DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU PUT ENERGY INTO HUMAN RIGHTS DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE SRDCE EVROPY MUSÍ BÍT PRO LIDSKÁ PRÁVA

2 Amnesty International je globálním hnutím 2,2 milionu lidí ve více než 150 zemích a regionech světa, kteří vedou kampaně za zastavení vážného porušování lidských práv. Řídíme se vizí světa, v kterém všichni lidé budou moci požívat veškerá práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních standardech pro ochranu lidských práv. Jsme nezávislí na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomických zájmech či náboženství. Prostředky pro naši práci získáváme zejména z členských příspěvků a sbírkových akcí. Amnesty International Mezinárodní sekretariát Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DM United Kingdom Amnesty International Kancelář pro EU rue de Trèves, 35, Bte Brussels Belgium Amnesty International Česká republika Provaznická 3, Praha 1 Česká republika Amnesty International prosinec 2008 Všechna práva jsou vyhrazena. Na tuto publikaci se vztahují autorská práva. Je však možné ji bezplatně kopírovat a různými způsoby reprodukovat pro potřeby obhajoby lidských práv, vedení kampaní a vzdělávání. Je zakázáno tuto publikaci či její části šířit za účelem zisku. Vlastníci autorských práv žádají, aby byli informováni o použití této publikace pro potřeby hodnocení jejího dopadu. V případě kopírování pro jiné než výše uvedené účely či pro přetisk publikace či její části v dalších materiálech, stejně jako pro překlad nebo adaptaci je třeba nejdříve získat písemné povolení od vydavatele. Toto použití publikace může být zpoplatněno. Foto na titulní straně: Pražský orloj na Staroměstském náměstí. Soukromý archiv OBSAH Úvod Válka proti terorismu Diskriminace Romů Migrace a azyl EU jako globální hráč Obecné zásady lidských práv a dialogy o lidských právech Rozšíření EU a západní Balkán Evropská politika sousedství Obchod a lidská práva Důvěryhodnost EU

3 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL S 1. lednem 2009 převezme Česká republika poprvé předsednictví Evropské unie (EU). Bude stát v čele unie států, které spojuje respekt k vládě práva a závazek tolerance, demokracie a dodržování lidských práv. Tento fakt dává České republice příležitost, aby zajistila, že hodnoty, které sama pomáhala budovat v srdci Evropy, budou ležet na srdci celé EU při tvorbě politik. EU již déle než 60 let vyvíjí úctyhodnou soustavu politik a nástrojů, které podporují její lidskoprávní závazky. Ačkoli se EU zavázala považovat lidská práva za základ všech svých politik, ve skutečnosti stále často zůstávají jen vedlejší součástí unijní agendy. Zejména pokud je EU postavena před úkol sladit závazky v oblasti lidských práv se svými zájmy v oblasti obchodu, energetiky nebo bezpečnosti, jsou lidská práva často podřízena ekonomickým zájmům. Lidé, jejichž práva jsou na různých místech světa porušována, potřebují okamžitou, konstruktivní, transparentní a systematickou ochranu. Standardy ochrany lidských práv v současné době nejsou zajištěny tak dobře, jak se tomu zdálo být ještě před deseti lety. Prohlubující se propast mezi slovy a skutečností, mezi principy a jejich prováděním stále více omezuje schopnost EU zahájit pozitivní změny v oblasti lidských práv jak na svém území, tak za jeho hranicemi. Česká republika bude mít během předsednictví možnost na tento problém reagovat a vyslat jasný signál, že je z pozice lídra EU připravena pro obranu lidských práv učinit konkrétní kroky. Amnesty International v tomto dokumentu předkládá českému předsednictví konkrétní doporučení v naléhavých tématech lidských práv, pro jejichž řešení má Česká republika výjimečně výhodnou pozici. Patří mezi ně nabídka pomoci USA s uzavřením věznice na Guantánamu, která by mohla být učiněna již na prvním summitu EU-USA s novou americkou administrativou. Další příležitost je dána možností využít zkušenost České republiky se sociálním vyloučením romské menšiny a podpořit tak vypracování rámcové strategie EU v této oblasti. Doporučení, která Amnesty International připravila, jsou dosažitelná během šesti měsíců českého předsednictví. Amnesty International doufá, že se českému předsednictví podaří je uskutečnit, a potvrdí tak úlohu EU v ochraně lidských práv.. Nicolas Beger ředitel Amnesty International s EU Office Dáša van der Horst ředitelka Amnesty International Česká republika

