DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU PUT ENERGY INTO HUMAN RIGHTS DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE SRDCE EVROPY MUSÍ BÍT PRO LIDSKÁ PRÁVA

2 Amnesty International je globálním hnutím 2,2 milionu lidí ve více než 150 zemích a regionech světa, kteří vedou kampaně za zastavení vážného porušování lidských práv. Řídíme se vizí světa, v kterém všichni lidé budou moci požívat veškerá práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních standardech pro ochranu lidských práv. Jsme nezávislí na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomických zájmech či náboženství. Prostředky pro naši práci získáváme zejména z členských příspěvků a sbírkových akcí. Amnesty International Mezinárodní sekretariát Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DM United Kingdom Amnesty International Kancelář pro EU rue de Trèves, 35, Bte Brussels Belgium Amnesty International Česká republika Provaznická 3, Praha 1 Česká republika Amnesty International prosinec 2008 Všechna práva jsou vyhrazena. Na tuto publikaci se vztahují autorská práva. Je však možné ji bezplatně kopírovat a různými způsoby reprodukovat pro potřeby obhajoby lidských práv, vedení kampaní a vzdělávání. Je zakázáno tuto publikaci či její části šířit za účelem zisku. Vlastníci autorských práv žádají, aby byli informováni o použití této publikace pro potřeby hodnocení jejího dopadu. V případě kopírování pro jiné než výše uvedené účely či pro přetisk publikace či její části v dalších materiálech, stejně jako pro překlad nebo adaptaci je třeba nejdříve získat písemné povolení od vydavatele. Toto použití publikace může být zpoplatněno. Foto na titulní straně: Pražský orloj na Staroměstském náměstí. Soukromý archiv OBSAH Úvod Válka proti terorismu Diskriminace Romů Migrace a azyl EU jako globální hráč Obecné zásady lidských práv a dialogy o lidských právech Rozšíření EU a západní Balkán Evropská politika sousedství Obchod a lidská práva Důvěryhodnost EU

3 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL S 1. lednem 2009 převezme Česká republika poprvé předsednictví Evropské unie (EU). Bude stát v čele unie států, které spojuje respekt k vládě práva a závazek tolerance, demokracie a dodržování lidských práv. Tento fakt dává České republice příležitost, aby zajistila, že hodnoty, které sama pomáhala budovat v srdci Evropy, budou ležet na srdci celé EU při tvorbě politik. EU již déle než 60 let vyvíjí úctyhodnou soustavu politik a nástrojů, které podporují její lidskoprávní závazky. Ačkoli se EU zavázala považovat lidská práva za základ všech svých politik, ve skutečnosti stále často zůstávají jen vedlejší součástí unijní agendy. Zejména pokud je EU postavena před úkol sladit závazky v oblasti lidských práv se svými zájmy v oblasti obchodu, energetiky nebo bezpečnosti, jsou lidská práva často podřízena ekonomickým zájmům. Lidé, jejichž práva jsou na různých místech světa porušována, potřebují okamžitou, konstruktivní, transparentní a systematickou ochranu. Standardy ochrany lidských práv v současné době nejsou zajištěny tak dobře, jak se tomu zdálo být ještě před deseti lety. Prohlubující se propast mezi slovy a skutečností, mezi principy a jejich prováděním stále více omezuje schopnost EU zahájit pozitivní změny v oblasti lidských práv jak na svém území, tak za jeho hranicemi. Česká republika bude mít během předsednictví možnost na tento problém reagovat a vyslat jasný signál, že je z pozice lídra EU připravena pro obranu lidských práv učinit konkrétní kroky. Amnesty International v tomto dokumentu předkládá českému předsednictví konkrétní doporučení v naléhavých tématech lidských práv, pro jejichž řešení má Česká republika výjimečně výhodnou pozici. Patří mezi ně nabídka pomoci USA s uzavřením věznice na Guantánamu, která by mohla být učiněna již na prvním summitu EU-USA s novou americkou administrativou. Další příležitost je dána možností využít zkušenost České republiky se sociálním vyloučením romské menšiny a podpořit tak vypracování rámcové strategie EU v této oblasti. Doporučení, která Amnesty International připravila, jsou dosažitelná během šesti měsíců českého předsednictví. Amnesty International doufá, že se českému předsednictví podaří je uskutečnit, a potvrdí tak úlohu EU v ochraně lidských práv.. Nicolas Beger ředitel Amnesty International s EU Office Dáša van der Horst ředitelka Amnesty International Česká republika

