybráno konkrétní řešení na míru potřeb konkrétní školy. Následuje popis postupu při implementaci a následné customizaci tohoto řešení. Popis zahrnuje instalaci, úpravy designu a kategorizace, výběr rozšiřujících modulů a ověření možnosti importu kurzů. Abstract This thesis deals with the solution of an implementation of Moodle e-learning portal for a college. In the introduction of the work the meaning of e-learning, its history, advantages and related terms, e.g. CBT, WBT or LMS are enlighten. Further the work occupies by possibilities of realization of the e-learning portal. Based on references listed in this thesis a concrete solution is chosen made-to-measure the needs of concrete school. A description of implementation procedure and customization of this solution follows, involving installation, adjustment of design and categorization, selection of additional modules and verification of possibility of course-import. 8

9 1 Úvod Toto téma bakalářské práce jsem si vybral proto, že se domnívám, že e-learning je perspektivním způsobem vzdělávání a poskytuje řadu výhod. Zavádění e-learningových systémů ve výuce umožňuje zkvalitnit proces výuky tím, že studentům i učitelům umožňuje šetřit čas a zefektivnit práci z domova. Rád bych proto předložil možnosti zlepšení e-learningového systému na naší škole a zároveň bych chtěl, aby tato práce pomohla školám, které ještě nemají řešení e-learningového portálu jako pomoc při jeho volbě a realizaci. Ve své bakalářské práci se zabývám způsobem implementace e-learningového systému Moodle jehož předností je cena, jednoduchost ovládání, parametrizovatelnost atd. Systém lze snadno přizpůsobit a nastavit ho tak, aby učitelům i žákům ulehčoval práci a otevřel tak nové možnosti ve výuce. Při zavádění sytému jsem mapoval veškerou problematiku týkající se implementace systému a jeho konfigurace. Během práce jsem vytvořil soupis zajištění požadavků pro instalaci systému, problémů během instalace, popis při postupu a navrhování infrastruktury systému, zavedení kategorizace kurzů, přidávání nových modulů činností, úprav designu a dalších úprav. V práci bych rád předložil návrh k vylepšení stávající školního e-learningového systému Moodle a poskytnul souhrnné informace, které by posloužily menším školám jako postup při řešení obdobného problému. Domnívám se totiž, že obecně vyšší odborné školy, na které je má práce zaměřena, nedisponují časovým potenciálem pracovníků, kteří by tvořili vlastní řešení na míru. Proto využiji volně dostupného open source software Moodle a tento se pokusím nainstalovat a na ukázkové instalaci předložím konkrétní postup implementace. 9

10 2 Stanovení cíle, hypotézy a metodologie 2.1 Cíl Cílem mé bakalářské práce je popsat způsob implementace a provést vlastní ukázkové nastavení infrastruktury e-learningového portálu v prostředí Moodle. 2.2 Hypotéza Výsledkem práce by mělo být zmapování úspěšného zavedení e-learningového systému, popis možných úprav v kategorizacích, designu, přidávaní nových modulů činností atd. 2.3 Metodologie V první části práce se zabývám obecným uvedením do tématu e-learning, kde bych chtěl stručně pospat, co tento pojem dnes znamená a jak se do této dnešní formy vyvíjel Dále budu v práci řešit možnosti realizace e-learningu na školách a poté vybírat konkrétní e-learningového řešení. Po výběru způsobu řešení a konkrétního systému se nejdříve pokusím o zavedení na vlastní osobní počítač. Za pomoci odborné literatury a internetových příruček provedu instalaci a veškerou konfiguraci systému plánovanou i pro školu. Předpokládám nutnost instalace serveru tak, aby na něm běžel Apache, PHP a databáze MySQL. Poté co bude systém úspěšně zaveden a vypořádám se všemi možnými komplikacemi. Zdokumentuji kompletní postup včetně řešení vzniklých problémů. Tento postup se pak pokusím aplikovat na ukázkové řešení portálu VOŠIS, pro který navrhnu kategorizaci kurzů a nainstaluji přídavné moduly vhodné pro školy podobného typu. 10

