DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE"

Transkript

1 AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU PUT ENERGY INTO HUMAN RIGHTS DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL PRO ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE SRDCE EVROPY MUSÍ BÍT PRO LIDSKÁ PRÁVA

2 Amnesty International je globálním hnutím 2,2 milionu lidí ve více než 150 zemích a regionech světa, kteří vedou kampaně za zastavení vážného porušování lidských práv. Řídíme se vizí světa, v kterém všichni lidé budou moci požívat veškerá práva zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních standardech pro ochranu lidských práv. Jsme nezávislí na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomických zájmech či náboženství. Prostředky pro naši práci získáváme zejména z členských příspěvků a sbírkových akcí. Amnesty International Mezinárodní sekretariát Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DM United Kingdom Amnesty International Kancelář pro EU rue de Trèves, 35, Bte Brussels Belgium Amnesty International Česká republika Provaznická 3, Praha 1 Česká republika Amnesty International prosinec 2008 Všechna práva jsou vyhrazena. Na tuto publikaci se vztahují autorská práva. Je však možné ji bezplatně kopírovat a různými způsoby reprodukovat pro potřeby obhajoby lidských práv, vedení kampaní a vzdělávání. Je zakázáno tuto publikaci či její části šířit za účelem zisku. Vlastníci autorských práv žádají, aby byli informováni o použití této publikace pro potřeby hodnocení jejího dopadu. V případě kopírování pro jiné než výše uvedené účely či pro přetisk publikace či její části v dalších materiálech, stejně jako pro překlad nebo adaptaci je třeba nejdříve získat písemné povolení od vydavatele. Toto použití publikace může být zpoplatněno. Foto na titulní straně: Pražský orloj na Staroměstském náměstí. Soukromý archiv OBSAH Úvod Válka proti terorismu Diskriminace Romů Migrace a azyl EU jako globální hráč Obecné zásady lidských práv a dialogy o lidských právech Rozšíření EU a západní Balkán Evropská politika sousedství Obchod a lidská práva Důvěryhodnost EU

3 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL S 1. lednem 2009 převezme Česká republika poprvé předsednictví Evropské unie (EU). Bude stát v čele unie států, které spojuje respekt k vládě práva a závazek tolerance, demokracie a dodržování lidských práv. Tento fakt dává České republice příležitost, aby zajistila, že hodnoty, které sama pomáhala budovat v srdci Evropy, budou ležet na srdci celé EU při tvorbě politik. EU již déle než 60 let vyvíjí úctyhodnou soustavu politik a nástrojů, které podporují její lidskoprávní závazky. Ačkoli se EU zavázala považovat lidská práva za základ všech svých politik, ve skutečnosti stále často zůstávají jen vedlejší součástí unijní agendy. Zejména pokud je EU postavena před úkol sladit závazky v oblasti lidských práv se svými zájmy v oblasti obchodu, energetiky nebo bezpečnosti, jsou lidská práva často podřízena ekonomickým zájmům. Lidé, jejichž práva jsou na různých místech světa porušována, potřebují okamžitou, konstruktivní, transparentní a systematickou ochranu. Standardy ochrany lidských práv v současné době nejsou zajištěny tak dobře, jak se tomu zdálo být ještě před deseti lety. Prohlubující se propast mezi slovy a skutečností, mezi principy a jejich prováděním stále více omezuje schopnost EU zahájit pozitivní změny v oblasti lidských práv jak na svém území, tak za jeho hranicemi. Česká republika bude mít během předsednictví možnost na tento problém reagovat a vyslat jasný signál, že je z pozice lídra EU připravena pro obranu lidských práv učinit konkrétní kroky. Amnesty International v tomto dokumentu předkládá českému předsednictví konkrétní doporučení v naléhavých tématech lidských práv, pro jejichž řešení má Česká republika výjimečně výhodnou pozici. Patří mezi ně nabídka pomoci USA s uzavřením věznice na Guantánamu, která by mohla být učiněna již na prvním summitu EU-USA s novou americkou administrativou. Další příležitost je dána možností využít zkušenost České republiky se sociálním vyloučením romské menšiny a podpořit tak vypracování rámcové strategie EU v této oblasti. Doporučení, která Amnesty International připravila, jsou dosažitelná během šesti měsíců českého předsednictví. Amnesty International doufá, že se českému předsednictví podaří je uskutečnit, a potvrdí tak úlohu EU v ochraně lidských práv.. Nicolas Beger ředitel Amnesty International s EU Office Dáša van der Horst ředitelka Amnesty International Česká republika