4 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Válka proti terorismu Jednou z priorit českého předsednictví je silný důraz na transatlantickou spolupráci. České předsednictví se časově překrývá s nástupem nové administrativy USA a Rada EU, které bude Česká republika předsedat, má příležitost pomoci nové administrativě uzavřít zajatecký tábor na vojenské základně v Guantánamu. Mohla by tak učinit nabídkou ochrany bývalým zajatcům z Guantánama, kteří se nemohou vrátit zpět do své vlasti například kvůli nebezpečí mučení. Takový závazek by byl ze strany EU jasným a silným signálem, že věří a podporuje boj proti terorismu založený na dodržování práva a respektu k mezinárodním standardům, které stanovují i absolutní zákaz mučení. Trvalá neschopnost Rady EU vypořádat se s odpovědností členských států na ilegálních praktikách CIA, na únosech a tajném zadržování lidí, vážně ohrožuje důvěryhodnost závazků EU k ochraně lidských práv. Česká republika by proto měla otevřeně a konstruktivně vyzvat členské státy ke spolupráci na vyšetřování operací CIA na území Evropské unie, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Cílem vyšetřování by mělo být zodpovězení otázek týkajících se zapojení členských států EU, vyloučení další možné spolupráce na těchto aktivitách a zajištění odškodnění pro oběti. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby: bezodkladně zahájilo konkrétní jednání s novou administrativou USA v případech osob zadržovaných na Guantánamu, které se nemohou vrátit do své vlasti, protože by v nich po návratu byly vystaveny riziku mučení nebo jiného špatného zacházení; pracovalo na posílení a další koordinaci ve věci závazků členských států přijmout některé bývalé zajatce z Guantánama na svém území; se ujalo vůdčí role v přípravě deklarace Rady EU, která vyzve členské státy, aby přijaly odpovědnost a zveřejnily informace o své roli v nezákonných převozech a věznění zajatců.

5 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Diskriminace Romů Česká republika na summitu v září 2008 prezentovala v rámci debaty týkající se sociálního začleňování Romů v Evropě své zkušenosti se začleňováním Romů do většinové společnosti. Díky tomu se nachází v ideální pozici pro to, aby mohla zahájit vznik nové komplexní rámcové strategie pro začlenění Romů, která bude zároveň reagovat na otázky vznesené na výše uvedeném summitu. Strategie by měla obsahovat jasně vymezené cíle a efektivně koordinovat aktivity vycházející ze strany EU i od členských států tak, aby bojovala proti dlouhodobé celospolečenské diskriminaci, které romská komunita v zemích Evropské unii čelí, a dokázala jí do budoucna předcházet. Všechny kroky doposud přijaté na evropské či národní úrovni s cílem zlepšit postavení Romů (především v přístupu k práci, vzdělání, zdravotní péči a bydlení) zůstávají izolované na to, aby měly výraznější účinek. Změny může být dosaženo pouze tehdy, pokud budou tyto aktivity součástí ucelené romské politiky v rámci EU, jejímž cílem bude naplňování práv Romů. V souladu s mottem českého předsednictví Evropa bez bariér by byl vývoj pro-aktivního a uskutečnitelného plánu pro začlenění Romů do společnosti jasným signálem, že všichni občané Evropské unie jsou si před zákonem rovni, a měli by tedy být chráněni před diskriminací. Dalš důležitý krok v tomto ohledu představuje získání podpory pro návrh Evropské komise na novou antidiskriminační směrnici, která by měla být začleněna do již existujícího legislativního rámce EU. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby podpořilo vznik nové evropské rámcové strategie pro začlenění Romů do společnosti s aktivní účastí romských komunit.