4 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Válka proti terorismu Jednou z priorit českého předsednictví je silný důraz na transatlantickou spolupráci. České předsednictví se časově překrývá s nástupem nové administrativy USA a Rada EU, které bude Česká republika předsedat, má příležitost pomoci nové administrativě uzavřít zajatecký tábor na vojenské základně v Guantánamu. Mohla by tak učinit nabídkou ochrany bývalým zajatcům z Guantánama, kteří se nemohou vrátit zpět do své vlasti například kvůli nebezpečí mučení. Takový závazek by byl ze strany EU jasným a silným signálem, že věří a podporuje boj proti terorismu založený na dodržování práva a respektu k mezinárodním standardům, které stanovují i absolutní zákaz mučení. Trvalá neschopnost Rady EU vypořádat se s odpovědností členských států na ilegálních praktikách CIA, na únosech a tajném zadržování lidí, vážně ohrožuje důvěryhodnost závazků EU k ochraně lidských práv. Česká republika by proto měla otevřeně a konstruktivně vyzvat členské státy ke spolupráci na vyšetřování operací CIA na území Evropské unie, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Cílem vyšetřování by mělo být zodpovězení otázek týkajících se zapojení členských států EU, vyloučení další možné spolupráce na těchto aktivitách a zajištění odškodnění pro oběti. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby: bezodkladně zahájilo konkrétní jednání s novou administrativou USA v případech osob zadržovaných na Guantánamu, které se nemohou vrátit do své vlasti, protože by v nich po návratu byly vystaveny riziku mučení nebo jiného špatného zacházení; pracovalo na posílení a další koordinaci ve věci závazků členských států přijmout některé bývalé zajatce z Guantánama na svém území; se ujalo vůdčí role v přípravě deklarace Rady EU, která vyzve členské státy, aby přijaly odpovědnost a zveřejnily informace o své roli v nezákonných převozech a věznění zajatců.

5 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Diskriminace Romů Česká republika na summitu v září 2008 prezentovala v rámci debaty týkající se sociálního začleňování Romů v Evropě své zkušenosti se začleňováním Romů do většinové společnosti. Díky tomu se nachází v ideální pozici pro to, aby mohla zahájit vznik nové komplexní rámcové strategie pro začlenění Romů, která bude zároveň reagovat na otázky vznesené na výše uvedeném summitu. Strategie by měla obsahovat jasně vymezené cíle a efektivně koordinovat aktivity vycházející ze strany EU i od členských států tak, aby bojovala proti dlouhodobé celospolečenské diskriminaci, které romská komunita v zemích Evropské unii čelí, a dokázala jí do budoucna předcházet. Všechny kroky doposud přijaté na evropské či národní úrovni s cílem zlepšit postavení Romů (především v přístupu k práci, vzdělání, zdravotní péči a bydlení) zůstávají izolované na to, aby měly výraznější účinek. Změny může být dosaženo pouze tehdy, pokud budou tyto aktivity součástí ucelené romské politiky v rámci EU, jejímž cílem bude naplňování práv Romů. V souladu s mottem českého předsednictví Evropa bez bariér by byl vývoj pro-aktivního a uskutečnitelného plánu pro začlenění Romů do společnosti jasným signálem, že všichni občané Evropské unie jsou si před zákonem rovni, a měli by tedy být chráněni před diskriminací. Dalš důležitý krok v tomto ohledu představuje získání podpory pro návrh Evropské komise na novou antidiskriminační směrnici, která by měla být začleněna do již existujícího legislativního rámce EU. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby podpořilo vznik nové evropské rámcové strategie pro začlenění Romů do společnosti s aktivní účastí romských komunit.