4 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Válka proti terorismu Jednou z priorit českého předsednictví je silný důraz na transatlantickou spolupráci. České předsednictví se časově překrývá s nástupem nové administrativy USA a Rada EU, které bude Česká republika předsedat, má příležitost pomoci nové administrativě uzavřít zajatecký tábor na vojenské základně v Guantánamu. Mohla by tak učinit nabídkou ochrany bývalým zajatcům z Guantánama, kteří se nemohou vrátit zpět do své vlasti například kvůli nebezpečí mučení. Takový závazek by byl ze strany EU jasným a silným signálem, že věří a podporuje boj proti terorismu založený na dodržování práva a respektu k mezinárodním standardům, které stanovují i absolutní zákaz mučení. Trvalá neschopnost Rady EU vypořádat se s odpovědností členských států na ilegálních praktikách CIA, na únosech a tajném zadržování lidí, vážně ohrožuje důvěryhodnost závazků EU k ochraně lidských práv. Česká republika by proto měla otevřeně a konstruktivně vyzvat členské státy ke spolupráci na vyšetřování operací CIA na území Evropské unie, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Cílem vyšetřování by mělo být zodpovězení otázek týkajících se zapojení členských států EU, vyloučení další možné spolupráce na těchto aktivitách a zajištění odškodnění pro oběti. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby: bezodkladně zahájilo konkrétní jednání s novou administrativou USA v případech osob zadržovaných na Guantánamu, které se nemohou vrátit do své vlasti, protože by v nich po návratu byly vystaveny riziku mučení nebo jiného špatného zacházení; pracovalo na posílení a další koordinaci ve věci závazků členských států přijmout některé bývalé zajatce z Guantánama na svém území; se ujalo vůdčí role v přípravě deklarace Rady EU, která vyzve členské státy, aby přijaly odpovědnost a zveřejnily informace o své roli v nezákonných převozech a věznění zajatců.

5 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Diskriminace Romů Česká republika na summitu v září 2008 prezentovala v rámci debaty týkající se sociálního začleňování Romů v Evropě své zkušenosti se začleňováním Romů do většinové společnosti. Díky tomu se nachází v ideální pozici pro to, aby mohla zahájit vznik nové komplexní rámcové strategie pro začlenění Romů, která bude zároveň reagovat na otázky vznesené na výše uvedeném summitu. Strategie by měla obsahovat jasně vymezené cíle a efektivně koordinovat aktivity vycházející ze strany EU i od členských států tak, aby bojovala proti dlouhodobé celospolečenské diskriminaci, které romská komunita v zemích Evropské unii čelí, a dokázala jí do budoucna předcházet. Všechny kroky doposud přijaté na evropské či národní úrovni s cílem zlepšit postavení Romů (především v přístupu k práci, vzdělání, zdravotní péči a bydlení) zůstávají izolované na to, aby měly výraznější účinek. Změny může být dosaženo pouze tehdy, pokud budou tyto aktivity součástí ucelené romské politiky v rámci EU, jejímž cílem bude naplňování práv Romů. V souladu s mottem českého předsednictví Evropa bez bariér by byl vývoj pro-aktivního a uskutečnitelného plánu pro začlenění Romů do společnosti jasným signálem, že všichni občané Evropské unie jsou si před zákonem rovni, a měli by tedy být chráněni před diskriminací. Dalš důležitý krok v tomto ohledu představuje získání podpory pro návrh Evropské komise na novou antidiskriminační směrnici, která by měla být začleněna do již existujícího legislativního rámce EU. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby podpořilo vznik nové evropské rámcové strategie pro začlenění Romů do společnosti s aktivní účastí romských komunit.

