Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace"

Transkript

1 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Vyřizuje: Ing. Monika Bártová Tel.: Klášterec nad Ohří dne Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnice č. 1/2015 Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při zadávání veřejných zakázek ze dne Název akce: Zprostředkování a zajištění jednotlivých akcí (částí) projektu CZ.1.07/1.1.00/ : 1. zahraniční jazykový kurz pro učitele, 2. stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a 3. zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky A/ Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov Sídlo: Školní 519, Klášterec nad Ohří, Statutární orgán: Ing. Monika Bártová, ředitelka školy IČ: Kontaktní osoba: p Mgr. Jana Hortová koordinátorka projektu Tel.: B/ Druh a předmět veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby podle 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a Směrnice č. 1/2015 Rady města Klášterce nad Ohří upravující postup při zadávání veřejných zakázek ze dne (dále jen směrnice ). Předmětem veřejné zakázky je zprostředkování a zajištění vzdělávacích akcí projektu CZ.1.07/1.1.00/ Veřejná zakázka je rozdělena na tři části (akce). Nabídky na jednotlivé části (akce) se budou posuzovat odděleně.

2 Jednotlivé části (akce): 1) Zahraniční jazykový kurz pro učitele, Základní parametry: Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na Teacher Training (speciální příprava pro učitele cizích jazyků). Jazykový kurz se uskuteční pouze v zemích EU nebo ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) s anglickým úředním jazykem; Délka jazykového kurzu bude minimálně 10 pracovních dní (počítáno bez cesty); Vlastní výuka cizího jazyka v jazykovém kurzu bude min. 20 vyučovacích hodin týdně (během 5 pracovních dnů), tj. celkem min. 40 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut; Termín konání v období Cena včetně přepravy tam zpět, cestovní pojištění, ubytování, stravování minimálně polopenze ve dnech pobytu, registračních poplatků, platby za učební materiály a certifikátu o studiu Pro 2 osoby Cena s DPH maximálně Kč za osobu 2) Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí Základní parametry: Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování. Krátkodobá stáž se uskuteční v zemích EU nebo ESVO Termín konání v období Trvání kurzu minimálně 5 pracovních dnů bez cesty Cena včetně přepravy tam zpět, cestovní pojištění, ubytování, stravování minimálně polopenze ve dnech pobytu, registračních poplatků, platby za učební materiály a certifikátu o stáži Pro 2 osoby Cena s DPH maximálně Kč za osobu 3) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Základní parametry: Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9

3 vyučovacích hodin za celý pobyt (1 hodina = 45 min) a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa Krátkodobý jazykově vzdělávací pobyt v zemi s anglickým úředním jazykem v zemích EU nebo ESVO Termín konání v období Minimálně jeden poznávací výlet s tématem místních reálií Cena včetně přepravy tam zpět, cestovní pojištění, ubytování, stravování - plná penze ve dnech pobytu, registračních poplatků, poplatků za vstupy, platby za učební materiály a certifikátu o studiu Cena bude zahrnovat i náklady na pedagogický dozor 2 pedagogové na 22 osob Cena s DPH maximálně Kč za osobu (žáka) C) Zadávací podmínky: 1) Zahraniční jazykový kurz pro učitele Nabídková cena musí obsahovat: - místo konání kurzu - název instituce, která kurz poskytuje - počet vyučovacích hodin týdně - termíny konání kurzu - délka jazykového kurzu - druh ubytování a stravování - způsob dopravy (nástupní místo) Nabídková cena za osobu je konečná 2) Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí Nabídková cena musí obsahovat: - místo konání kurzu - název instituce, která kurz poskytuje - náplň stínování - termíny konání kurzu - délka jazykového kurzu - druh ubytování a stravování - způsob dopravy (nástupní místo) Nabídková cena za osobu je konečná 3) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Nabídková cena musí obsahovat: - místo konání kurzu