11 3 Základní informace o E-learningu 3.1 Historie e-learningu E-learning je relativně nový trend ve vzdělávání. Tento pojem vznikl teprve v roce 1999 a dodnes nemá ustálenou definici. V současné době je mnoho definic e-learningu a další ještě vznikají nahlížením na tento pojem z více úhlů nebo spojováním s dalšími pojmy. Definice se také mění tak, jak se rozšiřují možnosti informačních technologií a tím i možnosti e-learningu. Za všechny definice bych uvedl alespoň tři. E-learning chápeme jako multimediální podporu vzdělávacího procesu s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, které je zpravidla realizováno prostřednictvím počítačových sítí. Jeho základním úkolem je v čase i prostoru svobodný a neomezený přístup ke vzdělávání.[15] E-learning lze chápat jako multimediální podporu vzdělávacího procesu využívající moderní informační a komunikační technologie pro zkvalitnění vzdělávání.[7] E-learning zahrnuje všechny formy výuky, které využívají jakýchkoli digitálních médií pro šíření studijních materiálů, výuku, učení a komunikaci mezi zúčastněnými stranami. [4] Jako tyto tři definice i naprostá většina ostatních se shoduje v tom, že e-learning představuje hlavně využívání informačních technologií k podpoře a zefektivnění výuky. 3.2 Výhody e-learningu E-learning je v současné době využíván ve stále větší míře hlavně kvůli velkému množství výhod, které nabízí. Za největší výhody e-learningu považuji následující [38]: Snížení časových nákladů. Není třeba nikam dojíždět a celý studijní plán lze přizpůsobit časovým možnostem studujícího Výhodou jsou i finanční úspory, které se vytváří díky snížení nákladů na cestování případně i ubytování Zrychlení procesu učení při učení je možné zaměřit se na jednu určitou oblast a nezdržovat se tak učivem, které není potřebné nebo je s ním studující již obeznámen 11

12 Časová flexibilita, kdy jsou studijní materiály dostupné 24 hodin denně, umožňuje studujícímu normálně pracovat, a tak není nucen si hledat zástupce nebo vybírat volno Umožnění testování dosažených znalostí jejich okamžité objektivní měření a srovnání díky statistikám a protokolům Zvýšení počítačové gramotnosti - tato progresivní metoda výuky, která využívá moderní technologie a intuitivní uživatelské prostředí, pomáhá získat zkušenosti při osvojit dovednosti při práci s počítačem V e-learningových systémech funguje téměř okamžitá zpětná vazba díky které je možné studijní prostředí rychle upravovat podle aktuálních potřeb a požadavků studujících i vyučujících Elektronická forma studijních materiálů, které mohou být okamžitě dostupné a aktualizované prostřednictvím internetu, zjednodušuje jejich distribuci. Odpadá také proces tištění učebnic a jejich prodeje. Výhodou e-learningu je také jeho multimedialita. Neomezuje se jen text, ale používá grafy, obrázky, animace a zvuk, čímž rozšiřuje a zefektivňuje možnosti výuky Rovné možnosti pro všechny studující, všichni mají stejné podmínky Historie e-learningu sice sahá až do šedesátých let dvacátého století, kdy vznikaly první sálové počítače. Jeho širší využití v praxi bylo ale umožněno až v devadesátých letech rozvojem a rozšiřováním informačních technologií, protože e-learning je s informačními technologiemi úzce spjat Vzdělávání za podpory počítačů CBT Prvním vývojovým stupněm e-learningu bylo vzdělávání na počítači neboli Computerbased training (CBT). Za CBT je obecně považován kurz nebo studijní matriál, který je sám o sobě funkční a spustitelný na počítači, aniž by vyžadoval připojení k internetu nebo nějaké lokální sítě. Zpravidla bývá distribuován na datovém médiu, jako je DVD, CD nebo dříve disketa. Přesto, že tato forma výuky neumožňuje přístup na internet a okamžité sdílení informací a zpětnou vazbu, je její nespornou výhodou již výše zmíněné využívání multimédií. Při výuce prostřednictvím CBT jsou běžně využívány obrázky, animace, audio a video záznamy a studijní materiály v hypertextovém formátu. [19][29] 12