6 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Migrace a azyl Pozornost v oblasti azylové a migrační politiky se bude v první polovině roku 2009 soustředit především na diskuse o legislativních návrzích Evropské komise na novelizaci stávající evropské úpravy azylu, zejména ve vztahu k Dublinskému systému, který ukotvuje pravidla pro určení členského státu příslušného k vyhodnocení žádosti o udělení azylu v rámci celé Evropské unie a stanoví podmínky jeho přiznání. Dále se během českého předsednictví očekává přednesení návrhu na založení Evropského úřadu na podporu azylu (EU Asylum Support Office). Druhá fáze harmonizace azylové politiky by se měla též zaměřit na zavedení standardů, které zajistí nejvyšší míru ochrany na úrovni celé EU. Tyto standardy by měly sloužit jako základ Společného evropského azylového systému, jenž bude plně zaručovat mezinárodně uznaná lidská práva a práva uprchlíka a bude tak schopen žadatelům lépe zajistit mezinárodní ochranu. Významným úkolem je také zlepšení úrovně materiálního zabezpečení při přijímání žadatelů o azyl a zlepšení asistenčních programů pro ty nejzranitelnější skupiny, jako např. oběti mučení nebo děti bez doprovodu rodičů. Zároveň by v evropské legislativě měl být jasněji reflektován princip, podle něhož žadatel o azyl smí být zadržován v detenci pouze za výjimečných okolností, a v souvislosti s tím začít místo zadržení prosazovat alternativy nediskriminačního charakteru. Hodnocení azylových politik jednotlivých členských států ukazuje, že míra kladného vyřízení žádostí o mezinárodní ochranu se v jednotlivých státech stále výrazně liší, a to i přesto, že během první fáze harmonizace byly přijaty společné procesní standardy. Pokud je tedy žadatel o azyl povinen na základě Dublinského systému podat svoji žádost pouze v daném členském státě, znamená to, že současná Společná evropská azylová politika vede k situaci, v níž například uprchlíci z Iráku měli v minulém roce 85% šanci získat mezinárodní ochranu ve Švédsku či Německu, zatímco v zemích jako Řecko a Španělsko se tato míra pohybovala na pouhých 2%. Než tedy dojde k realizaci zásadních změn Dublinského systému, je třeba přijmout alespoň minimální opatření, která zajistí, že tyto rozdíly, specifické potřeby žadatelů o azyl a podmínky v příslušném členském státě budou dostatečně vzaty v potaz.

7 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Úsilí Evropské unie zavést komplexní Evropskou azylovou politiku by mělo být neoddělitelně spjato s respektováním základních práv uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů. Prostředky k omezení přílivu přistěhovalectví musejí sloužit především k ochranným účelům a k citlivému zhodnocení situace každého žadatele, nikoliv k zamezení přístupu k mezinárodní ochraně i těm, kteří ji potřebují. Se stále častějšími bezpečnostními operacemi FRONTEX, probíhajícími na vnějších hranicích unie, se nutně zvyšuje potřeba efektivně monitorovat, zda jsou v souladu se standardy na ochranu lidských práv. Zvýšená spolupráce mezi členskými státy v oblasti boje proti neregulérní migraci může mít též za následek další stigmatizování migrantů, kteří jsou už tak výrazně ohroženi možným porušováním lidských práv. Současný trend probíhající v některých členských státech, který vede k dalšímu prohlubování kriminalizace migrace, je proto velmi znepokojivý a je třeba jej zastavit. Prostředky k omezení přílivu přistěhovalectví musejí sloužit především k ochranným účelům a k citlivému zhodnocení situace každého žadatele, nikoliv k zamezení přístupu k mezinárodní ochraně i těm, kteří ji potřebují. Evropská unie v současnosti přijímá stále jen nepatrnou část z celosvětového počtu uprchlíků. Na úrovni EU by proto mělo být systematicky vyvíjeno úsilí podporovat členské státy, aby se intenzivněji zapojily do přijímání uprchlíků, a daly jim tak možnost usadit se na jejich území. To představuje jednak trvalé řešení jejich situace, jednak vyjádření solidarity se zeměmi dlouhodobě čelícími náporu uprchlíků. Takové zapojení členských států by mělo mít doplňkový charakter k již existujícím azylovým procedurám, které jsou však primárně určeny pro spontánně přijíždějící žadatele o azyl. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby zajistilo, že diskuse v rámci azylové legislativy budou zaměřeny na zajištění nejvyššího standardu ochrany. Před změnami Dublinského systému je třeba usnadnit přístup k efektivním opravným prostředkům proti rozhodnutím o převedení žádosti do kompetence jiného členského státu, které by měly odkladný účinek. České předsednictví by rovněž mělo EU podpořit, aby se dostatečně zapojila do přijímání uprchlíků a tím prokázala solidaritu a ulehčila situaci v jiných regionech světa.