4 - název instituce, která kurz poskytuje - počet vyučovacích hodin týdně - termíny konání kurzu - délka jazykového kurzu - druh ubytování a stravování - způsob dopravy (nástupní místo) Nabídková cena za osobu je konečná D) Doba a místo plnění zakázky: Termín plnění zakázky: Termín realizace: od do zakázka 1, od do zakázka 2, od do zakázka 3 E) údaje o hodnotících kritériích hodnotící kritéria: nejnižší nabídková cena v Kč s DPH - 30%, zkušenosti s pořádáním akcí - 20%, program akce - 25%, ubytování a strava - 15%, způsob dopravy a nástupní místo - 10% Nabídky na jednotlivé akce (zakázky 1, 2 a 3) se budou posuzovat odděleně. V případě rovnosti nabídkových cen bude rozhodující datum a čas podání nabídky na místo pro podání nabídek. F) Obsah nabídky: Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Cena bude uvedená bez DPH a s DPH. Nabídka může obsahovat všechny tři typy akcí, nebo být zpracovaná pouze pro jeden vybraný typ akce 1 až Krycí list nabídky. 2. Prokázání kvalifikace. 3. Kalkulace nabídkové ceny dle zadávacích podmínek C)

5 4. Informace o předpokládaném termínu konání akce. 5. Návrh smlouvy s podpisem oprávněné osoby v souladu s podmínkami zadání. G) Lhůty a místo pro podání nabídek Lhůta pro podávání nabídek: Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel zpracovávat a zejména podat svou nabídku. Dodavatel doručí zadavateli nabídku nejpozději do konce této lhůty. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou příslušným dodavatelům vráceny. Termín pro odevzdání nabídek je do: ( čtvrtek) do Způsob a místo pro podávání nabídek: Nabídky je třeba podat na adresu Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov p. Chloubová pracovní dny nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu tak, aby byla nabídka doručena do skončení lhůty stanovené pro podání nabídek. Nabídku převezme pověřená pracovnice, která ji zapíše do seznamu doručených a přijatých nabídek. Dodavatelé podají nabídku v uzavřené neporušené obálce (či jiném obalu) zřetelně označené VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Vzdělávací akce 2015 a výzvou NEOTVÍRAT. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny, orazítkovány a opatřeny podpisem oprávněné osoby dodavatele). Obálka bude označena identifikačním údajem dodavatele. H) Práva zadavatele: Zrušit zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv, až do okamžiku uzavření smlouvy. O zrušení řízení budou účastníci vyrozuměni písemně. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zakázky, a to písemně a všem účastníkům hromadně. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Uzavření smlouvy je podmíněno přidělením dotace v rámci výzvy 56. OP VK. I) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží podepsané čestné prohlášení o tom, že - na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce - není v likvidaci - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo čin proti majetku - nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí

6 s předmětem zakázky - nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - který není vyloučen z účasti na zadávání veřejných zakázek Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží: a) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů budou předloženy v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni konce lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. Ing. Monika Bártová ředitelka školy

7

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ R. Frimla Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a stínování pro pedagogy,

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ R. Frimla Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a stínování pro pedagogy, Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ R. Frimla Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a stínování pro pedagogy, kterou se vymezují údaje v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky na plnění

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ V Domcích Trutnov Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a učitele a stínování pro pedagogy,

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ V Domcích Trutnov Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a učitele a stínování pro pedagogy, Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ V Domcích Trutnov Jazykové kurzy v zahraničí pro žáky a učitele a stínování pro pedagogy, kterou se vymezují údaje v rozsahu nezbytném pro zpracování

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Riegrova 1385/13, 74601 Opava Mgr. Aleš Moravec, ředitel školy 731 461 571 reditel@zstgm.opava.cz

Riegrova 1385/13, 74601 Opava Mgr. Aleš Moravec, ředitel školy 731 461 571 reditel@zstgm.opava.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více