6 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Migrace a azyl Pozornost v oblasti azylové a migrační politiky se bude v první polovině roku 2009 soustředit především na diskuse o legislativních návrzích Evropské komise na novelizaci stávající evropské úpravy azylu, zejména ve vztahu k Dublinskému systému, který ukotvuje pravidla pro určení členského státu příslušného k vyhodnocení žádosti o udělení azylu v rámci celé Evropské unie a stanoví podmínky jeho přiznání. Dále se během českého předsednictví očekává přednesení návrhu na založení Evropského úřadu na podporu azylu (EU Asylum Support Office). Druhá fáze harmonizace azylové politiky by se měla též zaměřit na zavedení standardů, které zajistí nejvyšší míru ochrany na úrovni celé EU. Tyto standardy by měly sloužit jako základ Společného evropského azylového systému, jenž bude plně zaručovat mezinárodně uznaná lidská práva a práva uprchlíka a bude tak schopen žadatelům lépe zajistit mezinárodní ochranu. Významným úkolem je také zlepšení úrovně materiálního zabezpečení při přijímání žadatelů o azyl a zlepšení asistenčních programů pro ty nejzranitelnější skupiny, jako např. oběti mučení nebo děti bez doprovodu rodičů. Zároveň by v evropské legislativě měl být jasněji reflektován princip, podle něhož žadatel o azyl smí být zadržován v detenci pouze za výjimečných okolností, a v souvislosti s tím začít místo zadržení prosazovat alternativy nediskriminačního charakteru. Hodnocení azylových politik jednotlivých členských států ukazuje, že míra kladného vyřízení žádostí o mezinárodní ochranu se v jednotlivých státech stále výrazně liší, a to i přesto, že během první fáze harmonizace byly přijaty společné procesní standardy. Pokud je tedy žadatel o azyl povinen na základě Dublinského systému podat svoji žádost pouze v daném členském státě, znamená to, že současná Společná evropská azylová politika vede k situaci, v níž například uprchlíci z Iráku měli v minulém roce 85% šanci získat mezinárodní ochranu ve Švédsku či Německu, zatímco v zemích jako Řecko a Španělsko se tato míra pohybovala na pouhých 2%. Než tedy dojde k realizaci zásadních změn Dublinského systému, je třeba přijmout alespoň minimální opatření, která zajistí, že tyto rozdíly, specifické potřeby žadatelů o azyl a podmínky v příslušném členském státě budou dostatečně vzaty v potaz.

7 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Úsilí Evropské unie zavést komplexní Evropskou azylovou politiku by mělo být neoddělitelně spjato s respektováním základních práv uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů. Prostředky k omezení přílivu přistěhovalectví musejí sloužit především k ochranným účelům a k citlivému zhodnocení situace každého žadatele, nikoliv k zamezení přístupu k mezinárodní ochraně i těm, kteří ji potřebují. Se stále častějšími bezpečnostními operacemi FRONTEX, probíhajícími na vnějších hranicích unie, se nutně zvyšuje potřeba efektivně monitorovat, zda jsou v souladu se standardy na ochranu lidských práv. Zvýšená spolupráce mezi členskými státy v oblasti boje proti neregulérní migraci může mít též za následek další stigmatizování migrantů, kteří jsou už tak výrazně ohroženi možným porušováním lidských práv. Současný trend probíhající v některých členských státech, který vede k dalšímu prohlubování kriminalizace migrace, je proto velmi znepokojivý a je třeba jej zastavit. Prostředky k omezení přílivu přistěhovalectví musejí sloužit především k ochranným účelům a k citlivému zhodnocení situace každého žadatele, nikoliv k zamezení přístupu k mezinárodní ochraně i těm, kteří ji potřebují. Evropská unie v současnosti přijímá stále jen nepatrnou část z celosvětového počtu uprchlíků. Na úrovni EU by proto mělo být systematicky vyvíjeno úsilí podporovat členské státy, aby se intenzivněji zapojily do přijímání uprchlíků, a daly jim tak možnost usadit se na jejich území. To představuje jednak trvalé řešení jejich situace, jednak vyjádření solidarity se zeměmi dlouhodobě čelícími náporu uprchlíků. Takové zapojení členských států by mělo mít doplňkový charakter k již existujícím azylovým procedurám, které jsou však primárně určeny pro spontánně přijíždějící žadatele o azyl. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby zajistilo, že diskuse v rámci azylové legislativy budou zaměřeny na zajištění nejvyššího standardu ochrany. Před změnami Dublinského systému je třeba usnadnit přístup k efektivním opravným prostředkům proti rozhodnutím o převedení žádosti do kompetence jiného členského státu, které by měly odkladný účinek. České předsednictví by rovněž mělo EU podpořit, aby se dostatečně zapojila do přijímání uprchlíků a tím prokázala solidaritu a ulehčila situaci v jiných regionech světa.