8 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Konzistentní zahraniční politika Evropské unie je klíčem k posílení hodnoty lidských práv. Během předchozích předsednictví Unie byly rozšířeny a zkvalitněny nástroje na ochranu lidských práv, včetně nově vypracovaných zásad v oblasti práv dětí a potírání násilí na ženách a zahájení dialogu o lidských právech s novými partnery, například středoasijskými státy a Africkou unií. Zmíněné kroky jsou přínosné, je však třeba, aby Unie v průběhu následujících předsednictví nadále posilovala svůj závazek vůči lidským právům a dosáhla tak skutečné účinnosti těchto opatření. Je třeba zajistit, aby důraz, který EU klade na bezpodmínečné dodržování lidských práv, jasně zněl nejen při oficiálních rozhovorech na téma lidských práv, ale také při vrcholných schůzkách týkajících se obchodní, energetické a bezpečnostní politiky. Unie by se zároveň měla zasadit o to, aby úsilí, které někteří z jejích představitelů ve třetích zemích vyvíjejí s cílem zabezpečit prostor pro činnost obránců lidských práv, bylo vykonáváno stejně v rámci všech misí a delegací EU. Vysocí představitelé EU by při svých diplomatických návštěvách měli tyto snahy dále rozvíjet, nikoliv oslabovat. Evropská unie může významným a konkrétním způsobem ovlivnit stav věcí, pokud uplatní stávající mechanismy ochrany lidských práv, které však mnohdy zůstávají jen na papíře.

9 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Obecné zásady lidských práv a dialogy o lidských právech Nastupující předsednická země by měla jít příkladem a neměla by se soustředit pouze na tvorbu nových závazků. Měla by se totiž rovněž zaměřit na to, aby byly do praxe uváděny zásady již existující. Doposud například nebyly plně implementovány obecné zásady proti mučení schválené v roce Přestože v roce 2006 došlo ke zhodnocení jejich použití s návrhem dalšího postupu, a to jak na interní úrovni při revizi Radou, tak na veřejné úrovni Evropským parlamentem, zmíněné zásady stále nejsou plně účinné. K tomuto nedostatečnému pokroku se přidává další negativní trend v oblasti interní protiteroristické politiky EU. V této souvislosti je totiž zpochybňován původní závazek nevydávat zadržené osoby do zemí, kde jim hrozí mučení. Výraznější pokrok byl zaznamenán u obecných zásad týkajících se obránců lidských práv, které byly přijaty v roce Mnoho diplomatů EU ve třetích zemích však není plně srozuměno s jejich podstatou, ani se jimi neřídí. Česká republika bude mít během svého předsednictví velmi dobrou možnost detailně zhodnotit také to, čeho bylo v jednotlivých fázích vývoje dosaženo prostřednictvím těchto mechanismů v oblasti dialogu o lidských právech. Pod jejím vedením by měla Rada vytvořit propracovaná a transparentní kritéria, která by pomohla objasnit způsob, jímž se rozhoduje o tom, zda dialogy v oblasti lidských práv přinášejí dostatečný pokrok, či zda by byla efektivnější jiná opatření. Každý rok jsou s rozdílnými partnery zahajovány nové dialogy o lidských právech. První, který je možné zahájit během českého předsednictví, by měl být dialog s Kubou. Je třeba, aby se Rada poučila z předchozích zkušeností a zajistila, že tyto diskuze budou efektivnější a přinesou požadovanou změnu. Situaci by výrazně prospělo, kdyby přední političtí představitelé poukázali na význam zmíněných zásad a zajistili dostatek prostředků i další podpory, která by umožnila školení a sdílení informací o tom, jak jsou směrnice uplatňovány. Amnesty International vyzývá Českou republiku, aby v průběhu svého předsednictví zhodnotila stávající mechanismy na ochranu lidských práv uplatňované v rámci zahraniční politiky EU: Domníváme se, že je vhodné zaměřit pozornost v první řadě na lidskoprávní dialog mezi EU a Čínou, jehož zhodnocení nyní, po skončení olympijských her, získalo na důležitosti. Je třeba zajistit, aby lidským právům v Číně byla věnována pozornost tak dlouho, dokud nepřestane jejich porušování.