13 3.2.2 Vzdělávání prostřednictvím webu WBT Díky rozvoji internetu se na základě CBT vyvinul další stupeň e-learningu a sice WBT (web based training). Tato forma vzdělávání vyžaduje připojení k internetu, jelikož výuka se realizuje prostřednictvím webových stránek. Otevírá nové možnosti komunikace mezi studenty a vyučujícími. Umožňuje lepší organizaci výuky a okamžitou reakci na vzniklé potřeby a požadavky vznikající během studia. Další výhodou je možnost aktualizace studijních materiálů prostřednictvím internetu. [19][29] Systém pro řízení výuky LMS V současné době je na školách e-learning chápán především jako využívání LMS/CMS systémů. Tyto výukové systémy se vyvinuly jako další stupeň e-learningu s příchodem webu 2.0. LMS je komplexní systém, nabízející rozmanitě nastavitelná rozhraní pro tvorbu, správu a prezentaci elektronických kurzů a podporu komunikace mezi jednotlivými uživateli systému. [34] Díky široké funkcionalitě jsou LMS systémy jsou v současné době asi nejužitečnějším e-learnigovým nástrojem. Umožňují nejen distribuci studijních materiálů a komunikaci účastníků výuky, ale nabízejí také širokou paletu funkcí, které výuky doplňují. Systémy se dají průběžně rozšiřovat a zajistit tak požadované funkce přesně na míru požadovanou jejich uživateli. Jejich uplatnění lze nalézt nejen ve školství ale i v podnikatelské sféře a vlastně všude, kde se dá uplatnit nějaký způsob školení nebo jiný způsob efektivního sdílení informací. Obrázek 1 Vztah úrovní elektronického vzdělávání 13

14 3.3 Standardy e-learningu V oblasti e-learningu vzniká velké množství nejrůznějších forem studijních materiálů. Navíc jsou tyto materiály vytvářeny v různých prostředích nebo systémech. Tato situace vyžaduje vytvořit určitá pravidla a normy, podle jakých se bude obsah e-learningových materiálů vytvářet. Za tímto účelem vznikají standardy, které mají za úkol tyto pravidla sjednotit a vytvořit z nich obecně dodržované normy. Tyto standardy se pak stávají klíčovým faktorem při posuzování interoperability mezi jednotlivými poskytovateli vzdělávacího obsahu a výukových systémů. V e-learningu je ustáleno několik standardů např. AICC, IMS, IEEE a Ariadne. Váha těchto standardů je natolik velká, že je respektují i velké společnosti jako např. Microsoft, které mají většinou vlastní řešení, které nemusí být vždy slučitelné s ostatními. V současné době nabývá na důležitosti referenční model SCORM. ze kterého se stal velmi významný standard při posuzování kompatibility a interoperability v e-learningu. [32][36] Standard SCORM SCORM neboli Sharable Content Object Reference Model je referenční model sdíleného obsahu v e-learningu. Tento standard vytvořila americká vládní organizace ADL (Advanced Distributed Learning Initiative) za účelem propojení vládních vzdělávacích programů. Jde o soubor norem, který zahrnuje i principy již výše zmíněných norem jako AICC, IMC, IEEE. Jeho hlavním úkolem zajistit distribuci vzdělávacího obsahu prostřednictvím webového prostředí na různých platformách. To je zajištěno vytvářením sdílitelných obsahových objektů (SCO Shareable Content Object), které je možno používat na všech produktech a platformách, které standard SCORM dodržují. [32][36] Standard SCORM je podle [36] postaven na následujících principech: 1. Přístupnost (Accessibility) Schopnost nalézt a zpřístupnit komponenty vzdělávání (vzdělávací objekty, kurzy, moduly apod.) ze vzdálených míst a dodat je na množství dalších lokací (tam, kde je např. internet). 2. Přizpůsobivost (Adaptability) Schopnost upravovat komponenty individuálním a organizačním potřebám. 14