6 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Migrace a azyl Pozornost v oblasti azylové a migrační politiky se bude v první polovině roku 2009 soustředit především na diskuse o legislativních návrzích Evropské komise na novelizaci stávající evropské úpravy azylu, zejména ve vztahu k Dublinskému systému, který ukotvuje pravidla pro určení členského státu příslušného k vyhodnocení žádosti o udělení azylu v rámci celé Evropské unie a stanoví podmínky jeho přiznání. Dále se během českého předsednictví očekává přednesení návrhu na založení Evropského úřadu na podporu azylu (EU Asylum Support Office). Druhá fáze harmonizace azylové politiky by se měla též zaměřit na zavedení standardů, které zajistí nejvyšší míru ochrany na úrovni celé EU. Tyto standardy by měly sloužit jako základ Společného evropského azylového systému, jenž bude plně zaručovat mezinárodně uznaná lidská práva a práva uprchlíka a bude tak schopen žadatelům lépe zajistit mezinárodní ochranu. Významným úkolem je také zlepšení úrovně materiálního zabezpečení při přijímání žadatelů o azyl a zlepšení asistenčních programů pro ty nejzranitelnější skupiny, jako např. oběti mučení nebo děti bez doprovodu rodičů. Zároveň by v evropské legislativě měl být jasněji reflektován princip, podle něhož žadatel o azyl smí být zadržován v detenci pouze za výjimečných okolností, a v souvislosti s tím začít místo zadržení prosazovat alternativy nediskriminačního charakteru. Hodnocení azylových politik jednotlivých členských států ukazuje, že míra kladného vyřízení žádostí o mezinárodní ochranu se v jednotlivých státech stále výrazně liší, a to i přesto, že během první fáze harmonizace byly přijaty společné procesní standardy. Pokud je tedy žadatel o azyl povinen na základě Dublinského systému podat svoji žádost pouze v daném členském státě, znamená to, že současná Společná evropská azylová politika vede k situaci, v níž například uprchlíci z Iráku měli v minulém roce 85% šanci získat mezinárodní ochranu ve Švédsku či Německu, zatímco v zemích jako Řecko a Španělsko se tato míra pohybovala na pouhých 2%. Než tedy dojde k realizaci zásadních změn Dublinského systému, je třeba přijmout alespoň minimální opatření, která zajistí, že tyto rozdíly, specifické potřeby žadatelů o azyl a podmínky v příslušném členském státě budou dostatečně vzaty v potaz.

7 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Úsilí Evropské unie zavést komplexní Evropskou azylovou politiku by mělo být neoddělitelně spjato s respektováním základních práv uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů. Prostředky k omezení přílivu přistěhovalectví musejí sloužit především k ochranným účelům a k citlivému zhodnocení situace každého žadatele, nikoliv k zamezení přístupu k mezinárodní ochraně i těm, kteří ji potřebují. Se stále častějšími bezpečnostními operacemi FRONTEX, probíhajícími na vnějších hranicích unie, se nutně zvyšuje potřeba efektivně monitorovat, zda jsou v souladu se standardy na ochranu lidských práv. Zvýšená spolupráce mezi členskými státy v oblasti boje proti neregulérní migraci může mít též za následek další stigmatizování migrantů, kteří jsou už tak výrazně ohroženi možným porušováním lidských práv. Současný trend probíhající v některých členských státech, který vede k dalšímu prohlubování kriminalizace migrace, je proto velmi znepokojivý a je třeba jej zastavit. Prostředky k omezení přílivu přistěhovalectví musejí sloužit především k ochranným účelům a k citlivému zhodnocení situace každého žadatele, nikoliv k zamezení přístupu k mezinárodní ochraně i těm, kteří ji potřebují. Evropská unie v současnosti přijímá stále jen nepatrnou část z celosvětového počtu uprchlíků. Na úrovni EU by proto mělo být systematicky vyvíjeno úsilí podporovat členské státy, aby se intenzivněji zapojily do přijímání uprchlíků, a daly jim tak možnost usadit se na jejich území. To představuje jednak trvalé řešení jejich situace, jednak vyjádření solidarity se zeměmi dlouhodobě čelícími náporu uprchlíků. Takové zapojení členských států by mělo mít doplňkový charakter k již existujícím azylovým procedurám, které jsou však primárně určeny pro spontánně přijíždějící žadatele o azyl. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby zajistilo, že diskuse v rámci azylové legislativy budou zaměřeny na zajištění nejvyššího standardu ochrany. Před změnami Dublinského systému je třeba usnadnit přístup k efektivním opravným prostředkům proti rozhodnutím o převedení žádosti do kompetence jiného členského státu, které by měly odkladný účinek. České předsednictví by rovněž mělo EU podpořit, aby se dostatečně zapojila do přijímání uprchlíků a tím prokázala solidaritu a ulehčila situaci v jiných regionech světa.