10 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Rozšiřování EU a západní Balkán Během českého předsednictví by se EU měla znovu zabývat procesem svého rozšiřování a vztahem mezi EU a zeměmi západního Balkánu. V rámci procesu rozšiřování má EU mimořádnou zodpovědnost za to, aby otázka lidských práv byla obsažena při jednání s kandidátskými zeměmi a potenciálními kandidáty na členství. EU by měla těmto zemím nabídnout konkrétní pomoc v zavádění dalších nezbytných reforem. Dosavadní zkušenosti ukazují, že podpora reforem v kandidátských zemích ze strany EU přináší jednoznačně prospěch. V tomto regionu však neustále přetrvávají závažné nedostatky, které v tomto ohledu dosud zůstávaly stranou pozornosti. Jedním z hlavních problémů je přetrvávající beztrestnost válečných zločinů. Tento problém se týká celého západního Balkánu, zvláštní pozornost musí být věnována ale především Chorvatsku, které v roce 2009 vstoupí do závěrečné fáze přístupových rozhovorů. Válečné zločiny zde nejsou vyšetřovány dostatečně rychle a navíc přetrvává zjevná etnická zaujatost při jejich vyšetřování a trestání, a to zejména v případech, kdy jsou údajnými pachateli členové chorvatské armády a policie, či v případech, kdy oběti pocházejí z řad chorvatských Srbů a ostatních menšin. Existují také obavy z obtěžování a zastrašování obětí, svědků a novinářů. Během českého předsednictví se dále očekává, že justiční mise EULEX v Kosovu konečně začne být plně operativní. Stejně jako je tomu u ostatních misí Evropské obranné a bezpečností politiky (EOBP), i zde přetrvávají obavy, že lidskoprávní nařízení v operačních plánech a procedurách nejsou implementována efektivně. Hlavní příčinou je nedostatek její politické důležitosti. Aby bylo zajištěno, že lidskoprávní nařízení nebudou stát stranou pozornosti, je třeba, aby vedoucí mise podával hlášení o jejich zavádění Radě a zmocněnci pro lidská práva Generálního tajemníka Rady. Měl by být také ustaven závazek najímat do vojenských struktur EU a do Útvaru schopnosti civilního plánování a provádění sekretariátu Rady specialisty na lidská práva a rovnost pohlaví. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby: zajistilo, že během závěrečné fáze vyjednávání o přistoupení Chorvatska bude věnována pozornost kapitolám týkajícím se spravedlnosti a základních práv. Zvláštní důraz by měl být kladen na nezbytnost dalších reforem soudního systému a na zajištění spravedlnosti pro všechny oběti válečných zločinů bez ohledu na etnických původ obětí i pachatelů; zajistilo, že lidskoprávní nařízení v operačních plánech a procedurách mise EULEX a dalších misích EOBP budou efektivně implementována tím, že vedoucí mise bude pravidelně podávat hlášení a mise se budou účastnit odborníci na lidská práva.

11 Amnesty International DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Evropská politika sousedství (EPS) Během českého předsednictví bude nastaven směr, jímž se budou řídit vztahy EU se sousedními zeměmi. Jedná se především o země z oblasti Středomoří. Status přidružené země byl již udělen Maroku v rámci EPS, Evropská komise zároveň připravuje návrhy na to, jakou podobu bude mít nová generace akčních plánů. Tento proces je pro EU příležitostí, aby odstranila závažné nedostatky, kvůli nimž je současný systém neucelený a nesoudržný. První zemí, se kterou bude EU vyjednávat o formě nového akčního plánu, bude Izrael. Bilaterální dohoda mezi EU a Izraelem by měla být podepsána v závěrečném období českého předsednictví. Povaha této dohody bude nástrojem pro budoucí nastavení vztahu mezi Evropskou unií a jižním Středomořím. V současné verzi akčního plánu mezi EU a Izraelem je důraz kladený na lidská práva nedostačující, a to i v porovnání s ostatními zeměmi. Je nutné, aby tento nedostatek byl brán v úvahu od samého počátku jednání. Amnesty International žádá české předsednictví, aby zajistilo, že proces prohlubování vztahů se sousedními zeměmi EU bude provázen respektem k lidským právům tím, že konkrétní podoba nového akčního plánu s Izraelem nebude vytvářet pouze prostor pro diskusi o stavu lidských práv, ale stanoví zároveň i konkrétní kritéria, závazky a plány, jak lidskoprávní problémy řešit.