15 3. Dostupnost (Affordability) Schopnost zvyšovat efektivitu a produktivitu vzdělávání snížením času a výdajů spojených s dodávkou vzdělávacích obsahů (cenově dostupné vzdělávání). 4. Trvalost (Durability) Schopnost snášet technologický rozvoj a změny bez nutnosti drahého redesignu, rekonfigurace nebo opětovného programování. 5. Interoperabilita (Interoperalibity) Schopnost přebírat vzdělávací komponenty vyvinuté v různých oblastech a používat je opětovně i na jiných platformách (například interoperabilita mezi různými LMS či WBT) 6. Znovupoužitelnost (Reusability) Flexibilita pro začleňování vzdělávacích komponentů v jiných aplikacích a kontextech. SCORM je objektovým standardem, SCORM objektů lze využívat v různých uživatelských prostředích bez ztráty specifických vlastností. Standard SCORM se vyvíjí ruku v ruce s vývojem internetu a v současné době je na světě jeho již čtvrtá verze SCORM Tento standard má před sebou velkou budoucnost a to hlavně díky stále většímu využívání e-learningu a mnoha výhodám, které standard přináší. Jako hlavní výhody na základě informací ze zdrojů [36] a [17] bych uvedl následující: SCORM do sebe integruje zásady všech nejdůležitějších standardů, které se dosud v e-learningu používají, čímž zvyšuje svou efektivitu. Díky této efektivitě umožňuje snížit náklady na řešení e-learningu. Využíváním API Interface, což je otevřené rozhraní pro programování aplikací SCORM snižuje závislost na autorských nástrojích a technologiích. SCORM umožňuje sdílení obsahu mezi různými systémy. Vzdělávací objekty vytvořené pod tímto standardem lze použít pod jakýmkoliv systémem, který tento standard uznává. Variabilita SCORM vytvářet modulární kurzy, jejichž jednotlivé moduly se dají díky přenositelnosti znovupoužít, kde je potřeba. Při výběru LMS se dá kompatibilita se standardem SCORM prokazovat certifikátem, což velmi usnadňuje výběr LMS. 15

16 4 WEB 2.0 Jak jsem již uvedl výše vznik LMS systémů je úzce spjat s příchodem webu. Pojem WEB 2.0 přitom neoznačuje novou verzi nebo rozhraní, ale prostě jen nový trend v chápání webového obsahu. Tento termín se používá od roku 2004, kdy Tim O'Reilly a zástupci Medialive International jednali o názvu konference a název Web 2.0 jim přisel jako vhodná metafora pro druhý dech internetu, který přišel po velkém krachu množství internetových projektů po roce Obecně se nedá WEB 2.0 definovat, ale pokud shrneme jeho obecně udávané charakteristiky [40][43][2], dostaneme tyto základní rysy. Webové stránky označované WEB 2.0 již nejsou jen izolované informace tvořené téměř výhradně jejich vlastníkem, ale na obsahu stránek se podílejí i jejich návštěvníci. Distribuce webového obsahu je dostupná nejširší veřejnosti. Další změna oproti webu 1.0 je schopnost webových stránek přebírat funkcionalitu desktopových aplikací, což umožňuje například přehrávání videí nebo poslech rádia. Dalším rysem je vytváření komunitního prostředí. WEB 2.0 má tendenci sdružovat uživatele a zjednodušovat jim komunikaci prostřednictvím fór, chatů a instant messengerů. Komunita uživatelů se poté určitým způsobem podílí na vývoji daného webu. WEB 2.0 disponuje více organizovaným a roztříděným obsah s propracovanější hyperlinkovou strukturou. Nejlepším příkladem tohoto rysu je wikipedie, která umožňuje procházet hypertextové články s nejrůznějšími mezi sebou souvisejícími pojmy. Porovnání znaků webu 1.0 a 2.0 je dobře zřetelné z následující tabulky prezentované na debatě o fenoménu WEB 2.0 pořádané Sdružením pro internetovou reklamu dne 24. dubna

17 Tabulka 1 - Rozdíly mezi webem 1.0 a webem 2.0 [2] Rozdíly mezi webem 1.0 a webem 2.0 WEB 1.0 WEB 2.0 OBSAH INTERAKCE AKTUALIZACE KOMUNITA PERSONALIZACE Obsah webu je vytvářen převážně jeho vlastníkem Interakce vytváří nároky na vlastníka, proto je jen v nezbytné míře Odpovídá možnostem vlastníka Neexistuje, návštěvník je pasivní příjemce informací bez interakce Weby neumožňují implicitní personalizaci Návštěvníci se aktivně podílejí na tvorbě obsahu vlastník je v roli moderátora Interakce je vítána, má formu diskusí, chatu, propojení s messengery, sociálních profilů Web je živý organizmus tvůrců obsahu mohou být miliony Návštěvník je současně ten o kom web píše, jednotlivec je součástí rozsáhlé komunity Umožňují vytvářet a využívat sociální profily čtenářů S příchodem webu 2.0 přišel taky masivní nárůst uživatelů, který byl ještě umocněn právě schopností vytvářet komunitní prostředí a možností dát uživatelům moc podílet se na tvorbě a vývoji webů. Obrázek 2 - Porovnání nárůstu uživatelů a nárůstu webového obsahu s přechodem na WEB 2.0 [2] 17