8 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Konzistentní zahraniční politika Evropské unie je klíčem k posílení hodnoty lidských práv. Během předchozích předsednictví Unie byly rozšířeny a zkvalitněny nástroje na ochranu lidských práv, včetně nově vypracovaných zásad v oblasti práv dětí a potírání násilí na ženách a zahájení dialogu o lidských právech s novými partnery, například středoasijskými státy a Africkou unií. Zmíněné kroky jsou přínosné, je však třeba, aby Unie v průběhu následujících předsednictví nadále posilovala svůj závazek vůči lidským právům a dosáhla tak skutečné účinnosti těchto opatření. Je třeba zajistit, aby důraz, který EU klade na bezpodmínečné dodržování lidských práv, jasně zněl nejen při oficiálních rozhovorech na téma lidských práv, ale také při vrcholných schůzkách týkajících se obchodní, energetické a bezpečnostní politiky. Unie by se zároveň měla zasadit o to, aby úsilí, které někteří z jejích představitelů ve třetích zemích vyvíjejí s cílem zabezpečit prostor pro činnost obránců lidských práv, bylo vykonáváno stejně v rámci všech misí a delegací EU. Vysocí představitelé EU by při svých diplomatických návštěvách měli tyto snahy dále rozvíjet, nikoliv oslabovat. Evropská unie může významným a konkrétním způsobem ovlivnit stav věcí, pokud uplatní stávající mechanismy ochrany lidských práv, které však mnohdy zůstávají jen na papíře.

9 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Obecné zásady lidských práv a dialogy o lidských právech Nastupující předsednická země by měla jít příkladem a neměla by se soustředit pouze na tvorbu nových závazků. Měla by se totiž rovněž zaměřit na to, aby byly do praxe uváděny zásady již existující. Doposud například nebyly plně implementovány obecné zásady proti mučení schválené v roce Přestože v roce 2006 došlo ke zhodnocení jejich použití s návrhem dalšího postupu, a to jak na interní úrovni při revizi Radou, tak na veřejné úrovni Evropským parlamentem, zmíněné zásady stále nejsou plně účinné. K tomuto nedostatečnému pokroku se přidává další negativní trend v oblasti interní protiteroristické politiky EU. V této souvislosti je totiž zpochybňován původní závazek nevydávat zadržené osoby do zemí, kde jim hrozí mučení. Výraznější pokrok byl zaznamenán u obecných zásad týkajících se obránců lidských práv, které byly přijaty v roce Mnoho diplomatů EU ve třetích zemích však není plně srozuměno s jejich podstatou, ani se jimi neřídí. Česká republika bude mít během svého předsednictví velmi dobrou možnost detailně zhodnotit také to, čeho bylo v jednotlivých fázích vývoje dosaženo prostřednictvím těchto mechanismů v oblasti dialogu o lidských právech. Pod jejím vedením by měla Rada vytvořit propracovaná a transparentní kritéria, která by pomohla objasnit způsob, jímž se rozhoduje o tom, zda dialogy v oblasti lidských práv přinášejí dostatečný pokrok, či zda by byla efektivnější jiná opatření. Každý rok jsou s rozdílnými partnery zahajovány nové dialogy o lidských právech. První, který je možné zahájit během českého předsednictví, by měl být dialog s Kubou. Je třeba, aby se Rada poučila z předchozích zkušeností a zajistila, že tyto diskuze budou efektivnější a přinesou požadovanou změnu. Situaci by výrazně prospělo, kdyby přední političtí představitelé poukázali na význam zmíněných zásad a zajistili dostatek prostředků i další podpory, která by umožnila školení a sdílení informací o tom, jak jsou směrnice uplatňovány. Amnesty International vyzývá Českou republiku, aby v průběhu svého předsednictví zhodnotila stávající mechanismy na ochranu lidských práv uplatňované v rámci zahraniční politiky EU: Domníváme se, že je vhodné zaměřit pozornost v první řadě na lidskoprávní dialog mezi EU a Čínou, jehož zhodnocení nyní, po skončení olympijských her, získalo na důležitosti. Je třeba zajistit, aby lidským právům v Číně byla věnována pozornost tak dlouho, dokud nepřestane jejich porušování.