8 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Konzistentní zahraniční politika Evropské unie je klíčem k posílení hodnoty lidských práv. Během předchozích předsednictví Unie byly rozšířeny a zkvalitněny nástroje na ochranu lidských práv, včetně nově vypracovaných zásad v oblasti práv dětí a potírání násilí na ženách a zahájení dialogu o lidských právech s novými partnery, například středoasijskými státy a Africkou unií. Zmíněné kroky jsou přínosné, je však třeba, aby Unie v průběhu následujících předsednictví nadále posilovala svůj závazek vůči lidským právům a dosáhla tak skutečné účinnosti těchto opatření. Je třeba zajistit, aby důraz, který EU klade na bezpodmínečné dodržování lidských práv, jasně zněl nejen při oficiálních rozhovorech na téma lidských práv, ale také při vrcholných schůzkách týkajících se obchodní, energetické a bezpečnostní politiky. Unie by se zároveň měla zasadit o to, aby úsilí, které někteří z jejích představitelů ve třetích zemích vyvíjejí s cílem zabezpečit prostor pro činnost obránců lidských práv, bylo vykonáváno stejně v rámci všech misí a delegací EU. Vysocí představitelé EU by při svých diplomatických návštěvách měli tyto snahy dále rozvíjet, nikoliv oslabovat. Evropská unie může významným a konkrétním způsobem ovlivnit stav věcí, pokud uplatní stávající mechanismy ochrany lidských práv, které však mnohdy zůstávají jen na papíře.

9 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Obecné zásady lidských práv a dialogy o lidských právech Nastupující předsednická země by měla jít příkladem a neměla by se soustředit pouze na tvorbu nových závazků. Měla by se totiž rovněž zaměřit na to, aby byly do praxe uváděny zásady již existující. Doposud například nebyly plně implementovány obecné zásady proti mučení schválené v roce Přestože v roce 2006 došlo ke zhodnocení jejich použití s návrhem dalšího postupu, a to jak na interní úrovni při revizi Radou, tak na veřejné úrovni Evropským parlamentem, zmíněné zásady stále nejsou plně účinné. K tomuto nedostatečnému pokroku se přidává další negativní trend v oblasti interní protiteroristické politiky EU. V této souvislosti je totiž zpochybňován původní závazek nevydávat zadržené osoby do zemí, kde jim hrozí mučení. Výraznější pokrok byl zaznamenán u obecných zásad týkajících se obránců lidských práv, které byly přijaty v roce Mnoho diplomatů EU ve třetích zemích však není plně srozuměno s jejich podstatou, ani se jimi neřídí. Česká republika bude mít během svého předsednictví velmi dobrou možnost detailně zhodnotit také to, čeho bylo v jednotlivých fázích vývoje dosaženo prostřednictvím těchto mechanismů v oblasti dialogu o lidských právech. Pod jejím vedením by měla Rada vytvořit propracovaná a transparentní kritéria, která by pomohla objasnit způsob, jímž se rozhoduje o tom, zda dialogy v oblasti lidských práv přinášejí dostatečný pokrok, či zda by byla efektivnější jiná opatření. Každý rok jsou s rozdílnými partnery zahajovány nové dialogy o lidských právech. První, který je možné zahájit během českého předsednictví, by měl být dialog s Kubou. Je třeba, aby se Rada poučila z předchozích zkušeností a zajistila, že tyto diskuze budou efektivnější a přinesou požadovanou změnu. Situaci by výrazně prospělo, kdyby přední političtí představitelé poukázali na význam zmíněných zásad a zajistili dostatek prostředků i další podpory, která by umožnila školení a sdílení informací o tom, jak jsou směrnice uplatňovány. Amnesty International vyzývá Českou republiku, aby v průběhu svého předsednictví zhodnotila stávající mechanismy na ochranu lidských práv uplatňované v rámci zahraniční politiky EU: Domníváme se, že je vhodné zaměřit pozornost v první řadě na lidskoprávní dialog mezi EU a Čínou, jehož zhodnocení nyní, po skončení olympijských her, získalo na důležitosti. Je třeba zajistit, aby lidským právům v Číně byla věnována pozornost tak dlouho, dokud nepřestane jejich porušování.