18 Jako WEB 2.0 se v současné době označuje množství internetových projektů a za všechny bych jmenoval alespoň několik příkladů jsou jimi například servery wikipedia, youtube, myspace, last.fm, facebook nebo veškeré produkty google.com. Pod tento termín ale spadají i LMS systémy, které svým přístupem k vytváření, sdílení a správě informací pomocí webového rozhraní také naplňují charakteristiku webu

19 5 Řešení e-learningového portálu 5.1 Možnosti řešení e-learningového portálu E-learning je již dnes poměrně dostupným vzdělávacím řešením, které využívají malé i velké instituce včetně škol všech úrovní. Cena e-learningového řešení se odvíjí od toho kolik je instituce ochotna investovat. Při vytváření e-learningového portálu, je třeba začít výběrem způsobu, jakým chceme portál řešit. Obecně jsou na výběr 4 základní možnosti [16]: Levné e-learningové řešení (WBT, CBT) Toto řešení založené na metodě WBT nebo CBT je nejjednodušším a zároveň nejlevnějším e-learningovým řešením. Většinou má podobu jednoduchého programu nebo stránky, kde je umístěn vzdělávací obsah podle nějakého plánu, podle kterého by ho měl student nastudovat. Řešení touto metodou se obvykle distribuuje na nějakém datovém médiu typu CD nebo DVD. Nespornou výhodou tohoto řešení je cena, která začíná cca na Kč. Nevýhodou na druhou stranu je, že takovéto řešení je většinou pevně dané a nedá se dále upravovat. Vzhledem k tomu, že oproti LMS nejde o řízený e-learning, ale pouze o distribuci informací, tak není možné sledovat činnost studentů, hodnotit studenty a sledovat průběh vzdělávacího procesu E-learningové řešení s open source LMS Následující 2 varianty počítají s využitím jednoho z mnoha v současnosti dostupných LMS systému. LMS systémy využívají řízený e-learning a nabízejí širokou škálu funkcí jak pro studenty, tak pro vyučující umožňují také monitorovat průběh jednotlivých kurzů, hodnocení studentů nebo vytváření nejrůznějších statistik. V této možnosti se uvažuje využití open source LMS. Open source LMS jsou nabízeny zdarma, takže jediné náklady spojené s jejich využitím jsou náklady na mzdu nějakého programátora či správce, který se stará o jejich zavedení a chod. Nevýhodou zde může být chybějící záruka funkčnosti E-learningové řešení s nákupem/pronájmem LMS Druhou možností je výběr některého z komerčních systémů. Tyto LMS jsou již hotové softwarové produkty, které distributor jen přizpůsobí potřebám objednatele. Výhodou zde je, že firmy nabízejí podporu k těmto produktům a případně i rozšíření podle potřeb. Tyto výhody jsou ovšem podmíněny vyšší cenou, kterou je třeba vynaložit jak na koupi licencí, tak na náklady spojené s podporou výrobou vzdělávacího obsahu. Cena komerčních LMS začíná 19

20 přibližně na Kč. Jejich kvalita se různí, ale před výběrem je ve většině případů možné systémy vyzkoušet v demoverzi E-learningová řešení na klíč Poslední možností je zakoupení řešení komplet LMS systému a vzdělávacího obsahu na klíč. Firma nabízející takovou službu vytvoří LMS přesně na míru potřebám zákazníka. Toto řešení je nejnákladnější a jeho cena může jít a do milionových cifer. Tato možnost se díky vysokým nákladů, ale i vysoké funkcionalitě hodí spíše pro velké organizace. Z uvedených možností jsem pro řešení e-learningového portálu na VOŠIS zvolil řešení postavené na open source LMS. Pro tuto variantu jsem se rozhodl, hlavně kvůli nízkým nákladům faktu, že má škola s touto variantou již zkušenosti. Při výběru LMS pak padla volba na Moodle jehož starší verze zabezpečovala e-learningové řešení až do současné doby. Na trhu je dostupných mnoho LMS systémů a to jak komerčních, tak open source. Pro volbu Moodlu svědčilo to, že je asi nejrozšířenějším a nejuznávanějším open source LMS, který využívají i přední české vysoké školy jako Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická nebo Česká zemědělská univerzita. Dalším pozitivem bylo, že ve srovnávacích analýzách a referenčních článcích obstál Moodle vždy jako konkurenceschopný předním komerčním produktům. V následující části bych proto rád uvedl některé reference, které mě o volbě Moodlu přesvědčily. 5.2 Reference na LMS Moodle Například Václav Friedrich se ve svém článku Moodle je jedničkou mezi LMS/CMS z ledna 2009 [10] zabývá výsledky ankety Žebříček žebříčků (List of the Lists), kterou v listopadu 2008 vyhlásila prestižní americká marketingová agentura TODDAND, a kde Moodle zaznamenal velmi dobrá umístění. Na prvním místě tohoto žebříčku se umístila anketa Top 100 tools for learning. Tato anketa je shrnutím názoru cca 250 specialistů na pedagogiku a technologie z celého světa. Českou republiku zastupuje Jan Wagner šéfredaktor webu Česká škola (Computer Press). Tito odborníci navrhují žebříček 10 nejlepších vzdělávacích programů a technologií. Z výsledků se poté sestavil žebříček absolutního pořadí poté žebříček roztříděný podle kategorií a nakonec žebříček TOP 25 nejlepší nekomerční SW v každé kategorii. V této anketě se Moodle v absolutním pořadí Top 100 tools for learning umístil na 9. místě mezi následujícími nástroji: 20