10 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Rozšiřování EU a západní Balkán Během českého předsednictví by se EU měla znovu zabývat procesem svého rozšiřování a vztahem mezi EU a zeměmi západního Balkánu. V rámci procesu rozšiřování má EU mimořádnou zodpovědnost za to, aby otázka lidských práv byla obsažena při jednání s kandidátskými zeměmi a potenciálními kandidáty na členství. EU by měla těmto zemím nabídnout konkrétní pomoc v zavádění dalších nezbytných reforem. Dosavadní zkušenosti ukazují, že podpora reforem v kandidátských zemích ze strany EU přináší jednoznačně prospěch. V tomto regionu však neustále přetrvávají závažné nedostatky, které v tomto ohledu dosud zůstávaly stranou pozornosti. Jedním z hlavních problémů je přetrvávající beztrestnost válečných zločinů. Tento problém se týká celého západního Balkánu, zvláštní pozornost musí být věnována ale především Chorvatsku, které v roce 2009 vstoupí do závěrečné fáze přístupových rozhovorů. Válečné zločiny zde nejsou vyšetřovány dostatečně rychle a navíc přetrvává zjevná etnická zaujatost při jejich vyšetřování a trestání, a to zejména v případech, kdy jsou údajnými pachateli členové chorvatské armády a policie, či v případech, kdy oběti pocházejí z řad chorvatských Srbů a ostatních menšin. Existují také obavy z obtěžování a zastrašování obětí, svědků a novinářů. Během českého předsednictví se dále očekává, že justiční mise EULEX v Kosovu konečně začne být plně operativní. Stejně jako je tomu u ostatních misí Evropské obranné a bezpečností politiky (EOBP), i zde přetrvávají obavy, že lidskoprávní nařízení v operačních plánech a procedurách nejsou implementována efektivně. Hlavní příčinou je nedostatek její politické důležitosti. Aby bylo zajištěno, že lidskoprávní nařízení nebudou stát stranou pozornosti, je třeba, aby vedoucí mise podával hlášení o jejich zavádění Radě a zmocněnci pro lidská práva Generálního tajemníka Rady. Měl by být také ustaven závazek najímat do vojenských struktur EU a do Útvaru schopnosti civilního plánování a provádění sekretariátu Rady specialisty na lidská práva a rovnost pohlaví. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby: zajistilo, že během závěrečné fáze vyjednávání o přistoupení Chorvatska bude věnována pozornost kapitolám týkajícím se spravedlnosti a základních práv. Zvláštní důraz by měl být kladen na nezbytnost dalších reforem soudního systému a na zajištění spravedlnosti pro všechny oběti válečných zločinů bez ohledu na etnických původ obětí i pachatelů; zajistilo, že lidskoprávní nařízení v operačních plánech a procedurách mise EULEX a dalších misích EOBP budou efektivně implementována tím, že vedoucí mise bude pravidelně podávat hlášení a mise se budou účastnit odborníci na lidská práva.