10 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Rozšiřování EU a západní Balkán Během českého předsednictví by se EU měla znovu zabývat procesem svého rozšiřování a vztahem mezi EU a zeměmi západního Balkánu. V rámci procesu rozšiřování má EU mimořádnou zodpovědnost za to, aby otázka lidských práv byla obsažena při jednání s kandidátskými zeměmi a potenciálními kandidáty na členství. EU by měla těmto zemím nabídnout konkrétní pomoc v zavádění dalších nezbytných reforem. Dosavadní zkušenosti ukazují, že podpora reforem v kandidátských zemích ze strany EU přináší jednoznačně prospěch. V tomto regionu však neustále přetrvávají závažné nedostatky, které v tomto ohledu dosud zůstávaly stranou pozornosti. Jedním z hlavních problémů je přetrvávající beztrestnost válečných zločinů. Tento problém se týká celého západního Balkánu, zvláštní pozornost musí být věnována ale především Chorvatsku, které v roce 2009 vstoupí do závěrečné fáze přístupových rozhovorů. Válečné zločiny zde nejsou vyšetřovány dostatečně rychle a navíc přetrvává zjevná etnická zaujatost při jejich vyšetřování a trestání, a to zejména v případech, kdy jsou údajnými pachateli členové chorvatské armády a policie, či v případech, kdy oběti pocházejí z řad chorvatských Srbů a ostatních menšin. Existují také obavy z obtěžování a zastrašování obětí, svědků a novinářů. Během českého předsednictví se dále očekává, že justiční mise EULEX v Kosovu konečně začne být plně operativní. Stejně jako je tomu u ostatních misí Evropské obranné a bezpečností politiky (EOBP), i zde přetrvávají obavy, že lidskoprávní nařízení v operačních plánech a procedurách nejsou implementována efektivně. Hlavní příčinou je nedostatek její politické důležitosti. Aby bylo zajištěno, že lidskoprávní nařízení nebudou stát stranou pozornosti, je třeba, aby vedoucí mise podával hlášení o jejich zavádění Radě a zmocněnci pro lidská práva Generálního tajemníka Rady. Měl by být také ustaven závazek najímat do vojenských struktur EU a do Útvaru schopnosti civilního plánování a provádění sekretariátu Rady specialisty na lidská práva a rovnost pohlaví. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby: zajistilo, že během závěrečné fáze vyjednávání o přistoupení Chorvatska bude věnována pozornost kapitolám týkajícím se spravedlnosti a základních práv. Zvláštní důraz by měl být kladen na nezbytnost dalších reforem soudního systému a na zajištění spravedlnosti pro všechny oběti válečných zločinů bez ohledu na etnických původ obětí i pachatelů; zajistilo, že lidskoprávní nařízení v operačních plánech a procedurách mise EULEX a dalších misích EOBP budou efektivně implementována tím, že vedoucí mise bude pravidelně podávat hlášení a mise se budou účastnit odborníci na lidská práva.

11 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Evropská politika sousedství (EPS) Během českého předsednictví bude nastaven směr, jímž se budou řídit vztahy EU se sousedními zeměmi. Jedná se především o země z oblasti Středomoří. Status přidružené země byl již udělen Maroku v rámci EPS, Evropská komise zároveň připravuje návrhy na to, jakou podobu bude mít nová generace akčních plánů. Tento proces je pro EU příležitostí, aby odstranila závažné nedostatky, kvůli nimž je současný systém neucelený a nesoudržný. První zemí, se kterou bude EU vyjednávat o formě nového akčního plánu, bude Izrael. Bilaterální dohoda mezi EU a Izraelem by měla být podepsána v závěrečném období českého předsednictví. Povaha této dohody bude nástrojem pro budoucí nastavení vztahu mezi Evropskou unií a jižním Středomořím. V současné verzi akčního plánu mezi EU a Izraelem je důraz kladený na lidská práva nedostačující, a to i v porovnání s ostatními zeměmi. Je nutné, aby tento nedostatek byl brán v úvahu od samého počátku jednání. Amnesty International žádá české předsednictví, aby zajistilo, že proces prohlubování vztahů se sousedními zeměmi EU bude provázen respektem k lidským právům tím, že konkrétní podoba nového akčního plánu s Izraelem nebude vytvářet pouze prostor pro diskusi o stavu lidských práv, ale stanoví zároveň i konkrétní kritéria, závazky a plány, jak lidskoprávní problémy řešit.