21 Tabulka 2 - Pořadí první desítky ankety Top 100 tools for learning [10] Top 100 tools for learning Pořadí první desítky 1. Delicious sociální kontaktní síť 2. Firefox www prohlížeč 3. Google Reader čtečka RSS zpráv 4. Skype internetová telefonie 5. Word Press osobní web, blog 6. Google Search vyhledávací server 7. Google Docs webová kancelář 8. MS Power Point prezentační program 9. MOODLE LMS / CMS 10. Blogger blog Zde je nutné podotknout, že v tomto případě jde o relativně nesourodý vzorek nástrojů. I tak ale fakt že mezi tak moodle zařadil do první desítky v tak širokém spektru nástrojů, svědčí o velké popularitě Moodlu. Mnohem relevantnější referenci jsem získal z výsledků v rámci kategorie Course authoring & management, kde Moodle umístil na prvním místě mezi následujícími nástroji: Tabulka 3 - Nejlepších 5 v kategorii Course authoring & management [10] Nejlepších 5 v kategorii Course authoring & management 1. MOODLE LMS / CMS 2. Articulate editor prezentací a testů 3. exe editor SCORM / Moodle kurzů 4. Course Lab editor LMS kurzů 5. Adobe Presenter editor prezentací V této kategorii byly ve výběru hodnotitelů evidovány ještě komerční systémy Blackboard a Drupal, ale nevešly se ani do první stovky. Z tohoto pořadí se dá vyvozovat minimálně to, že mezi odborníky se Moodle řadí mezi nejuznávanější LMS systémy. 21

22 V tomto článku jsem našel ještě jednu zajímavou referenci odkazující na Moodle. Jedním z top 100 žebříčků byl žebříček 100 Greatest Articles 2008 vydávaný stejně jako předchozí britskou agenturou Centre for Learning & Performance Technologies (C4LPT). V žebříčku se uvádějí nejzajímavější články, prezentace a diskusní příspěvky z oblasti vzdělávacích technologií. Zde se v top 100 umístilo 6 článku zabývajících se Moodlem. Nejzajímavějším je asi článek Moving to Moodle [11], ve kterém Tracy Ining Chao popisuje přechod kanadské univerzity z komerčního LMS systému na LMS Moodle s odstupem dvou let. V závěru článku je nastolena otázka: Stálo za to, přejít na Moodle, po které následuje jednoznačná odpověď, že ano. Moodle se ukázal být jednoznačně lepším systémem než předchozí komerční LMS a přechod pomohl univerzitě rozvinout její online výuku. Stejně pozitivně se o moodlu zmiňuje Václav Friedrich v závěru článku, ze kterého jsem v této části čerpal a shrnuje je ho v následujícím odstavci. Moodle je fenomén, který v oblasti software nemá obdoby. Nekomerční software, vyvíjený původně pouze komunitou nadšenců, se stal tržním standardem a ve své kategorii jednoznačně vytlačuje jakoukoliv, tedy i komerční konkurenci. [10] Pro Moodle se vyznívá pozitivně i výsledek srovnání s komerčním LMS Blackboard v článku A Comparison of Satisfaction with Online Teaching and Learning Tools [28]. Toto srovnání provedly v roce 2005 profesorky Kathy D. Munoz a Joan Van Duzer na Humboldtské státní univerzitě. Ve srovnání se zaměřily hlavně spojenost studentů při práci s výše uvedenými LMS systémy. Studenti zde byli dotazování na míru spokojenosti při práci se systémy a mnoha různých hledisek, přičemž v závěrečném dotazu na uvedení preference jednoho ze systémů se 42.9% vyjádřilo, že nemá mezi systémy preferenci, 35.7% preferovalo Moodle a 21.4% Blackboard. Zde se dá říct, že preference nejsou moc jednoznačné, ale i tak JE jasně vidět že open source LMS Moodle, dostupný zdarma je více než konkurence schopný komerčnímu LMS, za který až do roku 2001, kdy přešla na Moodle, univerzita platila cca 8600 dolarů ročně. Posledním a relativně významným důvodem výběru Moodle byl fakt, že toto řešení e-learningové výuky již na škole funguje. Nabízí se tak možnost použít již hotové kurzy ze stávající verze Moodlu. Navíc odpadá nutnost seznamovat se a učit se s novým systémem, což považuji za velkou výhodu. Cílem mojí práce je instalací nové verze, a rozšířením funkčnosti toto řešení zefektivnit. Další přizpůsobení jako volba skinu a celková úprava interface Moodlu 22