12 Amnesty International AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU MAKE SURE THE HEART OF EUROPE BEATS FOR HUMAN RIGHTS Amnesty International vytvorila nový svetový rekord, když její logo zobrazilo horících svícek, 4. cervna 2008, Sint-Truiden, België

13 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL EU jako globální hráč Obchod a lidská práva Aktivity společností a firem mohou mít na lidská práva pozitivní i negativní dopad. Ačkoli ochrana lidských práv je v první řadě odpovědností vlád, i obchodní společnosti mají přinejmenším povinnost je respektovat. Měly by proto uplatňovat zásady minimální ochrany, které zaručí, že nezpůsobí nebo se nebudou podílet na porušování lidských práv, a to jak svou činností, tak i nečinností. Vliv, který mají ekonomické aktivity korporací na životní prostředí a společnost, se oficiálně stal součástí agendy EU v roce 2001 v souladu s cíli Lisabonské strategie. EU jako globální hráč a ekonomický blok se nachází v jedinečné pozici, aby usilovala o zvýšení společenské odpovědnosti firem. EU by všem firmám měla nabízet stejné podmínky a usilovat o to, aby jejich činnost respektovala lidská práva. Výzva v podobě nově se rozvíjejících ekonomik přináší potřebu globálního rámce utvořeného na základě mezinárodních standardů na ochranu lidských práv, který by se vztahoval na všechny společnosti. EU jako globální hráč a ekonomický blok se nachází v jedinečné pozici, aby usilovala o zvýšení společenské odpovědnosti firem. Amnesty International proto vyzývá české předsednictví, aby iniciovalo vznik deklarace, která potvrdí role i povinnosti společností a států při prosazování lidských práv.

14 DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Důvěryhodnost EU Důvěryhodnost EU jako obránce lidských práv ve světě byla v posledních letech otřesena. S tím však slábne schopnost EU ovlivnit situaci v dalších částech světa a být dobrým příkladem. Tato situace je jistě vážná, neznamená však, že by Evropa měla být srovnávána s nejhoršími světovými pachateli bezpráví. Ale skutečnost, že EU není schopna dostatečně řešit své domácí problémy, poškozuje její důvěryhodnost jako bojovníka za lidská práva a ohrožuje to pozici EU v prosazování lidských práv při jednání se třetími zeměmi. Obhajoba lidských práv je náročnou výzvou. V této souvislosti je důležité, jakým způsobem probíhá proces rozhodování, jak je zajišťována konzistentnost postoje a zda existuje přinejmenším základní schopnost sebereflexe a nápravy. Skutečná rozhodovací moc v politice EU je výsadou Rady, tj. členských států. Zde spočívá odpověď na otázku, jak vytvářet konzistentní, věrohodnou a účinnou lidskoprávní politiku. Členské státy mohou klást mimořádně silný důraz na nastavování globálních standardů (např. v oblasti zrušení trestu smrti), současně však převažující rozdělení mezi členskými státy v záležitostech zahraniční politiky, v kombinaci s jejich nezájmem uznat domácí nedostatky, má za důsledek, že ve skutečnosti jsou lidská práva příliš snadno odsouvána na okraj pozornosti.

15 European Council DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL Rada doposud nevynaložila prakticky žádné úsilí k revizi lidskoprávního rámce EU, která by proběhla v reakci na změnu politického prostředí po 11. září 2001 a v poslední době pak v souvislosti s finanční krizí. Bez oživení principů lidskoprávního rámce EU vytvořením soudržných vnitřních a vnějších nástrojů nebude EU schopna čelit nadcházejícím výzvám a nebude také moci působit proti úpadku svého vlivu na stabilitu, bezpečnost a dodržování základních lidských práv v globálním měřítku. Tato revize je nezbytná a měla by jasně stanovit, že konzistentní přístup vyžaduje nejen tvorbu prostředků (tj. principů a nástrojů), ale rovněž jejich systematické používání. Jen tak bude možné monitorovat a řešit problémy uvnitř i vně EU. Tento úkol je nepochybně náročný, české předsednictví však může pro dosažení těchto cílů učinit konkrétní kroky. Amnesty International vyzývá české předsednictví, aby prosazovalo vznik deklarace Rady, která by zahájila celkové přezkoumání lidskoprávní politiky EU v její vnitřní i vnější dimenzi. Jako první krok by české předsednictví mělo přizvat přední nevládní organizace na ochranu lidských práv k účasti na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí EU (Gymnich), aby zde mohla být zahájena otevřená debata. České předsednictví by také mělo vytvořit větší podvědomí o lidskoprávním mainstreamingu ve všech regionálních pracovních skupinách Rady prostřednictvím pravidelné účasti obránců lidských práv nebo organizací na setkáních pracovních skupin.