12 Amnesty International AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU MAKE SURE THE HEART OF EUROPE BEATS FOR HUMAN RIGHTS Amnesty International vytvorila nový svetový rekord, když její logo zobrazilo horících svícek, 4. cervna 2008, Sint-Truiden, België

13 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Obchod a lidská práva Aktivity společností a firem mohou mít na lidská práva pozitivní i negativní dopad. Ačkoli ochrana lidských práv je v první řadě odpovědností vlád, i obchodní společnosti mají přinejmenším povinnost je respektovat. Měly by proto uplatňovat zásady minimální ochrany, které zaručí, že nezpůsobí nebo se nebudou podílet na porušování lidských práv, a to jak svou činností, tak i nečinností. Vliv, který mají ekonomické aktivity korporací na životní prostředí a společnost, se oficiálně stal součástí agendy EU v roce 2001 v souladu s cíli Lisabonské strategie. EU jako globální hráč a ekonomický blok se nachází v jedinečné pozici, aby usilovala o zvýšení společenské odpovědnosti firem. EU by všem firmám měla nabízet stejné podmínky a usilovat o to, aby jejich činnost respektovala lidská práva. Výzva v podobě nově se rozvíjejících ekonomik přináší potřebu globálního rámce utvořeného na základě mezinárodních standardů na ochranu lidských práv, který by se vztahoval na všechny společnosti. EU jako globální hráč a ekonomický blok se nachází v jedinečné pozici, aby usilovala o zvýšení společenské odpovědnosti firem. Amnesty International proto vyzývá české předsednictví, aby iniciovalo vznik deklarace, která potvrdí role i povinnosti společností a států při prosazování lidských práv.

14 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Důvěryhodnost EU Důvěryhodnost EU jako obránce lidských práv ve světě byla v posledních letech otřesena. S tím však slábne schopnost EU ovlivnit situaci v dalších částech světa a být dobrým příkladem. Tato situace je jistě vážná, neznamená však, že by Evropa měla být srovnávána s nejhoršími světovými pachateli bezpráví. Ale skutečnost, že EU není schopna dostatečně řešit své domácí problémy, poškozuje její důvěryhodnost jako bojovníka za lidská práva a ohrožuje to pozici EU v prosazování lidských práv při jednání se třetími zeměmi. Obhajoba lidských práv je náročnou výzvou. V této souvislosti je důležité, jakým způsobem probíhá proces rozhodování, jak je zajišťována konzistentnost postoje a zda existuje přinejmenším základní schopnost sebereflexe a nápravy. Skutečná rozhodovací moc v politice EU je výsadou Rady, tj. členských států. Zde spočívá odpověď na otázku, jak vytvářet konzistentní, věrohodnou a účinnou lidskoprávní politiku. Členské státy mohou klást mimořádně silný důraz na nastavování globálních standardů (např. v oblasti zrušení trestu smrti), současně však převažující rozdělení mezi členskými státy v záležitostech zahraniční politiky, v kombinaci s jejich nezájmem uznat domácí nedostatky, má za důsledek, že ve skutečnosti jsou lidská práva příliš snadno odsouvána na okraj pozornosti.

15 European Council DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Rada doposud nevynaložila prakticky žádné úsilí k revizi lidskoprávního rámce EU, která by proběhla v reakci na změnu politického prostředí po 11. září 2001 a v poslední době pak v souvislosti s finanční krizí. Bez oživení principů lidskoprávního rámce EU vytvořením soudržných vnitřních a vnějších nástrojů nebude EU schopna čelit nadcházejícím výzvám a nebude také moci působit proti úpadku svého vlivu na stabilitu, bezpečnost a dodržování základních lidských práv v globálním měřítku. Tato revize je nezbytná a měla by jasně stanovit, že konzistentní přístup vyžaduje nejen tvorbu prostředků (tj. principů a nástrojů), ale rovněž jejich systematické používání. Jen tak bude možné monitorovat a řešit problémy uvnitř i vně EU. Tento úkol je nepochybně náročný, české předsednictví však může pro dosažení těchto cílů učinit konkrétní kroky. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby prosazovalo vznik deklarace Rady, která by zahájila celkové přezkoumání lidskoprávní politiky EU v její vnitřní i vnější dimenzi. Jako první krok by české předsednictví mělo přizvat přední nevládní organizace na ochranu lidských práv k účasti na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí EU (Gymnich), aby zde mohla být zahájena otevřená debata. České předsednictví by také mělo vytvořit větší podvědomí o lidskoprávním mainstreamingu ve všech regionálních pracovních skupinách Rady prostřednictvím pravidelné účasti obránců lidských práv nebo organizací na setkáních pracovních skupin.