11 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Evropská politika sousedství (EPS) Během českého předsednictví bude nastaven směr, jímž se budou řídit vztahy EU se sousedními zeměmi. Jedná se především o země z oblasti Středomoří. Status přidružené země byl již udělen Maroku v rámci EPS, Evropská komise zároveň připravuje návrhy na to, jakou podobu bude mít nová generace akčních plánů. Tento proces je pro EU příležitostí, aby odstranila závažné nedostatky, kvůli nimž je současný systém neucelený a nesoudržný. První zemí, se kterou bude EU vyjednávat o formě nového akčního plánu, bude Izrael. Bilaterální dohoda mezi EU a Izraelem by měla být podepsána v závěrečném období českého předsednictví. Povaha této dohody bude nástrojem pro budoucí nastavení vztahu mezi Evropskou unií a jižním Středomořím. V současné verzi akčního plánu mezi EU a Izraelem je důraz kladený na lidská práva nedostačující, a to i v porovnání s ostatními zeměmi. Je nutné, aby tento nedostatek byl brán v úvahu od samého počátku jednání. Amnesty International žádá české předsednictví, aby zajistilo, že proces prohlubování vztahů se sousedními zeměmi EU bude provázen respektem k lidským právům tím, že konkrétní podoba nového akčního plánu s Izraelem nebude vytvářet pouze prostor pro diskusi o stavu lidských práv, ale stanoví zároveň i konkrétní kritéria, závazky a plány, jak lidskoprávní problémy řešit.

12 Amnesty International AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU MAKE SURE THE HEART OF EUROPE BEATS FOR HUMAN RIGHTS Amnesty International vytvorila nový svetový rekord, když její logo zobrazilo horících svícek, 4. cervna 2008, Sint-Truiden, België

13 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Obchod a lidská práva Aktivity společností a firem mohou mít na lidská práva pozitivní i negativní dopad. Ačkoli ochrana lidských práv je v první řadě odpovědností vlád, i obchodní společnosti mají přinejmenším povinnost je respektovat. Měly by proto uplatňovat zásady minimální ochrany, které zaručí, že nezpůsobí nebo se nebudou podílet na porušování lidských práv, a to jak svou činností, tak i nečinností. Vliv, který mají ekonomické aktivity korporací na životní prostředí a společnost, se oficiálně stal součástí agendy EU v roce 2001 v souladu s cíli Lisabonské strategie. EU jako globální hráč a ekonomický blok se nachází v jedinečné pozici, aby usilovala o zvýšení společenské odpovědnosti firem. EU by všem firmám měla nabízet stejné podmínky a usilovat o to, aby jejich činnost respektovala lidská práva. Výzva v podobě nově se rozvíjejících ekonomik přináší potřebu globálního rámce utvořeného na základě mezinárodních standardů na ochranu lidských práv, který by se vztahoval na všechny společnosti. EU jako globální hráč a ekonomický blok se nachází v jedinečné pozici, aby usilovala o zvýšení společenské odpovědnosti firem. Amnesty International proto vyzývá české předsednictví, aby iniciovalo vznik deklarace, která potvrdí role i povinnosti společností a států při prosazování lidských práv.

14 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Důvěryhodnost EU Důvěryhodnost EU jako obránce lidských práv ve světě byla v posledních letech otřesena. S tím však slábne schopnost EU ovlivnit situaci v dalších částech světa a být dobrým příkladem. Tato situace je jistě vážná, neznamená však, že by Evropa měla být srovnávána s nejhoršími světovými pachateli bezpráví. Ale skutečnost, že EU není schopna dostatečně řešit své domácí problémy, poškozuje její důvěryhodnost jako bojovníka za lidská práva a ohrožuje to pozici EU v prosazování lidských práv při jednání se třetími zeměmi. Obhajoba lidských práv je náročnou výzvou. V této souvislosti je důležité, jakým způsobem probíhá proces rozhodování, jak je zajišťována konzistentnost postoje a zda existuje přinejmenším základní schopnost sebereflexe a nápravy. Skutečná rozhodovací moc v politice EU je výsadou Rady, tj. členských států. Zde spočívá odpověď na otázku, jak vytvářet konzistentní, věrohodnou a účinnou lidskoprávní politiku. Členské státy mohou klást mimořádně silný důraz na nastavování globálních standardů (např. v oblasti zrušení trestu smrti), současně však převažující rozdělení mezi členskými státy v záležitostech zahraniční politiky, v kombinaci s jejich nezájmem uznat domácí nedostatky, má za důsledek, že ve skutečnosti jsou lidská práva příliš snadno odsouvána na okraj pozornosti.