16 AMNESTY INTERNATIONAL S RECOMMENDATIONS TO THE CZECH PRESIDENCY OF THE EU MAKE SURE THE HEART OF EUROPE BEATS FOR HUMAN RIGHTS DOPORUČENÍ AMNESTY INTERNATIONAL SRDCE EVROPY MUSÍ BÍT PRO LIDSKÁ PRÁVA Amnesty International Mezinárodní sekretariát Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DM United Kingdom Amnesty International Kancelář pro EU rue de Trèves, 35, Bte Brussels Belgium Amnesty International Česká republika Provaznická Praha 1 Česká republika Prosinec 2008

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31.

POZNÁMKA Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví. Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady (1. července 2014 31. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. června 2014 (OR. en) 11258/14 POLGEN 105 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Budoucí italské, lotyšské a lucemburské předsednictví Delegace Předmět: Osmnáctiměsíční program Rady

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013).

EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (19. a 20. prosince 2013). EVROPSKÁ RADA Brusel 20. prosince 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 CO#CL 8 PRŮVOD#Í POZ#ÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 19. a 20. PROSI#CE 2013

Více

Stockholmský program

Stockholmský program J 091 / 07 7. funkční období J 091 / 07 Stockholmský program 2009 ( 53.týden) PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období 191. USNESENÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE z 20. schůze, konané

Více

Odborové memorandum. českému předsednictví Evropské unie

Odborové memorandum. českému předsednictví Evropské unie Překlad! Odborové memorandum českému předsednictví Evropské unie leden - červen 2009 Evropská odborová konfederace (EOK) John Monks, General Secretary Boulevard du Roi Albert II, 5 B 1210 Bruxelles Tel:

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě. Obsah. Hlavní závěry body 1-30. Stručné shrnutí. Úvod odstavec 1-3

Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě. Obsah. Hlavní závěry body 1-30. Stručné shrnutí. Úvod odstavec 1-3 Poziční dokument ECRE: Integrace uprchlíků v Evropě Obsah Hlavní závěry body 1-30 Stručné shrnutí Úvod odstavec 1-3 Obecné poznámky odstavec 4-9 definice a účel tohoto dokumentu Právní rámec integrace

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final SPOLEČNÉ SDĚLENÍ EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH:

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: III. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců... 1 1. Úvod k aktualizované Koncepci integrace cizinců... 1 1.1. Mezinárodní kontext vývoje

Více

UNHCR Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

UNHCR Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Doporučení UNHCR pro slovinské předsednictví Evropské unie leden červen 2008 Úvod Slovinsko se ujímá předsednictví EU v době, kdy se azylová politika EU nachází

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

ZPRÁVA EXPERTNÍ SKUPINY O OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

ZPRÁVA EXPERTNÍ SKUPINY O OBCHODOVÁNÍ S LIDMI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ZPRÁVA EXPERTNÍ SKUPINY O OBCHODOVÁNÍ S LIDMI Evropská komise Generální ředitelství pro justici, svobodu a bezpečnost Část I Úvod, shrnutí, doporučení, kapitoly

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Příručka školení o potírání diskriminace

Příručka školení o potírání diskriminace Příručka školení o potírání diskriminace Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Łukasz Bojarski, Isabelle

Více

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA)

JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) JAK V ČESKÉ REPUBLICE ZVÝŠIT KOHERENCI MEZI TVORBOU OBCHODNÍ A ROZVOJOVÉ POLITIKY (SROVNÁVACÍ ANALÝZA S PŘÍPADOVÝMI STUDIEMI FINSKA A RAKOUSKA) Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více