16 AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU MAKE SURE THE HEART OF EUROPE BEATS FOR HUMAN RIGHTS DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL SRDCE EVROPY MUSÍ BÍT PRO LIDSKÁ PRÁVA Amnesty International Mezinárodní sekretariát Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DM United Kingdom Amnesty International Kancelář pro EU rue de Trèves, 35, Bte Brussels Belgium Amnesty International Česká republika Provaznická Praha 1 Česká republika Prosinec 2008

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE OBECNÉ SOUVISLOSTI NÁSTROJE ZEMĚ ZÁPADNÍHO BALKÁNU EU vypracovala politiku na podporu postupného začleňování zemí západního Balkánu do Unie. Dne 1. července 2013 přistoupilo Chorvatsko jako první ze sedmi zemí, které se mají připojit.

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 29. 6. 2012 2011/2050(INI) NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost týkající se

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE Česká republika (dále

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 18.7.2016 2016/0125(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Monitorovací mechanismus. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Monitorovací mechanismus Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Jaké jsou cíle Úmluvy? Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi, jež vstoupila v platnost 1. února 2008, má za cíl bránit obchodování

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Role národních parlamentů v Evropské unii

Role národních parlamentů v Evropské unii Role národních parlamentů v Evropské unii Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze u kulatého stolu konaného v rámci Národního konventu o EU 12. června 2015. Doporučení vypracoval analytický tým think-tanku

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(96)43 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 1 POTÍRÁNÍ RASISMU, XENOFOBIE, ANTISEMITISMU A JINÉ NESNÁŠENLIVOSTI PŘIJATO

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(97)36 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 2 SPECIÁLNÍ INSTITUCE PRO BOJ PROTI RASISMU, XENOFOBII, ANTISEMITISMU A RASOVÉ

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 1. prosince 2015 (OR. en) 12960/15 LIMITE PUBLIC CORLX 134 CFSP/PESC 646 COAFR 300 CSC 226 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o jmenování zvláštního

Více

Delegace naleznou v příloze priority EU pro spolupráci s Radou Evropy v letech 2016 a 2017 ve znění přijatém Radou dne 18. ledna 2016.

Delegace naleznou v příloze priority EU pro spolupráci s Radou Evropy v letech 2016 a 2017 ve znění přijatém Radou dne 18. ledna 2016. Rada Evropské unie Brusel 18. ledna 2016 (OR. en) 5339/16 COSCE 1 CFSP/PESC 38 COHOM 1 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Generální sekretariát Rady Delegace 14919/15 COSCE

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011).

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011). EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 11. března

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0000/2013. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0000/2013. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 11. 6. 2013 B7-0000/2013 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu o diskriminaci

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří

Maltské prohlášení členů Evropské rady. o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří Valletta 3. února 2017 (OR. en) SN 17/17 Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří 1. Vítáme a podporujeme úsilí maltského

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

I. MIGRACE Vnější rozměr

I. MIGRACE Vnější rozměr Evropská rada Brusel 15. prosince 2016 SN 97/16 Závěry Evropské rady o migraci, Kypru a Ukrajině (15. prosince 2016) I. MIGRACE Vnější rozměr 1. Evropská rada připomíná své říjnové závěry týkající se trasy

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0041/38. Pozměňovací návrh. Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana za skupinu EFD

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0041/38. Pozměňovací návrh. Morten Messerschmidt, Lorenzo Fontana za skupinu EFD 20. 10. 2009 A7-0041/38 38 Bod 6 písm. c c) není však třeba, aby generálním ředitelstvím Komise byly odňaty všechny kompetence v oblasti vnějších vztahů; zejména v oblastech, v nichž má Komise výkonné

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

2. V návaznosti na dvoustranné kontakty vypracovalo předsednictví revidované znění návrhu, které členské státy schválily písemným postupem.

2. V návaznosti na dvoustranné kontakty vypracovalo předsednictví revidované znění návrhu, které členské státy schválily písemným postupem. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. prosince 2011 (05.12) (OR. en) 17537/11 ENFOPOL 413 COPEN 342 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2009(INI) 9.11.2016 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o stavu základních

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

A8-0066/1. Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer za skupinu ENF

A8-0066/1. Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer za skupinu ENF 6. 4. 2016 A8-0066/1 1 Bod 3 a (nový) 3a. v této souvislosti poukazuje na australskou politiku, která je stále úspěšnější, pokud jde o snižování nedovoleného přistěhovalectví do Austrálie; 6. 4. 2016 A8-0066/2

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více