23 by pak měla přispět lepší reprezentativnosti pomoci Moodlu integrovat se do webové prezentace školy. 5.3 Představení Moodlu Poté co jsem na základě výše uvedených referencí jako nejvhodnější LMS systém pro VOŠIS vybral Moodle, bych následující části krátce představil a uvedl jeho silné stránky Obecné informace o Moodlu Moodle je open source LMS systém. Tento systém umožňuje vytváření, distribuci a správu e-learningových kurzů na internetu. Název Moodle pochází z anglického akronymu Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, což v překladu znamená Modulární objektově orientované dynamické výukové prostředí. Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. V tomto smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či učitele k výuce v on-line kurzech. [26] Autorem Moodlu je Martin Dougiamas, který jeho vývoj řídí dodnes. Na vývoji Moodlu pracuje Martin Dougiamas už od roku 1999, ale první verzi Moodle 1.0 zveřejnil až 20. srpna roku Od té doby se pravidelně objevují nové verze, které jsou neustále rozšiřované a vylepšované díky open source kódu. Tento kód umožňuje jakékoliv úpravy a Moodle tak lze různými doplňky a úpravami kódu přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům. Na vývoji Moodlu se od počátku podílí rozsáhlá komunita vývojářů, kteří na něm nejdříve pracovali bez nároku na honorář. Tento vývoj byl ovšem v poslední době výrazně urychlen investicemi komerčních společností, jejichž peníze proces vývoje Moodlu pozvedli na profesionální úroveň Rysy Moodlu Velkou výhodou Moodlu je, že celý tento softwarový balík lze po všech stránkách přizpůsobit požadavkům organizace pro, kterou je zaváděn. Přizpůsobit Moodle lze jak po grafické stránce, tak po stránce funkční. Díky respektování mnoha standardu zaručuje Moodle vysokou interoperabilitu s různými externími technologiemi například se SCORM, RSS nebo XML, čímž se potenciál toho systému značně rozšiřuje. Základní verze Moodlu disponuje několika moduly, které umožňují do online kurzu vkládat studijní materiály v nejrůznějších formátech, diskusní fóra, testy, slovníky, ankety a 23

Moodle uživatelská příručka

Moodle uživatelská příručka Moodle uživatelská příručka Učební text pro studenty dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění práce studentů

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02 WAMP - prostředí pro běh dynamických stránek ve Windows DUM je pro žáky průvodcem instalací běhového prostředí

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina 2. 5. júla 2009 LMS MOODLE JAKO NÁSTROJ PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KOZÁKOVÁ, Blanka, (ČR) 1 Úvod Ve vzdělávací instituci

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

ZPMZ v elektronické podobě v praxi. Třebíč 26. 9. 2013 Tomáš Bonacina www.bonacina.cz/katastr 1

ZPMZ v elektronické podobě v praxi. Třebíč 26. 9. 2013 Tomáš Bonacina www.bonacina.cz/katastr 1 ZPMZ v elektronické podobě v praxi Třebíč 26. 9. 2013 Tomáš Bonacina www.bonacina.cz/katastr 1 Obsah přednášky nutnost certifikátu tvorba souborů elektronického ZPMZ ověření zaručeným elektronickým podpisem

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více