15 European Council DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Rada doposud nevynaložila prakticky žádné úsilí k revizi lidskoprávního rámce EU, která by proběhla v reakci na změnu politického prostředí po 11. září 2001 a v poslední době pak v souvislosti s finanční krizí. Bez oživení principů lidskoprávního rámce EU vytvořením soudržných vnitřních a vnějších nástrojů nebude EU schopna čelit nadcházejícím výzvám a nebude také moci působit proti úpadku svého vlivu na stabilitu, bezpečnost a dodržování základních lidských práv v globálním měřítku. Tato revize je nezbytná a měla by jasně stanovit, že konzistentní přístup vyžaduje nejen tvorbu prostředků (tj. principů a nástrojů), ale rovněž jejich systematické používání. Jen tak bude možné monitorovat a řešit problémy uvnitř i vně EU. Tento úkol je nepochybně náročný, české předsednictví však může pro dosažení těchto cílů učinit konkrétní kroky. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby prosazovalo vznik deklarace Rady, která by zahájila celkové přezkoumání lidskoprávní politiky EU v její vnitřní i vnější dimenzi. Jako první krok by české předsednictví mělo přizvat přední nevládní organizace na ochranu lidských práv k účasti na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí EU (Gymnich), aby zde mohla být zahájena otevřená debata. České předsednictví by také mělo vytvořit větší podvědomí o lidskoprávním mainstreamingu ve všech regionálních pracovních skupinách Rady prostřednictvím pravidelné účasti obránců lidských práv nebo organizací na setkáních pracovních skupin.

16 AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU MAKE SURE THE HEART OF EUROPE BEATS FOR HUMAN RIGHTS DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL SRDCE EVROPY MUSÍ BÍT PRO LIDSKÁ PRÁVA Amnesty International Mezinárodní sekretariát Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DM United Kingdom Amnesty International Kancelář pro EU rue de Trèves, 35, Bte Brussels Belgium Amnesty International Česká republika Provaznická Praha 1 Česká republika Prosinec 2008

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Pro Evropu lidských práv

Pro Evropu lidských práv 1 Pro Evropu lidských práv Manifest Evropské Asociace obránců lidských práv (AEDH) a jejích členů v kontextu nadcházejících voleb do Evropského Parlamentu 2014 Brusel, 11. listopadu 2013 1. Občanství,

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění

PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění P8_TA-PROV(2015)0176 Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Represe není řešením přistěhovalectví

Represe není řešením přistěhovalectví Represe není řešením přistěhovalectví PROSINEC 2008 Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské unie. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů ani nezakládá odpovědnost

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE

Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE Úvod Země, které se chtějí připojit k Evropské unii, musí splňovat nejvyšší normy

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů

Přehled. Směrnice OECD o ochraně soukromí. a přeshraničních tocích osobních údajů Přehled Směrnice OECD o ochraně soukromí a přeshraničních tocích osobních údajů Overview OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data Czech translation Přehledy jsou

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA

TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA TRANSATLANTICKÉ VZTAHY: USA A KANADA EU a její severoameričtí partneři, Spojené státy americké a Kanada, vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a rovněž

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Sevillské programové prohlášení

Sevillské programové prohlášení Sevillské programové prohlášení European Trade Union Confederation (ETUC) Confédération européenne des syndicats (CES) CS Sevillské programové prohlášení Přijato XI. sjezdem Evropské odborové konfederace,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM

Výbor pro mezinárodní obchod SDĚLENÍ ČLENŮM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 18.01.2011 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Zpráva delegace Výboru pro mezinárodní obchod z návštěvy Maďarska (Budapešť) ve dnech 29. 30. listopadu 2010 CM\850274.doc

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci PROZATÍMNÍ 2004/2190(INI) 29. 10. 2004 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci v Evropské unii (2004/2190(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více